EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32022D0430

Rådets beslut (Gusp) 2022/430 av den 15 mars 2022 om ändring av beslut 2014/512/Gusp om restriktiva åtgärder med hänsyn till Rysslands åtgärder som destabiliserar situationen i Ukraina

ST/7128/2022/INIT

EUT L 87I, 15.3.2022, p. 56–63 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2022/430/oj

15.3.2022   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

LI 87/56


RÅDETS BESLUT (Gusp) 2022/430

av den 15 mars 2022

om ändring av beslut 2014/512/Gusp om restriktiva åtgärder med hänsyn till Rysslands åtgärder som destabiliserar situationen i Ukraina

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionen, särskilt artikel 29,

med beaktande av förslaget från unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, och

av följande skäl:

(1)

Den 31 juli 2014 antog rådet beslut 2014/512/Gusp (1).

(2)

Unionen står fast vid sitt orubbliga stöd för Ukrainas suveränitet och territoriella integritet.

(3)

Den 24 februari 2022 tillkännagav Ryska Federationens president en militär operation i Ukraina, och ryska väpnade styrkor inledde ett angrepp på Ukraina. Detta angrepp utgör en flagrant kränkning av Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende.

(4)

I sina slutsatser av den 24 februari 2022 fördömde Europeiska rådet i starkast möjliga ordalag Ryska federationens oprovocerade och oberättigade militära aggression mot Ukraina. Genom sina olagliga militära åtgärder bryter Ryssland grovt mot internationell rätt och principerna i FN-stadgan och undergräver den europeiska och globala säkerheten och stabiliteten. Europeiska rådet uppmanade till ett snabbt utarbetande och antagande av ytterligare ett paket med individuella och ekonomiska sanktioner.

(5)

Med tanke på situationens allvar och som svar på Rysslands militära aggression mot Ukraina är det lämpligt att införa ytterligare restriktiva åtgärder. Det är särskilt lämpligt att förbjuda alla transaktioner med vissa statsägda bolag. Det är också lämpligt att förbjuda tillhandahållandet av alla kreditvärderingstjänster och alla ryska personers och enheters tillgång till abonnemangstjänster i samband med kreditvärderingsverksamhet. Det är dessutom lämpligt att skärpa exportrestriktionerna för varor och teknik med dubbla användningsområden samt varor och teknik som kan bidra till att Ryssland tekniskt stärker sin försvars- och säkerhetssektor och att utvidga förteckningen över de personer med koppling till Rysslands försvars- och industribas som omfattas av de restriktionerna. Dessutom är det lämpligt att förbjuda nya investeringar i den ryska energisektorn samt att införa heltäckande exportrestriktioner för utrustning, teknik och tjänster för energiindustrin i Ryssland, med undantag för kärnenergiindustrin och energitransportsektorn i senare led. Slutligen är det lämpligt att införa ytterligare handelsrestriktioner för järn och stål samt lyxvaror.

(6)

Det krävs ytterligare insatser från unionens sida för att genomföra vissa åtgärder.

(7)

Beslut 2014/512/Gusp bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Beslut 2014/512/Gusp ska ändras på följande sätt:

1.

Följande artikel ska införas:

”Artikel 1aa

1.   Det ska vara förbjudet att direkt eller indirekt delta i någon transaktion med

a)

juridiska personer, enheter eller organ som är etablerade i Ryssland, som är offentligt kontrollerade eller som till mer än 50 % är offentligt ägda eller i vilka Ryssland, dess regering eller den ryska centralbanken har rätt att delta i vinster eller med vilka Ryssland, dess regering eller den ryska centralbanken har andra betydande ekonomiska förbindelser, enligt förteckningen i bilaga X,

b)

juridiska personer, enheter eller organ som är etablerade utanför unionen och vilkas äganderätter till mer än 50 % direkt eller indirekt ägs av en enhet som förtecknas i bilaga X, eller

c)

juridiska personer, enheter eller organ som agerar för, eller på uppdrag av, en enhet som avses i led a eller b i denna punkt.

2.   Förbudet i punkt 1 ska inte vara tillämpligt på fullgörandet till och med den 15 maj 2022 av avtal som ingåtts före den 16 mars 2022 eller biavtal som är nödvändiga för fullgörandet av sådana avtal.

3.   Förbudet i punkt 1 inte vara tillämpligt på

a)

transaktioner som är strikt nödvändiga för inköp, import eller transport av fossila bränslen, särskilt kol, olja och naturgas, samt titan, aluminium, koppar, nickel, palladium och järnmalm från eller genom Ryssland till unionen,

b)

transaktioner relaterade till energiprojekt utanför Ryssland i vilka en juridisk person, en enhet eller ett organ som förtecknas i bilaga X är minoritetsaktieägare.”

