EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32022D0582

Rådets beslut (Gusp) 2022/582 av den 8 april 2022 om ändring av beslut 2014/145/Gusp om restriktiva åtgärder mot åtgärder som undergräver eller hotar Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende

ST/7875/2022/INIT

OJ L 110, 8.4.2022, p. 55–105 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2022/582/oj

8.4.2022   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 110/55


RÅDETS BESLUT (Gusp) 2022/582

av den 8 april 2022

om ändring av beslut 2014/145/Gusp om restriktiva åtgärder mot åtgärder som undergräver eller hotar Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionen, särskilt artikel 29,

med beaktande av förslagen från unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, och

av följande skäl:

(1)

Den 17 mars 2014 antog rådet beslut 2014/145/Gusp (1).

(2)

Unionen står fast vid sitt orubbliga stöd för Ukrainas suveränitet och territoriella integritet.

(3)

Den 24 februari 2022 tillkännagav Ryska federationens president en militär operation i Ukraina, och ryska väpnade styrkor inledde ett angrepp på Ukraina. Detta angrepp utgör en uppenbar kränkning av Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende.

(4)

I sina slutsatser av den 24 februari 2022 fördömde Europeiska rådet i starkast möjliga ordalag Ryska federationens oprovocerade och oberättigade militära aggression mot Ukraina. Genom sina olagliga militära åtgärder bryter Ryssland grovt mot internationell rätt och principerna i Förenta nationernas stadga och undergräver den europeiska och globala säkerheten och stabiliteten. I nära samordning med unionens partner och allierade enades Europeiska rådet om ytterligare restriktiva åtgärder som kommer att medföra omfattande och allvarliga konsekvenser för Ryssland till följd av dess agerande.

(5)

Den 25 februari 2022 antog rådet beslut (Gusp) 2022/329 (2), som ändrade kriterierna för uppförande på förteckningen för att inbegripa personer och enheter som stöder och gynnas av Ryska federationens regering, personer och enheter som utgör en betydande inkomstkälla för Ryska federationens regering, och fysiska eller juridiska personer som har samröre med personer eller enheter som är uppförda på förteckningen.

(6)

I sina slutsatser av den 24 mars 2022 konstaterade rådet att Rysslands anfallskrig mot Ukraina bryter grovt mot internationell rätt och leder till mycket stora förluster av människoliv och skador för civilpersoner, och att unionen är redo att täppa till kryphål, bekämpa faktiska och möjliga försök till kringgående av de restriktiva åtgärder som redan antagits, samt agera snabbt med ytterligare samordnade kraftfulla sanktioner mot Ryssland och Belarus för att effektivt motverka Rysslands förmåga att fortsätta aggressionen.

(7)

Med tanke på den allvarliga situationen anser rådet att det är lämpligt att införa restriktiva åtgärder mot ledande affärsmän som är delaktiga i ekonomiska sektorer som utgör en betydande inkomstkälla för, samt mot personer som stöder eller drar nytta av, Ryska federationens regering och mot fysiska personer som har samröre med dessa affärsmän, inbegripet familjemedlemmar som på ett otillbörligt sätt drar nytta av dem.

(8)

Rådet anser också att ministrarna i och ledamöterna av ”folkråden” i ”Folkrepubliken Donetsk” och ”Folkrepubliken Luhansk” bör bli föremål för restriktiva åtgärder.

(9)

Vidare anser rådet att företag som materiellt eller ekonomiskt stöder och drar nytta av Ryska federationens regering och som materiellt eller ekonomiskt stöder åtgärder som undergräver eller hotar Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende också bör bli föremål för restriktiva åtgärder.

(10)

Därför bör 216 personer och 18 enheter läggas till i förteckningen över personer, enheter och organ som är föremål för restriktiva åtgärder i bilagan till beslut 2014/145/Gusp.

(11)

Rådet anser att det bör införas ett undantag för diplomatiska beskickningar när det gäller frysningen av tillgångar och förbudet mot att göra penningmedel och ekonomiska resurser tillgängliga för personer och enheter som är uppförda på förteckningen.

(12)

Rådet anser att det bör införas ett undantag för vissa operationer som är tillämplig på vissa enheter som förtecknas i bilagan till beslut 2014/145/Gusp.

(13)

Beslut 2014/145/Gusp bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Beslut 2014/145/Gusp ska ändras på följande sätt:

1.

Artikel 2 ska ändras på följande sätt:

a)

punkt 3 ska ersättas med följande:

”3.   Den behöriga myndigheten i en medlemsstat får ge tillstånd till att vissa frysta penningmedel eller ekonomiska resurser frigörs, eller till att vissa frysta tillgångar eller ekonomiska resurser görs tillgängliga, på sådana villkor som den finner lämpliga, efter att ha konstaterat att de berörda penningmedlen eller ekonomiska resurserna

a)

är nödvändiga för att tillgodose de grundläggande behoven hos de personer som förtecknas i bilagan och av dem beroende familjemedlemmar, inbegripet betalning av livsmedel, hyra eller amorteringar, mediciner och läkarvård, skatter, försäkringspremier och avgifter för samhällstjänster,

b)

är avsedda endast för betalning av rimliga arvoden och ersättning av utgifter i samband med tillhandahållande av juridiska tjänster,

c)

uteslutande är avsedda för betalning av avgifter eller serviceavgifter för rutinmässig hantering eller förvaltning av frysta penningmedel eller ekonomiska resurser,

d)

är nödvändiga för att täcka extraordinära utgifter, under förutsättning att den behöriga myndigheten meddelar de behöriga myndigheterna i de andra medlemsstaterna och kommissionen de grunder på vilka den anser att ett särskilt tillstånd bör beviljas senast två veckor före beviljandet av tillståndet, eller

e)

ska betalas in på eller från ett konto som tillhör eller innehas av en diplomatisk beskickning, konsulär myndighet eller internationell organisation som åtnjuter immunitet enligt internationell rätt, i den mån sådana betalningar är avsedda att användas för den diplomatiska beskickningens eller konsulära myndighetens eller den internationella organisationens officiella ändamål.

Den berörda medlemsstaten ska informera de andra medlemsstaterna och kommissionen om tillstånd som beviljats enligt denna punkt.”

b)

Punkt 8 ska ersättas med följande:

”8.   Genom undantag från punkterna 1 och 2 får de behöriga myndigheterna i en medlemsstat ge tillstånd till att vissa frysta penningmedel eller ekonomiska resurser som tillhör de enheter som är förtecknade under posterna 53, 54 och 55 i bilagan frigörs eller att vissa penningmedel eller ekonomiska resurser görs tillgängliga för dessa enheter i bilagan, på sådana villkor som de behöriga myndigheterna finner lämpliga och efter att ha konstaterat att sådana penningmedel eller ekonomiska resurser är nödvändiga för slutförandet senast den 24 augusti 2022 av operationer, avtal eller andra överenskommelser, inbegripet korrespondentbankförbindelser, som ingåtts med dessa enheter före den 23 februari 2022.”

c)

Följande punkter ska läggas till:

”9.   Genom undantag från punkterna 1 och 2 får de behöriga myndigheterna i en medlemsstat ge tillstånd till att vissa frysta penningmedel eller ekonomiska resurser som tillhör de enheter som är förtecknade under posterna 79, 80, 81 och 82 under rubriken ”Enheter” i bilagan frigörs eller att vissa penningmedel eller ekonomiska resurser görs tillgängliga för dessa enheter, på sådana villkor som de behöriga myndigheterna finner lämpliga och efter att ha konstaterat att sådana penningmedel eller ekonomiska resurser är nödvändiga för slutförandet senast den 9 oktober 2022 av operationer, avtal eller andra överenskommelser, inbegripet korrespondentbankförbindelser, som ingåtts med dessa enheter före den 8 april 2022.

10.   Genom undantag från punkterna 1 och 2 får en medlemsstats behöriga myndigheter, på villkor de finner lämpliga, ge tillstånd till att vissa frysta penningmedel eller ekonomiska resurser frigörs eller att vissa penningmedel eller ekonomiska resurser görs tillgängliga för fysiska eller juridiska personer, enheter eller organ som förtecknas i bilagan, efter att ha fastställt att

a)

penningmedlen eller de ekonomiska resurserna är nödvändiga för försäljning och överföring senast den 9 oktober 2022 av äganderätter till juridiska personer, enheter eller organ som är etablerade i unionen, om dessa äganderätter direkt eller indirekt ägs av fysiska eller juridiska personer, enheter eller organ som förtecknas i bilagan, och

b)

intäkterna från en sådan försäljning och överföring förblir frysta.”

2.

Bilagan ska ändras i enlighet med bilagan till det här beslutet.

Artikel 2

Detta beslut träder i kraft samma dag som det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Bryssel den 8 april 2022.

På rådets vägnar

J.-Y. LE DRIAN

Ordförande


(1)  Rådets beslut 2014/145/Gusp av den 17 mars 2014 om restriktiva åtgärder mot åtgärder som undergräver eller hotar Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende (EUT L 78, 17.3.2014, s. 16).

(2)  Rådets beslut (Gusp) 2022/329 av den 25 februari 2022 om ändring av beslut 2014/145/Gusp om restriktiva åtgärder mot åtgärder som undergräver eller hotar Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende (EUT L 50, 25.2.2022, s. 1).


BILAGA

Följande personer och enheter ska föras upp på förteckningen över personer, enheter och organ i bilagan till beslut 2014/145/Gusp:

Personer

 

Namn

Identifieringsuppgifter

Skäl

Datum för uppförande

”894.

Alexey Yevgenevich FILATOV (Aleksej Jevgenjevitj FILATOV)

(Алексей Евгеньевич ФИЛАТОВ)

Födelsedatum: 12.2.1983

Befattning: Chef för det ryska presidentkansliets direktorat för gränsöverskridande samarbete

Nationalitet: rysk

Kön: man

Aleksej Filatov är chef för det ryska presidentkansliets direktorat för gränsöverskridande samarbete. Han är en högt uppsatt tjänsteman i Kreml med ansvar för samordningen av Kremls aggressiva politik, inbegripet illasinnad påverkansverksamhet, gentemot Ukraina och de ockuperade regionerna Donetsk och Luhansk.

I egenskap av chef för det ryska presidentkansliets direktorat för gränsöverskridande samarbete är Filatov direkt inblandad i utvecklingen och genomförandet av den Kreml-ledda politiken för att separera regionerna Donetsk och Luhansk från Ukraina.

Han är därmed ansvarig för att aktivt ha gett stöd till eller genomfört åtgärder eller politik som undergräver eller hotar Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende.

8.4.2022

895.

Igor Venediktovich MASLOV (Igor Venediktovitj MASLOV)

(Игорь Венедиктович МАСЛОВ)

Födelsedatum: 18.10.1960

Födelseort: St. Petersburg (Sankt Petersburg), Ryska federationen

Befattning: Tjänsteman vid det ryska presidentkansliet med en bakgrund inom den ryska utrikesunderrättelsetjänsten (SVR)

Nationalitet: rysk

Kön: man

Igor Maslov är sedan länge tjänsteman vid det ryska presidentkansliet med en bakgrund inom den ryska utrikesunderrättelsetjänsten (SVR) och har ansvaret för Kremls omstörtande politik och verksamhet gentemot Rysslands så kallade nära utland (tidigare Sovjetterritorier). Han är känd för att ge råd till president Vladimir Putin om Ukraina, Moldavien och Sydossetien och han nämns som medlem i en grupp personer som ger president Putin råd gällande Ukraina.

I egenskap av chef för det ryska presidentkansliets direktorat för interregionala och kulturella band med främmande länder har Maslov lyckönskat personer från försvarsministeriets specialstyrkor som spelade en viktig roll i den olagliga annekteringen av Krimhalvön.

Han är därmed ansvarig för att aktivt ha gett stöd till eller genomfört åtgärder eller politik som undergräver eller hotar Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende.

8.4.2022

896.

Viatcheslav Moshe KANTOR (Vjatjeslav Mosje KANTOR)

(Вячеслав Моше КАНТОР)

(alias Viatcheslav Vladimirovich KANTOR) (Vjatjeslav Vladimirovitj KANTOR)

(alias Вячеслав Владимирович КАНТОР)

Födelsedatum: 8.9.1953

Födelseort: Moskva, Ryska federationen

Befattning: Stor aktieägare i börsföretaget Acron Group, en av Rysslands största gödselmedelsproducenter

Nationalitet: rysk, israelisk och brittisk

Kön: man

Vjatjeslav Mosje Kantor är en rysk oligark som är en stor aktieägare i börsföretaget Acron Group, en av Rysslands största gödselmedelsproducenter. Han har nära band till president Vladimir Putin. Denna koppling till den ryska presidenten har hjälpt honom att bibehålla sin betydande förmögenhet. Han har öppet gett uttryck för sitt stöd för och sin vänskap med president Putin vid ett flertal tillfällen och har goda förbindelser med Kreml.

Han har därför gynnats av de ryska beslutsfattare som är ansvariga för Ryska federationens olagliga annektering av Krimhalvön eller destabiliseringen av Ukraina. Han är också en av de ledande ryska affärsmän som är delaktiga i ekonomiska sektorer som utgör en betydande inkomstkälla för Ryska federationens regering, som är ansvarig för Ryska federationens olagliga annektering av Krim och destabiliseringen av Ukraina.

8.4.2022

897.

Aleksei Viktorovich PIMANOV (Aleksej Viktorovitj PIMANOV)

(Алексей Викторович ПИМАНОВ)

(alias Alexey Viktorovich PIMANOV, Alexei PIMANOV, Aleksey PIMANOV)

Födelsedatum: 9.2.1962

Födelseort: Moskva, Ryska federationen

Befattning: Generaldirektör för förvaltningsorganisationen ”Creative Association Red Star”, chef för medieföretaget Krasnaya Zvezda som ägs av det ryska försvarsministeriet

Nationalitet: rysk

Kön: man

Aleksej Pimanov är propagandist och chef för medieföretaget Krasnaya Zvezda som ägs av det ryska försvarsministeriet. Försvarsministern Sergej Sjojgu begärde personligen att Pimanov skulle bli chef för Krasnaya Zvezda. Medieföretaget inrättades genom ett dekret av Rysslands försvarsminister och kontrollerar den federala tv-kanalen Zvezda.

I likhet med alla andra Kreml-kontrollerade mediekanaler sprider Zvezda regelbundet desinformation om Rysslands pågående oprovocerade militära aggression mot Ukraina, undergräver Ukrainas territoriella integritet och suveränitet samt ger avgörande mediestöd till Rysslands våldsamma aggression. I egenskap av medlem i den ryska geografiska föreningens medieråd har Pimanov nära kontakter med högt uppsatta tjänstemän i Kreml, såsom Aleksej Gromov, Dmitrij Peskov och Sergej Sjojgu.

Under 2017 regisserade och producerade Pimanov propagandafilmen Krim, som rättfärdigar och förhärligar Ryska federationens olagliga annektering av Krimhalvön.

Han är därmed ansvarig för att ha gett stöd till åtgärder och politik som undergräver Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende.

8.4.2022

898.

Igor Yurievich KOROTCHENKO (Igor Jurjevitj KOROTJENKO)

(Игорь Юрьевич КОРОТЧЕНКO)

Födelsedatum: 15.2.1960

Födelseort: Riga, Lettland

Befattning: Ordförande för Offentliga rådet under Rysslands försvarsministerium, chefredaktör för det nationella försvarets tidskrift, direktör för centrumet för analys av världshandeln med vapen, militär expert Militär grad – överste i reserven.

Nationalitet: rysk

Kön: man

Igor Korotjenko, ordförande för Offentliga rådet under Rysslands försvarsministerium, bidrar regelbundet till de främsta ryska propagandistiska tv-programmen som försvars- och utrikespolitisk expert. Igor Korotjenko är känd för sina aggressiva och nedsättande uttalanden mot Ukrainas territoriella integritet och provocerar fram militära konfrontationer mellan Ryska federationen och väst, inklusive Ukraina. På sina plattformar för sociala medier eller i sina tv-program uppmanar han till att Ukraina ska ”avnazifieras” och demilitariseras samt att Ukraina ska förenas med Ryssland (”dess historiska broderunion”) samt påstår att Ukraina är en del av den stora ”ryska världen”.

I en artikel som publicerades den 24 februari 2022 sade Igor Korotjenko att Rysslands uppgift i Ukraina är att demilitarisera Ukraina och förklarar att Ukraina utgör ett hot både mot sin egen befolkning och mot Ryska federationen och mot de icke-regeringskontrollerade områdena i länen Donetsk och Luhansk i Ukraina. Syftet med operationen är enligt Igor Korotjenko att beröva Ukrainas väpnade styrkor möjligheten till centraliserad ledning av trupperna, sätta det ukrainska militära flygplatsnätverket ur spel samt förstöra luftförsvarspositioner och operativa taktiska robotar.

Han är därmed ansvarig för att ha gett stöd till åtgärder och politik som undergräver Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende.

8.4.2022

899.

Vladimir Nikolayevich SUNGORKIN (Vladimir Nikolajevitj SUNGORKIN)

(Владимир Николаевич СУНГОРКИH)

Födelsedatum: 16.6.1954

Födelseort: Khabarovsk (Chabarovsk), Ryska federationen

Befattning: Generaldirektör och chefredaktör för Komsomolskaya Pravda, ledamot i offentliga råd vid Ryska federationens försvarsministerium, Ryska federationens ministerium för nödsituationer och Ryska federationens transportministerium. I Ryska federationens regeringsråd för massmedier hanterar Sungorkin frågor som rör tilldelning av regeringspriser.

Nationalitet: rysk

Kön: man

Vladimir Sungorkin är generaldirektör och chefredaktör för Komsomolskaya Pravda. Han är en av de främsta aktörerna i utländsk informationsmanipulering och inblandning eller de propagandister som ofta uttalar sig om Ukraina och skapar felaktig information och manipulerar fakta.

Vladimir Sungorkin sprider och legitimerar Putinregimens aggressiva propaganda mot Ukraina och västvärlden under Kremls direkta ledning i en av Rysslands mest populära mediekanaler. Tidningen Komsomolskaya Pravda har också beskrivits av president Vladimir Putin som hans favorittidning.

Vladimir Sungorkin är därmed ansvarig för att ha gett stöd till åtgärder och politik som undergräver Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende.

8.4.2022

900.

Oleg Borisovich DOBRODEEV (Oleg Borisovitj DOBRODEJEV)

(Олег Борисович ДОБРОДЕЕВ)

Födelsedatum: 28.10.1959

Födelseort: Moskva, Ryska federationen

Generaldirektör för det allryska statliga tv- och radiobolaget (VGTRK)

Nationalitet: rysk

Kön: man

Oleg Dobrodejev är generaldirektör för det största statsägda mediebolaget i Ryssland. Han har aktivt deltagit i Kremls propaganda genom att skapa och sprida förvrängd information som gynnar Ryska federationens politiska ledning.

Oleg Dobrodejev är initiativtagare och huvudupphovsman till den statliga tv-kanalen Rossiya-24 och ägare till tv-kanalen Russia-1. Dessa kanaler är de viktigaste språkrören för statlig propaganda och fullgör effektivt uppgiften att stärka Putinregimen och propagera för dess aggressiva inrikes- och utrikespolitik, inbegripet militära operationer i Ukraina. Dessa kanaler diskuterar framtiden för ett uppdelat Ukraina och de ”unga republikerna” samt de ukrainska presidenternas misslyckade reformer, och de ukrainska myndigheternas handlingar förlöjligas eller fördöms.

Oleg Dobrodejev deltar i möten med Ryska federationens presidentkansli, där ledarna för de viktigaste statliga medierna får instruktioner.

Han är därmed ansvarig för att aktivt ha gett stöd till eller genomfört åtgärder eller politik som undergräver eller hotar Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende.

8.4.2022

901.

Farkhad AKHMEDOV

Födelsedatum: 15.9.1955

Födelseort: Baku, Azerbaijan (Azerbajdzjan)

Befattning: Affärsman som är delaktig i energisektorn och i rysk lokalpolitik, grundare av Tansley Trading.

Nationalitet: rysk

Kön: man

Farkhad Akhmedov är en rysk affärsman som är delaktig i energisektorn och i rysk lokalpolitik. Han grundade Tansley Trading, som levererade utrustning till ryska gasproducenter och blev minoritetsaktieägare i Nortgas, ett olje- och gasbolag i Sibirien, samt ordförande för Bechtel Energy. Han står Kreml nära och är en ledande affärsman som är delaktig i ekonomiska sektorer som utgör en betydande inkomstkälla för Ryska federationens regering.

