EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32021R2117

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/2117 av den 2 december 2021 om ändring av förordningarna (EU) nr 1308/2013 om upprättande av en samlad marknadsordning för jordbruksprodukter, (EU) nr 1151/2012 om kvalitetsordningar för jordbruksprodukter och livsmedel, (EU) nr 251/2014 om definition, beskrivning, presentation och märkning av, samt skydd av geografiska beteckningar för, aromatiserade vinprodukter och (EU) nr 228/2013 om särskilda åtgärder inom jordbruket till förmån för unionens yttersta randområden

PE/66/2021/REV/1

OJ L 435, 6.12.2021, p. 262–314 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 06/12/2021

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/2117/oj

6.12.2021   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 435/262


EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EU) 2021/2117

av den 2 december 2021

om ändring av förordningarna (EU) nr 1308/2013 om upprättande av en samlad marknadsordning för jordbruksprodukter, (EU) nr 1151/2012 om kvalitetsordningar för jordbruksprodukter och livsmedel, (EU) nr 251/2014 om definition, beskrivning, presentation och märkning av, samt skydd av geografiska beteckningar för, aromatiserade vinprodukter och (EU) nr 228/2013 om särskilda åtgärder inom jordbruket till förmån för unionens yttersta randområden

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 43.2, artikel 114, artikel 118 första stycket och artikel 349,

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag,

efter översändande av utkastet till lagstiftningsakt till de nationella parlamenten,

med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande (1),

med beaktande av Regionkommitténs yttrande (2),

med beaktande av revisionsrättens yttrande (3),

i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet (4),

och av följande skäl:

(1)

I kommissionens meddelande av den 29 november 2017 med titeln Framtiden för livsmedel och jordbruk fastställs utmaningar, mål och inriktning för den gemensamma jordbrukspolitiken efter 2020. Bland dessa mål ingår att göra den gemensamma jordbrukspolitiken mer resultatinriktad, förstärka modernisering och hållbarhet, inklusive den ekonomiska, sociala, miljömässiga och klimatrelaterade hållbarheten inom jord- och skogsbruket och i landsbygdsområden, samt bidra till att minska den administrativa börda för stödmottagare som följer av unionslagstiftningen.

(2)

Eftersom den gemensamma jordbrukspolitiken måste kunna reagera bättre på de utmaningar och möjligheter som uppkommer på internationell nivå, unionsnivå, nationell nivå, regional och lokal nivå, och på gårdsnivå, måste förvaltningen av den gemensamma jordbrukspolitiken förenklas och i sina resultat bättre anpassas till unionens mål, samtidigt som den administrativa bördan måste minskas avsevärt. Den gemensamma jordbrukspolitiken bör baseras på prestation. Därför bör unionen ställa upp de grundläggande politiska parametrarna, såsom den gemensamma jordbrukspolitikens mål och dess grundläggande regler, samtidigt som medlemsstaterna bör ha större ansvar för hur de uppfyller målen. Genom stärkt subsidiaritet är det möjligt att ta större hänsyn till lokala villkor och behov och jordbruksverksamhetens särskilda karaktär, som är ett resultat av jordbrukets sociala struktur och av strukturella och naturliga skillnader mellan de olika jordbruksregionerna, och skräddarsy stöden så att de så mycket som möjligt bidrar till att unionens mål uppnås.

(3)

Övergripande finansiella regler som antas av Europaparlamentet och rådet på grundval av artikel 322 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget) är tillämpliga på denna förordning. Dessa regler fastställs i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2018/1046 (5) (budgetförordningen) och anger särskilt bestämmelser om budgetens uppställning och genomförande genom bidrag, upphandling, priser och indirekt genomförande samt föreskriver kontroller av ansvaret hos aktörer i budgetförvaltningen. Regler som antas på grundval av artikel 322 i EUF-fördraget omfattar även en generell villkorlighetsordning för att skydda unionens budget.

(4)

I syfte att säkerställa en samstämmig gemensam jordbrukspolitik bör alla framtida interventioner inom denna ingå i en strategisk plan som omfattar interventionstyper inom vissa sektorer som föreskrivs i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1308/2013 (6).

(5)

I bilaga II till förordning (EU) nr 1308/2013 fastställs vissa definitioner avseende de sektorer som omfattas av den förordningens tillämpningsområde. Definitionerna för sockersektorn som fastställs i del II avsnitt B i den bilagan bör utgå, då de inte längre är tillämpliga. I syfte att aktualisera definitionerna för övriga sektorer i den bilagan, mot bakgrund av nya vetenskapliga rön eller utvecklingen på marknaden, bör befogenheten att anta akter i enlighet med artikel 290 i EUF-fördraget delegeras till kommissionen med avseende på att uppdatera definitionerna, men inte befogenheten att lägga till nya definitioner. Följaktligen bör den individuella befogenhet som i del II avsnitt A punkt 4 i den bilagan delegeras till kommissionen med avseende på att ändra definitionen för inulinsirap utgå. Det är särskilt viktigt att kommissionen genomför lämpliga samråd under sitt förberedande arbete, inklusive på expertnivå, och att dessa samråd genomförs i enlighet med principerna i det interinstitutionella avtalet av den 13 april 2016 om bättre lagstiftning (7). För att säkerställa lika stor delaktighet i förberedelsen av delegerade akter erhåller Europaparlamentet och rådet alla handlingar samtidigt som medlemsstaternas experter, och deras experter ges systematiskt tillträde till möten i kommissionens expertgrupper som arbetar med förberedelse av delegerade akter.

(6)

I förordning (EU) nr 1308/2013 bör del I förenklas. Överflödiga och föråldrade definitioner och bestämmelser genom vilka kommissionen ges befogenhet att anta genomförandeakter bör utgå.

(7)

Mot bakgrund av de erfarenheter som gjorts bör vissa perioder för offentlig intervention förlängas. När inledandet av offentlig intervention sker automatiskt bör perioden för offentlig intervention förlängas med en månad. När inledandet av offentlig intervention beror på marknadsutvecklingen bör perioden för offentlig intervention vara hela året.

(8)

För att öka insynen och i samband med unionens internationella åtaganden är det lämpligt att föreskriva om offentliggörande av relevant volym- och prisinformation om uppköp och avyttring av produkter som köps upp inom ramen för offentlig intervention.

(9)

Stöd för privat lagring av olivolja har visat sig vara ett effektivt verktyg för marknadsstabilisering. Mot bakgrund av de erfarenheter som gjorts och för att säkerställa en skälig levnadsstandard och för att stabilisera marknaden inom sektorn för olivolja och bordsoliver är det lämpligt att utvidga förteckningen över produkter som kan komma i fråga för privat lagring till att också omfatta bordsoliver.

(10)

Efter Förenade konungariket Storbritannien och Nordirlands utträde ur unionen bör de gränser för unionsstödet till utdelning av frukt och grönsaker samt av mjölk och mjölkprodukter vid utbildningsanstalter som fastställs i artikel 23a i förordning (EU) nr 1308/2013 uppdateras. För att skapa rättslig säkerhet är det lämpligt att föreskriva att de uppdaterade gränserna tillämpas med retroaktiv verkan från och med den 1 januari 2021.

(11)

Bestämmelserna om stödordningar i del II avdelning I kapitel II avsnitten 2–6 i förordning (EU) nr 1308/2013 bör utgå, eftersom alla interventionstyper inom de berörda sektorerna anges i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/2115 (8).

(12)

Unionens vinpolitik, med dess befintliga ordning för tillstånd som sedan 2016 har möjliggjort systematisk ökning av vinstocksplanteringen, har bidragit till att öka unionens konkurrenskraft inom vinsektorn och till att uppmuntra till en produktion av hög kvalitet. Vinsektorn har uppnått en balans mellan produktionsutbud, kvalitet, efterfrågan från konsumenterna och export på världsmarknaden, men den balansen är ännu inte tillräckligt varaktig eller stabil, särskilt när vinsektorn ställs inför allvarliga marknadsstörningar. Dessutom finns det en tendens i riktning mot en fortsatt minskad vinkonsumtion i unionen på grund av konsumenternas ändrade vanor och livsstil. På lång sikt riskerar följaktligen en avreglering av nyplanteringen av vin att hota den balans som hittills åstadkommits mellan sektorns leveranskapacitet, skälig levnadsstandard för producenterna och skäliga priser för konsumenterna. Detta riskerar att äventyra den positiva utveckling som åstadkommits genom unionens lagstiftning och politik under de senaste årtiondena.

(13)

Den befintliga ordningen med tillstånd för plantering av vinstockar anses också vara väsentlig för att säkerställa ett diversifierat utbud av vin och svara mot den specifika karaktären hos unionens vinsektorsektor. Unionens vinsektor har specifika särdrag, däribland vinodlingarnas långa cykel, eftersom framställning sker först flera år efter planteringen, men sedan fortsätter under flera årtionden och mot bakgrund av risken för omfattande fluktuationer i produktionen från en skörd till nästa. Till skillnad från många vinproducerande tredjeländer kännetecknas vinsektorn i unionen också av ett mycket stort antal små familjejordbruk, vilket leder till ett brett utbud av viner. För att garantera projektens ekonomiska bärkraft och förbättra konkurrenskraften för unionens vinsektor på den globala marknaden behöver därför aktörer inom sektorn och producenter långsiktig förutsebarhet mot bakgrund av de omfattande investeringar som krävs vid planteringen av vinstockar.

(14)

För att säkerställa resultaten hittills inom unionens vinsektor och för att åstadkomma en långvarig balans avseende kvantitet och kvalitet i sektorn genom en fortsatt systematisk ökning av vinstocksplanteringen fram till och efter 2030, bör ordningen med tillstånd för plantering av vinstockar förlängas till och med 2045, dvs. för en period motsvarande den inledande perioden som gäller sedan 2016, men med två halvtidsöversyner 2028 och 2040 för att utvärdera ordningen och, vid behov, lägga fram förslag på grundval av resultaten av dessa halvtidsöversyner för att förbättra vinsektorns konkurrenskraft.

(15)

Att ge producenterna möjlighet att senarelägga återplanteringen av vinodlingar kan ha en positiv miljöeffekt genom att markens hälsotillstånd förbättras i och med minskad kemikalieanvändning. Det är därför lämpligt att medge en förlängning av giltigheten för återplanteringstillstånden från tre till sex år om återplanteringen sker på samma skifte, för att bidra till en bättre markvård inom vinodling.

(16)

På grund av den kris i unionens vinsektor som orsakats av covid-19-pandemin föreskrevs i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2020/2220 (9) förlängning till och med den 31 december 2021 av giltigheten för de planteringstillstånd för nyplantering eller återplantering som skulle löpa ut 2020. På grund av de utdragna effekterna av den kris som orsakats av covid-19-pandemin fortsätter producenter som innehar planteringstillstånd för nyplantering eller återplantering som skulle löpa ut 2020 eller 2021 att i stor utsträckning vara förhindrade att använda dessa tillstånd under det sista året av deras giltighet. För att undvika att dessa tillstånd går förlorade och minska risken för att planteringen skulle behöva göras under sämre förhållanden, är det lämpligt att medge en ytterligare förlängning av giltigheten för de planteringstillstånd för nyplantering eller återplantering som löper ut 2020 och en förlängning av dem som löper ut 2021. Alla planteringstillstånd för nyplantering eller återplantering som skulle löpa ut 2020 eller 2021 bör därför förlängas till och med den 31 december 2022.

(17)

Med hänsyn till förändrade marknadsutsikter bör innehavare av planteringstillstånd som löper ut 2020 och 2021 dessutom kunna avstå från att använda sina tillstånd utan att bli föremål för administrativa sanktioner. För att undvika varje form av diskriminering bör dessutom producenter som, i enlighet med förordning (EU) 2020/2220, senast den 28 februari 2021 underrättade den behöriga myndigheten om att de inte avsåg att använda sitt tillstånd, och som inte kände till möjligheten till förlängning av giltigheten av sina tillstånd med ett andra år, få dra tillbaka sina underrättelser genom ett skriftligt meddelande till den behöriga myndigheten senast den 28 februari 2022 och få använda tillståndet till och med den 31 december 2022.

(18)

På grund av de marknadsstörningar som covid-19-pandemin gett upphov till och den ekonomiska osäkerhet den orsakade när det gäller utnyttjandet av dessa tillstånd bör bestämmelserna i förordning (EU) nr 1308/2013 om planteringstillstånd för nyplantering eller återplantering som skulle upphöra att gälla 2020 och 2021 tillämpas retroaktivt från och med den 1 januari 2021.

(19)

Med tanke på att den areal som faktiskt är planterad med vinstockar har minskat i flera medlemsstater under åren 2014–2017 och med tanke på det produktionsbortfall som följer därav, bör medlemsstaterna, i samband med fastställandet av den areal för vilken tillstånd för nyplantering får beviljas som avses i artikel 63.1 i förordning (EU) nr 1308/2013, kunna välja mellan det befintliga underlaget och en procentandel av den areal som faktiskt var planterad med vinstockar på deras territorier den 31 juli 2015 ökad med en areal motsvarande de planteringsrätter enligt rådets förordning (EG) nr 1234/2007 (10) som fanns tillgänglig för konvertering till tillstånd i den berörda medlemsstaten den 1 januari 2016.

(20)

Det bör tydliggöras att medlemsstater som begränsar utfärdandet av tillstånd på regional nivå för specifika arealer som kan komma i fråga för framställning av vin med skyddad ursprungsbeteckning eller för arealer som kan komma i fråga för framställning av vin med skyddad geografisk beteckning, får kräva att sådana tillstånd används i dessa regioner.

(21)

Det bör tydliggöras att medlemsstater vid beviljandet av tillstånd för plantering av vinstockar får tillämpa objektiva och icke-diskriminerande behörighetskriterier och prioritetskriterier på nationell eller regional nivå. Dessutom visar medlemsstaternas erfarenheter att det är nödvändigt att se över vissa av prioritetskriterierna för att kunna ge företräde för vinodlingar som bidrar till att bevara vinstockarnas genetiska resurser och företag vilkas ökade kostnadseffektivitet, konkurrenskraft eller närvaro på marknaderna har visats.

(22)

För att säkerställa att inga förmåner beviljas fysiska eller juridiska personer, för vilka det konstaterats att de förutsättningar som krävs för att få sådana förmåner har skapats artificiellt, är det lämpligt att förtydliga att medlemsstater bör tillåtas att anta åtgärder för att förhindra kringgående av reglerna om säkerhetsmekanismen för nyplantering och behörighets- och prioritetskriterierna för beviljande av tillstånd för nyplantering.

(23)

Sista inlämningsdag för ansökan om omvandling av planteringsrätter till tillstånd är den 31 december 2022. I vissa fall kan omständigheter såsom den ekonomiska kris som orsakats av covid-19-pandemin ha begränsat omvandlingen av planteringsrätter till planteringstillstånd. Av det skälet, och för att möjliggöra för medlemsstaterna att bevara den produktionskapacitet som motsvaras av planteringsrätterna, bör, från och med den 1 januari 2023, de planteringsrätter som fortfarande var tillgängliga för omvandling till planteringsrätter den 31 december 2022 men som ännu inte har omvandlats till planteringstillstånd fortfarande vara tillgängliga för de berörda medlemsstaterna, som får bevilja dessa senast den 31 december 2025 i form av tillstånd för nyplantering av vinstockar, utan att dessa tillstånd tas i beaktande för i begränsningarna enligt artikel 63 i förordning (EU) nr 1308/2013.

