EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32021R2178

Kommissionens delegerade förordning (EU) 2021/2178 av den 6 juli 2021 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2020/852 genom specificering av innehållet i och presentationen av de upplysningar som ska lämnas av företag som omfattas av artikel 19a eller 29a i direktiv 2013/34/EU vad gäller miljömässigt hållbara ekonomiska verksamheter samt specificering av den metod som ska användas i syfte att fullgöra denna upplysningsskyldighet (Text av betydelse för EES)

C/2021/4987

OJ L 443, 10.12.2021, p. 9–67 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 01/01/2024

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2021/2178/oj

10.12.2021   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 443/9


KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) 2021/2178

av den 6 juli 2021

om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2020/852 genom specificering av innehållet i och presentationen av de upplysningar som ska lämnas av företag som omfattas av artikel 19a eller 29a i direktiv 2013/34/EU vad gäller miljömässigt hållbara ekonomiska verksamheter samt specificering av den metod som ska användas i syfte att fullgöra denna upplysningsskyldighet

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2020/852 av den 18 juni 2020 om inrättande av en ram för att underlätta hållbara investeringar och om ändring av förordning (EU) 2019/2088 (1), särskilt artikel 8.4, och

av följande skäl:

(1)

Enligt artikel 8.1 i förordning (EU) 2020/852 ska företag som omfattas av artikel 19a eller 29a i Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/34/EU (2) lämna information om hur och i vilken utsträckning företagets verksamheter är förknippade med miljömässigt hållbara ekonomiska verksamheter. Enligt artikel 8.2 i förordning (EU) 2020/852 ska icke-finansiella företag lämna upplysningar om den andel av deras omsättning, kapitalutgifter och driftsutgifter (centrala resultatindikatorer) som avser tillgångar eller processer som är förknippade med miljömässigt hållbara ekonomiska verksamheter. I den bestämmelsen specificeras dock inte motsvarande centrala resultatindikatorer för finansiella företag, dvs. kreditinstitut, kapitalförvaltare, värdepappersföretag samt försäkrings- och återförsäkringsföretag. Artikel 8 i förordning (EU) 2020/852 måste därför kompletteras för att specificera de centrala resultatindikatorerna för finansiella företag och ytterligare specificera innehållet i och presentationen av de upplysningar som ska lämnas av alla företag samt den metod som ska användas i syfte att fullgöra denna upplysningsskyldighet.

(2)

Det är nödvändigt att säkerställa en enhetlig tillämpning av upplysningskraven i artikel 8.2 i förordning (EU) 2020/852 av icke-finansiella företag som omfattas av artikel 19a eller 29a i direktiv 2013/34/EU. Det bör därför fastställas regler för att ytterligare specificera innehållet i och presentationen av den information som krävs enligt artikel 8 i förordning (EU) 2020/852, inbegripet metoden för att följa dessa regler. För att göra det möjligt för investerare och allmänheten att bedöma andelen miljömässigt hållbara verksamheter (nedan kallade taxonomiförenliga verksamheter) i icke-finansiella företag bör det ställas krav på att dessa företag lämnar upplysningar om vilka av deras ekonomiska verksamheter som är förenliga med taxonomikraven. Dessutom är det nödvändigt att ge upplysning om vilka miljömål dessa verksamheter bidrar väsentligt till. Icke-finansiella företag bör därför också i de centrala resultatindikatorerna ge en uppdelning av andelen verksamheter som är förenliga med taxonomikraven baserat på varje enskilt miljömål som dessa verksamheter bidrar väsentligt till.

(3)

Omsättning, kapitalutgifter och driftsutgifter är inte relevanta för bedömningen av den miljömässiga hållbarheten hos finansiella verksamheter, däribland utlåning, investering och försäkring. De tre centrala resultatindikatorer för icke-finansiella företag som fastställs i artikel 8.2 i förordning (EU) 2020/852 är därför inte lämpliga för att visa i vilken utsträckning finansiella företags ekonomiska verksamheter är förenliga med taxonomikraven. Det är därför nödvändigt med särskilda centrala resultatindikatorer och beräkningsmetoder för sådana centrala resultatindikatorer för finansiella företag. För att stödja marknadernas förståelse av dessa centrala resultatindikatorer bör alla upplysningar om dessa centrala resultatindikatorer åtföljas av kvalitativ information för att göra det möjligt för finansiella företag att förklara hur de har fastställt sina centrala resultatindikatorer.

(4)

Investerare och allmänheten bör kunna bedöma andelen taxonomiförenliga ekonomiska verksamheter som bedrivs av de företag som utgör investeringsobjekt. Kapitalförvaltare bör därför redovisa andelen investeringar som de gjort i taxonomiförenliga ekonomiska verksamheter i värdet av alla investeringar som de förvaltar genom både kollektiv och individuell portföljförvaltning. Andelen investeringar som är förenliga med taxonomikraven bör beräknas som investeringsobjektens andel ekonomiska verksamheter som är förenliga med taxonomikraven enligt deras respektive centrala resultatindikatorer, eftersom dessa indikatorer återspeglar investeringsobjektens miljöprestanda.

(5)

Kreditinstitutens huvudverksamhet är tillhandahållande av finansiering till och investeringar i den reala ekonomin. Kreditinstitutens exponeringar för företag de finansierar eller investerar i tas upp som tillgångar i kreditinstitutens balansräkningar. Den viktigaste centrala resultatindikatorn för kreditinstitut som omfattas av upplysningsskyldigheterna i artiklarna 19a och 29a i direktiv 2013/34/EU bör vara andelen gröna tillgångar, som visar andelen exponeringar avseende taxonomiförenlig verksamhet jämfört med kreditinstitutens totala tillgångar. Andelen gröna tillgångar bör avse kreditinstitutens huvudsakliga utlånings- och investeringsverksamhet, däribland lån, förskott och skuldförbindelser, samt deras kapitalandelar, för att återspegla i vilken utsträckning dessa institut finansierar verksamheter som är taxonomiförenliga.

(6)

Kreditinstitut erbjuder även andra kommersiella tjänster och verksamheter än finansiering. Dessa verksamheter genererar inkomster genom avgifter och provisioner. Det är nödvändigt att göra det möjligt för investerare och allmänhet att bedöma andelen taxonomiförenliga ekonomiska verksamheter som bedrivs av mottagarna av dessa tjänster. Kreditinstitut som omfattas av upplysningsskyldigheterna i artiklarna 19a och 29a i direktiv 2013/34/EU bör därför också lämna upplysningar om vilken andel av deras inkomster genom avgifter och provisioner som härrör från kommersiella tjänster och verksamheter som är förknippade med kundernas taxonomiförenliga ekonomiska verksamheter.

(7)

Kreditinstitut kan förvalta underliggande tillgångar eller lämna finansiella garantier, vilket leder till exponeringar utanför balansräkningen. För att investerarna och allmänheten, för dessa exponeringar utanför balansräkningen, ska kunna bedöma den andel ekonomisk verksamhet som är förenlig med taxonomikraven och som bedrivs av kreditinstituten bör kreditinstitut som omfattas av upplysningsskyldigheterna i artiklarna 19a och 29a i direktiv 2013/34/EU lämna upplysningar om andelen verksamheter som är förenliga med taxonomikraven i de underliggande tillgångar som de förvaltar eller i de åtaganden vars resultat de garanterar.

(8)

Utöver upplysningar avseende verksamhet utanför handelslagret bör kreditinstitut som omfattas av upplysningsskyldigheterna i artiklarna 19a och 29a i direktiv 2013/34/EU även separat lämna upplysningar om de totala tillgångarnas sammansättning, däribland handelslagret samt alla trender och gränsvärden avseende klimat- och miljörisker. Kreditinstitut med betydande handelsverksamhet bör omfattas av krav på mer detaljerade upplysningar beträffande handelslagret.

(9)

Det är viktigt att ge investerarna och allmänheten en fullständig överblick över vilka investeringar ett värdepappersföretag som omfattas av upplysningsskyldigheterna i artiklarna 19a och 29a i direktiv 2013/34/EU har gjort inom verksamheter som är förenliga med taxonomikraven. De centrala resultatindikatorerna för sådana värdepappersföretag bör därför omfatta både deras handel för egen räkning och deras handel för kunds räkning. Den centrala resultatindikatorn för handel för egen räkning bör återspegla vilken andel av de totala tillgångarna som består av tillgångar förknippade med verksamhet som är förenlig med taxonomikraven. Denna indikator bör vara inriktad på värdepappersföretagens investeringar, däribland skuldförbindelser och egetkapitalinstrument i investeringsobjekt. Den centrala resultatindikatorn för den miljömässiga hållbarheten hos värdepappersföretagens tjänster och verksamheter för alla deras kunder bör bygga på intäkterna i form av avgifter, provisioner och andra monetära förmåner som värdepappersföretagen genererar från de investeringstjänster och investeringsverksamheter som de utför för kunderna.

(10)

De centrala resultatindikatorerna för försäkrings- och återförsäkringsföretag som omfattas av upplysningsskyldigheterna i artiklarna 19a och 29a i direktiv 2013/34/EU bör omfatta den skaderelaterade försäkringsverksamhet och den investeringspolicy som ingår i deras affärsmodell för att visa i vilken utsträckning dessa verksamheter är förenliga med taxonomikraven. En central resultatindikator bör avse sådana försäkrings- och återförsäkringsföretags investeringspolicy för de medel som härrör från deras försäkringsverksamhet och bör visa andelen tillgångar som är investerade i verksamhet som är förenlig med taxonomikraven i deras totala tillgångar. En andra indikator bör avse försäkringsverksamheten i sig och visa vilken andel av den sammantagna skaderelaterade försäkringsverksamheten som utgörs av skaderelaterad försäkringsverksamhet som avser klimatanpassning och som bedrivs i enlighet med kommissionens delegerade förordning (EU) 2021/2139 (3).

(11)

Finansiella företag som omfattas av upplysningsskyldigheterna i artiklarna 19a och 29a i direktiv 2013/34/EU bör inte ta hänsyn till exponeringen för, eller investeringar i, icke-finansiella företag som inte omfattas av artiklarna 19a och 29a i direktiv 2013/34/EU när täljaren i deras centrala resultatindikatorer beräknas. Beaktande av sådana exponeringar i täljaren kan övervägas vid översynen av denna delegerade akt, som kommer att åtföljas av en konsekvensbedömning. Sådana icke-finansiella företag får dock besluta att frivilligt lämna upplysningar om sina centrala resultatindikatorer, antingen för att få tillgång till miljömässigt hållbar finansiering som en del av särskilda miljömärkesprogram och miljömässigt hållbara finansiella produkter, eller som en del av sin allmänna affärsstrategi som bygger på miljömässig hållbarhet.

(12)

Med tanke på att den delegerade akten på klimatområdet träder i kraft och ska börja tillämpas i slutet av 2021 och med tanke på de väsentliga svårigheterna med att under 2022 bedöma om ekonomiska verksamheter är förenliga med de tekniska granskningskriterier som fastställs i den delegerade förordningen för föregående rapportår, bör tillämpningen av den här förordningen under 2022 begränsas till endast vissa delar och kvalitativ rapportering, och övriga bestämmelser bör börja tillämpas från och med den 1 januari 2023 för icke-finansiella företag och från och med den 1 januari 2024 för finansiella företag. Vidare bör kreditinstitutens centrala resultatindikatorer för handelslager och provisioner och avgifter för andra kommersiella tjänster och verksamheter än tillhandahållande av finansiering tillämpas från och med den 1 januari 2026.

(13)

Eftersom det för närvarande saknas en lämplig beräkningsmetod bör exponeringar mot stater, centralbanker och överstatliga emittenter undantas från beräkningen av täljaren och nämnaren i de centrala resultatindikatorerna. Finansiella företag får på frivillig basis lämna information om exponeringar mot taxonomiförenliga obligationer och taxonomiförenliga skuldförbindelser som emitterats av stater, centralbanker eller överstatliga emittenter. En översyn bör göras senast den 30 juni 2024 för att utvärdera möjligheten att inkludera sådana exponeringar i de centrala resultatindikatorerna.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Definitioner

I denna förordning gäller följande definitioner:

1.

miljömål: ett av de miljömål som fastställs i artikel 9 i förordning (EU) 2020/852.

2.

ekonomisk verksamhet som är förenlig med taxonomikraven: en ekonomisk verksamhet som uppfyller de krav som fastställs i artikel 3 i förordning (EU) 2020/852.

3.

ekonomisk omställningsverksamhet: en ekonomisk verksamhet som uppfyller de krav som fastställs i artikel 10.2 i förordning (EU) 2020/852.

4.

möjliggörande ekonomisk verksamhet: en ekonomisk verksamhet som uppfyller de krav som fastställs i artikel 16 i förordning (EU) 2020/852.

5.

ekonomisk verksamhet som omfattas av taxonomin: en ekonomisk verksamhet som beskrivs i de delegerade akter som antagits i enlighet med artiklarna 10.3, 11.3, 12.2, 13.2, 14.2 och 15.2 i förordning (EU) 2020/852, oavsett om den ekonomiska verksamheten uppfyller något av eller alla de tekniska granskningskriterier som fastställs i dessa delegerade akter.

6.

ekonomisk verksamhet som inte omfattas av taxonomin: en ekonomisk verksamhet som inte beskrivs i de delegerade akter som antagits i enlighet med artikel 10.3, 11.3, 12.2, 13.2, 14.2 och 15.2 i förordning (EU) 2020/852.

7.

kapitalförvaltare: ett företag som omfattas av upplysningsskyldigheterna i artiklarna 19a och 29a i direktiv 2013/34/EU och som är något av följande:

a)

En förvaltare av alternativa investeringsfonder enligt definitionen i artikel 4.1 b i Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/61/EU (4).

b)

Ett förvaltningsbolag enligt definitionen i artikel 2.1 b i Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/65/EG (5).

c)

Ett investeringsbolag med auktorisation i enlighet med artiklarna 27, 28 och 29 i direktiv 2009/65/EG och som för sin förvaltning inte har utsett ett förvaltningsbolag med auktorisation i enlighet med artiklarna 6, 7 och 8 i det direktivet.

8.

finansiellt företag: ett företag som omfattas av upplysningsskyldigheterna i artiklarna 19a och 29a i direktiv 2013/34/EU och som är en kapitalförvaltare, ett kreditinstitut enligt definitionen i artikel 4.1.1 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013 (6), ett värdepappersföretag enligt definitionen i artikel 4.1.2 i förordning (EU) nr 575/2013, ett försäkringsföretag enligt definitionen i artikel 13.1 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/138/EG (7) eller ett återförsäkringsföretag enligt definitionen i artikel 13.4 i direktiv 2009/138/EG.

9.

icke-finansiellt företag: ett företag som omfattas av upplysningsskyldigheterna i artiklarna 19a och 29a i direktiv 2013/34/EU och som inte är ett finansiellt företag enligt definitionen i punkt 8..

10.

försäkrings- eller återförsäkringsverksamhet som är förenlig med taxonomikraven: en försäkrings- eller återförsäkringsverksamhet som uppfyller kriterierna i avsnitten 10.1 och 10.2 i bilaga II till delegerade förordning (EU) 2021/2139.

Artikel 2

Upplysningar från icke-finansiella företag

1.   Icke-finansiella företag ska lämna den information som avses i artikel 8.1 och 8.2 i förordning (EU) 2020/852 i enlighet med vad som anges i bilaga I till denna förordning.

2.   Den information som avses i punkt 1 ska presenteras i tabellform med hjälp av de mallar som anges i bilaga II till denna förordning.

Artikel 3

Upplysningar från kapitalförvaltare

1.   Kapitalförvaltare ska lämna den information som avses i artikel 8.1 i förordning (EU) 2020/852 i enlighet med vad som anges i bilagorna III och XI till denna förordning.

2.   Den information som avses i punkt 1 ska presenteras i tabellform med hjälp av den mall som anges i bilaga IV till denna förordning.

Artikel 4

Upplysningar från kreditinstitut

1.   Kreditinstitut ska lämna den information som avses i artikel 8.1 i förordning (EU) 2020/852 i enlighet med vad som anges i bilagorna V och XI till denna förordning.

2.   Den information som avses i punkt 1 ska presenteras i tabellform med hjälp av den mall som anges i bilaga VI till denna förordning.

Artikel 5

Upplysningar från värdepappersföretag

1.   Värdepappersföretag ska lämna den information som avses i artikel 8.1 i förordning (EU) 2020/852 i enlighet med vad som anges i bilagorna VII och XI till denna förordning.

2.   Den information som avses i punkt 1 ska presenteras i tabellform med hjälp av den mall som anges i bilaga VIII till denna förordning.

Artikel 6

Upplysningar från försäkrings- och återförsäkringsföretag

1.   Försäkrings- och återförsäkringsföretag ska lämna den information som avses i artikel 8.1 i förordning (EU) 2020/852 i enlighet med vad som anges i bilagorna IX och XI till denna förordning.

