EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32021R2278

Rådets förordning (EU) 2021/2278 av den 20 december 2021 om befrielse från Gemensamma tulltaxans tullar som avses i artikel 56.2 c i förordning (EU) nr 952/2013 för vissa jordbruks- och industriprodukter och om upphävande av förordning (EU) nr 1387/2013

ST/14387/2021/INIT

OJ L 466, 29.12.2021, p. 1–217 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 01/07/2022

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/2278/oj

29.12.2021   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 466/1


RÅDETS FÖRORDNING (EU) 2021/2278

av den 20 december 2021

om befrielse från Gemensamma tulltaxans tullar som avses i artikel 56.2 c i förordning (EU) nr 952/2013 för vissa jordbruks- och industriprodukter och om upphävande av förordning (EU) nr 1387/2013

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 31,

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag, och

av följande skäl:

(1)

Produktionen i unionen av vissa jordbruks- och industriprodukter är för närvarande antingen otillräcklig för att tillgodose de specifika behoven hos unionens användarindustrier eller obefintlig. Följaktligen är tillgången på sådana produkter i unionen beroende av import från tredjeländer. Det ligger därför i unionens intresse att bevilja en partiell eller fullständig befrielse från Gemensamma tulltaxans tullar som avses i artikel 56.2 c i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 952/2013 (1) (Gemensamma tulltaxans tullar) för dessa produkter.

(2)

För att ta hänsyn till unionens intresse, teknisk produktutveckling, förändrade omständigheter och ekonomiska trender på marknaden kan det vara nödvändigt att avsluta vissa befrielser. Därför är det nödvändigt att föreskriva en översyn av befrielserna från Gemensamma tulltaxans tullar för de produkter som förtecknas i denna förordning.

(3)

I syfte att främja integrerad batteriproduktion inom unionen bör datumet för den obligatoriska översynen av vissa befrielser från Gemensamma tulltaxans tullar för de produkter som förtecknas i denna förordning vara den 31 december 2022, så att batterisektorns utveckling i unionen kan beaktas i den översynen.

(4)

Statistik för vissa produkter som förtecknas i denna förordning uttrycks ofta i stycken, kvadratmeter eller andra extra mängdenheter än vikt. För vissa produkter anges dock ingen extra mängdenhet i den Kombinerade nomenklaturen i bilaga I till rådets förordning (EEG) nr 2658/87 (2) (Kombinerade nomenklaturen). Det är därför nödvändigt att föreskriva att inte endast vikten i kilogram eller ton ska anges i tulldeklarationen för övergång till fri omsättning, utan även de relevanta extra mängdenheterna för import av de berörda produkterna.

(5)

Det är nödvändigt att klargöra att blandningar, beredningar eller produkter sammansatta av olika beståndsdelar som innehåller produkter som omfattas av befrielse från Gemensamma tulltaxans tullar bör undantas från denna förordnings tillämpningsområde, eftersom endast de produkter som beskrivs i denna förordning bör omfattas av befrielsen.

(6)

Rådets förordning (EEG) nr 1387/2013 (3) har ändrats flera gånger. Eftersom produktnumren i Kombinerade nomenklaturen har uppdaterats genom kommissionens genomförandeförordning (EU) 2021/1832 (4) skulle det dessutom krävas ett stort antal ändringar av förordning (EU) nr 1387/2013. Av tydlighetsskäl och öppenhetsskäl bör därför den förordningen ersättas i sin helhet.

(7)

I enlighet med proportionalitetsprincipen är det, för att uppnå det grundläggande målet att förbättra konkurrenskraften hos unionens industri och därigenom möjliggöra för unionsindustrin att bevara eller skapa arbetstillfällen och modernisera sin struktur, nödvändigt och lämpligt att fastställa regler om befrielse från Gemensamma tulltaxans tullar för de jordbruks- och industriprodukter som förtecknas i denna förordning. Denna förordning går inte utöver vad som är nödvändigt för att uppnå de eftersträvade målen i enlighet med artikel 5.4 i fördraget om Europeiska unionen.

(8)

För att undvika avbrott i tillämpningen av systemet med autonoma tullbefrielser och för att följa de riktlinjer som anges i kommissionens meddelande av den 13 december 2011 om autonoma tullbefrielser och tullkvoter bör befrielserna från Gemensamma tulltaxans tullar för de produkter som förtecknas i denna förordning tillämpas från och med den 1 januari 2022. Denna förordning bör därför träda i kraft så snart som möjligt.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

1.   För de jordbruks- och industriprodukter som förtecknas i bilagan till denna förordning beviljas befrielse från Gemensamma tulltaxans tullar som avses i artikel 56.2 c i förordning (EU) nr 952/2013.

2.   Punkt 1 gäller inte blandningar, beredningar eller produkter sammansatta av olika beståndsdelar som innehåller produkter som förtecknas i bilagan.

Artikel 2

1.   Kommissionen får se över befrielserna för de produkter som förtecknas i bilagan

a)

på eget initiativ, eller

b)

på begäran av en medlemsstat.

2.   Kommissionen ska se över befrielserna för de produkter som förtecknas i bilagan under året före det planerade datum för obligatorisk översyn som anges i bilagan.

Artikel 3

Om en tulldeklaration för övergång till fri omsättning inges för produkter för vilka extra mängdenheter har fastställts i bilagan, ska den exakta mängden importerade produkter anges i den deklarationen med användning av den extra mängdenhet som anges i bilagan.

Artikel 4

Förordning (EU) nr 1387/2013 ska upphöra att gälla.

Artikel 5

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Den ska tillämpas från och med den 1 januari 2022.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 20 december 2021.

På rådets vägnar

A. VIZJAK

Ordförande


(1)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 952/2013 av den 9 oktober 2013 om fastställande av en tullkodex för unionen (EUT L 269, 10.10.2013, s. 1).

(2)  Rådets förordning (EEG) nr 2658/87 av den 23 juli 1987 om tulltaxe- och statistiknomenklaturen och om Gemensamma tulltaxan (EGT L 256, 7.9.1987, s. 1).

(3)  Rådets förordning (EU) nr 1387/2013 av den 17 december 2013 om befrielse från Gemensamma tulltaxans autonoma tullar för vissa jordbruks- och industriprodukter och om upphävande av förordning (EU) nr 1344/2011 (EUT L 354, 28.12.2013, s. 201).

(4)  Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2021/1832 av den 12 oktober 2021 om ändring av bilaga I till rådets förordning (EEG) nr 2658/87 om tulltaxe- och statistiknomenklaturen och om Gemensamma tulltaxan (EUT L 385, 29.10.2021, s. 1).


BILAGA

Löpnummer

KN-nummer

TARIC

Beskrivning

Autonom tullsats

Extra mängdenhet

Planerat datum för obligatorisk översyn

0.6748

ex 0709 53 00

10

Färska eller kylda kantareller, avsedda för annan beredning än enkel ompackning för detaljhandelsförsäljning (1)  (2)

0 %

31.12.2025

0.3348

ex 0710 21 00

10

Ärter (Pisum sativum) i baljor, av sorten Hortense axiphium, frysta, med en tjocklek av högst 6 mm, avsedda att användas, i sina baljor, vid tillverkning av färdiga maträtter (1)  (2)

0 %

31.12.2023

0.3349

ex 0710 80 95

50

Bambuskott, frysta, ej föreliggande i former eller förpackningar för försäljning i detaljhandeln

0 %

31.12.2023

0.2829

ex 0711 59 00

11

Svampar, med undantag av svampar av släktena Agaricus, Calocybe, Clitocybe, Lepista, Leucoagaricus, Leucopaxillus, Lyophyllum och Tricholoma, tillfälligt konserverade i saltvatten, svavelsyrlighetsvatten eller andra konserverande lösningar men olämpliga för direkt konsumtion i detta tillstånd, avsedda att användas i konservindustrin (1)

0 %

31.12.2026

0.2463

ex 0712 32 00

ex 0712 33 00

ex 0712 34 00

ex 0712 39 00

10

10

31

31

Svampar, med undantag av svampar av släktet Agaricus, torkade, hela eller i igenkännliga skivor eller bitar, avsedda för annan beredning än enkel ompackning för detaljhandelsförsäljning (1)  (2)

0 %

31.12.2023

0.3347

ex 0804 10 00

30

Dadlar, färska eller torkade, för tillverkning (utom förpackning) av produkter inom dryckes- eller livsmedelsindustrin (1)

0 %

31.12.2023

0.2411

0811 90 50

0811 90 70

ex 0811 90 95

70

Bär av släktet Vaccinium, även ångkokta eller kokta i vatten, frysta, utan tillsats av socker eller annat sötningsmedel

0 %

31.12.2023

0.3228

ex 0811 90 95

20

Boysenbär, frysta, utan tillsats av socker, ej föreliggande i former eller förpackningar för försäljning i detaljhandeln

0 %

31.12.2023

0.2409

ex 0811 90 95

30

Ananas (Ananas comosus), i bitar, fryst

0 %

31.12.2023

0.2408

ex 0811 90 95

40

Nypon, även ångkokta eller kokta i vatten, frysta, utan tillsats av socker eller annat sötningsmedel

0 %

31.12.2023

0.2864

ex 1511 90 19

ex 1511 90 91

ex 1513 11 10

ex 1513 19 30

ex 1513 21 10

ex 1513 29 30

20

20

20

20

20

20

Palmolja, kokosolja (kopraolja), palmkärnolja, avsedd att användas för tillverkning av

tekniska enbasiska fettsyror enligt undernummer 3823 19 10 ,

metylestrar av fettsyror enligt nr 2915 eller 2916 ,

fettalkoholer enligt undernummer 2905 17 , 2905 19 och 3823 70 som används vid tillverkning av kosmetika, tvättmedel eller farmaceutiska produkter,

fettalkoholer enligt undernummer 2905 16 , rena eller blandade, som används vid tillverkning av kosmetika, tvättmedel eller farmaceutiska produkter,

stearinsyra enligt undernummer 3823 11 00 ,

produkter enligt nr 3401 , eller

fettsyror med hög renhet enligt nr 2915  (1)

0 %

31.12.2022

0.6789

ex 1512 19 10

10

Raffinerad safflorolja (CAS RN 8001-23-8) för användning vid tillverkning av

konjugerad linolsyra enligt nr 3823 eller

etyl- eller metylestrar av linolsyra enligt nr 2916  (1)

0 %

31.12.2022

0.3341

ex 1515 90 99

92

Raffinerad eller halvraffinerad vegetabilisk olja, innehållande minst 35 men högst 57 viktprocent arakidonsyra eller minst 35 men högst 50 viktprocent dokosahexaensyra

0 %

31.12.2023

0.7686

1516 20 10

 

Hydrerad ricinolja, s.k. opalvax

0 %

31.12.2023

0.4708

ex 1516 20 96

20

Jojobaolja, som hydrerats och interesterifierats, utan ytterligare kemisk modifiering och som inte har ingått i någon textureringsprocess

0 %

31.12.2024

0.4080

ex 1517 90 99

10

Vegetabilisk olja, raffinerad, innehållande minst 25 men högst 50 viktprocent arakidonsyra eller minst 12 men högst 65 viktprocent dokosahexaensyra och som standardiserats med solrosolja med hög oljesyrahalt (HOSO)

0 %

31.12.2026

0.6182

ex 1901 90 99

ex 2106 90 98

39

45

Beredning i pulverform, innehållande

minst 15 men högst 35 viktprocent maltodextrin framställt av vete,

minst 15 men högst 35 viktprocent vassle (mjölkserum),

minst 10 men högst 30 viktprocent raffinerad, blekt, deodoriserad och icke-härdad solrosolja,

minst 10 men högst 30 viktprocent mognad spraytorkad smältost,

minst 5 men högst 15 viktprocent kärnmjölk och

minst 0,1 men högst 10 viktprocent natriumkaseinat, dinatriumfosfat, mjölksyra

0 %

31.12.2023

0.2423

ex 1902 30 10

ex 1903 00 00

10

20

Transparenta nudlar, skurna i bitar, erhållna från bönor (Vigna radiata (L.) Wilczek), ej föreliggande i former eller förpackningar för försäljning i detaljhandeln

0 %

31.12.2023

0.2866

ex 2005 91 00

10

Bambuskott, beredda eller konserverade, i förpackningar med ett nettoinnehåll överstigande 5 kg

0 %

31.12.2023

0.5884

ex 2007 99 50

ex 2007 99 50

ex 2007 99 93

83

93

10

Koncentrat av mangopuré, erhållet genom kokning:

av släktet Mangifera spp.,

med en sockerhalt på högst 30 viktprocent

för tillverkning av produkter inom livsmedels- och dryckesindustrin (1)

6 % (3)

31.12.2022

0.5875

ex 2007 99 50

ex 2007 99 50

84

94

Koncentrat av papayapuré, erhållet genom kokning

av släktet Carica spp.,

med en sockerhalt på minst 13 men högst 30 viktprocent

för tillverkning av produkter inom livsmedels- och dryckesindustrin (1)

7.8 % (3)

31.12.2022

0.5867

ex 2007 99 50

ex 2007 99 50

85

95

Koncentrat av guavapuré, erhållet genom kokning:

av släktet Psidium spp.,

med en sockerhalt på minst 13 men högst 30 viktprocent

för tillverkning av produkter inom livsmedels- och dryckesindustrin (1)

6 % (3)

31.12.2022

0.4716

ex 2008 93 91

20

Sötade torkade tranbär, för tillverkning (utom förpackning), av produkter inom livsmedelsindustrin (4)

0 %

31.12.2022

0.5004

ex 2008 99 48

94

Mangopuré

som inte är gjord på koncentrat,

av släktet Mangifera,

med ett Brixtal av minst 14 och högst 20,

för tillverkning av produkter inom dryckesindustrin (1)

6 %

31.12.2022

0.4709

ex 2008 99 49

ex 2008 99 99

30

40

Puré av boysenbär, kärnfri, utan tillsatt alkohol, med eller utan tillsats av socker

0 %

31.12.2025

0.5587

ex 2008 99 49

ex 2008 99 99

70

11

Blancherade vinblad av släktet Karakishmish, i saltlake innehållande

mer än 6 viktprocent salt,

minst 0,1 men högst 1,4 viktprocent acetylgrupper, uttryckt som citronsyramonohydrat, och

även, men högst 2 000  mg/kg, natriumbensoat (Codex Stan 192-1995)

för användning vid tillverkningen av fyllda vinblad med ris (1)

0 %

31.12.2022

0.6723

ex 2008 99 91

20

Kinesiska vattenkastanjer (Eleocharis dulcis eller Eleocharis tuberosa) skalade, tvättade, blancherade, kylda och djupfrysta en och en för användning vid framställning av produkter i livsmedelsindustrin, avsedda för annan beredning än enkel ompackning (1)  (2)

0 % (3)