8.4.2022

902.

Pavel Nikolayevitch GUSEV (Pavel Nikolajevitj GUSEV)

(Павел Николаевич ГУСЕВ)

Födelsedatum: 4.4.1949

Födelseort: Moskva, Ryska federationen

Befattning: Propagandist, redaktör och ägare till ”Moskovskiy Komsomolets”

Nationalitet: rysk

Kön: man

Pavel Nikolajevitj Gusev är chef för den största ryska tabloiden ”Moskovskiy Komsomolets” som stöder Kremls narrativ och åtgärder som undergräver eller hotar Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende.

Han har nära förbindelser med det ryska försvarsministeriet och är president Vladimir Putins förtrogne och anhängare. Han har mottagit olika hedersmedaljer och officiellt stöd under valet 2018, vilket bekräftar att han aktivt stöder Ryska federationens regering.

Han är därmed ansvarig för att aktivt ha gett stöd till eller genomfört åtgärder eller politik som undergräver eller hotar Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende.

8.4.2022

903.

Elena Petrovna TIMCHENKO (Jelena Petrovna TIMTJENKO) född ERMAKOVA (Jelena Jermakova) (Yermakova)

Елена Петровна ТИМЧЕНКО (Ермакова)

Befattning: Medordförande för stiftelsen Timchenko

Nationalitet: rysk, finsk

Associerad person: Gennady Timchenko (Gennadij Timtjenko) (make)

Kön: kvinna

Jelena Timtjenko är maka till miljardären Gennadij Timtjenko, som är uppförd på förteckningen i beslut 2014/145/Gusp.

Hon deltar i hans offentliga angelägenheter via stiftelsen Timchenko. Hon gynnas därmed av Gennadij Timtjenko som är ansvarig för att stödja verksamhet och politik som undergräver eller hotar Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende och för att ge ekonomiskt och materiellt stöd, samt gynnas av de ryska beslutsfattare som ansvarar för annekteringen av Krim och destabiliseringen av Ukraina.

8.4.2022

904.

Maria Vladimirovna VORONTSOVA (Marija Vladimirovna VORONTSOVA) född PUTINA

(alias Mariya VORONTSOVA, Maria FAASSEN)

(Мария Владимировна ВОРОНЦОВА)

Födelsedatum: 28.4.1985

Befattning: Hon är delägare med 20 % av företaget Nomenko som är involverat i Rysslands största privata investeringsprojekt inom hälso- och sjukvård med en uppskattad kostnad på 40 miljarder rubel.

Associerad person: President Vladimir Putin (far)

Nationalitet: rysk

Kön: kvinna

Marija Vladimirovna Vorontsova är äldsta dotter till Rysslands president Vladimir Putin, som är uppförd på förteckningen i beslut 2014/145/Gusp.

Hon är delägare i företaget Nomenko som deltar i Rysslands största privata investeringsprojekt inom hälso- och sjukvård med en beräknad kostnad på 40 miljarder rubel. Hon gynnas av Ryska federationens regering och är delaktig i ekonomiska sektorer som utgör en betydande inkomstkälla för Ryska federationens regering.

8.4.2022

905.

Anton Valerevich KUPRIN (Anton Valerjevitj KUPRIN)

(Антон Валерьевич КУПРИН)

Befattning: Kapten på fregattfartyget ”Amiral Essen” i den ryska Svartahavsflottan

Kön: man

Anton Valerjevitj Kuprin är kapten på fregattfartyget ”Amiral Essen” i den ryska Svartahavsflottan. Fregattfartyget ”Amiral Essen” bidrar till Rysslands krigsinsatser i Svarta havet. Anton Valerjevitj Kuprin är därför ansvarig för åtgärder som undergräver eller hotar Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende.

8.4.2022

906.

Olga AYZIMAN (Olga AJZIMAN) (Ольга АЙЗИМАН)

Födelsedatum: 26.10.1967

Födelseort: Irkutsk, Ryska federationen

Associerad person Michail Fridman (f.d. make)

Nationalitet: rysk

Kön: kvinna

Olga Ajziman är f.d. hustru till Michail Fridman, grundare av och en av de största aktieägarna i Alfakoncernen som omfattar den stora ryska banken Alfa Bank, och som betraktas som en rysk toppfinansman och central person för president Vladimir Putins inre cirkel. Michail Fridman är den viktigaste sponsorn för sin före detta hustrus verksamhet och behov efter det att hon flyttat till Paris.

Hon är en fysisk person som har samröre med Michail Fridman som aktivt materiellt eller finansiellt har stött och gynnats av de ryska beslutsfattare som ansvarar för annekteringen av Krim och destabiliseringen av Ukraina. Michail Fridman har även stött verksamhet och politik som undergräver eller hotar Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende.

8.4.2022

907.

Mikhail Alexandrovich BABAKOV (Michail Aleksandrovitj BABAKOV)

(Михаил Aлександрович БАБАКОВ)

Födelsedatum: 7.2.1994

Associerad person: Aleksandr Babakov (far), vice ordförande för statsduman

Kön: man

Michail Aleksandrovitj Babakov är son till Aleksandr Babakov, vice ordförande för statsduman, uppförd på förteckningen i beslut 2014/145/Gusp. Michail Aleksandrovitj Babakov har stora tillgångar tillsammans med sin far. Han äger och driver ett fastighetsbolag i Frankrike, genom vilket han förvaltar olika fastigheter, inklusive ett hus värt 11 miljoner euro nära Versailles. Dessutom har han samma adress som sin far. Michail Aleksandrovitj Babakov har därför samröre med Aleksandr Babakov och gynnas av en rysk beslutsfattare som ansvarar för annekteringen av Krim och destabiliseringen av Ukraina.

8.4.2022

908.

Kirill Nikolayevich SHAMALOV (Kirill Nikolajevitj SJAMALOV)

(Кирилл Николаевич ШАМАЛОВ)

Födelsedatum: 22.3.1982

Födelseort: St Petersburg (Sankt Petersburg), Ryska federationen

Befattning: Vice styrelseordförande i Sibur Holding PJSC

Nationalitet: rysk

Kön: man

Kirill Nikolajevitj Sjamalov är vice ordförande i styrelsen för Sibur Holding PJSC, det största integrerade petrokemiska företaget i Ryssland.

Han är därför en ledande affärsman som är delaktig i ekonomiska sektorer som utgör en betydande inkomstkälla för Ryska federationens regering, som ansvarar för annekteringen av Krim och destabiliseringen av Ukraina.

8.4.2022

909.

Igor Albertovich KESAEV (Igor Albertovitj KESAJEV)

(Игорь Альбертович КЕСАЕВ)

Födelsedatum: 30.10.1966

Födelseort: Vladikavkaz, Nordossetien, Ryska federationen

Befattning: Ägare av och ordförande för Mercury Group

Nationalitet: rysk

Kön: man

Igor Albertovitj Kesajev äger och är ordförande för Mercury Group, som äger Megapolis Group, den ledande tobaksdistributören i Ryssland. Han har förbindelser med Ryska federationens regering och dess säkerhetsstyrkor genom Monolit Fund, som drivs av före detta tjänstemän inom Rysslands säkerhetstjänst och som ger ekonomiskt stöd till pensionerade säkerhetstjänstemän och militär personal. Dessutom är han den största aktieägaren i anläggningen Degtyarev, ett ryskt företag som tillverkar vapen som används av den ryska försvarsmakten.

Han är en ledande affärsman delaktig i ekonomiska sektorer som utgör en betydande inkomstkälla för Ryska federationens regering, som är ansvarig för annekteringen av Krim och destabiliseringen av Ukraina. Dessutom ger han materiellt stöd till och drar nytta av Ryska federationens regering.

8.4.2022

910.

Alexander Nikolaevich PETAYKIN (Aleksandr Nikolajevitj PETAJKIN)

(Александр Николаевич ПЕТАЙКИН)

Födelsedatum: 24.5.1987

Födelseort: Orenburg, Orenburg Oblast (länet Orenburg), Sovjetunionen

Befattning: Ägare och direktör för vägbyggnadsföretagen ”OOO Vector” och ”Trans Stroy”

Nationalitet: rysk

Kön: man

Aleksandr Nikolajevitj Petajkin är ägare till och generaldirektör för vägbyggnadsföretagen ”OOO Vector” och ”Trans Stroy”, som deltar i genomförandet av offentliga projekt för regeringarna i länet Orenburg och delrepubliken Basjkirien.

Han är därför en fysisk person som gynnas av Ryska federationens regering, som är ansvarig för annekteringen av Krim och destabiliseringen av Ukraina.

8.4.2022

911.

Aleksandr Aleksandrovich SHULGIN

Födelsedatum: 25.8.1984

Födelseort: Irkutsk, Ryska federationen

Befattning: Verkställande direktör och direktör vid Ozon Holdings Plc

Nationalitet: rysk

Kön: man

Aleksandr Aleksandrovich Shulgin är en ledande affärsman, vd för Ozon, Rysslands ledande multikategoriella e-handelsplattform. Den 24 februari 2022 deltog Aleksandr Aleksandrovich Shulgin vid ett oligarkmöte i Kreml med president Vladimir Putin för att diskutera verkningarna av en handlingsplan till följd av de västliga sanktionerna. Det faktum att han bjöds in att närvara vid det mötet visar att han tillhör den inre kretsen av oligarker nära president Putin och att han stöder eller genomför åtgärder eller politik som undergräver eller hotar Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende, samt stabiliteten och säkerheten i Ukraina. Han är dessutom delaktig i ekonomiska sektorer som utgör en betydande inkomstkälla för Ryska federationens regering, som är ansvarig för annekteringen av Krim och destabiliseringen av Ukraina.

8.4.2022

912.

Ekaterina Vladimirovna TIKHONOVA (Katerina (Jekaterina) Vladimirovna TICHONOVA)

född Yekaterina Vladimirovna PUTINA

(alias Yekaterina, Katerina)

(Катерина (Екатерина) Владимировна ТИХОНОВА)

Födelsedatum: 31.8.1986

Födelseort: Dresden, Tyskland

Befattning: Chef för utvecklingsinitiativet Innopraktika.

Associerad person: dotter till president Vladimir Putin

Nationalitet: rysk

Kön: kvinna

Katerina (Jekaterina) Vladimirovna Tichonova är president Vladimir Putins dotter. Hon har varit chef för det nya institutet för artificiell intelligens vid det statliga universitetet i Moskva, finansierat med statliga medel. Hon leder för närvarande utvecklingsinitiativet Innopraktika, som finansieras av viktiga ryska företag vars direktörer är medlemmar i den inre kretsen av oligarker nära president Putin.

Hon drar därför nytta av Ryska federationens regering och har samröre med ledande personer inom ekonomiska sektorer som utgör en betydande inkomstkälla för Ryska federationens regering. Hon har dessutom samröre med sin far som är ansvarig för och aktivt stöder handlingar som undergräver Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende samt Ukrainas stabilitet eller säkerhet.

8.4.2022

913.

Evgeny Borisovich ZUBITSKIY (Jevgenij Borisovitj ZUBITSKIJ)

(Евгений Борисoвич ЗУБИЦКИЙ)

Födelsedatum: 10.3.1968

Födelseort: Kemerov, Ryska federationen

Befattning: Företagare, delägare och styrelseordförande samt vd för Industrial Metallurgical Holding (PMH)

Nationalitet: rysk

Kön: man

Jevgenij Borisovitj Zubitskij är delägare, styrelseordförande och vd för Industrial Metallurgical Holding (PMH). Han är aktieägare i Koks Group, moderföretaget till PMH och Rysslands största producent av säljbar koks, som grundats av statsdumans ledamot Boris Zubitsky.

Han är därför en ledande affärsman som är delaktig i en ekonomisk sektor som utgör en betydande inkomstkälla för Ryska federationens regering.

8.4.2022

914.

Sergey Vladimirovich MIKHAILOV (Sergej MICHAJLOV)

(alias Sergei MIKHAILOV)

(Сергей МИХАЙЛОВ)

Födelsedatum: 17.3.1971

Födelseort: Arkhangelsk (Archangelsk), Ryska federationen

Befattning: Generaldirektör för den ryska nyhetsbyrån TASS

Nationalitet: rysk

Kön: man

Sergej Michajlov är generaldirektör för nyhetsbyrån TASS – det största ryska nyhetsbolaget, som sprider förvrängd information om Ukraina genom sitt massiva nätverk av utländska representationer (70 kontor i Oberoende staters samvälde och 68 kontor runt om i världen), vilket tjänar Ryska federationens politiska lednings intressen.

President Vladimir Putin har tilldelat honom Vänskapsorden. Sergej Michajlov ingår i den ryska presidentens personalreserv.

Han stöder därmed åtgärder eller politik som undergräver eller hotar Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende samt stabiliteten och säkerheten i Ukraina.

8.4.2022

915.

Alexander Alexandrovich MALKEVICH (Aleksandr Aleksandrovitj MALKEVITJ)

(Александр Александрович МАЛЬКЕВИЧ)

Födelsedatum: 14.7.1975

Födelseort: St. Petersburg (Sankt Petersburg), Ryska federationen

Befattning: Förste vice ordförande i Ryska federationens offentliga kammare för utveckling av informationsgemenskapen, medier och masskommunikation. Generaldirektör för tv-kanalen Sankt Petersburg sedan januari 2021.

Nationalitet: rysk

Passnummer/ID-nummer: pass 717637093, nationellt ID-nr 781005202108

Kön: man

Aleksandr Malkevitj är rysk propagandist, generaldirektör för tv-kanalen Sankt Petersburg och förste vice ordförande för Ryska federationens offentliga kammare för utveckling av informationsgemenskapen, medierna och masskommunikationen.

Den 25 februari 2022 förklarade Malkevitj att den pågående militära aggressionen mot Ukraina är en ”särskild operation” för att avnazifiera Ukraina och att det inte finns någon avsikt att ockupera landet. Den 16 mars 2022 deltog Malkevitj i mötet i Ryska federationens medborgarkammare om eskaleringen av informationskriget: försvarande av Rysslands intressen och om skydd av Rysslands intressen, där det diskuterades hur viktigt det är att förmedla sanningsenlig information så att människor kan förstå varför beslutet fattades om att genomföra en ”särskild operation” i Ukraina och vad dess syfte är.

Han stöder därmed åtgärder eller politik som undergräver eller hotar Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende samt stabiliteten och säkerheten i Ukraina.

8.4.2022

916.

Soadat NARZIEVA (Soadat NARZIJEVA)

(Соадат НАРЗИЕВА)

Födelseort: Uzbekistan

Associerad person: Alisjer Usmanov (bror)

Nationalitet: rysk

Kön: kvinna

Soadat Narzijeva är syster till Alisjer Usmanov, en oligark som stöder Kreml med nära band till Rysslands president Vladimir Putin och som är uppförd på förteckningen i beslut 2014/145/Gusp. Alisjer Usmanov har överfört betydande tillgångar till sin syster Soadat Narzijeva, däribland en engångsbetalning eller gåva på 3 miljoner US-dollar. Hon hade också 27 schweiziska bankkonton med hundratals miljoner dollar, som skulle kunna kopplas till hennes bror Alisjer Usmanov. Hon har också varit knuten till sex offshore-företag vars verksamhet skulle kunna knytas till Usmanov. Soadat Narzijeva har därför samröre med Alisjer Usmanov som aktivt materiellt eller finansiellt har stött och gynnats av de ryska beslutsfattare som ansvarar för annekteringen av Krim och destabiliseringen av Ukraina och aktivt stött Ryska regeringens politik för destabilisering av Ukraina.

8.4.2022

917.

Musa Yusupovich BAZHAEV (Musa Jusupovitj BAZJAJEV)

(Муса Юсупович БАЖАЕВ)

Födelsedatum: 11.5.1966

Födelseort: Achkoy Martan (Atjkoj-Martan), Tjetjenien

Befattning: Rysk affärsman. Nuvarande ordförande för Moscow Alliance group. Alliance Group äger tillgångar i olje-, bygg-, textil-, livsmedels-, finans- och mediebranschen. Ordförande för Russian Platinum.

Nationalitet: rysk

Kön: man

Musa Bazjajev är ordförande för Alliance Group, som har de största företrädarna för gas- och oljeindustrin, industrianläggningar, telekommunikationssektorn samt bostäder och allmännyttiga företag som sina viktigaste kunder.

Han är också styrelseordförande för Russian Platinum, vilket har identifierats som ett av Rysslands ledande gruvföretag som utgör en betydande inkomstkälla för Ryska federationens regering. År 2021 undertecknade VEB.RF, VTB Group och Russian Platinum en avsiktsförklaring om finansiering av Tjernogorsk-fyndigheten av platina-koppar-nickelmalm i länet Krasnojarsk. Undertecknandet ägde rum vid en ceremoni under det internationella ekonomiska forumet i Sankt Petersburg i närvaro av president Putin. Musa Bazjajev är en ledande rysk affärsman som tillhör de 200 rikaste ryssarna och är verksam inom en ekonomisk sektor som utgör en betydande inkomstkälla för Ryska federationens regering.

har dessutom samröre med VEB.RF, en rysk ekonomisk utvecklingsinstitution som ger aktivt materiellt eller ekonomiskt stöd till, eller gynnas av, de ryska beslutsfattare som är ansvarig för annekteringen av Krim och destabiliseringen av Ukraina.

8.4.2022

918.

Grigory Vikotorovitsj BEREZKIN (Grigorij Viktorovitj BEREZKIN)

(Григорий Викторович БЕРЁЗКИН)

Födelsedatum: 9.8.1966

Födelseort: Moskva, Ryska federationen

Befattning: styrelseordförande för ESN Group

Nationalitet: rysk

Kön: man

Grigorij Berezkin är en ledande rysk affärsman och anses vara president Vladimir Putins ”hantlangare”.

Han är styrelseordförande för ESN group, en rysk riskkapitalgrupp med en investeringsportfölj inom olika branscher, inbegripet medier, energi, infrastruktur, it, naturresurser och petrokemisk industri. ESN group är Rysslands största holdingbolag. År 2019 undertecknade Saudi Basic Industries Corporation (SABIC), Russian Direct Investment Fund (RDIF) och ESN Group ett avtal om att investera i ett projekt för att utforma, bygga och driva en metanolanläggning i länetAmur i Fjärran österns federala distrikt. År 2021 undertecknade VEB.RF, VTB, ESN Group, ministeriet för utveckling av Fjärran österns federala distrikt, Marubeni Corporation och Mitsui O.S.K. ett samförståndsavtal inom ramen för Eastern Economic Forum i syfte att utarbeta ett projekt för tillverkning av metanoldrivna fartyg vid ryska skeppsvarv. Vid ceremonin närvarade President Putin.

I egenskap av styrelseordförande för ESN Group är Grigorij Berezkin en ledande affärsman som är delaktig i ekonomiska sektorer som utgör en betydande inkomstkälla för Ryska federationens regering, som är ansvarig för annekteringen av Krim och destabiliseringen av Ukraina. Dessutom stöder han materiellt eller ekonomiskt, och gynnas av, Ryska federationens regering, som är ansvarig för annekteringen av Krim och destabiliseringen av Ukraina.

8.4.2022

919.

Serguey Achotovich MNDOIANTS (Sergej Asjotovitj MNDOJANTS)

(Сергей Ашотович МНДОЯНЦ)

Födelsedatum: 21.9.1961

Födelseort: Moskva, Ryska federationen

Befattning: Rysk affärsman som är vice ordförande för konglomeratet AFK Sistema. Grundare av konsultföretaget VLM Invest.

Nationalitet: rysk

Kön: man

Sergej Mndojants är verkställande vice ordförande med ansvar för regeringsförbindelser vid det ryska konglomeratföretaget AFK Sistema PAO, som är verksamt inom telekommunikations- och it-sektorn. Sergej Mndojants är också förste vice ordförande för VLM Invest, ett konsultföretag som fungerar som mellanhand mellan privata företag och statliga organ i Ryska federationen. Sergej Mndojants är också ledamot av styrelsen för Council for foreign and defence policy (SVOP), en tankesmedja som ger råd till Ryska federationens regering om genomförandet av utrikes- och försvarspolitiken.

Han är följaktligen en ledande affärsman delaktig i ekonomiska sektorer som utgör en betydande inkomstkälla för Ryska federationens regering, som är ansvarig för annekteringen av Krim och destabiliseringen av Ukraina.

8.4.2022

920.