2.   Den information som avses i punkt 1 ska presenteras i tabellform med hjälp av de mallar som anges i bilaga X till denna förordning.

Artikel 7

Regler om upplysningar som är gemensamma för alla finansiella företag

1.   Exponeringar mot stater, centralbanker och överstatliga emittenter ska inte ingå i täljaren och nämnaren i finansiella företags centrala resultatindikatorer.

2.   Derivat ska inte ingå i täljaren i finansiella företags centrala resultatindikatorer.

3.   Exponeringar mot företag som inte är skyldiga att offentliggöra icke-finansiell information enligt artikel 19a eller 29a i direktiv 2013/34/EU ska inte ingå i täljaren i finansiella företags centrala resultatindikatorer.

4.   Utan att det påverkar tillämpningen av punkt 1 ska miljömässigt hållbara obligationer eller skuldförbindelser som syftar till att finansiera specifika identifierade verksamheter och som emitterats av ett investeringsobjekt inkluderas i täljaren för centrala resultatindikatorer upp till det fulla värdet av de taxonomiförenliga ekonomiska verksamheter som intäkterna från dessa obligationer och skuldförbindelser finansierar, på grundval av information som lämnas av investeringsobjektet.

Exponeringar som inte syftar till att finansiera specifika identifierade verksamheter ska inkluderas i täljaren viktade med emittentens centrala resultatindikatorer för omsättning och för kapitalutgifter i enlighet med den metod som anges i bilagorna III, V, VII och IX.

Om ett investeringsobjekt har emitterat miljömässigt hållbara obligationer eller skuldförbindelser i syfte att finansiera specifika identifierade verksamheter, ska finansiella företag göra motsvarande avdrag i investeringsobjektets centrala resultatindikatorer för att undvika dubbelräkning.

5.   Om de tekniska granskningskriterier som fastställs i de delegerade akter som antagits enligt artiklarna 10.3, 11.3, 12.2, 13.2, 14.2 och 15.2 i förordning (EU) 2020/852 ändras, ska de lån för specifika ändamål och de instrument som avses i punkt 4 som innehas av finansiella företag som finansierar taxonomiförenliga ekonomiska verksamheter eller tillgångar, om de finansierade ekonomiska verksamheterna eller tillgångarna är oförenliga med de ändrade tekniska granskningskriterierna, rapporteras som sådana enligt denna förordning fram till fem år efter tillämpningsdagen för de delegerade akter som ändrar de tekniska granskningskriterierna.

6.   Finansiella företag ska göra en uppdelning av centrala resultatindikatorers täljare, om tillämpligt, och nämnare för

a)

exponeringar mot och investeringar i icke-finansiella företag,

b)

exponeringar mot och investeringar i finansiella företag,

c)

exponeringar mot och investeringar i icke-finansiella företag etablerade i unionen som inte omfattas av en skyldighet att offentliggöra en icke-finansiell rapport enligt artikel 19a eller 29a i direktiv 2013/34/EU,

d)

exponeringar mot och investeringar i finansiella företag etablerade i unionen som inte omfattas av en skyldighet att offentliggöra en icke-finansiell rapport enligt artikel 19a eller 29a i direktiv 2013/34/EU, enligt vad som avses i punkt 2,

e)

exponeringar mot och investeringar i icke-finansiella företag etablerade i ett tredjeland som inte omfattas av en skyldighet att offentliggöra en icke-finansiell rapport enligt artikel 19a eller 29a i direktiv 2013/34/EU,

f)

exponeringar mot och investeringar i finansiella företag etablerade i ett tredjeland som inte omfattas av en skyldighet att offentliggöra en icke-finansiell rapport enligt artikel 19a eller 29a i direktiv 2013/34/EU,

g)

exponeringar mot och investeringar i derivat,

h)

andra exponeringar och investeringar.

7.   Finansiella företag får använda skattningar för att bedöma i vilken mån deras exponeringar mot företag som avses i punkt 6 e och f är taxonomiförenliga, om dessa finansiella företag kan visa att alla kriterier i artikel 3 i förordning (EU) 2020/852 är uppfyllda, med undantag för de kriterier som fastställs i artikel 3 b i den förordningen.

Finansiella företag ska formalisera, dokumentera och offentliggöra den metod som dessa uppskattningar bygger på, inklusive det tillvägagångssätt och den forskningsmetod, de huvudantaganden och de försiktighetsprinciper som använts.

Finansiella företag ska lämna upplysning om

a)

andelen taxonomiförenliga exponeringar som bygger på skattningar separat från sina centrala resultatindikatorer som redovisas i enlighet med denna förordning,

b)

vidtagna åtgärder och nödvändig tidsfrist för att visa att kriterierna i artikel 3 b i förordning (EU) 2020/852 är uppfyllda.

Artikel 8

Regler om upplysningar som är gemensamma för alla finansiella företag och icke-finansiella företag

1.   Finansiella företag och icke-finansiella företag ska inkludera alla ytterligare upplysningar som åtföljer de centrala resultatindikatorerna enligt bilagorna I, III, V, VII och XI i samma delar av den icke-finansiella rapport som innehåller dessa indikatorer, eller lämna korshänvisningar till de delar av de icke-finansiella rapporter som innehåller dessa indikatorer.

2.   De upplysningar som lämnas i enlighet med denna förordning ska omfatta den årliga rapportperioden från det kalenderår som föregår dagen för upplysningslämnandet.

3.   Finansiella företag och icke-finansiella företag ska i den icke-finansiella rapporten lämna de centrala resultatindikatorerna för föregående årlig rapportperiod.

För tillämpningen av denna punkt ska den första årliga rapportperioden omfatta år 2023.

4.   Finansiella företag och icke-finansiella företag ska i sina upplysningar använda samma valuta som i sina finansiella rapporter.

Finansiella företag ska använda de senast tillgängliga uppgifterna och resultatindikatorerna från sina motparter för att beräkna sina egna centrala resultatindikatorer.

5.   Resultatindikatorerna ska endast omfatta målen för begränsning av klimatförändringar och anpassning till klimatförändringar fram till tolv månader efter tillämpningsdagen för de delegerade förordningar som innehåller de tekniska granskningskriterierna för de andra miljömålen och som har antagits i enlighet med artiklarna 12.2, 13.2, 14.2 och 15.2 i förordning (EU) 2020/852.

Artikel 9

Översyn

1.   Kommissionen ska se över tillämpningen av denna förordning senast den 30 juni 2024. Kommissionen ska särskilt bedöma behovet av ytterligare ändringar när det gäller att inkludera

a)

exponeringar mot stater och centralbanker i täljaren och nämnaren i finansiella företags centrala resultatindikatorer,

b)

exponeringar mot företag som inte offentliggör en icke-finansiell rapport enligt artikel 19a eller 29a i direktiv 2013/34/EU i täljaren i finansiella företags centrala resultatindikatorer.

2.   Översynen avseende exponeringar mot små och medelstora företag kommer att åtföljas av en konsekvensbedömning avseende den administrativa bördan, tillgång till finansiering och de eventuella effekterna på små och medelstora företag av en möjlig utvidgning av bestämmelserna till att även omfatta exponeringar mot små och medelstora företag som inte omfattas av denna delegerade förordning, eller lämnar sådana upplysningar på frivillig basis.

3.   Exponeringar mot och investeringar i företag som inte offentliggör icke-finansiell information i enlighet med artiklarna 19a och 29a i direktiv 2013/34/EU och artikel 8 i förordning (EU) 2020/852, men som frivilligt tillhandahåller sådan likvärdig information, får inkluderas i täljarna för resultatindikatorer för finansiella företag från och med den 1 januari 2025 förutsatt att den bedömning som avses i punkt 2 ger ett positivt utfall.

Artikel 10

Ikraftträdande och tillämpning

1.   Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

2.   Från och med den 1 januari 2022 till och med den 31 december 2022 ska icke-finansiella företag endast lämna upplysning om andelen ekonomiska verksamheter som omfattas av taxonomin respektive inte omfattas av taxonomin i sina totala omsättning och sina totala kapital- och driftsutgifter, samt den kvalitativa information som avses i avsnitt 1.2 i bilaga I som är relevant för dessa upplysningar.

3.   Från och med den 1 januari 2022 till och med den 31 december 2023 ska finansiella företag endast lämna upplysning om

a)

andelen av sina totala tillgångar av exponeringar mot ekonomisk verksamhet som inte omfattas av taxonomin och som omfattas av taxonomin,

b)

andelen av sina totala tillgångar av de exponeringar som avses i artikel 7.1 och 7.2,

c)

andelen av sina totala tillgångar av de exponeringar som avses i artikel 7.3,

d)

den kvalitativa information som avses i bilaga XI.

Kreditinstitut ska också lämna upplysning om hur stor andel deras handelsportfölj och tillgodohavanden på anfordran mellan finansförmedlare har av deras totala tillgångar.

Försäkrings- och återförsäkringsföretag ska också lämna upplysning om andelen skadeförsäkringsverksamhet som inte omfattas av taxonomin och som omfattas av taxonomin.

4.   Icke-finansiella företags centrala resultatindikatorer, inbegripet eventuell åtföljande information som ska lämnas enligt bilagorna I och II till denna förordning, ska redovisas från och med den 1 januari 2023.

5.   Finansiella företags centrala resultatindikatorer, inbegripet eventuell åtföljande information som ska lämnas enligt bilagorna III, V, VII, IX och XI till denna förordning, ska redovisas från och med den 1 januari 2024.

Avsnitten 1.2.3 och 1.2.4 i bilaga V ska tillämpas från och med den 1 januari 2026.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 6 juli 2021.

På kommissionens vägnar

Ursula VON DER LEYEN

Ordförande


(1)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/2088 av den 27 november 2019 om hållbarhetsrelaterade upplysningar som ska lämnas inom den finansiella tjänstesektorn (EUT L 317, 9.12.2019, s. 1).

(2)  Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/34/EU av den 26 juni 2013 om årsbokslut, koncernredovisning och rapporter i vissa typer av företag, om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/43/EG och om upphävande av rådets direktiv 78/660/EEG och 83/349/EEG (EUT L 182, 29.6.2013, s. 19).

(3)  Kommissionens delegerade förordning (EU) 2021/2139 av den 4 juni 2021 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2020/852 genom fastställande av tekniska granskningskriterier för att avgöra under vilka villkor en ekonomisk verksamhet ska anses bidra väsentligt till begränsningen av eller anpassningen till klimatförändringarna och för att avgöra om den ekonomiska verksamheten inte orsakar någon betydande skada för något av de andra miljömålen (EUT L 442, 9.12.2021, s. 1).

(4)  Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/61/EU av den 8 juni 2011 om förvaltare av alternativa investeringsfonder samt om ändring av direktiv 2003/41/EG och 2009/65/EG och förordningarna (EG) nr 1060/2009 och (EU) nr 1095/2010 (EUT L 174, 1.7.2011, s. 1).

(5)  Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/65/EG av den 13 juli 2009 om samordning av lagar och andra författningar som avser företag för kollektiva investeringar i överlåtbara värdepapper (fondföretag) (EUT L 302, 17.11.2009, s. 32).

(6)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013 av den 26 juni 2013 om tillsynskrav för kreditinstitut och värdepappersföretag och om ändring av förordning (EU) nr 648/2012 (EUT L 176, 27.6.2013, s. 1).

(7)  Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/138/EG av den 25 november 2009 om upptagande och utövande av försäkrings- och återförsäkringsverksamhet (Solvens II) (EUT L 335, 17.12.2009, s. 1).


BILAGA I

CENTRALA RESULTATINDIKATORER FÖR ICKE-FINANSIELLA FÖRETAG

1.   Innehållet i de centrala resultatindikatorer för vilka icke-finansiella företag ska lämna upplysningar

1.1   Specificering av centrala resultatindikatorer

1.1.1   Central resultatindikator för omsättning (omsättningsindikator)

Den andel av omsättningen som avses i artikel 8.2 a i förordning (EU) 2020/852 ska beräknas som den del av nettoomsättningen som härrör från produkter eller tjänster, inbegripet immateriella sådana, som är förknippade med ekonomiska verksamheter som är förenliga med taxonomikraven (täljaren) delat med nettoomsättningen (nämnaren) i enlighet med definitionen i artikel 2.5 i direktiv 2013/34/EU. Omsättningen ska inbegripa intäkter som erkänts i enlighet med internationell redovisningsstandard (IAS) 1 punkt 82 a som den antagits genom kommissionens förordning (EG) nr 1126/2008 (1).

I nämnaren för den centrala resultatindikator som avses i första stycket får inte den nettoomsättning ingå som härrör från produkter eller tjänster som är förknippade med ekonomiska verksamheter som har anpassats till klimatförändringarna i linje med artikel 11.1 a i förordning (EU) 2020/852 och i enlighet med bilaga II till delegerade förordning (EU) 2021/2139 (nedan kallad den delegerade akten på klimatområdet), såvida inte dessa verksamheter

a)

anses vara möjliggörande verksamheter i enlighet med artikel 11.1 b i förordning 2020/852, eller

b)

själva är förenliga med taxonomikraven.

1.1.2   Central resultatindikator för kapitalutgifter (kapitalutgiftsindikator)

Den andel av kapitalutgifterna som avses i artikel 8.2 b i förordning (EU) 2020/852 ska beräknas som täljaren delat med nämnaren i enlighet med vad som anges i punkterna 1.1.2.1 och 1.1.2.2 i denna bilaga.

1.1.2.1   Nämnaren

Nämnaren ska inbegripa tillägg till materiella och immateriella tillgångar under det berörda räkenskapsåret före avskrivningar och alla slags omvärderingar, inbegripet de som härrör från nedskrivningar, för det relevanta räkenskapsåret och undantaget förändringar av det verkliga värdet. Nämnaren ska också inbegripa tillägg till materiella och immateriella tillgångar som härrör från rörelseförvärv.

För icke-finansiella företag som tillämpar IFRS-standarder som de antagits genom förordning (EG) nr 1126/2008 ska kapitalutgifterna inbegripa kostnader som redovisas under följande kategorier:

a)

IAS 16, Materiella anläggningstillgångar, punkt 73 e i och iii.

b)

IAS 38, Immateriella tillgångar, punkt 118 e i.

c)

IAS 40, Förvaltningsfastigheter, punkt 76 a och b (för verkligt värde).

d)

IAS 40, Förvaltningsfastigheter, punkt 79 d i och ii (för anskaffningsvärde).

e)

IAS 41, Jord- och skogsbruk, punkt 50 b och e.

f)

IFRS 16, Leasingavtal, punkt 53 h.

För icke-finansiella företag som tillämpar nationell god redovisningssed ska kapitalutgifterna omfatta de kostnader som redovisats enligt den tillämpliga redovisningssed som motsvarar sådana kostnader som inbegrips i kapitalutgifterna för icke-finansiella företag som tillämpar IFRS-standarder.

Leasingavtal som inte leder till redovisning av nyttjanderätt till tillgången ska inte anses vara kapitalutgifter.

1.1.2.2   Täljaren

Täljaren är lika med den del av kapitalutgifterna i nämnaren för vilket något av följande gäller:

a)

De avser tillgångar eller förfaranden som är förknippade med ekonomiska verksamheter som är förenliga med taxonomikraven.

b)

De är en del av en plan att utvidga de ekonomiska verksamheter som är förenliga med taxonomikraven eller att göra det möjligt för ekonomiska verksamheter som omfattas av taxonomin att bli förenliga med taxonomikraven (kapitalutgiftsplan) i enlighet med de villkor som anges i andra stycket i denna punkt 1.1.2.2.

c)

De avser inköp av output från ekonomiska verksamheter som är förenliga med taxonomikraven och enskilda åtgärder som gör det möjligt för målverksamheterna att bli koldioxidsnåla eller leda till minskade växthusgasutsläpp, särskilt verksamheter som förtecknas i punkt 7.3–7.6 i bilaga I till den delegerade akten på klimatområdet, samt andra ekonomiska verksamheter som förtecknas i de delegerade akter som antagits enligt artiklarna 10.3, 11.3, 12.2, 13.2, 14.2 och 15.2 i förordning (EU) 2020/852, under förutsättning att sådana åtgärder är genomförda och i bruk inom 18 månader.

Den kapitalutgiftsplan som avses i första stycket i denna punkt 1.1.2.2 ska uppfylla följande villkor:

a)

Planen syftar antingen till att utvidga företagets ekonomiska verksamheter som är förenliga med taxonomikraven eller till att uppgradera ekonomiska verksamheter som omfattas av taxonomin så att de blir taxonomiförenliga inom en period på fem år.

b)

Planen ska redovisas på aggregerad nivå motsvarande ekonomisk verksamhet och godkännas av icke-finansiella företags ledningsorgan, antingen direkt eller genom delegering.