2.

Följande artikel ska införas:

”Artikel 1g

1.   Det ska vara förbjudet att från och med den 15 april 2022 tillhandahålla kreditvärderingstjänster till ryska medborgare eller fysiska personer som är bosatta i Ryssland eller till juridiska personer, enheter eller organ som är etablerade i Ryssland.

2.   Det ska vara förbjudet att från och med den 15 april 2022 ge tillgång till abonnemangstjänster i samband med kreditvärderingsverksamhet till ryska medborgare eller fysiska personer som är bosatta i Ryssland eller till juridiska personer, enheter eller organ som är etablerade i Ryssland.

3.   Punkterna 1 och 2 ska inte vara tillämpliga på medborgare i en medlemsstat eller fysiska personer som har ett tillfälligt eller permanent uppehållstillstånd i en medlemsstat.”

3.

Artikel 3.7 ska ersättas med följande:

”7.   Vid beslut om ansökningar om tillstånd i enlighet med punkterna 4 och 5 får de behöriga myndigheterna inte bevilja tillstånd om de har rimliga skäl att anta att

i)

slutanvändaren kan vara en militär slutanvändare, en fysisk eller juridisk person, en enhet eller ett organ som förtecknas i bilaga IV eller att varorna kan ha en militär slutanvändning,

ii)

försäljning, leverans, överföring eller export av varor och teknik som avses i punkt 1 eller tillhandahållande av därmed sammanhörande tekniskt eller ekonomiskt bistånd är avsett för luftfarts- eller rymdindustrin, eller

iii)

försäljning, leverans, överföring eller export av varor och teknik som avses i punkt 1 eller tillhandahållande av därmed sammanhörande tekniskt eller ekonomiskt bistånd är avsett för energisektorn, såvida inte sådan försäljning, leverans, överföring eller export eller det därmed sammanhörande tekniska eller ekonomiska biståndet är tillåtet enligt de undantag som anges i artikel 4.3–4.6.”

4.

Artikel 3a.7 ska ersättas med följande:

”7.   Vid beslut om ansökningar om tillstånd i enlighet med punkterna 4 och 5 i denna artikel får de behöriga myndigheterna inte bevilja tillstånd om de har rimliga skäl att anta att

i)

slutanvändaren kan vara en militär slutanvändare, en fysisk eller juridisk person, en enhet eller ett organ som förtecknas i bilaga IV eller att varorna kan ha en militär slutanvändning,

ii)

försäljning, leverans, överföring eller export av varor och teknik som avses i punkt 1 eller tillhandahållande av därmed sammanhörande tekniskt eller ekonomiskt bistånd är avsett för luftfarts- eller rymdindustrin, eller

iii)

försäljning, leverans, överföring eller export av varor och teknik som avses i punkt 1 eller tillhandahållande av därmed sammanhörande tekniskt eller ekonomiskt bistånd är avsett för energisektorn, såvida inte sådan försäljning, leverans, överföring eller export eller det därmed sammanhörande tekniska eller ekonomiska biståndet är tillåtet enligt de undantag som anges i artikel 4.3–4.6.”

5.

Artikel 3b.1 ska ersättas med följande:

”1.   När det gäller de fysiska eller juridiska personer, enheter eller organ som förtecknas i bilaga IV får medlemsstaternas behöriga myndigheter, genom undantag från artiklarna 3 och 3a i detta beslut, och utan att det påverkar kraven på tillstånd enligt förordning (EU) 2021/821, endast tillåta försäljning, leverans, överföring eller export av varor och teknik med dubbla användningsområden och varor och teknik som avses i artikel 3a i detta beslut, eller tillhandahållande av därmed sammanhörande tekniskt eller ekonomiskt bistånd, efter att ha fastställt

a)

att varorna eller tekniken eller det därmed sammanhörande tekniska eller ekonomiska biståndet krävs för brådskande förebyggande eller lindring av en händelse som sannolikt kommer att få allvarliga och betydande konsekvenser för människors hälsa och säkerhet eller för miljön, eller

b)

att varorna eller tekniken eller det därmed sammanhörande tekniska eller ekonomiska biståndet ingår i fullgörandet av avtal som ingåtts före den 26 februari 2022, eller biavtal som är nödvändiga för fullgörandet av sådana avtal, förutsatt att tillstånd begärs före den 1 maj 2022.”

6.