31.12.2025

0.7767

ex 2008 99 99

35

Fryst fruktkött från assaibär

hydratiserat och pastöriserat,

separerat från kärnorna genom tillsats av vatten,

med ett Brixtal lägre än 6, och

med en sockerhalt lägre än 5,6 %

0 %

31.12.2024

0.4992

ex 2009 41 92

ex 2009 41 99

20

70

Ananassaft

som inte är gjord på koncentrat,

av släktet Ananas,

med ett Brixtal av minst 11 och högst 16,

för tillverkning av produkter inom dryckesindustrin (1)

8 %

31.12.2025

0.4664

ex 2009 49 30

91

Ananassaft i annan form än pulver

med ett Brixtal av mer än 20 och högst 67,

till ett värde som överstiger 30 EUR per 100 kg nettovikt,

med tillsats av socker,

för tillverkning av produkter inom livsmedels- eller dryckesindustrin (1)

0 %

31.12.2024

0.4623

ex 2009 81 31

10

Koncentrat av tranbärssaft

med ett Brixtal av minst 40 och högst 66,

i förpackningar innehållande 50 liter eller mer

0 %

l

31.12.2024

0.6356

ex 2009 89 73

ex 2009 89 73

11

13

Saft och koncentrerad saft av passionsfrukt, även fryst

med ett Brixtal av minst 13,7 men högst 55,

med ett värde per 100kg netto av mer än 30 EUR,

i förpackningar med ett innehåll av minst 50 liter, och

med tillsats av socker

för användning vid framställning av produkter i livsmedels- eller dryckesindustrin (1)

0 %

l

31.12.2024

0.4159

ex 2009 89 79

20

Fryst koncentrat av boysenbärssaft med ett Brixtal av minst 61 men högst 67, i förpackningar innehållande 50 liter eller mer

0 %

l

31.12.2023

0.6050

ex 2009 89 79

30

Fryst fruktjuicekoncentrat av acerola

med ett Brixtal av mer än 48 men högst 67,

i förpackningar innehållande 50 liter eller mer

0 %

l

31.12.2023

0.5206

ex 2009 89 79

85

Koncentrat av assaibärssaft

av arten Euterpe oleracea,

fryst,

osötad,

ej i pulverform,

med ett brixvärde på lägst 23 och högst 32,

i förpackningar med ett innehåll av minst 10 kg

0 %

31.12.2026

0.6365

ex 2009 89 97

ex 2009 89 97

21

29

Saft och koncentrerad saft av passionsfrukt, även fryst

med ett Brixtal av minst 10 men högst 13,7,

med ett värde per 100 kg netto av mer än 30 EUR,

i förpackningar med ett innehåll av minst 50 liter, och

utan tillsats av socker

för användning vid framställning av produkter i livsmedels- eller dryckesindustrin (1)

0 %

l

31.12.2024

0.4157

ex 2009 89 99

96

Kokosvatten

ej fermenterat,

utan tillsats av alkohol eller socker, och

i förpackningar innehållande 20 liter eller mer (2)

0 %

l

31.12.2026

0.6152

ex 2106 10 20

20

Sojaproteinkoncentrat innehållande minst 65 men högst 90 viktprocent protein, beräknat på torrvikt, i pulverform eller texturerat

0 %

31.12.2023

0.3340

ex 2106 10 20

30

Beredning baserad på sojaproteinisolat, innehållande minst 6,6 men högst 8,6 viktprocent kalciumfosfat

0 %

31.12.2023

0.7284

ex 2106 90 92

50

Kaseinproteinhydrolysat bestående av

minst 20 men högst 70 viktprocent fria aminosyror, och

peptoner av vilka över 90 viktprocent har en molekylvikt på högst 2 000 Da

0 %

31.12.2022

0.7435

ex 2106 90 98

47

Beredning med en vattenhalt på minst 1 men högst 4 viktprocent, innehållande

minst 15 men högst 35 viktprocent kärnmjölk,

20 (± 10) viktprocent laktos,

20 (± 10) viktprocent vassleproteinkoncentrat,

15 (± 10) viktprocent cheddarost,

3 (± 2) viktprocent salt,

minst 0,1 men högst 10 viktprocent mjölksyra (E270),

minst 0,1 men högst 10 viktprocent gummi arabicum (E414)

för tillverkning av produkter inom livsmedels- och dryckesindustrin (1)

0 %

31.12.2022

0.5246

ex 2519 90 10

10

Smält magnesia med en renhetsgrad av minst 94 viktprocent

0 %

31.12.2026

0.6330

ex 2707 50 00

ex 2707 99 80

20

10

Blandning av xylenolisomerer och etylfenolisomerer, med en sammanlagd halt av xylenol av minst 62 men högst 95 viktprocent

0 %

31.12.2024

0.6168

ex 2707 99 99

10

Tungoljor och mellanoljor vars aromatiska innehåll överstiger det ickearomatiska innehållet, för användning som raffinaderiprodukter avsedda för en särskild process enligt kompletterande anmärkning 5 till kapitel 27 (1)

0 %

31.12.2023

0.8144

ex 2710 12 25

20

Blandning av alifatiska C6-kolväten (CAS RN 92112–69–1), innehållande minst 60 viktprocent men högst 80 viktprocent n-hexan (CAS RN 110–54–3), med

en specifik vikt av minst 0,666 och högst 0,686,

en total halt karbonylföreningar på mindre än 1 ppm,

en total halt acetylenföreningar på mindre än 2 ppm

0 %

31.12.2025

0.7823

ex 2710 19 81

ex 2710 19 99

30

50

Katalytiskt hydroisomeriserad och avvaxad basolja bestående av hydrerade, i hög grad isoalifatiska kolväten och innehållande

minst 90 viktprocent mättade kolväten, och

högst 0,03 viktprocent svavel,

och med

ett viskositetsindex på minst 80 men mindre än 120, och

en kinematisk viskositet på mindre än 5,0 cSt vid 100 °C eller mer än 13,0 cSt vid 100 °C

0 %

31.12.2023

0.7822

ex 2710 19 81

ex 2710 19 99

40

60

Katalytiskt hydroisomeriserad och avvaxad basolja bestående av hydrerade, i hög grad isoalifatiska kolväten och innehållande

minst 90 viktprocent mättade kolväten, och

högst 0,03 viktprocent svavel,

med ett viskositetsindex på minst 120

0 %

31.12.2024

0.6495

ex 2710 19 99

20

Katalytiskt avvaxad basolja, syntetiserad av gasformiga kolväten, följt av en paraffinomvandlingsprocess (Heavy Paraffin Conversion, HPC), med

en svavelhalt på högst 1 mg/kg svavel

mer än 99 viktprocent mättade kolväten

mer än 75 viktprocent n- och isoparaffiniska kolväten med en kolkedjelängd av 18 eller fler men högst 50, och

en kinematisk viskositet vid 40 °C som överstiger 6,5 mm2/s, eller

en kinematisk viskositet vid 40 °C som överstiger 11mm2/s med ett viskositetsindex på 120 eller mer

0 %

31.12.2024

0.7393

ex 2712 90 99

10

Blandning av 1-alkener innehållande minst 90 viktprocent 1-alkener med en kedjelängd på minst 24 kolatomer men högst 1 % 1-alkener med en kedjelängd på mer än 70 kolatomer

0 %

31.12.2022

0.4531

ex 2804 50 90

40

Tellur (CAS RN 13494-80-9) med en renhetsgrad av minst 99,99 viktprocent men högst 99,999 viktprocent, grundat på metalliska föroreningar uppmätta genom ICP-analys

0 %

31.12.2023

0.8021

2804 70 10

 

Röd fosfor

0 %

31.12.2022

0.8022

2804 70 90

 

Fosfor, utom röd fosfor

0 %

31.12.2023

0.6658

ex 2805 12 00

10

Kalcium med en renhetsgrad av minst 98 viktprocent, i pulver- eller trådform (CAS RN 7440-70-2)

0 %

31.12.2025

0.5609

ex 2805 19 90

20

Litiummetall med (CAS RN 7439-93-2) en renhetsgrad av minst 98,8 viktprocent

0 %

31.12.2022

0.2559

ex 2805 30 10

10

Legeringar av cerium och andra sällsynta jordartsmetaller, innehållande minst 47 viktprocent cerium

0 %

31.12.2023

0.4979

2805 30 20

2805 30 30

2805 30 40

 

Sällsynta jordartsmetaller, skandium och yttrium med en renhetsgrad av minst 95 viktprocent

0 %

31.12.2025

0.7769

ex 2809 20 00

10

Vattenlösning av fosforsyra (CAS RN 7664-38-2), innehållande minst 85 viktprocent fosforsyra

0 %

31.12.2024

0.2407

ex 2811 22 00

10

Kiseldioxid (CAS RN 7631-86-9) i pulverform, avsedd att användas vid tillverkning av kolonner för vätskekromatografi (HPLC) och kolonner för beredning av prover (1)

0 %

31.12.2023

0.6836

ex 2811 22 00

15

Amorf kiseldioxid (CAS RN 60676-86-0),

i pulverform

med en renhetsgrad av minst 99,0 viktprocent

med en mediankornstorlek på minst 0,7 μm men högst 2,1 μm

där 70 % av partiklarna har en diameter på högst 3 μm

0 %

31.12.2022

0.7292

ex 2811 29 90

10

Tellurdioxid (CAS RN 7446-07-3)

0 %

31.12.2022

0.3308

ex 2812 90 00

10

Kvävetrifluorid (CAS RN 7783-54-2)

0 %

31.12.2023

0.5747

ex 2816 40 00

10

Bariumhydroxid (CAS RN 17194-00-2)

0 %

31.12.2022

0.7594

ex 2818 10 11

10

Sol-gel-korund (CAS RN 1302-74-5) som innehåller minst 99,6 viktprocent aluminiumoxid med en mikrokristallin struktur i form av stavar med en aspektkvot på minst 1,3 men inte större än 6,0

0 %

31.12.2023

0.5110

ex 2818 10 91

20

Sintrad korund med mikrokristallin struktur, innehållande aluminiumoxid (CAS RN 1344-28-1), magnesiumaluminat (CAS RN 12068-51-8) och aluminater av de sällsynta jordartsmetallerna yttrium, lantan och neodym (beräknat som oxider)

minst 94 men mindre än 98,5 viktprocent aluminiumoxid,

2 (± 1,5) viktprocent magnesiumoxid,

1 (± 0,6) viktprocent yttriumoxid,

och

antingen 2 (± 1,2) viktprocent lantanoxid, eller

2 (± 1,2) viktprocent lantanoxid och neodymoxid,

varav högst 50 % av den totala vikten har en partikelstorlek över 10 mm

0 %

31.12.2025

0.4640

ex 2818 20 00

10

Aktiverad aluminiumoxid med en specifik ytarea av mer än 350 m2/g

0 %

31.12.2024

0.6837

ex 2818 30 00

20

Aluminiumhydroxid (CAS RN 21645-51-2)

i pulverform

med en renhetsgrad av minst 99,5 viktprocent

med en nedbrytningspunkt på lägst 263 °C

med en kornstorlek på 4 μm (± 1 μm)

med ett totalt Na2O-innehåll av högst 0,06 viktprocent

0 %

31.12.2025

0.3306

ex 2818 30 00

30

Aluminiumhydroxidoxid i form av böhmit eller pseudoböhmit (CAS RN 1318-23-6)

0 %

31.12.2023

0.5369

ex 2819 90 90

10

Dikromtrioxid (CAS RN 1308-38-9) för användning inom metallurgi (1)

0 %

31.12.2026

0.5752

ex 2823 00 00

10

Titandioxid (CAS RN13463-67-7)

med en renhetsgrad av minst 99,9 viktprocent,

med en genomsnittlig kornstorlek av minst 0,7 μm men inte överstigande 2,1 μm

0 %

31.12.2022

0.5576

ex 2825 10 00

10

Hydroxylammoniumklorid (CAS RN 5470-11-1)

0 %

31.12.2022

0.7897

ex 2825 20 00

10

Litiumhydroxidmonohydrat (CAS RN 1310-66-3)

2.6 %

31.12.2022

0.3800

2825 30 00

 

Vanadinoxider och vanadinhydroxider

0 %

31.12.2026

0.3303

ex 2825 50 00

20

Koppar(I eller II)oxid innehållande minst 78 viktprocent koppar och högst 0,03 viktprocent klorid

0 %

31.12.2023

0.6819

ex 2825 50 00

30

Koppar(II)oxid (CAS RN 1317-38-0), med en kornstorlek på högst 100 nm

0 %

31.12.2025

0.5555

ex 2825 60 00

10

Zirkoniumdioxid (CAS RN 1314-23-4)

0 %

31.12.2022

0.6980

ex 2825 70 00

10

Molybdentrioxid (CAS RN 1313-27-5)

0 %

31.12.2026

0.7193

ex 2825 70 00

20

Molybdensyra (CAS RN 7782-91-4)

0 %

31.12.2026

0.5055

ex 2826 19 90

10

Volframhexafluorid (CAS RN 7783-82-6) med en renhetsgrad av minst 99,9 viktprocent

0 %

31.12.2025

0.2865

ex 2827 39 85

10

Kopparmonoklorid med (CAS RN 7758-89-6) en renhetsgrad av minst 96 men högst 99 viktprocent

0 %

31.12.2023

0.4180

ex 2827 39 85

20

Antimonpentaklorid (CAS RN 7647-18-9) med en renhetsgrad av minst 99 viktprocent

0 %

31.12.2026

0.6143

ex 2827 39 85

40

Bariumklorid-dihydrat (CAS RN 10326-27-9)

0 %

31.12.2023

0.4423

ex 2827 49 90

10

Hydrerad zirkoniumdikloridoxid (CAS RN 7699-43-6)

0 %

31.12.2023

0.6463

ex 2827 60 00

10

Natriumjodid (CAS RN 7681-82-5)

0 %

31.12.2024

0.7596

ex 2828 10 00

10

Kalciumhypoklorit (CAS RN 7778-54-3) med ett innehåll av aktivt klor på minst 65 %

0 %

31.12.2023

0.3302

ex 2830 10 00

10

Dinatriumtetrasulfid (CAS RN 12034-39-8), innehållande högst 38 viktprocent natrium beräknat på torrvikten

0 %

31.12.2023

0.3859

ex 2833 29 80

20

Mangansulfatmonohydrat (CAS RN 10034-96-5)

0 %

31.12.2023

0.5090

ex 2833 29 80

30

Zirkoniumsulfat (CAS RN 14644-61-2)

0 %

31.12.2022

0.4338

ex 2835 10 00

10

Natriumhypofosfitmonohydrat (CAS RN 10039-56-2)

0 %

31.12.2022

0.6144

ex 2835 10 00

20

Natriumhypofosfit (CAS RN 7681-53-0)

0 %

31.12.2023

0.7452

ex 2835 10 00

30

Aluminiumfosfinat (CAS RN 7784-22-7)