Om de relevanta tekniska granskningskriterierna ändras innan kapitalutgiftsplanen färdigställs ska icke-finansiella företag antingen uppdatera planen inom två år för att säkerställa att den ekonomiska verksamhet som avses i led a är förenlig med de ändrade tekniska granskningskriterierna när planen färdigställs, eller räkna om täljaren för den centrala resultatindikatorn för kapitalutgifter. Uppdateringen av planen ska leda till att den period som avses i led a startar om. Den period som avses i andra stycket punkt a i denna punkt 1.1.2.2 får överskrida tidsramen på fem år endast då en längre period är objektivt motiverad av den ekonomiska verksamhetens och den berörda uppgraderingens särdrag, och med en period på högst tio år. Motiveringen ska anges i själva planen och i den bakgrundsinformation som närmare beskrivs i punkt 1.2.3 i denna bilaga.

Om kapitalutgiftsplanen inte uppfyller de villkor som avses i andra stycket i denna punkt 1.1.2.2 ska tidigare offentliggjorda centrala resultatindikatorer för kapitalutgifter räknas om.

Täljaren ska också innehålla den del av kapitalutgifterna som avser anpassning av de ekonomiska verksamheterna till klimatförändringarna i enlighet med bilaga II till den delegerade akten på klimatområdet. Det ska göras en uppdelning av täljaren med avseende på den del av kapitalutgifterna som avsatts för ett väsentligt bidrag till anpassning till klimatförändringarna.

1.1.3   Central resultatindikator för driftsutgifter (driftutgiftsindikator)

Den andel av driftsutgifterna som avses i artikel 8.2 b i förordning (EU) 2020/852 ska beräknas som täljaren delat med nämnaren i enlighet med vad som anges i punkterna 1.1.3.1 och 1.1.3.2 i denna bilaga.

1.1.3.1   Nämnaren

Nämnaren ska omfatta direkta kostnader som inte bokförs som tillgångar och som avser forskning och utveckling, byggnadsrenovering, kortsiktiga leasingavtal, underhåll och reparation samt alla andra direkta utgifter som rör det dagliga underhåll av materiella anläggningstillgångar som utförs av företaget eller en för detta ändamål anlitad tredje part och som krävs för säkerställandet av dessa tillgångars fortlöpande och ändamålsenliga funktion.

Icke-finansiella företag som tillämpar nationell god redovisningssed och inte bokför tillgångar med nyttjanderätt som tillgångar ska utöver de kostnader som anges i punkt 1.1.3.1 första stycket i denna bilaga även inbegripa leasingkostnader i driftsutgifterna.

1.1.3.2   Täljaren

Täljaren är lika med den del av kapitalutgifterna i nämnaren för vilket något av följande gäller:

a)

De avser tillgångar eller processer som är förknippade med ekonomiska verksamheter som är förenliga med taxonomikraven, inbegripet utbildnings- och andra personalanpassningsbehov, och direkta kostnader för forskning och utveckling som inte bokförs som tillgångar.

b)

De är en del av kapitalutgiftsplanen att utvidga de ekonomiska verksamheter som är förenliga med taxonomikraven eller som gör det möjlighet för ekonomiska verksamheter som omfattas av taxonomin att bli taxonomiförenliga inom ramen för en på förhand fastställd tidsram, enligt vad som anges i andra stycket i denna punkt 1.1.3.2.

c)

De avser inköp av output från ekonomiska verksamheter som är förenliga med taxonomikraven och enskilda åtgärder som gör det möjligt för målverksamheterna att bli koldioxidsnåla eller leda till minskade växthusgasutsläpp, samt enskilda åtgärder för byggnadsrenovering enligt vads om anges i de delegerade akter som antagits enligt artiklarna 10.3, 11.3, 12.2, 13.2, 14.2 eller 15.2 i förordning (EU) 2020/852, under förutsättning att sådana åtgärder är genomförda och i bruk inom 18 månader.

Den kapitalutgiftsplan som avses i första stycket i denna punkt 1.1.3.2 ska uppfylla de villkor som anges i punkt 1.1.2.2 i denna bilaga.

Kostnader för forskning och utveckling som redan redovisats i kapitalutgiftsindikatorn ska inte räknas som driftsutgifter.

Täljaren ska också innehålla den del av driftsutgifterna som avser anpassning av de ekonomiska verksamheterna till klimatförändringarna i enlighet med bilaga II till den delegerade akten på klimatområdet. Det ska göras en uppdelning av täljaren med avseende på den del av driftsutgifterna som avsatts för ett väsentligt bidrag till anpassning till klimatförändringarna.

Om driftsutgifterna inte är väsentliga för icke-finansiella företags affärsmodell ska dessa företag

a)

undantas från beräkningen av täljaren i driftsutgiftsindikatorn i enlighet med punkt 1.1.3.2 och redovisa den täljaren som lika med noll,

b)

redovisa det totala värdet av den driftsutgiftsnämnaren som beräknats i enlighet med punkt 1.1.3.1,

c)

redogöra för hur driftsutgifterna inte är väsentliga för affärsmodellen.

1.2   Närmare beskrivning av de upplysningar som ska lämnas tillsammans med de centrala resultatindikatorerna för icke-finansiella företag

Icke-finansiella företag ska lämna följande information tillsammans med de relevanta centrala resultatindikatorerna:

1.2.1   Redovisningspolicy

Icke-finansiella företag ska förklara

a)

hur omsättningen, kapitalutgifterna och driftsutgifterna fastställdes och tillskrevs täljaren,

b)

på vilken grund omsättningen, kapitalutgifterna och driftsutgifterna beräknades, inbegripet alla bedömningar som gjordes när intäkter eller utgifter tillskrevs de olika ekonomiska verksamheterna.

För omsättning och kapitalutgifter ska icke-finansiella företag inkludera hänvisningar till relaterade poster i de icke-finansiella rapporterna.

Om tillämpningen av några beräkningar har ändrats sedan föregående rapportperiod ska icke-finansiella företag förklara på vilket sätt dessa ändringar leder till pålitligare och mer relevant information och tillhandahålla omräknade siffror för jämförelse.

Icke-finansiella företag ska redovisa alla eventuella väsentliga ändringar som har gjorts under rapportperioden med anknytning till genomförandet av de kapitalutgiftsplaner för vilka upplysningar har lämnats i enlighet med punkt 1.1.2 i denna bilaga. Icke-finansiella företag ska lämna alla följande upplysningar:

a)

Väsentliga ändringar av kapitalutgiftsplanen och de bakomliggande skälen till dessa ändringar.

b)

Dessa ändringars inverkan på möjligheterna för företagets ekonomiska verksamheter att bli taxonomiförenliga och hur lång tid denna ändring förväntas ta.

c)

Omarbetning av kapitalutgiftsindikatorn och driftutgiftsindikation för vart och ett av de tidigare rapporteringsår som omfattas av planen ifall ändringarna i planen hade någon inverkan på dessa indikatorer.

1.2.2   Bedömning av överensstämmelse med förordning (EU) 2020/852

1.2.2.1   Information om bedömningen av överensstämmelsen med förordning (EU) 2020/852:

Icke-finansiella företag ska

a)

beskriva sina ekonomiska verksamheter som omfattas av taxonomin såväl som de som är förenliga med taxonomikraven genom hänvisningar till de delegerade akter som har antagits i enlighet med artiklarna 10.3, 11.3, 12.2, 13.2, 14.2 och 15.2 i förordning (EU) 2020/852,

b)

förklara hur de bedömde överensstämmelsen med de kriterier som anges i artikel 3 i förordning (EU) 2020/852 och motsvarande tekniska granskningskriterier som anges i de delegerade akter som avses i punkt a,

c)

förklara hur de såg till att kostnader inte dubbelräknades när de användes i täljarna i omsättnings-, kapitalutgifts- och driftutgiftsindikatorerna för de olika ekonomiska verksamheterna.

1.2.2.2   Bidrag till flera mål

Om en ekonomisk verksamhet bidrar till flera olika miljömål ska icke-finansiella företag

a)

visa att de kriterier som anges i artikel 3 i förordning (EU) 2020/852 uppfylls, i synnerhet de tekniska granskningskriterierna avseende flera miljömål,

b)

lämna upplysningar om hur omsättningen, kapitalutgifterna och driftsutgifterna från den verksamheten bidrar till flera miljömål,

c)

endast räkna omsättningen från den verksamheten en enda gång i täljarna för de centrala resultatindikatorerna i punkt 1.1 i denna bilaga i syfte att undvika dubbelräkning.

1.2.2.3   Uppdelning av centrala resultatindikatorer

Om en uppdelning av de centrala resultatindikatorerna måste göras för en ekonomisk verksamhet, vilket i synnerhet gäller då produktionsanläggningar används på ett integrerat sätt, ska icke-finansiella företag säkerställa att

a)

all uppdelning sker på grundval av kriterier som är lämpliga för den produktionsprocess som tillämpas och att den återspeglar den processens tekniska särdrag,

b)

lämplig information om grunden för denna uppdelning tillhandahålls tillsammans med de centrala resultatindikatorerna.

1.2.3   Bakgrundsinformation

Icke-finansiella företag ska förklara siffrorna för varje central resultatindikator och skälen till alla eventuella ändringar av dessa siffror under rapportperioden.

Icke-finansiella företag kan redovisa ytterligare centrala resultatindikatorer baserade på omsättning, kapitalutgifter och driftsutgifter som inkluderar investeringar i eget kapital som redovisas i gemensamma företag (joint ventures), i enlighet med IFRS 11 eller IAS 28, på proportionell basis som motsvarar deras andel av eget kapital i det gemensamma företaget.

1.2.3.1   Bakgrundsinformation för omsättningsindikatorn

Icke-finansiella företag ska tillhandahålla alla följande upplysningar:

a)

En kvantitativ uppdelning av täljaren i syfte att åskådliggöra de viktigaste bakomliggande skälen till ändringar av omsättningsindikatorn under rapportperioden, såsom intäkter från kontrakt med kunder, intäkter från leasingavtal eller andra intäktskällor.

b)

Information om de belopp som är kopplade till taxonomiförenliga verksamheter som bedrivs för icke-finansiella företags egen interna förbrukning.

c)

En kvalitativ beskrivning av de viktigaste aspekterna av ändringar i omsättningsindikatorn under rapportperioden.

Icke-finansiella företag som har emitterat miljömässigt hållbara obligationer eller skuldförbindelser som syftar till att finansiera specifika identifierade taxonomiförenliga verksamheter ska också redovisa den centrala resultatindikatorn för omsättning, justerad för att undvika dubbelräkning.

1.2.3.2   Bakgrundsinformation för kapitalutgiftsindikatorn

Icke-finansiella företag ska tillhandahålla en kvantitativ uppdelning på aggregerad nivå motsvarande ekonomisk verksamhet av beloppen i täljaren och en kvalitativ beskrivning av de viktigaste aspekterna av ändringar i kapitalutgiftsindikatorn under rapportperioden. En sådan uppdelning ska innehålla alla följande upplysningar:

a)

Aggregering av tillägg till de materiella anläggningstillgångarna, till internt upparbetade immateriella tillgångar, inbegripet genom ett rörelseförvärv eller förvärvade, till förvaltningsfastigheter som förvärvats eller räknats med i fondandelsvärdet, och när så är lämpligt till bokförda tillgångar med nyttjanderätter.

b)

Aggregering av tillägg med anknytning till förvärv som skett genom rörelseförvärv.

c)

Aggregering av utgifter i samband med ekonomiska verksamheter som är förenliga med taxonomikraven och utgifter i samband med den kapitalutgiftsplan som avses i punkt 1.1.2 i denna bilaga.

Icke-finansiella företag ska lämna de viktigaste upplysningarna för varje kapitalutgiftsplan enligt punkt 1.1.2 i denna bilaga, inbegripet alla följande upplysningar:

a)

De miljömål som eftersträvas.

b)

De ekonomiska verksamheter som berörs.

c)

Berörda forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamheter (om relevant).

d)

Den tidsperiod då varje ekonomisk verksamhet som är förenlig med taxonomikraven förväntas utvidgas eller då varje enskild ekonomisk verksamhet förväntas bli förenlig med taxonomikraven inbegripet, om den period då den ekonomiska verksamheten förväntas bli taxonomiförenlig är längre än fem år, en objektiv motivering för denna längre period som grundar sig på den ekonomiska verksamhetens och den berörda uppgraderingens särdrag.

e)

De totala kapitalutgifter som förväntas uppkomma under rapportperioden och under kapitalutgiftsplanernas löptid.

Icke-finansiella företag som har emitterat miljömässigt hållbara obligationer eller skuldförbindelser som syftar till att finansiera specifika identifierade taxonomiförenliga verksamheter ska också redovisa den centrala resultatindikatorn för kapitalutgifter, justerad för taxonomiförenliga kapitalutgifter som finansieras genom sådana obligationer eller skuldförbindelser.

1.2.3.3   Bakgrundsinformation för driftutgiftsindikatorn

Icke-finansiella företag ska tillhandahålla alla följande upplysningar:

a)

En kvantitativ uppdelning av täljaren (driftsutgifter som fastställts i enlighet med punkt 1.1.3.2 i denna bilaga) i syfte att åskådliggöra de viktigaste aspekterna av ändringar i driftutgiftsindikatorn under rapportperioden.

b)

En kvalitativ beskrivning av de viktigaste aspekterna av ändringar i driftsutgiftsindikatorn under rapportperioden.

c)

En beskrivning av övriga utgifter med anknytning till löpande underhåll av föremål tillhörande de materiella anläggningstillgångar som inbegrips i beräkningen av driftsutgifterna för både täljaren och nämnaren.

Om driftsutgifter ingår i en kapitalutgiftsplan i enlighet med vad som avses i punkterna 1.1.2.2 och 1.1.3.2 i denna bilaga ska icke-finansiella företag lämna de viktigaste upplysningarna för varje enskild kapitalutgiftsplan i enlighet med kraven i punkt 1.2.3.2 i denna bilaga.

2.   Metod för rapporteringen av de centrala resultatindikatorer för vilka icke-finansiella företag ska lämna upplysningar

Följande krav ska tillämpas för upplysningar enligt artikel 8.2 i förordning (EU) 2020/852:

a)

Icke-finansiella företag ska ange varje enskild ekonomisk verksamhet, inbegripet en undergrupp bestående av omställningsverksamheter och möjliggörande verksamheter.

b)

Icke-finansiella företag ska lämna upplysningar om de centrala resultatindikatorerna för varje ekonomisk verksamhet och de totala centrala resultatindikatorerna för alla ekonomiska verksamheter på nivån för det relevanta företaget eller den relevanta gruppen.

c)

Icke-finansiella företag ska lämna upplysningar om de centrala resultatindikatorer som anges i punkterna 1.1.1, 1.1.2, och 1.1.3 i denna bilaga för varje miljömål, samt de totala centrala resultatindikatorerna för alla miljömål på företags- eller gruppnivå tvärsöver alla miljömål, och se till att undvika dubbelräkning.

d)

Icke-finansiella företag ska identifiera andelen ekonomiska verksamheter som är förenliga med taxonomikraven och andelen ekonomiska verksamheter som omfattas av taxonomin men inte uppfyller de tekniska granskningskriterierna. För en ekonomisk verksamhet som omfattas av taxonomin ska icke-finansiella företag identifiera den andel av verksamheten som är taxonomiförenlig.

e)

Icke-finansiella företag ska ange vilka ekonomiska verksamheter som inte omfattas av taxonomin och i omsättningsindikatorns nämnare redovisa dessa ekonomiska verksamheters andel, på företags- eller gruppnivå.

f)

De centrala resultatindikatorerna ska tillhandahållas på nivån för varje enskilt företag om det företaget endast tar fram individuella icke-finansiella rapporter, eller på gruppnivå om företaget tar fram icke-finansiella rapporter för gruppen.


(1)  Kommissionens förordning (EG) nr 1126/2008 av den 3 november 2008 om antagande av vissa internationella redovisningsstandarder i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1606/2002 (EUT L 320, 29.11.2008, s. 1).


BILAGA II

MALLAR FÖR ICKE-FINANSIELLA FÖRETAGS CENTRALA RESULTATINDIKATORER

Mall: Andel av omsättningen från produkter eller tjänster som är förknippade med ekonomiska verksamheter som är förenliga med taxonomikraven – upplysningar som omfattar år N

Image 1

Image 2

Image 3

Kolumn 21 fylls i för omställningsverksamheter som bidrar till att begränsa klimatförändringarna.

För verksamheter som under A2 kan kolumnerna 5–17 fyllas i på frivillig basis av icke-finansiella företag.

Mall: Andel av kapitalutgifterna från produkter eller tjänster som är förknippade med ekonomiska verksamheter som är förenliga med taxonomikraven – upplysningar som omfattar år N

Image 4

Image 5

Image 6

För verksamheter som under A2 kan kolumnerna 5–17 fyllas i på frivillig basis av icke-finansiella företag.