Boris Romanovich ROTENBERG (Boris Romanovitj ROTENBERG)

(Борис Романович РОТЕНБЕРГ)

Födelsedatum: 3.1.1957

Födelseort: St. Petersburg (Sankt Petersburg), Ryska federationen

Associerade personer: Arkadij Rotenberg (bror), Igor Rotenberg (syskonbarn)

Associerade enheter: SGM (Stroygazmontazh), SMP Bank, Gazprom Drillings

Nationalitet: rysk, finsk

Kön: man

Boris Rotenberg är rysk miljardär och affärsman och bror till Arkadij Rotenberg, rysk miljardär och affärsman, aktieägare i det statsägda företaget Gazprom Drilling och delägare i SGM (Stroygazmontazh) group. Familjen Rotenberg har nära samröre med president Vladimir Putin. Boris Rotenberg är styrelseledamot i SMP Bank och en av de största aktieägarna i Gazprom, som har fått stora statliga kontrakt tack vare hans nära förbindelser med president Putin. Boris Rotenberg gynnas därför av ryska beslutsfattare och Ryska federationens regering, som båda är ansvariga för annekteringen av Krim och destabiliseringen av Ukraina. Dessutom är han en fysisk person som har samröre med Arkadij Rotenberg och president Putin, båda uppförda på förteckningen över restriktiva åtgärder med avseende på åtgärder som undergräver eller hotar Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende.

8.4.2022

921.

Igor Arkadyevich ROTENBERG (Igor Arkadjevitj ROTENBERG)

(Игорь Аркадьевич РОТЕНБЕРГ)

Födelsedatum: 9.5.1973

Födelseort: St. Petersburg (Sankt Petersburg), Ryska federationen

Associerade personer: Arkadij Rotenberg (far), Boris Rotenberg (farbror)

Associerade enheter: SGM (Stroygazmontazh) group, Gazprom Drilling, NPV Engineering Group

Nationalitet: rysk

Kön: man

Igor Rotenberg är en rysk miljardär och affärsman och den äldsta sonen och arvingen till Arkadij Rotenberg, rysk miljardär och affärsman och delägare i SGM (Stroygazmontazh) group. Han är majoritetsägare i Gazprom Drilling. Familjen Rotenberg har nära samröre med Vladimir Putin. Genom sina befattningar i ledande ryska företag, däribland SGM, Gazprom Drillings och Mostotrest, som har fått stora statliga kontrakt, och hans nära band med president Putin, gynnas Igor Rotenberg av ryska beslutsfattare och Ryska federationens regering, som båda är ansvariga för annekteringen av Krim och destabiliseringen av Ukraina. Dessutom är han en fysisk person som är associerad med Arkadij Rotenberg och president Putin, båda uppförda på förteckningen över restriktiva åtgärder med avseende på åtgärder som undergräver eller hotar Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende.

8.4.2022

922.

Ekaterina IGNATOVA

(alias Jekatarina IGNATOVA)

Födelsedatum: 1968

Födelseort: Moskva, Ryska federationen

Associerade personer: Sergej Tjemezov (make)

Anastasija Ignatova (dotter)

Lyudmila Rukavishikova (mor)

Nationalitet: rysk

Kön: kvinna

Ekaterina Ignatova är maka till Sergej Tjemezov som är vd för det ryska statliga bolaget Rostec (State Corporation for Assistance to Development, Production and Export of Advanced Technology Industrial Product). I egenskap av maka till Sergej Tjemezov innehar Ekaterina Ignatova stora tillgångar tillsammans med honom. I Sergej Tjemezovs senaste deklaration av offentliga tillgångar 2019 angavs Ekaterina Ignatova ha en årsinkomst på 24 miljoner USD.

Ekaterina Ignatova har samröre med en fysisk person (hennes make) som är uppförd på förteckningen om restriktiva åtgärder mot åtgärder som undergräver eller hotar Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende

8.4.2022

923.

Anastasia IGNATOVA (Anastasija IGNATOVA)

(Анастасия ИГНАТОВА)

Associerade personer: Sergej Tjemezov (styvfar)

Ekaterina Ignatova (mor)

Lyudmila Rukavishikova (mormor/farmor)

Nationalitet: rysk

Kön: kvinna

Anastasija Ignatova är styvdotter till Sergej Tjemezov som är vd för det ryska statliga bolaget Rostec (statligt bolag för främjande av utveckling, tillverkning och export av högteknologiska industriprodukter).

I egenskap av styvdotter till Sergej Tjemezov innehar hon stora tillgångar tillsammans med honom genom offshorebolag. Anastasija Ignatova äger formellt den 85 meter långa yachten Valerie som är värd 140 miljoner USD (över 10 miljarder rubel) genom företaget Delima Services Limited på Brittiska Jungfruöarna. Dessutom är hon förmånstagare till offshorebolag med hundratals miljoner dollar i tillgångar.

Anastasija Ignatova har samröre med en fysisk person (hennes styvfar) som är uppförd på förteckningen om restriktiva åtgärder mot åtgärder som undergräver eller hotar Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende

8.4.2022

924.

Lyudmila RUKAVISHIKOVA

Associerade personer: Sergej Tjemezov (svärson)

Ekaterina Ignatova (dotter)

Anastasija Ignatova (barnbarn)

Nationalitet: rysk

Kön: kvinna

Lyudmila Rukavishikova är svärmor till Sergej Tjemezov som är vd för det ryska statliga bolaget Rostec (statligt bolag för främjande av utveckling, tillverkning och export av högteknologiska industriprodukter). I egenskap av svärmor till Sergej Tjemezov innehar hon stora tillgångar tillsammans med honom, däribland aktier i bolag som äger fastigheter som används av Rostec.

Lyudmila Rukavishikova har samröre med en fysisk person (hennes svärson) som är uppförd på förteckningen om restriktiva åtgärder mot åtgärder som undergräver eller hotar Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende

8.4.2022

925.

Yuri Borisovich SLYUSAR (Jurij Borisovtij SLJUSAR)

(Юрий Борисович СЛЮСАРЬ)

Födelsedatum: 20.7.1974

Födelseort: Rostov-on-Don (Rostov-na-Donu), Ryska federationen

Befattning: ordförande för United Aircraft Corporation (UAC); f.d. biträdande industri- och handelsminister i Ryska federationen

Associerad person: President Vladimir Putin

Associerad enhet: United Aircraft Corporation

Nationalitet: rysk

Kön: man

Jurij Sljusar är ordförande för United Aircraft Corporation (UAC) och f.d. biträdande industri- och handelsminister. UAC är ett till stor del statsägt ryskt samarbetsföretag för flyg- och försvarsområdet inom Rostec, som ursprungligen grundades av Rysslands president Putin. I sin befattning som ordförande för UAC är Jurij Sljusar en av de ledande aktörerna inom den ryska industri- och försvarssektorn med nära band till Ryska federationens regering. Jurij Sljusar är därför en ledande affärsman som är verksam inom ekonomiska sektorer av Ryska federationens regering och har aktivt stött och gynnats av Ryska federationens regering.

8.4.2022

926.

Said KERIMOV

Födelsedatum: 6.7.1995

Födelseort: Moskva, Ryska federationen

Befattning: Arvinge till Suleiman Kerimow, ledamot av Polyus strategikommitté och styrelse

Associerad person: Suleiman Kerimow (far)

Associerad enhet: Polyus

Nationalitet: rysk

Kön: man

Said Kerimov är son till Suleiman Kerimov. Suleiman Kerimov är en ryskbaserad miljardär, grundare av Suleiman Kerimov Foundation och företrädare för Republiken Dagestan i Rysslands federationsråd. Suleiman Kerimov överförde en stor del av sina tillgångar, däribland sina andelar i Rysslands största guldproducent, Polyus Gold, till sin son Said Kerimov.

Said Kerimov har samröre med en ledande affärsman som är delaktig i ekonomiska sektorer som utgör en betydande inkomstkälla för Rysslands regering, som är ansvarig för annekteringen av Krim och destabiliseringen av Ukraina. Suleiman Kerimow är även ansvarig för att stöda eller genomföra åtgärder eller politik som undergräver eller hotar Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende, samt stabiliteten och säkerheten i Ukraina.

8.4.2022

927.

Vladimir Leonidovich BOGDANOV (Vladimir Leonidovitj BOGDANOV)

(Владимир Леонидович БОГДАНОВ)

Födelsedatum: 28.5.1951

Befattning: generaldirektör för Surgutneftegas

Associerad person: president Vladimir Putin

Associerad enhet: Surgutneftegas

Nationalitet: rysk

Kön: man

Vladimir Bogdanov är generaldirektör för olje- och gasföretaget Surgutneftegas, det femte största privata företaget och tredje största oljeföretaget i Ryssland med en andel på över 10 % av Rysslands totala oljeproduktion, vilket därmed utgör en betydande inkomstkälla för Ryska federationens regering. I egenskap av dotterbolag till Surgutneftegas, beviljade Surgutneftegasbank CJSC år 2021 ett lån till länet Tiumens regering till ett belopp av 1,6 miljarder rubel för att finansiera dess underskott. Vladimir Bogdanov har nära band med Ryska Federationens regering och president Vladimir Putin. Vladimir Bogdanov är därför en ledande affärsman som är delaktig i ekonomiska sektorer som utgör en betydande inkomstkälla för Rysslands regering, som är ansvarig för annekteringen av Krim och destabiliseringen av Ukraina.

8.4.2022

928.

German Oskarovich GREF (German Oskarovitj GREF)

(alias Herman Oskarovich GREF)

(Герман Оскарович ГРЕФ)

Födelsedatum: 8.2.1964

Födelseort: Byn Panfilovo, distriktet Irtysj, i länet Pavlodar i Kirgizistan

Befattning: Verkställande direktör och styrelseordförande för Sberbank of Russia, bekräftat av styrelsen den 16 oktober 2007

Associerade enheter: Public Joint-Stock Company ”Sberbank of Russia”

Nationalitet: rysk

Kön: man

German Gref är verkställande direktör och styrelseordförande för Sberbank of Russia. Sberbank of Russia är ett publikt aktiebolag. Den största aktieägaren i Sberbank är den ryska nationella förmögenhetsfonden Russian National Wealth Fund som förvaltas av Ryska federationens regering.

Den 24 februari 2022, efter de inledande skedena av Rysslands angrepp mot Ukraina, träffade German Gref och 36 andra affärsmän president Vladimir Putin och andra medlemmar av Ryska federationens regering för att diskutera verkningarna av en handlingsplan till följd av de västliga sanktionerna. Denna särskilda inbjudan visar att han stöder eller genomför åtgärder eller politik som undergräver eller hotar Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende, eller stabiliteten eller säkerheten i Ukraina, eller som hindrar internationella organisationers arbete i Ukraina.

I egenskap av vd för Sberbank är han en av de ledande affärsmän som är delaktiga i ekonomiska sektorer som utgör en betydande inkomstkälla för Ryska federationens regering, som är ansvarig för annekteringen av Krim och destabiliseringen av Ukraina.

8.4.2022

929.

Oleg Vladimirovich DERIPASKA (Oleg Vladimirovitj DERIPASKA)

(Олег Владимирович ДЕРИПАСКА)

Födelsedatum: 2.1.1968

Födelseort: Dzerzjinsk, Ryska federationen

Befattning: Rysk oligark. Ägare till Russian Machines, Military Industrial Company och Arzamas Machine-Building Plant.

Associerade enheter: Russian Machines, Military Industrial Company och Arzamas Machine-Building Plant.

Nationalitet: rysk

Kön: man

Oleg Deripaska är en rysk oligark. Han äger industrikonglomeratet Russian Machines som omfattar Military Industrial Company, en viktig leverantör av vapen och militär utrustning till de ryska väpnade styrkorna. Bland hans tillgångar finns Arzamas Machine-Building Plant som tillverkar det amfibiegående bepansrade trupptransportfordonet BTR-80, som användes av Ryssland under den oprovocerade militära aggressionen mot Ukraina 2022.

Därför är han ansvarig för att stödja eller genomföra åtgärder eller politik som undergräver eller hotar Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende, eller stabiliteten eller säkerheten i Ukraina.

8.4.2022

930.

Igor Evgenievich KONASHENKOV (Igor Jevgenjevitj KONASJENKOV)

(Игорь Евгеньевич КОНАШЕНКОВ)

Födelsedatum: 15.5.1966

Födelseort: Chisinau, Republiken Moldavien

Befattning: Chef för informations- och kommunikationsavdelningen vid Ryska federationens försvarsministerium, generalmajor

Nationalitet: rysk

Kön: man

Igor Jevgenjevitj Konasjenkov är chef för informations- och kommunikationsavdelningen vid Ryska federationens försvarsministerium med generalmajors rank.

I sin ställning som chefstalesman för det ryska försvarsministeriet har han ansvarat för att manipulera information och sprida desinformation om ryska militära åtgärder i Ukraina. Han har främjat en positiv inställning till Rysslands oprovocerade militära aggression mot Ukraina, annekteringen av Krim och separatisternas handlingar i Donbas, beskrivit situationen i Ukraina på ett partiskt sätt och spridit desinformation om ukrainsk och västerländsk verksamhet.

Därför är han ansvarig för att aktivt stödja eller genomföra åtgärder eller politik som undergräver eller hotar Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende, eller stabiliteten eller säkerheten i Ukraina.

8.4.2022

931.

Vladimir ViktorovichPAVLENKO (Vladimir Viktorovitj PAVLENKO, Volodymyr Viktorovitj PAVLENKO)

(Владимир Викторович ПАВЛЕНКО, Володимир Вiкторович ПАВЛЕНКО)

Födelsedatum: 14.4.1962

Kön: man

S.k. minister för statssäkerhet i den s.k. Folkrepubliken Donetsk. Genom att åta sig detta och agera i denna egenskap har han aktivt undergrävt Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende.

8.4.2022

932.

Alexander Yevgenevych ANANCHENKO (Aleksandr Jevgenjevitj ANANTJENKO)

(Александр Евгеньевич АНАНЧЕНКO)

Födelsedatum: 2.2.1966

Kön: man

S.k. premiärminister i den s.k. Folkrepubliken Donetsk. Genom att åta sig detta och agera i denna egenskap har han aktivt undergrävt Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende.

8.4.2022

933.

Aleksei Alexandrovich DIKIY (Aleksej Aleksandrovitj DIKIJ, Oleksij Oleksandrovytj DIKIJ)

(Алексей Александрович ДИКИЙ, Олексiй Олександрович ДIКIЙ)

Födelsedatum: 5.7.1974

Kön: man

S.k. inrikesminister i den s.k. Folkrepubliken Donetsk. Genom att åta sig detta och agera i denna egenskap har han aktivt undergrävt Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende.

8.4.2022

934.

Igor Yurievich ANTIPOV (Igor Jurjevitj ANTIPOV, Ihor Jurijovytj ANTYPOV)

(Игорь Юрьевич АНТИПОВ, Iгор Юрiйович АНТИПОВ)

Födelsedatum: 26.5.1961

Kön: man

S.k. informationsminister i den s.k. Folkrepubliken Donetsk. Genom att åta sig detta och agera i denna egenskap har han aktivt undergrävt Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende.

8.4.2022

935.

Artem Alexandrovich KRAMARENKO (Artem Aleksandrovitj KRAMARENKO)

(Артем Александрович КРАМАРЕНКО)

Födelsedatum: 13.1.1980

Födelseort: Pavlov Khutor (Pavlov Chutor), Ryska federationen

Kön: man

S.k. minister för agro-industriell politik och livsmedel i den s.k. Folkrepubliken Donetsk. Genom att åta sig detta och agera i denna egenskap har han aktivt undergrävt Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende.

8.4.2022

936.

Vladimir Nikolaevich ANTONOV (Vladimir Nikolajevitj ANTONOV, Volodymyr Mykolajovytj ANTONOV)

(Владимир Николаевич АНТОНОВ, Володимир Миколайович АНТОНОВ)

Födelsedatum: 24.12.1979

Kön: man

S.k. vice regeringsordförande i den s.k. Folkrepubliken Donetsk. Genom att åta sig detta och agera i denna egenskap har han aktivt undergrävt Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende.

8.4.2022

937.

Tatyana Viktorovna PEREVERZEVA (Tatiana Viktorovna PEREVERZEVA, Tetiana Viktorivna PEREVERZEVA)

(Татьяна Викторовна ПЕРЕВЕРЗЕВА, Тетяна Вiкторiвна ПЕРЕВЕРЗЕВА)

Födelsedatum: 20.6.1964

Födelseort: Donetsk, Ukraina

Kön: kvinna

S.k. vice regeringsordförande i den s.k. Folkrepubliken Donetsk. Genom att åta sig detta och agera i denna egenskap har hon aktivt undergrävt Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende.

8.4.2022

938.

Evgenij Evgenievich LAVRENOV (Jevgenij Jevgenjevitj LAVRENOV, Jevhen Jevhenovytj LAVRENOV)

(Евгений Евгеньевич ЛАВРЕНОВ, Євген Євгенович ЛАВРЕНОВ)

Födelsedatum: 5.12.1979

Födelseort: Nikopol

Kön: man

S.k. inkomst- och avgiftsminister i den s.k. Folkrepubliken Donetsk. Genom att åta sig detta och agera i denna egenskap har han aktivt undergrävt Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende.

8.4.2022

939.

Aleksandr Aleksandrovich OPRISHHENKO (Aleksandr Aleksandrovitj OPRISJTJENKO, Oleksandr Oleksandrovitj OPRYSJTJENKO)

(Александр Александрович ОПРИЩЕНКО, Олександр Олександрович ОПРИЩЕНКО)

Födelsedatum: 24.4.1976

Kön: man

S.k. tillförordnad hälso- och sjukvårdsminister i den s.k. Folkrepubliken Donetsk. Genom att åta sig detta och agera i denna egenskap har han aktivt undergrävt Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende.

8.4.2022

940.

Natalya Yurevna NIKONOROVA (Natalja Jurjevna NIKONOROVA, Natalja Jurjivna NIKONOROVA)

(Наталья Юрьевна НИКОНОРОВА, Наталя Юр'ївна НIКОНОРОВА)

Födelsedatum: 28.9.1984

Födelseort: Donetsk, Ukraina

Kön: kvinna

S.k. utrikesminister i den s.k. Folkrepubliken Donetsk. Genom att åta sig detta och agera i denna egenskap har hon aktivt undergrävt Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende.

8.4.2022

941.

Mihail Vasilevich ZHELTYAKOV (Michail Vasiljevitj ZJELTJAKOV, Mychajlo Vasyljovytj ZJELTJAKOV)

(Михаил Васильевич ЖЕЛТЯКОВ, Михайло Васильович ЖЕЛТЯКОВ)

Födelsedatum: 1.1.1961

Kön: man

S.k. kulturminister i den s.k. Folkrepubliken Donetsk. Genom att åta sig detta och agera i denna egenskap har han aktivt undergrävt Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende.

8.4.2022

942.

Aleksandr Yurevich GROMAKOV (Aleksandr Jurjevitj GROMAKOV, Oleksandr Jurijovytj HROMAKOV)

(Александр Юрьевич ГРОМАКОВ, Олександр Юрiйович ГРОМАКОВ)

Födelsedatum: 4.9.1958

Födelseort: Donetsk, Ukraina

Kön: man

S.k. minister för ungdomsfrågor, idrott och turism i den s.k. Folkrepubliken Donetsk. Genom att åta sig detta och agera i denna egenskap har han aktivt undergrävt Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende.

8.4.2022

943.

Mikhail Nikolaevich KUSHAKOV (Michail Nikolajevitj KUSJAKOV, Mychajlo Mykolajovytj KUSJAKOV)

(Михаил Николаевич КУШАКОВ, Михайло Миколайович КУШАКОВ)

Födelsedatum: 23.11.1958

Födelseort: Republiken Moldavien

Kön: man

S.k. utbildnings- och vetenskapsminister i den s.k. Folkrepubliken Donetsk. Genom att åta sig detta och agera i denna egenskap har han aktivt undergrävt Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende.

8.4.2022

944.

Alexei Aleksandrovich KOSTRUBITSKIY (Aleksej Aleksandrovitj KOSTRUBITSKIJ, Oleksij Oleksandrovytj KOSTRUBYTSKYJ)

(Алексей Александрович КОСТРУБИЦКИЙ, Олексiй Олександрович КОСТРУБИЦЬКИЙ)

Födelsedatum: 24.8.1978

Kön: man

S.k. minister för civilförsvar, nödsituationer och eliminering av konsekvenserna av naturkatastrofer i den s.k. Folkrepubliken Donetsk. Genom att åta sig detta och agera i denna egenskap har han aktivt undergrävt Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende.

8.4.2022

945.