(24)

I vissa medlemsstater finns traditionella vinodlingar som planterats med sorter som inte är tillåtna för vinframställning, vilkas produktion, inbegripet produktion för att producera andra jästa druvdrycker än vin, inte är avsedd för vinmarknaden. Det är lämpligt att förtydliga att sådana vinodlingar inte omfattas av röjningsskyldigheten och att ordningen för tillstånd för plantering av vinstockar som fastställs i denna förordning inte är tillämplig på plantering och omplantering av sådana sorter för andra ändamål än för vinframställning.

(25)

Enligt artikel 90 i förordning (EU) nr 1308/2013 ska, om inte annat föreskrivs i internationella avtal som ingåtts i enlighet med EUF-fördraget, unionsregler om ursprungsbeteckningar och geografiska beteckningar, märkning, definitioner, beteckningar och varubeskrivningar för vissa produkter i vinsektorn och de oenologiska metoder som godkänts av unionen gälla för produkter som importeras till unionen. För att skapa enhetlighet är det därför lämpligt att föreskriva att regler om intyg om överensstämmelse och om analysrapporter för import av dessa produkter även bör tillämpas i enlighet med de internationella avtal som ingåtts på grundval av EUF-fördraget.

(26)

Inom ramen för reformen av den gemensamma jordbrukspolitiken bör bestämmelser om tillbakadragande från marknaden av produkter som inte uppfyller märkningsreglerna införlivas i förordning (EU) nr 1308/2013. Med tanke på konsumenternas ökande efterfrågan på produktkontroller bör medlemsstaterna vidta åtgärder för att säkerställa att produkter som inte är märkta i överensstämmelse med bestämmelserna i den förordningen inte släpps ut på marknaden, eller, om sådana produkter redan har släppts ut på marknaden, att de dras tillbaka från marknaden. Tillbakadragande inbegriper möjligheten att korrigera märkningen av produkterna utan att definitivt ta bort dem från marknaden.

(27)

Mot bakgrund av att Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1306/2013 (11) upphävs genom Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/2116 (12) bör bestämmelserna om kontroller och sanktioner när det gäller handelsregler, skyddade ursprungsbeteckningar, skyddade geografiska beteckningar och traditionella uttryck införlivas med förordning (EU) nr 1308/2013.

(28)

I syfte att göra det möjligt för producenter att använda druvsorter som är bättre lämpade med tanke på klimatförändringar och som har bättre motståndskraft mot sjukdomar, bör bestämmelser antas som tillåter användning av ursprungsbeteckningar för produkter som framställts från både druvsorter av arten Vitis vinifera och druvsorter som kommer från korsningar mellan Vitis vinifera och andra arter av släktet Vitis.

(29)

Definitionerna för begreppen ursprungsbeteckning och geografisk beteckning i förordning (EU) nr 1308/2013 bör anpassas efter de definitioner som ges i avtalet om handelsrelaterade aspekter av immaterialrätter (Trips-avtalet), vilket godkändes genom rådets beslut 94/800/EG (13), särskilt artikel 22.1 i Trips-avtalet, såtillvida att de geografiska beteckningarna anger att produkten har sitt ursprung i en viss ort, region eller ett visst land. Av tydlighetsskäl är det lämpligt att uttryckligen fastställa att den reviderade definitionen av begreppet ursprungsbeteckning innefattar traditionellt använda namn. Förteckningen över krav för att ett traditionellt använt namn ska utgöra en ursprungsbeteckning inom vinsektorn som anges i förordning (EU) nr 1308/2013 kommer som ett resultat därav att bli föråldrad och bör utgå. Av konsekvensskäl bör ett sådant förtydligande också föras in i definitionen av geografisk beteckning inom vinsektorn som fastställs i förordning (EU) nr 1308/2013 och i definitionerna av ursprungsbeteckning och geografisk beteckning inom livsmedelssektorn som fastställs i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1151/2012 (14).

(30)

Den geografiska omgivningen, med sina naturliga och mänskliga faktorer, är en avgörande aspekt som påverkar kvaliteten och egenskaperna hos vinprodukter, jordbruksprodukter och livsmedel som gynnas av skyddade ursprungsbeteckningar eller skyddade geografiska beteckningar i enlighet med förordningarna (EU) nr 1308/2013 och (EU) nr 1151/2012. Särskilt när det gäller färska produkter som endast bearbetas lite eller inte alls kan naturliga faktorer vara det som främst fastställer kvaliteten och egenskaperna hos produkten i fråga, medan de mänskliga faktorer som bidrar till produktens kvalitet och egenskaper kan vara mindre precisa. De mänskliga faktorer som bör beaktas vid beskrivningen av kopplingen mellan kvaliteten eller egenskaperna hos en produkt och en särskild geografisk omgivning som ska ingå i produktspecifikationen för skyddade ursprungsbeteckningar i enlighet med artikel 94 i förordning (EU) nr 1308/2013 och artikel 7 i förordning (EU) nr 1151/2012 bör därför inte begränsas till särskilda produktionsmetoder eller bearbetningsmetoder, som ger produkten i fråga en särskild kvalitet, utan kan även inbegripa faktorer som markvård och landskapsvård, odlingsmetoder och annan mänsklig verksamhet som bidrar till att bevara de väsentliga naturliga faktorer som främst är avgörande för den geografiska omgivningen och produktens kvalitet och egenskaper.

(31)

I syfte att säkerställa ett enhetligt beslutsfattande när det gäller ansökningar om skydd och invändningar som lämnas in inom ramen för det förberedande nationella förfarande som avses i artikel 96 i förordning (EU) nr 1308/2013 och i artikel 49 i förordning (EU) nr 1151/2012, bör kommissionen underrättas i god tid och regelbundet när förfaranden inleds vid nationella domstolar eller andra organ avseende en ansökan om skydd som medlemsstaten vidarebefordrat till kommissionen i enlighet med artikel 96.5 i förordning (EU) nr 1308/2013 och i artikel 49.4 i förordning (EU) nr 1151/2012. Av samma skäl bör kommissionen, när en medlemsstat underrättar kommissionen om ett nationellt beslut som ligger till grund för ansökan om skydd som sannolikt kommer att förklaras ogiltigt efter avslutat nationellt rättsligt förfarande, undantas från skyldigheten att fullgöra granskningsförfarandet i artikel 97 i förordning (EU) nr 1308/2013 och artikel 50 i förordning (EU) nr 1151/2012 med avseende på en ansökan om skydd inom den föreskrivna tidsfristen, och från skyldigheten att informera sökanden om skälen till dröjsmålet. För att skydda sökanden från rättsliga åtgärder utan skälig anledning och för att bevara den sökandes grundläggande rätt att säkra skyddet för en geografisk ursprungsbeteckning inom skälig tid bör undantaget begränsas till fall där ansökan om skydd har ogiltigförklarats på nationell nivå genom ett omedelbart tillämpligt men ej slutligt rättsligt avgörande, eller där medlemsstaten anser att ifrågasättandet av ansökans giltighet har giltiga grunder.

(32)

Registreringen av geografiska beteckningar bör göras enklare och snabbare genom att bedömningen av överensstämmelse i förhållande till reglerna om immateriella rättigheter skiljs från bedömningen av huruvida produktspecifikationen följer handelsnormerna och märkningsreglerna.

(33)

Den bedömning som görs av de behöriga myndigheterna i medlemsstaterna är ett avgörande steg i registreringsförfarandet. Medlemsstaterna har kunskap, expertis och tillgång till uppgifter som innebär att de är bäst lämpade att kontrollera att uppgifterna i ansökan är korrekta och sanningsenliga. Medlemsstaterna bör därför säkerställa att resultatet av bedömningen samlas i ett sammanfattande dokument som bör innehålla en sammanfattning av relevanta delar av produktspecifikationen, samt sörja för att bedömningsresultaten är tillförlitliga och korrekta. I enlighet med subsidiaritetsprincipen bör kommissionen därefter granska ansökningarna för att säkerställa att de inte innehåller några uppenbara fel, framför allt för att säkerställa att de innehåller de uppgifter som krävs, att de inte innehåller några uppenbara sakfel, att den motivering som läggs fram stöder ansökan och att unionsrätten och intressen som företräds av aktörer utanför ansökningsmedlemsstaten och utanför unionen beaktas.

(34)

Inom vinsektorn bör den period under vilken invändningar kan göras förlängas till tre månader för att säkerställa att alla berörda parter får tillräckligt med tid för att granska ansökan om skydd och möjlighet att lämna in invändningar. I syfte att säkerställa att det är samma förfarande för invändningar som tillämpas, enligt förordningarna (EU) nr 1308/2013 och (EU) nr 1151/2012 och för att möjliggöra för medlemsstaterna att vidarebefordra invändningar från fysiska eller juridiska personer som är bosatta eller etablerade på deras territorier till kommissionen på ett samordnat och effektivt sätt, bör invändningar från fysiska eller juridiska personer lämnas in till myndigheterna i den medlemsstat där de fysiska eller juridiska personerna är bosatta eller etablerade. I syfte att förenkla förfarandet för invändningar bör kommissionen tilldelas befogenhet att avvisa ogiltiga invändningar i den genomförandeakt genom vilken skyddet för ursprungsbeteckningen eller den geografiska beteckningen beviljas.

(35)

I syfte att effektivisera förfaranden och säkerställa att enhetliga villkor tillämpas för beviljande av skydd för geografiska beteckningar och ursprungsbeteckningar bör kommissionen tilldelas genomförandebefogenheter med avseende på att anta genomförandeakter om sådant skydd inom vinsektorn utan tillämpning av granskningsförfarandet i de fall då en giltig invändning mot en ansökan om skydd inte inkommit. För de fall då en giltig invändning inkommer bör kommissionen tilldelas genomförandebefogenheter med avseende på att anta genomförandeakter som antingen beviljar skydd eller avslår ansökan om skydd, i enlighet med granskningsförfarandet.

(36)

Förhållandet mellan varumärken och geografiska beteckningar för vinprodukter bör förtydligas med avseende på kriterierna för avslag, ogiltigförklaring och samexistens. Ett sådant förtydligande bör inte påverka de rättigheter som förvärvas av innehavare av geografiska beteckningar på nationell nivå eller som föreligger på grund av internationella avtal som ingåtts av medlemsstaterna för perioden före inrättandet av unionens skyddssystem för vinprodukter.

(37)

Regler som rör nationella förfaranden, förfarandet för invändningar, uppdelningen av ändringar i unionsändringar och standardändringar, inbegripet de huvudsakliga reglerna för antagandet av sådana ändringar, samt tillfällig märkning och presentation, som för närvarande fastställs i kommissionens delegerade förordning (EU) 2019/33 (15) är en viktig del i ordningen för skydd av ursprungsbeteckningar och geografiska beteckningar i vinsektorn. Av hänsyn till konsekvensen med Europaparlamentets och rådets förordningar (EU) nr 1151/2012 och (EU) 2019/787 (16) och för att underlätta tillämpningen bör dessa bestämmelser integreras i förordning (EU) nr 1308/2013.

(38)

När det gäller skyddet av geografiska beteckningar är det viktigt att vederbörligen beakta Allmänna tull- och handelsavtalet, inklusive artikel V om rätten till fri transitering, som godkändes genom beslut 94/800/EG. I syfte att stärka skyddet av geografiska beteckningar och bekämpa förfalskning mer effektivt bör skyddet av ursprungsbeteckningar och geografiska beteckningar, inom den rättsliga ramen, även tillämpas med avseende på varor som förs in i unionens tullområde utan att övergå till fri omsättning och som hänförts till särskilda tullförfaranden som förfaranden för transitering, lagring, användning för särskilda ändamål eller bearbetning. Därför bör det skydd som följer av artikel 103.2 i förordning (EU) nr 1308/2013 och artikel 13.1 i förordning (EU) nr 1151/2012 utvidgas till att även omfatta varor som transiteras genom unionens tullområde och det skydd som följer av artikel 103.2 i förordning (EU) nr 1308/2013 och artiklarna 13.1 och 24 i förordning (EU) nr 1151/2012 för geografiska beteckningar och garanterade traditionella specialiteter bör utvidgas till att även omfatta varor som säljs via internet eller genom andra former av elektronisk handel. Dessutom bör ursprungsbeteckningar och geografiska beteckningar inom vinsektorn också skyddas mot direkt eller indirekt kommersiellt bruk där de hänvisar till produkter som används som ingredienser. Ursprungsbeteckningar och geografiska beteckningar inom vinsektorn och garanterade traditionella specialiteter bör också skyddas mot obehörigt bruk, imitation och anspelning när de används för att hänvisa till produkter som används som ingredienser.

(39)

Det bör vara möjligt att dra in skyddet för en ursprungsbeteckning eller en geografisk beteckning om den inte längre används eller om den sökande som avses i artikel 95 i förordning (EU) nr 1308/2013 inte längre önskar behålla skyddet.

(40)

Med tanke på konsumenternas ökande efterfrågan av nya vinprodukter som har en lägre alkoholhalt än den lägsta verkliga alkoholhalt för vinprodukter som anges i bilaga VII del II till förordning (EU) nr 1308/2013 bör det även vara möjligt att producera sådana innovativa vinprodukter i unionen. Det är därför nödvändigt att fastställa under vilka villkor vissa vinprodukter får avalkoholiseras helt eller delvis och att fastställa de processer för avalkoholiseringen som är tillåtna. Dessa villkor bör beakta följande resolutioner från Internationella vinorganisationen (OIV): OIV-ECO 432-2012 Beverage Obtained By Partial Dealcoholisation of Wine, OIV-ECO 433-2012 Beverage Obtained By Partial Dealcoholisation of Wine, OIV-ECO 523-2016 Wine With An Alcohol Content Modified by Dealcoholisation och OIV-OENO 394A-2012 Dealcoholisation Of Wines.

(41)

Dessa innovativa vinprodukter har aldrig saluförts som vin i unionen. Av det skälet krävs vidare forskning och försök för att förbättra dessa produkters kvalitet och framför allt för att säkerställa att en fullständig eliminering av alkoholinnehållet medger att de särskiljande egenskaperna hos kvalitetsviner som är skyddade av en geografisk beteckning eller en ursprungsbeteckning bevaras. Därför bör endast delvis avalkoholisering tillåtas för viner med skyddad geografisk beteckning eller skyddad ursprungsbeteckning, även om både hel och delvis avalkoholisering bör tillåtas för viner utan geografisk beteckning eller ursprungsbeteckning. Det är dessutom, för att säkerställa tydlighet och insyn för både producenter och konsumenter av vin med geografisk beteckning eller ursprungsbeteckning, lämpligt att föreskriva att produktspecifikationen för viner med geografisk beteckning eller ursprungsbeteckning som får avalkoholiseras delvis bör innehålla en beskrivning av det delvis avalkoholiserade vinet och, i tillämpliga fall, de särskilda oenologiska metoder som ska användas för att framställa det eller de delvis avalkoholiserade vinerna och de relevanta restriktionerna för deras framställning.

(42)

För att tillhandahålla konsumenterna bättre information bör de obligatoriska uppgifterna enligt artikel 119 i förordning (EU) nr 1308/2013 inkludera en näringsdeklaration och en ingrediensförteckning. Producenterna bör dock ha möjlighet att begränsa innehållet i näringsdeklarationen på förpackningen eller på en etikett fäst på denna till enbart energivärdet och göra den fullständiga näringsdeklarationen och ingrediensförteckningen tillgänglig på elektronisk väg, under förutsättning att de undviker insamling och spårning av användardata och inte tillhandahåller information i saluföringssyfte. Dock bör möjligheten att inte tillhandahålla en fullständig näringsdeklaration på förpackningen eller på en etikett fäst på denna inte påverka det befintliga kravet att ämnen som orsakar allergi eller intolerans ska förtecknas på etiketten. I artikel 122 i förordning (EU) nr 1308/2013 bör befogenheten att anta e akter i enlighet med artikel 290 i EUF-fördraget delegeras till kommissionen med avseende på att komplettera förordning (EU) nr 1308/2013 genom att fastställa regler för angivandet och beteckningen av ingredienser. Det bör vara tillåtet att fortsättningsvis saluföra befintliga lager av vin efter tillämpningsdatumen för nya märkningskraven, till dess att dessa lager är uttömda. Aktörer bör ges tillräckligt med tid för att anpassa sig till de nya märkningskraven innan de blir tillämpliga.