Mall: Andel av driftsutgifterna från produkter eller tjänster som är förknippade med ekonomiska verksamheter som är förenliga med taxonomikraven – upplysningar som omfattar år N

Image 7

Image 8

Image 9

För verksamheter som under A2 kan kolumnerna 5–17 fyllas i på frivillig basis av icke-finansiella företag.


BILAGA III

CENTRAL RESULTATINDIKATOR FÖR KAPITALFÖRVALTARE

1.   Innehållet i den centrala resultatindikator för vilken kapitalförvaltare ska lämna upplysningar

Den centrala resultatindikatorn ska beräknas som täljaren delat med nämnaren i enlighet med vad som anges i punkterna 1.1 och 1.2 i denna bilaga.

1.1   Täljaren

Täljaren ska bestå av ett vägt medelvärde av investeringarna i investeringsobjektens taxonomiförenliga ekonomiska verksamheter. Det vägda medelvärdet av investeringarna ska beräknas på grundval av den taxonomiförenliga andelen av investeringsobjektens ekonomiska verksamheter, mätt enligt följande:

a)

För investeringsobjekt som är icke-finansiella företag: centrala resultatindikatorer för omsättning och kapitalutgifter från beräkningen av investeringsobjektets centrala resultatindikatorer i enlighet med bilagorna I och II.

b)

Om investeringsobjekten är kapitalförvaltare: omsättningsbaserade och kapitalutgiftsbaserade centrala resultatindikatorer, från beräkningen av investeringsobjektets centrala resultatindikatorer enligt bilagorna III och IV.

c)

För investeringsobjekt som är kreditinstitut: andelen gröna tillgångar baserat på omsättning och kapitalutgifter från beräkningen av investeringsobjektets andel gröna tillgångar i enlighet med bilagorna V och VI.

d)

För investeringsobjekt som är värdepappersföretag, investeringar och intäkter från beräkningen av investeringsobjektets omsättnings- och kapitalutgiftsbaserade centrala resultatindikatorer i enlighet med bilagorna VII och VIII, i enlighet med andelen tjänster och verksamheter vid handel för egen räkning och utom handel för egen räkning i värdepappersföretagets inkomster.

e)

För investeringsobjekt som är försäkrings- eller återförsäkringsföretag: investeringar, premieinkomst brutto eller, beroende på vad som är tillämpligt, de totala försäkringsinkomsterna på grundval av resultaten av beräkningen av antingen den omsättningsbaserade eller kapitalutgiftsbaserade investeringsindikatorn, om tillämpligt i kombinationer med försäkringsverksamhetsindikatorn när det gäller investeringsobjekt som är skadeförsäkrings- och återförsäkringsbolag, i enlighet med dessa bilagor IX och X.

Avräkning ska vara möjligt i beräkningen för att andelen investeringar i ekonomiska verksamheter som är förenliga med taxonomikraven ska kunna rapporteras, genom tillämpning av den metod som används för att beräkna korta nettopositioner i artikel 3.4 och 3.5 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 236/2012 (1).

Genom undantag från första stycket i denna punkt 1.1 ska skuldförbindelser som syftar till att finansiera specifika identifierade verksamheter eller projekt, eller miljömässigt hållbara obligationer som emitterats av ett investeringsobjekt inkluderas i täljaren upp till värdet av de taxonomiförenliga ekonomiska verksamheter som intäkterna från dessa obligationer och skuldförbindelser finansierar, på grundval av information som lämnas av investeringsobjektet.

1.2   Nämnaren

Nämnaren ska bestå av värdet på alla tillgångar under förvaltning utan exponeringar som avses i artikel 7.1 i denna förordning och som är resultatet av kapitalförvaltares såväl kollektiva som individuella portföljförvaltning.

Kapitalförvaltare ska lämna upplysningar om en central resultatindikator på grundval av investeringsobjektens omsättningsindikatorer och en central resultatindikator på grundval av investeringsobjektens kapitalutgiftsindikator.

2.   Metod för utarbetandet och rapporteringen av den centrala resultatindikator för vilken kapitalförvaltare ska lämna upplysningar

För upplysningar enligt artikel 8.1 i förordning (EU) 2020/852 ska kapitalförvaltare

a)

lämna upplysningar om de centrala resultatindikatorerna för varje miljömål och för aggregerade ekonomiska verksamheter som är förenliga med taxonomikraven på relevant företags- eller gruppnivå,

b)

ange en undergrupp bestående av omställningsverksamheter och möjliggörande verksamheter och lämna upplysningar om de centrala resultatindikatorerna för de aggregerade ekonomiska verksamheterna på företags- eller gruppnivå,

c)

göra en uppdelning av täljaren och nämnaren per investeringstyp,

d)

lämna upplysningar om de centrala resultatindikatorerna avseende de aggregerade ekonomiska verksamheter som omfattas av taxonomin,

e)

lämna upplysningar om den andel av de ekonomiska verksamheterna som inte omfattas av taxonomin i tillgångarna under förvaltning,

f)

lämna upplysning om andelen av de totala investeringarna som utgörs av investeringar i exponeringar som avses i artikel 7.1 i denna förordning,

g)

tillhandahålla de centrala resultatindikatorerna för varje enskild kapitalförvaltare om företaget endast tar fram individuella icke-finansiella rapporter, eller på gruppnivå om företaget tar fram icke-finansiella rapporter för gruppen.


(1)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 236/2012 av den 14 mars 2012 om blankning och vissa aspekter av kreditswappar (EUT L 86, 24.3.2012, s. 1).


BILAGA IV

MALL FÖR DEN CENTRALA RESULTATINDIKATORN FÖR KAPITALFÖRVALTARE

Standardmall för upplysningar som krävs enligt artikel 8 i förordning (EU) 2020/852 (kapitalförvaltare)

Det vägda medelvärdet av alla investeringar som syftar till finansiering av eller som är förknippade med ekonomiska verksamheter som är förenliga med taxonomikraven i förhållande till värdet på alla tillgångar som täcks av den centrala resultatindikatorn, med följande viktningar för investeringar i företag enligt nedan:

Omsättningsbaserad: %

Kapitalutgiftsbaserad: %

Det vägda medelvärdet av alla investeringar som syftar till finansiering av eller som är förknippade med ekonomiska verksamheter som är förenliga med taxonomikraven, med följande viktningar för investeringar i företag enligt nedan:

Omsättningsbaserad: [monetärt belopp]

Kapitalutgiftsbaserad: [monetärt belopp]

Procentandelen av de tillgångar som täcks av den centrala resultatindikatorn i förhållande till alla investeringar (alla tillgångar under förvaltning). Exklusive investeringar i statliga enheter, täckningsgrad: %

Det monetära värdet av tillgångar som täcks av den centrala resultatindikatorn. Exklusive investeringar i statliga enheter.

Täckning: [monetärt belopp]

Ytterligare, kompletterande upplysningar: uppdelning av resultatindikatorns nämnare

Procentandelen derivat i förhållande till alla tillgångar som omfattas av resultatindikatorn.

X %

Värdet i monetära belopp av derivat:.

[monetärt belopp]

Andelen exponeringar mot finansiella och icke-finansiella företag i EU som inte omfattas av artiklarna 19a och 29a i direktiv 2013/34/EU i förhållande till alla tillgångar som omfattas av resultatindikatorn:

För icke-finansiella företag:

För finansiella företag:

Värdet av exponeringar mot finansiella och icke-finansiella företag i EU som inte omfattas av artiklarna 19a och 29a i direktiv 2013/34/EU:

För icke-finansiella företag: [monetärt belopp]

För finansiella företag: [monetärt belopp]

Andelen exponeringar mot finansiella och icke-finansiella företag i länder utanför EU som inte omfattas av artiklarna 19a och 29a i direktiv 2013/34/EU i förhållande till alla tillgångar som omfattas av resultatindikatorn.

För icke-finansiella företag:

För finansiella företag:

Värdet av exponeringar mot finansiella och icke-finansiella företag i länder utanför EU som inte omfattas av artiklarna 19a och 29a i direktiv 2013/34/EU:

För icke-finansiella företag: [monetärt belopp]

För finansiella företag: [monetärt belopp]

Andelen exponeringar mot finansiella och icke-finansiella företag som omfattas av artiklarna 19a och 29a i direktiv 2013/34/EU i förhållande till alla tillgångar som omfattas av resultatindikatorn.

För icke-finansiella företag:

För finansiella företag:

Värdet av exponeringar mot finansiella och icke-finansiella företag som omfattas av artiklarna 19a och 29a i direktiv 2013/34/EU:

För icke-finansiella företag: [monetärt belopp]

För finansiella företag: [monetärt belopp]

Andelen exponeringar mot andra motparter i förhållande till alla tillgångar som omfattas av resultatindikatorn:

X %

Värdet av exponeringar mot andra motparter:

[monetärt belopp]

Värdet av alla investeringar som finansierar ekonomiska verksamheter som inte omfattas av taxonomin i förhållande till värdet på alla tillgångar som omfattas av resultatindikatorn:

X %

Värdet av alla investeringar som finansierar ekonomiska verksamheter som inte omfattas av taxonomin:

[monetärt belopp]

Värdet av alla investeringar som finansierar ekonomiska verksamheter som omfattas av taxonomin men inte är förenliga med taxonomikraven i förhållande till värdet av alla tillgångar som omfattas av resultatindikatorn:

X %

Värdet av alla investeringar som finansierar ekonomiska verksamheter som omfattas av taxonomin men inte är förenliga med taxonomikraven:

[monetärt belopp]

Ytterligare, kompletterande upplysningar: uppdelning av resultatindikatorns täljare

Andelen taxonomiförenliga exponeringar mot finansiella och icke-finansiella företag som omfattas av artiklarna 19a och 29a i direktiv 2013/34/EU i förhållande till alla tillgångar som omfattas av resultatindikatorn.

För icke-finansiella företag:

Omsättningsbaserad: %

Kapitalutgiftsbaserad: %

För finansiella företag:

Omsättningsbaserad: %

Kapitalutgiftsbaserad: %

Värdet av taxonomiförenliga exponeringar mot finansiella och icke-finansiella företag som omfattas av artiklarna 19a och 29a i direktiv 2013/34/EU:

För icke-finansiella företag:

Omsättningsbaserad: [monetärt belopp]

Kapitalutgiftsbaserad: [monetärt belopp]

För finansiella företag:

Omsättningsbaserad: [monetärt belopp]

Kapitalutgiftsbaserad: [monetärt belopp]

Andelen taxonomiförenliga exponeringar mot andra motparter i förhållande till totala tillgångar som omfattas av resultatindikatorn:

Omsättningsbaserad: %

Kapitalutgiftsbaserad: %

Värdet av taxonomiförenliga exponeringar mot andra motparter:

Omsättningsbaserad: [monetärt belopp]

Kapitalutgiftsbaserad: [monetärt belopp]

Uppdelning av den centrala resultatindikatorns täljare enligt miljömål

Verksamheter som är förenliga med taxonomikraven

(1)

Begränsning av klimatförändringar

Omsättning: %

Kapitalutgifter: %

Omställningsverksamhet: A % (omsättning, kapitalutgifter)

Möjliggörande verksamhet: B % (omsättning, kapitalutgifter)

(2)

Anpassning till klimatförändringar

Omsättning: %

Kapitalutgifter: %

Omställningsverksamhet: A % (omsättning, kapitalutgifter)

Möjliggörande verksamhet: B % (omsättning, kapitalutgifter)

(3)

Hållbar användning och skydd av vatten och marina resurser

Omsättning: %

Kapitalutgifter: %

Omställningsverksamhet: A % (omsättning, kapitalutgifter)

Möjliggörande verksamhet: B % (omsättning, kapitalutgifter)

(4)

Omställning till en cirkulär ekonomi

Omsättning: %

Kapitalutgifter: %

Omställningsverksamhet: A % (omsättning, kapitalutgifter)

Möjliggörande verksamhet: B % (omsättning, kapitalutgifter)

(5)

Förebyggande och begränsning av miljöföroreningar

Omsättning: %

Kapitalutgifter: %

Omställningsverksamhet: A % (omsättning, kapitalutgifter)

Möjliggörande verksamhet: B % (omsättning, kapitalutgifter)

(6)

Skydd och återställande av biologisk mångfald och ekosystem

Omsättning: %

Kapitalutgifter: %

Omställningsverksamhet: A % (omsättning, kapitalutgifter)

Möjliggörande verksamhet: B % (omsättning, kapitalutgifter)


BILAGA V

CENTRALA RESULTATINDIKATORER FÖR KREDITINSTITUT

1.   Innehållet i de centrala resultatindikatorer för vilka kreditinstitut ska lämna upplysningar

1.1   De centrala resultatindikatorernas tillämpningsområde

1.1.1   Konsolidering

Kreditinstitut ska lämna upplysningar om relevanta centrala resultatindikatorer på grundval av tillämpningsområdet för den konsoliderade tillsyn av instituten som fastställs i förordning (EU) nr 575/2013, avdelning II kapitel 2 avsnitt 2.

1.1.2   Alla täckta tillgångar

Beräkningen av andelen gröna tillgångar för exponeringar i balansräkningen ska omfatta följande redovisningskategorier för finansiella tillgångar, inbegripet lån och förskott, skuldförbindelser, kapitalandelar och återtagna säkerheter:

a)

Finansiella tillgångar till upplupet anskaffningsvärde.

b)

Finansiella tillgångar som värderas till verkligt värde via övrigt totalresultat.

c)

Innehav i dotterbolag.

d)

Gemensamma företag och intressebolag.

e)

Finansiella tillgångar som identifierats som värderade till verkligt värde via resultatet och finansiella tillgångar som inte är förenade med handel och som obligatoriskt värderas till verkligt värde via resultatet.

f)

Säkerheter i form av fastigheter som erhållits av kreditinstitut genom att de övertagit äganderätten i utbyte mot skuldavskrivning.

De exponeringar som avses i artikel 7.1 i denna förordning får inte medräknas i andelen gröna tillgångar.

Följande tillgångar får inte ingå i täljaren för andelen gröna tillgångar:

a)

Finansiella tillgångar som innehas för handel.

b)

Interbanklån på anfordran.

c)

Exponeringar mot företag som inte omfattas av en skyldighet att offentliggöra icke-finansiell information enligt artikel 19a eller 29a i direktiv 2013/34/EU.

I beräkningen av de centrala resultatindikatorerna för exponeringar utanför balansräkningen ska de finansiella garantier som beviljats av kreditinstitutet och tillgångar under förvaltning för garanterade företag och investeringsobjekt som är icke-finansiella företag beaktas. Andra exponeringar utanför balansräkningen såsom åtaganden får inte ingå i beräkningen.

1.2   Innehållet i de centrala resultatindikatorerna och metod

1.2.1   Andel gröna tillgångar

Andelen gröna tillgångar ska visa hur stor andel av kreditinstitutets tillgångar som finansierar och investerats i ekonomiska verksamheter som är förenliga med taxonomikraven som en andel av alla täckta tillgångar enligt punkt 1.1.2 i denna bilaga.

Andelen gröna tillgångar ska bygga på exponeringar och balansräkningen i enlighet med tillämpningsområdet för den konsoliderade tillsynen enligt förordning (EU) nr 575/2013, avdelning II kapitel 2 avsnitt 2 för de typer av tillgångar och redovisningsinstrument som närmare anges i punkt 1.1.2 i denna bilaga, inbegripet information om stockar och flöden, om omställningsverksamheter och möjliggörande verksamheter, samt om specialutlåning och lån för allmänna ändamål.

Kreditinstituten ska lämna alla följande upplysningar:

a)

Den aggregerade andelen gröna tillgångar sett till täckta tillgångar i balansräkningen.

b)

Uppdelning per miljömål och per typ av motpart.

Definitionen av centrala resultatindikatorer ska baseras på följande delar:

a)

Täljaren, som ska omfatta de lån och förskott, skuldförbindelser, aktier och återtagna säkerheter som finansierar ekonomiska verksamheter som är förenliga med taxonomikraven på grundval av omsättningsindikatorn och kapitalutgiftsindikatorn för underliggande tillgångar.

b)

Nämnaren, som ska omfatta alla lån och förskott, alla skuldförbindelser, alla aktier och alla återtagna säkerheter samt alla andra täckta tillgångar i balansräkningen.

Utöver andelen gröna tillgångar ska kreditinstituten lämna upplysningar om hur stor procentandel av alla deras tillgångar som inte får ingå i täljaren för andelen gröna tillgångar i enlighet med artikel 7.2 i denna förordning och punkt 1.1.2 i denna bilaga.

1.2.1.1   Andel gröna tillgångar tillämplig på exponeringar mot icke-finansiella företag

Kreditinstitut ska lämna upplysningar om andelen gröna tillgångar när det gäller lånestockar, skuldförbindelser och kapitalandelar samt flödet av nya utlåningar. Kreditinstitut ska följa stegen nedan när de beräknar andelen gröna tillgångar för varje miljömål:

Miljömål

Första steget

Andra steget

Andel gröna tillgångar

Begränsning av klimatförändringar

Andelen lån och förskott/skuldförbindelser/egetkapitalinstrument som finansierar ekonomiska verksamheter som omfattas av taxonomin för målet om begränsningar av klimatförändringarna i förhållande till totala lån/skuldförbindelser/egetkapitalinstrument för icke-finansiella företag samt alla andra täckta tillgångar i balansräkningen.