Vladimir Mikhailovich RUSHHAK (Vladimir Michajlovitj RUSJTJAK, Volodymyr Mykolajovytj RUSJTJAK)

(Владимир Михайлович РУЩАК, Володимир Михайлович РУЩАК)

Födelsedatum: 2.9.1971

Kön: man

S.k. industri- och handelsminister i den s.k. Folkrepubliken Donetsk. Genom att åta sig detta och agera i denna egenskap har han aktivt undergrävt Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende.

8.4.2022

946.

Igor Nikolaevich HALEPA (Igor Nikolajevitj CHALEPA, Ihor Nikolajevitj CHALEPA)

(Игорь Николаевич ХАЛЕПА, Iгор Миколайович ХАЛЕПА)

Födelsedatum: 19.5.1969

Kön: man

S.k. tillförordnad telekommunikationsminister i den s.k. Folkrepubliken Donetsk. Genom att åta sig detta och agera i denna egenskap har han aktivt undergrävt Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende.

8.4.2022

947.

Sergei Sergeevich NAUMETS (Sergej Sergejevitj NAUMETS, Serhij Serhijovytj NAUMETS)

(Сергей Сергеевич НАУМЕЦ, Сергiй Сергiйович НАУМЕЦЬ)

Födelsedatum: 13.7.1976

Kön: man

S.k. minister för byggverksamhet, bostäder och allmänna tjänster i den s.k. Folkrepubliken Donetsk. Genom att åta sig detta och agera i denna egenskap har han aktivt undergrävt Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende.

8.4.2022

948.

Dmitriy Viktorovich PODLIPANOV (Dmitrij Viktorovitj PODLIPANOV, Dmytro Viktorovytj PODLYPANOV)

(Дмитрий Викторович ПОДЛИПАНОВ, Дмитро Вiкторович ПОДЛИПАНОВ)

Födelsedatum: 28.11.1964

Kön: man

S.k. transportminister i den s.k. Folkrepubliken Donetsk. Genom att åta sig detta och agera i denna egenskap har han aktivt undergrävt Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende.

8.4.2022

949.

Larisa Valentinovna TOLSTYKINA (Larisa Valentinovna TOLSTYKINA, Larysa Valentynivna TOLSTYKINA)

(Лариса Валентиновна ТОЛСТЫКИНА, Лариса Валентинiвна ТОЛСТИКIНА)

Födelsedatum: 3.10.1967

Kön: kvinna

S.k. arbetsmarknads- och socialminister i den s.k. Folkrepubliken Donetsk. Genom att åta sig detta och agera i denna egenskap har hon aktivt undergrävt Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende.

8.4.2022

950.

Ruslan Mihajlovich DUBOVSKIY (Ruslan Michajlovitj DUBOVSKIJ, Ruslan Mychajlovytj DUBOVSKYJ)

(Руслан Михайлович ДУБОВСКИЙ, Руслан Михайлович ДУБОВСЬКИЙ)

Födelsedatum: 20.2.1974

Kön: man

S.k. minister för kol och energi i den s.k. Folkrepubliken Donetsk. Genom att åta sig detta och agera i denna egenskap har han aktivt undergrävt Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende.

8.4.2022

951.

Yana Sergeevna CHAUSOVA (Jana Sergejevna TJAUSOVA, Jana Serhijivna TJAUSOVA)

(Яна Сергеевна ЧАУСОВА, Яна Сергiївна ЧАУСОВА)

Födelsedatum: 22.9.1980

Kön: kvinna

S.k. finansminister i den s.k. Folkrepubliken Donetsk. Genom att åta sig detta och agera i denna egenskap har hon aktivt undergrävt Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende.

8.4.2022

952.

Aleksei Vladimirovich POLOVYAN (Aleksej Vladimirovitj POLOVJAN, Oleksij Volodymyrovytj POLOVJAN)

(Алексей Владимирович ПОЛОВЯН, Олексiй Володимирович ПОЛОВЯН)

Födelsedatum: 3.5.1979

Kön: man

S.k. minister för ekonomisk utveckling i den s.k. Folkrepubliken Donetsk. Genom att åta sig detta och agera i denna egenskap har han aktivt undergrävt Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende.

8.4.2022

953.

Yuriy Nikolaevich SIROVATKO (Jurij Nikolajevitj SIROVATKO, Jurij Mykolajovytj SYROVATKO)

(Юрий Николаевич СИРОВАТКО, Юрiй Миколайович СИРОВАТКО)

Födelsedatum: 17.4.1978

Kön: man

S.k. justitieminister i den s.k. Folkrepubliken Donetsk. Genom att åta sig detta och agera i denna egenskap har han aktivt undergrävt Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende.

8.4.2022

954.

Sergey Ivanovich KOZLOV (Sergej Ivanovitj KOZLOV, Serhij Ivanovytj KOZLOV)

(Сергей Иванович КОЗЛОВ, Сергiй Iванович КОЗЛОВ)

Födelsedatum: 7.11.1963

Kön: man

S.k. regeringsordförande i den s.k. Folkrepubliken Luhansk. Genom att åta sig detta och agera i denna egenskap har han aktivt undergrävt Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende.

8.4.2022

955.

Yuriy Nikolaevich GOVTVIN (Jurij Nikolajevitj GOVTVIN, Jurij Mykolajovytj HOVTVIN)

(Юрий Николаевич ГОВТВИН, Юрiй Миколайович ГОВТВIН)

Födelsedatum: 12.4.1968

Kön: man

S.k. regeringsordförande i den s.k. Folkrepubliken Luhansk. Genom att åta sig detta och agera i denna egenskap har han aktivt undergrävt Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende.

8.4.2022

956.

Elena Nikolaevna KOSTENKO (Jelena Nikolajevna KOSTENKO, Olena Mykolajivna KOSTENKO)

(Елена Николаевна КОСТЕНКО, Олена Миколаївна КОСТЕНКО)

Födelsedatum: 13.11.1968

Kön: kvinna

S.k. regeringsordförande i den s.k. Folkrepubliken Luhansk. Genom att åta sig detta och agera i denna egenskap har hon aktivt undergrävt Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende.

8.4.2022

957.

Anna Yurievna TODOROVA (Anna Jurjevna TODOROVA, Hanna Jurjivna TODOROVA)

(Анна Юрьевна ТОДОРОВА, Ганна Юрiївна ТОДОРОВА)

Födelsedatum: 20.2.1988

Kön: kvinna

S.k. viceregeringsordförande i den s.k. Folkrepubliken Luhansk. Genom att åta sig detta och agera i denna egenskap har hon aktivt undergrävt Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende.

8.4.2022

958.

Anatoli Andreevich ANTONOV (Anatolij Andrejevitj ANTONOV)

(Анатолий Андреевич АНТОНОВ)

Födelsedatum: 6.11.1966

Kön: man

S.k. minister för statssäkerhet i den s.k. Folkrepubliken Luhansk. Genom att åta sig detta och agera i denna egenskap har han aktivt undergrävt Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende.

8.4.2022

959.

Igor Aleksandrovich KORNET (Igor Aleksandrovitj KORNET, Ihor Oleksandrovytj KORNET)

(Игорь Александрович КОРНЕТ, Iгор Олександрович КОРНЕТ)

Födelsedatum: 29.4.1973

Kön: man

S.k. inrikesminister i den s.k. Folkrepubliken Luhansk. Genom att åta sig detta och agera i denna egenskap har han aktivt undergrävt Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende.

8.4.2022

960.

Evgeny Anatolievich KATSAVALOV (Jevgenij Anatoljevitj KATSAVALOV)

(Евгений Анатольевич КАЦАВАЛОВ)

Födelsedatum: 11.2.1972

Kön: man

S.k. minister för nödsituationer och katastrofhantering i den s.k. Folkrepubliken Luhansk. Genom att åta sig detta och agera i denna egenskap har han aktivt undergrävt Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende.

8.4.2022

961.

Natalya Alexandrovna PASHCHENKO (Natalija Aleksandrovna PASJTENKO)

(Наталия Александровна ПАЩЕНКО)

Födelsedatum: 10.10.1975

Kön: kvinna

S.k. hälso- och sjukvårdsminister i den s.k. Folkrepubliken Luhansk. Genom att åta sig detta och agera i denna egenskap har hon aktivt undergrävt Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende.

8.4.2022

962.

Andrey Yurievich LUSTENKO (Andrej Jurjevitj LUSTENKO)

(Андрей Юрьевич ЛУСТЕНКО)

Födelsedatum: 16.6.1975

Kön: man

S.k. utbildnings- och vetenskapsminister i den s.k. Folkrepubliken Luhansk. Genom att åta sig detta och agera i denna egenskap har han aktivt undergrävt Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende.

8.4.2022

963.

Svetlana Anatolievna MALAKHOVA (Svetlana Anatoljevna MALACHOVA)

(Светлана Анатольевна МАЛАХОВА)

Födelsedatum: 27.8.1964

Kön: kvinna

S.k. arbetsmarknads- och socialministerium i den s.k. Folkrepubliken Luhansk. Genom att åta sig detta och agera i denna egenskap har hon aktivt undergrävt Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende.

8.4.2022

964.

Dmitry Sergeevich SIDOROV (Dmitrij Sergejevitj SIDOROV)

(Дмитрий Сергеевич СИДОРОВ)

Födelsedatum: 2.9.1989

Kön: man

S.k. minister för kultur, idrott och ungdomsfrågor i den s.k. Folkrepubliken Luhansk. Genom att åta sig detta och agera i denna egenskap har han aktivt undergrävt Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende.

8.4.2022

965.

Sergey Alekseevich BORODIN (Sergej Aleksejevitj BORODIN)

(Сергей Алексеевич БОРОДИН)

Födelsedatum: 15.1.1968

Kön: man

S.k. ordförande i den statliga kommittén för skatter och avgifter i den s.k. Folkrepubliken Luhansk. Genom att åta sig detta och agera i denna egenskap har han aktivt undergrävt Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende.

8.4.2022

966.

Vladislav Nikolaevich DEINEGO (Vladislav Nikolajevitj DEJNEGO)

(Владислав Николаевич ДЕЙНЕГО)

Födelsedatum: 12.3.1964

Kön: man

S.k. utrikesminister i den s.k. Folkrepubliken Luhansk. Genom att åta sig detta och agera i denna egenskap har han aktivt undergrävt Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende.

8.4.2022

967.

Yuriy Alexandrovich PRONKO (Jurij Aleksandrovitj PRONKO)

(Юрий Александрович ПРОНЬКО)

Födelsedatum: 2.4.1962

Kön: man

S.k. jordbruks- och livsmedelsminister i den s.k. Folkrepubliken Luhansk. Genom att åta sig detta och agera i denna egenskap har han aktivt undergrävt Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende.

8.4.2022

968.

Svetlana Nikolaevna PODLIPAEVA (Svetlana Nikolajevna PODLIPAJEVA)

(Светлана Николаевна ПОДЛИПАЕВА)

Födelsedatum: 16.9.1968

Kön: kvinna

S.k. minister för ekonomisk utveckling i den s.k. Folkrepubliken Luhansk. Genom att åta sig detta och agera i denna egenskap har hon aktivt undergrävt Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende.

8.4.2022

969.

Maxim Alekseevich PROTASOV (Maksim Aleksejevitj PROTASOV)

(Максим Алексеевич ПРОТАСОВ)

Födelsedatum: 21.2.1976

Kön: man

S.k. minister för byggverksamhet, bostäder och allmänna tjänster i den s.k. Folkrepubliken Luhansk. Genom att åta sig detta och agera i denna egenskap har han aktivt undergrävt Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende.

8.4.2022

970.

Oleg Vasilievich FETISOV (Oleg Vasiljevitj FETISOV)

(Олег Васильевич ФЕТИСОВ)

Födelsedatum: 30.3.1971

Kön: man

S.k. kommunikations- och masskommunikationsminister i den s.k. Folkrepubliken Luhansk. Genom att åta sig detta och agera i denna egenskap har han aktivt undergrävt Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende.

8.4.2022

971.

Yuriy Anatolievich DEGTYAREV (Jurij Anatoljevitj DEGTIAREV)

(Юрий Анатольевич ДЕГТЯРЕВ)

Födelsedatum: 7.7.1977

Kön: man

S.k. minister för naturresurser och miljösäkerhet i den s.k. Folkrepubliken Luhansk. Genom att åta sig detta och agera i denna egenskap har han aktivt undergrävt Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende.

8.4.2022

972.

Sergey Nikolaevich NEVEROV (Sergej Nikolajevitj NEVEROV)

(Сергей Николаевич НЕВЕРОВ)

Kön: man

S.k. industri- och handelsminister i den s.k. Folkrepubliken Luhansk. Genom att åta sig detta och agera i denna egenskap har han aktivt undergrävt Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende.

8.4.2022

973.

Yuriy Nikolaevich AFANASEVSKY (Jurij Nikolajevitj AFANASJEVSKIJ)

(Юрий Николаевич АФАНАСЬЕВСКИЙ)

Födelsedatum: 12.12.1968

Kön: man

S.k. ordförande i den statliga tullkommittén i den s.k. Folkrepubliken Luhansk. Genom att åta sig detta och agera i denna egenskap har han aktivt undergrävt Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende.

8.4.2022

974.

Olga Alexandrovna MAKEEVA (Olga Aleksandrovna MAKEJEVA, Olha Oleksandrivna MAKJEJEVA)

(Ольга Александровна МАКЕЕВА, Ольга Олександрiвна МАКЄЄВА)

Födelsedatum: 21.11.1974

Kön: kvinna

Ledamot av det s.k. folkrådet i den s.k. Folkrepubliken Donetsk. Hon har därför stött och genomfört åtgärder och politik som undergräver Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende och ytterligare har destabiliserat Ukraina.

8.4.2022

975.

Vitaly Vladimirovich KRAVETS (Vitalij Vladimirovitj KRAVETS, Vitalij Volodymyrovytj KRAVETS)

(Виталий Владимирович КРАВЕЦ, Вiталiй Володимирович КРАВЕЦЬ)

Födelsedatum: 7.4.1975

Kön: man

Ledamot av det s.k. folkrådet i den s.k. Folkrepubliken Donetsk. Han har därför stött och genomfört åtgärder och politik som undergräver Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende och ytterligare har destabiliserat Ukraina.

8.4.2022

976.

Yaroslav Gennadievich ANIKA (Jaroslav Gennadjevitj ANIKA, Jaroslav Hennadzijovytj ANIKA)

(Ярослав Геннадьевич АНИКА, Ярослав Геннадiйович АНIКА)

Födelsedatum: 26.6.1990

Kön: man

Ledamot av det s.k. folkrådet i den s.k. Folkrepubliken Donetsk. Han har därför stött och genomfört åtgärder och politik som undergräver Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende och ytterligare har destabiliserat Ukraina.

8.4.2022

977.

Yevgeny Dmitrievich GRITSENKO (Jevgenij Dmitrijevitj GRITSENKO, Jevhen Dmytrovytj HRYTSENKO)

(Евгений Дмитриевич ГРИЦЕНКО, Євген Дмитрович ГРИЦЕНКО)

Födelsedatum: 26.7.1977

Kön: man

Ledamot av det s.k. folkrådet i den s.k. Folkrepubliken Donetsk. Han har därför stött och genomfört åtgärder och politik som undergräver Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende och ytterligare har destabiliserat Ukraina.

8.4.2022

978.

Andrey Sergeevich VOROSHILOV (Andrej Sergejevitj VOROSJILOV, Andrij Serhijovytj VOROSJYLOV)

(Андрей Сергеевич ВОРОШИЛОВ, Андрiй Сергiйович ВОРОШИЛОВ)

Födelsedatum: 2.4.1978

Kön: man

Ledamot av det s.k. folkrådet i den s.k. Folkrepubliken Donetsk. Han har därför stött och genomfört åtgärder och politik som undergräver Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende och ytterligare har destabiliserat Ukraina.

8.4.2022

979.

Alexander Pavlovich KURENKOV (Aleksandr Pavlovitj KURENKOV, Oleksandr Pavlovytj KURJENKOV)

(Александр Павлович КУРЕНКОВ, Олександр Павлович КУРЄНКОВ)

Födelsedatum: 1.6.1962

Kön: man

Ledamot av det s.k. folkrådet i den s.k. Folkrepubliken Donetsk. Han har därför stött och genomfört åtgärder och politik som undergräver Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende och ytterligare har destabiliserat Ukraina.

8.4.2022

980.

Vladislav Leonidovich BERDICHEVSKY (Vladislav Leonidovitj BERDITJEVSKIJ, Vladislav Leonidovytj BERDITJEVSKYJ)

(Владислав Леонидович БЕРДИЧЕВСКИЙ, Владiслав Леонiдович БЕРДIЧЕВСЬКИЙ)

Födelsedatum: 10.9.1967

Kön: man

Ledamot av det s.k. folkrådet i den s.k. Folkrepubliken Donetsk. Han har därför stött och genomfört åtgärder och politik som undergräver Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende och ytterligare har destabiliserat Ukraina.

8.4.2022

981.

Irina Vasilievna POPOVA (Irina Vasiljevna POPOVA, Iryna Vasylivna POPOVA)

(Ирина Васильевна ПОПОВА, Iрина Василiвна ПОПОВА)

Födelsedatum: 7.8.1966

Kön: kvinna

Ledamot av det s.k. folkrådet i den s.k. Folkrepubliken Donetsk. Han har därför stött och genomfört åtgärder och politik som undergräver Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende och ytterligare har destabiliserat Ukraina.

8.4.2022

982.

Maria Vladimirovna PIROGOVA (Marija Vladimirova PIROGOVA, Marija Volodymyrivna PIROHOVA)

(Мария Владимировна ПИРОГОВА, Марiя Володимирiвна ПIРОГОВА)

Födelsedatum: 13.5.1993

Kön: kvinna

Ledamot av det s.k. folkrådet i den s.k. Folkrepubliken Donetsk. Han har därför stött och genomfört åtgärder och politik som undergräver Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende och ytterligare har destabiliserat Ukraina.

8.4.2022

983.

Sergey Borisovich PROKOPENKO (Sergej Borisovitj PROKOPENKO, Serhij Borysovytj PROKOPENKO)

(Сергей Борисович ПРОКОПЕНКО, Сергiй Борисович ПРОКОПЕНКО)

Födelsedatum: 20.10.1986

Kön: man

Ledamot av det s.k. folkrådet i den s.k. Folkrepubliken Donetsk. Han har därför stött och genomfört åtgärder och politik som undergräver Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende och ytterligare har destabiliserat Ukraina.

8.4.2022

984.

Svetlana Anatolievna KUMANOVA (Svetlana Anatoljevna KUMANOVA, Svitlana Anatolijivna KUMANOVA)

(Светлана Анатольевна КУМАНОВА, Свiтлана Анатолiївна КУМАНОВА)

Födelsedatum: 1.11.1966

Kön: kvinna

Ledamot av det s.k. folkrådet i den s.k. Folkrepubliken Donetsk. Hon har därför stött och genomfört åtgärder och politik som undergräver Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende och ytterligare har destabiliserat Ukraina.

8.4.2022

985.

Magdalina Marina VLADIMIROVNA (Magdalina Marina VLADIMIROVNA / Mahdalyna Maryna VOLODYMYRIVNA)

(Магдалина Марина ВЛАДИМИРОВНА / Магдалина Марина ВОЛОДИМИРIВНА)

Födelsedatum: 4.1.1984

Kön: kvinna

Ledamot av det s.k. folkrådet i den s.k. Folkrepubliken Donetsk. Hon har därför stött och genomfört åtgärder och politik som undergräver Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende och ytterligare har destabiliserat Ukraina.

8.4.2022

986.

Kirill Borisovich MAKAROV (Kirill Borisovitj MAKAROV / Kyrylo Borysovytj MAKAROV)

(Кирилл Борисович МАКАРОВ / Кирило Борисович МАКАРОВ)

Födelsedatum: 6.11.1995

Kön: man

Ledamot av det s.k. folkrådet i den s.k. Folkrepubliken Donetsk. Han har därför stött och genomfört åtgärder och politik som undergräver Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende och ytterligare har destabiliserat Ukraina.

8.4.2022

987.

Alexander Viktorovich MALKOV (Aleksandr Viktorovitj MALKOV / Oleksandr Viktorovytj MALKOV)

(Александр Викторович МАЛЬКОВ / Олександр Вiкторович МАЛЬКОВ)

Födelsedatum: 18.7.1953

Kön: man

Ledamot av det s.k. folkrådet i den s.k. Folkrepubliken Donetsk. Han har därför stött och genomfört åtgärder och politik som undergräver Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende och ytterligare har destabiliserat Ukraina.