(43)

I syfte att säkerställa att konsumenterna informeras om avalkoholiserade vinprodukters karaktär och att reglerna om märkning och presentation av produkter inom vinsektorn även gäller avalkoholiserade eller delvis avalkoholiserade vinprodukter, bör artikel 119 i förordning (EU) nr 1308/2013 ändras. För att bibehålla den nuvarande nivån på informationen om minsta hållbarhet som krävs för drycker med en alkoholhalt som understiger 10 volymprocent enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1169/2011 (17) är det dock lämpligt att kräva att produkter som har genomgått en behandling för avalkoholisering med en faktisk alkoholhalt på under 10 volymprocent som obligatorisk uppgift innehåller en angivelse av datum för minsta hållbarhet.

(44)

Dessutom omfattar för närvarande bilaga I del XII till förordning (EU) nr 1308/2013, där de produkter som omfattas av vinsektorn förtecknas, delvis avalkoholiserade viner med en alkoholhalt som är högre än 0,5 volymprocent. För att säkerställa att alla avalkoholiserade viner, inbegripet sådana viner med en alkoholhalt på 0,5 volymprocent eller mindre, omfattas av vinsektorn är det lämpligt att ändra bilaga I del XII till förordning (EU) nr 1308/2013 genom att lägga till en ny post.

(45)

Vad gäller regler om villkoren för användningen av nedläggningar inom vinsektorn i syfte att se till att konsumenterna skyddas från vilseledande användning av nedläggningar i samband med vissa drycker och om farliga material som används vid nedläggning och som kan förorena dryckerna, bör befogenheten att anta akter i enlighet med artikel 290 i EUF-fördraget delegeras till kommissionen. Det är särskilt viktigt att kommissionen genomför lämpliga samråd under sitt förberedande arbete, inklusive på expertnivå, och att dessa samråd genomförs i enlighet med principerna i det interinstitutionella avtalet av den 13 april 2016 om bättre lagstiftning. För att säkerställa lika stor delaktighet i förberedelsen av delegerade akter erhåller Europaparlamentet och rådet alla handlingar samtidigt som medlemsstaternas experter, och deras experter ges systematiskt tillträde till möten i kommissionens expertgrupper som arbetar med förberedelse av delegerade akter.

(46)

Regler och krav avseende systemet med sockerkvoter upphörde att gälla vid utgången av regleringsåret 2016/2017. Artikel 124 och artiklarna 127–144 i förordning (EU) nr 1308/2013 är nu föråldrade och bör utgå.

(47)

I Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/633 (18) fastställs ett undantag från senaste förfallodag vid försäljning av druvor och must inom vinsektorn. För att bidra till stabiliteten i leveranskedjan för vin och ge jordbruksproducenterna den säkerhet som långvariga handelsförbindelser medför bör försäljningen av otappat vin behandlas på samma sätt. Det är därför lämpligt att föreskriva att medlemsstaterna, genom undantag från de tillämpliga senaste förfallodagar som fastställs i direktiv (EU) 2019/633, om en branschorganisation så begär, får besluta att de tillämpliga senaste förfallodagarna inte gäller för försäljningen av otappat vin, förutsatt att de specifika förfallodagsvillkoren ingår i de standardavtal som omfattas av utvidgningen av reglernas räckvidd enligt artikel 164 i förordning (EU) nr 1308/2013 före den 31 oktober 2021 och att leveransavtalen mellan leverantörer av otappat vin och deras direkta köpare är eller blir fleråriga.

(48)

När leveranser av jordbruksprodukter från en producent till ett bearbetningsföretag eller en distributör omfattas av ett skriftligt avtal eller anbud enligt artiklarna 148 och 168 i förordning (EU) nr 1308/2013 och det pris som ska betalas för leveransen beräknas utifrån en kombination av olika faktorer som är fastställda i avtalet, ska dessa faktorer, som kan inkludera objektiva indikatorer, index och beräkningsmetoder, vara lätta att förstå för parterna. Dessutom bör medlemsstaterna ha möjlighet att ange frivilliga indikatorer som avtalsparterna får använda på grundval av tillgänglig objektiv marknadsinformation och tillgängliga objektiva marknadsstudier.

(49)

Efter Förenade konungariket Storbritannien och Nordirlands utträde ur Europeiska unionen har unionens sammanlagda produktion av obehandlad mjölk minskat. För att inte underminera de befogenheter att föra avtalsförhandlingar som tillerkänns producentorganisationerna inom sektorn för mjölk och mjölkprodukter bör den kvantitativa begränsning som är tillämplig på volymen av obehandlad mjölk som omfattas av sådana förhandlingar, uttryckt i procentandel av unionens sammanlagda produktion, ökas. För att skapa rättslig säkerhet är det lämpligt att föreskriva att de ökade kvantitativa begränsningarna tillämpas retroaktivt från och med den 1 januari 2021.

(50)

För att bidra till att uppnå unionens miljömål bör medlemsstaterna kunna erkänna producentorganisationer som eftersträvar specifika mål rörande hantering och tillvaratagande av biprodukter, kvarvarande flöden och avfall, framför allt för att skydda miljön och stärka cirkulariteten, samt producentorganisationer som eftersträvar mål rörande förvaltningen av gemensamma fonder för olika sektorer. Det är därför lämpligt att utvidga den befintliga förteckningen över mål för producentorganisationer i artikel 152 i förordning (EU) nr 1308/2013. För att öka insynen i producentorganisationer bör producentorganisationernas stadgar också göra det möjligt för producentmedlemmar att på ett demokratiskt sätt granska organisationens räkenskaper och budgetar. Det är dessutom lämpligt att, för att underlätta de kommersiella transaktioner som producentorganisationen är delaktiga i, fastställa att en producentorganisations stadgar får tillåta att producentmedlemmarna har direktkontakt med köparna, förutsatt att sådan direktkontakt inte äventyrar producentorganisationens funktion i fråga om koncentration av utbudet och utsläppande av produkter på marknaden och under förutsättning att producentorganisationen fortsätter att ensam besluta om de väsentliga inslagen i försäljningar.

(51)

Mot bakgrund av de gjorda erfarenheterna och utvecklingen av sektorn för mjölk och mjölkprodukter sedan kvotsystemet upphörde är det inte längre lämpligt att bibehålla särskilda regler för målen och bestämmelserna om erkännande som föreskrivs för branschorganisationer inom sektorn för mjölk och mjölkprodukter.

(52)

Erfarenheterna från olika sektorer visar att medlemsstaterna kan erkänna branschorganisationer på olika geografiska nivåer utan att organisationernas roll och syften undermineras. Det är därför lämpligt att förtydliga att medlemsstaterna får välja att erkänna sådana branschorganisationer på en eller flera geografiska nivåer. Branschorganisationernas uppgift är att eftersträva ett särskilt syfte i medlemmarnas och konsumenternas intressen. Mot bakgrund av unionens miljömål är det lämpligt att utvidga förteckningen över mål i artikel 157 i förordning (EU) nr 1308/2013 till att innefatta tillhandahållande av nödvändig information och bedrivande av nödvändig forskning för att utveckla produkter som är mer lämpade för, klimatåtgärder och skydd av djurhälsa och djurskydd, bidra till tillvaratagande av biprodukter och till minskningen och hanteringen av avfall, främja och genomföra åtgärder för att förebygga, kontrollera och hantera risker för djurhälsa, växtskydd och miljö, bland annat genom att inrätta och förvalta gemensamma fonder eller genom att bidra till sådana fonder som syftar till att betala ut ekonomisk ersättning till jordbrukare för kostnader och ekonomiska förluster till följd av främjandet och genomförandet av sådana åtgärder. För att undvika risken att makten koncentreras till organisationer i ett visst led av livsmedelsförsörjningskedjan bör medlemsstaterna endast erkänna branschorganisationer som eftersträvar en välavvägd representation för de organisationer i livsmedelsförsörjningskedjans olika led som branschorganisationen är sammansatt av.

(53)

Definitionen av ekonomiskt område i artikel 164 i förordning (EU) nr 1308/2013 med avseende på utvidgningen av reglernas räckvidd och obligatoriska bidrag bör kompletteras för att anpassa den förordningen till de särskilda produktionsförhållandena för produkter med skyddad ursprungsbeteckning eller skyddad geografisk beteckning som är erkänd enligt unionsrätten. I syfte att främja hållbara metoder bör det vara möjligt att göra avtal, beslut och samordnade förfaranden för branschorganisationer rörande risker för växtskydd, djurhälsa, livsmedelssäkerhet eller miljö bindande för icke-medlemmar. Med tanke på vikten av biologisk mångfald i det utsäde som används vid ekologisk odling bör reglerna för användning av certifierat utsäde dock inte göras bindande genom utvidgning till icke-medlemmar som bedriver ekologiskt jordbruk.

(54)

Mot bakgrund av vikten av skyddade ursprungsbeteckningar och skyddade geografiska beteckningar för jordbruksproduktion i unionen och med tanke på den framgång som införandet av regler för hanteringen av utbudet i fråga om ost och torkad skinka med geografiska beteckningar rönt när det gäller att säkerställa produkternas mervärde och bevara dessa produkters rykte och stabilisera priserna på dem, bör möjligheten att tillämpa regler för hanteringen av utbudet utvidgas till jordbruksprodukter med skyddad ursprungsbeteckning eller geografisk beteckning enligt förordning (EU) nr 1308/2013 eller förordning (EU) nr 1151/2012. För tydlighetens och konsekvensens skull är det lämpligt att införliva de befintliga reglerna om reglering av utbudet i en enda bestämmelse som omfattar alla jordbruksprodukter. Medlemsstaterna bör därför tillåtas att tillämpa dessa regler för att reglera utbudet av jordbruksprodukter med geografiska beteckningar på begäran av en branschorganisation, producentorganisation eller grupp av producenter eller aktörer, förutsatt att minst två tredjedelar av producenterna av den produkten, eller deras företrädare, godkänner det och, där så är tillämpligt, jordbruksproducenterna av de berörda råvarorna har hörts och, när det gäller ost, för kontinuitetens skull, har gett sitt godkännande. Dessa regler bör omfattas av stränga villkor, särskilt för att undvika att skada handeln med produkter på andra marknader och för att skydda minoritetens rättigheter. Medlemsstaterna bör omedelbart offentliggöra och underrätta kommissionen om de antagna reglerna, säkerställa regelbundna kontroller och upphäva reglerna i fall av åsidosättande. Kommissionen bör ges befogenhet att anta genomförandeakter som kräver att en medlemsstat upphäver sådana regler om kommissionen anser att reglerna inte uppfyller vissa villkor, att de förhindrar eller snedvrider konkurrensen på en stor del av den inre marknaden, att de äventyrar frihandeln eller uppnåendet av målen i artikel 39 i EUF-fördraget. Med tanke på kommissionens befogenheter inom området för unionens konkurrenspolitik och med tanke på dessa akters speciella karaktär bör kommissionen anta sådana genomförandeakter utan att tillämpa förordning (EU) nr 182/2011.

(55)

Värdefördelningsklausuler inom livsmedelskedjan är av intresse, inte bara i avtal mellan producenter och första köpare utan också där de kan göra det möjligt för jordbrukare att delta i prisutvecklingen i senare led av kedjan. Det bör därför vara möjligt för jordbrukare och deras sammanslutningar att enas om sådana klausuler med aktörer i senare led än de första köparna.

(56)

Det särskilda marknadsvärdet för viner som omfattas av en skyddad ursprungsbeteckning (SUB) eller skyddad geografisk beteckning (SGB) följer av att de tillhör ett premiumsegment på marknaden, tack vare sitt kvalitetsrykte som baseras på deras produktspecifikationer. Sådana viner tenderar att säljas till högre priser eftersom konsumenterna värdesätter de egenskaper som ursprungsbeteckningen och den geografiska beteckningen vittnar om. För att förhindra att den trovärdighet som kvaliteten medför urholkas av skadliga priskampanjer bör branschorganisationer som företräder de aktörer som gynnas av den trovärdighet som kvaliteten medför kunna ge vägledning om priser för försäljningen av relevanta druvor genom undantag från artikel 101.1 i EUF-fördraget. Sådan vägledning bör emellertid inte vara obligatorisk, i syfte att undvika att priskonkurrensen inom SUB/SGB inte försvinner helt och hållet.

(57)

I artikel 5 i Världshandelsorganisationens (WTO) jordbruksavtal ingår de beräkningsmetoder som kan användas för att fastställa den utlösande volymen för den särskilda skyddsklausulen i relevanta sektorer. För att beakta alla tänkbara beräkningsmetoder för att fastställa den utlösande volymen för tillämpningen av tilläggsimporttullar, inbegripet när inhemsk konsumtion inte räknas med, bör artikel 182.1 i förordning (EU) nr 1308/2013 ändras för att återspegla den beräkningsmetod som fastställs i artikel 5.4 i WTO:s jordbruksavtal.

(58)

Artiklarna 192 och 193 i förordning (EU) nr 1308/2013 bör utgå, då sådana åtgärder inte längre behövs mot bakgrund av att produktionsregleringen i sockersektorn upphör. I syfte att trygga försörjningen av unionsmarknaden genom import från tredjeländer bör kommissionen tilldelas delegerade befogenheter och genomförandebefogenheter med avseende på att tillfälligt avskaffa importtullarna för melass från sockerrör eller sockerbeta.

(59)

I ministerbeslutet av den 19 december 2015 om exportkonkurrens från WTO:s 10:e ministerkonferens i Nairobi fastställs regler om åtgärder avseende exportkonkurrens. Vad gäller exportsubventioner uppmanas WTO:s medlemmar att ta bort sina exportsubventioner från och med dagen för det beslutet. Unionens bestämmelser om exportbidrag i artiklarna 196–204 i förordning (EU) nr 1308/2013 bör därför utgå. När det gäller exportkrediter, exportkreditgarantier, försäkringsprogram avseende dessa, statliga handelsföretag för jordbruksexport och internationellt livsmedelsbistånd får medlemsstaterna anta nationella åtgärder i enlighet med unionsrätten. Eftersom unionen och dess medlemsstater är medlemmar i WTO bör sådana nationella åtgärder också överensstämma med de regler som anges i WTO:s ministerbeslut av den 19 december 2015, som ett led i unionsrätten och internationell rätt.

(60)

Den inre marknaden vilar på den samstämmiga tillämpningen av konkurrensreglerna i samtliga medlemsstater. Detta kräver ett fortsatt nära samarbete mellan nationella konkurrensmyndigheterna och kommissionen inom det europeiska nätverket av konkurrensmyndigheter, där frågor om tolkning och tillämpning av konkurrensregler kan diskuteras och insatser för att tillämpa konkurrensregler kan samordnas, i enlighet med rådets förordning (EG) nr 1/2003 (19).