0 %

31.12.2023

0.2524

ex 2836 91 00

20

Litiumkarbonat, innehållande en eller flera av följande föroreningar i nedan angivna koncentrationer:

minst 2 mg/kg av arsenik,

minst 200 mg/kg av kalcium,

minst 200 mg/kg av klorider,

minst 20 mg/kg av järn,

minst 150 mg/kg av magnesium,

minst 20 mg/kg av tungmetaller,

minst 300 mg/kg av kalium,

minst 300 mg/kg av natrium,

minst 200 mg/kg av sulfater,

bestämda enligt de metoder som anges i Europeiska farmakopén

0 %

31.12.2023

0.2863

ex 2836 99 17

30

Basiskt zirkonium(IV)karbonat (CAS RN 57219-64-4 eller 37356-18-6) med en renhetsgrad av minst 96 viktprocent

0 %

31.12.2023

0.3300

ex 2837 19 00

20

Kopparcyanid (CAS RN 544-92-3)

0 %

31.12.2023

0.4078

ex 2837 20 00

10

Tetranatriumhexacyanoferrat (II) (CAS RN 13601-19-9)

0 %

31.12.2026

0.4339

ex 2839 19 00

10

Dinatriumdisilikat (CAS RN 13870-28-5)

0 %

31.12.2022

0.2861

ex 2839 90 00

20

Kalciumsilikat (CAS RN 1344-95-2)

0 %

31.12.2023

0.6632

ex 2840 20 90

10

Zinkborat (CAS RN 12767-90-7)

0 %

31.12.2025

0.7288

ex 2841 50 00

11

Kaliumdikromat (CAS RN 7778-50-9) med en renhetsgrad av minst 99 viktprocent, för användning som mellanprodukt vid framställning av krom (1)

2 %

31.12.2025

0.6142

ex 2841 70 00

10

Diammoniummolybdat (CAS RN 13106-76-8)

0 %

31.12.2023

0.6482

ex 2841 70 00

30

Hexaammonium heptamolybdate, vattenfri (CAS RN 12027-67-7) eller som tetrahydrat (CAS RN 12054-85-2)

0 %

31.12.2024

0.6981

ex 2841 70 00

40

Diammoniumdimolybdat (CAS RN 27546-07-2)

0 %

31.12.2026

0.4323

ex 2841 80 00

10

Diammoniumvolframat (CAS RN 11120-25-5)

0 %

31.12.2022

0.7301

ex 2841 90 30

10

Kaliummetavanadat (CAS RN 13769-43-2)

0 %

31.12.2022

0.4222

ex 2841 90 85

10

Litiumkobolt(III)oxid (CAS RN 12190-79-3) med en kobolthalt på minst 59 %

2.7 %

31.12.2022

0.5936

ex 2841 90 85

20

Kaliumtitanoxid (CAS RN 12056-51-8) i pulverform med en renhetsgrad av minst 99 procent

0 %

31.12.2023

0.4416

ex 2842 10 00

10

Syntetiskt betazeolitpulver

0 %

31.12.2023

0.4588

ex 2842 10 00

20

Syntetiskt chabasit-zeolitpulver

0 %

31.12.2024

0.7397

ex 2842 10 00

50

Fluorflogopit (syntetisk mica) (CAS RN 12003-38-2)

0 %

31.12.2022

0.7097

ex 2842 10 00

60

Aluminiumsilikat (CAS RN 1318-02-1) med

en renhetsgrad av minst 94 viktprocent,

en zeolitstruktur av aluminiumfosfat-18 (AEI), och

en fasrenhet av minst 90 %,

för användning vid tillverkning av kopparzeolit (1)

0 %

31.12.2026

0.4642

ex 2842 90 10

10

Natriumselenat (CAS RN 13410-01-0)

0 %

31.12.2024

0.7400

ex 2842 90 80

30

Aluminiumtrititandodekaklorid (CAS RN 12003-13-3)

0 %

31.12.2022

0.3295

2845 10 00

 

Tungt vatten (deuteriumoxid) (Euratom) (CAS RN 7789-20-0)

0 %

31.12.2023

0.4189

2845 40 00

 

Helium-3 (CAS RN 14762-55-1)

0 %

31.12.2026

0.3297

2845 90 10

 

Deuterium och föreningar av deuterium; väte och föreningar av väte anrikade på deuterium; blandningar och lösningar innehållande dessa produkter (Euratom)

0 %

31.12.2023

0.4191

ex 2845 90 90

20

Vatten som anrikats till minst 95 viktprocent med oxygen-18 (CAS RN 14314-42-2)

0 %

31.12.2023

0.4190

ex 2845 90 90

30

(13C)Kolmonoxid (CAS RN 1641-69-6)

0 %

31.12.2026

0.2859

ex 2846 10 00

ex 3824 99 96

10

53

Koncentrat av sällsynta jordarter, innehållande minst 60 viktprocent men högst 95 viktprocent oxider av sällsynta jordarter och vardera högst 1 viktprocent zirkoniumoxid, aluminiumoxid eller järnoxid, och med en glödgningsförlust av minst 5 viktprocent

0 %

31.12.2023

0.3296

ex 2846 10 00

20

Diceriumtrikarbonat (CAS RN 537-01-9), även hydrerat

0 %

31.12.2023

0.3420

ex 2846 10 00

30

Ceriumlantankarbonat, även hydrerat

0 %

31.12.2023

0.3227

2846 90 10

2846 90 20

2846 90 30

2846 90 90

 

Oorganiska eller organiska föreningar av sällsynta jordartsmetaller, yttrium eller skandium eller av blandningar av dessa metaller, andra än sådana enligt undernummer 2846 10 00

0 %

31.12.2023

0.3418

ex 2850 00 20

10

Silan (CAS RN 7803-62-5)

0 %

31.12.2023

0.4332

ex 2850 00 20

30

Titannitrid (CAS RN 25583-20-4) med en partikelstorlek på högst 250 nm

0 %

31.12.2022

0.5497

ex 2850 00 20

40

Germaniumtetrahydrid (CAS RN 7782-65-2)

0 %

31.12.2026

0.7302

ex 2850 00 20

60

Disilan (CAS RN 1590-87-0)

0 %

31.12.2022

0.7555

ex 2850 00 20

70

Kubisk bornitrid (CAS RN 10043-11-5)

0 %

31.12.2023

0.3419

ex 2850 00 20

80

Arsin (CAS RN 7784-42-1) med en renhetsgrad av minst 99,999 volymprocent

0 %

31.12.2024

0.4492

ex 2850 00 60

10

Natriumazid (CAS RN 26628-22-8)

0 %

31.12.2023

0.3421

ex 2853 90 90

20

Fosfin (CAS RN 7803-51-2)

0 %

31.12.2023

0.6633

2903 42 00

 

Difluormetan (CAS RN 75-10-5)

0 %

31.12.2025

0.6007

ex 2903 44 00

10

Pentafluoroetan (CAS RN 354-33-6)

0 %

31.12.2024

0.3674

ex 2903 45 00

30

1,1,1,2-tetrafluoretan (CAS RN 811-97-2) som uppfyller följande specifikationer:

högst 600 vikt-ppm HFC-134 (1,1,2,2-tetrafluoretan),

högst 5 vikt-ppm HFC-143a (1,1,1-trifluoretan),

högst 2 vikt-ppm HFC-125 (pentafluoretan),

högst 100 vikt-ppm HCFC-124 (1-klor-1,2,2,2-tetrafluoretan),

högst 30 vikt-ppm CFC-114 (1,2-diklortetrafluoretan),

högst 50 vikt-ppm CFC-114a (1,1-diklortetrafluoretan),

högst 250 vikt-ppm HCFC-133a (1-klor-2,2,2-trifluoretan),

högst 2 vikt-ppm HCFC-22 (klordifluormetan),

högst 2 vikt-ppm CFC-115 (klorpentafluoretan),

högst 2 vikt-ppm CFC-12 (diklordifluormetan),

0 %

31.12.2024

 

 

 

högst 20 vikt-ppm HCC-40 (metylklorid),

högst 20 vikt-ppm HFC-245cb (1,1,1,2,2-pentafluorpropan),

högst 20 vikt-ppm H-12B1 (klordifluorbrommetan),

högst 20 vikt-ppm HFC-32 (difluormetan),

högst 15 vikt-ppm HCFC-31 (klorfluormetan),

högst 10 vikt-ppm HFC-152a (1,1-difluoretan),

högst 20 vikt-ppm HFO-1131 (1-klor-2-fluoretylen),

högst 20 vikt-ppm HCFO-1122 (1-klor-2,2-difluoretylen),

högst 3 vikt-ppm HFO-1234yf (2,3,3,3-tetrafluorpropen),

högst 3 vikt-ppm HFO-1243zf (3,3,3-trifluorpropen),

högst 3 vikt-ppm HCFO-1122a (1-klor-1,2-difluoretylen),

högst 4,5 vikt-ppm HFO-1234yf + HCFO-1122a + HFO-1243zf (2,3,3,3-tetrafluorpropen + 1-klor-1,2-difluoretylen + 3,3,3-trifluorpropen),

 

 

 

 

 

 

högst 3 vikt-ppm av enskilda ospecificerade/okända kemikalier,

högst 10 vikt-ppm av alla ospecificerade/okända kemikalier tillsammans,

högst 10 vikt-ppm vatten,

med en syrahalt av högst 0,1 vikt-ppm,

utan halider,

högst 0,01 volymprocent ämnen med hög kokpunkt,

luktfritt (ej illaluktande),

för användning med eller utan ytterligare rening som en enligt GMP (Good Manufacturing Practice – god tillverkningssed) framställd HFC-134a av en renhetsgrad lämplig för inhalation vid tillverkning av ett drivmedel för medicinska aerosoler vars innehåll tas upp i munhålan eller näshålan och/eller i luftvägarna (1)

 

 

 

0.2542

ex 2903 47 00

10

1,1,1,3,3-Pentafluoropropan (CAS RN 460-73-1)

0 %

31.12.2023

0.6077

ex 2903 49 30

30

1H-Perfluorhexan (CAS RN 355-37-3)

0 %

31.12.2023

0.2854

ex 2903 49 30

10

Koltetrafluorid (tetrafluormetan) (CAS RN 75-73-0)

0 %

31.12.2023

0.2852

ex 2903 49 30

20

Perfluoroetan (CAS RN 76-16-4)

0 %

31.12.2023

0.5803

ex 2903 51 00

10

2,3,3,3-Tetrafluoroprop-1-en (2,3,3,3-tetrafluorpropen) (CAS RN 754-12-1)

0 %

31.12.2022

0.4517

ex 2903 51 00

20

Trans-1,3,3,3-tetrafluorprop-1-en (Trans-1,3,3,3-tetrafluorpropen) (CAS RN 29118-24-9)

0 %

31.12.2023

0.6076

ex 2903 59 00

20

(Perfluorbutyl)-etylen (CAS RN 19430-93-4)

0 %

31.12.2023

0.4066

ex 2903 59 00

30

Hexafluorpropen (CAS RN 116-15-4)

0 %

31.12.2026

0.7324

ex 2903 59 00

40

1,1,2,3,4,4-hexafluorbuta-1,3-dien (CAS RN 685-63-2)

0 %

31.12.2022

0.8151

ex 2903 69 19

60

1-brom-2-metylpropan (CAS RN 78-77-3) med en renhetsgrad av minst 99 viktprocent

0 %

31.12.2026

0.7289

ex 2903 69 19

20

5-Brompent-1-en (CAS RN 1119-51-3)

0 %

31.12.2022

0.7974

ex 2903 69 19

40

3-(brommetyl)pentan (CAS RN 3814-34-4) med en renhetsgrad av minst 99 viktprocent

0 %

31.12.2025

0.7895

ex 2903 72 00

10

Diklor-1,1,1-trifluoretan (CAS RN 306-83-2) med en renhetsgrad av minst 99 viktprocent

0 %

31.12.2024

0.3675

ex 2903 77 60

10

1,1,1-Triklorotrifluoroetan (CAS RN 354-58-5)

0 %

31.12.2023

0.5212

ex 2903 77 90

10

Klorotrifluoroetylen (CAS RN 79-38-9)

0 %

31.12.2026

0.7513

ex 2903 78 00

10

Oktafluor-1,4-dijodbutan (CAS RN 375-50-8)

0 %

31.12.2023

0.7755

ex 2903 78 00

20

Trifluorojodometan (CAS RN 2314-97-8)

0 %

31.12.2024

0.6485

ex 2903 79 30

10

Trans-1-chloro-3,3,3-trifluorpropen (CAS RN 102687-65-0)

0 %

31.12.2024

0.7826

ex 2903 79 30

30

1-brom-5-klorpentan (CAS RN 54512-75-3) med en renhetsgrad av minst 99 viktprocent

0 %

31.12.2024

0.5765

ex 2903 89 80

50

Klorocyklopentan (CAS RN 930-28-9)

0 %

31.12.2022

0.7304

ex 2903 89 80

60

Oktafluorcyklobutan (CAS RN 115-25-3)

0 %

31.12.2022

0.6611

ex 2903 99 80

15

4-Brom-2-klor-1-fluorbensen (CAS RN 60811-21-4)

0 %

31.12.2025

0.3410

ex 2903 99 80

20

1,2-Bis(pentabromofenyl)etan (CAS RN 84852-53-9)

0 %

31.12.2023

0.8017

ex 2903 99 80

25

2,2’-dibrombifenyl (CAS RN 13029-09-9) med en renhetsgrad av minst 95 viktprocent

0 %

31.12.2025

0.8018

ex 2903 99 80

35

2-brom-9,9’-spirobi[9H-fluoren] (CAS RN 171408-76-7) med en renhetsgrad av minst 95 viktprocent

0 %

31.12.2025

0.3411

ex 2903 99 80

40

2,6-Diklortoluen (CAS RN 118-69-4), med en renhetsgrad av minst 99 viktprocent, innehållande

högst 0,001 mg/kg av tetraklordibensodioxiner,

högst 0,001 mg/kg av tetraklordibensofuraner,

högst 0,2 mg/kg av tetraklorbifenyler

0 %

31.12.2023

0.8076

ex 2903 99 80

45

1-brom-4-(trans-4-propylcyklohexyl)bensen (CAS RN 86579-53-5) med en renhetsgrad av minst 95 viktprocent

0 %

31.12.2025

0.4529

ex 2903 99 80

50

Fluorobensen (CAS RN 462-06-6)

0 %

31.12.2023

0.8101

ex 2903 99 80

55

1-brom-4-(trans-4-etylcyklohexyl)bensen (CAS RN 91538-82-8) med en renhetsgrad av minst 95 viktprocent

0 %

31.12.2025

0.7351

ex 2903 99 80

60

1,1’-metandiylbis(4-fluorbensen) (CAS RN 457-68-1)

0 %

31.12.2022

0.8166

ex 2903 99 80

65

2,6-difluorbensylbromid (CAS RN 85118-00-9) med en renhetsgrad av minst 97 viktprocent

0 %

31.12.2026

0.8177

ex 2903 99 80

70

1-klorfenylmetyl-2-metylbensen (CAS RN 41870-52-4) med en renhetsgrad av minst 99 viktprocent

0 %

31.12.2026

0.6235

ex 2903 99 80

75

Clfa,alfa,alfa-trifluoro-3-klorotoluen (CAS RN 98-15-7)