Andelen lån och förskott/skuldförbindelser/egetkapitalinstrument som finansierar ekonomiska verksamheter som är förenliga med taxonomikraven för målet om begränsningar av klimatförändringarna i förhållande till lån och förskott/skuldförbindelser/egetkapitalinstrument som finansierar ekonomiska verksamheter i sektorer som omfattas av taxonomin för målet om begränsning av klimatförändringarna.

Andelen lån och förskott/skuldförbindelser/egetkapitalinstrument som finansierar ekonomiska verksamheter som är förenliga med taxonomikraven för målet om begränsningar av klimatförändringarna i förhållande till alla lån/skuldförbindelser/egetkapitalinstrument för icke-finansiella företag samt alla andra tillgångar i balansräkningen.

 

Varav: möjliggörande verksamheter Varav: möjliggörande verksamheter Varav omställningsverksamheter Varav omställningsverksamheter

Stockar och flöden

Anpassning till klimatförändringar

Andelen lån och förskott/skuldförbindelser/egetkapitalinstrument som finansierar ekonomiska verksamheter som omfattas av taxonomin för målet om anpassning till klimatförändringarna i förhållande till totala lån/skuldförbindelser/egetkapitalinstrument för icke-finansiella företag samt alla andra täckta tillgångar i balansräkningen.

Andelen lån och förskott/skuldförbindelser/egetkapitalinstrument som finansierar ekonomiska verksamheter som är förenliga med taxonomikraven för målet om anpassning till klimatförändringarna i förhållande till lån och förskott/skuldförbindelser/egetkapitalinstrument som finansierar ekonomiska verksamheter i sektorer som omfattas av taxonomin för målet om anpassning till klimatförändringar.

Andelen lån och förskott/skuldförbindelser/egetkapitalinstrument som finansierar ekonomiska verksamheter som är förenliga med taxonomikraven för målet om anpassning till klimatförändringarna i förhållande till alla lån/skuldförbindelser/egetkapitalinstrument för icke-finansiella företag samt alla andra täckta tillgångar i balansräkningen.

 

Varav: möjliggörande verksamheter Varav möjliggörande verksamheter

Varav anpassningsverksamheter Varav omställningsverksamheter

Stockar och flöden

Andra miljömässiga verksamheter

Upplysningar avseende samma andelar bör lämnas för vart och ett av de andra fyra miljömålen när granskningskriterierna väl har definierats, det vill säga hållbar användning och skydd av vatten och marina resurser, omställning till en cirkulär ekonomi, förebyggande och begränsning av miljöföroreningar samt skydd och återställande av biologisk mångfald och ekosystem.

 

i)   Andelen gröna tillgångar sett till låneverksamhet till och kapitalandelar i icke-finansiella företag avseende lån och förskott (GAR L&A)

Kreditinstitut ska använda och lämna upplysningar om följande poster för beräkningen av andelen gröna tillgångar för denna typ av exponeringar:

(1)(a)

Totala lån och förskott till icke-finansiella företag, inklusive lån och förskott som redovisas enligt de redovisningskategorier som hänvisas till i punkt 1.2 i denna bilaga, det vill säga det redovisade bruttovärdet av

i)

lån och förskott till upplupet anskaffningsvärde och till verkligt värde via övrigt totalresultat,

ii)

lån och förskott som inte innehas för handel och som värderas till verkligt värde via resultatet.

(1)(b)

Lån och förskott till icke-finansiella företag som finansierar ekonomiska verksamheter som är förenliga med taxonomikraven, för varje miljömål, inklusive det redovisade bruttovärdet av lån och förskott i de relevanta redovisningskategorierna till företag som bedriver ekonomiska verksamheter som omfattas av taxonomin (när så är möjligt koder för den statistiska näringsgrensindelningen, Nace-koder, på fyrsiffrig nivå) och är relevanta för varje miljömål.

(1)(c)

Lån och förskott till icke-finansiella företag som finansierar ekonomiska verksamheter som är förenliga med taxonomikraven, för varje miljömål, inklusive alla lån och förskott som finansierar ekonomiska verksamheter som är förenliga med taxonomikraven, inbegripet undergrupper bestående av omställningsverksamheter och möjliggörande verksamheter.

Beloppet för (1)(c) ska beräknas med följande formel 1(c) = (1)(c)(1) + (1)(c)(2) där

(1)(c)(1)

utgör lån och förskott där användningen av medlen är känd, inklusive specialutlåning – projektfinansieringslån enligt vad som avses i bilaga V till kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 680/2014 (1),

(1)(c)(2)

utgör lån och förskott där användningen av medel är okänd (allmänna lån).

För tillämpningen av punkt (1)(c)(1) ska kreditinstitut beakta det redovisade bruttovärdet av projektfinansieringsexponeringarna mot det icke-finansiella företaget sett till i hur stor omfattning och andel projektet finansierar en ekonomisk verksamhet som är förenlig med taxonomin. Bedömningen av huruvida detta krav är uppfyllt ska baseras på information från motparten om det projekt eller de verksamheter som medlen ska gå till. Kreditinstitut ska tillhandahålla information om vilken typ av ekonomisk verksamhet som finansieras. Dubbelräkning är inte tillåtet. Om samma specialutlåningsexponering är relevant för två miljömål ska kreditinstitut beakta den för det mest relevanta målet.

För tillämpningen av (1)(c)(2) ska kreditinstitut tillämpa den kapitalutgiftsindikator och den omsättningsindikator som motparten ska lämna upplysningar om för varje miljömål i enlighet med denna förordning. Beloppet av lån och förskott till icke-finansiella företag ska vara summan av det redovisade bruttovärdet av totala lån och förskott där användningen av medlen är okänd till icke-finansiella företag viktat med andelen ekonomiska verksamheter som är förenliga med taxonomikraven, med en uppdelning på omställningsverksamheter och möjliggörande verksamheter för varje motpart.

Kreditinstitut ska beräkna de centrala resultatindikatorerna för dessa typer av exponeringar på följande vis:

 

Första steget = (1)(b)/(1)(a).

 

Andra steget = (1)(c)/(1)(b). Kreditinstitut ska lämna separata upplysningar om den del av den centrala resultatindikatorn som avser möjliggörande verksamheter när så är relevant.

Andelen gröna tillgångar för lån och förskott (GAR L&A) (för varje miljömål) = (1)(c)/(1)(a). Kreditinstitut ska lämna upplysningar om andelen gröna tillgångar på grundval av omsättningsindikatorn och separata upplysningar om den del av indikatorn som avser möjliggörande verksamheter och omställningsverksamheter när så är relevant.

Upplysningar ska lämnas om följande delar av de centrala resultatindikatorerna:

a)

Vad gäller stockar: på grundval av hela det redovisade bruttovärdet av lån och förskott från och med referensdatumet för lämnandet av upplysningar.

b)

Vad gäller flöden: på grundval av det redovisade bruttovärdet av nya lån och förskott under det år som föregår referensdatumet för lämnandet av upplysningar.

c)

En separat uppdelning ska göras för möjliggörande verksamheter och omställnings- och anpassningsverksamheter och för specialutlåning.

ii)   Andelen gröna tillgångar sett till skuldförbindelser till icke-finansiella företag (GAR DS)

Kreditinstitut ska beräkna och lämna upplysningar om följande poster för beräkningen av andelen gröna tillgångar för denna typ av exponeringar:

(2)(a)

Totala skuldförbindelser till icke-finansiella företag, inklusive det redovisade bruttovärdet av skuldförbindelser som värderas till upplupet anskaffningsvärde och till verkligt värde via övrigt totalresultat samt skuldförbindelser som inte innehas för handel som värderas till verkligt värde via resultaträkningen.

(2)(b)

Skuldförbindelser till icke-finansiella företag som finansierar ekonomiska verksamheter som är förenliga med taxonomikraven, för varje miljömål, inklusive det redovisade bruttovärdet av skuldförbindelser i de relevanta redovisningskategorierna till företag som bedriver ekonomiska verksamheter som omfattas av taxonomin (när så är möjligt koder för den statistiska näringsgrensindelningen, Nace-koder, på fyrsiffrig nivå).

(2)(c)

Skuldförbindelser till relevanta enheter som finansierar ekonomiska verksamheter som är förenliga med taxonomikraven, inklusive alla skuldförbindelser som finansierar ekonomiska verksamheter som är förenliga med taxonomikraven, inklusive omställningsverksamhet och möjliggörande verksamhet.

Beloppet för tillämpningen av (2)(c) ska beräknas med följande formel

 

2(c) = (2)(c)(1) + (2)(c)(2) där:

(2)(c)(1)

utgör skuldförbindelser där användningen av medel är känd,

(2)(c)(2)

utgör skuldförbindelser där användningen av medel är okänd.

För tillämpningen av 2(c)(1) ska kreditinstitut beakta följande:

(2)(c)(1)(a)

Kreditinstitut ska beakta hela det redovisade bruttovärdet av exponeringar mot miljömässigt hållbara obligationer som utfärdats i enlighet med unionslagstiftningen. Befintliga obligationsemissioner som klassificeras som gröna obligationer där emittenten måste använda medlen till investeringar i ekonomiska verksamheter som omfattas av taxonomin ska bedömas utifrån i hur hög grad de ekonomiska verksamheterna eller de finansierade projekten är förenliga med taxonomikraven enligt förordning (EU) 2020/852, på grundval av specifik information som ska tillhandahållas av emittenten av en emission. Kreditinstitut ska vara transparenta med vilken typ av ekonomisk verksamhet som finansieras. Dubbelräkning är inte tillåtet. Om samma gröna obligation kan vara relevant för två miljömål ska kreditinstituten beakta den för det mest relevanta målet.

(2)(c)(1)(b)

Kreditinstitut ska beakta det redovisade bruttovärdet av skuldförbindelser som investerats i projektfinansieringsexponeringar med avseende på i hur hög grad verksamheterna i det finansierade projektet är ekonomiska verksamheter som är förenliga med taxonomikraven. Bedömningen ska göras på grundval av specifik information som tillhandahålls av emittenten av emissionen. Dubbelräkning är inte tillåtet. Om samma specialutlåningsexponering kan vara relevant för två miljömål ska kreditinstitut beakta den för det mest relevanta målet. Kreditinstitut ska vara transparenta med vilken typ av ekonomisk verksamhet som finansieras.

För tillämpningen av (2)(c)(2) ska kreditinstitut tillämpa den omsättningsindikator och den kapitalutgiftsindikator som motparten ska lämna upplysningar om i enlighet med artikel 2 i denna förordning. Beloppet av skuldförbindelser gentemot icke-finansiella företag ska vara summan av det redovisade bruttovärdet av totala skuldförbindelser vars intäktsanvändning är okänd, viktat med andelen ekonomiska verksamheter som är förenliga med taxonomikraven, med en uppdelning på omställningsverksamheter och möjliggörande verksamheter för varje motpart.

Kreditinstitut ska beräkna de föreslagna centrala resultatindikatorerna enligt följande formel för denna typ av exponeringar:

 

Första steget = (2)(b)/(2)(a).

 

Andra steget = (2)(c)/(2)(b). Kreditinstitut ska lämna separata upplysningar om den del av den centrala resultatindikatorn som avser möjliggörande verksamheter och omställningsverksamheter när så är relevant.

Andelen gröna tillgångar sett till skuldförbindelser = (2)(c)/(2)(a) på grundval av omsättningsindikatorn och (2)(c)/(2)(a) på grundval av kapitalutgiftsindikatorn.

Upplysningar ska lämnas om följande delar av de centrala resultatindikatorerna:

a)

Vad gäller stockar: på grundval av hela det redovisade bruttovärdet av skuldförbindelser från och med referensdatumet för lämnandet av upplysningar.

b)

Vad gäller flöden: på grundval av det redovisade bruttovärdet av nya skuldförbindelser under det år som föregår referensdatumet för lämnandet av upplysningar.

c)

En separat uppdelning ska göras för möjliggörande verksamheter och omställningsverksamheter samt för specialutlåning.

iii)   Andelen gröna tillgångar sett till kreditinstituts kapitalandelar i icke-finansiella företag

Kreditinstitut ska beräkna och lämna upplysningar om följande:

a)

Andelen kapitalandelar i icke-finansiella företag som bedriver ekonomiska verksamheter som omfattas av taxonomin i förhållande till totala kapitalandelar i icke-finansiella företag.

Täljaren ska omfatta det redovisade bruttovärdet av de kapitalandelar, i icke-finansiella företag som bedriver ekonomiska verksamheter som omfattas av taxonomin, som inte innehas för handel och som utgör finansiella tillgångar som värderas till verkligt värde via övrigt totalresultat samt finansiella tillgångar som inte innehas för handel som värderas till verkligt värde via resultatet och innehav i dotterbolag, gemensamma företag och intressebolag.

Nämnaren ska omfatta hela det redovisade bruttovärdet av kapitalandelar, i icke-finansiella företag, som inte innehas för handel och som utgör finansiella tillgångar som värderas till verkligt värde via övrigt totalresultat samt finansiella tillgångar som inte innehas för handel som värderas till verkligt värde via resultatet och innehav i dotterbolag, gemensamma företag och intressebolag.

b)

Andelen kapitalandelar i icke-finansiella företag som bedriver ekonomiska verksamheter som är förenliga med taxonomikraven i förhållande till alla kapitalandelar i icke-finansiella företag som bedriver ekonomiska verksamheter som omfattas av taxonomin.

Täljaren ska vara lika med det redovisade bruttovärdet av de kapitalandelar som inte innehas för handel på grundval av omsättningsindikatorn och kapitalutgiftsindikatorn med anknytning till de ekonomiska verksamheter som är förenliga med taxonomikraven som bedrivs av det icke-finansiella företag som innehar egetkapitalinstrumentet.

Nämnaren ska omfatta det redovisade bruttovärdet av de kapitalandelar som inte innehas för handel på grundval av omsättningsindikatorn för de icke-finansiella företag som bedriver ekonomiska verksamheter som omfattas av taxonomin.

c)

Andelen gröna tillgångar sett till kapitalandelar (GAR EH) = Den andel av kapitalandelarna i icke-finansiella företag som finansierar ekonomiska verksamheter som är förenliga med taxonomikraven i förhållande till alla kapitalandelar i icke-finansiella företag.

Täljaren ska vara lika med det redovisade bruttovärdet av de kapitalandelar som inte innehas för handel viktat med omsättnings- och kapitalutgiftsindikatorn med anknytning till ekonomiska verksamheter som är förenliga med taxonomikraven, i enlighet med de upplysningar som lämnats av det icke-finansiella företag som innehar egetkapitalinstrumentet.

Nämnaren ska omfatta hela det redovisade bruttovärdet av de kapitalandelar i icke-finansiella företag som inte innehas för handel.

Upplysningar ska lämnas om följande delar av andelarna:

a)

Vad gäller stockar: på grundval av hela det redovisade bruttovärdet av kapitalandelar från och med referensdatumet för lämnandet av upplysningar.

b)

Vad gäller flöden: på grundval av det redovisade bruttovärdet av kapitalandelar under det år som föregår referensdatumet för lämnandet av upplysningar.

c)

En separat uppdelning ska göras för möjliggörande verksamheter och omställningsverksamheter.

iv)   Andelen gröna tillgångar av all finansiering gentemot icke-finansiella företag (lån plus kapitalandelar)

Upplysningar om de tre andelarna för varje miljömål ska lämnas på grundval av omsättningsindikatorn och, när det gäller skuldförbindelser och kapitalandelar, på grundval av omsättningsindikatorn och kapitalutgiftsindikatorn för underliggande tillgångar på aggregerad nivå för alla finansieringsinstrument i balansräkningen, inbegripet kapitalandelar, gentemot icke-finansiella företag.

Andelarnas täljare och nämnare ska innehålla det redovisade bruttovärdet av de lån och förskott, skuldförbindelser och kapitalandelar som är relevanta i det enskilda fallet.

1.2.1.2   Andelen gröna tillgångar sett till lån till och kapitalandelar i finansiella företag

Andelen gröna tillgångar sett till lån till och kapitalandelar i finansiella företag ska beräknas som den andel lån och förskott, skuldförbindelser och kapitalandelar i relevanta redovisningsinstrument som för miljömålet finansierar ekonomiska verksamheter som är förenliga med taxonomikraven, i förhållande till alla lån och förskott till, skuldförbindelser gentemot och kapitalandelar i finansiella företag.