(61)

För att säkerställa att branschorganisationerna använder artikel 210 i förordning (EU) nr 1308/2013 på ett effektivt sätt, samt för att förenkla och minska den administrativa bördan bör det för branschorganisationernas avtal, beslut och samordnade förfaranden inte krävas något förhandsbeslut från kommissionen i den mån de inte omfattas av tillämpning av artikel 101.1 i EUF-fördraget, förutsatt att dessa avtal, beslut och samordnade förfaranden uppfyller kraven i artikel 210 i förordning (EU) nr 1308/2013. Kommissionen bör dock, på begäran av sökanden, avge ett yttrande om huruvida sådana avtal, beslut och samordnade förfaranden är förenliga med artikel 210 i förordning (EU) nr 1308/2013. Utan hinder av ett yttrande från kommissionen med innebörden att sådana avtal, beslut och samordnade förfaranden är förenliga med den artikeln bör kommissionen ha kvar möjligheten att när som helst efter utfärdandet av ett sådant yttrande förklara att artikel 101.1 i EUF-fördraget kommer att vara tillämplig i framtiden på de berörda avtalen, besluten och samordnade förfarandena, om den anser att de relevanta villkoren för tillämpning av artikel 210 i förordning (EU) nr 1308/2013 inte längre uppfylls.

(62)

Vissa vertikala och horisontella initiativ rörande jordbruks- och livsmedelsprodukter som syftar till att tillämpa krav som är strängare än de obligatoriska kraven, kan ha positiva effekter på hållbarhetsmålen. Ingåendet av sådana avtal, beslut och samordnade förfaranden mellan producenter och aktörer på olika nivåer inom produktionen, bearbetningen och handeln skulle också kunna stärka producenternas ställning i leveranskedjan och öka deras förhandlingsstyrka. Därför bör, under särskilda omständigheter, sådana initiativ inte omfattas av tillämpningen av artikel 101.1 i EUF-fördraget. För att säkerställa en effektiv användning av detta nya undantag, och i syfte att minska den administrativa bördan, bör det inte krävas något förhandstillstånd från kommissionen för sådana initiativ i den mån de inte omfattas av tillämpning av artikel 101.1 i EUF-fördraget. Eftersom detta är ett nytt undantag är det lämpligt att föreskriva att kommissionen bör ta fram riktlinjer för aktörer om tillämpningen av undantaget inom två år från denna förordnings ikraftträdande. Efter den dagen bör producenterna också ha möjlighet att begära ett yttrande från kommissionen om tillämpningen av undantaget på deras avtal, beslut och samordnade förfaranden. I motiverade fall bör kommissionen därefter kunna revidera innehållet i sitt yttrande. Nationella konkurrensmyndigheter bör kunna besluta att ett avtal, beslut och samordnat förfarande ska ändras, avbrytas eller inte alls äga rum om de anser det nödvändigt för att skydda konkurrensen, varvid de bör informera kommissionen om sina åtgärder.

(63)

I artikel 214a i förordning (EU) nr 1308/2013 fastställs att Finland, under vissa förutsättningar, får bevilja nationellt stöd i södra Finland till och med 2022 om kommissionen lämnar sitt tillstånd. Beviljandet av det nationella stödet bör fortsätta att vara tillåtet för perioden 2023–2027. För att säkerställa att detta stöd kan fortsätta att beviljas under övergångsperioden 2021 till 2022 bör de nya arrangemangen för detta tillämpas endast från och med 1 januari 2023.

(64)

Begränsningar av den fria omsättningen för produkter i sektorn för frukt och grönsaker till följd av tillämpningen av åtgärder som avser att bekämpa spridningen av växtskadegörare kan orsaka svårigheter på marknaden i en eller flera medlemsstater. Särskilt mot bakgrund av den ökade förekomsten av växtskadegörare är det lämpligt att möjliggöra exceptionella stödåtgärder för att ta hänsyn till handelsbegränsningar till följd av växtskadegörare och att utvidga förteckningen över produkter för vilka exceptionella stödåtgärder får antas i sektorn för frukt och grönsaker.

(65)

Unionens befintliga marknadsobservatorier och arbetsgrupper för jordbruksmarknaderna har visat sig spela en positiv roll för ekonomiska aktörers och offentliga myndigheters möjlighet att göra välgrundade val och för att underlätta övervakningen av marknadsutvecklingen. I detta syfte och för att förbättra insynen i jordbruks- och livsmedelsmarknaden på unionsnivå samt för att bidra till jordbruksmarknadernas stabilitet bör dessa instrument förstärkas. Det är därför lämpligt att inrätta en enda formell rättslig ram för inrättandet och driften av unionens marknadsobservatorier inom de olika jordbrukssektorerna och fastställa relevanta skyldigheter avseende anmälan och rapportering för dessa observatorier.

(66)

På grundval av de statistiska data och den information som samlas in för övervakningen av jordbruksmarknaderna bör unionens marknadsobservatorier identifiera hot om marknadsstörningar i sina rapporter. Kommissionen bör regelbundet inför Europaparlamentet och rådet lägga fram information om marknadssituationen för jordbruksprodukter, hot om marknadsstörningar och eventuella åtgärder som kan vidtas, genom att regelbundet delta i mötena i utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling och särskilda jordbrukskommittén.

(67)

Av tydlighetsskäl bör kommissionens roll när det gäller dess befintliga skyldigheter att samarbeta och utbyta information med behöriga myndigheter som utsetts i enlighet med artikel 22 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 596/2014 (20) och Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (Esma) fastställas uttryckligen i artikel 223 i förordning (EU) nr 1308/2013.

(68)

Föråldrade rapporteringskrav för kommissionen avseende marknaden för mjölk och mjölkprodukter och utvidgningen av skolprogrammets tillämpningsområde bör utgå. Rapporteringskraven inom biodlingssektorn bör införlivas med förordning (EU) 2021/2115 Nya skyldigheter och tidsfrister avseende rapportering bör fastställas avseende tillämpningen av konkurrensregler på jordbrukssektorn, inrättandet av unionens marknadsobservatorier och användningen av undantagsåtgärder. Kommissionen bör också rapportera om situationen när det gäller varubeteckningar och klassificering av slaktkroppar inom sektorn för får- och getkött.

(69)

Bestämmelserna om reserven för kriser inom jordbrukssektorn i del V kapitel III i förordning (EU) nr 1308/2013 bör utgå, eftersom aktualiserade bestämmelser om jordbruksreserven fastställs i förordning (EU) 2021/2116.

(70)

Mot bakgrund av det befintliga undantaget från de varubeskrivningar som ska användas för kalvkött med skyddad ursprungsbeteckning eller geografisk beteckning som registrerats före den 29 juni 2007 bör medlemsstaterna, med tanke på enhetlighet och för att ge konsumenterna otvetydig information, ges möjlighet att tillåta grupper som ansvarar för skyddade ursprungsbeteckningar eller geografiska beteckningar att registreras före samma datum, för att göra undantag från obligatorisk klassificering av slaktkroppar för kalvkött.

(71)

Regler om bedömning av konflikter mellan ett namn som är föremål för en ansökan om registrering som ursprungsbeteckning eller geografisk beteckning enligt förordning (EU) nr 1151/2012 och namnet på en växtsort eller en djurras inom unionen bör fastställas, för att skapa en mer rättvis avvägning mellan de intressen som står på spel.

(72)

För att öka konsumenternas medvetenhet i fråga om skyddade ursprungsbeteckningar, skyddade geografiska beteckningar och garanterade traditionella specialiteter enligt förordning (EU) nr 1151/2012 bör den obligatoriska användningen av därmed sammanhängande unionssymboler utvidgas till att omfatta reklammaterial.

(73)

Särskilda undantag som gör det möjligt att använda andra namn vid sidan av de registrerade namnen för garanterade traditionella specialiteter bör fastställas. Kommissionen bör fastställa övergångsperioder för användningen av beteckningar som innehåller namn på garanterade traditionella specialiteter, i enlighet med de villkor för sådana övergångsperioder som redan finns för skyddade ursprungsbeteckningar och skyddade geografiska beteckningar.

(74)

Förfarandena för registrering av skyddade ursprungsbeteckningar, skyddade geografiska beteckningar och garanterade traditionella specialiteter i enlighet med förordning (EU) nr 1151/2012 bör rationaliseras och förenklas för att säkerställa att nya namn kan registreras inom kortare tidsperioder. Invändningsförfarandet bör förenklas. I den motiverade invändningen bör alla skäl för invändning och närmare uppgifter om dessa skäl anges. Detta bör inte hindra den myndighet eller den person som har lämnat in invändningen från att lägga till och utveckla ytterligare uppgifter i samband med de samråd som avses i artikel 51.3 i förordning (EU) nr 1151/2012.

(75)

Förfarandet för ändring av produktspecifikationer, vilket fastställs i förordning (EU) nr 1151/2012, bör förenklas genom att det införs en distinktion mellan unionsändringar och standardändringar. I enlighet med subsidiaritetsprincipen bör medlemsstaterna ansvara för godkännandet av standardändringar av produktspecifikationer och kommissionen bör ansvara för godkännandet av unionsändringar av produktspecifikationer. Det bör införas bestämmelser för att säkerställa att det finns tillräckligt med tid för att underlätta en smidig övergång från de regler som föreskrivs i förordning (EU) nr 1151/2012 beträffande ändring av produktspecifikationer till de nya regler som fastställs i den här förordningen.

(76)

Mot bakgrund av den ökande efterfrågan från unionens konsumenter på bivax, den ökande användningen av bivax inom livsmedelssektorn och dess nära koppling till jordbruksprodukter och landsbygdens ekonomi bör förteckningen över jordbruksprodukter och livsmedel i bilaga I till förordning (EU) nr 1151/2012 utvidgas till att omfatta den produkten.

(77)

Mot bakgrund av att det endast registrerats ett begränsat antal geografiska beteckningar för aromatiserade vinprodukter enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 251/2014 (21) bör den rättsliga ramen för skydd av geografiska beteckningar för sådana produkter förenklas. Aromatiserade vinprodukter och andra alkoholhaltiga drycker, med undantag för de spritdrycker och vinprodukter som förtecknas i bilaga VII del II till förordning (EU) nr 1308/2013, bör omfattas av samma rättsliga ram och samma förfaranden som andra jordbruksprodukter och livsmedel. Tillämpningsområdet för förordning (EU) nr 1151/2012 bör utvidgas till att även omfatta dessa produkter. Förordning (EU) nr 251/2014 bör, för att avspegla denna ändring, ändras med avseende på dess titel, tillämpningsområde och definitioner samt vad gäller bestämmelser om märkningen av aromatiserade vinprodukter. Det bör säkerställas att övergången går smidigt vad gäller de beteckningar som är skyddade enligt förordning (EU) nr 251/2014.

(78)

För att underlätta handeln med tredjeländer bör det fastställas att medlemsstaterna får tillåta att det på förpackningen eller på en etikett fäst på denna, för aromatiserade vinprodukter som framställts för export, inkluderas de försäljningsbeteckningar som krävs av tredjeländer, inklusive på andra språk än unionens officiella språk, under förutsättning att de korrekta försäljningsbeteckningarna enligt bilaga II också förekommer på förpackningen eller på en etikett fäst på denna.

(79)

Kommissionen bör ges befogenhet att anta akter i enlighet med artikel 290 i EUF-fördraget med avseende på att komplettera de försäljningsbeteckningar och beskrivningar av aromatiserade vinprodukter som fastställs i bilaga II till förordning (EU) nr 251/2014 i syfte att anpassa dem för att ta hänsyn till den tekniska utvecklingen, den vetenskapliga utvecklingen och marknadsutvecklingen, konsumenthälsan eller konsumenternas informationsbehov.

(80)

För att tillhandahålla bättre information till konsumenterna bör en obligatorisk märkning av aromatiserade vinprodukter med en näringsdeklaration och en ingrediensförteckning läggas till i förordning (EU) nr 251/2014. Producenterna bör dock ha möjlighet att begränsa innehållet i näringsdeklarationen på förpackningen eller på en etikett fäst på denna till endast energivärdet och göra den fullständiga näringsdeklarationen och ingrediensförteckningen tillgänglig på elektronisk väg, under förutsättning att de undviker insamling och spårning av användardata och inte tillhandahåller information i saluföringssyfte. Möjligheten att inte tillhandahålla en fullständig näringsdeklaration på förpackningen eller på en etikett fäst på denna bör dock inte påverka det befintliga kravet att ämnen som orsakar allergi eller intolerans ska förtecknas på etiketten. Befogenheten att anta akter i enlighet med artikel 290 i EUF-fördraget bör delegeras till kommissionen med avseende på att komplettera förordning (EU) nr 251/2014 genom att fastställa närmare regler för angivande och beteckning av ingredienser för aromatiserade vinprodukter. Det bör vara tillåtet att fortsättningsvis saluföra befintliga lager av aromatiserade vinprodukter efter det att de nya märkningskraven har börjat tillämpas, till dess att dessa lager är uttömda. Aktörerna bör ges tillräckligt med tid för att anpassa sig till de nya märkningskraven innan de blir tillämpliga.

(81)

Det är lämpligt att tillåta att en begränsad mängd spritdrycker tillsätts för att smaksätta aromatiserade viner i någon av de kategorier som fastställs i bilaga II punkt A till förordning (EU) nr 251/2014. Eftersom den tekniska utvecklingen i dag gör det möjligt att framställa vermouth utan tillsats av alkohol bör det inte längre krävas att alkohol tillsätts till vermouth. Mot bakgrund av konsumenternas efterfrågan är det lämpligt att tillåta att rött och vitt vin kombineras för att framställa Glühwein. För att ta hänsyn till en aromatiserad vinbaserad dryck som finns på den polska marknaden är det lämpligt att inrätta den nya kategorin ”wino ziołowe” och i unionsrätten fastställa de traditionella kraven för dess framställning.

(82)

De lokala marknaderna i Réunion är särskilt utsatta för prissvängningar eftersom ön är liten och avlägset belägen och situationen rörande livsmedelstrygghet är speciell. Branschorganisationer sammanför producenter och andra aktörer i olika led av livsmedelsförsörjningskedjan och kan spela en roll för att stödja bevarandet och diversifieringen av den lokala produktionen. När det gäller den specifika situationen för livsmedelstryggheten i Réunion är det lämpligt att föreskriva att Frankrike, genom undantag från artikel 165 i förordning (EU) nr 1308/2013, ifall tillämpningen av reglerna för en erkänd producentorganisation har utvidgats till aktörer som inte är medlemmar i branschorganisationen, efter samråd med de berörda aktörerna, får besluta att aktörer som inte är medlemmar i branschorganisationen är skyldiga att erlägga ekonomiska bidrag för den verksamhet som omfattas av utvidgade regler och som ligger i det allmänna ekonomiska intresset för ekonomiska aktörer vars verksamhet enbart bedrivs i Réunion och som rör produkter som enbart är avsedda för den lokala marknaden.

(83)

Förordningarna (EU) nr 1308/2013, (EU) nr 1151/2012, (EU) nr 251/2014 och (EU) nr 228/2013 bör därför ändras i enlighet med detta.

(84)

Övergångsåtgärder bör fastställas för de ansökningar om skydd och registrering av skyddade ursprungsbeteckningar, skyddade geografiska beteckningar och garanterade traditionella specialiteter som har lämnats in före den dag då denna förordning träder i kraft, för de utgifter som uppkommer före den 1 januari 2023 inom de stödordningar för olivolja och bordsoliver, frukt och grönsaker, vin, biodling och humle, för verksamhetsprogram från erkända producentorganisationer eller sammanslutningar av dem inom sektorn för frukt och grönsaker och för stödprogram inom vinsektorn som fastställs i artiklarna 29–60 i förordning (EU) nr 1308/2013.

(85)

För att säkerställa en smidig övergång till den nya rättsliga ram som fastställs i förordning (EU) 2021/2115, bör ändringar av förordning (EU) nr 1308/2013 som rör denna nya rättsliga ram tillämpas från och med den 1 januari 2023.