0 %

31.12.2024

0.5917

ex 2903 99 80

80

1-Bromo-3,4,5-trifluorobenzen (CAS RN 138526-69-9)

0 %

31.12.2023

0.3407

ex 2904 10 00

30

Natrium-p-styrensulfonat (CAS RN 2695-37-6)

0 %

31.12.2024

0.4686

ex 2904 10 00

50

Natrium-2-metylprop-2-en-1-sulfonat (CAS RN 1561-92-8)

0 %

31.12.2024

0.3409

ex 2904 20 00

10

Nitrometan (CAS RN 75-52-5)

0 %

31.12.2025

0.3391

ex 2904 20 00

20

Nitroetan (CAS RN 79-24-3)

0 %

31.12.2022

0.3408

ex 2904 20 00

30

1-Nitropropan (CAS RN 108-03-2)

0 %

31.12.2025

0.3390

ex 2904 20 00

40

2-Nitropropan (CAS RN 79-46-9)

0 %

31.12.2024

0.2526

ex 2904 99 00

20

1-Kloro-2,4-dinitrobensen (CAS RN 97-00-7)

0 %

31.12.2024

0.6612

ex 2904 99 00

25

Difluormetansulfonyl klorid (CAS RN 1512-30-7)

0 %

31.12.2025

0.3388

ex 2904 99 00

30

Tosylklorid (CAS RN 98-59-9)

0 %

31.12.2024

0.6613

ex 2904 99 00

35

1-Fluoro-4-nitrobensen (CAS RN 350-46-9)

0 %

31.12.2025

0.5745

ex 2904 99 00

40

4-Klorbensensulfonylklorid (CAS RN 98-60-2)

0 %

31.12.2022

0.7507

ex 2904 99 00

45

2-nitrobensensulfonylklorid (CAS RN 1694-92-4)

0 %

31.12.2023

0.6001

ex 2904 99 00

50

Etansulfonylklorid (CAS RN 594-44-5)

0 %

31.12.2023

0.7957

ex 2904 99 00

55

2,4-diklor-1,3-dinitro-5-(trifluormetyl)bensen (CAS RN 29091-09-6) med en renhetsgrad av minst 96 viktprocent

0 %

31.12.2025

0.6407

ex 2904 99 00

60

4,4’-Dinitrostilben-2,2’-disulfonsyra (CAS RN 128-42-7)

0 %

31.12.2024

0.8160

ex 2904 99 00

65

4-nitrotoluen-2-sulfonsyra (CAS RN 121-03-9) i pulverform, med en renhetsgrad av minst 80 viktprocent och ett vatteninnehåll av minst 15 viktprocent

0 %

31.12.2026

0.6270

ex 2904 99 00

70

1-Kloro-4-nitrobensen (CAS RN 100-00-5)

0 %

31.12.2024

0.6560

ex 2904 99 00

80

1-Kloro-2-nitrobensen (CAS RN 88-73-3)

0 %

31.12.2024

0.6186

ex 2905 11 00

10

Metanol (CAS RN 67-56-1) med en renhetsgrad av minst 99,85 viktprocent

0 %

31.12.2023

0.2967

ex 2905 19 00

11

Kalium-tert-butanolat (CAS RN 865-47-4), även i form av en lösning i tetrahydrofuran enligt anmärkning 1 e till kapitel 29 i Kombinerade nomenklaturen

0 %

31.12.2023

0.6118

ex 2905 19 00

20

Butyltitanatmonohydrat, homopolymer (CAS RN 162303-51-7)

0 %

31.12.2023

0.6119

ex 2905 19 00

25

Tetra-(2-etylhexyl)titanat (CAS RN 1070-10-6)

0 %

31.12.2023

0.3384

ex 2905 19 00

30

2,6-Dimetylheptan-4-ol (CAS RN 108-82-7)

0 %

31.12.2023

0.4793

ex 2905 19 00

40

2,6-Dimetylheptan-2-ol (CAS RN 13254-34-7)

0 %

31.12.2024

0.5534

ex 2905 19 00

70

Titantetrabutanolat (CAS RN 5593-70-4)

0 %

31.12.2022

0.5533

ex 2905 19 00

80

Titantetraisopropoxid (CAS RN 546-68-9)

0 %

31.12.2022

0.6002

ex 2905 19 00

85

Titaniumtetraetanolat (CAS RN 3087-36-3)

0 %

31.12.2023

0.6464

ex 2905 22 00

10

Linalool (CAS RN 78-70-6) som innehåller minst 90,7 viktprocent (3R)-(-)-Linalool (CAS RN 126-91-0)

0 %

31.12.2024

0.7114

ex 2905 22 00

20

3,7-dimetylokt-6-en-1-ol (CAS RN 106-22-9)

0 %

31.12.2026

0.7388

ex 2905 29 90

10

Cis-hex-3-en-1-ol (CAS RN 928-96-1)

0 %

31.12.2022

0.7674

ex 2905 32 00

20

(2S)-propan-1,2-diol (CAS RN 4254-15-3) med en renhetsgrad av minst 98 viktprocent

0 %

31.12.2023

0.4934

ex 2905 39 95

10

Propan-1,3-diol (CAS RN 504-63-2)

0 %

31.12.2025

0.5249

ex 2905 39 95

20

Butan-1,2-diol (CAS RN 584-03-2)

0 %

31.12.2022

0.5255

ex 2905 39 95

30

2,4,7,9-Tetrametyl-4,7-dekandiol (CAS RN 17913-76-7)

0 %

31.12.2026

0.5847

ex 2905 39 95

40

Dekan-1,10-diol (CAS RN 112-47-0)

0 %

31.12.2022

0.5908

ex 2905 39 95

50

2-Metyl-2-propylpropan-1,3-diol (CAS RN 78-26-2)

0 %

31.12.2023

0.7701

ex 2905 39 95

60

Dodekan-1,12-diol (CAS RN 5675-51-4)

0 %

31.12.2024

0.7914

ex 2905 39 95

70

2-metylpropan-1,3-diol (CAS RN 2163-42-0) med en renhetsgrad av minst 98 viktprocent

0 %

31.12.2024

0.4624

ex 2905 59 98

20

2,2,2-Trifluoroetanol (CAS RN 75-89-8)

0 %

31.12.2024

0.3378

ex 2906 19 00

10

Cyklohex-1,4-ylendimetanol (CAS RN 105-08-8)

0 %

31.12.2023

0.3380

ex 2906 19 00

20

4,4’-Isopropylidendicyklohexanol (CAS RN 80-04-6)

0 %

31.12.2023

0.6257

ex 2906 19 00

50

4-tert-Butylcyklohexanol (CAS RN 98-52-2)

0 %

31.12.2024

0.8231

ex 2906 19 00

60

5-metyl-2-(prop-1-en-2-yl)cyklohexanol, blandning av isomerer (CAS RN 7786-67-6) med en renhetsgrad av minst 90 viktprocent

0 %

31.12.2026

0.3681

ex 2906 29 00

20

1-Hydroximetyl-4-metyl-2,3,5,6-tetrafluorobensen (CAS RN 79538-03-7)

0 %

31.12.2023

0.5855

ex 2906 29 00

30

2-Fenyletanol (CAS RN 60-12-8)

0 %

31.12.2022

0.6757

ex 2906 29 00

40

2-Brom-5-jod-bensenmetanol (CAS RN 946525-30-0)

0 %

31.12.2022

0.7373

ex 2906 29 00

50

2,2’-(m-fenylen)dipropan-2-ol (CAS RN 1999-85-5)

0 %

31.12.2022

0.7806

ex 2906 29 00

60

3-[3-(triflourmetyl)fenyl]propan-1-ol (CAS RN 78573-45-2)

0 %

31.12.2024

0.7963

ex 2906 29 00

70

1,2,3,4-tetrahydro-1-naftol (CAS RN 529-33-9) med en renhetsgrad av minst 95 viktprocent

0 %

31.12.2025

0.6329

ex 2907 12 00

20

Blandning av metakresol (CAS RN 108-39-4) och parakresol (CAS RN 106 44 5) med en renhetsgrad av minst 99 viktprocent

0 %

31.12.2024

0.6559

ex 2907 12 00

30

p-Kresol (CAS RN 106-44-5)

0 %

31.12.2024

0.5216

ex 2907 15 90

10

2-Naftol (CAS RN 135-19-3)

0 %

31.12.2026

0.6256

ex 2907 19 10

10

2,6-Xylenol (CAS RN 576-26-1)

0 %

31.12.2024

0.4480

ex 2907 19 90

20

Bifenyl-4-ol (CAS RN 92-69-3)

0 %

31.12.2023

0.7753

ex 2907 19 90

30

2-metyl-5-(propan-2-yl)fenol (CAS RN 499-75-2)

0 %

31.12.2024

0.3372

ex 2907 21 00

10

Resorcinol (CAS RN 108-46-3)

0 %

31.12.2023

0.6026

ex 2907 29 00

15

6,6’-Di-tert-butyl-4,4’-butylidendi-m-kresol (CAS RN 85-60-9)

0 %

31.12.2023

0.3369

ex 2907 29 00

20

4,4’-(3,3,5-Trimetylcyklohexyliden)difenol (CAS RN 129188-99-4)

0 %

31.12.2023

0.6454

ex 2907 29 00

25

4-Hydroxibensylalkohol (CAS RN 623-05-2)

0 %

31.12.2024

0.3367

ex 2907 29 00

30

4,4’,4”-Etylidyntrifenol (CAS RN 27955-94-8)

0 %

31.12.2023

0.5432

ex 2907 29 00

45

2-Metylhydrokinon (CAS RN 95-71-6)

0 %

31.12.2026

0.3368

ex 2907 29 00

50

6,6’,6”-Tricyklohexyl-4,4’,4”-butan-1,1,3-triyltri(m-kresol) (CAS RN 111850-25-0)

0 %

31.12.2023

0.6558

ex 2907 29 00

65

2,2’-Methylenebis(6-cyclohexyl-p-cresol) (CAS RN 4066-02-8)

0 %

31.12.2024

0.2584

ex 2907 29 00

70

2,2’,2”,6,6’,6”-Hexa-tert-butyl-α,α’,α”-(mesitylen-2,4,6-triyl)tri-p-kresol (CAS RN 1709-70-2)

0 %

31.12.2023

0.7402

ex 2907 29 00

75

Bifenyl-4,4’-diol (CAS RN 92-88-6)

0 %

31.12.2023

0.3848

ex 2907 29 00

85

Fluoroglucinol, även hydrerad

0 %

31.12.2023

0.5903

ex 2908 19 00

10

Pentafluorofenol (CAS RN 771-61-9)

0 %

31.12.2023

0.5914

ex 2908 19 00

20

4,4’-(Perfluoroisopropyliden)difenol (CAS RN 1478-61-1)

0 %

31.12.2023

0.6260

ex 2908 19 00

30

4-Klorofenol (CAS RN 106-48-9)

0 %

31.12.2024

0.6782

ex 2908 19 00

40

3,4,5-Trifluorfenol (CAS RN 99627-05-1)

0 %

31.12.2025

0.6915

ex 2908 19 00

50

4-Fluorfenol (CAS RN 371-41-5)

0 %

31.12.2025

0.7720

ex 2908 19 00

60

2,2’,6,6’-tetrabrom-4,4’-isopropylidendifenol (CAS RN 79-94-7)

0 %

31.12.2024

0.8204

ex 2908 19 00

70

2,3,6-trifluorfenol (CAS RN 113798-74-6) med en renhetsgrad av minst 98 viktprocent

0 %

31.12.2026

0.3361

ex 2909 19 90

20

Bis(2-kloroetyl)eter (CAS RN 111-44-4)

0 %

31.12.2023

0.3359

ex 2909 19 90

30

Blandning av isomerer av (nonafluorobutyl)metyleter eller (nonafluorobutyl)etyleter, med en renhetsgrad av minst 99 viktprocent

0 %

31.12.2023

0.4035

ex 2909 19 90

50

3-Etoxi-perfluoro-2-metylhexan (CAS RN 297730-93-9)

0 %

31.12.2026

0.5407

ex 2909 20 00

10

8-Metoxicedran (CAS RN 19870-74-7)

0 %

31.12.2026

0.5503

ex 2909 30 38

20

1,1’-Propan-2,2-diylbis[3,5-dibromo-4-(2,3-dibromopropoxi)bensen] (CAS RN 21850-44-2)

0 %

31.12.2026

0.6649

ex 2909 30 38

30

1,1’-(1-Metyletyliden)bis[3,5-dibrom-4-(2,3-dibrom-2-metylpropoxi)]-bensen (CAS RN 97416-84-7)

0 %

31.12.2025

0.7454

ex 2909 30 38

40

4-bensyloxibrombensen (CAS RN 6793-92-6)

0 %

31.12.2023

0.7828

ex 2909 30 38

50

2-(1-adamantyl)-4-bromanisol (CAS RN 104224-63-7) med en renhetsgrad av minst 99 viktprocent

0 %

31.12.2024

0.4710

ex 2909 30 90

10

2-(Fenylmetoxi)naftalen (CAS RN 613-62-7)

0 %

31.12.2024

0.7176

ex 2909 30 90

15

{[(2,2-dimetylbut-3-yn-1-yl)oxi]metyl}bensen (CAS RN 1092536-54-3)

0 %

31.12.2026

0.4711

ex 2909 30 90

20

1,2-Bis(3-metylfenoxi)etan (CAS RN 54914-85-1)

0 %

31.12.2024

0.7115

ex 2909 30 90

25

1,2-difenoxietan (CAS RN 104-66-5) i form av pulver eller en vattendispersion innehållande minst 30 viktprocent men högst 60 viktprocent 1,2-difenoxietan

0 %

31.12.2026

0.5117

ex 2909 30 90

30

3,4,5-Trimetoxitoluen (CAS RN 6443-69-2)

0 %

31.12.2025

0.7580

ex 2909 30 90

35

1-klor-2-(4-etoxibensyl)-4-jodbensen (CAS RN 1103738-29-9)

0 %

31.12.2023

0.6614

ex 2909 30 90

40

1-Kloro-2,5-dimetoxibensen (CAS RN 2100-42-7)

0 %

31.12.2025

0.8167

ex 2909 30 90

45

5-brom-1,3-difluor-2-trifluormetoxibensen (CAS RN 115467-07-7) med en renhetsgrad av minst 95 viktprocent

0 %

31.12.2026

0.6783

ex 2909 30 90

50

1-Etoxi-2,3-difluorbensen (CAS RN 121219-07-6)

0 %

31.12.2025

0.6784

ex 2909 30 90

60

1-Butoxi-2,3-difluorbensen (CAS RN 136239-66-2)

0 %

31.12.2025

0.6994

ex 2909 30 90

70

O,O,O-1,3,5-trimetylresorcinol (CAS RN 621-23-8)