Upplysningar ska lämnas för denna andel gröna tillgångar vad gäller begränsning av och anpassning till klimatförändringar, och det ska framgå hur stor del som rör möjliggörande verksamheter. När det gäller begränsning av klimatförändringarna ska upplysning om andelen gröna tillgångar också innehålla information om omställningsverksamheter och anpassningsverksamheter. För de verksamheter som bidrar till målen om begränsningar av och anpassning till klimatförändringar och andra miljömål ska kreditinstitut också lämna upplysningar om stockar och flöden.

Täljaren för andelen gröna tillgångar för finansiella företag ska beräknas på grundval av motparternas centrala resultatindikatorer beräknade enligt denna förordning. Den summa av alla lån och förskott, skuldförbindelser och kapitalandelar i de relevanta redovisningsinstrumenten gentemot finansiella företag som ska beaktas i täljaren ska vara summan av deras redovisade bruttovärde, viktat med andelen ekonomiska verksamheter som är förenliga med taxonomikraven, och en uppdelning avseende omställnings- och anpassningsverksamheter samt möjliggörande verksamheter ska göras för varje motpart.

Om motparten är ett annat kreditinstitut ska de omsättnings- och kapitalutgiftsbaserade indikatorerna vara det redovisade bruttovärdet av skuldförbindelser, lån och förskott och kapitalandelar i de relevanta redovisningsinstrumenten viktat genom motpartens totala andel gröna tillgångar i enlighet med definitionen i avsnitt, det vill säga det redovisade bruttovärdet multiplicerat med motpartens totala andel gröna tillgångar.

Om motparten är ett värdepappersföretag ska följande beräkning av den centrala resultatindikatorn tillämpas på grundval av den tjänsterelaterade andelen av värdepappersföretagets intäkter:

a)

För värdepappersföretag som handlar för egen räkning i enlighet med avsnitt A i bilaga I till Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU (2) ska det redovisade bruttovärdet av skuldförbindelser, lån och förskott och kapitalandelar viktas genom den omsättningsbaserade och kapitalutgiftsbaserade andelen gröna tillgångar i enlighet med de upplysningar som lämnats ut av värdepappersföretaget, det vill säga det redovisade bruttovärdet multiplicerat med värdet på de tillgångar som investerats (skuldförbindelser, egetkapitalinstrument, likvida tillgångar och derivat) i ekonomiska verksamheter som är förenliga med taxonomikraven som en andel av värdet på alla investerade tillgångar.

b)

För andra värdepappersföretag än de som handlar för egen räkning i enlighet med avsnitt A i bilaga I till direktiv 2014/65/EU ska det redovisade bruttovärdet av skuldförbindelser, lån och förskott och kapitalandelar viktas genom den omsättnings- och kapitalutgiftsbaserade centrala resultatindikatorn för intäkter, alltså avgifter, provisioner och andra monetära förmåner, i enlighet med de upplysningar som lämnats ut av värdepappersföretagen, det vill säga det redovisade bruttovärdet ska multipliceras med avgifter, provisioner och andra monetära förmåner från tjänster och verksamheter gentemot ekonomiska verksamheter som är förenliga med taxonomikraven som en andel av de totala avgifterna, provisionsintäkterna och övriga monetära förmånerna från alla tjänster och verksamheter.

Om motparten är en kapitalförvaltare ska de omsättnings- och kapitalutgiftsbaserade centrala resultatindikatorerna vara det redovisade bruttovärdet av skuldförbindelser, lån och förskott och kapitalandelar viktat genom den andel av motpartens investeringar som gjorts i ekonomiska verksamheter som är förenliga med taxonomikraven, i enlighet med vad som specificeras i bilaga III och IV till denna förordning, det vill säga det redovisade bruttovärdet multiplicerat med kapitalförvaltarens andel av alla investeringar.

Om investeringsobjekten är försäkrings- eller återförsäkringsföretag ska riktmärket vara investeringar, premieinkomst brutto eller, beroende på vad som är tillämpligt, de totala försäkringsinkomsterna, i enlighet med resultaten från beräkningen av antingen den omsättnings- och kapitalutgiftsbaserade investeringsindikatorn eller av investeringsobjektets försäkringsverksamhetsindikator i enlighet med bilagorna XI och X till denna förordning.

Nämnaren ska vara hela det redovisade bruttovärdet av lån och förskott, skuldförbindelser och kapitalandelar i relevanta redovisningsinstrument gentemot finansiella företag.

1.2.1.3   Andelen gröna tillgångar sett till hushållsexponeringar

Andelen gröna tillgångar sett till hushållsexponeringar mot bostadsfastighets- eller husrenoveringslån ska beräknas som den andel av lånen till hushåll som är säkrad genom bostadsfastigheter eller beviljats i husrenoveringssyfte och som är förenlig med taxonomikraven i enlighet med de tekniska granskningskriterierna för byggnader, närmare bestämt renovering och förvärv och ägande i enlighet med punkterna 7.2, 7.3,7.4, 7.5, 7.6 respektive 7.7 i bilaga I till den delegerade akten på klimatområdet, i förhållande till alla lån till hushåll som säkrats genom bostadsfastigheter eller beviljats i husrenoveringssyfte. Denna andel gröna tillgångar ska omfatta upplysningar om omställningsverksamheter och stockar och flöden. Denna andel gröna tillgångar ska endast tillämpas på investeringar som är relevanta för begränsning av klimatförändringarna.

Andelen gröna tillgångar sett till hushållsexponeringar mot konsumtionskrediter för billån ska beräknas som den andel av lånen som finansierar bilar som överensstämmer med de tekniska granskningskriterierna i punkt 6.5 i bilaga I till den delegerade akten på klimatområdet. Denna andel gröna tillgångar ska inbegripa upplysningar om omställningsverksamheter, och även upplysningar om lånestockar enkom för de lån som beviljats efter [datumet för tillämpning av denna förordning] och låneflöden. Denna andel gröna tillgångar ska endast tillämpas på investeringar som är relevanta för begränsning av klimatförändringarna.

Centrala resultatindikatorer för hushållsexponeringar som finansierar ekonomiska verksamheter som är förenliga med taxonomikraven ska endast tillämpas för målet om begränsning av klimatförändringar.

i)    Bolån

De centrala resultatindikatorupplysningar som ska lämnas ut av kreditinstitut ska omfatta privatlåneportföljen, i synnerhet hypotekslåneportföljen. Denna centrala resultatindikator ska redovisas med beaktande av förenligheten med de tekniska granskningskriterierna för byggnader i punkterna 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6 och 7.7 i bilaga I till den delegerade akten på klimatområdet.

Kreditinstitut ska lämna upplysningar om den centrala resultatindikatorn för sin bolåneportfölj uttryckt som den andel av lånen till hushåll som är säkrad genom bostadsfastigheter som bidrar till miljömålet om begränsning av klimatförändringarna i punkterna 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6 och 7.7 i bilaga I till den delegerade akten på klimatområdet i förhållande till alla lån till hushåll som är säkrade genom bostadsfastigheter.

Kreditinstitut ska lämna upplysningar om lånestockar från och med referensdatumet för lämnandet av upplysningar och upplysningar om flöden av nya utlåningar under den period då upplysningar ska lämnas.

Täljaren ska inbegripa det redovisade bruttovärdet av de bolån som överensstämmer med de tekniska granskningskriterierna i punkt 7.7 i bilaga I till den delegerade akten på klimatområdet.

I täljaren ska kreditinstituten också beakta de lån som beviljats för renovering av en byggnad eller ett hus i enlighet med de tekniska granskningskriterierna för byggnader enligt punkterna 7.2, 7.3, 7.4, 7.5 och 7.6 i bilaga I till den delegerade akten på klimatområdet.

Nämnaren ska omfatta hela det redovisade bruttovärdet av lån till hushåll som är säkrade genom bostadsfastigheter plus hela det redovisade bruttovärdet av lån till hushåll för husrenovering, och dubbelräkningar av lån ska undvikas i de fall de sistnämnda är säkrade lån.

ii)    Hushåll – Konsumtionskrediter för billån

Kreditinstitut ska lämna upplysning om en central resultatindikator för lån som beviljats hushåll för förvärv av motorfordon (billån). En central resultatindikator ska vara en andel av lån som är förknippade med bilar som överensstämmer med de tekniska granskningskriterierna i enlighet med punkt 6.5 i bilaga I till den delegerade akten på klimatområdet.

Kreditinstitut ska beakta de billån som beviljats från och med datumet för tillämpning av kraven på att upplysningar ska lämnas, för den centrala resultatindikatorn både för stockar och för nya lån. Uppdateringar av stocken av lån som beviljats innan tillämpningsdatumet ska inte beaktas.

1.2.1.4   GAR för lån och förskott som finansierar offentligägda bostäder och annan specialutlåning till offentliga myndigheter

Om kreditinstitut har en affärsmodell som i stor utsträckning bygger på finansiering av offentligägda bostäder ska de lämna upplysningar om en central resultatindikator avseende i hur hög grad de överensstämmer med de tekniska granskningskriterierna enligt punkt 7.7 i bilaga I till den delegerade akten på klimatområdet för byggnader vars inköp finansieras av kreditinstitutet. Kreditinstituten ska uppskatta och lämna upplysningar om denna andel gröna tillgångar uttryckt som den andel av lånen till kommuner som finansierar offentligägda bostäder som överensstämmer med de tekniska granskningskriterierna enligt punkt 7.7 i bilaga I till den delegerade akten på klimatområdet i förhållande till alla lån till kommuner som finansierar offentligägda hyresbostäder. Kreditinstitutet ska lämna upplysningar om stockar och flöden.

Metoden för beräkningen av täljaren och nämnaren ska vara densamma som i metoden för bolån.

För finansiering av andra verksamheter och tillgångar än offentligägda bostäder ska kreditinstitut beakta det redovisade bruttovärdet av projektfinansieringsexponeringarna mot den offentliga myndigheten sett till i hur stor omfattning och andel projektet finansierar en ekonomisk verksamhet som är förenlig med taxonomin. Bedömningen av huruvida detta krav är uppfyllt ska baseras på information från den offentliga myndigheten om det projekt eller de verksamheter som medlen ska gå till. Kreditinstitut ska tillhandahålla information om vilken typ av ekonomisk verksamhet som finansieras. Dubbelräkning är inte tillåtet. Om samma specialutlåningsexponering är relevant för två miljömål ska kreditinstitut beakta den för det mest relevanta målet.

1.2.1.5   Andra exponeringar i balansräkningen – Återtagna säkerheter i form av fastigheter

Kreditinstitut ska lämna upplysning om den centrala resultatindikatorn när det gäller den del av deras försäljningsportfölj med återtagna säkerheter i form av kommersiella fastigheter och bostadsfastigheter som överensstämmer med de tekniska granskningskriterierna i punkt 7.7 i bilaga I till den delegerade akten på klimatområdet för miljömålet om begränsning av klimatförändringar, uttryckt som den andel av de återtagna säkerheterna i form av kommersiella fastigheter och bostadsfastigheter som överensstämmer med de tekniska granskningskriterierna i punkt 7.7 i bilaga I till den delegerade akten på klimatområdet i förhållande till alla återtagna säkerheter i form av kommersiella fastigheter och bostadsfastigheter.

Kreditinstitut ska lämna upplysningar om lånestockar från och med referensdatumet för lämnande av upplysningar samt information om flöden av nya tillgångar under offentliggörandeperioden.

Täljaren ska inbegripa det redovisade bruttovärdet av de återtagna säkerheter i form av kommersiella fastigheter och bostadsfastigheter som överensstämmer med de tekniska granskningskriterierna för byggnader i punkt 7.7 i bilaga I till den delegerade akten på klimatområdet.

Nämnaren ska inbegripa hela det redovisade bruttovärdet av de återtagna säkerheter i form av kommersiella fastigheter och bostadsfastigheter som kreditinstituten innehar för försäljning.

Kreditinstitut ska lämna upplysningar om lånestockar från och med referensdatumet för lämnandet av upplysningar och upplysningar om flöden av nya utlåningar under den period då upplysningar ska lämnas.

1.2.1.6   Total andel gröna tillgångar

Kreditinstituten ska lämna upplysningar om den totala andelen gröna tillgångar. Den ska avspegla det sammanlagda värdet av de exponeringsbaserade centrala resultatindikatorerna genom att nämnaren ska innehålla alla tillgångar i balansräkningen utan exponeringar som avses i artikel 7.1 och den totala täljaren ska vara en addition av täljarna för de miljömässigt hållbara exponeringarna i de exponeringsbaserade centrala resultatindikatorerna.

a)

Den totala andelen gröna tillgångar för finansieringsverksamheter gentemot finansiella företag, för alla miljömålen.

b)

Den totala andelen gröna tillgångar för finansieringsverksamheter gentemot icke-finansiella företag, för alla miljömålen.

c)

Andelen gröna tillgångar för exponeringar som gäller bostadsfastigheter, inbegripet husrenoveringslån, för målet om begränsningar av klimatförändringarna.

d)

Andelen gröna tillgångar för hushållens billån, för målet om begränsningar av klimatförändringarna.

e)

Andelen gröna tillgångar för lån till lokala myndigheter för bostadsfinansiering och annan specialutlåning.

f)

Andelen gröna tillgångar sett till återtagna säkerheter i form av kommersiella fastigheter och bostadsfastigheter som innehas för försäljning.

Tillsammans med den totala andelen gröna tillgångar ska kreditinstituten lämna upplysning om hur stor procentandel av deras tillgångar som inte tas med i täljaren för andelen gröna tillgångar i enlighet med artikel 7.2 och 7.3 och punkt 1.1.2 i denna bilaga.

1.2.2   Centrala resultatindikatorer sett till exponeringar utanför balansräkningen

Kreditinstitut ska lämna upplysningar om en kompletterande andel när det gäller till vilken nivå exponeringarna utanför balansräkningen är förknippade med ekonomiska verksamheter som är förenliga med taxonomikraven när det gäller exponeringar som kreditinstitut förvaltar och riktar eller bidrar till att rikta kapitalflöden mot ekonomiska verksamheter vars miljömässiga hållbarhet kan bedömas i enlighet med förordning (EU) 2020/852, enligt nedan:

a)

Finansiella garantier som ligger till grund för lån och förskott och andra skuldinstrument gentemot företag.

b)

Tillgångar under förvaltning.

1.2.2.1   Andelen grönt när det gäller finansiella garantier till finansiella och icke-finansiella företag (finansiell garantiindikator)

Andelen grönt när det gäller finansiella garantier till företag ska definieras som den andel av de finansiella garantierna som ligger till grund för skuldinstrument som finansierar ekonomiska verksamheter som är förenliga med taxonomikraven i förhållande till alla finansiella garantier som ligger till grund för skuldförbindelser gentemot företag. Detta inbegriper upplysning om stockar och flöden. När det gäller begränsning av klimatförändringarna ska upplysningar även lämnas om vad som utgör möjliggörande verksamheter och vad som utgör omställningsverksamheter. När det gäller anpassning till klimatförändringarna ska upplysningar lämnas om vad som utgör möjliggörande verksamheter och vad som utgör anpassningsverksamheter.

Metoden för beräkningen av den centrala resultatindikatorn för finansiella garantier ska vara samma som den metod som fastställdes för de centrala resultatindikatorerna sett till lån och förskott och/eller skuldförbindelser gentemot företag, men tillämpas på de underliggande lån och förskott/skuldförbindelser som kreditinstitutet tillhandahåller.

1.2.2.2   Andelen gröna tillgångar sett till tillgångar under förvaltning (indikator för tillgångar under förvaltning)

Andelen gröna tillgångar sett till tillgångar under förvaltning ska vara den andel av tillgångarna under förvaltning (egetkapitalinstrument och skuldinstrument) som tillhör företag som finansierar ekonomiska verksamheter som är förenliga med taxonomikraven i förhållande till alla tillgångar under förvaltning (egetkapitalinstrument och skuldinstrument). Detta inbegriper upplysning om stockar och flöden. När det gäller begränsning av klimatförändringarna ska upplysningar även lämnas om vad som utgör möjliggörande verksamheter och vad som utgör omställningsverksamheter. När det gäller anpassning till klimatförändringarna ska upplysningar lämnas om vad som utgör möjliggörande verksamheter och vad som utgör anpassningsverksamheter.

Metoden för beräkning av indikatorn för tillgångar under förvaltning ska vara samma som metoden för kapitalförvaltare i enlighet med bilaga III till denna förordning.

1.2.3   Centrala resultatindikatorer sett till andra tjänster än utlåning – Avgifter och provisioner (avgifts- och provisionsindikatorn)

Den centrala resultatindikatorn för avgifts- och provisionsintäkter kopplade till tjänster som är förknippade med de av företagens ekonomiska verksamheter som är förenliga med taxonomikraven ska definieras som den andel av kreditinstitutets avgifts- och provisionsintäkter från företag härrörande från andra produkter och tjänster än utlåning som är förknippad med ekonomiska verksamheter som är förenliga med taxonomikraven i förhållande till totala avgifts- och provisionsintäkter från företag som härrör från andra produkter eller tjänster än utlåning.