(86)

För att säkerställa ett smidigt genomförande av de planerade åtgärderna och av brådskande skäl bör denna förordning träda i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Ändringar av förordning (EU) nr 1308/2013

Förordning (EU) nr 1308/2013 ska ändras på följande sätt:

1.

Artikel 2 ska ersättas med följande:

”Artikel 2

Allmänna bestämmelser för den gemensamma jordbrukspolitiken

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/2116 (*1) och de bestämmelser som antas på grundval av denna ska gälla för de åtgärder som anges i den här förordningen.

(*1)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/2116 av den 2 december 2021 om finansiering, förvaltning och övervakning av den gemensamma jordbrukspolitiken och om upphävande av förordning (EU) nr 1306/2013 (EUT L 435, 6.12.2021, s. 187).”"

2.

Artikel 3 ska ändras på följande sätt:

a)

Punkt 2 ska utgå.

b)

Punkterna 3 och 4 ska ersättas med följande:

”3.   De definitioner som anges i förordning (EU) 2021/2116 och Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/2115 (*2) gäller i den här förordningen om inte annat föreskrivs i den här förordningen.

4.   Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 227 med avseende på ändring av de definitioner för sektorerna som anges i bilaga II i den utsträckning som krävs för att uppdatera definitionerna mot bakgrund av marknadsutvecklingen utan att lägga till nya definitioner.

(*2)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/2116 av den 2 december 2021 om fastställande av regler om stöd för de strategiska planer som medlemsstaterna ska upprätta inom ramen för den gemensamma jordbrukspolitiken och som finansieras av Europeiska garantifonden för jordbruket (EGFJ) och Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (Ejflu) samt om upphävande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1305/2013 och Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1307/2013 (EUT L 435, 6.12.2021, s. 1).”"

3.

Artikel 5 ska ersättas med följande:

”Artikel 5

Omräkningstal för ris

Kommissionen får anta genomförandeakter för att fastställa omräkningstalen för ris vid olika bearbetningsstadier.

Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 229.2.”

4.

Artikel 6 ska ersättas med följande:

”Artikel 6

Regleringsår

Regleringsåren ska ha följande löptid:

a)

1 januari–31 december under ett givet år för sektorn för frukt och grönsaker, sektorn för bearbetad frukt och bearbetade grönsaker och banansektorn.

b)

1 april–31 mars det påföljande året för sektorn för torkat foder och sektorn för silkesodling.

c)

1 juli–30 juni det påföljande året för

i)

spannmålssektorn,

ii)

sektorn för utsäde,

iii)

sektorn för lin och hampa,

iv)

sektorn för mjölk och mjölkprodukter.

d)

1 augusti–31 juli det påföljande året för vinsektorn.

e)

1 september–31 augusti det påföljande året för rissektorn och med avseende på bordsoliver.

f)

1 oktober–30 september det påföljande året för sockersektorn och med avseende på olivolja.”

5.

Artikel 12 ska ersättas med följande:

”Artikel 12

Perioder för offentlig intervention

Offentlig intervention får ske under följande perioder:

a)

1 oktober–31 maj för vanligt vete.

b)

Under hela året för durumvete, korn och majs.

c)

Under hela året för paddyris.

d)

Under hela året för nöt- och kalvkött.

e)

1 februari–30 september för smör och skummjölkspulver.”

6.

Artikel 16 ska ändras på följande sätt:

a)

Följande punkt ska införas:

”2a.   Medlemsstaterna ska meddela kommissionen alla de uppgifter som behövs för att möjliggöra övervakningen av efterlevnaden av de principer som fastställs i punkt 1.”

b)

Punkt 3 ska ersättas med följande:

”3.   Varje år ska kommissionen offentliggöra uppgifter om de villkor på vilka produkter som köptes upp inom ramen för offentlig intervention köptes eller såldes under föregående år. Dessa uppgifter ska omfatta relevanta volymer samt inköps- och försäljningspriser.”

7.

I artikel 17 första stycket ska led b ersättas med följande:

”b)

Olivolja och bordsoliver.”

8.

I del II avdelning I ska kapitel II ändras på följande sätt:

a)

Titeln ska ersättas med följande:

KAPITEL II

Stöd till utdelning av frukt och grönsaker samt av mjölk och mjölkprodukter vid utbildningsanstalter”.

b)

Rubriken ”Avsnitt 1” och efterföljande titel ska utgå.

c)

I artikel 23 ska punkt 11 ersättas med följande:

”11.   Medlemsstaterna ska välja ut de produkter som ska delas ut eller omfattas av kompletterande utbildningsinsatser på grundval av objektiva kriterier som ska inbegripa ett eller flera av följande kriterier: hälso- och miljöhänsyn, årstidsaspekter, utbud eller tillgänglighet för lokala eller regionala produkter, i möjligaste mån med företräde för produkter med ursprung i unionen. Medlemsstaterna får särskilt uppmuntra lokala eller regionala inköp, ekologiska produkter, korta leveranskedjor eller miljöfördelar, däribland hållbara förpackningar, samt, där så är lämpligt, produkter som är erkända enligt de kvalitetsordningar som inrättats genom förordning (EU) nr 1151/2012.

Medlemsstaterna får överväga att prioritera hänsyn till hållbarhet och rättvis handel i sina strategier.”

d)

Artikel 23a ska ändras på följande sätt:

i)

Punkt 1 ska ersättas med följande:

”1.   Utan att det påverkar tillämpningen av punkt 4 i denna artikel får stödet enligt skolprogrammet för utdelning av produkter, kompletterande utbildningsåtgärder och de därmed sammanhängande kostnader som avses i artikel 23.1 inte överstiga 220 804 135 EUR per läsår. Inom denna allmänna gräns får stödet inte överstiga följande belopp:

a)

För frukt och grönsaker i skolan: 130 608 466 EUR per läsår.

b)

För skolmjölk: 90 195 669 EUR per läsår.”

ii)

Punkt 2 tredje stycket sista meningen ska utgå.

iii)

I punkt 4 ska första stycket ersättas med följande:

”4.   En medlemsstat får, utan att överskrida den allmänna gräns på 220 804 135 EUR som fastställs i punkt 1, en gång per läsår överföra upp till 20 % av det ena av sina preliminära tilldelade anslag.”

e)

Avsnitten 2–6, vilka omfattar artiklarna 29–60, ska utgå.

9.

Artikel 61 ska ersättas med följande:

”Artikel 61

Giltighetstid

Den ordning för tillstånd för plantering av vinstockar som fastställs i detta kapitel ska gälla från och med den 1 januari 2016 till och med den 31 december 2045 med två halvtidsöversyner som ska göras av kommissionen 2028 och 2040 i syfte att utvärdera hur ordningen fungerar och i lämpliga fall lämna förslag.”

10.

Artikel 62 ska ändras på följande sätt:

a)

Punkt 3 ska ändras på följande sätt:

i)

Följande stycke ska införas efter första stycket:

”Genom undantag från första stycket får medlemsstaterna besluta att de tillstånd som avses i artikel 66.1 ska vara giltiga i sex år från och med den dag då de beviljades, när återplantering sker på samma skifte eller skiften där röjning genomfördes. Sådana tillstånd ska tydligt identifiera det eller de skiften där röjning genomförts och där återplanteringen kommer att ske.”

ii)

Andra och tredje styckena ska ersättas med följande:

”Genom undantag från första stycket ska giltigheten för tillstånd som beviljats i enlighet med artiklarna 64 och 66.1 som löper ut under 2020 och 2021 förlängas till och med den 31 december 2022.

Producenter som innehar tillstånd i enlighet med artiklarna 64 och 66.1 i den här förordningen som löper ut 2020 och 2021 får, genom undantag från första stycket i denna punkt, inte bli föremål för de administrativa sanktioner som avses i artikel 89.4 i förordning (EU) nr 1306/2013, under förutsättning att de senast den 28 februari 2022 underrättar de behöriga myndigheterna om att de inte avser att använda tillståndet och inte vill dra nytta av den förlängning av tillståndens giltighet som avses i tredje stycket i denna punkt. När producenter som innehar tillstånd vars giltighet förlängts till och med den 31 december 2021 har underrättat den behöriga myndigheten senast den 28 februari 2021 om att de inte avser att använda dessa tillstånd ska de ha rätt att dra tillbaka sinas underrättelser genom ett skriftligt meddelande till den behöriga myndigheten senast den 28 februari 2022 och att använda tillstånden inom den förlängda giltighetsperiod som fastställs i tredje stycket.”

b)

Punkt 4 ska ersättas med följande:

”4.   Detta kapitel ska inte tillämpas på plantering eller återplantering av arealer avsedda för försöksändamål, för upprättande av samlingar av druvsorter i syfte att bevara genetiska resurser eller för odling av moderplantor för ympmaterial, på arealer vars vin eller vinprodukter enbart är avsedda för konsumtion i vinproducentens hushåll eller på arealer som ska nyplanteras till följd av expropriation som i allmänintresse genomförs enligt nationell rätt.”

11.

Artikel 63 ska ändras på följande sätt:

a)

Punkt 1 ska ersättas med följande:

”1.   Medlemsstaterna ska varje år lämna tillstånd för nyplantering motsvarande antingen

a)

1 % av den sammanlagda areal som faktiskt är planterad med vinstockar på deras territorium, enligt mätning utförd den 31 juli föregående år, eller

b)

1 % av en sammanlagd areal som faktiskt är planterad med vinstockar på deras territorium, enligt mätning utförd den 31 juli 2015, och den areal som omfattas av planteringsrätter som beviljats producenter inom medlemsstaternas territorier i enlighet med artikel 85h, 85i eller 85k i förordning (EG) nr 1234/2007, och som den 1 januari 2016 fanns tillgängliga för omvandling till tillstånd, i enlighet med artikel 68 i den här förordningen.”

b)

I punkt 2 ska följande stycke läggas till:

”Medlemsstater som i enlighet med första stycket b begränsar utfärdandet av tillstånd på regional nivå för specifika arealer som kan komma i fråga för produktion av vin med skyddad ursprungsbeteckning eller för arealer som kan komma i fråga för produktion av vin med skyddad geografisk beteckning får kräva att sådana tillstånd ska användas i dessa regioner.”

c)

Punkt 3 ska ändras på följande sätt:

i)

Led b ska ersättas med följande:

”b)

Behovet av att undvika en väldokumenterad risk för devalvering av en särskild skyddad ursprungsbeteckning eller en skyddad geografisk beteckning.”

ii)

Följande led ska läggas till:

”c)

Strävan att bidra till utvecklingen av berörda produkter och samtidigt bevara kvaliteten på dessa produkter.”

d)

Följande punkt ska införas:

”3a.   Medlemsstaterna får vidta alla regleringsåtgärder som är nödvändiga för att förhindra att aktörerna kringgår de restriktiva åtgärder som vidtas enligt punkterna 2 och 3.”

12.

Artikel 64 ska ändras på följande sätt:

a)

I punkt 1 andra stycket ska inledningsfrasen ersättas med följande:

”Medlemsstaterna får vid tillämpningen av denna artikel tillämpa ett eller flera av följande objektiva och icke-diskriminerande behörighetskriterier på nationell eller regional nivå.”

b)

Punkt 2 ska ändras på följande sätt:

i)

Inledningsfrasen ska ersättas med följande:

”2.   Om den totala areal som omfattas av de behöriga ansökningarna enligt punkt 1 under ett visst år överstiger den areal som medlemsstaten har ställt till förfogande ska tillstånd beviljas enligt en proportionell fördelning av hektar till alla sökande på grundval av den areal som de ansökt om tillstånd för. Sådana tillstånd får fastställa en minimi- och/eller maximiareal per sökande och får också beviljas delvis eller helt i enlighet med ett eller flera av följande objektiva och icke-diskriminerande prioritetskriterier som får tillämpas på nationell eller regional nivå.”

ii)

Led b ska ersättas med följande:

”b)

Areal där vingårdarna bidrar till att bevara miljön eller att bevara vinstockarnas genetiska resurser.”

iii)

Led f ska ersättas med följande:

”f)

Arealer som ska nyplanteras och som bidrar till att öka produktionen hos de företag inom vinsektorn som visar ökad kostnadseffektivitet eller ökad konkurrenskraft eller närvaro på marknaderna.”

iv)

Led h ska ersättas med följande:

”h)

Arealer som ska nyplanteras inom ramen för ökningen av storleken på små och medelstora vinföretag.”

c)

Följande punkt ska införas:

”2b.   Medlemsstaterna får vidta alla regleringsåtgärder som är nödvändiga för att förhindra att aktörerna kringgår de restriktiva kriterier som de tillämpar enligt punkterna 1, 2 och 2a.”

13.

I artikel 65 ska första stycket ersättas med följande:

”Vid tillämpningen av artikel 63.2 ska en medlemsstat ta i beaktande rekommendationer som lagts fram av de erkända branschorganisationer inom vinsektorn som avses i artiklarna 152, 156 och 157, av de berörda producentgrupper som avses i artikel 95 eller av andra typer av branschorganisationer som erkänns på grundval av den medlemsstatens lagstiftning, under förutsättning att de rekommendationerna föregås av en överenskommelse mellan de representativa berörda parterna i det geografiska referensområdet.”

14.

Artikel 68 ska ändras på följande sätt:

a)

Följande punkt ska införas:

”2a.   Från och med den 1 januari 2023 ska en areal som omfattas av de planteringsrätter som var tillgängliga för omvandling till planteringsrätter den 31 december 2022 och som ännu inte har omvandlats till tillstånd i enlighet med punkt 1 fortfarande vara tillgänglig för de berörda medlemsstaterna som får bevilja tillstånd i enlighet med artikel 64 senast den 31 december 2025.”

b)

Punkt 3 ska ersättas med följande:

”3.   De arealer som omfattas av tillstånd som beviljats enligt punkterna 1 och 2a i denna artikel ska inte räknas med avseende på artikel 63.”

15.

I artikel 81 ska följande punkt läggas till:

”6.   Arealer som planterats för andra ändamål än vinframställning med druvsorter som, när det gäller andra medlemsstater än de som avses i punkt 3, inte klassificerats eller som, när det gäller medlemsstater som avses i punkt 3, inte överensstämmer med punkt 2 andra stycket, ska inte omfattas av någon röjningsskyldighet.

Plantering och återplantering för andra ändamål än vinframställning med de druvsorter som avses i första stycket ska inte omfattas av ordningen för tillstånd för plantering av vinstockar enligt del II avdelning I kapitel III.”

16.

Artikel 86 ska ersättas med följande:

”Artikel 86

Reservation, ändring och upphävande av frivilliga förbehållna begrepp

För att ta hänsyn till konsumenternas förväntningar, inklusive vad gäller produktionsmetoderna och hållbarheten i leveranskedjan, den vetenskapliga och tekniska utvecklingen, situationen på marknaden och utvecklingen av handelsnormer samt internationella standarder ska kommissionen ges befogenhet att anta delegerade akter enligt artikel 227 för att

a)

reservera ytterligare frivilliga förbehållna begrepp och fastställa användningsvillkoren för dessa,

b)

ändra användningsvillkoren för frivilliga förbehållna begrepp, eller

c)

upphäva frivilliga förbehållna begrepp.”

17.

Artikel 90 ska ändras på följande sätt:

a)

Punkt 1 ska ersättas med följande:

”1.   Om inte annat föreskrivs i internationella avtal som ingåtts i enlighet med EUF-fördraget, ska bestämmelserna om ursprungsbeteckningar och geografiska beteckningar och om märkning av vin i avsnitt 2 i detta kapitel och de definitioner, beteckningar och varubeskrivningar som avses i artikel 78 i denna förordning gälla för produkter enligt KN-nummer 2009 61, 2009 69, 2204 och, i tillämpliga fall, ex 2202 99 19 (annat avalkoholiserat vin med en alkoholhalt i volymprocent som inte överstiger 0,5 %), som importeras till unionen.”

b)

I punkt 3 ska inledningsfrasen ersättas med följande:

”3.   Om inte annat föreskrivs i internationella avtal som ingåtts i enlighet med EUF-fördraget, ska följande visas upp vid import av de produkter som avses i punkt 1:”.