0 %

31.12.2026

0.7079

ex 2909 30 90

80

Oxifluorfen (ISO) (CAS RN 42874-03-3) med en renhetsgrad av minst 97 viktprocent

0 %

31.12.2022

0.7706

ex 2909 44 00

10

2-Propoxietanol (CAS RN 2807-30-9)

0 %

31.12.2024

0.6927

ex 2909 49 80

10

1-Propoxipropan-2-ol (CAS RN 1569-01-3)

0 %

31.12.2026

0.3484

ex 2909 50 00

10

4-(2-Metoxietyl)fenol (CAS RN 56718-71-9)

0 %

31.12.2023

0.7846

ex 2909 50 00

40

2-metoxi-4-(trifluormetoxi)fenol (CAS RN 166312-49-8) med en renhetsgrad av minst 98 viktprocent

0 %

31.12.2024

0.3682

ex 2909 60 90

10

Bis(α,α-dimetylbensyl)peroxid (CAS RN 80-43-3)

0 %

31.12.2023

0.6489

ex 2909 60 90

30

3,6,9-Trietyl-3,6,9-trimetyl-1,4,7-triperoxonan (CAS RN 24748-23-0), upplöst i isoparafiniska kolväten

0 %

31.12.2024

0.7910

ex 2909 60 90

50

Lösning av 3,6,9-(etyl och/eller propyl)-3,6,9-trimetyl-1,2,4,5,7,8-hexoxonan (CAS RN 1613243-54-1) i mineralsprit (CAS RN 1174522-09-8), innehållande minst 25 viktprocent men inte mer än 41 viktprocent hexoxonan

0 %

31.12.2024

0.7744

ex 2910 90 00

10

2-[(2-Metoxifenoxi)metyl]oxiran (CAS RN 2210-74-4)

0 %

31.12.2024

0.5940

ex 2910 90 00

15

1,2-Epoxicyklohexan (CAS RN 286-20-4)

0 %

31.12.2023

0.7672

ex 2910 90 00

25

Fenyloxiran (CAS RN 96-09-3)

0 %

31.12.2023

0.2649

ex 2910 90 00

30

2,3-Epoxipropan-1-ol (glycidol) (CAS RN 556-52-5)

0 %

31.12.2023

0.8042

ex 2910 90 00

40

[(2R)-oxiran-2-yl]metyl-3-nitrobensensulfonat (CAS RN 115314-17-5) med en renhetsgrad av minst 97 viktprocent

0 %

31.12.2025

0.6660

ex 2910 90 00

50

2,3-Epoxipropylfenyleter (CAS RN 122-60-1)

0 %

31.12.2025

0.4361

ex 2910 90 00

80

Allylglycidyleter (CAS RN 106-92-3)

0 %

31.12.2026

0.7116

ex 2912 19 00

10

Undekanal (CAS RN 112-44-7)

0 %

31.12.2026

0.8073

ex 2912 19 00

20

akrylaldehyd (CAS RN 107-02-8) med en renhetsgrad av minst 98 viktprocent

0 %

31.12.2025

0.6968

ex 2912 29 00

15

2,6,6-Trimetylcyklohexenkarbaldehyd (alfa-beta-isomerblandning) (CAS RN 52844-21-0)

0 %

31.12.2026

0.7314

ex 2912 29 00

35

Kanelaldehyd (cinnamalaldehyd) (CAS RN 104-55-2)

0 %

31.12.2022

0.7405

ex 2912 29 00

45

p-fenylbensaldehyd (CAS RN 3218-36-8)

0 %

31.12.2022

0.5755

ex 2912 29 00

50

4-Isobutylbensaldehyd (CAS RN 40150-98-9)

0 %

31.12.2023

0.7612

ex 2912 29 00

55

cyklohex-3-en-1-karbaldehyd (CAS RN 100-50-5)

0 %

31.12.2023

0.6072

ex 2912 29 00

70

4-tert-Butylbensaldehyd (CAS RN 939-97-9)

0 %

31.12.2023

0.6073

ex 2912 29 00

80

4-Isopropylbensaldehyd (CAS RN 122-03-2)

0 %

31.12.2023

0.8147

2912 42 00

 

etylvanillin-(3-etoxi-4-hydroxibensaldehyd)

0 %

31.12.2025

0.3479

ex 2912 49 00

10

3-Fenoxibensaldehyd (CAS RN 39515-51-0)

0 %

31.12.2023

0.5732

ex 2912 49 00

20

4-Hydroxibensaldehyd (CAS RN 123-08-0)

0 %

31.12.2022

0.5135

ex 2912 49 00

30

Salicylaldehyd (CAS RN 90-02-8)

0 %

31.12.2025

0.6678

ex 2912 49 00

40

3-Hydroxi-p-anisaldehyd (CAS RN 621-59-0)

0 %

31.12.2025

0.7353

ex 2912 49 00

50

2,6-dihydroxibensaldehyd (CAS RN 387-46-2)

0 %

31.12.2022

0.7712

ex 2913 00 00

10

2-Nitrobensaldehyd (CAS RN 552-89-6)

0 %

31.12.2024

0.4228

ex 2914 19 90

20

Heptan-2-on (CAS RN 110-43-0)

0 %

31.12.2022

0.4274

ex 2914 19 90

30

3-Metylbutanon (CAS RN 563-80-4)

0 %

31.12.2022

0.4275

ex 2914 19 90

40

Pentan-2-on (CAS RN 107-87-9)

0 %

31.12.2022

0.7554

ex 2914 19 90

60

Zinkacetylacetonat (CAS RN 14024-63-6)

0 %

31.12.2023

0.7568

ex 2914 29 00

15

Estr-5(10)-en-3,17-dion (CAS RN 3962-66-1)

0 %

31.12.2023

0.3475

ex 2914 29 00

20

Cyklohexadek-8-enon (CAS RN 3100-36–5)

0 %

31.12.2023

0.7450

ex 2914 29 00

25

Cyklohex-2-enon (CAS RN 930-68-7)

0 %

31.12.2023

0.4933

ex 2914 29 00

30

(R)-p-Menta-1(6),8-dien-2-on (CAS RN 6485-40-1)

0 %

31.12.2025

0.8015

ex 2914 29 00

35

4-(trans-4-propylcyklohexyl)cyklohexanon (CAS RN 82832-73-3) med en renhetsgrad av minst 95 viktprocent

0 %

31.12.2025

0.3480

ex 2914 29 00

40

Kamfer

0 %

31.12.2023

0.8058

ex 2914 29 00

45

4-propylcyklohexan-1-on (CAS RN 40649-36-3) med en renhetsgrad av minst 95 viktprocent

0 %

31.12.2025

0.5389

ex 2914 29 00

50

trans-β-Damaskon (CAS RN 23726-91-2)

0 %

31.12.2022

0.7422

ex 2914 29 00

70

2-sec-butylcyklohexanon (CAS RN 14765-30-1)

0 %

31.12.2022

0.7389

ex 2914 29 00

80

1-(cedr-8-en-9-yl)etanon (CAS RN 32388-55-9)

0 %

31.12.2022

0.6265

ex 2914 39 00

15

2,6-Dimetyl-1-indanon (CAS RN 66309-83-9)

0 %

31.12.2024

0.6447

ex 2914 39 00

25

1,3-Difenylpropan-1,3-dion (CAS RN 120-46-7)

0 %

31.12.2024

0.4227

ex 2914 39 00

30

Bensofenon (CAS RN 119-61-9)

0 %

31.12.2022

0.4429

ex 2914 39 00

50

4-Fenylbensofenon (CAS RN 2128-93-0)

0 %

31.12.2023

0.4428

ex 2914 39 00

60

4-Metylbensofenon (CAS RN 134-84-9)

0 %

31.12.2023

0.5739

ex 2914 39 00

70

Bensil (CAS RN 134-81-6)

0 %

31.12.2022

0.5535

ex 2914 39 00

80

4’-Metylacetofenon (CAS RN 122-00-9)

0 %

31.12.2022

0.7824

ex 2914 50 00

15

1,1-dimetoxiaceton (CAS RN 6342-56-9) med en renhetsgrad av minst 98 viktprocent

0 %

31.12.2024

0.8168

ex 2914 50 00

18

4’-hydroxiacetofenon (CAS RN 99-93-4) med en renhetsgrad av minst 99 viktprocent

0 %

31.12.2026

0.4932

ex 2914 50 00

20

3’-Hydroxiacetofenon (CAS RN 121-71-1)

0 %

31.12.2025

0.8179

ex 2914 50 00

23

1-[2-(oxiran-2-ylmetoxi)fenyl]-3-fenylpropan-1-on (CAS RN 22525-95-7) med en renhetsgrad av minst 99 viktprocent

0 %

31.12.2026

0.5943

ex 2914 50 00

25

4’-Metoxiacetofenon (CAS RN 100-06-1)

0 %

31.12.2023

0.8195

ex 2914 50 00

28

1,1’-{[2-hydroxipropan-1,3-diyl)bis[oxi(6-hydroxibensen-2,1-diyl)]}dietanon (CAS RN 16150-44-0) med en renhetsgrad av minst 98 viktprocent

0 %

31.12.2026

0.7797

ex 2914 50 00

35

2-Hydroxi-1-[4-[4-(2-hydroxi-2-metylpropanoyl)fenoxi]fenyl]-2-metylpropan-1-on (CAS RN 71868-15-0)

0 %

31.12.2024

0.5904

ex 2914 50 00

36

2,7-Dihydroxi-9-fluorenon (CAS RN 42523-29-5)

0 %

31.12.2023

0.5435

ex 2914 50 00

40

4-(4-Hydroxifenyl)butan-2-on (CAS RN 5471-51-2)

0 %

31.12.2026

0.5809

ex 2914 50 00

45

3,4-Dihydroxibensofenon (CAS RN 10425-11-3)

0 %

31.12.2022

0.4235

ex 2914 50 00

60

2,2-Dimetoxi-2-fenylacetofenon (CAS RN 24650-42-8)

0 %

31.12.2022

0.6762

ex 2914 50 00

75

7-Hydroxi-3,4-dihydro-1(2H)-naftalenon (CAS RN 22009-38-7)

0 %

31.12.2022

0.4385

ex 2914 50 00

80

2’,6’-Dihydroxiacetofenon (CAS RN 699-83-2)

0 %

31.12.2023

0.2647

ex 2914 69 80

10

2-Etylantrakinon (CAS RN 84-51-5)

0 %

31.12.2023

0.2643

ex 2914 69 80

30

1,4-Dihydroxiantrakinon (CAS RN 81-64-1)

0 %

31.12.2023

0.5430

ex 2914 69 80

40

p-Bensokinon (CAS RN 106-51-4)

0 %

31.12.2023

0.6481

ex 2914 69 80

50

Reaktionsblandning av 2-(1,2-dimetylpropyl)antrakinon (CAS RN 68892-28-4) och 2-(1,1-dimetylpropyl)antrakinon (CAS RN 32588-54-8)

0 %

31.12.2024

0.7736

ex 2914 79 00

18

2-klor-1-cyklopropyletanon (CAS RN 7379-14-8)

0 %

31.12.2024

0.5782

ex 2914 79 00

20

2,4’-Difluorobensofenon (CAS RN 342-25-6)

0 %

31.12.2022

0.7732

ex 2914 79 00

23

5-klor-2-hydroxibensofenon (CAS RN 85-19-8)

0 %

31.12.2024

0.7751

ex 2914 79 00

27

(2-klor-5-jod-fenyl)-(4-fluor-fenyl)-metanon (CAS RN 915095-86-2)

0 %

31.12.2024

0.7467

ex 2914 79 00

30

5-metoxi-1-[4-(trifluormetyl)fenyl]pentan-1-on (CAS RN 61718-80-7)

0 %

31.12.2023

0.7442

ex 2914 79 00

35

1-[4-(bensyloxi)fenyl]-2-brompropan-1-on (CAS RN 35081-45-9)

0 %

31.12.2023

0.3474

ex 2914 79 00

40

Perfluoro(2-metylpentan-3-on) (CAS RN 756-13-8)

0 %

31.12.2023

0.2640

ex 2914 79 00

50

3’-Kloropropiofenon (CAS RN 34841-35-5)

0 %

31.12.2023

0.4948

ex 2914 79 00

60

4’-tert-Butyl-2’,6’-dimetyl-3’,5’-dinitroacetofenon (CAS RN 81-14-1)

0 %

31.12.2026

0.5237

ex 2914 79 00

70

4’-Hydroxi-4-klorobensofenon (CAS RN 42019-78-3)

0 %

31.12.2026

0.6120

ex 2914 79 00

80

Tetraklor-p-bensokinon (CAS RN 118-75-2)

0 %

31.12.2023

0.7955

ex 2915 24 00

10

Ättiksyraanhydrid (CAS RN 108-24-7) med en renhetsgrad av minst 97 viktprocent

0 %

31.12.2025

0.7433

ex 2915 39 00

10

Cis-3-hexenylacetat (CAS RN 3681-71-8)

0 %

31.12.2022

0.6155

ex 2915 39 00

25

2-Metylcyklohexyl-acetat (CAS RN 5726-19-2)

0 %

31.12.2023

0.7423

ex 2915 39 00

30

4-tert-butylcyklohexylacetat (CAS RN 32210-23-4)

0 %

31.12.2022

0.2957

ex 2915 39 00

40

tert-Butylacetat (CAS RN 540-88-5)

0 %

31.12.2023

0.5119

ex 2915 39 00

60

Dodek-8-enylacetat (CAS RN 28079-04-1)

0 %

31.12.2025

0.5121

ex 2915 39 00

65

Dodeka-7,9-dienylacetat (CAS RN 54364-62-4)

0 %

31.12.2025

0.5120

ex 2915 39 00

70

Dodek-9-enylacetat (CAS RN 16974-11-1)

0 %

31.12.2025

0.5289

ex 2915 39 00

75

Isobornylacetat (CAS RN 125-12-2)

0 %

31.12.2026

0.5301

ex 2915 39 00

80

(1-Fenyletyl)acetat (CAS RN 93-92-5)

0 %

31.12.2026

0.5909

ex 2915 39 00

85

(2-tert-Butylcyklohexyl)acetat (CAS RN 88-41-5)

0 %

31.12.2023

0.7834

ex 2915 40 00

10

Etyltrikloracetat (CAS RN 515-84-4) med en renhetsgrad av minst 98 viktprocent

0 %

31.12.2024

0.7830

ex 2915 40 00

20

Natriumtrikloracetat (CAS RN 650-51-1) med en renhetsgrad av minst 96 viktprocent

0 %

31.12.2024

0.5858

ex 2915 60 19

10

Etylbutyrat (CAS RN 105-54-4)

0 %

31.12.2022

0.7540

ex 2915 70 40

10

Metylpalmitat (CAS RN 112-39-0)

0 %

31.12.2023

0.7541

ex 2915 90 30

10

Metyllaurat (CAS RN 111-82-0)

0 %

31.12.2025

0.7899

ex 2915 90 70

18

Myristinsyra, litiumsalt (CAS RN 20336-96-3) med en renhetsgrad av minst 95 viktprocent