Kreditinstitut ska lämna upplysningar om avgifts- och provisionsintäkter kopplade till andra tillhandahållna tjänster än utlåning och kapitalförvaltning, inbegripet följande tjänster (som de rapporterats in av instituten i enlighet med mall 22.1 ”Avgifts- och provisionsintäkter och avgifts- och provisionskostnader, per verksamhet” i genomförandeförordning (EU) nr 680/2014):

a)

Emissioner eller övriga tjänster med anknytning till tredje parts värdepapper.

b)

Mottagande, vidarebefordran och genomförande av kundorder om köp eller försäljning av värdepapper.

c)

Rådgivning om fusioner och företagsförvärv.

d)

Företagsfinansieringstjänster avseende kapitalmarknadsrådgivning till företagskunder eller andra.

e)

Privatbanksrelaterade arvoden.

f)

Clearing- och avvecklingstjänster.

g)

Förvaringstjänster eller andra relaterade tjänster.

h)

Betaltjänster.

i)

Avgifts- och provisionsintäkter för distribution av produkter som är utfärdade av företag utanför den konsoliderade gruppen till dess nuvarande kunder.

j)

Låneavbetalningsverksamhet.

k)

Valutatjänster och internationella transaktioner.

Den centrala resultatindikatorns täljare ska inbegripa avgifts- och provisionsintäkter enligt definitionen i genomförandeförordning (EU) nr 680/2014, bilaga V, punkt 284 från andra tjänster som tillhandahålls företag än utlånings- och kapitalförvaltningstjänster och som är förknippade med ekonomiska verksamheter som är förenliga med taxonomikraven. Detta ska beräknas genom en viktning av avgifts- och provisionsintäkterna från varje motpart med den andel av omsättningen och kapitalutgifterna som är förknippad med de av företagets ekonomiska verksamheter som är förenliga med taxonomikraven och bidrar till det relevanta miljömålet på grundval av de upplysningar som företaget lämnat i enlighet med artikel 8 i förordning (EU) 2020/852. För finansiella företag ska den andel för motparten som ska tillämpas vara samma som för de centrala resultatindikatorerna för dessa företag.

Nämnaren ska vara alla de avgifts- och provisionsintäkter från företag som härrör från andra produkter och tjänster än utlåning och kapitalförvaltning.

1.2.4   Andra upplysningar som ska lämnas i andelen gröna tillgångar: Andel gröna tillgångar för handelsportföljen

Handelsportföljen ska undantas från nämnaren och täckningen av totala gröna tillgångar.

Kreditinstitut ska beskriva hur deras investeringspolicy för handelsportföljen ser ut, dess övergripande sammansättning och alla slags trender i fråga om förhärskande sektorer och hur de är förknippade med ekonomiska verksamheter som är förenliga med taxonomikraven. De ska också beskriva potentiella begränsningar med avseende på klimat- och miljörisker, med avseende på i vilken grad de är förknippade med ekonomiska verksamheter som är förenliga med taxonomikraven samt hur de hanterar miljörisker som kan påverka portföljens värde.

Om en handelsportfölj spelar en viktig roll i kreditinstitutets affärsmodell, och i synnerhet om kreditinstitutet inte uppfyller de villkor som anges i artikel 94.1 i förordning (EU) nr 575/2013 eller de villkor som anges i artikel 325a.1 i samma förordning, ska kreditinstitutet lämna kvantitativa upplysningar och centrala resultatindikatorer som visar i vilken utsträckning institutet handlar med miljömässigt hållbara tillgångar och i vilken utsträckning det bidrar till att främja handel med denna typ av tillgångar.

Kreditinstitut ska lämna följande upplysningar:

a)

All handel under perioden för lämnande av upplysningar i instrument som är förenliga med taxonomikraven, inbegripet absoluta inköp plus absoluta försäljningar av miljömässigt hållbara värdepapper.

b)

All handel med värdepapper under perioden för lämnande av upplysningar, inbegripet totala absoluta inköp plus totala absoluta försäljningar av värdepapper.

Absoluta inköp plus absoluta försäljningar av miljömässigt hållbara värdepapper ska ingå i täljaren för den specifika andelen gröna tillgångar i kreditinstitutets handelsportfölj. Alla absoluta inköp plus alla absoluta försäljningar av värdepapper ska ingå i nämnaren för andelen gröna tillgångar i handelsportföljen.

Den del av nämnaren som avser andelen gröna tillgångar i handelsportföljen ska uppskattas genom att det redovisade bruttovärdet av skuldförbindelser och egetkapitalinstrument som köpts in och/eller sålts från varje motpart viktas med den andel av omsättningen och kapitalutgifterna som är förknippad med de av företagets ekonomiska verksamheter som är förenliga med taxonomikraven och bidrar till det relevanta miljömålet på grundval av de upplysningar som företaget lämnat i enlighet med artikel 8 i förordning (EU) 2020/852. För finansiella företag ska den andel från motparten som ska tillämpas vara samma som för de centrala resultatindikatorerna för dessa motparter.


(1)  Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 680/2014 av den 16 april 2014 om tekniska standarder för genomförande av instituts tillsynsrapportering enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013 (EUT L 191, 28.6.2014, s. 1).

(2)  Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU av den 15 maj 2014 om marknader för finansiella instrument och om ändring av direktiv 2002/92/EG och av direktiv 2011/61/EU (EUT L 173, 12.6.2014, s. 349).


BILAGA VI

MALL FÖR DE CENTRALA RESULTATINDIKATORERNA FÖR KREDITINSTITUT

Mallnr

Namn

0

Sammanställning av centrala resultatindikatorer

1

Tillgångar för beräkningen av andelen gröna tillgångar

2

Andelen gröna tillgångar – Sektorsinformation

3

Central resultatindikator för andelen gröna tillgångar i stocken

4

Central resultatindikator för andelen gröna tillgångar i flödet

5

Central resultatindikator för exponeringar utanför balansräkningen

6

Central resultatindikator för avgifts- och provisionsintäkter från andra tjänster än utlåning och kapitalförvaltning

7

Central resultatindikator för handelslagerportföljen

0.   Sammanställning av de centrala resultatindikatorer för vilka kreditinstitut ska lämna upplysningar enligt artikel 8 i taxonomiförordningen

Image 10

1.   Tillgångar för beräkningen av andelen gröna tillgångar

Image 11

2.   Andelen gröna tillgångar – Sektorsinformation

Image 12

3.   Central resultatindikator för andelen gröna tillgångar i stocken

Image 13

4.   Central resultatindikator för andelen gröna tillgångar i flödet

Image 14

5.   Central resultatindikator för exponeringar utanför balansräkningen

Image 15

6.   Central resultatindikator för avgifts- och provisionsintäkter från andra tjänster än utlåning och kapitalförvaltning

Image 16

7.   Central resultatindikator för handelslagerportföljen

Image 17


BILAGA VII

CENTRALA RESULTATINDIKATORER FÖR VÄRDEPAPPERSFÖRETAG

Upplysningar om centrala resultatindikatorer som ska lämnas av värdepappersföretag

1.   De centrala resultatindikatorernas omfattning

Upplysningarna om centrala resultatindikatorer och metoden ska omfatta och vara utformade separat för samtliga följande tjänster som anges i bilaga I, avsnitt A, till direktiv 2014/65/EU:

a)

Värdepappersföretags handel för egen räkning, oavsett om värdepappersföretagen är huvudaktör eller handlar för sina kunders räkning i enlighet med avsnitt A.3 i bilaga I till direktiv 2014/65/EU.

b)

Värdepappersföretags investeringstjänster och investeringsverksamhet utöver handel för egen räkning i enlighet med avsnitt A i bilaga I till direktiv 2014/65/EU, med undantag av punkt 3 i det avsnittet.

De sidotjänster som anges i avsnitt B i bilaga I till direktiv 2014/65/EU ska inte ingå i upplysningarna.

De investeringstjänster och den investeringsverksamhet som ska omfattas av upplysningskraven enligt artikel 8 i förordning (EU) 2020/852 och denna förordning ska inbegripa följande:

a)

Mottagande och vidarebefordran av order beträffande ett eller flera finansiella instrument.

b)

Utförande av order på kunders uppdrag.

c)

Handel för egen räkning.

d)

Portföljförvaltning.

e)

Investeringsrådgivning.

f)

Garantiverksamhet för finansiella instrument och/eller placering av finansiella instrument på grundval av ett fast åtagande.

g)

Placering av finansiella instrument utan fast åtagande.

h)

Drift av en MTF-plattform.

i)

Drift av en OTF-plattform.

2.   Värdepappersföretag som bedriver handel för egen räkning

Värdepappersföretag som bedriver handel för egen räkning ska lämna upplysningar om följande centrala resultatindikatorer:

2.1   Centrala resultatindikatorer som rör deras tillgångar, såsom

andel tillgångar som är förknippade med ekonomiska verksamheter som omfattas av taxonomin inom de totala tillgångarna,

andel tillgångar som är förknippade med ekonomiska verksamheter som är förenliga med taxonomikraven inom de tillgångar som är förknippade med ekonomiska verksamheter som omfattas av taxonomin, och

andel tillgångar som är förknippade med ekonomiska verksamheter som är förenliga med taxonomikraven inom de totala tillgångarna, dvs. andelen gröna tillgångar.

Vid beräkningen av centrala resultatindikatorer ska följande beaktas:

2.2   Investeringsobjekt

Investeringsobjekt ska omfatta icke-finansiella företag, icke-finansiella företag som inte omfattas av artiklarna 19a och 29a i direktiv 2014/95/EU samt finansiella företag och finansiella företag som inte omfattas av artiklarna 19a och 29a i direktiv 2014/95/EU.

För investeringsobjekt som omfattas av artiklarna 19a och 29a i direktiv 2014/95/EU ska värdepappersföretagen använda de centrala resultatindikatorer som investeringsobjekten lämnar upplysningar om enligt denna förordning. För investeringsobjekt som inte omfattas av direktiv 2014/95/EU ska artikel 8.3 i denna förordning tillämpas.

2.3   Investeringsinstrument – tillgångar

För investeringsinstrument ska beräkningen av centrala resultatindikatorer omfatta skuldförbindelser, egetkapitalinstrument, likvida tillgångar i förhållande till investeringsobjekt och övriga tillgångar.

2.4   Beräkningsmetod

När det gäller beräkningen av andelen gröna tillgångar för värdepappersföretags tjänster och verksamheter vid handel för egen räkning ska värdepappersföretagen använda investeringsobjektens centrala resultatindikatorer för omsättning och kapitalutgifter för varje miljömål.

Täljaren ska bestå av investeringarnas värde viktat med andelen ekonomiska verksamheter som är förenliga med taxonomikraven, uppdelat på investeringsobjektets omställningsverksamheter och möjliggörande verksamheter, dvs. med den andel av investeringsobjektets omsättning och kapitalutgifter som är förknippade med ekonomiska verksamheter som är förenliga med taxonomikraven.

Det vägda medelvärdet av investeringarna ska beräknas på grundval av den taxonomiförenliga andelen av investeringsobjektens ekonomiska verksamheter, mätt enligt följande:

a)

För investeringsobjekt som är icke-finansiella företag: centrala resultatindikatorer för omsättning och kapitalutgifter från beräkningen av investeringsobjektets centrala resultatindikatorer i enlighet med bilagorna I och II.

b)

För investeringsobjekt som är kapitalförvaltare: omsättnings- och kapitalutgiftsbaserade centrala resultatindikatorer från beräkningen av investeringsobjektets resultatindikatorer i enlighet med bilagorna III och IV.

c)

För investeringsobjekt som är kreditinstitut: andelen gröna tillgångar baserat på omsättning och kapitalutgifter från beräkningen av investeringsobjektets andel gröna tillgångar i enlighet med bilagorna V och VI.

d)

För investeringsobjekt som är värdepappersföretag, investeringar och intäkter från beräkningen av investeringsobjektets omsättnings- och kapitalutgiftsbaserade centrala resultatindikatorer i enlighet med bilagorna VII och VIII, i enlighet med andelen tjänster och verksamheter vid handel för egen räkning och utom handel för egen räkning i värdepappersföretagets inkomster.

e)

För investeringsobjekt som är försäkrings- eller återförsäkringsföretag: investeringar, premieinkomst brutto eller, beroende på vad som är tillämpligt, de totala försäkringsinkomsterna på grundval av resultaten av beräkningen av antingen den omsättningsbaserade eller kapitalutgiftsbaserade investeringsindikatorn, om tillämpligt, kombinerat med försäkringsverksamhetsindikatorn när det gäller investeringsobjekt som är skadeförsäkrings- och återförsäkringsbolag, i enlighet med bilagorna IX och X.

För skuldförbindelser som emitterats av ett investeringsobjekt i syfte att finansiera särskilda verksamheter eller projekt, eller då investeringsobjektet har emitterat miljömässigt hållbara obligationer, ska värdepappersföretagen, på grundval av upplysningar från investeringsobjektet, bedöma dessa skuldförbindelser med utgångspunkt i huruvida de finansierar ekonomiska verksamheter eller projekt som är förenliga med taxonomikraven.

Genom undantag från andra och tredje styckena i denna punkt 2.4 ska skuldförbindelser som syftar till att finansiera specifika identifierade verksamheter eller projekt, eller miljömässigt hållbara obligationer som emitterats av ett investeringsobjekt inkluderas i täljaren upp till värdet av de taxonomiförenliga ekonomiska verksamheter som intäkterna från dessa obligationer och skuldförbindelser finansierar, på grundval av information som lämnas av investeringsobjektet.

För nämnaren ska totala tillgångar omfatta alla tillgångar som värdepappersföretag investerar för egen räkning.

3.   Värdepappersföretag som inte bedriver handel för egen räkning

Värdepappersföretag som inte bedriver handel för egen räkning ska lämna upplysningar om följande centrala resultatindikatorer:

3.1   Centrala resultatindikatorer som rör intäkter, däribland avgifter, provisioner och andra monetära förmåner såsom

andel intäkter från tjänster och verksamheter som är förknippade med ekonomiska verksamheter som omfattas av taxonomin inom de totala intäkterna från investeringstjänster och investeringsverksamheter,

andel intäkter från investeringstjänster och investeringsverksamheter som är förknippade med ekonomiska verksamheter som är förenliga med taxonomikraven inom intäkterna från investeringstjänster och investeringsverksamheter som är förknippade med ekonomiska verksamheter som omfattas av taxonomin, och

andel intäkter från investeringstjänster och investeringsverksamheter som är förknippade med ekonomiska verksamheter som är förenliga med taxonomikraven inom totala intäkter från investeringstjänster och investeringsverksamheter dvs. andelen gröna tillgångar.

Vid beräkningen av centrala resultatindikatorer ska följande beaktas:

3.2   Kunder

Värdepappersföretag ska beakta kunder som tar emot andra investeringstjänster än tjänster vid handel för egen räkning och sidotjänster, vilka är icke-finansiella företag och andra icke-finansiella företag som inte omfattas av artiklarna 19a och 29a i direktiv 2014/95/EU samt finansiella företag och andra finansiella företag som inte omfattas av artiklarna 19a och 29a i direktiv 2014/95/EU.

För investeringsobjekt som omfattas av direktiv 2014/95/EU ska värdepappersföretagen använda de centrala resultatindikatorer som investeringsobjekten lämnar upplysningar om enligt denna förordning. För investeringsobjekt som inte omfattas av direktiv 2014/95/EU ska artikel 8.3 i denna förordning tillämpas.

3.3   Beräkningsmetod

För värdepappersföretags verksamhet utom handel för egen räkning ska täljaren bestå av det vägda medelvärdet av värdepappersföretagets intäkter (avgifter, provisioner och andra monetära förmåner) i förhållande till det sammanlagda värdet av ekonomiska verksamheter som är förenliga med taxonomikraven inom kundernas verksamheter. Den metod som anges i punkt 2.4 i denna bilaga ska tillämpas.

3.4   Ytterligare faktorer

I mallarna ska värdepappersföretagen ange miljömålen och verksamheternas karaktär, dvs. om de är möjliggörande verksamheter eller omställningsverksamheter.

Upplysningar ska lämnas efter avräkning av potentiella säkringar och motfordringar, oavsett vilket instrument som används i enlighet med artikel 3.4 och 3.5 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2012/236 (1).


(1)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 236/2012 av den 14 mars 2012 om blankning och vissa aspekter av kreditswappar (EUT L 86, 24.3.2012, s. 1).