8.4.2022

988.

Yury Igorevich MARTYNOV (Igor Jurjevitj MARTYNOV / Ihor Jurijovytj MARTYNOV)

(Игорь Юрьевич МАРТЫНОВ / Iгор Юрiйович МАРТИНОВ)

Födelsedatum: 22.6.1969

Kön: man

Ledamot av det s.k. folkrådet i den s.k. Folkrepubliken Donetsk. Han har därför stött och genomfört åtgärder och politik som undergräver Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende och ytterligare har destabiliserat Ukraina.

8.4.2022

989.

Igor Viktorovich MATRUS (Igor Viktorovitj MATRUS / Ihor Viktorovytj MATRUS)

(Игорь Викторович МАТРУС / Iгор Вiкторович МАТРУС)

Födelsedatum: 27.7.1981

Kön: man

Ledamot i det s.k. folkrådet i den s.k. Folkrepubliken Donetsk. Han har därför stött och genomfört åtgärder och politik som undergräver Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende och har ytterligare destabiliserat Ukraina.

8.4.2022

990.

Vladimir Anatolievich MEDVEDEV (Vladimir Anatoljevitj MEDVEDEV / Volodymyr Anatolijovytj MEDVEDEV)

(Владимир Анатольевич МЕДВЕДЕВ / Володимир Анатолiйович МЕДВЕДЕВ)

Födelsedatum: 27.10.1980

Kön: man

Ledamot i det s.k. folkrådet i den s.k. Folkrepubliken Donetsk. Han har därför stött och genomfört åtgärder och politik som undergräver Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende och ytterligare har destabiliserat Ukraina.

8.4.2022

991.

Yulia Valentinovna MIKHAILOVA (Julija Valentinovna MICHAJLOVA / Julija Valentynivna MYCHAJLOVA)

(Юлия Валентиновна МИХАЙЛОВА / Юлiя Валентинiвн МИХАЙЛОВА)

Födelsedatum: 14.7.1991 eller 14.6.1991

Kön: kvinna

Ledamot i det s.k. folkrådet i den s.k. Folkrepubliken Donetsk. Hon har därför stött och genomfört åtgärder och politik som undergräver Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende och ytterligare har destabiliserat Ukraina.

8.4.2022

992.

Vladimir Evgenievich MOSHKIN (Vladimir Jevgenjevitj MOSJKIN / Volodymyr Jevhenovytj MOSJKIN)

(Владимир Евгеньевич МОШКИН / Володимир Євгенович МОШКIН)

Födelsedatum: 25.6.1980

Kön: man

Ledamot i det s.k. folkrådet i den s.k. Folkrepubliken Donetsk. Han har därför stött och genomfört åtgärder och politik som undergräver Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende och ytterligare har destabiliserat Ukraina.

8.4.2022

993.

Alla Ivanovna OBOLENSKAYA (Alla Ivanovna OBOLENSKAJA / Alla Ivanivna OBOLENSKA)

(Алла Ивановна ОБОЛЕНСКАЯ / Алла Iванiвна ОБОЛЕНСЬКА)

Födelsedatum: 26.7.1964

Kön: kvinna

Ledamot i det s.k. folkrådet i den s.k. Folkrepubliken Donetsk. Hon har därför stött och genomfört åtgärder och politik som undergräver Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende och ytterligare har destabiliserat Ukraina.

8.4.2022

994.

Dmitry Alexandrovich OGILETS (Dmitrij Aleksandrovitj OGILETS / Dmytro Oleksandrovytj OHILETS)

(Дмитрий Александрович ОГИЛЕЦ / Дмитро Олександрович ОГIЛЕЦЬ)

Födelsedatum: 2.9.1968

Kön: man

Ledamot i det s.k. folkrådet i den s.k. Folkrepubliken Donetsk. Han har därför stött och genomfört åtgärder och politik som undergräver Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende och ytterligare har destabiliserat Ukraina.

8.4.2022

995.

Oleg Vladimirovich ONOPKO (Oleg Vladimirovitj ONOPKO / Oleh Volodymyrovytj ONOPKO)

(Олег Владимирович ОНОПКО / Олег Володимирович ОНОПКО)

Födelsedatum: 10 oktober (år okänt)

Kön: man

Ledamot i det s.k. folkrådet i den s.k. Folkrepubliken Donetsk. Han har därför stött och genomfört åtgärder och politik som undergräver Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende och ytterligare har destabiliserat Ukraina.

8.4.2022

996.

Vladimir Gennadievich PAKREEV (Vladimir Gennadjevitj PAKREJEV / Volodymyr Henadijovytj PAKREJEV)

(Владимир Геннадьевич ПАКРЕЕВ / Володимир Генадiйович ПАКРЕЄВ)

Födelsedatum: 21.7.1977

Kön: man

Ledamot i det s.k. folkrådet i den s.k. Folkrepubliken Donetsk. Han har därför stött och genomfört åtgärder och politik som undergräver Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende och ytterligare har destabiliserat Ukraina.

8.4.2022

997.

Maxim Alekseevich PARSHIN (Maksim Aleksejevitj PARSJIN / Maksym Oleksijovytj PARSJYN)

(Максим Алексеевич ПАРШИН / Максим Олексiйович ПАРШИН)

Födelsedatum: 3.8.1976

Kön: man

Ledamot i det s.k. folkrådet i den s.k. Folkrepubliken Donetsk. Han har därför stött och genomfört åtgärder och politik som undergräver Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende och ytterligare har destabiliserat Ukraina.

8.4.2022

998.

Igor Valentinovich PASHKOV (Igor Valentinovitj PASJKOV / Ihor Valentynovytj PASJKOV)

(Игорь Валентинович ПАШКОВ / Iгор Валентинович ПАШКОВ)

Födelsedatum: 4.2.1961

Kön: man

Ledamot i det s.k. folkrådet i den s.k. Folkrepubliken Donetsk. Han har därför stött och genomfört åtgärder och politik som undergräver Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende och ytterligare har destabiliserat Ukraina.

8.4.2022

999.

Vasily Anatolievich PERTSEV (Vasilij Anatoljevitj PERTSEV / Vasyl Anatolijovytj PERTSEV)

(Василий Анатольевич ПЕРЦЕВ / Василь Анатолiйович ПЕРЦЕВ)

Födelsedatum: 9.8.1981

Kön: man

Ledamot i det s.k. folkrådet i den s.k. Folkrepubliken Donetsk. Han har därför stött och genomfört åtgärder och politik som undergräver Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende och ytterligare har destabiliserat Ukraina.

8.4.2022

1000.

Yuri Ivanovich POKINTELITSA (Jurij Ivanovitj POKINTELITSA / Jurij Ivanovytj POKINTELYTSIA)

(Юрий Иванович ПОКИНТЕЛИЦА / Юрiй Iванович ПОКIНТЕЛИЦЯ)

Födelsedatum: 21.5.1966

Kön: man

Ledamot i det s.k. folkrådet i den s.k. Folkrepubliken Donetsk. Han har därför stött och genomfört åtgärder och politik som undergräver Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende och ytterligare har destabiliserat Ukraina.

8.4.2022

1001.

Natalya Alekseevna POLYANSKAYA (Natalja Aleksejevna POLJANSKAJA / Natalija Oleksijivna POLJANSKA)

(Наталья Алексеевна ПОЛЯНСКАЯ / Наталiя Олексiївна ПОЛЯНСЬКА)

Födelsedatum: 6.11.1971

Kön: kvinna

Ledamot i det s.k. folkrådet i den s.k. Folkrepubliken Donetsk. Hon har därför stött och genomfört åtgärder och politik som undergräver Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende och ytterligare har destabiliserat Ukraina.

8.4.2022

1002.

Leonid Vladimirovich PRISENKO (Leonid Vladimirovitj PRISENKO / Leonid Volodymyrovytj PRYSIENKO)

(Леонид Владимирович ПРИСЕНКО / Леонiд Володимирович ПРИСЄНКО)

Födelsedatum: 6.7.1961

Kön: man

Ledamot i det s.k. folkrådet i den s.k. Folkrepubliken Donetsk. Han har därför stött och genomfört åtgärder och politik som undergräver Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende och ytterligare har destabiliserat Ukraina.

8.4.2022

1003.

Natalya Anatolyevna PSHENICHNAYA (Natalja Anatoljevna PSJENITJNAJA / Natalija Anatolijivna PSJENYTJNA)

(Наталья Анатольевна ПШЕНИЧНАЯ / Наталiя Анатолiївна ПШЕНИЧНА)

Födelsedatum: 30.6.1981

Kön: kvinna

Ledamot i det s.k. folkrådet i den s.k. Folkrepubliken Donetsk. Hon har därför stött och genomfört åtgärder och politik som undergräver Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende och ytterligare har destabiliserat Ukraina.

8.4.2022

1004.

Lubomir Evgenievich PUSHKIN (Lubomir Jevgenjevitj PUSJKIN / Luybiomir Jevhenijovytj PUSJIKN)

(Любомир Евгеньевич ПУШКИН / Любомир Євгенiйович ПУШКIН)

Födelsedatum: 27.5.1977

Kön: man

Ledamot i det s.k. folkrådet i den s.k. Folkrepubliken Donetsk. Han har därför stött och genomfört åtgärder och politik som undergräver Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende och ytterligare har destabiliserat Ukraina.

8.4.2022

1005.

Vladislav Adolfovich RUSANOV (Vladislav Adolfovitj RUSANOV / Vladyslav Adolfovytj RUSANOV)

(Владислав Адольфович РУСАНОВ / Владислав Адольфович РУСАНОВ)

Födelsedatum: 12.6.1966

Kön: man

Ledamot i det s.k. folkrådet i den s.k. Folkrepubliken Donetsk. Han har därför stött och genomfört åtgärder och politik som undergräver Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende och ytterligare har destabiliserat Ukraina.

8.4.2022

1006.

Vladimir Vladimirovich SAVELOV (Vladimir Vladimirovitj SAVELOV / Volodymyr Volodymyrovytj SAVELOV)

(Владимир Владимирович САВЕЛОВ / Володимир Володимирович САВЕЛОВ)

Födelsedatum: 24.2.1965

Kön: man

Ledamot i det s.k. folkrådet i den s.k. Folkrepubliken Donetsk. Han har därför stött och genomfört åtgärder och politik som undergräver Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende och ytterligare har destabiliserat Ukraina

8.4.2022

1007.

Anastasia Yurievna SELIVANOVA (Anastasija Jurjevna SELIVANOVA / Anastasija Jurijivna SELIVANOVA)

(Анастасия Юрьевна СЕЛИВАНОВА / Анастасiя Юрiївна СЕЛIВАНОВА)

Födelsedatum: 5.8.1983

Kön: kvinna

Ledamot i det s.k. folkrådet i den s.k. Folkrepubliken Donetsk. Hon har därför stött och genomfört åtgärder och politik som undergräver Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende och ytterligare har destabiliserat Ukraina.

8.4.2022

1008.

Alexander Anatolievich SERYOZHENKO (Aleksandr Anatoljevitj SERJOZJENKO / Oleksandr Anatolijovytj SEROZJENKO)

(Александр Анатольевич СЕРЁЖЕНКО / Олександр Анатолiйович СЕРЬОЖЕНКО)

Födelsedatum: 17.3.1965

Kön: man

Ledamot i det s.k. folkrådet i den s.k. Folkrepubliken Donetsk. Han har därför stött och genomfört åtgärder och politik som undergräver Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende och ytterligare har destabiliserat Ukraina.

8.4.2022

1009.

Elena Nikolaevna SHISHKINA (Jelena Nikolajevna SJISJKINA / Olena Mykolajivna SJYSJKINA)

(Елена Николаевна ШИШКИНА / Олена Миколаївна ШИШКIНА)

Födelsedatum: 19.4.1978

Kön: kvinna

Ledamot i det s.k. folkrådet i den s.k. Folkrepubliken Donetsk. Hon har därför stött och genomfört åtgärder och politik som undergräver Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende och ytterligare har destabiliserat Ukraina.

8.4.2022

1010.

Korotkiy Alexander VLADIMIROVICH (Korotkij Aleksandr VLADIMIROVITJ)

(Короткий Александр ВЛАДИМИРОВИЧ)

Födelsedatum: 13.3.1925

Kön: man

Ledamot i det s.k. folkrådet i den s.k. Folkrepubliken Donetsk. Han har därför stött och genomfört åtgärder och politik som undergräver Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende och ytterligare har destabiliserat Ukraina.

8.4.2022

1011.

Oksana Viktorovna SIGIDINA (Oksana Viktorovna SIGIDINA / Oksana Viktorivna SIHIDINA)

(Оксана Викторовна СИГИДИНА / Оксана Вiкторiвна СIГIДIНА)

Födelsedatum: 17.8.1976

Kön: kvinna

Ledamot i det s.k. folkrådet i den s.k. Folkrepubliken Donetsk. Hon har därför stött och genomfört åtgärder och politik som undergräver Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende och ytterligare har destabiliserat Ukraina.

8.4.2022

1012.

Valery Vladimirovich SKOROKHODOV (Valerij Vladimirovitj SKOROCHODOV / Valerij Volodymyrovytj SKOROCHODOV)

(Валерий Владимирович СКОРОХОДОВ / Валерiй Володимирович СКОРОХОДОВ)

Födelsedatum: 22.5.1976

Kön: man

Ledamot i det s.k. folkrådet i den s.k. Folkrepubliken Donetsk. Han har därför stött och genomfört åtgärder och politik som undergräver Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende och ytterligare har destabiliserat Ukraina.

8.4.2022

1013.

Natalya Ivanovna STRELCHUK (atalja Ivanovna STRELTJUK / Natalija Ivanivna STRELTJUK)

(Наталья Ивановна СТРЕЛЬЧУК / Наталiя Iванiвна СТРЕЛЬЧУК)

Födelsedatum: 10.9.1974

Kön: kvinna

Ledamot i det s.k. folkrådet i den s.k. Folkrepubliken Donetsk. Hon har därför stött och genomfört åtgärder och politik som undergräver Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende och ytterligare har destabiliserat Ukraina.

8.4.2022

1014.

Pavel Alexandrovich SHEPOTKO

(Pavel Aleksandrovitj SJEPOTKO / Pavlo Oleksandrovytj SJEPOTKO)(Павел Александрович ШЕПОТЬКО / Павло Олександрович ШЕПОТЬКО)

alias Pavel Alexandrovich TCHAIKOVSKY (Павел Александрович ЧАЙКОВСКИЙ)

Födelsedatum: 15.4.1986

Kön: man

Ledamot i det s.k. folkrådet i den s.k. Folkrepubliken Donetsk. Han har därför stött och genomfört åtgärder och politik som undergräver Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende och ytterligare har destabiliserat Ukraina.

8.4.2022

1015.

Sergey Leonidovich TELNYKH (Sergej Leonidovitj TELNYCH / Serhij Leonidovytj TELNYCH)

(Сергей Леонидович ТЕЛЬНЫХ / Сергiй Леонiдович ТЕЛЬНИХ)

Födelsedatum: 29.4.1972

Kön: man

Ledamot i det s.k. folkrådet i den s.k. Folkrepubliken Donetsk. Han har därför stött och genomfört åtgärder och politik som undergräver Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende och ytterligare har destabiliserat Ukraina.

8.4.2022

1016.

Roman Sergeevich UDALOV (Roman Sergejevitj UDALOV / Roman Serhijovytj UDALOV)

(Роман Сергеевич УДАЛОВ / Роман Сергiйович УДАЛОВ)

Födelsedatum: 27.5.1994

Kön: man

Ledamot i det s.k. folkrådet i den s.k. Folkrepubliken Donetsk. Han har därför stött och genomfört åtgärder och politik som undergräver Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende och ytterligare har destabiliserat Ukraina.

8.4.2022

1017.

Alexandra Alexandrovna USACHEVA (Aleksandra Aleksandrovna USATJEVA / Oleksandra Oleksandrivna USATJOVA)

(Александра Александровна УСАЧЕВА / Олександра Олександрiвна УСАЧОВА)

Födelsedatum: 28 september (år okänt)

Kön: kvinna

Ledamot i det s.k. folkrådet i den s.k. Folkrepubliken Donetsk. Hon har därför stött och genomfört åtgärder och politik som undergräver Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende och ytterligare har destabiliserat Ukraina.

8.4.2022

1018.

Natalya Markovna VOLKOVA (Natalja Markovna VOLKOVA / Natalija Markivna VOLKOVA)

(Наталья Марковна ВОЛКОВА / Наталiя Маркiвна ВОЛКОВА)

Födelsedatum: 11.10.1976

Kön: kvinna

Ledamot i det s.k. folkrådet i den s.k. Folkrepubliken Donetsk. Hon har därför stött och genomfört åtgärder och politik som undergräver Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende och ytterligare har destabiliserat Ukraina.

8.4.2022

1019.

Yuri Mikhailovich ZAKABLUK (Jurij Michajlovitj ZAKABLUK)

(ЮРИЙ МИХАЙЛОВИЧ ЗАКАБЛУК)

Födelsedatum: 19.8.1957

Kön: man

Ledamot i det s.k. folkrådet i den s.k. Folkrepubliken Donetsk. Han har därför stött och genomfört åtgärder och politik som undergräver Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende och har ytterligare destabiliserat Ukraina.

8.4.2022

1020.

Marina Nikolaevna ZHEYNOVA (Marina Nikolajevna ZJEJNOVA / Maryna Mykolajivna ZJEJNOVA)

(Марина Николаевна ЖЕЙНОВА / Марина Миколаївна ЖЕЙНОВА)

Födelsedatum: 15.2.1985

Kön: kvinna

Ledamot i det s.k. folkrådet i den s.k. Folkrepubliken Donetsk. Hon har därför stött och genomfört åtgärder och politik som undergräver Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende och har ytterligare destabiliserat Ukraina.

8.4.2022

1021.

Aleksei Mikhailovich ZHIGULIN (Aleksej Michailovitj ZJIGULIN / Oleksij Mychajlovytj ZJYGULIN)

(Алексей Михайлович ЖИГУЛИН / Олексiй Михайлович ЖИГУЛIН)

Födelsedatum: 29.1.1979

Kön: man

Ledamot i det s.k. folkrådet i den s.k. Folkrepubliken Donetsk. Han har därför stött och genomfört åtgärder och politik som undergräver Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende och har ytterligare destabiliserat Ukraina.

8.4.2022

1022.

Mikhail Valerievich ZHUKOV (Michail Valerjevitj ZJUKOV / Mychajlo Valerijovytj ZJUKOV)

(Михаил Валерьевич ЖУКОВ / Михайло Валерiйович ЖУКОВ)

Födelsedatum: 1.11.1978

Kön: man

Ledamot i det s.k. folkrådet i den s.k. Folkrepubliken Donetsk. Han har därför stött och genomfört åtgärder och politik som undergräver Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende och har ytterligare destabiliserat Ukraina.

8.4.2022

1023.

Tatyana Vladimirovna ZHURAVLEVA (Tatiana Vladimirovna ZJURAVLEVA / Tetiana Volodymyrivna ZJURAVLEVA)

(Татьяна Владимировна ЖУРАВЛЕВА / Тетяна Володимирiвна ЖУРАВЛЕВА)

Födelsedatum: 19.12.1967

Kön: kvinna

Ledamot i det s.k. folkrådet i den s.k. Folkrepubliken Donetsk. Hon har därför stött och genomfört åtgärder och politik som undergräver Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende och ytterligare har destabiliserat Ukraina.

8.4.2022

1024.

Abdu Tamer HASSAN

(Абду Тамер ХАССАН)

Födelsedatum: 12.6.1994

Kön: man

Ledamot i det s.k. folkrådet i den s.k. Folkrepubliken Donetsk. Han har därför stött och genomfört åtgärder och politik som undergräver Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende och ytterligare har destabiliserat Ukraina.

8.4.2022

1025.

Sergei Navilievich ABUKOV (Sergej Naviljevitj ABUKOV)

(Сергей Навильевич АБУКОВ)

Födelsedatum: 17.3.1971

Kön: man

Ledamot i det s.k. folkrådet i den s.k. Folkrepubliken Donetsk. Han har därför stött och genomfört åtgärder och politik som undergräver Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende och ytterligare har destabiliserat Ukraina.

8.4.2022

1026.

Vladimir Nikolaevich ANDRIENKO (Vladimir Nikolajevitj ANDRIJENKO)

(Владимир Николаевич АНДРИЕНКО)

Födelsedatum: 27.4.1957

Kön: man

Ledamot i det s.k. folkrådet i den s.k. Folkrepubliken Donetsk. Han har därför stött och genomfört åtgärder och politik som undergräver Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende och ytterligare har destabiliserat Ukraina.