Artikel 4 ska ersättas med följande:

”Artikel 4

1.   Det ska vara förbjudet att direkt eller indirekt sälja, leverera, överföra eller exportera vissa varor lämpade för, och viss teknik lämpad för, vissa kategorier av prospekterings- och produktionsprojekt, oavsett om de har sitt ursprung i unionen eller inte, till fysiska eller juridiska personer, enheter eller organ i Ryssland, inbegripet dess exklusiva ekonomiska zon och kontinentalsockel, eller för användning i Ryssland, inbegripet dess exklusiva ekonomiska zon och kontinentalsockel.

Unionen ska vidta de åtgärder som krävs för att fastställa vilka relevanta produkter som ska omfattas av denna punkt.

2.   Det ska vara förbjudet att

a)

direkt eller indirekt tillhandahålla tekniskt bistånd, förmedlingstjänster eller andra tjänster som rör de varor och den teknik som avses i punkt 1 och som rör tillhandahållande, tillverkning, underhåll eller användning av sådana varor och sådan teknik, till fysiska eller juridiska personer, enheter eller organ i Ryssland, eller för användning i Ryssland,

b)

direkt eller indirekt tillhandahålla finansiering eller ekonomiskt bistånd som rör de varor och den teknik som avses i punkt 1 för all försäljning, leverans, överföring eller export av sådana varor och sådan teknik, eller för tillhandahållande av därmed sammanhörande tekniskt bistånd, förmedlingstjänster eller andra tjänster, till fysiska eller juridiska personer, enheter eller organ i Ryssland, eller för användning i Ryssland.

3.   Förbuden i punkterna 1 och 2 ska inte vara tillämpliga på försäljning, leverans, överföring eller export av varor eller teknik, eller på tillhandahållande av tekniskt eller ekonomiskt bistånd, som krävs för

a)

transport av fossila bränslen, särskilt kol, olja och naturgas, från eller genom Ryssland till unionen, eller

b)

brådskande förebyggande eller lindring av en händelse som sannolikt kommer att få allvarliga och betydande konsekvenser för människors hälsa och säkerhet eller för miljön.

4.   Förbuden i punkterna 1 och 2 ska inte vara tillämpliga på fullgörandet till och med den 17 september 2022 av en skyldighet enligt ett avtal som ingåtts före den 16 mars 2022, eller biavtal som är nödvändiga för fullgörandet av ett sådant avtal, förutsatt att den behöriga myndigheten har underrättats minst fem arbetsdagar i förväg.

5.   Förbuden i punkt 2 ska inte vara tillämpliga på tillhandahållande av försäkring eller återförsäkring till en juridisk person, en enhet eller ett organ som har bildats eller inrättats i enlighet med en medlemsstats lagstiftning med avseende på dess verksamhet utanför energisektorn i Ryssland.

6.   Genom undantag från punkterna 1 och 2 får de behöriga myndigheterna, på villkor de anser vara lämpliga, ge tillstånd till försäljning, leverans, överföring eller export, och tillhandahållande av tekniskt eller ekonomiskt bistånd, efter att ha fastställt att

a)

det är nödvändigt för att säkerställa kritisk energiförsörjning inom unionen, eller

b)

det är avsett att användas uteslutande av enheter som ägs, eller kontrolleras helt eller tillsammans med andra, av en juridisk person, en enhet eller ett organ som har bildats eller inrättats i enlighet med en medlemsstats lagstiftning.

7.   Den eller de berörda medlemsstaterna ska underrätta de övriga medlemsstaterna och kommissionen om varje tillstånd som beviljats enligt punkt 6, inom två veckor från beviljandet.”

7.

Artikel 4a ska ersättas med följande:

”Artikel 4a

1.   Det ska vara förbjudet att

a)

förvärva nya eller utvidga befintliga andelar i juridiska personer, enheter eller organ som har bildats eller inrättats i enlighet med lagstiftningen i Ryssland eller ett annat tredjeland och som bedriver verksamhet inom energisektorn i Ryssland,

b)

bevilja eller delta i arrangemang för att bevilja nya lån eller krediter eller på annat sätt tillhandahålla finansiering, inbegripet eget kapital, till juridiska personer, enheter eller organ som har bildats eller inrättats i enlighet med lagstiftningen i Ryssland eller ett annat tredjeland och som bedriver verksamhet inom energisektorn i Ryssland, eller för det dokumenterade syftet att finansiera en sådan juridisk person, en sådan enhet eller ett sådant organ,

c)

upprätta ett nytt samriskföretag med en juridisk person, en enhet eller ett organ som har bildats eller inrättats i enlighet med lagstiftningen i Ryssland eller ett annat tredjeland och som bedriver verksamhet inom energisektorn i Ryssland,

d)

tillhandahålla investeringstjänster som direkt hör samman med sådan verksamhet som avses i leden a, b och c.