BILAGA VIII

MALL FÖR VÄRDEPAPPERSFÖRETAGS CENTRALA RESULTATINDIKATORER

Mallnr

Namn

0

Sammanställning av de centrala resultatindikatorer för vilka värdepappersföretag ska lämna upplysningar enligt artikel 8 i taxonomiförordningen

1

Resultatindikator för värdepappersföretag – Handel för egen räkning

2

Resultatindikator för värdepappersföretag – Övriga tjänster

0.   Sammanställning av de centrala resultatindikatorer för vilka värdepappersföretag ska lämna upplysningar enligt artikel 8 i taxonomiförordningen

Image 18

1.   Resultatindikator för värdepappersföretag – Handel för egen räkning

Image 19

2.   Resultatindikator för värdepappersföretag – Övriga tjänster

Image 20

Image 21


BILAGA IX

CENTRALA RESULTATINDIKATORER FÖR FÖRSÄKRINGS- OCH ÅTERFÖRSÄKRINGSFÖRETAG

1.   Resultatindikator för investeringar

De centrala resultatindikatorer som rör investeringar av försäkrings- och återförsäkringsföretag ska utgöras av det vägda medelvärdet av de investeringar som är inriktade på finansiering av, eller är förknippade med, ekonomiska verksamheter som är förenliga med taxonomikraven. Resultatindikatorerna ska presenteras både i procent i förhållande till ”totala investeringar” och i absoluta beloppsenheter.

Investeringar innebär alla direkta och indirekta investeringar, däribland investeringar i företag för kollektiva investeringar och ägarintressen, lån och hypotekslån, fastigheter, materiella anläggningstillgångar samt, när så är relevant, immateriella tillgångar.

I ytterligare upplysningar ska försäkrings- och återförsäkringsföretag särskilja andelen investeringar avseende livförsäkringskontrakt där försäkringstagaren bär investeringsrisken och andelen övriga investeringar. Kvotens täckning i förhållande till balansomslutningen ska inte omfatta de exponeringar som avses i artikel 7.1 i denna förordning.

Upplysningarna ska delas upp enligt miljömål i procent och i beloppsenheter, när uppgift finns.

Det vägda medelvärdet av investeringarna ska beräknas på grundval av den taxonomiförenliga andelen av investeringsobjektens ekonomiska verksamheter, mätt enligt följande:

a)

För investeringsobjekt som är icke-finansiella företag: centrala resultatindikatorer för omsättning och kapitalutgifter från beräkningen av investeringsobjektets centrala resultatindikatorer i enlighet med bilagorna I och II.

b)

För investeringsobjekt som är kapitalförvaltare: omsättnings- och kapitalutgiftsbaserade centrala resultatindikatorer från beräkningen av investeringsobjektets resultatindikatorer i enlighet med bilagorna III och IV.

c)

För investeringsobjekt som är kreditinstitut: andelen gröna tillgångar baserat på omsättning och kapitalutgifter från beräkningen av investeringsobjektets andel gröna tillgångar i enlighet med bilagorna V och VI.

d)

För investeringsobjekt som är värdepappersföretag: investeringar och intäkter från beräkningen av investeringsobjektets omsättnings- och kapitalutgiftsbaserade centrala resultatindikatorer i enlighet med bilagorna VII och VIII, i enlighet med andelen tjänster och verksamheter vid handel för egen räkning och utom handel för egen räkning i värdepappersföretagets inkomster.

e)

För investeringsobjekt som är försäkrings- eller återförsäkringsföretag: investeringar, premieinkomst brutto eller, beroende på vad som är tillämpligt, de totala försäkringsinkomsterna på grundval av resultaten av beräkningen av antingen den omsättningsbaserade eller kapitalutgiftsbaserade investeringsindikatorn (dvs. andelen av försäkrings- eller återförsäkringsföretagets investeringar som inte utgör investeringar avseende livförsäkringskontrakt där försäkringstagaren bär investeringsrisken, som är inriktade på finansiering av, eller är förknippade med, verksamheter som är förenliga med taxonomikraven), om tillämpligt i kombination med försäkringsverksamhetsindikatorn när det gäller investeringsobjekt som är skadeförsäkrings- och återförsäkringsbolag, i enlighet med bilagorna IX och X.

Genom undantag från första och fjärde styckena i denna punkt 1 ska skuldförbindelser som syftar till att finansiera specifika identifierade verksamheter eller projekt, eller miljömässigt hållbara obligationer som emitterats av ett investeringsobjekt, inkluderas i täljaren upp till värdet av de taxonomiförenliga ekonomiska verksamheter som intäkterna från dessa obligationer och skuldförbindelser finansierar, på grundval av information som lämnas av investeringsobjektet.

2.   Resultatindikator för försäkringsverksamhet

Försäkrings- och återförsäkringsföretag utom livförsäkringsföretag ska beräkna den centrala resultatindikatorn för försäkringsverksamhet och presentera ”premieinkomst brutto” för skadeförsäkringsintäkter eller, beroende på vad som är tillämpligt, återförsäkringsintäkter motsvarande taxonomiförenlig försäkrings- eller återförsäkringsverksamhet i enlighet med punkt 10.1 och 10.2 i bilaga II till den delegerade akten på klimatområdet. Resultatindikatorn ska anges i procent i förhållande till något av följande, beroende på vad som är tillämpligt:

a)

Total premieinkomst brutto för skadeförsäkring.

b)

Total premieinkomst brutto för återförsäkring.

c)

Totala skadeförsäkringsintäkter.

d)

Totala återförsäkringsintäkter.

Upplysningarna ska delas upp enligt miljömål i procent och i beloppsenheter, när uppgift finns.

Kompletterande upplysningar ska förklara i vilken utsträckning miljömässigt hållbar försäkringsverksamhet överlåts till ett återförsäkringsföretag och i vilken utsträckning hållbar försäkringsverksamhet inom ramen för återförsäkringsverksamhet tas över från andra försäkrings- eller återförsäkringsföretag.


BILAGA X

MALL FÖR CENTRALA RESULTATINDIKATORER FÖR FÖRSÄKRINGS- OCH ÅTERFÖRSÄKRINGSFÖRETAG

Mall: Försäkringsverksamhetsindikatorn för skadeförsäkrings- och återförsäkringsföretag

Image 22

”Premier” i kolumnerna (3) och (4) ska redovisas som premieinkomst brutto eller, beroende på vad som är tillämpligt, omsättning avseende skadeförsäkrings- eller återförsäkringsverksamhet.

Informationen i kolumn (5) ska rapporteras i upplysningar år 2024 och senare.

Skadeförsäkring och återförsäkring kan endast uppfylla kraven i förordning (EU) 2020/852 om verksamheten möjliggör klimatanpassning. Den information som redovisas i kolumn (5) är därför densamma för alla försäkrings- och återförsäkringsföretag med skadeförsäkrings- och/eller återförsäkringsverksamhet.

Om ett företags återförsäkringsverksamhet omfattar produkter som relaterar till en portfölj av underliggande direkta försäkringsprodukter och företaget bedömer verksamhetens förenlighet med de tekniska granskningskriterierna och kriteriet om att inte orsaka betydande skada för en andel av återförsäkringsverksamhetens underliggande produkter i enlighet med punkt 10.2 stycke 2.3 i bilaga II till den delegerade akten på klimatområdet (pro rata), bör en pro rata-bedömning tillämpas konsekvent för den information som rapporteras i alla kolumner i rad A.1.2.

Mall: Andelen av försäkrings- eller återförsäkringsföretagets investeringar som är inriktade på finansiering av, eller är förknippade med, taxonomiförenliga verksamheter i förhållande till totala investeringar

Det vägda medelvärdet av alla försäkrings- eller återförsäkringsföretagets investeringar som är inriktade på finansiering av, eller är förknippade med, ekonomiska verksamheter som är förenliga med taxonomikraven i förhållande till värdet av de totala tillgångar som omfattas av resultatindikatorn, med följande vikter för investeringar i företag enligt nedan:

Omsättningsbaserad: %

Kapitalutgiftsbaserad: %

Det vägda medelvärdet av alla försäkrings- eller återförsäkringsföretagets investeringar som är inriktade på finansiering av, eller är förknippade med, ekonomiska verksamheter som är förenliga med taxonomikraven, med följande vikter för investeringar i företag enligt nedan:

Omsättningsbaserad: [monetärt belopp]

Kapitalutgiftsbaserad: [monetärt belopp]

Procentandelen tillgångar som omfattas av resultatindikatorn i förhållande till försäkrings- eller återförsäkringsföretagets totala investeringar (totala förvaltade tillgångar). Exklusive investeringar i statliga enheter.

Täckningsgrad: %

Det monetära värdet av tillgångar som täcks av den centrala resultatindikatorn. Exklusive investeringar i statliga enheter.

Täckning: [monetärt belopp]

Ytterligare, kompletterande upplysningar: uppdelning av resultatindikatorns nämnare

Procentandelen derivat i förhållande till alla tillgångar som omfattas av resultatindikatorn.

X %

Värdet i monetära belopp av derivat:

[monetärt belopp]

Andelen exponeringar mot finansiella och icke-finansiella företag som inte omfattas av artiklarna 19a och 29a i direktiv 2013/34/EU i förhållande till alla tillgångar som omfattas av resultatindikatorn:

För icke-finansiella företag:

För finansiella företag:

Värdet av exponeringar mot finansiella och icke-finansiella företag som inte omfattas av artiklarna 19a och 29a i direktiv 2013/34/EU:

För icke-finansiella företag: [monetärt belopp]

För finansiella företag: [monetärt belopp]

Andelen exponeringar mot finansiella och icke-finansiella företag i länder utanför EU som inte omfattas av artiklarna 19a och 29a i direktiv 2013/34/EU i förhållande till alla tillgångar som omfattas av resultatindikatorn.

För icke-finansiella företag:

För finansiella företag:

Värdet av exponeringar mot finansiella och icke-finansiella företag i länder utanför EU som inte omfattas av artiklarna 19a och 29a i direktiv 2013/34/EU:

För icke-finansiella företag: [monetärt belopp]

För finansiella företag: [monetärt belopp]

Andelen exponeringar mot finansiella och icke-finansiella företag som omfattas av artiklarna 19a och 29a i direktiv 2013/34/EU i förhållande till alla tillgångar som omfattas av resultatindikatorn:

För icke-finansiella företag: X %

För finansiella företag: X %

Värdet av exponeringar mot finansiella och icke-finansiella företag som omfattas av artiklarna 19a och 29a i direktiv 2013/34/EU:

För icke-finansiella företag: [monetärt belopp]

För finansiella företag: [monetärt belopp]

Andelen exponeringar mot andra motparter i förhållande till alla tillgångar som omfattas av resultatindikatorn:

X %

Värdet av exponeringar mot andra motparter:

[monetärt belopp]

Andel av försäkrings- eller återförsäkringsföretagets investeringar, utom investeringar avseende livförsäkringskontrakt där försäkringstagaren bär investeringsrisken, som är inriktade på finansiering av, eller är förknippade med, ekonomiska verksamheter som är förenliga med taxonomikraven: X %

Värde av försäkrings- eller återförsäkringsföretagets investeringar, utom investeringar avseende livförsäkringskontrakt där försäkringstagaren bär investeringsrisken, som är inriktade på finansiering av, eller är förknippade med, ekonomiska verksamheter som är förenliga med taxonomikraven: [monetärt belopp]

Värdet av alla investeringar som finansierar ekonomiska verksamheter som inte omfattas av taxonomin i förhållande till värdet på alla tillgångar som omfattas av resultatindikatorn:

X %

Värdet av alla investeringar som finansierar ekonomiska verksamheter som inte omfattas av taxonomin:

[monetärt belopp]

Värdet av alla investeringar som finansierar ekonomiska verksamheter som omfattas av taxonomin men inte är förenliga med taxonomikraven i förhållande till värdet av alla tillgångar som omfattas av resultatindikatorn:

X %

Värdet av alla investeringar som finansierar ekonomiska verksamheter som omfattas av taxonomin men inte är förenliga med taxonomikraven:

[monetärt belopp]

Ytterligare, kompletterande upplysningar: uppdelning av resultatindikatorns täljare

Andelen taxonomiförenliga exponeringar mot finansiella och icke-finansiella företag som omfattas av artiklarna 19a och 29a i direktiv 2013/34/EU i förhållande till alla tillgångar som omfattas av resultatindikatorn:

För icke-finansiella företag:

Omsättningsbaserad: %

Kapitalutgiftsbaserad: %

För finansiella företag:

Omsättningsbaserad: %

Kapitalutgiftsbaserad: %

Värdet av taxonomiförenliga exponeringar mot finansiella och icke-finansiella företag som omfattas av artiklarna 19a och 29a i direktiv 2013/34/EU:

För icke-finansiella företag:

Omsättningsbaserad: [monetärt belopp]

Kapitalutgiftsbaserad: [monetärt belopp]

För finansiella företag:

Omsättningsbaserad: [monetärt belopp]

Kapitalutgiftsbaserad: [monetärt belopp]

Andel av försäkrings- eller återförsäkringsföretagets investeringar, utom investeringar avseende livförsäkringskontrakt där försäkringstagaren bär investeringsrisken, som är inriktade på finansiering av, eller är förknippade med, verksamheter som är förenliga med taxonomikraven:

Omsättningsbaserad: %

Kapitalutgiftsbaserad: %

Värde av försäkrings- eller återförsäkringsföretagets investeringar, utom investeringar avseende livförsäkringskontrakt där försäkringstagaren bär investeringsrisken, som är inriktade på finansiering av, eller är förknippade med, verksamheter som är förenliga med taxonomikraven:

Omsättningsbaserad: [monetärt belopp]

Kapitalutgiftsbaserad: [monetärt belopp]

Andelen taxonomiförenliga exponeringar mot andra motparter i förhållande till alla tillgångar som omfattas av resultatindikatorn:

Omsättningsbaserad: %

Kapitalutgiftsbaserad: %

Värdet av taxonomiförenliga exponeringar mot andra motparter i förhållande till alla tillgångar som omfattas av resultatindikatorn:

Omsättningsbaserad: [monetärt belopp]

Kapitalutgiftsbaserad: [monetärt belopp]

Uppdelning av den centrala resultatindikatorns täljare enligt miljömål

Taxonomiförenliga verksamheter – under förutsättning att bedömningarna avseende att ”inte orsaka betydande skada” och sociala skyddsåtgärder är positiva:

(1)

Begränsning av klimatförändringar

Omsättning: %

Kapitalutgifter: %

Omställningsverksamhet: A % (omsättning, kapitalutgifter)

Möjliggörande verksamhet: B % (omsättning, kapitalutgifter)

(2)

Anpassning till klimatförändringar

Omsättning: %

Kapitalutgifter: %

Omställningsverksamhet: A % (omsättning, kapitalutgifter)

Möjliggörande verksamhet: B % (omsättning, kapitalutgifter)

(3)

Hållbar användning och skydd av vatten och marina resurser

Omsättning: %

Kapitalutgifter: %

Omställningsverksamhet: A % (omsättning, kapitalutgifter)

Möjliggörande verksamhet: B % (omsättning, kapitalutgifter)

(4)

Omställning till en cirkulär ekonomi

Omsättning: %

Kapitalutgifter: %

Omställningsverksamhet: A % (omsättning, kapitalutgifter)

Möjliggörande verksamhet: B % (omsättning, kapitalutgifter)

(5)

Förebyggande och begränsning av miljöföroreningar

Omsättning: %

Kapitalutgifter: %

Omställningsverksamhet: A % (omsättning, kapitalutgifter)

Möjliggörande verksamhet: B % (omsättning, kapitalutgifter)

(6)

Skydd och återställande av biologisk mångfald och ekosystem

Omsättning: %

Kapitalutgifter: %

Omställningsverksamhet: A % (omsättning, kapitalutgifter)

Möjliggörande verksamhet: B % (omsättning, kapitalutgifter)


BILAGA XI

KVALITATIVA UPPLYSNINGAR FÖR KAPITALFÖRVALTARE, KREDITINSTITUT, VÄRDEPAPPERSFÖRETAG SAMT FÖRSÄKRINGS- OCH ÅTERFÖRSÄKRINGSFÖRETAG

Upplysningar om kvantitativa centrala resultatindikatorer ska åtföljas av följande kvalitativa information till stöd för de finansiella företagens förklaringar och marknadernas förståelse av dessa resultatindikatorer:

Bakgrundsinformation till stöd för de kvantitativa indikatorerna, däribland vilka tillgångar och verksamheter som omfattas av resultatindikatorerna, information om datakällor och begränsningar.

Förklaringar av karaktären hos och målen för ekonomiska verksamheter som är förenliga med taxonomikraven samt dessa verksamheters utveckling över tid, från det andra genomförandeåret och med åtskillnad mellan affärsrelaterade och metod- och datarelaterade inslag.

Beskrivning av överensstämmelsen med förordning (EU) 2020/852 i det finansiella företagets affärsstrategi, bland annat när det gäller produktutformning och kontakter med kunder och motparter.

För kreditinstitut som inte måste lämna kvantitativ information för handelsexponeringar, kvalitativ information om handelsportföljernas överensstämmelse med förordning (EU) 2020/852, däribland sammansättning, observerade trender, mål och policy.

Ytterligare eller kompletterande information till stöd för det finansiella företagets strategier och vikten av finansieringen av ekonomiska verksamheter som är förenliga med taxonomikraven i verksamheten som helhet.


Top