8.4.2022

1027.

Alexander Vasilievich AVDEEV (Aleksandr Vasiljevitj AVDEJEV)

(Александр Васильевич АВДЕЕВ)

Födelsedatum: 7.12.1958

Kön: man

Ledamot i det s.k. folkrådet i den s.k. Folkrepubliken Donetsk. Han har därför stött och genomfört åtgärder och politik som undergräver Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende och ytterligare har destabiliserat Ukraina.

8.4.2022

1028.

Oksana Alexandrovna BABENKO (Oksana Aleksandrovna BABENKO / Oksana Oleksandrivna BABENKO)

(Оксана Александровна БАБЕНКО / Оксана Олександрiвна БАБЕНКО)

Födelsedatum: 3.6.1987

Kön: kvinna

Ledamot i det s.k. folkrådet i den s.k. Folkrepubliken Donetsk. Hon har därför stött och genomfört åtgärder och politik som undergräver Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende och ytterligare har destabiliserat Ukraina.

8.4.2022

1029.

Andrey Vasilievich BAEVSKY (Andrej Vasiljevitj BAJEVSKIJ)

(Андрей Васильевич БАЕВСКИЙ)

Födelsedatum: 19.8.1972

Kön: man

Ledamot i det s.k. folkrådet i den s.k. Folkrepubliken Donetsk. Han har därför stött och genomfört åtgärder och politik som undergräver Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende och ytterligare har destabiliserat Ukraina.

8.4.2022

1030.

Alexander Sergeevich BANAKH (Aleksandr Sergejevitj BANACH)

(Александр Сергеевич БАНАХ)

Födelsedatum: 23.7.1985

Kön: man

Ledamot i det s.k. folkrådet i den s.k. Folkrepubliken Donetsk. Han har därför stött och genomfört åtgärder och politik som undergräver Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende och ytterligare har destabiliserat Ukraina.

8.4.2022

1031.

Rinat Alievich Bilyalov (Rinat Alijevitj BILJALOV)

(Ринат Алиевич БИЛЯЛОВ)

Födelsedatum: 20.10.1969

Kön: man

Ledamot i det s.k. folkrådet i den s.k. Folkrepubliken Donetsk. Han har därför stött och genomfört åtgärder och politik som undergräver Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende och ytterligare har destabiliserat Ukraina.

8.4.2022

1032.

Maria Viktorovna BOGATOVA (Marija Viktorovna BOGATOVA)

(Мария Викторовна БОГАТОВА)

Födelsedatum: 21.4.1997

Kön: kvinna

Ledamot i det s.k. folkrådet i den s.k. Folkrepubliken Donetsk. Hon har därför stött och genomfört åtgärder och politik som undergräver Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende och ytterligare har destabiliserat Ukraina.

8.4.2022

1033.

Anatoly Vladimirovich BONDARCHUK (Anatolij Vladimirovitj BONDARTJUK / Anatolij Volodymyrovytj BONDARTJUK)

(Анатолий Владимирович БОНДАРЧУК / Анатолiй Володимирович БОНДАРЧУК)

Födelsedatum: 1.6.1948

Kön: man

Ledamot i det s.k. folkrådet i den s.k. Folkrepubliken Donetsk. Han har därför stött och genomfört åtgärder och politik som undergräver Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende och ytterligare har destabiliserat Ukraina.

8.4.2022

1034.

Alexander Alexandrovich BONDARENKO (Aleksandr Aleksandrovitj BONDARENKO / Oleksandr Oleksandrovytj BONDARENKO)

(Александр Александрович БОНДАРЕНКО / Олександр Олександрович БОНДАРЕНКО)

Födelsedatum: 2.9.1983

Kön: man

Ledamot i det s.k. folkrådet i den s.k. Folkrepubliken Donetsk. Han har därför stött och genomfört åtgärder och politik som undergräver Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende och ytterligare har destabiliserat Ukraina.

8.4.2022

1035.

Alexander Viktorovich BYKADOROV (Aleksandr Viktorovitj BYKADOROV / Oleksandr Viktorovytj BYKADOROV)

(Александр Викторович БЫКАДОРОВ / Олександр Вiкторович БИКАДОРОВ)

Födelsedatum: 28.9.1985

Kön: man

Ledamot i det s.k. folkrådet i den s.k. Folkrepubliken Donetsk. Han har därför stött och genomfört åtgärder och politik som undergräver Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende och ytterligare har destabiliserat Ukraina.

8.4.2022

1036.

Natalya Dmitrievna CHEKAREVA (Natalja Dmitrijevna TJEKAREVA / Natalja Dmytryjevna TJEKAREVA)

(Наталья Дмитриевна ЧЕКАРЕВА / Наталя Дмитриевна ЧЕКАРЄВА)

Födelsedatum: 13.5.1969

Kön: kvinna

Ledamot i det s.k. folkrådet i den s.k. Folkrepubliken Donetsk. Hon har därför stött och genomfört åtgärder och politik som undergräver Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende och ytterligare har destabiliserat Ukraina.

8.4.2022

1037.

Sergey Anatolievich CHUCHIN (Sergej Anatoljevitj TJUTJIN / Serhij Anatolijovytj TJUTJYN)

(Сергей Анатольевич ЧУЧИН / Сергiй Анатолiйович ЧУЧИН)

Födelsedatum: 11.12.1959

Kön: man

Ledamot i det s.k. folkrådet i den s.k. Folkrepubliken Donetsk. Han har därför stött och genomfört åtgärder och politik som undergräver Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende och ytterligare har destabiliserat Ukraina.

8.4.2022

1038.

Dmitry Murtazievich CHURADZE (Dmitrij Murtazijevitj TJURADZE / Dmytro Murtazijovytj TJURADZE)

(Дмитрий Муртазиевич ЧУРАДЗЕ / Дмитро Муртазiйович ЧУРАДЗЕ)

Födelsedatum: 24.10.1974

Kön: man

Ledamot i det s.k. folkrådet i den s.k. Folkrepubliken Donetsk. Han har därför stött och genomfört åtgärder och politik som undergräver Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende och ytterligare har destabiliserat Ukraina.

8.4.2022

1039.

Dmitry Eduardovich DEZORTSEV (Dmitrij Eduardovitj DEZORTSEV / Dmytro Eduardovytj DEZORTSEV)

(Дмитрий Эдуардович ДЕЗОРЦЕВ / Дмитро Едуардович ДЕЗОРЦЕВ)

Födelsedatum: 19.6.1966

Kön: man

Ledamot i det s.k. folkrådet i den s.k. Folkrepubliken Donetsk. Han har därför stött och genomfört åtgärder och politik som undergräver Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende och ytterligare har destabiliserat Ukraina.

8.4.2022

1040.

Irina Leontievna DIANOVA (Irina Leontievna DIANOVA / Iryna Leontijivna DIANOVA)

(Ирина Леонтьевна ДИАНОВА / Iрина Леонтiївна ДIАНОВА)

Födelsedatum: 13.10.1962

Kön: kvinna

Ledamot i det s.k. folkrådet i den s.k. Folkrepubliken Donetsk. Hon har därför stött och genomfört åtgärder och politik som undergräver Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende och ytterligare har destabiliserat Ukraina.

8.4.2022

1041.

Alexey Sergeevich DOROFEEV (Aleksej Sergejevitj DOROFEJEV / Oleksij Serhijovytj DOROFEJEV)

(Алексей Сергеевич ДОРОФЕЕВ / Олексiй Сергiйович ДОРОФЄЄВ)

Födelsedatum: 11.11.1986

Kön: man

Ledamot i det s.k. folkrådet i den s.k. Folkrepubliken Donetsk. Han har därför stött och genomfört åtgärder och politik som undergräver Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende och ytterligare har destabiliserat Ukraina.

8.4.2022

1042.

Vladimir Nikolaevich DUBOVKA (Vladimir Nikolajevitj DUBOVKA / Volodymyr Mykolajovytj DUBOVKA)

(Владимир Николаевич ДУБОВКА / Володимир Миколайович ДУБОВКА)

Födelsedatum: 14.9.1982

Kön: man

Ledamot i det s.k. folkrådet i den s.k. Folkrepubliken Donetsk. Han har därför stött och genomfört åtgärder och politik som undergräver Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende och ytterligare har destabiliserat Ukraina.

8.4.2022

1043.

Alexander Pavlovich DYAGOVETS (Aleksandr Pavlovitj DJAGOVETS / Oleksandr Pavlovytj DJAHOVETS)

(Александр Павлович ДЯГОВЕЦ / Олександр Павлович ДЯГОВЕЦЬ)

Födelsedatum: 12.1.1962

Kön: man

Ledamot i det s.k. folkrådet i den s.k. Folkrepubliken Donetsk. Han har därför stött och genomfört åtgärder och politik som undergräver Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende och ytterligare har destabiliserat Ukraina.

8.4.2022

1044.

Olga Petrovna GRYAZNOVA (Olga Petrovna GRJAZNOVA / Olha Petrivna HRJAZNOVA)

(Ольга Петровна ГРЯЗНОВА / Ольга Петрiвна ГРЯЗНОВА)

Födelsedatum: 16.5.1983

Kön: kvinna

Ledamot i det s.k. folkrådet i den s.k. Folkrepubliken Donetsk. Hon har därför stött och genomfört åtgärder och politik som undergräver Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende och ytterligare har destabiliserat Ukraina.

8.4.2022

1045.

Natalya Vladimirovna GUBAREVA (Natalja Vladimirovna GUBAREVA / Natalja Volodymyrivna GUBAREVA)

(Наталья Владимировна ГУБАРЕВА / Наталя Володимирiвна ГУБАРЄВА)

Födelsedatum: 23.6.1981

Kön: kvinna

Ledamot i det s.k. folkrådet i den s.k. Folkrepubliken Donetsk. Hon har därför stött och genomfört åtgärder och politik som undergräver Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende och ytterligare har destabiliserat Ukraina.

8.4.2022

1046.

Evgeny Alekseevich ILYENKO (Jevgenij Aleksejevitj ILJENKO / Jevgenij Oleksijovytj ILJENKO)

(Евгений Алексеевич ИЛЬЕНКО / Євгенiй Олексiйович IЛЬЄНКО)

Födelsedatum: 5.11.1995

Kön: man

Ledamot i det s.k. folkrådet i den s.k. Folkrepubliken Donetsk. Han har därför stött och genomfört åtgärder och politik som undergräver Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende och ytterligare har destabiliserat Ukraina.

8.4.2022

1047.

Viktor Dmitrievich ISHCHENKO (Viktor Dmitrijevitj ISJTJENKO / Viktor Dmytrovytj ISJTJENKO)

(Виктор Дмитриевич ИЩЕНКО / Вiктор Дмитрович IЩЕНКО)

Födelsedatum: 23.9.1958

Kön: man

Ledamot i det s.k. folkrådet i den s.k. Folkrepubliken Donetsk. Han har därför stött och genomfört åtgärder och politik som undergräver Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende och ytterligare har destabiliserat Ukraina.

8.4.2022

1048.

German Rustemovich KADYROV (German Rustemovitj KADYROV / Herman Rustemovytj KADYROV)

(Герман Рустемович КАДЫРОВ / Герман Рустемович КАДИРОВ)

Födelsedatum: 15.10.1965

Kön: man

Ledamot i det s.k. folkrådet i den s.k. Folkrepubliken Donetsk. Han har därför stött och genomfört åtgärder och politik som undergräver Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende och har ytterligare destabiliserat Ukraina.

8.4.2022

1049.

Alexander Sergeevich KAMYSHOV (Aleksandr Sergejevitj KAMYSJOV / Oleksandr Serhijovytj KAMYSJOV)

(Александр Сергеевич КАМЫШОВ / Олександр Сергiйович КАМИШОВ)

Födelsedatum: 24.5.1987

Kön: man

Ledamot i det s.k. folkrådet i den s.k. Folkrepubliken Donetsk. Han har därför stött och genomfört åtgärder och politik som undergräver Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende och har ytterligare destabiliserat Ukraina.

8.4.2022

1050.

Maxim Gennadievich KNYSH (Maksim Gennadijevitj KNYSJ / Maksym Gennadijovytj KNYSJ)

(Максим Геннадиевич КНЫШ / Максим Геннадiйович КНИШ)

Födelsedatum: 27.5.1983

Kön: man

Ledamot i det s.k. folkrådet i den s.k. Folkrepubliken Donetsk. Han har därför stött och genomfört åtgärder och politik som undergräver Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende och har ytterligare destabiliserat Ukraina.

8.4.2022

1051.

Maxim Vitalievich KOROLYUK (Maksim Vitaljevitj KOROLJUK / Maksym Vitalijovytj KOROLJUK)

(Максим Витальевич КОРОЛЮК / Максим Вiталiйович КОРОЛЮК)

Födelsedatum: 22.12.1982

Kön: man

Ledamot i det s.k. folkrådet i den s.k. Folkrepubliken Donetsk. Han har därför stött och genomfört åtgärder och politik som undergräver Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende och har ytterligare destabiliserat Ukraina.

8.4.2022

1052.

Irina Anatolievna KOSTENKO (Irina Anatoljevna KOSTENKO / Iryna Anatolijivna KOSTENKO)

(Ирина Анатольевна КОСТЕНКО / Iрина Анатолiївна КОСТЕНКО)

Födelsedatum: 4.4.1974

Kön: kvinna

Ledamot i det s.k. folkrådet i den s.k. Folkrepubliken Donetsk. Han har därför stött och genomfört åtgärder och politik som undergräver Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende och har ytterligare destabiliserat Ukraina.

8.4.2022

1053.

Gennady Evgenievich KOVALCHUK (Gennadij Jevgenjevitj KOVALCHUK / Hennadij Jevgenovytj KOVALCHUK)

(Геннадий Евгеньевич КОВАЛЬЧУК / Геннадiй Євгенович КОВАЛЬЧУК)

Födelsedatum: 16.9.1969

Kön: man

Ledamot i det s.k. folkrådet i den s.k. Folkrepubliken Donetsk. Han har därför stött och genomfört åtgärder och politik som undergräver Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende och har ytterligare destabiliserat Ukraina.

8.4.2022

1054.

Sergey Alexandrovich KOVALCHUK (Sergej Aleksandrovitj KOVALTJUK / Serhij Oleksandrovytj KOVALCHUK)

(Сергей Александрович КОВАЛЬЧУК / Сергiй Олександрович КОВАЛЬЧУК)

Födelsedatum: 27.1.1966

Kön: man

Ledamot i det s.k. folkrådet i den s.k. Folkrepubliken Donetsk. Han har därför stött och genomfört åtgärder och politik som undergräver Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende och har ytterligare destabiliserat Ukraina.

8.4.2022

1055.

Alexander Vladimirovich KOVTYRIN (Aleksandr Vladimirovitj KOVTYRIN / Oleksandr Volodymyrovytj KOVTYRIN)

(Александр Владимирович КОВТЫРИН / Олександр Володимирович КОВТИРIН)

Födelsedatum: 10.10.1977

Kön: man

Ledamot i det s.k. folkrådet i den s.k. Folkrepubliken Donetsk. Han har därför stött och genomfört åtgärder och politik som undergräver Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende och har ytterligare destabiliserat Ukraina.

8.4.2022

1056.

Olga Alexandrovna KRAVTSOVA (Olga Aleksandrovna KRAVTSOVA / Olha Oleksandrivna KRAVTSOVA)

(Ольга Александровна КРАВЦОВА / Ольга Олександрiвна КРАВЦОВА)

Födelsedatum: 19.2.1972

Kön: kvinna

Ledamot i det s.k. folkrådet i den s.k. Folkrepubliken Donetsk. Hon har därför stött och genomfört åtgärder och politik som undergräver Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende och har ytterligare destabiliserat Ukraina.

8.4.2022

1057.

Julia Mikhailovna KRYUKOVA (Julija Michajlovna KRJUKOVA / Julija Michajlivna KRJUKOVA)

(Юлия Михайловна КРЮКОВА / Юлiя Михайлiвна КРЮКОВА)

Födelsedatum: 28.5.1978

Kön: kvinna

Ledamot i det s.k. folkrådet i den s.k. Folkrepubliken Donetsk. Hon har därför stött och genomfört åtgärder och politik som undergräver Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende och har ytterligare destabiliserat Ukraina.

8.4.2022

1058.

Klavdia Yurievna KULBATSKAYA (Klavdia Jurjevna KULBATSKAYA / Klavdia Jurjivna KULBATSKA)

(Клавдия Юрьевна КУЛЬБАЦКАЯ / Клавдiя Юр'ївна КУЛЬБАЦЬКА)

Födelsedatum: 30.3.1967

Kön: kvinna

Ledamot i det s.k. folkrådet i den s.k. Folkrepubliken Donetsk. Hon har därför stött och genomfört åtgärder och politik som undergräver Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende och har ytterligare destabiliserat Ukraina.

8.4.2022

1059.

Konstantin Alexandrovich KUZMIN (Konstantin Aleksandrovitj KUZMIN / Konstantin Oleksandrovych KUZMIN)

(Константин Александрович КУЗЬМИН / Костянтин Олександрович КУЗЬМIН)

Födelsedatum: 28.11.1976

Kön: man

Ledamot i det s.k. folkrådet i den s.k. Folkrepubliken Donetsk. Han har därför stött och genomfört åtgärder och politik som undergräver Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende och har ytterligare destabiliserat Ukraina.

8.4.2022

1060.

Yury Vladimirovich LEONOV (Jurij Vladimirovitj LEONOV / Jurij Volodymyrovytj LEONOV)

(Юрий Владимирович ЛЕОНОВ / Юрiй Володимирович ЛЕОНОВ)

Födelsedatum: 1.4.1980

Kön: man

Ledamot i det s.k. folkrådet i den s.k. Folkrepubliken Donetsk. Han har därför stött och genomfört åtgärder och politik som undergräver Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende och har ytterligare destabiliserat Ukraina.

8.4.2022

1061.

Roman Nikolaevich LEPA (Roman Nikolajevitj LEPA / (Roman Mykolajovytj LEPA)

(Роман Николаевич ЛЕПА / Роман Миколайович ЛЕПА)

Födelsedatum: 3.6.1974

Kön: man

Ledamot i det s.k. folkrådet i den s.k. Folkrepubliken Donetsk. Han har därför stött och genomfört åtgärder och politik som undergräver Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende och har ytterligare destabiliserat Ukraina.

8.4.2022

1062.

Yaroslav Igorevich LISOBEY (Jaroslav Igorjevitj LISOBEJ)

(Ярослав Игоревич ЛИСОБЕЙ)

Födelsedatum: 24.1.1988

Kön: man

Ledamot i det s.k. folkrådet i den s.k. Folkrepubliken Donetsk. Han har därför stött och genomfört åtgärder och politik som undergräver Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende och har ytterligare destabiliserat Ukraina.

8.4.2022

1063.

Irina Ivanovna ANDRUKH (Irina Ivanovna ANDRUCH)

(Ирина Ивановна АНДРУХ)

Födelsedatum: 21.9.1959

Kön: kvinna

Födelseort: Luhansk, Ukraina

Kön: kvinna

Ledamot i det s.k. folkrådet i den s.k. Folkrepubliken Luhansk. Hon har därför stött och genomfört åtgärder och politik som undergräver Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende och har ytterligare destabiliserat Ukraina.

8.4.2022

1064.

Aleksei Yuryevich BELETSKY (Aleksej Jurjevitj BELETSKIJ)

(Алексей Юрьевич БЕЛЕЦКИЙ)

Födelsedatum: 23.7.1988

Kön: man

Ledamot i det s.k. folkrådet i den s.k. Folkrepubliken Luhansk. Han har därför stött och genomfört åtgärder och politik som undergräver Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende och har ytterligare destabiliserat Ukraina.

8.4.2022

1065.

Gennadiy Mikhaylovich BUNEEV (Gennadij Michajlovitj BUNEJEV)

(Геннадий Михайлович БУНЕЕВ)

Födelsedatum: 11.2.1958

Kön: man

Födelseort: Luhansk, Ukraina

Kön: man

Ledamot i det s.k. folkrådet i den s.k. Folkrepubliken Luhansk. Han har därför stött och genomfört åtgärder och politik som undergräver Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende och har ytterligare destabiliserat Ukraina.

8.4.2022

1066.