2.   Genom undantag från punkt 1 får de behöriga myndigheterna, på villkor de anser vara lämpliga, tillåta sådan verksamhet som avses i punkt 1 efter att ha fastställt att

a)

den är nödvändig för att säkerställa kritisk energiförsörjning inom unionen, samt transport av fossila bränslen, särskilt kol, olja och naturgas, från eller genom Ryssland till unionen, eller

b)

den uteslutande avser en juridisk person, en enhet eller ett organ som bedriver verksamhet inom energisektorn i Ryssland och som ägs av en juridisk person, en enhet eller ett organ som har bildats eller inrättats i enlighet med en medlemsstats lagstiftning.

3.   Den eller de berörda medlemsstaterna ska underrätta de övriga medlemsstaterna och kommissionen om varje tillstånd som beviljats enligt punkt 2, inom två veckor från beviljandet.”

8.

Artikel 4f.1 ska ersättas med följande:

”1.   Nätverksförvaltaren för nätverksfunktioner för flygledningstjänst för det gemensamma europeiska luftrummet ska bistå kommissionen och medlemsstaterna i säkerställandet av att artikel 4e genomförs och efterlevs. Nätverksförvaltaren ska särskilt avvisa alla färdplaner inlämnade av luftfartygsoperatörer som indikerar en avsikt att bedriva verksamhet över unionens territorium som utgör en överträdelse av detta beslut, så att piloten därigenom inte tillåts flyga.”

9.

Följande artiklar ska införas:

”Artikel 4i

1.   Det ska vara förbjudet att

a)

direkt eller indirekt importera järn- och stålprodukter till unionen om de

i)

har sitt ursprung i Ryssland, eller

ii)

har exporterats från Ryssland,

b)

direkt eller indirekt köpa järn- och stålprodukter som befinner sig i eller har sitt ursprung i Ryssland,

c)

transportera järn- och stålprodukter om de har sitt ursprung i Ryssland eller exporteras från Ryssland till något annat land,

d)

direkt eller indirekt tillhandahålla tekniskt bistånd, förmedlingstjänster, finansiering eller ekonomiskt bistånd, inbegripet finansiella derivat, samt försäkring och återförsäkring med anknytning till förbuden i leden a, b och c.

Unionen ska vidta de åtgärder som krävs för att fastställa vilka relevanta produkter som ska omfattas av denna punkt.

2.   Förbuden i punkt 1 ska inte vara tillämpliga på fullgörandet till och med den 17 juni 2022 av avtal som ingåtts före den 16 mars 2022, eller biavtal som är nödvändiga för fullgörandet av sådana avtal.

Artikel 4j

1.   Det ska vara förbjudet att direkt eller indirekt sälja, leverera, överföra eller exportera lyxvaror till fysiska eller juridiska personer, enheter eller organ i Ryssland eller för användning i Ryssland.

2.   Det förbud som avses i punkt 1 ska vara tillämpliga på lyxvaror i den mån deras värde överstiger 300 EUR per styck.

3.   Det förbud som avses i punkt 1 ska inte vara tillämpliga på varor som är nödvändiga för officiella ändamål vid medlemsstaters eller partnerländers diplomatiska eller konsulära beskickningar i Ryssland eller vid internationella organisationer som åtnjuter immunitet i enlighet med internationell rätt, eller på deras personals personliga tillhörigheter.

4.   Unionen ska vidta de åtgärder som krävs för att fastställa vilka relevanta produkter som ska omfattas av denna artikel.”

10.

I artikel 7.1 ska led a ersättas med följande:

”a)

juridiska personer, enheter eller organ som förtecknas i bilaga I, II, III, IV, V, VI, VIII, IX eller X eller som avses i artikel 1.1 b eller c, artikel 1.2 b eller c, artikel 1.3 c eller d, artikel 1.4 b eller c, artikel 1a a, b eller c, artikel 1aa b eller c, artikel 1e eller i artikel 1g,”.

11.

Bilagorna ska ändras i enlighet med bilagan till detta beslut.

Artikel 2

Detta beslut träder i kraft dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Bryssel den 15 mars 2022.

På rådets vägnar

J.-Y. LE DRIAN

Ordförande


(1)  Rådets beslut 2014/512/Gusp av den 31 juli 2014 om restriktiva åtgärder med hänsyn till Rysslands åtgärder som destabiliserar situationen i Ukraina (EUT L 229, 31.7.2014, s. 13).