18.

I del II avdelning II kapitel I avsnitt 1 ska följande nya underavsnitt införas:

”Underavsnitt 4a

Kontroller och sanktioner

Artikel 90a

Kontroller och sanktioner med avseende på handelsnormerna

1.   Medlemsstaterna ska vidta åtgärder för att säkerställa att de produkter som avses i artikel 119.1 som inte är märkta i överensstämmelse med denna förordning inte släpps ut på marknaden, eller, om de redan har släppts ut på marknaden, dras tillbaka från marknaden.

2.   Utan att det påverkar eventuella särskilda bestämmelser som kan komma att antas av kommissionen, ska import till unionen av sådana produkter som anges i artikel 189.1 a och b kontrolleras för att fastställa om villkoren enligt punkt 1 i den artikeln är uppfyllda.

3.   Medlemsstaterna ska utföra kontroller, på grundval av en riskanalys, för att kontrollera att de produkter som avses i artikel 1.2 följer reglerna i detta avsnitt och ska tillämpa administrativa sanktioner i förekommande fall.

4.   Utan att det påverkar tillämpningen av rättsakter för vinsektorn som har antagits på grundval av artikel 58 i förordning (EU) 2021/2116 ska medlemsstaterna vid en överträdelse av unionens regler för vinsektorn tillämpa effektiva, proportionella och avskräckande administrativa sanktioner i enlighet med avdelning IV kapitel I i den förordningen. Medlemsstaterna ska inte tillämpa sådana sanktioner om den bristande efterlevnaden är av mindre betydelse.

5.   I syfte att skydda unionens medel och att skydda unionsvins identitet, härkomst och kvalitet ska kommissionen ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 227 för att komplettera denna förordning med avseende på följande:

a)

Upprättandet eller underhållet av en analysdatabas med isotopuppgifter, som ska bidra till att upptäcka bedrägerier utifrån de stickprov som medlemsstaterna samlat in.

b)

Regler om kontrollorgan och ömsesidigt bistånd mellan dessa.

c)

Regler om gemensamt utnyttjande av medlemsstaternas resultat.

6.   Kommissionen får anta genomförandeakter för att fastställa alla åtgärder som krävs för

a)

de förfaranden som rör medlemsstaternas respektive databaser och analysdatabasen med isotopuppgifter som avses i punkt 5 a,

b)

de förfaranden som rör samarbetet och biståndet mellan kontrollmyndigheter och kontrollorgan,

c)

när det gäller den skyldighet som avses i punkt 3, regler för genomförande av kontroller av efterlevnaden av handelsnormer, regler för de myndigheter som har ansvaret för att genomföra kontrollerna och regler för vad dessa kontroller ska innehålla, hur ofta kontrollerna ska ske och i vilket handelsled de ska utföras.

Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 229.2.”

19.

I artikel 92.1 ska följande stycke läggas till:

”Reglerna i detta avsnitt gäller dock inte för produkter som avses i bilaga VII del II punkterna 1, 4, 5, 6, 8 och 9 när sådana produkter har genomgått en behandling för fullständig avalkoholisering i enlighet med bilaga VIII del I avsnitt E.”

20.

Artikel 93 ska ändras på följande sätt:

a)

I punkt 1 ska leden a och b ersättas med följande:

”a)

ursprungsbeteckning: ett namn, inbegripet ett traditionellt använt namn, som identifierar en produkt som avses i artikel 92.1,

i)

vars kvalitet eller egenskaper väsentligen eller helt beror på en viss geografisk omgivning med de naturliga och mänskliga faktorer som förknippas med den,

ii)

som har sitt ursprung i en viss ort eller region eller, i undantagsfall, ett visst land,

iii)

som framställs av druvor som uteslutande härrör från det geografiska området,

iv)

som produceras i det geografiska området, och

v)

som framställs av druvsorter tillhörande arten Vitis vinifera eller en korsning mellan arten Vitis vinifera och andra arter av släktet Vitis.

b)

geografisk beteckning: ett namn, inbegripet ett traditionellt använt namn, som identifierar en produkt som avses i artikel 92.1,

i)

vars specifika kvalitet, specifika anseende eller någon annan specifik egenskap kan hänföras till dess geografiska ursprung,

ii)

som har sitt ursprung i en viss ort, region eller, i undantagsfall, ett visst land,

iii)

som har minst 85 % av de druvor som används för framställningen härrörande uteslutande från det geografiska området,

iv)

som produceras i det geografiska området, och

v)

som framställs av druvsorter tillhörande arten Vitis vinifera eller en korsning mellan arten Vitis vinifera och andra arter av släktet Vitis.”

b)

Punkt 2 ska utgå.

c)

Punkt 4 ska ersättas med följande:

”4.   Produktion enligt punkt 1 a iv och b iv inkluderar alla berörda produktionsmoment, från skörd av druvorna till slutförandet av vintillverkningsprocessen, med undantag för skörd av druvor som inte kommer från det geografiska området i fråga i enlighet med punkt 1 b iii och med undantag för eventuella processer efter framställningen.”

21.

Artikel 94 ska ändras på följande sätt:

a)

I punkt 1 ska inledningsfrasen ersättas med följande:

”Ansökningar om skydd av ursprungsbeteckningar eller geografiska beteckningar ska innehålla följande:”.

b)

Punkt 2 ska ändras på följande sätt:

i)

Led g ska ersättas med följande:

”g)

Uppgifter enligt följande som styrker det samband som avses i artikel 93.1 a i eller, i förekommande fall, artikel 93.1 b i:

i)

När det gäller en skyddad ursprungsbeteckning, det samband mellan produktens kvalitet eller egenskaper och den geografiska omgivning som avses i artikel 93.1 a i; uppgifter om de mänskliga faktorerna i den geografiska omgivningen får dock, i tillämpliga fall, begränsas till en beskrivning av förvaltningen av mark, växtmaterial och landskap, odlingsmetoder eller annan mänsklig verksamhet som bidrar till att bevara de naturliga faktorerna i den geografiska omgivning som avses i det ledet.

ii)

När det gäller en skyddad geografisk beteckning, sambandet mellan en specifik kvalitet, anseendet eller en annan egenskap hos produkten och det geografiska ursprung som avses i artikel 93.1 b i.”

ii)

Följande stycken ska läggas till:

”Produktspecifikationen kan innehålla en beskrivning av ursprungsbeteckningens eller den geografiska beteckningens bidrag till hållbar utveckling.

För vin eller viner som kan vara delvis avalkoholiserade ska produktspecifikationen också innehålla en beskrivning av det eller de delvis avalkoholiserade vinerna i enlighet med andra stycket b i tillämpliga delar och, i förekommande fall, de särskilda oenologiska metoder som använts för att framställa det eller de delvis avalkoholiserade vinerna samt de relevanta restriktionerna för denna framställning.”

22.

Artikel 96 ska ändras på följande sätt:

a)

Punkt 5 ska ersättas med följande:

”5.   Om den medlemsstat som utvärderar ansökan anser att kraven uppfylls ska medlemsstaten genomföra ett nationellt förfarande som säkerställer att produktspecifikationen offentliggörs i tillräcklig omfattning, åtminstone på internet, samt vidarebefordra ansökan till kommissionen.

När en ansökan om skydd vidarebefordras till kommissionen i enlighet med första stycket i denna punkt ska medlemsstaten inkludera en förklaring om att den anser att den ansökan som lämnats in av den sökande uppfyller kraven för skydd enligt detta avsnitt och de bestämmelser som antagits i enlighet därmed, och om att den intygar att det sammanfattande dokument som avses i artikel 94.1 d är en korrekt sammanfattning av produktspecifikationen.

Medlemsstaterna ska informera kommissionen om giltiga invändningar som lämnas in inom ramen för det nationella förfarandet.”

b)

Följande punkt ska läggas till:

”6.   Medlemsstaten ska utan dröjsmål underrätta kommissionen om alla förfaranden som inleds vid en nationell domstol eller annat nationellt organ avseende en ansökan om skydd som medlemsstaten vidarebefordrat till kommissionen i enlighet med punkt 5 samt om ansökan har ogiltigförklarats på nationell nivå genom ett omedelbart tillämpligt men ej slutligt rättsligt avgörande.”

23.

I artikel 97 ska punkterna 2, 3 och 4 ersättas med följande:

”2.   Kommissionen ska granska de ansökningar om skydd som den tar emot i enlighet med artikel 96.5. Kommissionen ska kontrollera att ansökningarna innehåller de uppgifter som krävs och inte innehåller uppenbara fel, med beaktande av resultaten av det förberedande nationella förfarandet i den berörda medlemsstaten. Denna granskning ska särskilt gälla det sammanfattande dokument som avses i artikel 94.1 d.

Kommissionens granskning får inte pågå under mer än sex månader från den dag då ansökan inkommer från den berörda medlemsstaten. Om den perioden överskrids ska kommissionen skriftligen informera sökandena om orsakerna till förseningen.

3.   Kommissionen ska undantas från skyldigheten att följa tidsfristen för att utföra den granskning som avses i punkt 2 andra stycket och att informera sökanden om anledningen till dröjsmålet när den mottager en underrättelse från en medlemsstat rörande en ansökan om registrering som lämnats in till kommissionen i enlighet med artikel 96.5, som antingen

a)

informerar kommissionen om att ansökan har ogiltigförklarats på nationell nivå genom ett omedelbart tillämpligt men ej slutligt rättsligt avgörande, eller

b)

begär att kommissionen ska tillfälligt avbryta den granskning som avses i punkt 2 eftersom nationella rättsliga förfaranden har inletts för att ifrågasätta ansökans giltighet och medlemsstaten anser att dessa förfaranden har giltig grund.

Undantaget ska gälla till dess medlemsstaten har informerat kommissionen om att den ursprungliga ansökan har återupprättats eller om att medlemsstaten drar tillbaka sin begäran om avbrytande.

4.   Om kommissionen, på grundval av den granskning som görs enligt punkt 2 i denna artikel, anser att villkoren i artiklarna 93, 100 och 101 är uppfyllda ska den anta genomförandeakter beträffande offentliggörandet i Europeiska unionens officiella tidning av det sammanfattande dokument som avses i artikel 94.1 d och av hänvisningen till det offentliggörande av produktspecifikationen som gjorts under det förberedande nationella förfarandet. Dessa genomförandeakter ska antas utan tillämpning av det förfarande som avses i artikel 229.2 eller 229.3.

Om kommissionen, på grundval av den granskning som görs enligt punkt 2 i denna artikel, anser att villkoren i artiklarna 93, 100 och 101 inte är uppfyllda ska den anta genomförandeakter om att avslå ansökan.

Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 229.2.”

24.

Artiklarna 98 och 99 ska ersättas med följande:

”Artikel 98

Förfarande för invändningar

1.   Inom tre månader från dagen för offentliggörande av det sammanfattande dokument som avses i artikel 94.1 d, i Europeiska unionens officiella tidning, får myndigheterna i en medlemsstat eller ett tredjeland eller en fysisk eller juridisk person som är bosatt eller etablerad i ett tredjeland och som har ett legitimt intresse lämna in en motiverad invändning mot det föreslagna skyddet till kommissionen.

Alla fysiska eller juridiska personer som är bosatta eller etablerade i en annan medlemsstat än den medlemsstat som har vidarebefordrat ansökan om skydd och som har ett legitimt intresse får lämna in invändningar genom myndigheterna i den medlemsstat där de är bosatta eller etablerade inom en sådan tidsfrist att invändningen kan lämnas in i enlighet med första stycket.

2.   Om kommissionen anser att invändningen är giltig ska den uppmana den myndighet eller den fysiska eller juridiska person som lämnade in invändningen och den myndighet eller den fysiska eller juridiska person som lämnade in ansökan om skydd att inleda lämpliga samråd vilka ska pågå under en skälig tidsperiod på högst tre månader. Uppmaningen ska utfärdas inom en femmånadersperiod från den dag då den ansökan om skydd som den motiverade invändningen gäller offentliggjordes i Europeiska unionens officiella tidning. Uppmaningen ska åtföljas av en kopia av den motiverade invändningen. Kommissionen får när som helst under dessa tre månader förlänga tidsfristen för samråden med högst tre månader på begäran av den myndighet eller den fysiska eller juridiska person som lämnade in ansökan.

3.   Den myndighet eller den person som har lämnat in invändningen och den myndighet eller den person som har lämnat in ansökan om skydd ska utan dröjsmål inleda de samråd som avses i punkt 2. De ska ge varandra den nödvändiga informationen för att bedöma om ansökan om skydd är förenlig med denna förordning och de bestämmelser som antagits i enlighet med den.

4.   Om den myndighet eller den person som har lämnat in invändningen och den myndighet eller den person som har lämnat in ansökan om skydd når en överenskommelse ska antingen den sökande som är etablerad i tredjelandet eller myndigheterna i den medlemsstat eller det tredjeland där ansökan om skydd lämnades in underrätta kommissionen om resultaten av samråden och om alla de faktorer som möjliggjorde överenskommelsen, inbegripet parternas yttranden. Om de uppgifter som offentliggjorts enligt artikel 97.4 har genomgått omfattande ändringar ska kommissionen upprepa den granskning som avses i artikel 97.2 efter det att ett nationellt förfarande som säkerställer adekvat offentliggörande av dessa ändrade uppgifter har genomförts. Om det enligt överenskommelsen inte har gjorts några ändringar av produktspecifikationen eller om ändringarna av produktspecifikationen inte är omfattande ska kommissionen anta ett beslut i enlighet med artikel 99.1 om beviljande av skydd för ursprungsbeteckningen eller den geografiska beteckningen, trots att en giltig invändning mottagits.

5.   Om ingen överenskommelse nås ska antingen den sökande som är etablerad i tredjelandet eller myndigheterna i den medlemsstat eller det tredjeland där ansökan om skydd lämnades in underrätta kommissionen om resultaten av samråden och om alla därmed sammanhängande uppgifter och dokument. Kommissionen ska anta ett beslut i enlighet med artikel 99.2, antingen om beviljande av skydd eller om avslag av ansökan.

Artikel 99

Beslut om skydd

1.   Om kommissionen inte har mottagit någon giltig invändning i enlighet med artikel 98 ska den anta genomförandeakter om beviljande av skydd. Dessa genomförandeakter ska antas utan tillämpning av det förfarande som avses i artikel 229.2 eller 229.3.

2.   Om kommissionen har mottagit en giltig invändning ska den anta genomförandeakter, antingen om beviljande av skydd eller om avslag av ansökan. Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 229.2.

3.   Det skydd som beviljas enligt denna artikel påverkar inte skyldigheten för producenter att efterleva andra unionsregler, särskilt de som avser utsläppande av produkter på marknaden och märkning av livsmedel.”

25.

Artikel 102 ska ersättas med följande:

”Artikel 102

Förhållande till varumärken

1.   När en ursprungsbeteckning eller en geografisk beteckning registreras enligt denna förordning, ska registrering av ett varumärke vars användning skulle strida mot artikel 103.2, och som avser en produkt som ingår i en av kategorierna i bilaga VII del II, avslås om ansökan om varumärkesregistrering lämnades in efter den dag då ansökan om registrering av ursprungsbeteckning eller geografisk beteckning lämnades in till kommissionen.

Varumärken som registreras i strid med första stycket ska ogiltigförklaras.