0 %

31.12.2024

0.7407

ex 2915 90 70

20

Metyl-(R)-2-fluorpropionat (CAS RN 146805-74-5)

0 %

31.12.2022

0.8146

ex 2915 90 70

23

tenn-bis(2-etylhexanoat) (CAS RN 301-10-0) med en renhetsgrad av minst 97 viktprocent

0 %

31.12.2025

0.7542

ex 2915 90 70

25

Metyloktanoat (CAS RN 111-11-5), metyldekanoat (CAS RN 110-42-9) eller metylmyristat (CAS RN 124-10-7)

0 %

31.12.2023

0.6003

ex 2915 90 70

27

trietylortoformat (CAS RN 122-51-0) med en renhetsgrad av minst 99 viktprocent

0 %

31.12.2023

0.5767

ex 2915 90 70

30

3,3-Dimetylbutyrylklorid (CAS RN 7065-46-5)

0 %

31.12.2022

0.8154

ex 2915 90 70

33

Etyl-8-bromoktanoat (CAS RN 29823-21-0) med en renhetsgrad av minst 98 viktprocent

0 %

31.12.2026

0.5536

ex 2915 90 70

35

2,2-dimetylbutanoylklorid (CAS RN 5856-77-9)

0 %

31.12.2023

0.6255

ex 2915 90 70

45

Trimetylortoformat (CAS RN 149-73-5)

0 %

31.12.2024

0.4791

ex 2915 90 70

50

Allylheptanoat (CAS RN 142-19-8)

0 %

31.12.2024

0.4954

ex 2915 90 70

60

Etyl-6,8-dikloroktanoat (CAS RN 1070-64-0)

0 %

31.12.2025

0.2585

ex 2916 12 00

10

2-tert-Butyl-6-(3-tert-butyl-2-hydroxi-5-metylbensyl)-4-metylfenylakrylat (CAS RN 61167-58-6)

0 %

31.12.2023

0.3977

ex 2916 12 00

40

2,4-Di-tert-pentyl-6-[1-(3,5-di-tert-pentyl-2-hydroxifenyl)etyl]fenylakrylat (CAS RN 123968-25-2)

0 %

31.12.2023

0.5808

ex 2916 12 00

70

2-(2-Vinyloxietoxi)etylakrylat (CAS RN 86273-46-3)

0 %

31.12.2022

0.3466

ex 2916 13 00

30

Zink-monometakrylat-pulver (CAS RN 63451-47-8) även innehållande högst 17 viktprocent tillverkningsföroreningar

0 %

31.12.2025

0.3468

ex 2916 13 00

40

zinkdimetakrylat (CAS RN 13189–00–9) i form av pulver med en renhetsgrad av minst 99 viktprocent, med högst 1 viktprocent stabiliseringsmedel

0 %

31.12.2023

0.2638

ex 2916 14 00

10

2,3-Epoxipropylmetakrylat (CAS RN 106-91-2)

0 %

31.12.2023

0.6190

ex 2916 14 00

20

Etyl-metakrylat (CAS RN 97-63-2)

0 %

31.12.2023

0.2951

ex 2916 19 95

20

Metyl-3,3-dimetylpent-4-enoat (CAS RN 63721-05-1)

0 %

31.12.2023

0.5991

ex 2916 19 95

40

Sorbinsyra (CAS RN 110-44-1) avsedd att används i framställningen av djurfoder (1)

0 %

31.12.2023

0.6238

ex 2916 19 95

50

Metyl 2-fluorakrylat (CAS RN 2343-89-7)

0 %

31.12.2024

0.7980

ex 2916 19 95

60

Metyl-2-fluorprop-2-enoat (CAS RN 2343-89-7) med en renhetsgrad av minst 93 viktprocent, även med högst 7 % av stabilisatorn 2,6-di-tert-butyl-p-kresol (CAS RN 128-37-0) och tetrabutylammoniumnitrit (CAS RN 26501-54-2)

0 %

31.12.2025

0.7940

ex 2916 19 95

70

Metyl-3-metyl-2-butenoat (CAS RN 924-50-5) med en renhetsgrad av minst 99,0 viktprocent

0 %

31.12.2025

0.7023

ex 2916 20 00

15

Transflutrin (ISO) (CAS RN 118712-89-3)

0 %

31.12.2026

0.7437

ex 2916 20 00

20

Blandning av (1S,2R,6R,7R)- och (1R,2R,6R,7S)-isomererna av etyltricyklo[5.2.1.0(2,6)]dekan-2-karboxylat (CAS RN 80657-64-3 respektive 80623-07-0)

0 %

31.12.2022

0.7931

ex 2916 20 00

25

Cyklohexankarbonylklorid (CAS RN 2719-27-9) med en renhetsgrad av minst 99 viktprocent

0 %

31.12.2025

0.7933

ex 2916 20 00

35

2-cyklopropylättiksyra (CAS RN 5239-82-7) med en renhetsgrad av minst 95 viktprocent

0 %

31.12.2025

0.8057

ex 2916 20 00

45

cyklopentankarboxylsyra (CAS RN 3400-45-1) med en renhetsgrad av minst 98 viktprocent

0 %

31.12.2025

0.3463

ex 2916 20 00

50

Etyl-2,2-dimetyl-3-(2-metylpropenyl)cyklopropankarboxylat (CAS RN 97-41-6)

0 %

31.12.2023

0.4931

ex 2916 20 00

60

3-Cyklohexylpropionsyra (CAS RN 701-97-3)

0 %

31.12.2025

0.7531

ex 2916 20 00

70

Cyklopropankarbonylklorid (CAS RN 4023-34-1)

0 %

31.12.2023

0.5421

ex 2916 31 00

10

Bensylbensoat (CAS RN 120-51-4)

0 %

31.12.2026

0.8214

ex 2916 31 00

20

Fenetylbensoat (CAS RN 94-47-3) med en renhetsgrad av minst 95 viktprocent

0 %

31.12.2026

0.6248

ex 2916 39 90

13

3,5-Dinitrobensoesyra (CAS RN 99-34-3)

0 %

31.12.2024

0.5214

ex 2916 39 90

15

2-Kloro-5-nitrobensoesyra (CAS RN 2516-96-3)

0 %

31.12.2026

0.7929

ex 2916 39 90

16

3-fluor-5-jod-4-metylbensoesyra (CAS RN 861905-94-4) med en renhetsgrad av minst 97 viktprocent

0 %

31.12.2025

0.2636

ex 2916 39 90

20

3,5-Diklorbensoylklorid (CAS RN 2905-62-6)

0 %

31.12.2023

0.7845

ex 2916 39 90

22

6-brom-2-fluor-3-(trifluormetyl)bensoesyra (CAS RN 1026962-68-4) med en renhetsgrad av minst 95 viktprocent

0 %

31.12.2024

0.6557

ex 2916 39 90

23

(2,4,6-Trimetylfenyl)acetylklorid (CAS RN 52629-46-6)

0 %

31.12.2024

0.4951

ex 2916 39 90

25

2-Metyl-3-(4-Fluorfenyl)-propionylklorid (CAS RN 1017183-70-8)

0 %

31.12.2026

0.7827

ex 2916 39 90

27

Metyl-6-brom-2-naftoat (CAS RN 33626-98-1) med en renhetsgrad av minst 99 viktprocent

0 %

31.12.2024

0.4930

ex 2916 39 90

30

2,4,6-Trimetylbenzoylklorid (CAS RN 938-18-1)

0 %

31.12.2025

0.5944

ex 2916 39 90

35

Metyl-4-tert-butylbensoat (CAS RN 26537-19-9)

0 %

31.12.2023

0.6794

ex 2916 39 90

41

4-Brom-2,6-difluorbensoylklorid (CAS RN 497181-19-8)

0 %

31.12.2025

0.7734

ex 2916 39 90

43

2-(3,5-Bis(trifluormetyl)fenyl)-2-metylpropionsyra (CAS RN 289686-70-0)

0 %

31.12.2024

0.6121

ex 2916 39 90

48

3-Fluorbensoylklorid (CAS RN 1711-07-5)

0 %

31.12.2023

0.2634

ex 2916 39 90

50

3,5-Dimetylbensoylklorid (CAS RN 6613-44-1)

0 %

31.12.2023

0.6661

ex 2916 39 90

53

5-Iod-2-metylbenzoesyra (CAS RN 54811-38-0)

0 %

31.12.2025

0.4238

ex 2916 39 90

55

4-tert-Butylbensoesyra (CAS RN 98-73-7)

0 %

31.12.2022

0.7678

ex 2916 39 90

57

2-fenylprop-2-ensyra (CAS RN 492-38-6)

0 %

31.12.2023

0.8169

ex 2916 39 90

63

2-fenylbutyrsyra (CAS RN 90-27-7) med en renhetsgrad av minst 99 viktprocent

0 %

31.12.2026

0.3462

ex 2916 39 90

70

Ibuprofen (INN) (CAS RN 15687-27-1)

0 %

31.12.2023

0.7117

ex 2916 39 90

73

(2,4-diklorfenyl)acetylklorid (CAS RN 53056-20-5)

0 %

31.12.2026

0.5541

ex 2916 39 90

75

m-Tolylsyra (CAS RN 99-04-7)

0 %

31.12.2022

0.8039

ex 2916 39 90

78

2,5-dibromfenylättiksyra (CAS RN 203314-28-7) med en renhetsgrad av minst 98,0 viktprocent

0 %

31.12.2025

0.5543

ex 2916 39 90

85

(2,4,5-trifluorofenyl)ättiksyra (CAS RN 209995-38-0)

0 %

31.12.2022

0.3457

ex 2917 11 00

20

Bis(p-metylbensyl)oxalat (CAS RN 18241-31-1)

0 %

31.12.2023

0.4746

ex 2917 11 00

30

Koboltoxalat (CAS RN 814-89-1)

0 %

31.12.2024

0.7563

ex 2917 12 00

20

Bis(3,4-epoxicyklohexylmetyl)adipat (CAS RN 3130-19-6)

0 %

31.12.2023

0.4684

ex 2917 19 10

10

Dimetylmalonat (CAS RN 108-59-8)

0 %

31.12.2024

0.5602

ex 2917 19 10

20

Dietylmalonat (CAS RN 105-53-3)

0 %

31.12.2022

0.6089

ex 2917 19 80

15

Dimetyl-but-2-ynedioat (CAS RN 762-42-5)

0 %

31.12.2023

0.4790

ex 2917 19 80

30

Etylenbrassylat (CAS RN 105-95-3)

0 %

31.12.2024

0.7451

ex 2917 19 80

35

Dietylmetylmalonat (CAS RN 609-08-5)

0 %

31.12.2023

0.7880

ex 2917 19 80

45

Järnfumarat (CAS RN 141-01-5) med en renhetsgrad av minst 93 viktprocent

0 %

31.12.2024

0.4918

ex 2917 19 80

50

Tetradekandisyra (CAS RN 821-38-5)

0 %

31.12.2025

0.3454

ex 2917 19 80

70

Itakonsyra (CAS RN 97-65-4)

0 %

31.12.2023

0.2631

ex 2917 20 00

30

1,4,5,6,7,7-Hexakloro-8,9,10-trinorborn-5-en-2,3-dikarboxylanhydrid (CAS RN 115-27-5)

0 %

31.12.2023

0.2627

ex 2917 20 00

40

3-Metyl-1,2,3,6-tetrahydroftalsyraanhydrid (CAS RN 5333-84-6)

0 %

31.12.2023

0.2954

ex 2917 34 00

10

Diallylftalat (CAS RN 131-17-9)

0 %

31.12.2023

0.4945

ex 2917 39 95

20

Dibutyl-1,4-bensendikarboxylat (CAS RN 1962-75-0)

0 %

31.12.2025

0.6796

ex 2917 39 95

25

Naftalen-1,8-dikarboxylanhydrid (CAS RN 81-84-5)

0 %

31.12.2025

0.3640

ex 2917 39 95

30

Bensen-1,2:4,5-tetrakarboxylsyradianhydrid (CAS RN 89-32-7)

0 %

31.12.2025

0.6800

ex 2917 39 95

35

1-Metyl-2-nitrotereftalat (CAS RN 35092-89-8)

0 %

31.12.2025

0.6123

ex 2917 39 95

40

Dimetyl-2-nitrotereftalat (CAS RN 5292-45-5)

0 %

31.12.2023

0.6553

ex 2917 39 95

50

1,4,5,8-Naftalenetetrakarboxylisk syre-1,8-monoanhydrid (CAS RN 52671-72-4)

0 %

31.12.2024

0.6554

ex 2917 39 95

60

Perylen-3,4:9,10-tetrakarboxylsyradianhydrid (CAS RN 128-69-8)

0 %

31.12.2024

0.6366

ex 2918 19 30

10

Cholsyra (CAS RN 81-25-4)

0 %

31.12.2024

0.6367

ex 2918 19 30

20

3α,12α-Dihydroxi-5β-cholan-24-syra (desoxicholsyra) (CAS RN 83-44-3)

0 %

31.12.2024

0.2950

ex 2918 19 98

20

L-Äppelsyra (CAS RN 97-67-6)

0 %

31.12.2023

0.7702

ex 2918 19 98

30

Etyl 1-hydroxicyklopentankarboxylat (CAS RN 41248-23-1)

0 %

31.12.2024

0.7703

ex 2918 19 98

40

Etyl 1-hydroxicyklohexankarboxylat (CAS RN 1127-01-1)

0 %

31.12.2024

0.7907

ex 2918 19 98

50

12-hydroxioktadekansyra (CAS RN 106-14-9) med en renhetsgrad av minst 90 procent för tillverkning av polyglycerin-poly-12-hydroxioktadekansyraestrar (1)

0 %

31.12.2024

0.8044

ex 2918 19 98

60

(R)-tert-butyl-2’-(1-hydroxietyl)-3-metyl-[1,1’-bifenyl]-4-karboxylat (CAS RN 1246560-92-8) med en renhetsgrad av minst 98 viktprocent

0 %

31.12.2025

0.3637

ex 2918 29 00

10

Monohydroxinaftoesyror

0 %

31.12.2023

0.5781

ex 2918 29 00

35

Propyl-3,4,5-trihydroxibensoat (CAS RN 121-79-9)

0 %

31.12.2022

0.8008

ex 2918 29 00

40

3-hydroxi-4-nitrobensoesyra (CAS RN 619-14-7) med en renhetsgrad av mer än 96,5 viktprocent

0 %

31.12.2025

0.3638

ex 2918 29 00

50

Hexametylenbis[3-(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxifenyl)propionat] (CAS RN 35074-77-2)

0 %

31.12.2023

0.5220

ex 2918 29 00

60

Metyl-, etyl-, propyl- eller butylestrar av 4-hydroxibensoesyra eller deras natriumsalter (CAS RN 35285-68-8, 99-76-3, 5026-62-0, 94-26-8, 94-13-3, 35285-69-9, 120-47-8, 36457-20-2 eller 4247-02-3)

0 %

31.12.2026

0.6456

ex 2918 29 00

70

3,5-Dijodosalicylsyra (CAS RN 133-91-5)