BILAGA

1.   

Följande enheter ska införas i bilaga IV till beslut 2014/512/Gusp:

 

”Amur Shipbuilding Factory PJSC

 

AO Center of Shipbuilding and Ship Repairing JSC

 

AO Kronshtadt

 

Avant Space LLC

 

Baikal Electronics

 

Center for Technological Competencies in Radiophtonics

 

Central Research and Development Institute Tsiklon

 

Crocus Nano Electronics

 

Dalzavod Ship-Repair Center

 

Elara

 

Electronic Computing and Information Systems

 

ELPROM

 

Engineering Center Ltd.

 

Forss Technology Ltd.

 

Integral SPB

 

JSC Element

 

JSC Pella-Mash

 

JSC Shipyard Vympel

 

Kranark LLC

 

Lev Anatolyevich Yershov (Ershov)

 

LLC Center

 

MCST Lebedev

 

Miass Machine-Building Factory

 

Microelectronic Research and Development Center Novosibirsk

 

MPI VOLNA

 

N.A. Dollezhal Order of Lenin Research and Design Institute of Power Engineering

 

Nerpa Shipyard

 

NM-Tekh

 

Novorossiysk Shipyard JSC

 

NPO Electronic Systems

 

NPP Istok

 

NTC Metrotek

 

OAO GosNIIkhimanalit

 

OAO Svetlovskoye Predpriyatiye Era

 

OJSC TSRY

 

OOO Elkomtekh (Elkomtex)

 

OOO Planar

 

OOO Sertal

 

Photon Pro LLC

 

PJSC Zvezda

 

Production Association Strela

 

Radioavtomatika

 

Research Center Module

 

Robin Trade Limited

 

R. Ye. Alekseyev Central Design Bureau for Hydrofoil Ships

 

Rubin Sever Design Bureau

 

Russian Space Systems

 

Rybinsk Shipyard Engineering

 

Scientific Research Institute of Applied Chemistry

 

Scientific-Research Institute of Electronics

 

Scientific Research Institute of Hypersonic Systems

 

Scientific Research Institute NII Submikron

 

Sergey IONOV

 

Serniya Engineering

 

Severnaya Verf Shipbuilding Factory

 

Ship Maintenance Center Zvezdochka

 

State Governmental Scientific Testing Area of Aircraft Systems (GkNIPAS)

 

State Machine Building Design Bureau Raduga Bereznya

 

State Scientific Center AO GNTs RF—FEI A.I. Leypunskiy Physico-Energy Institute

 

State Scientific Research Institute of Machine Building Bakhirev (GosNIImash)

 

Tomsk Microwave and Photonic Integrated Circuits and Modules Collective Design Center

 

UAB Pella-Fjord

 

United Shipbuilding Corporation JSC ”35th Shipyard”

 

United Shipbuilding Corporation JSC ”Astrakhan Shipyard”

 

United Shipbuilding Corporation JSC ”Aysberg Central Design Bureau”

 

United Shipbuilding Corporation JSC ”Baltic Shipbuilding Factory”

 

United Shipbuilding Corporation JSC ”Krasnoye Sormovo Plant OJSC”

 

United Shipbuilding Corporation JSC SC ”Zvyozdochka”

 

United Shipbuilding Corporation ”Pribaltic Shipbuilding Factory Yantar”

 

United Shipbuilding Corporation ”Scientific Research Design Technological Bureau Onega”

 

United Shipbuilding Corporation ”Sredne-Nevsky Shipyard”

 

Ural Scientific Research Institute for Composite Materials

 

Urals Project Design Bureau Detal

 

Vega Pilot Plant

 

Vertikal LLC

 

Vladislav Vladimirovich Fedorenko

 

VTK Ltd

 

Yaroslavl Shipbuilding Factory

 

ZAO Elmiks-VS

 

ZAO Sparta

 

ZAO Svyaz Inzhiniring”.

2.   

Följande ska läggas till som bilaga X till beslut 2014/512/Gusp:

”BILAGA X

FÖRTECKNING ÖVER STATSÄGDA BOLAG SOM AVSES I ARTIKEL 1aa

OPK OBORONPROM

UNITED AIRCRAFT CORPORATION

URALVAGONZAVOD

ROSNEFT

TRANSNEFT

GAZPROM NEFT

ALMAZ-ANTEY

KAMAZ

ROSTEC (RUSSIAN TECHNOLOGIES STATE CORPORATION)

JSC PO SEVMASH

SOVCOMFLOT

UNITED SHIPBUILDING CORPORATION

”.

Top