Oleg Viacheslavovich DADONOV (Oleg Vjatjeslavovitj DADONOV)

(Олег Вячеславович ДАДОНОВ)

Födelsedatum: 6.7.1968

Kön: man

Ledamot i det s.k. folkrådet i den s.k. Folkrepubliken Luhansk. Han har därför stött och genomfört åtgärder och politik som undergräver Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende och har ytterligare destabiliserat Ukraina.

8.4.2022

1067.

Bella Seyranovna DEMESHKO (Bella Sejranovna DEMESJKO)

(Бэлла Сейрановна ДЕМЕШКО)

Födelsedatum: 19.2.1979

Kön: kvinna

Ledamot i det s.k. folkrådet i den s.k. Folkrepubliken Luhansk. Hon har därför stött och genomfört åtgärder och politik som undergräver Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende och har ytterligare destabiliserat Ukraina.

8.4.2022

1068.

Sergei Mikhaylovich DIDENKO (Sergej Michajlovitj DIDENKO)

(Сергей Михайлович ДИДЕНКО)

Födelsedatum: 22.6.1974

Kön: man

Ledamot i det s.k. folkrådet i den s.k. Folkrepubliken Luhansk. Han har därför stött och genomfört åtgärder och politik som undergräver Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende och har ytterligare destabiliserat Ukraina.

8.4.2022

1069.

Elena Evgenyevna FARAKHOVA (Jelena Jevgenjevna FARACHOVA)

(Елена Евгеньевна ФАРАХОВА)

Födelsedatum: 31.12.1984

Födelseort: Luhansk, Ukraina

Kön: kvinna

Ledamot i det s.k. folkrådet i den s.k. Folkrepubliken Luhansk. Hon har därför stött och genomfört åtgärder och politik som undergräver Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende och har ytterligare destabiliserat Ukraina.

8.4.2022

1070.

Valeriy Iosifovich GALINKIN (Valerij Iosifovitj GALINKIN)

(Валерий Иосифович ГАЛИНКИН)

Födelsedatum: 1.8.1947

Födelseort: Luhansk, Ukraina

Kön: man

Ledamot i det s.k. folkrådet i den s.k. Folkrepubliken Luhansk. Han har därför stött och genomfört åtgärder och politik som undergräver Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende och har ytterligare destabiliserat Ukraina.

8.4.2022

1071.

Svetlana Fiodorovna GIZAY (Svetlana Fjodorovna GIZAJ)

(Светлана Федоровна ГИЗАЙ)

Födelsedatum: 24.1.1965

Födelseort: Kehychivka, Ukraina

Kön: kvinna

Ledamot i det s.k. folkrådet i den s.k. Folkrepubliken Luhansk. Hon har därför stött och genomfört åtgärder och politik som undergräver Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende och har ytterligare destabiliserat Ukraina.

8.4.2022

1072.

Dmitry Yuryevich GOLDA (Dmitrij Jurjevitj GOLDA)

(Дмитрий Юрьевич ГОЛДА)

Födelsedatum: 2.8.1984

Kön: man

Ledamot i det s.k. folkrådet i den s.k. Folkrepubliken Luhansk. Han har därför stött och genomfört åtgärder och politik som undergräver Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende och har ytterligare destabiliserat Ukraina.

8.4.2022

1073.

Mikhail Vasilyevich GOLUBOVICH (Michail Vasiljevitj GOLUBOVITJ)

(Михаил Васильевич ГОЛУБОВИЧ)

Födelsedatum: 21.11.1943

Födelseort: Zolotonosha, Ukraina

Kön: man

Ledamot i det s.k. folkrådet i den s.k. Folkrepubliken Luhansk. Han har därför stött och genomfört åtgärder och politik som undergräver Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende och har ytterligare destabiliserat Ukraina.

8.4.2022

1074.

Andrei Anatolyevich GUBAREV (Andrej Anatoljevitj GUBAREV)

(Андрей Анатольевич ГУБАРЕВ)

Födelsedatum: 22.10.1974

Födelseort: Krasnodon, Ukraina

Kön: man

Ledamot i det s.k. folkrådet i den s.k. Folkrepubliken Luhansk. Han har därför stött och genomfört åtgärder och politik som undergräver Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende och har ytterligare destabiliserat Ukraina.

8.4.2022

1075.

Svetlana Vadimovna KHVOROSTIAN (Svetlana Vadimovna CHVOROSTIAN)

(Светлана Вадимовна ХВОРОСТЯН)

Födelsedatum: 7.3.1990

Födelseort: Luhansk, Ukraina

Kön: kvinna

Ledamot i det s.k. folkrådet i den s.k. Folkrepubliken Luhansk. Hon har därför stött och genomfört åtgärder och politik som undergräver Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende och har ytterligare destabiliserat Ukraina.

8.4.2022

1076.

Vitaliy Mikhaylovich Kishkinov (Vitalij Michajlovitj KISJKINOV)

(Виталий Михайлович КИШКИНОВ)

Födelsedatum: 7.1.1983

Kön: man

Ledamot i det s.k. folkrådet i den s.k. Folkrepubliken Luhansk. Han har därför stött och genomfört åtgärder och politik som undergräver Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende och har ytterligare destabiliserat Ukraina.

8.4.2022

1077.

Olga Anatolyevna KOBTSEVA (Olga Anatoljevna KOBTSEVA)

(Ольга Анатольевна КОБЦЕВА)

Födelsedatum: 6.9.1966

Födelseort: Rubizhne, Ukraina

Kön: kvinna

Ledamot i det s.k. folkrådet i den s.k. Folkrepubliken Luhansk. Hon har därför stött och genomfört åtgärder och politik som undergräver Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende och har ytterligare destabiliserat Ukraina.

8.4.2022

1078.

Denis Sergeevich KOLESNIKOV (Denis Sergejevitj KOLESNIKOV)

(Денис Сергеевич КОЛЕСНИКОВ)

Födelsedatum: 1.6.1980

Födelseort: Luhansk, Ukraina

Kön: man

Ledamot i det s.k. folkrådet i den s.k. Folkrepubliken Luhansk. Han har därför stött och genomfört åtgärder och politik som undergräver Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende och har ytterligare destabiliserat Ukraina.

8.4.2022

1079.

Aleksandra Sergeevna KOVALENKO (Aleksandra Sergejevna KOVALENKO)

(Александра Сергеевна КОВАЛЕНКО)

Födelsedatum: 6.9.1988

Födelseort: Luhansk, Ukraina

Kön: kvinna

Ledamot i det s.k. folkrådet i den s.k. Folkrepubliken Luhansk. Hon har därför stött och genomfört åtgärder och politik som undergräver Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende och har ytterligare destabiliserat Ukraina.

8.4.2022

1080.

Aleksandr Valeryevich KRIYERENKO (Aleksandr Valerjevitj KRIJERENKO)

(Александр Валерьевич КРИЕРЕНКО)

Födelsedatum: 14.10.1993

Födelseort: Luhansk, Ukraina

Kön: man

Ledamot i det s.k. folkrådet i den s.k. Folkrepubliken Luhansk. Han har därför stött och genomfört åtgärder och politik som undergräver Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende och har ytterligare destabiliserat Ukraina.

8.4.2022

1081.

Dmitry Leonidovich KUKARSKY (Dmitrij Leonidovitj KUKARSKIJ)

(Дмитрий Леонидович КУКАРСКИЙ)

Födelsedatum: 20.1.1982

Födelseort: Antipino, Ryska federationen

Kön: man

Ledamot i det s.k. folkrådet i den s.k. Folkrepubliken Luhansk. Han har därför stött och genomfört åtgärder och politik som undergräver Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende och har ytterligare destabiliserat Ukraina.

8.4.2022

1082.

Andrei Viktorovich LITSOEV (Andrej Viktorovitj LITSOJEV)

(Андрей Викторович ЛИЦОЕВ)

Födelsedatum: 6.2.1967

Födelseort: Luhansk, Ukraina

Kön: man

Ledamot i det s.k. folkrådet i den s.k. Folkrepubliken Luhansk. Han har därför stött och genomfört åtgärder och politik som undergräver Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende och har ytterligare destabiliserat Ukraina.

8.4.2022

1083.

Roman Grigoryevich LYSENKO (Roman Grigorjevitj LYSENKO)

(Роман Григорьевич ЛЫСЕНКО)

Födelsedatum: 13.8.1962

Födelseort: Alchevsk, Ukraina

Kön: man

Ledamot i det s.k. folkrådet i den s.k. Folkrepubliken Luhansk. Han har därför stött och genomfört åtgärder och politik som undergräver Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende och har ytterligare destabiliserat Ukraina.

8.4.2022

1084.

Pavel Georgievich MALY (Pavel Georgijevitj MALYJ)

(Павел Георгиевич МАЛЫЙ)

Födelsedatum: 5.11.1968

Födelseort: Debaltseve, Ukraina

Kön: man

Ledamot i det s.k. folkrådet i den s.k. Folkrepubliken Luhansk. Han har därför stött och genomfört åtgärder och politik som undergräver Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende och har ytterligare destabiliserat Ukraina.

8.4.2022

1085.

Ruslan Raisovich MARDANOV (Ruslan Raisovitj MARDANOV)

(Руслан Раисович МАРДАНОВ)

Födelsedatum: 22.9.1980

Kön: man

Ledamot i det s.k. folkrådet i den s.k. Folkrepubliken Luhansk. Han har därför stött och genomfört åtgärder och politik som undergräver Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende och har ytterligare destabiliserat Ukraina.

8.4.2022

1086.

Zhanna Viktorovna MARFINA (Zjanna Viktorovna MARFINA)

(Жанна Викторовна МАРФИНА)

Födelsedatum: 31.1.1974

Födelseort: Bile, Ukraina

Kön: kvinna

Ledamot i det s.k. folkrådet i den s.k. Folkrepubliken Luhansk. Hon har därför stött och genomfört åtgärder och politik som undergräver Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende och har ytterligare destabiliserat Ukraina.

8.4.2022

1087.

Anna Mikhaylovna MOSINA (Anna Michajlovna MOSINA)

(Анна Михайловна МОСИНА)

Födelsedatum: 27.10.1957

Födelseort: Luhansk, Ukraina

Kön: kvinna

Ledamot i det s.k. folkrådet i den s.k. Folkrepubliken Luhansk. Hon har därför stött och genomfört åtgärder och politik som undergräver Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende och har ytterligare destabiliserat Ukraina.

8.4.2022

1088.

Zinaida Gavrilovna NADEN

(Зинаида Гавриловна НАДЕН)

Födelsedatum: 22.7.1947

Kön: kvinna

Ledamot i det s.k. folkrådet i den s.k. Folkrepubliken Luhansk. Hon har därför stött och genomfört åtgärder och politik som undergräver Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende och har ytterligare destabiliserat Ukraina.

8.4.2022

1089.

Pavel Aristievich PILAVOV (Pavel Aristijevitj PILAVOV)

(Павел Аристиевич ПИЛАВОВ)

Födelsedatum: 17.2.1969

Födelseort: Alekseyevka, Georgien

Kön: man

Ledamot i det s.k. folkrådet i den s.k. Folkrepubliken Luhansk. Han har därför stött och genomfört åtgärder och politik som undergräver Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende och har ytterligare destabiliserat Ukraina.

8.4.2022

1090.

Alla Arkadyevna PODTYNNAYA (Alla Arkadjevna PODTYNNAJA)

(Алла Аркадьевна ПОДТЫННАЯ)

Födelsedatum: 8.6.1953

Födelseort: Luhansk, Ukraina

Kön: kvinna

Ledamot i det s.k. folkrådet i den s.k. Folkrepubliken Luhansk. Hon har därför stött och genomfört åtgärder och politik som undergräver Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende och har ytterligare destabiliserat Ukraina.

8.4.2022

1091.

Vladimir Nikolaevich POLYAKOV (Vladimir Nikolajevitj POLJAKOV)

(Владимир Николаевич ПОЛЯКОВ)

Födelsedatum: 7.4.1987

Födelseort: Perevalsk, Ukraina

Kön: man

Ledamot i det s.k. folkrådet i den s.k. Folkrepubliken Luhansk. Han har därför stött och genomfört åtgärder och politik som undergräver Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende och har ytterligare destabiliserat Ukraina.

8.4.2022

1092.

Oleg Nikolaevich POPOV (Oleg Nikolajevitj POPOV)

(Олег Николаевич ПОПОВ)

Födelsedatum: 16.4.1972

Födelseort: Luhansk, Ukraina

Kön: man

Ledamot i det s.k. folkrådet i den s.k. Folkrepubliken Luhansk. Han har därför stött och genomfört åtgärder och politik som undergräver Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende och har ytterligare destabiliserat Ukraina.

8.4.2022

1093.

Elena Ivanovna RAKHMUKOVA (Jelena Ivanovna RACHMUKOVA)

(Елена Ивановна РАХМУКОВА)

Födelsedatum: 25.9.1956

Födelseort: Antratsyt, Ukraina

Kön: kvinna

Ledamot i det s.k. folkrådet i den s.k. Folkrepubliken Luhansk. Hon har därför stött och genomfört åtgärder och politik som undergräver Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende och har ytterligare destabiliserat Ukraina.

8.4.2022

1094.

Igor Nikolaevich RYABUSHKIN (Igor Nikolajevitj RJABUSJKIN)

(Игорь Николаевич РЯБУШКИН)

Födelsedatum: 5.5.1970

Födelseort: Rovenky, Ukraina

Kön: man

Ledamot i det s.k. folkrådet i den s.k. Folkrepubliken Luhansk. Han har därför stött och genomfört åtgärder och politik som undergräver Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende och har ytterligare destabiliserat Ukraina.

8.4.2022

1095.

Ivan Vladimirovich SANAYEV (Ivan Vladimirovitj SANAJEV)

(Иван Владимирович САНАЕВ)

Födelsedatum: 10.6.1986

Födelseort: Molodohvardiisk, Ukraina

Kön: man

Ledamot i det s.k. folkrådet i den s.k. Folkrepubliken Luhansk. Han har därför stött och genomfört åtgärder och politik som undergräver Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende och har ytterligare destabiliserat Ukraina.

8.4.2022

1096.

Vladimir Vladimirovich SANKIN (Vladimir Vladimirovitj SANKIN)

(Владимир Владимирович САНКИН)

Födelsedatum: 7.6.1984

Födelseort: Luhansk, Ukraina

Kön: man

Ledamot i det s.k. folkrådet i den s.k. Folkrepubliken Luhansk. Han har därför stött och genomfört åtgärder och politik som undergräver Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende och har ytterligare destabiliserat Ukraina.

8.4.2022

1097.

Natalya Vladimirovna SERGUN (Natalja Vladimirovna SERGUN)

(Наталья Владимировна СЕРГУН)

Födelsedatum: 20.9.1973

Kön: kvinna

Ledamot i det s.k. folkrådet i den s.k. Folkrepubliken Luhansk. Hon har därför stött och genomfört åtgärder och politik som undergräver Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende och har ytterligare destabiliserat Ukraina.

8.4.2022

1098.

Sergei Viktorovich SEROV (Sergej Viktorovitj SEROV)

(Сергей Викторович СЕРОВ)

Födelsedatum: 13.12.1967

Kön: man

Ledamot i det s.k. folkrådet i den s.k. Folkrepubliken Luhansk. Han har därför stött och genomfört åtgärder och politik som undergräver Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende och har ytterligare destabiliserat Ukraina.

8.4.2022

1099.

Konstantin Evgenevich SKRYPNYK (Konstantin Jevgenjevitj SKRYPNIK)

(Константин Евгеньевич СКРЫПНИК)

Födelsedatum: 15.4.1974

Kön: man

Ledamot i det s.k. folkrådet i den s.k. Folkrepubliken Luhansk. Han har därför stött och genomfört åtgärder och politik som undergräver Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende och har ytterligare destabiliserat Ukraina.

8.4.2022

1100.

Viacheslav Evgenyevich SVETLOV (Vjatjeslav Jevgenjevitj SVETLOV)

(Вячеслав Евгеньевич СВЕТЛОВ)

Födelsedatum: 27.1.1970

Kön: man

Ledamot i det s.k. folkrådet i den s.k. Folkrepubliken Luhansk. Han har därför stött och genomfört åtgärder och politik som undergräver Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende och har ytterligare destabiliserat Ukraina.

8.4.2022

1101.

Andrei Mikhaylovich TAMBOVTSEV (Andrej Michajlovitj TAMBOVTSEV)

(Андрей Михайлович ТАМБОВЦЕВ)

Födelsedatum: 6.8.1986

Födelseort: Luhansk, Ukraina

Kön: man

Ledamot i det s.k. folkrådet i den s.k. Folkrepubliken Luhansk. Han har därför stött och genomfört åtgärder och politik som undergräver Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende och har ytterligare destabiliserat Ukraina.

8.4.2022

1102.

Yuriy Nikolaevich TELIKANOV (Jurij Nikolajevitj TELIKANOV)

(Юрий Николаевич ТЕЛИКАНОВ)

Födelsedatum: 10.5.1955

Födelseort: Yenakiyeve, Ukraina

Kön: man

Ledamot i det s.k. folkrådet i den s.k. Folkrepubliken Luhansk. Han har därför stött och genomfört åtgärder och politik som undergräver Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende och har ytterligare destabiliserat Ukraina.

8.4.2022

1103.

Maksim Anatolyevich UVAROV (Maksim Anatoljevitj UVAROV)

(Максим Анатольевич УВАРОВ)

Födelsedatum: 14.8.1980

Kön: man

Ledamot i det s.k. folkrådet i den s.k. Folkrepubliken Luhansk. Han har därför stött och genomfört åtgärder och politik som undergräver Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende och har ytterligare destabiliserat Ukraina.

8.4.2022

1104.

Aleksandr Viktorovich YERMOLENKO (Aleksandr Viktorovitj JERMOLENKO)

(Александр Викторович ЕРМОЛЕНКО)

Födelsedatum: 20.12.1985

Födelseort: Snezhnoe, Ukraina

Kön: man

Ledamot i det s.k. folkrådet i den s.k. Folkrepubliken Luhansk. Han har därför stött och genomfört åtgärder och politik som undergräver Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende och har ytterligare destabiliserat Ukraina.

8.4.2022

1105.

Yuriy Pavlovich YUROV (Jurij Pavlovitj JUROV)

(Юрий Павлович ЮРОВ)

Födelsedatum: 17.6.1969

Födelseort: Luhansk, Ukraina

Kön: man

Ledamot i det s.k. folkrådet i den s.k. Folkrepubliken Luhansk. Han har därför stött och genomfört åtgärder och politik som undergräver Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende och har ytterligare destabiliserat Ukraina.

8.4.2022

1106.

Nelli Akopovna ZADIRAKA

(Нелли Акоповна ЗАДИРАКА)

Födelsedatum: 24.8.1949

Födelseort: Akhaltsikhe, Georgien

Kön: kvinna

Ledamot i det s.k. folkrådet i den s.k. Folkrepubliken Luhansk. Hon har därför stött och genomfört åtgärder och politik som undergräver Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende och har ytterligare destabiliserat Ukraina.

8.4.2022

1107.

Dmitry Aleksandrovich KHOROSHILOV (Dmitrij Aleksandrovitj CHOROSJILOV; Dmytro Oleksandrovytj CHOROSJYLOV)

(Дмитрий Александрович ХОРОШИЛОВ; Дмитро Олександрович ХОРОШИЛОВ)

Födelsedatum: 20.12.1982

Kön: man

Ledamot i det s.k. folkrådet i den s.k. Folkrepubliken Luhansk. Han har därför stött och genomfört åtgärder och politik som undergräver Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende och har ytterligare destabiliserat Ukraina.

8.4.2022

1108.

Andrei Fiodorovich SOPELNIK (Andrej Fjodorovitj SOPELNIK; Andrij Fjodorovytj SOPELNYK)

(Андрей Федорович СОПЕЛЬНИК; Андрiй Федорович СОПЕЛЬНИК)

Födelsedatum: 16.3.1975

Kön: man

Ledamot i det s.k. folkrådet i den s.k. Folkrepubliken Luhansk. Han har därför stött och genomfört åtgärder och politik som undergräver Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende och har ytterligare destabiliserat Ukraina.

8.4.2022

1109.

Oleg Valeryevich KOVAL (Oleg Valerjevitj KOVAL; (Oleh Valerijovytj KOVAL)

(Олег Валерьевич КОВАЛЬ; Олег Валерiйович КОВАЛЬ)

Födelsedatum: 29.9.1974

Kön: man

Ledamot i det s.k. folkrådet i den s.k. Folkrepubliken Luhansk. Han har därför stött och genomfört åtgärder och politik som undergräver Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende och har ytterligare destabiliserat Ukraina.

8.4.2022

1110.