2.   Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 101.2 i denna förordning får ett varumärke vars användning strider mot artikel 103.2 i denna förordning fortsätta att användas eller förnyas, trots registreringen av ursprungsbeteckningen eller den geografiska beteckningen, om det har lämnats in en ansökan för varumärket i fråga eller om det har registrerats eller, i enlighet med den tillämpliga lagstiftningen, i god tro förvärvats genom användning inom unionen före den dag då ansökan om skydd av den geografiska beteckningen lämnades in till kommissionen, såvida det inte finns skäl att ogiltigförklara eller häva varumärkesregistreringen enligt Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/2436 (*3) eller Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1001 (*4).

I sådana fall ska användningen av ursprungsbeteckningen eller den geografiska beteckningen vara tillåten parallellt med de berörda varumärkena.

(*3)  Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/2436 av den 16 december 2015 för tillnärmning av medlemsstaternas varumärkeslagstiftning (EUT L 336, 23.12.2015, s. 1)."

(*4)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1001 av den 14 juni 2017 om EU-varumärken (EUT L 154, 16.6.2017, s. 1).”"

26.

Artikel 103 ska ändras på följande sätt:

a)

I punkt 2 ska leden a och b ersättas med följande:

”a)

Varje direkt eller indirekt kommersiellt bruk av det skyddade namnet, inklusive användningen av produkter som används som ingredienser,

i)

för jämförbara produkter som inte uppfyller kraven i produktspecifikationen för den skyddade beteckningen, eller

ii)

i den mån detta bruk innebär att en ursprungsbetecknings eller en geografisk betecknings anseende utnyttjas, försvagas eller urvattnas.

b)

Varje obehörigt bruk, imitation eller anspelning, även när produktens eller tjänstens verkliga ursprung anges eller det skyddade namnet har översatts, transkriberats eller translittererats eller åtföljs av uttryck som ’stil’, ’typ’, ’metod’, ’sådan som tillverkas i’, ’imitation’, ’smak’, ’liknande’ eller dylikt, inklusive när dessa produkter används som ingredienser.”

b)

Följande punkt ska läggas till:

”4.   Det skydd som avses i punkt 2 tillämpas även med avseende på

a)

varor som förs in i unionens tullområde utan att övergå till fri omsättning i unionens tullområde, och

b)

varor som säljs genom distansförsäljning, t.ex. e-handel.

För varor som förs in i unionens tullområde utan att övergå till fri omsättning inom detta område ska producentgruppen eller varje aktör som har rätt att använda en skyddad ursprungsbeteckning eller en skyddad geografisk beteckning ha rätt att hindra alla tredje parter från att inom ramen för näringsverksamhet föra in varor i unionen utan att dessa övergått till fri omsättning där, om dessa varor, inklusive förpackning, härrör från tredjeländer och utan tillstånd har försetts med den skyddade ursprungsbeteckningen eller den skyddade geografiska beteckningen.”

27.

Artikel 105 ska ersättas med följande:

”Artikel 105

Ändringar av produktspecifikationer

1.   En sökande som uppfyller villkoren i artikel 95 får ansöka om godkännande av en ändring av produktspecifikationen för en skyddad ursprungsbeteckning eller geografisk beteckning, särskilt för att ta hänsyn till den vetenskapliga eller tekniska utvecklingen eller för att ändra avgränsningen av det geografiska område som avses i artikel 94.2 andra stycket d. Ansökan ska ange vilka ändringar som begärs och vilken motiveringen är.

2.   Ändringar av en produktspecifikation ska delas upp på två kategorier beroende på deras betydelse: Unionsändringar, vilka kräver ett förfarande för invändningar på unionsnivå, och standardändringar, vilka ska behandlas av medlemsstaterna eller tredjeländer.

I denna förordning avses med unionsändring en ändring av en produktspecifikation som

a)

inbegriper en ändring av namnet på den skyddade ursprungsbeteckningen eller den skyddade geografiska beteckningen,

b)

består av en ändring, en indragning eller ett tillägg av en kategori vinprodukter som avses i bilaga VII del II,

c)

innebär en risk för att det samband som avses i artikel 93.1 a i för skyddade ursprungsbeteckningar eller det samband som avses i artikel 93.1 b i för skyddade geografiska beteckningar inte längre uppfylls, eller

d)

innebär ytterligare begränsningar vad gäller saluföringen av produkten.

Med standardändring avses varje ändring av en produktspecifikation som inte är en unionsändring.

Med tillfällig ändring avses en standardändring som gäller en tillfällig förändring av produktspecifikationen till följd av att de offentliga myndigheterna infört obligatoriska sanitära och fytosanitära åtgärder eller som har samband med naturkatastrofer eller svåra väderförhållanden som formellt har erkänts av de behöriga myndigheterna.

3.   Unionsändringar ska godkännas av kommissionen. Godkännandeförfarandet ska följa det förfarande som fastställs i artiklarna 94 och 96–99 i tillämpliga delar.

Ansökningar om godkännande av unionsändringar som lämnats in av tredjeland eller producenter i tredjeland ska innehålla bevis för att den begärda ändringen är förenlig med de lagar om skydd av ursprungsbeteckning eller av geografisk beteckning som gäller i det tredjelandet.

Ansökningar om godkännande av unionsändringar ska uteslutande avse unionsändringar. Om en ansökan om en unionsändring också avser standardändringar ska de delar som avser standardändringar betraktas som inte insända, och förfarandet för unionsändringar ska tillämpas enbart på de delar som avser den unionsändringen.

Granskningen av sådana ansökningar ska inriktas på de föreslagna unionsändringarna.

4.   Standardändringar ska godkännas och offentliggöras av de medlemsstater på vars territorium produktens geografiska område är beläget och ska meddelas kommissionen.

För tredjeländer ska ändringar godkännas i enlighet med tillämplig rätt i det berörda tredjelandet.”

28.

Artikel 106 ska ersättas med följande:

”Artikel 106

Avregistrering

Kommissionen får, på eget initiativ eller på motiverad begäran av en medlemsstat, ett tredjeland eller en fysisk eller juridisk person som har ett legitimt intresse, anta genomförandeakter med avseende på att dra in skyddet av en ursprungsbeteckning eller en geografisk beteckning i ett eller flera av följande fall:

a)

Om villkoren i produktspecifikationen inte längre uppfylls.

b)

Om ingen produkt med den aktuella ursprungsbeteckningen eller geografiska beteckningen har släppts ut på marknaden under minst sju år i följd.

c)

Om en sökande som uppfyller de villkor som fastställs i artikel 95 anger att denna inte längre önskar behålla skyddet av den aktuella ursprungsbeteckningen eller geografiska beteckningen.

Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 229.2.”

29.

Följande artikel ska införas:

”Artikel 106a

Tillfällig märkning och presentation

När en ansökan om skydd av en ursprungsbeteckning eller en geografisk beteckning har vidarebefordrats till kommissionen får producenter vid märkningen och presentationen av produkten ange att en ansökan har lämnats in och använda nationella logotyper och beteckningar i enlighet med unionsrätten, särskilt förordning (EU) nr 1169/2011.

Unionssymboler som anger den skyddade ursprungsbeteckningen eller den skyddade geografiska beteckningen och unionsbeteckningarna ”skyddad ursprungsbeteckning” eller ”skyddad geografisk beteckning” får inte förekomma i märkningen förrän efter att det beslut som beviljar skydd för ursprungsbeteckningen eller den geografiska beteckningen har offentliggjorts.

Om en ansökan avslås får vinprodukter som blivit märkta i enlighet med första stycket fortsätta saluföras till dess att lagren tömts.”

30.

Artikel 111 ska utgå.

31.

I del II avdelning II kapitel I avsnitt 2 ska följande underavsnitt läggas till:

”Underavsnitt 4

Kontroller rörande ursprungsbeteckningar, geografiska beteckningar och traditionella uttryck

Artikel 116a

Kontroller

1.   Medlemsstaterna ska vidta de åtgärder som är nödvändiga för att hindra olaglig användning av de skyddade ursprungsbeteckningar, skyddade geografiska beteckningar och skyddade traditionella beteckningar som avses i denna förordning.

2.   Medlemsstaterna ska utse den myndighet som ska ansvara för att kontrollera efterlevnaden av de skyldigheter som fastställs i detta avsnitt. För detta syfte ska artiklarna 4.2, 4.4, 5.1, 5.4 och 5.5 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/625 (*5) tillämpas.

3.   Inom unionen, ska den behöriga myndighet som avses i punkt 2 i denna artikel eller ett eller flera organ med delegerade uppgifter i den mening som avses i artikel 3.5 i förordning (EU) 2017/625 som utför produktcertifieringar i enlighet med de kriterier som fastställs i avdelning II kapitel III i den förordningen, årligen kontrollera att produktspecifikationer följs, både när vin produceras och under eller efter tappningen.

4.   Kommissionen ska anta genomförandeakter med avseende på följande:

a)

Medlemsstaternas meddelanden till kommissionen.

b)

Föreskrifter avseende den myndighet som ska ansvara för kontrollerna av att produktspecifikationer följs, inbegripet de fall där det geografiska området ligger i ett tredjeland.

c)

De åtgärder som medlemsstaterna ska genomföra för att förhindra olaglig användning av skyddade ursprungsbeteckningar, skyddade geografiska beteckningar och skyddade traditionella beteckningar.

d)

De kontroller och verifieringar medlemsstaterna ska genomföra, inbegripet provtagning.

Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 229.2.

(*5)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/625 av den 15 mars 2017 om offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet för att säkerställa tillämpningen av livsmedels- och foderlagstiftningen och av bestämmelser om djurs hälsa och djurskydd, växtskydd och växtskyddsmedel samt om ändring av Europaparlamentets och rådets förordningar (EG) nr 999/2001, (EG) nr 396/2005, (EG) nr 1069/2009, (EG) nr 1107/2009, (EU) nr 1151/2012, (EU) nr 652/2014, (EU) 2016/429 och (EU) 2016/2031, rådets förordningar (EG) nr 1/2005 och (EG) nr 1099/2009 och rådets direktiv 98/58/EG, 1999/74/EG, 2007/43/EG, 2008/119/EG och 2008/120/EG och om upphävande av Europaparlamentets och rådets förordningar (EG) nr 854/2004 och (EG) nr 882/2004, rådets direktiv 89/608/EEG, 89/662/EEG, 90/425/EEG, 91/496/EEG, 96/23/EG, 96/93/EG och 97/78/EG samt rådets beslut 92/438/EEG (förordningen om offentlig kontroll) (EUT L 95, 7.4.2017, s. 1).”"

32.

Artikel 119 ska ändras på följande sätt:

a)

Punkt 1 ska ändras på följande sätt:

i)

Led a ska ersättas med följande:

”a)

Kategorin av vinprodukt i enlighet med bilaga VII del II. För vinprodukter som definieras i bilaga VII del II punkterna 1 samt 4–9, när sådana produkter har genomgått en behandling för avalkoholisering i enlighet med bilaga VII del I avsnitt E, ska kategorin åtföljas av

i)

termen avalkoholiserad om produktens verkliga alkoholhalt är högst 0,5 volymprocent, eller

ii)

termen delvis avalkoholiserad om produktens verkliga alkoholhalt är över 0,5 volymprocent och ligger under minsta verkliga alkoholhalt för kategorin före avalkoholisering.”

ii)

Följande led ska läggas till:

”h)

Näringsdeklaration i enlighet med artikel 9.1 l i förordning (EU) nr 1169/2011.

i)

Ingrediensförteckning i enlighet med artikel 9.1 b i förordning (EU) nr 1169/2011.

j)

För vinprodukter som har genomgått en behandling för avalkoholisering i enlighet med bilaga VIII del I avsnitt E och som har en verklig alkoholhalt på under 10 volymprocent, datum för minsta hållbarhet i enlighet med artikel 9.1 f i förordning (EU) nr 1169/2011.”

b)

Punkt 2 ska ersättas med följande:

”2.   Med avvikelse från punkt 1 a får, för andra vinprodukter än de som har genomgått en behandling för avalkoholisering i enlighet med bilaga VIII del I avsnitt E, hänvisningen till kategorin av vinprodukt uteslutas för vin vars etikett anger namnet på en skyddad ursprungsbeteckning eller skyddad geografisk beteckning.”

c)

Följande punkter ska läggas till:

”4.   Med avvikelse från punkt 1 h får näringsdeklarationen på förpackningen eller på en etikett fäst på denna begränsas till energivärdet, som kan uttryckas med hjälp av symbolen ”E” för energi. I sådana fall ska den fullständiga näringsdeklarationen tillhandahållas på elektronisk väg enligt uppgift på förpackningen eller på en etikett fäst på denna. Den näringsdeklarationen får inte visas tillsammans med annan information för försäljnings- eller saluföringsändamål, och inga användardata får samlas in eller spåras.

5.   Med avvikelse från punkt 1 i får ingrediensförteckningen tillhandahållas på elektronisk väg enligt uppgift på förpackningen eller på en etikett fäst på denna. I sådana fall ska följande krav gälla:

a)

Inga användardata får samlas in eller spåras.

b)

Ingrediensförteckningen får inte visas tillsammans med annan information för försäljnings- eller saluföringsändamål.

c)

De uppgifter som avses i artikel 9.1 c i förordning (EU) nr 1169/2011 ska finnas direkt på förpackningen eller på en etikett fäst på denna.

De uppgifter som avses i första stycket c i denna punkt ska innefatta ordet ”innehåller” följt av beteckningen på ämnet eller produkten enligt förteckningen i bilaga II till förordning (EU) nr 1169/2011.”

33.

I artikel 122 ska punkt 1 ändras på följande sätt:

a)

Led b ska ändras på följande sätt:

i)

Led ii ska utgå.

ii)

Följande led ska läggas till:

”vi)

Regler om beteckningen av ingredienser för tillämpningen av artikel 119.1 i.”

b)

I led c ska följande led läggas till:

”iii)

Uttryck som avser ett företag och användningsvillkoren för dessa.”

c)

Led d i ska ersättas med följande:

”i)

Villkoren för användning av vissa flaskformer och förslutningar, och en förteckning över vissa specifika flaskformer.”

34.

I del II avdelning II kapitel II ska avsnitt 1 ändras på följande sätt:

a)

Artikel 124 ska utgå.

b)

Rubriken ”Underavsnitt 1” och efterföljande titel ska utgå.

c)

I artikel 125 ska punkt 3 ersättas med följande:

”3.   Branschavtalen ska uppfylla köpevillkoren i bilaga X.”

d)

Underavsnitten 2 och 3, som omfattar artiklarna 127–144, ska utgå.

35.

I artikel 145.3 ska första meningen ersättas med följande:

”De medlemsstater vars strategiska planer inom ramen för den gemensamma jordbrukspolitiken innehåller omstrukturering och omställning av vinodlingar i enlighet med artikel 58.1 första stycket a i förordning (EU) 2021/2115, ska senast den 1 mars varje år till kommissionen skicka en uppdaterad inventering av sin produktionskapacitet som grundar sig på vinodlingsregistret.”

36.

Följande artikel ska införas:

”Artikel 147a

Betalningsförseningar vid försäljning av otappat vin

Med avvikelse från artikel 3.1 i direktiv (EU) 2019/633 får medlemsstaterna, på begäran av en branschorganisation inom vinsektorn som är erkänd enligt artikel 157 i denna förordning, föreskriva att det förbud som avses i artikel 3.1 första stycket a i direktiv (EU) 2019/633 inte är tillämpligt på betalningar enligt leveransavtal mellan producenter eller återförsäljare av vin och deras direkta köpare för försäljningstransaktioner avseende otappat vin, förutsatt att

a)

särskilda villkor som tillåter att betalning görs efter 60 dagar ingår i standardavtal för försäljningstransaktioner avseende otappat vin som har förklarats bindande av medlemsstaten i enlighet med artikel 164 i denna förordning före den 30 oktober 2021, och denna utvidgning av standardavtalen förnyas av medlemsstaten från och med den dagen utan några betydande förändringar av betalningsvillkoren som skulle vara till nackdel för leverantörer av otappat vin, och att

b)

leveransavtalen mellan leverantörer av otappat vin och deras direkta köpare är eller blir fleråriga.”