0 %

31.12.2024

0.7344

ex 2918 30 00

15

2-fluor-5-formylbensoesyra (CAS RN 550363-85-4)

0 %

31.12.2022

0.7605

ex 2918 30 00

25

(E)-1-etoxi-3-oxobut-1-en-1-olat; 2-metylpropan-1-olat; titan(4+) (CAS RN 83877-91-2)

0 %

31.12.2023

0.4427

ex 2918 30 00

30

Metyl-2-bensoylbensoat (CAS RN 606-28-0)

0 %

31.12.2023

0.7864

ex 2918 30 00

35

3-oxocyklobutan-1-karboxylsyra (CAS RN 23761-23-1) med en renhetsgrad av minst 98 viktprocent

0 %

31.12.2024

0.8075

ex 2918 30 00

45

metyl-5-oxo-6,7,8,9-tetrahydro-5H-bens[7]annulen-2-karboxylat (CAS RN 150192-89-5) med en renhetsgrad av minst 96 viktprocent

0 %

31.12.2025

0.5857

ex 2918 30 00

50

(Etyl)acetoacetat (CAS RN 141-97-9)

0 %

31.12.2022

0.6250

ex 2918 30 00

60

4-Oxovaleriansyra (CAS RN 123-76-2)

0 %

31.12.2024

0.6455

ex 2918 30 00

70

2-[4-Kloro-3-(klorosulfonyl)benzoyl]benzoisk syra (CAS RN 68592-12-1)

0 %

31.12.2024

0.7062

ex 2918 30 00

80

Metylbenzoylformat (CAS RN 15206-55-0)

0 %

31.12.2026

0.2946

ex 2918 99 90

10

(3,4-Epoxicyklohexylmetyl)-3,4-epoxicyklohexankarboxylat (CAS RN 2386-87-0)

0 %

31.12.2023

0.6814

ex 2918 99 90

13

3-Metoxi-2-metylbensoylklorid (CAS RN 24487-91-0)

0 %

31.12.2025

0.5856

ex 2918 99 90

15

Etyl-2,3-epoxi-3-fenylbutyrat (CAS RN 77-83-8)

0 %

31.12.2022

0.6901

ex 2918 99 90

18

Etyl-2-hydroxi-2-(4-fenoxifenyl)propanoat (CAS RN 132584-17-9)

0 %

31.12.2025

0.2949

ex 2918 99 90

20

Metyl-3-metoxiakrylat (CAS RN 5788-17-0)

0 %

31.12.2024

0.6147

ex 2918 99 90

25

Metyl (E)-3-metoxi-2-(2-klormetylfenyl)-2-propenoat (CAS RN 117428-51-0)

0 %

31.12.2023

0.7256

ex 2918 99 90

27

Etyl 3-etoxipropionat (CAS RN 763-69-9)

0 %

31.12.2022

0.2948

ex 2918 99 90

30

Metyl-2-(4-hydroxifenoxi)propionat (CAS RN 96562-58-2)

0 %

31.12.2023

0.7597

ex 2918 99 90

33

Vanillinsyra (CAS RN 121-34-6) som innehåller

högst 10 ppm palladium (CAS RN 7440-05-3)

högst 10 ppm vismut (CAS RN 7440-69-9)

högst 14 ppm formaldehyd (CAS RN 50-00-0)

högst 1,3 viktprocent 3,4-dihydroxibensoesyra (CAS RN 99-50-3)

högst 0,5 viktprocent vanillin (CAS RN 121-33-5)

0 %

31.12.2023

0.6342

ex 2918 99 90

35

p-Anissyra (CAS RN 100-09-4)

0 %

31.12.2024

0.7358

ex 2918 99 90

38

Diklofopmetyl (ISO) (CAS RN 51338-27-3)

0 %

31.12.2022

0.2945

ex 2918 99 90

40

trans-4-Hydroxi-3-metoxikanelsyra (CAS RN 1135-24-6)

0 %

31.12.2023

0.7934

ex 2918 99 90

43

Vanillinsyra (CAS RN 121-34-6) med en renhetsgrad av minst 98,5 viktprocent

0 %

31.12.2025

0.6224

ex 2918 99 90

45

4-Metylkatekol-dimetylacetat (CAS RN 52589-39-6)

0 %

31.12.2024

0.8066

ex 2918 99 90

48

2-brom-5-metoxibensoesyra (CAS RN 22921-68-2) med en renhetsgrad av minst 98 viktprocent

0 %

31.12.2025

0.2947

ex 2918 99 90

50

Metyl-3,4,5-trimetoxibensoat (CAS RN 1916-07-0)

0 %

31.12.2023

0.6552

ex 2918 99 90

55

Stearylglycyrrhetinat (CAS RN 13832-70-7)

0 %

31.12.2024

0.2943

ex 2918 99 90

60

3,4,5-Trimetoxibensoesyra (CAS RN 118-41-2)

0 %

31.12.2023

0.6523

ex 2918 99 90

65

Ättiksyra, difluoro[1,1,2,2-tetrafluoro-2-(pentafluoroetoxy)etoxy]-, ammoniumsalt (CAS RN 908020-52-0)

0 %

31.12.2024

0.4742

ex 2918 99 90

70

Allyl-(3-metylbutoxi)acetat (CAS RN 67634-00-8)

0 %

31.12.2024

0.6747

ex 2918 99 90

85

Trinexapaketyl (ISO) (CAS RN 95266-40-3) med en renhetsgrad av minst 96 viktprocent

0 %

31.12.2025

0.7462

ex 2919 90 00

15

Bensen-1,3-diyltetrafenylbis(fosfat) (CAS RN 57583-54-7)

0 %

31.12.2023

0.7723

ex 2919 90 00

25

Trifenylfosfat (CAS RN 115-86-6)

0 %

31.12.2024

0.2940

ex 2919 90 00

30

Aluminiumhydroxibis[2,2’-metylenbis(4,6-di-tert-butylfenyl)fosfat] (CAS RN 151841-65-5)

0 %

31.12.2023

0.2942

ex 2919 90 00

35

2,2’-metylenbis(4,6-di-tert-butylfenyl)fosfat, mononatriumsalt (CAS RN 85209-91-2) med en renhetsgrad av minst 95 viktprocent, med partiklar större än 100 μm vilka används vid tillverkning av kärnbildande ämnen med en partikelstorlek (D90) på högst 35 μm uppmätt med ljusspridningsteknik (1)

0 %

31.12.2023

0.3867

ex 2919 90 00

40

Tri-n-hexylfosfat (CAS RN 2528-39-4)

0 %

31.12.2023

0.5495

ex 2919 90 00

50

Trietylfosfat (CAS RN 78-40-0)

0 %

31.12.2026

0.6188

ex 2919 90 00

60

Bisfenol-A bis(difenylfosfat) (CAS RN 5945-33-5)

0 %

31.12.2023

0.6413

ex 2919 90 00

70

Tris(2-butoxietyl)fosfat (CAS RN 78-51-3)

0 %

31.12.2024

0.6253

ex 2920 19 00

30

2,2’-Oxibis(5,5-dimetyl-1,3,2-dioxafosforinan)-2,2’-disulfid (CAS RN 4090-51-1)

0 %

31.12.2024

0.2941

ex 2920 19 00

40

tolklofosmetyl (ISO) (CAS RN 57018-04-9) med en renhetsgrad av minst 96 viktprocent

0 %

31.12.2023

0.3634

2920 23 00

 

Trimetylfosfit (CAS RN 121-45-9)

0 %

31.12.2023

0.4158

2920 24 00

 

Trietylfosfit (CAS RN 122-52-1)

0 %

31.12.2026

0.2626

ex 2920 29 00

10

O,O’-Dioktadecylpentaerytritolbis(fosfit) (CAS RN 3806-34-6)

0 %

31.12.2023

0.7227

ex 2920 29 00

15

Fosforsyra 3,3’,5,5’-tetrakis(1,1-dimetyletyl)-6,6’-dimetyl[1,1’-bifenyl]-2,2’-diyl tetra-1-naftalenylester (CAS RN 198979-98-5)

0 %

31.12.2022

0.5038

ex 2920 29 00

20

Tris(metylfenyl)fosfit (CAS RN 25586-42-9)

0 %

31.12.2025

0.5045

ex 2920 29 00

40

Bis(2,4-dikumylfenyl)pentaerytritoldifosfit (CAS RN 154862-43-8)

0 %

31.12.2025

0.6004

ex 2920 29 00

50

Fosetylaluminium (CAS RN 39148-24-8)

0 %

31.12.2023

0.7898

ex 2920 29 00

80

2,4,8,10-tetrakis(1,1-dimetyletyl)-6-(2-etylhexyloxi)-12H-dibenso[d,g]-[1,3,2]dioxafosfocin (CAS RN 126050-54-2) med en renhetsgrad av minst 95 viktprocent (CAS RN 126050-54-2)

0 %

31.12.2024

0.3635

ex 2920 90 10

10

Dietylsulfat (CAS RN 64-67-5)

0 %

31.12.2023

0.7559

ex 2920 90 10

15

Etylmetylkarbonat (CAS RN 623-53-0)

3.2 %

31.12.2022

0.2605

ex 2920 90 10

20

Diallyl-(2,2’-oxidietyl)dikarbonat (CAS RN 142-22-3)

0 %

31.12.2023

0.3685

ex 2920 90 10

40

Dimetylkarbonat (CAS RN 616-38-6)

0 %

31.12.2023

0.3868

ex 2920 90 10

50

Di-tert-butyldikarbonat (CAS RN 24424-99-5)

0 %

31.12.2023

0.5756

ex 2920 90 10

60

2,4-Di-tert-butyl-5-nitrofenylmetylkarbonat (CAS RN 873055-55-1)

0 %

31.12.2022

0.7588

ex 2920 90 70

20

Dietylfosforkloridat (CAS RN 814-49-3)

0 %

31.12.2023

0.7465

ex 2920 90 70

30

2-isopropoxi-4,4,5,5-tetrametyl-1,3,2-dioxaborolan (CAS RN 61676-62-8)

0 %

31.12.2023

0.5947

ex 2920 90 70

60

Bis(neopentylglykolat)diboron (CAS RN 201733-56-4)

0 %

31.12.2023

0.6598

ex 2920 90 70

80

Bis(pinakolat)dibor (CAS RN 73183-34-3)

0 %

31.12.2025

0.5668

2921 13 00

 

2-(N,N-dietylamin)etylklorid hydroklorid (CAS RN 869-24-9)

0 %

31.12.2022

0.3629

ex 2921 19 99

20

Etyl(2-metylallyl)amin (CAS RN 18328-90-0)

0 %

31.12.2023

0.3631

ex 2921 19 99

30

Allylamin (CAS RN 107-11-9)

0 %

31.12.2023

0.7073

ex 2921 19 99

45

2-Klor-N-(2-kloretyl)etanamin-hydroklorid (CAS RN 821-48-7)

0 %

31.12.2026

0.5650

ex 2921 19 99

70

N,N-Dimetyloktylamin – bortriklorid (1:1) (CAS RN 34762-90-8)

0 %

31.12.2022

0.6269

ex 2921 19 99

80

Taurin (CAS RN 107-35-7), med 0.5 % tillskott av det klumpförebyggande medlet kiseldioxid (CAS RN 112926-00-8)

0 %

31.12.2024

0.8045

ex 2921 29 00

15

(2S)-propan-1,2-diamindihydroklorid (CAS RN 19777-66-3) med en renhetsgrad av minst 98 viktprocent

0 %

31.12.2025

0.3630

ex 2921 29 00

20

Tris[3-(dimetylamino)propyl]amin (CAS RN 33329-35-0)

0 %

31.12.2023

0.8067

ex 2921 29 00

25

N,N’-diallylpropan-1,3-diamindihydroklorid (CAS RN 205041-15-2) med en renhetsgrad av minst 96 viktprocent

0 %

31.12.2025

0.3625

ex 2921 29 00

30

Bis[3-(dimetylamino)propyl]metylamin (CAS RN 3855-32-1)

0 %

31.12.2023

0.8170

ex 2921 29 00

35

Pentametylendiamin (CAS RN 462-94-2) med en renhetsgrad av minst 99 viktprocent, även som vattenlösning innehållande mer än 50 viktprocent pentametylendiamin

0 %

31.12.2026

0.4917

ex 2921 29 00

40

Dekametylendiamin (CAS RN 646-25-3)

0 %

31.12.2025

0.5256

ex 2921 29 00

50

N’-[3-(Dimetylamino)propyl]-N,N-dimetylpropan-1,3-diamin, (CAS RN 6711-48-4)

0 %

31.12.2026

0.7947

ex 2921 29 00

70

N,N,N’,N’-tetrametyletylendiamin (CAS RN 110-18-9) med en renhetsgrad av minst 99 viktprocent

0 %

31.12.2025

0.7488

ex 2921 30 10

10

2-(4-(cyklopropankarbonyl)fenyl)-2-metylpropionsyra, cyklohexylaminsalt (CAS RN 1690344-90-1)

0 %

31.12.2023

0.5768

ex 2921 30 99

40

Cyklopropylamin (CAS RN 765-30-0)

0 %

31.12.2022

0.7750

ex 2921 30 99

50

Bicyklo[1.1.1]pentan-1-aminhydroklorid (CAS RN 22287-35-0)

0 %

31.12.2024

0.3909

ex 2921 42 00

25

Natriumväte-2-aminobensen-1,4-disulfonat (CAS RN 24605-36-5)

0 %

31.12.2023

0.3978

ex 2921 42 00

35

2-Nitroanilin (CAS RN 88-74-4)

0 %

31.12.2023

0.3979

ex 2921 42 00

45

2,4,5-Trikloroanilin (CAS RN 636-30-6)

0 %

31.12.2023

0.2620

ex 2921 42 00

50

3-Aminobensensulfonsyra (CAS RN 121-47-1)

0 %

31.12.2023

0.7739

ex 2921 42 00

55

4-kloranilin (CAS RN 106-47-8)

0 %

31.12.2024

0.3623

ex 2921 42 00

70

2-Aminobensen-1,4-disulfonsyra (CAS RN 98-44-2)

0 %

31.12.2024

0.3622

ex 2921 42 00

80

4-Kloro-2-nitroanilin (CAS RN 89-63-4)

0 %

31.12.2023

0.3687

ex 2921 42 00

85

3,5-Dikloranilin (CAS RN 626-43-7)

0 %

31.12.2023

0.5616

ex 2921 42 00

86

2,5-Dikloranilin (CAS RN 95-82-9)

0 %

31.12.2022

0.5603

ex 2921 42 00

87

N-Metylanilin (CAS RN 100-61-8)

0 %

31.12.2022

0.5617

ex 2921 42 00

88

3,4-Dikloranilin-6-sulfonsyra (CAS RN 6331-96-0)

0 %

31.12.2022

0.2617

ex 2921 43 00

20

4-Amino-6-klortoluen-3-sulfonsyra (CAS RN 88-51-7)