Gulbakhor ISMAILOVA

(a.k.a Ismailova Gulbakhor) (Gulbachor ISMAILOVA [alias Ismailova Gulbachor])

Гульбахор Исмаилова

Födelsedatum: 22.12.1959

Födelseort: Uzbekistan

Adress: Apartment 81–83, 79 Ustabayeva Street 1000187 Tashkent, Uzbekistan

Associerad person: Alisher Usmanov (Alisjer Usmanov), bror

Nationalitet: rysk

Passnummer: 71 3059195 (ryskt)

Kön: kvinna

Gulbachor Ismailova är syster till Alisjer Usmanov, en oligark som stöder Kreml och som är uppförd på förteckningen enligt rådets beslut 2014/145/Gusp. Utredningar som gjorts av Tysklands federala kriminalpolis (Bundeskriminalamt) har avslöjat att Alisjer Usmanov indirekt förde över tillgångar till sin syster Gulbachor Ismailova. Mer specifikt är ägaren av lustjakten ”Dilbar” Navis Marine Ltd. (Caymanöarna), vars aktieägare är Almenor Holdings Ltd. (Cypern). Alla aktierna i det holdingbolaget innehas av Pomerol Capital SA (Schweiz) till förmån för ”The Sisters Trust”. Sedan 2017 har Alisjer Usmanov inte längre varit aktieägare i detta förvaltningsbolag, vilket har lett till att hans syster Gulbachor Ismailova blivit enda faktiska ägare till lustjakten ”Dilbar”.

Hon har också kopplats till lyxfastigheter i Italien och Lettland, som i sin tur kan kopplas till brodern Alisjer Usmanov. Hon är därför en fysisk person som har samröre med Alisjer Usmanov (hennes bror), som gett aktivt materiellt eller ekonomiskt stöd till de ryska beslutsfattare som ansvarar för annekteringen av Krim och destabiliseringen av Ukraina samt aktivt stött den ryska regeringens destabiliseringspolitik i Ukraina.

8.4.2022”

Enheter

 

Namn

Identifieringsuppgifter

Skäl

Datum för uppförande

”66.

JSC Arzamas Machine-Building Plant (АО “Арзамасский машиностроительный завод”)

Adress: Ulitsa 9 Maya, 2, Arzamas, Nizhny Novgorod Oblast, 607220 Russian Federation

Telefon: +7 831 4740780

Webbplats: amz.ru

E-post: oao_amz@amz.ru

Arzamas Machine-Building Plant är en del av Oleg Deripaskas Military Industrial Company. Det tillverkar amfibiegående bepansrade trupptransportfordon av typen BTR-80, som användes av Ryssland vid den oprovocerade militära aggressionen mot Ukraina 2022.

Därför stöder Arzamas Machine-Building Plant materiellt eller ekonomiskt åtgärder som undergrävt eller hotat Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende.

8.4.2022

67.

JSC Ruselectronics (АО “Росэлектроника”)

Adress: Vereiskaya Str., 29, p. 141., Moscow 115184, Russian Federation

Telefon: +7 495 777 42 82

Webbplats: https://www.ruselectronics.ru/

E-post: info@ruselectronics.ru

Ruselectronics är ett ryskt elektronikholdingbolag som ägs av Rostec.

De multifunktionella vapensystemenheter för telekrigföring av typen Borisoglebsk-2 som utvecklas och tillverkas av JSC Sozvezdie Concern, som är en del av Ruselectronics, användes av de ryska väpnade styrkorna under Rysslands oprovocerade militära aggression mot Ukraina 2022. Innan dess användes Borisoglebsk-2-systemet på den separatistiska så kallade Folkrepubliken Luhansks territorium i östra Ukraina.

Därför stöder Ruselectronics materiellt eller ekonomiskt åtgärder som undergrävt eller hotat Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende.

8.4.2022

68.

JSC Tactical Missiles Corporation (KTRV)

(АО “Корпорация Тактическое Ракетное Вооружение”, КТРВ

Adress: 141080, Moscow region, Korolev, Ilyicha str., 7, Russian Federation

Telefon: +7 (495) 542-57-09; Fax: +7 (495) 511-94-39

Webbplats: http://www.ktrv.ru

E-post: kmo@ktrv.ru

Tactical Missiles Corporation utvecklar, tillverkar, moderniserar, reparerar och underhåller strategiska och taktiska vapensystem med hög precision för attackrobotar och jaktrobotar och förenade maritima vapensystem för de ryska väpnade styrkorna. Vapen som tillverkas av Tactical Missiles Corporation användes av Ryssland vid den oprovocerade militära aggressionen mot Ukraina under 2022.

Därför stöder Tactical Missiles Corporation materiellt eller ekonomiskt åtgärder som undergräver eller hotar Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende.

8.4.2022

69.

JSC Kalashnikov Concern

(АО Концерн “Калашников”)

Adress: Deryabina avenue, 3B, Izhevsk 394018, Russian Federation

Telefon: +7 341 250 47 47

Webbplats: https://kalashnikovgroup.ru/

E-post: personal@kalashnikovconcern.ru

Kalashnikov Concern är en rysk utvecklare och tillverkare av militär utrustning, inklusive gevär, robotar och fordon. Det kontrolleras direkt av Rostec.

Styrda Vikhr-1-robotar och automatkarbiner av typen AK-12 tillverkade av Kalashnikov Concern användes av de ryska väpnade styrkorna vid Rysslands oprovocerade militära aggression mot Ukraina 2022.

Därför stöder JSC Kalashnikov Concern materiellt eller ekonomiskt åtgärder som undergrävt eller hotat Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende.

8.4.2022

70.

JSC UEC Klimov

(АО “ОДК-Климов”)

Adress: 11, Kantemirovskaya st., St. Petersburg 194100, Russian Federation

Telefon: +7 (812) 454 71 00

Fax: +7 (812) 647 00 29

Webbplats: https://www.klimov.ru/en

E-post: klimov@klimov.ru

JSC UEC Klimov är en ledande rysk utvecklare och producent av gasturbinmotorer för militära och civila luftfartyg. Det är en del av United Engine Corporation.

Företaget tillverkar motorer monterade i Ka-52-helikoptrar som användes av Ryssland under den oprovocerade militära aggressionen mot Ukraina 2022, inbegripet i slaget om Hostomel.

Därför stöder JSC UEC Klimov materiellt eller ekonomiskt åtgärder som undergrävt eller hotat Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende.

8.4.2022

71.

LLC Military Industrial Company

(ООО Военно-промышленная компания

Adress: Rochdelskaya st., 15/8, 3 floor, r. 10-14, Moscow, 123376, Russian Federation

Telefon: +7 (495) 662-10-57

Webbplats: https://milindcom.ru

E-post: secrvpk@milindcom.ru

Military Industrial Company är en viktig leverantör av vapen och militär utrustning till de ryska väpnade styrkorna. Det är en del av Russian Machines och ägs av Oleg Deripaska.

Arzamas Machine-Building Plant, som är en del av Military Industrial Company, tillverkar det amfibiegående bepansrade trupptransportfordonet BTR-80, som användes av Ryssland under den oprovocerade militära aggressionen mot Ukraina 2022.

Därför stöder Military Industrial Company materiellt eller ekonomiskt åtgärder som undergrävt eller hotat Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende.

8.4.2022

72.

PO More Shipyard

(Акционерное Общество Судостроительный Завод “Море”)

Adress: Desantnikov 1, Primorskiy, Fedosia, Crimea, 298176

Telefon: +7 (36562) 29-3-22

Webbplats: https://moreship.ru/main/

E-post: office@moreship.ru

More Shipyard levererar militära krigsfartyg till den ryska flottan. Efter Ryska federationens olagliga annektering av Krim nationaliserades företaget av Ryska federationen och tilldelades rysk statlig licens för utveckling, produktion, testning, installation, montering, tekniskt underhåll, reparation, bortskaffande och försäljning av vapen och militär utrustning.

Det byggde korvetter inom ramen för projekt 22800 till den ryska flottan, vilket bidrog till militariseringen av det olagligt annekterade Krim. Dessutom använder företagets logotyp den militära symbolen ”Z”, som har använts i rysk propaganda för att främja Rysslands oprovocerade militära aggression mot Ukraina.

Därför stöder More Shipyard materiellt eller ekonomiskt åtgärder som undergrävt eller hotat Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende. Dessutom överläts ägandet av företaget i strid med ukrainsk lagstiftning.

8.4.2022

73.

JSC Omsk Transport Machine Factory OMSKTRANSMASH

(AO Омский завод транспортного машиностроения ”ОМСКТРАНСМАШ”)

Adress: Krasnyy Pereulok 2, 644020 Omsk, Russian Federation

Telefon: +7 (3812) 44 61 03

Webbplats: http://transmash-omsk.ru

E-post: info@transmash-omsk.ru

Omsktransmash är ett statsägt teknikföretag som är baserat i Omsk (Ryssland). Företaget tillverkar raketartillerisystemet TOS-1A för uppskjutning av termobariska raketer.

Omsktransmash levererade TOS-1A till de ryska väpnade styrkorna. Under 2022 använde Ryssland TOS-1A vid den oprovocerade militära aggressionen mot Ukraina.

Därför stöder Omsktransmash materiellt eller ekonomiskt åtgärder som undergräver eller hotar Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende.

8.4.2022

74.

JSC Russian Machines

(ООО ”Русские машины”)

Adress: Rochdelskaya 15, building 8 Moscow, 123022, Russian Federation

Telefon: +7 (495) 653 82 07

Webbplats: rm.ru

E-post: info@rm.ru

JSC Russian Machines är ett industrikonglomerat som ägs av Oleg Deripaska. Det omfattar Military Industrial Company och Arzamas Machine-Building Plant, som tillverkar det amfibiegående pansarskyttefordonet BTR-80, som användes av Ryssland under den oprovocerade militära aggressionen mot Ukraina 2022.

Därför stöder JSC Russian Machines materiellt eller ekonomiskt åtgärder som undergrävt eller hotat Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende.

8.4.2022

75.

JSC Sozvezdie Concern

(АО Концерн ”Созвездие”)

Adress: Plekhanovskaya Str., 14, Voronezh 394018, Russian Federation

Telefon: +7 473 252 52 52

Webbplats: https://www.sozvezdie.su

E-post: office@sozvezdie.su

JSC Sozvezdie Concern utvecklar och tillverkar system och utrustning för telekrigföring, radiokommunikation och elektroniska motåtgärder.

De multifunktionella vapensystemenheter för telekrigföring av typen Borisoglebsk-2 som utvecklas och tillverkas av JSC Sozvezdie Concern användes av de ryska väpnade styrkorna under Rysslands oprovocerade militära aggression mot Ukraina 2022. Dessförinnan användes Borisoglebsk-2-systemet på den separatistiska så kallade Folkrepubliken Luhansks territorium i östra Ukraina.

Därför stöder JSC Sozvezdie Concern materiellt eller ekonomiskt åtgärder som undergrävt eller hotat Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende.

8.4.2022

76.

JSC Research and Industrial Concern ”Machine Engineering Technologies” – JSC RIC TECMASH

(Холдинговая компания АО ”Научно-производственный концерн ‘Технологии машиностроения’”)

Adress: Bolshaya Tatarskaya Str. 35/5, Moscow 115184, Russian Federation

Telefon: +7 495 459 98 81

Webbplats: http://tecmash.ru

E-post: info@tecmash.ru

Tecmash är en viktig konstruktör och tillverkare av robotar och ammunition som används av de ryska väpnade styrkorna. Det är ett dotterbolag till Rostec.

Dess underordnade bolag NPO Splav tillverkar raketartillerisystemen BM-27 Uragan och BM-30, som användes av Ryssland under den oprovocerade militära aggressionen mot Ukraina 2022. De ryska väpnade styrkorna använde raketartillerisystemen BM-27 Uragan och BM-30 Smerch vid anfallen med klusterammunition mot civila mål i Ukraina, vilket ledde till många döda och sårade.

Därför stöder Tecmash materiellt eller ekonomiskt åtgärder som undergrävt eller hotat Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende.

8.4.2022

77.

PJSC United Engine Corporation

(АО ”Объединенная двигателестроительная корпорация”)

Adress: 16, Budyonny Avenue, Moscow, Russia, 105118, Russian Federation

Telefon: +7(495) 232-55-02, +7(499) 558-18-94

Webbplats:

https://www.uecrus.com

E-post: info@uecrus.com

United Engine Corporation är ett dotterbolag till Rostec som konstruerar, tillverkar och underhåller militär luftfart, raketmotorer och marina gasturbinmotorer.

JSC UEC Klimov är ett av de företag som ingår i Official United Engine Corporation. Det tillverkar motorer monterade i de Ka-52-helikoptrar som användes av Ryssland under den oprovocerade militära aggressionen mot Ukraina 2022, bland annat under striderna om Hostomel.

Därför stöder United Engine Corporation materiellt eller ekonomiskt åtgärder som undergrävt eller hotat Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende.

8.4.2022

78.

Yantar Shipyard

(Прибалтийский судостроительный завод ”Янтарь”)

Adress: 1 Guskova square, 236005, Kaliningrad, Russian Federation

Telefon: +7 (4012) 61 30 83

Webbplats: https://shipyard-yantar.ru/en

E-post: office@shipyard-yantar.ru

Yantar Shipyard ingår i United Shipbuilding Corporation, ett ryskt statsägt skeppsvarvskonglomerat som är den huvudsakliga leverantören av militära krigsfartyg till den ryska flottan.

Det byggde projekt 11711, det stora landstigningsfartyget Pyotr Morgunov, som användes av Ryssland under den oprovocerade militära aggressionen mot Ukraina 2022.

Därför stöder Yantar Shipyard materiellt eller ekonomiskt åtgärder som undergrävt eller hotat Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende.

8.4.2022

79.

Otkritie FC Bank

(tidigare känd som NOMOS Bank)

Bolagsform: publikt aktiebolag (Public Joint Stock Company)

Adress: D. 2, str. 4, ul. Letnikovskaya, 115114, Moscow, Russian Federation

Registreringsdatum: 15.12.1999

Registreringsnummer: 1027739019208

Skatteregistreringsnummer: 7706092528

Swift-/BIC-kod: JSNMRUMM

Associerad person: Igor Finogenov, medgrundare (nuvarande vd för Eurasiska utvecklingsbanken)

Associerad enhet: Ryska centralbanken, Ryska federationens regering

Otkritie FC Bank, tidigare känd som NOMOS Bank, är en av Rysslands tio största banker och ett systemviktigt finansinstitut för den Ryska federationens regering Rysslands centralbank är Otkritie Banks största investerare och innehar 99–100 % av aktierna. Som ett av Rysslands ledande statsägda finansinstitut genererar Otkritie Bank höga intäkter för den ryska centralbanken och den ryska regeringen. Otkritie Bank är därför en enhet eller ett organ som materiellt eller ekonomiskt stöder eller gynnas av Ryska federationens regering, som är ansvarig för annekteringen av Krim och destabiliseringen av Ukraina. Banken är också en juridisk person eller en enhet som är delaktig eller ett organ som är delaktigt i ekonomiska sektorer som utgör en betydande inkomstkälla för Ryska federationens regering, som är ansvarig för annekteringen av Krim och destabiliseringen av Ukraina.

8.4.2022

80.

Novikombank

Новикомбанк

Bolagsform: Joint Stock Commercial Bank

Adress: Bld.1, Polyanka Bolshaya str. 50/1, Moscow, 119180, Russian Federation

Registreringsort: Moskva, Ryska federationen

Registreringsnummer: 1027739075891

Associerade personer: Georgieva Elena ALEKSANDROVNA (styrelseordförande) Andrey Valeryevich KONDRATYEV (direktionsordförande)

Associerad enhet: Rostec (Russian Technologies State Corporation)

Novikombank är ett dotterbolag till Rostec (Russian Technologies State Corporation), ett stort ryskt statsägt försvarsindustrikonglomerat. Novikombank spelar en viktig roll i genomförandet av ryska statliga program som syftar till att utveckla högteknologiska industrier i Ryssland genom att tillhandahålla finansiering till viktiga militära och civila projekt. Novikombank bedriver verksamhet inom sektorer av strategisk betydelse för den ryska regeringen, särskilt försvarssektorn. Novikombank är därför en enhet eller ett organ som materiellt eller ekonomiskt stöder eller gynnas av Ryska federationens regering, som är ansvarig för annekteringen av Krim och destabiliseringen av Ukraina. Banken är också en juridisk person eller en enhet som är delaktig eller ett organ som är delaktigt i ekonomiska sektorer som utgör en betydande inkomstkälla för Ryska federationens regering, som är ansvarig för annekteringen av Krim och destabiliseringen av Ukraina.

8.4.2022

81.

Sovcombank

(tidigare känd som Buycombank)

Typ av enhet: publikt aktiebolag (Public Joint Stock Company)

Adress: Ul. Butyrskaya, D. 76, P. 1, 127015, Moscow, Russian Federation

Registreringsdatum: 1.11.1990

Registreringsnummer: 1027739059754

Skatteregistreringsnummer: 7730058711

Associerad enhet: Ryska federationens regering

Sovcombank, tidigare känd som Buycombank, är en av Rysslands största banker och erkänns som ett systemviktigt ryskt finans- och kreditinstitut av regeringen och Rysslands centralbank. Sovcombank är därför en juridisk person eller en enhet som är delaktig eller ett organ som är delaktigt i ekonomiska sektorer som utgör en betydande inkomstkälla för Ryska federationens regering, som är ansvarig för annekteringen av Krim och destabiliseringen av Ukraina.

8.4.2022

82.

VTB Bank

ВТБ/Внешторгбанк

Typ av enhet: publikt aktiebolag (Public Joint Stock Company)

Adress: Vorontsovskaya Str., 43, Moscow, 109044, Russian Federation

Registreringsort: Degtyarnyy Pereulok, 11a, St. Petersburg, 191144, Russian Federation

Registreringsdatum: 17.10.1990

Registreringsnummer: 1027739609391

Associerade personer: Andrei Leonidowitsch KOSTIN (ordförande och styrelseordförande), Anton SILUANOV (ordförande i tillsynsnämnden)

Associerad enhet: Federal Agency for State Property Management (underavdelningen vid det ryska ministeriet för ekonomisk utveckling är en stor aktieägare)

VTB Bank är ett systemviktigt finansinstitut för den Ryska federationens regering, som i sin tur är en stor aktieägare i VTB Bank. Banken har nära band till den ryska underrättelsetjänsten. Dess verkställande direktör utsågs av presidentVladimir Putin och har försvarat hans handlingar, bland annat annekteringen av Krimhalvön. Som ett av Rysslands ledande finansinstitut, som till stor del ägs av den ryska regeringen, genererar VTB dessutom höga intäkter för den Ryska federationens regering. VTB Bank är därför en enhet eller ett organ som materiellt eller ekonomiskt stöder eller gynnas av Ryska federationens regering, som är ansvarig för annekteringen av Krim och destabiliseringen av Ukraina. Banken är också en juridisk person eller en enhet som är delaktig eller ett organ som är delaktigt i ekonomiska sektorer som utgör en betydande inkomstkälla för Ryska federationens regering, som är ansvarig för annekteringen av Krim och destabiliseringen av Ukraina.

8.4.2022

83.

JSC GTLK

State Transport Leasing Company

Adress: 31a Leningradsky Avenue, bldg. #1, Moscow 125284, Russian Federation

Registrerad adress: 73 Respublika St., Suite 100, Salekhard, Yamalo-Nenets Autonomous Area, 62900B

Typ av enhet: transportföretag

Registreringsort: Moskva, Ryska federationen

Registreringsdatum: 2001

Huvudsakligt verksamhetsställe: Ryska federationen

Associerade enheter: GTLK Europe, GTLK Asia, GTLK Middle East

Telefon: (495) 221-00-12 8-800-200-12-99

E-post: gtlk@gtlk.ru

GTLK bedriver verksamhet inom flyg-, sjö- och järnvägstransport, passagerartransport, bil- och specialutrustning för inhemska företag inom transportsektorn och investeringsverksamhet för att utveckla Rysslands transportinfrastruktur. Enda aktieägare i företaget är Ryska federationen, som företräds av Ryska federationens transportministerium. År 2020 värderades GTLK:s leasingportfölj till 1,3 miljarder rubel. Företaget har olika dotterbolag i Mellanöstern, Asien och i Europa. GTLK är en juridisk person som ekonomiskt stöder och gynnas av Ryska federationens regering, som är ansvarig för annekteringen av Krim och destabiliseringen av Ukraina.

8.4.2022”.


Top