EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32021R2304

Kommissionens delegerade förordning (EU) 2021/2304 av den 18 oktober 2021 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/848 med regler om utfärdande av kompletterande certifikat som intygar att antibiotika inte har använts i ekologisk produktion av animalieprodukter för export (Text av betydelse för EES)

C/2021/7376

EUT L 461, 27.12.2021, p. 2–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2021/2304/oj

27.12.2021   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 461/2


KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) 2021/2304

av den 18 oktober 2021

om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/848 med regler om utfärdande av kompletterande certifikat som intygar att antibiotika inte har använts i ekologisk produktion av animalieprodukter för export

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/848 av den 30 maj 2018 om ekologisk produktion och märkning av ekologiska produkter och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 834/2007 (1), särskilt artikel 44.2, och

av följande skäl:

(1)

Vissa tredjeländer kräver att ekologiska animalieprodukter produceras utan antibiotika. För att underlätta tillträde till marknaderna i dessa länder bör aktörer eller aktörsgrupper i unionen som önskar exportera sådana produkter kunna bevisa att antibiotika inte har använts, med hjälp av ett officiellt dokument.

(2)

Enligt artikel 35 i förordning (EU) 2018/848 ska behöriga myndigheter eller, i förekommande fall, kontrollmyndigheter eller kontrollorgan tillhandahålla ett certifikat till aktörer och aktörsgrupper som har anmält sin verksamhet och som efterlever den förordningen. För att intyga att ekologiska animalieprodukter har producerats utan antibiotika bör aktören eller aktörsgruppen ha möjlighet att begära att dessa behöriga myndigheter eller, i förekommande fall, kontrollmyndigheter eller kontrollorgan utfärdar ett kompletterande certifikat. Förlagan till det kompletterande certifikatet bör fastställas.

(3)

Av tydlighets- och rättssäkerhetsskäl bör denna förordning tillämpas från och med den dag då förordning (EU) 2018/848 börjar tillämpas.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Kompletterande certifikat som intygar att antibiotika inte har använts i ekologisk produktion av animalieprodukter för export

På begäran av en aktör eller aktörsgrupp som redan innehar ett certifikat enligt artikel 35 i förordning (EU) 2018/848 ska den relevanta behöriga myndigheten eller, i förekommande fall, den relevanta kontrollmyndigheten eller det relevanta kontrollorganet utfärda ett kompletterande certifikat som intygar att aktören eller aktörsgruppen har producerat ekologiska animalieprodukter utan antibiotika, om ett sådant certifikat behövs för export av dessa produkter från unionen. Förlagan till det kompletterande certifikatet finns i bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Ikraftträdande och tillämpning

Denna förordning träder i kraft den tredje dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Den ska tillämpas från och med den 1 januari 2022.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 18 oktober 2021.

På kommissionens vägnar

Ursula VON DER LEYEN

Ordförande


(1)  EUT L 150, 14.6.2018, s. 1.


BILAGA

KOMPLETTERANDE CERTIFIKAT SOM INTYGAR ATT ANTIBIOTIKA INTE HAR ANVÄNTS I EKOLOGISK PRODUKTION AV ANIMALIEPRODUKTER FÖR EXPORT

1.

Dokumentnummer:

2.

(välj det som är tillämpligt)

Aktör

Aktörsgrupp

3.

Namn på och adress till aktören eller aktörsgruppen:

4.

Namn på och adress till den behöriga myndigheten eller, i förekommande fall, kontrollmyndigheten eller kontrollorganet för aktören eller aktörsgruppen samt kodnummer om det gäller en kontrollmyndighet eller ett kontrollorgan:

5.

Dokumentnummer på det certifikat som har tillhandahållits aktören eller aktörsgruppen i enlighet med artikel 35 i förordning (EU) 2018/848 och som överensstämmer med bilaga VI till den förordningen.

Detta certifikat har utfärdats för att intyga att aktören eller aktörsgruppen (välj det som är tillämpligt) har producerat följande ekologiska animalieprodukter utan antibiotika:

1.

………………….

2.

………………….

3.

………………….

6.

Ort och datum:

Namn och underskrift på vägnar av den utfärdande behöriga myndigheten eller, i förekommande fall, kontrollmyndigheten eller kontrollorganet:

7.

Det kompletterande certifikatet är giltigt fr.o.m. den……….[ange datum] t.o.m. den……….[ange datum]


Top