0 %

31.12.2023

0.2615

ex 2921 43 00

30

3-Nitro-p-toluidin (CAS RN 119-32-4)

0 %

31.12.2023

0.3980

ex 2921 43 00

40

4-Aminotoluen-3-sulfonsyra (CAS RN 88-44-8)

0 %

31.12.2024

0.5124

ex 2921 43 00

60

3-Aminobensotrifluorid (CAS RN 98-16-8)

0 %

31.12.2025

0.7583

ex 2921 43 00

70

5-brom-4-fluor-2-metylanilin (CAS RN 627871-16-3)

0 %

31.12.2023

0.3621

ex 2921 44 00

20

Difenylamin (CAS RN 122-39-4)

0 %

31.12.2023

0.2618

ex 2921 45 00

20

2-Aminonaftalen-1,5-disulfonsyra (CAS RN 117-62-4) eller ett av dess natriumsalter (CAS RN 19532-03-7) eller (CAS RN 62203-79-6)

0 %

31.12.2024

0.7628

ex 2921 45 00

30

(5 eller 8)-aminonaftalen-2-sulfonsyra (CAS RN 51548-48-2)

0 %

31.12.2023

0.5994

ex 2921 45 00

50

7-Aminonaftalen-1,3,6-trisulfonsyra (CAS RN 118-03-6)

0 %

31.12.2024

0.7316

ex 2921 45 00

60

1-Naftylamin (CAS RN 134-32-7)

0 %

31.12.2022

0.7315

ex 2921 45 00

70

8-Aminonaftalen-2-sulfonsyra (CAS RN 119-28-8)

0 %

31.12.2022

0.7629

ex 2921 45 00

80

2-aminonaftalen-1-sulfonsyra (CAS RN 81-16-3)

0 %

31.12.2023

0.3618

ex 2921 49 00

20

Pendimetalin (ISO) (CAS RN 40487-42-1)

3.5 %

31.12.2023

0.7705

ex 2921 49 00

30

4-Isopropylanilin (CAS RN 99-88-7)

0 %

31.12.2024

0.7592

ex 2921 49 00

35

2-etylanilin (CAS RN 578-54-1)

0 %

31.12.2023

0.2609

ex 2921 49 00

40

N-1-Naftylanilin (CAS RN 90-30-2)

0 %

31.12.2023

0.8019

ex 2921 49 00

45

2-(4-bifenylyl)amino-9,9-dimetylfluoren (CAS RN 897671-69-1) med en renhetsgrad av minst 95 viktprocent

0 %

31.12.2025

0.8020

ex 2921 49 00

55

2-(2-bifenylyl)amino-9,9-dimetylfluoren (CAS RN 1198395-24-2) med en renhetsgrad av minst 95 viktprocent

0 %

31.12.2025

0.6825

ex 2921 49 00

60

2,6-Diisopropylanilin (CAS RN 24544-04-5)

0 %

31.12.2025

0.8059

ex 2921 49 00

65

bis-(9,9-dimetylfluoren-2-yl)amin (CAS RN 500717-23-7) med en renhetsgrad av minst 95 viktprocent

0 %

31.12.2025

0.3981

ex 2921 51 19

30

2-Metyl-p-fenylendiaminsulfat (CAS RN 615-50-9)

0 %

31.12.2023

0.4184

ex 2921 51 19

40

p-Fenylendiamin (CAS RN 106-50-3)

0 %

31.12.2026

0.4498

ex 2921 51 19

50

Mono- och dikoloroderivat av p-fenylendiamin och p-diaminotoluen

0 %

31.12.2024

0.5995

ex 2921 51 19

60

2,4-Diaminobensensulfonsyra (CAS RN 88-63-1)

0 %

31.12.2024

0.7894

ex 2921 51 90

10

N-(4-klorfenyl)bensen-1,2-diamin (CAS RN 68817-71-0) med en renhetsgrad av minst 97 viktprocent

0 %

31.12.2024

0.2612

ex 2921 59 90

10

Blandning av isomerer av 3,5-dietyltoluendiamin (CAS RN 68479-98-1, CAS RN 75389-89-8)

0 %

31.12.2023

0.3785

ex 2921 59 90

30

3,3’-Diklorobensidindihydroklorid (CAS RN 612-83-9)

0 %

31.12.2022

0.3870

ex 2921 59 90

40

4,4’-Diaminostilben-2,2’-disulfonsyra (CAS RN 81-11-8)

0 %

31.12.2023

0.5509

ex 2921 59 90

60

(2R,5R)-1,6-Difenylhexan-2,5-diamin dihydroklorid (CAS RN 1247119-31-8)

0 %

31.12.2022

0.7860

ex 2922 19 00

15

Vattenlösning innehållande

minst 73 viktprocent 2-amino-2-metyl-1-propanol (CAS RN 124-68-5),

minst 4,5 viktprocent men högst 27 viktprocent vatten (CAS RN 7732-18-5)

0 %

31.12.2024

0.5757

ex 2922 19 00

20

2-(2-Metoxyfenoxi)etylaminhydroklorid (CAS RN 64464-07-9)

0 %

31.12.2022

0.7946

ex 2922 19 00

29

N-metyl-N-(2-hydroxietyl)-p-toluidin (CAS RN 2842-44-6) med en renhetsgrad av minst 99 viktprocent

0 %

31.12.2025

0.3617

ex 2922 19 00

30

N,N,N,N’-Tetrametyl-2,2’-oxibis(etylamin) (CAS RN 3033-62-3)

0 %

31.12.2023

0.6947

ex 2922 19 00

35

2-[2-(Dimetylamino)etoxi]etanol (CAS RN 1704-62-7)

0 %

31.12.2025

0.7179

ex 2922 19 00

40

(R)-1-((4-amino-2-brom-5-fluorfenyl)amino)-3-(bensyloxi)propan-2-ol4-metylbensensulfonat (CAS RN 1294504-64-5)

0 %

31.12.2026

0.7480

ex 2922 19 00

45

2-metoximetyl-p-fenylendiamin (CAS RN 337906-36-2)

0 %

31.12.2023

0.3616

ex 2922 19 00

50

2-(2-Metoxifenoxi)etylamin (CAS RN 1836-62-0)

0 %

31.12.2024

0.7587

ex 2922 19 00

55

3-aminoadamantan-1-ol (CAS RN 702-82-9)

0 %

31.12.2023

0.3871

ex 2922 19 00

60

N,N,N’-Trimetyl-N’-(2-hydroxi-etyl)2,2’-oxibis(etylamin), (CAS RN 83016-70-0)

0 %

31.12.2023

0.5905

ex 2922 19 00

65

trans-4-Aminocyklohexanol (CAS RN 27489-62-9)

0 %

31.12.2023

0.7935

ex 2922 19 00

70

2-bensylaminoetanol (CAS RN 104-63-2) med en renhetsgrad av minst 98 viktprocent

0 %

31.12.2025

0.5986

ex 2922 19 00

75

2-Etoxietylamin (CAS RN 110-76-9)

0 %

31.12.2023

0.4665

ex 2922 19 00

80

N-[2-[2-(Dimetylamino)etoxy]etyl]-N-metyl-1,3-propandiamin (CAS RN 189253-72-3)

0 %

31.12.2024

0.5911

ex 2922 19 00

85

(1S,4R)-cis-4-Amino-2-cyklopenten-1-metanol-D-tartrat (CAS RN 229177-52-0)

0 %

31.12.2023

0.5996

ex 2922 21 00

10

2-Amino-5-hydroxinaftalen-1,7-disulfonsyra (CAS RN 6535-70-2)

0 %

31.12.2024

0.2703

ex 2922 21 00

30

6-Amino-4-hydroxinaftalen-2-sulfonsyra (CAS RN 90-51-7)

0 %

31.12.2024

0.2704

ex 2922 21 00

40

7-Amino-4-hydroxinaftalen-2-sulfonsyra (CAS RN 87-02-5)

0 %

31.12.2023

0.3873

ex 2922 21 00

50

Natriumväte-4-amino-5-hydroxinaftalen-2,7-disulfonat (CAS RN 5460-09-3)

0 %

31.12.2024

0.5997

ex 2922 21 00

60

4-Amino-5-hydroxinaftalen-2,7-disulfonsyra med en renhetsgrad av minst 80 viktprocent (CAS RN 90-20-0)

0 %

31.12.2023

0.2702

ex 2922 29 00

20

3-Aminofenol (CAS RN 591-27-5)

0 %

31.12.2023

0.3982

ex 2922 29 00

25

5-Amino-o-kresol (CAS RN 2835-95-2)

0 %

31.12.2023

0.6624

ex 2922 29 00

30

1,2-Bis(2-aminfenoxi)etan (CAS RN 52411-34-4)

0 %

31.12.2025

0.7642

ex 2922 29 00

33

o-fenetidin (CAS RN 94-70-2)

0 %

31.12.2023

0.2936

ex 2922 29 00

45

Anisidiner

0 %

31.12.2023

0.6634

ex 2922 29 00

63

Aklonifen (ISO) (CAS RN 74070-46-5) med en renhetsgrad av minst 97 viktprocent

0 %

31.12.2025

0.4627

ex 2922 29 00

65

4-Trifluormetoxianilin (CAS RN 461-82-5)

0 %

31.12.2024

0.7481

ex 2922 29 00

67

4-klor-2,5-dimetoxianilin (CAS RN 6358-64-1)

0 %

31.12.2023

0.2692

ex 2922 29 00

70

4-Nitro-o-anisidin (CAS RN 97-52-9)

0 %

31.12.2023

0.7026

ex 2922 29 00

73

Tris(4-aminfenyl) tiofosfat (CAS RN 52664-35-4)

0 %

31.12.2026

0.4956

ex 2922 29 00

75

4-(2-Aminoetyl)fenol (CAS RN 51-67-2)

0 %

31.12.2025

0.2696

ex 2922 29 00

80

3-Dietylaminofenol (CAS RN 91-68-9)

0 %

31.12.2023

0.5898

ex 2922 29 00

85

4-Bensyloxianilinhydroklorid (CAS RN 51388-20-6)

0 %

31.12.2023

0.2690

ex 2922 39 00

10

1-Amino-4-bromo-9,10-dioxoantracen-2-sulfonsyra och dess salter

0 %

31.12.2023

0.7371

ex 2922 39 00

15

2-amino-3,5-dibrombensaldehyd (CAS RN 50910-55-9)

0 %

31.12.2022

0.4914

ex 2922 39 00

20

2-Amino-5-klorobensofenon (CAS RN 719-59-5)

0 %

31.12.2025

0.7713

ex 2922 39 00

30

(2-Fluorfenyl)-[2-(metylamino)-5-nitrofenyl]metanon (CAS RN 735-06-8)

0 %

31.12.2024

0.6761

ex 2922 39 00

35

5-Klor-2-(metylamino)bensofenon (CAS RN 1022-13-5)

0 %

31.12.2025

0.7800

ex 2922 39 00

40

4,4’-Bis(dietylamino)bensofenon (CAS RN 90-93-7)

0 %

31.12.2024

0.3546

ex 2922 43 00

10

Antranilsyra (CAS RN 118-92-3)

0 %

31.12.2023

0.3547

ex 2922 49 85

10

Ornitinaspartat (INNM) (CAS RN 3230-94-2)

0 %

31.12.2023

0.7853

ex 2922 49 85

13

Bensylglycinat–4-metylbensen-1-sulfonsyra (1/1) (CAS RN 1738-76-7) med en renhetsgrad av minst 93 viktprocent

0 %

31.12.2024

0.5037

ex 2922 49 85

17

Glycin (CAS RN 56-40-6) med en renhetsgrad av minst 95 viktprocent, även med tillsats av högst 5 procent klumpförebyggande medel i form av kiseldioxid (CAS RN 112926-00-8)

0 %

31.12.2025

0.5619

ex 2922 49 85

20

3-Amino-4-klorobensoesyra (CAS RN 2840-28-0)

0 %

31.12.2022

0.8162

ex 2922 49 85

23

2-etylhexyl-4-aminobensoat (CAS RN 26218-04-2) med en renhetsgrad av minst 99 viktprocent

0 %

31.12.2026

0.6340

ex 2922 49 85

25

Dimetyl 2-aminobensen-1,4-dikarboxylat (CAS RN 5372-81-6)

0 %

31.12.2024

0.6948

ex 2922 49 85

30

Vattenlösning innehållande minst 40 viktprocent natriummetylaminoacetat (CAS RN 4316-73-8)

0 %

31.12.2022

0.3544

ex 2922 49 85

40

Norvalin

0 %

31.12.2023

0.3983

ex 2922 49 85

50

D-(-)-Dihydrofenylglycin (CAS RN 26774-88-9)

0 %

31.12.2024

0.4239

ex 2922 49 85

60

Etyl-4-dimetylaminobensoat (CAS RN 10287-53-3)

0 %

31.12.2022

0.6650

ex 2922 49 85

65

Dietyl aminmalonat-väteklorid (CAS RN 13433-00-6)

0 %

31.12.2025

0.4426

ex 2922 49 85

70

2-Etylhexyl-4-dimetylaminobensoat (CAS RN 21245-02-3)

0 %

31.12.2023

0.7254

ex 2922 49 85

75

L-alanin-isopropylester-hydroklorid (CAS RN 62062-65-1)

0 %

31.12.2022

0.6100

ex 2922 49 85

80

12-Aminododekansyra (CAS RN 693-57-2)

0 %

31.12.2023

0.7020

ex 2922 50 00

10

2-(2-(2-Aminoetoxi)etoxi)ättiksyra-hydroklorid (CAS RN 134979-01-4)

0 %

31.12.2026

0.7257

ex 2922 50 00

15

3,5-Dijodtyronin (CAS RN 1041-01-6)

0 %

31.12.2022

0.4702

ex 2922 50 00

20

1-[2-Amino-1-(4-metoxifenyl)-etyl]-cyklohexanolhydroklorid (CAS RN 130198-05-9)

0 %

31.12.2024

0.7523

ex 2922 50 00

35

(2S)-2-amino-3-(3,4-dimetoxifenyl)-2-metylpropionsyrahydroklorid (CAS RN 5486-79-3)

0 %

31.12.2023

0.2681

ex 2922 50 00

70

2-(1-Hydroxicyklohexyl)-2-(4-metoxifenyl)ethylammoniumacetat

0 %

31.12.2023

0.6226

ex 2923 10 00

10

Kalciumfosforylkolin-klorid tetra-hydrat (CAS RN 72556-74-2)

0 %

31.12.2024

0.3543

ex 2923 90 00

10

Tetrametylammoniumhydroxid, i form av en vattenlösning innehållande 25 (± 0,5) viktprocent tetrametylammoniumhydroxid

0 %

31.12.2023

0.4499

ex 2923 90 00

25

Tetrakis(dimetylditetradecylammonium)molybdat, (CAS RN 117342-25-3)

0 %

31.12.2023

0.8159

ex 2923 90 00

30

Tetrabutylammoniumtetrahydroborat (CAS RN 33725-74-5) med en renhetsgrad av minst 97 viktprocent