37.

I artikel 148.2 ska led c i ersättas med följande:

”i)

Det pris som ska betalas för leveransen, vilket ska

vara statiskt och anges i avtalet, och/eller

beräknas utifrån en kombination av olika faktorer som är fastställda i avtalet, till exempel objektiva indikatorer, index och beräkningsmetoder för slutpriset, som är lättillgängliga och begripliga och som återger förändringar av marknadsförhållandena, levererad volym och kvaliteten på eller sammansättningen av den levererade obehandlade mjölken; dessa indikatorer kan baseras på relevanta priser, produktions- och marknadskostnader; för detta får medlemsstaterna fastställa indikatorer, i enlighet med objektiva kriterier och på grundval av undersökningar om produktionen och livsmedelsförsörjningskedjan; avtalsparterna är fria att hänvisa till dessa indikatorer eller andra indikatorer som de anser vara relevanta.”

38.

I artikel 149.2 ska led c i ersättas med följande:

”i)

den volym av obehandlad mjölk som omfattas av sådana förhandlingar överstiger inte 4 % av den sammanlagda produktionen inom unionen,”.

39.

Artikel 150 ska utgå.

40.

Artikel 151 ska ändras på följande sätt:

a)

Första stycket ska ersättas med följande:

”De första köparna av obehandlad mjölk ska till de behöriga nationella myndigheterna deklarera vilken mängd obehandlad mjölk som har levererats till dem varje månad och det genomsnittspris som har betalats. Det ska göras åtskillnad mellan ekologisk och icke-ekologisk mjölk.”

b)

Tredje stycket ska ersättas med följande:

”Medlemsstaterna ska meddela kommissionen de kvantiteter av obehandlad mjölk och de genomsnittspriser som avses i första stycket.”

41.

Artikel 152.1 c ska ändras på följande sätt:

a)

Led vii ska ersättas med följande:

”vii)

Hanteringen och tillvaratagandet av biprodukter, restflöden och avfall, framför allt för att skydda kvaliteten på vatten, mark och landskap, för att bevara eller främja den biologiska mångfalden, och stärka cirkulariteten.”

b)

Led x ska ersättas med följande:

”x)

Att förvalta gemensamma fonder.”

42.

Artikel 153 ska ändras på följande sätt:

a)

I punkt 2 ska led c ersättas med följande:

”c)

Regler som gör det möjligt för producentmedlemmarna att på ett demokratiskt sätt kontrollera organisationen och dess beslut samt dess räkenskaper och budgetar.”

b)

Följande punkt ska införas:

”2a.   Stadgarna för en producentorganisation får fastställa en möjlighet för producentmedlemmarna att ha direktkontakt med köparna förutsatt att sådan direktkontakt inte äventyrar producentorganisationens koncentration av utbudet och utsläppande av produkter på marknaden. Koncentration av utbudet ska anses vara säkerställd om väsentliga inslag i försäljningen såsom pris, kvalitet och volym förhandlas fram och fastställs av producentorganisationen.”

c)

Punkt 3 ska ersättas med följande:

”3.   Punkterna 1, 2 och 2a ska inte gälla producentorganisationer inom sektorn för mjölk och mjölkprodukter.”

43.

I artikel 154.1 ska led b ersättas med följande:

”b)

i det område där den är verksam har ett visst antal medlemmar och/eller en omfattning uttryckt i minsta volym eller värde av avsättningsbar produktion som den berörda medlemsstaten ska fastställa; sådana bestämmelser utgör inget hinder för att producentorganisationer som är inriktade på småskalig produktion ska erkännas,”.

44.

Artikel 157 ska ändras på följande sätt:

a)

I punkt 1 ska inledningsfrasen ersättas med följande:

”1.   Medlemsstaterna får på begäran erkänna branschorganisationer på nationell och regional nivå och branschorganisationer som avser ett ekonomiskt område enligt artikel 164.2, inom en specifik sektor i förteckningen i artikel 1.2 som”.

b)

I punkt 1 ska led c ändras på följande sätt:

i)

Led vii ska ersättas med följande:

”vii)

Att ge information och bedriva den forskning som behövs för att förnya, rationalisera, förbättra och anpassa produktionen och, i förekommande fall, även bearbetningen och saluföringen till produkter som bättre motsvarar marknadens behov och konsumenternas smak och förväntningar, särskilt när det gäller produktkvalitet, inbegripet de särskilda egenskaperna hos produkter med skyddad ursprungsbeteckning och skyddad geografisk beteckning, samt när det gäller miljöskydd, klimatåtgärder, djurhälsa och djurskydd.”

ii)

Led xiv ska ersättas med följande:

”xiv)

Att bidra till hanteringen och utveckla initiativ för tillvaratagande av biprodukter och till minskningen och hanteringen av avfall.”

iii)

Led xvi ska ersättas med följande:

”xvi)

Att främja och genomföra åtgärder för att förebygga, kontrollera och hantera risker för djurhälsa, växtskydd och miljö, bland annat genom att inrätta och förvalta gemensamma fonder eller genom att bidra till sådana fonder som syftar till att betala ut ekonomisk ersättning till jordbrukare för kostnader och ekonomiska förluster till följd av främjandet och genomförandet av sådana åtgärder.”

c)

Punkt 1a ska ersättas med följande:

”1a.   Medlemsstaterna får på begäran besluta att bevilja mer än ett erkännande till en branschorganisation som är verksam inom flera av de sektorer som anges i artikel 1.2, under förutsättning att branschorganisationen uppfyller de villkor som anges i punkt 1 för varje sektor för vilken den söker erkännande.”

d)

Punkt 3 ska utgå.

45.

Artikel 158 ska ändras på följande sätt:

a)

I punkt 1 ska följande led införas:

”ca)

eftersträvar en välavvägd representation för de organisationer i de led av leveranskedjan som avses i artikel 157.1 a, som branschorganisationen är sammansatt av,”.

b)

Punkt 4 ska ersättas med följande:

”4.   Medlemsstaterna får i alla sektorer erkänna branschorganisationer som redan finns före den 1 januari 2014, oavsett om de erkänts efter ansökan eller inrättats enligt lag, och även om de inte uppfyller villkoren i artikel 157.1 b.”

46.

Artikel 163 ska ändras på följande sätt:

a)

Punkterna 1 och 2 ska ersättas med följande:

”1.   Medlemsstaterna får erkänna branschorganisationer inom sektorn för mjölk och mjölkprodukter förutsatt att dessa organisationer

a)

uppfyller de krav som anges i artikel 157,

b)

bedriver sin verksamhet i en eller flera regioner inom det berörda territoriet,

c)

motsvarar en väsentlig andel av den ekonomiska verksamhet som avses i artikel 157.1 a,

d)

inte själva producerar, bearbetar eller saluför produkter från sektorn för mjölk och mjölkprodukter.

2.   Medlemsstaterna får besluta att branschorganisationer som på grundval av nationell rätt har erkänts före den 2 april 2012 och som uppfyller de villkor som anges i punkt 1 i denna artikel ska anses vara erkända som branschorganisationer enligt artikel 157.1.”

b)

I punkt 3 ska led d ersättas med följande:

”d)

återkalla erkännandet om de krav och villkor för erkännande som anges i denna artikel inte längre uppfylls,”.

47.

Artikel 164 ska ändras på följande sätt:

a)

Punkt 2 ska ersättas med följande:

”2.   I detta avsnitt avses med ekonomiskt område ett geografiskt område som består av produktionsområden som gränsar till varandra eller ligger nära varandra och där produktions- och saluföringsvillkoren är homogena eller, för produkter med skyddad ursprungsbeteckning eller skyddad geografisk beteckning som erkänns i unionsrätten, det geografiska område som fastställs i produktspecifikationen.”

b)

Punkt 4 ska ändras på följande sätt:

i)

Leden l, m och n ska ersättas med följande:

”l)

Användning av certifierat utsäde utom vid användning för ekologisk produktion i den mening som avses i förordning (EU) 2018/848 samt kontroll av produktkvaliteten.

m)

Förebyggande och hantering av risker för växtskydd, djurhälsa, livsmedelssäkerhet eller miljö.

n)

Hantering och tillvaratagande av biprodukter.”

ii)

Andra stycket ska ersättas med följande:

”Dessa regler får inte skada övriga aktörer eller hindra nya aktörers inträde i den berörda medlemsstaten eller i unionen, får inte leda till något av de förhållanden som anges i artikel 210.4 och får inte vara oförenliga med gällande unionsrätt eller gällande nationella regler.”

48.

Artikel 165 ska ersättas med följande:

”Artikel 165

Ekonomiska bidrag från icke-medlemmar

Om reglerna för en erkänd producentorganisation, en erkänd sammanslutning av producentorganisationer eller en erkänd branschorganisation utvidgas enligt artikel 164 och om de verksamheter som reglerna avser är av allmänt ekonomiskt intresse för de ekonomiska aktörer vars verksamhet är knuten till produkterna i fråga, får den medlemsstat som har beviljat erkännandet efter samråd med alla berörda intressenter besluta att enskilda ekonomiska aktörer eller grupper som inte är medlemmar i organisationen men som drar nytta av verksamheten ska erlägga hela eller en del av det ekonomiska bidrag som medlemmarna betalar till organisationen, i den mån bidraget är avsett att täcka omkostnader som är en direkt följd av en eller flera av de aktuella verksamheterna. Varje organisation som erhåller bidrag från icke-medlemmar enligt denna artikel ska, på begäran av en medlem eller en icke-medlem som bidrar ekonomiskt till organisationens verksamheter, tillgängliggöra de delar av sin årliga budget som berör de verksamheter som anges i artikel 164.4.”

49.

Följande artikel ska införas:

”Artikel 166a

Reglering av utbud av jordbruksprodukter med skyddad ursprungsbeteckning eller skyddad geografisk beteckning

1.   Utan att det påverkar tillämpningen av artiklarna 167 och 167a i denna förordning får medlemsstaterna, på begäran av en producentorganisation eller sammanslutning av producentorganisationer som är erkänd enligt artikel 152.1 eller 161.1 i denna förordning, en branschorganisation som är erkänd enligt artikel 157.1 i denna förordning, en sådan grupp som avses i artikel 3.2 i förordning (EU) nr 1151/2012 eller en sådan producentgrupp som avses i artikel 95.1 i den här förordningen, för en begränsad tidsperiod fastställa bindande regler för reglering av utbudet av jordbruksprodukter enligt artikel 1.2 i den här förordningen med skyddad ursprungsbeteckning eller skyddad geografisk beteckning i enlighet med artikel 5.1 och 5.2 i förordning (EU) nr 1151/2012 eller i enlighet med artikel 93.1 a och b i den här förordningen.

2.   De regler som avses i punkt 1 i denna artikel ska omfattas av en förhandsöverenskommelse som ska ingås mellan minst två tredjedelar av producenterna av den produkt som avses i punkt 1 i denna artikel eller deras företrädare, och som står för minst två tredjedelar av produktionen av den produkten i det geografiska område som avses i artikel 7.1 c i förordning (EU) nr 1151/2012 eller artikel 93.1 a iii och b iv i den här förordningen när det gäller vin. Om produktionen av den produkt som avses i punkt 1 i denna artikel innefattar bearbetning och den produktspecifikation som avses i artikel 7.1 i förordning (EU) nr 1151/2012 eller artikel 94.2 i den här förordningen begränsar råvarornas ursprung till ett specifikt geografiskt område ska medlemsstaterna, när det gäller de regler som ska fastställas enligt punkt 1 i denna artikel, kräva

a)

att producenterna av de råvarorna i det specifika geografiska området hörs innan den överenskommelse som avses i denna punkt ingås, eller

b)

att minst två tredjedelar av producenterna av råvarorna eller deras företrädare, som företräder minst två tredjedelar av produktionen av de råvaror som används vid bearbetningen i det specifika geografiska området också är parter i den överenskommelse som avses i denna punkt.

3.   Genom undantag från punkt 2 i denna artikel ska, när det gäller produktionen av ost med skyddad ursprungsbeteckning eller skyddad geografisk beteckning, de regler som avses i punkt 1 i denna artikel omfattas av en förhandsöverenskommelse mellan minst två tredjedelar av mjölkproducenterna eller deras företrädare som företräder minst två tredjedelar av den obehandlade mjölk som används för produktionen av den osten och, i förekommande fall, minst två tredjedelar av producenterna av denna ost eller deras företrädare som företräder minst två tredjedelar av produktionen av den osten inom det geografiska område som avses i artikel 7.1 c i förordning (EU) nr 1151/2012.

För tillämpningen av första stycket i denna punkt, och angående ost som har skyddad geografisk beteckning, ska den obehandlade mjölkens geografiska ursprungsområde enligt ostens produktspecifikation vara detsamma som det som anges i artikel 7.1 c i förordning (EU) nr 1151/2012 för den berörda osten.

4.   De regler som avses i punkt 1

a)

ska endast omfatta reglering av utbudet av den berörda produkten och, i tillämpliga fall, råvarorna och ska syfta till att anpassa utbudet av den berörda produkten till efterfrågan,

b)

ska endast gälla produkten och, i tillämpliga fall, de berörda råvarorna,

c)

får inte vara bindande i mer än tre år men kan förlängas efter den perioden efter en ny begäran i enlighet med punkt 1,

d)

får inte skada handel med andra produkter än de som omfattas av dessa regler,

e)

får inte gälla transaktioner efter den första saluföringen av den berörda produkten,

f)

får inte tillåta fastställande av priser, inte heller riktpriser eller rekommenderade priser,

g)

får inte leda till att en alltför stor andel av den berörda produkten som annars skulle ha varit tillgänglig blockeras,

h)

får inte verka diskriminerande, utgöra ett hinder för nya aktörer på marknaden eller leda till att små producenter påverkas negativt,

i)

ska bidra till att upprätthålla kvaliteten på den berörda produkten eller till utvecklingen av den berörda produkten,

j)

får inte påverka tillämpningen av artiklarna 149 och 152.1a.

5.   De regler som avses i punkt 1 ska offentliggöras i en officiell tidning i den berörda medlemsstaten.

6.   Medlemsstaterna ska utföra kontroller för att säkerställa att de villkor som avses i punkt 4 uppfylls. Om de behöriga nationella myndigheterna upptäcker att sådana villkor inte har uppfyllts, ska medlemsstaterna upphäva de regler som avses i punkt 1.

7.   Medlemsstaterna ska omedelbart meddela kommissionen de regler som avses i punkt 1 som de har antagit. Kommissionen ska informera de övriga medlemsstaterna om meddelande av sådana regler.

8.   Kommissionen får när som helst anta genomförandeakter som kräver att en medlemsstat ska upphäva de regler som den har infört enligt punkt 1 i denna artikel, om kommissionen anser att dessa regler inte uppfyller villkoren i punkt 4 i denna artikel, att de förhindrar eller snedvrider konkurrensen på en stor del av den inre marknaden, att de äventyrar frihandeln eller uppnående av målen i artikel 39 i EUF-fördraget. Dessa genomförandeakter ska antas utan tillämpning av det förfarande som avses i artikel 229.2 och 229.3 i denna förordning.”

50.

I artikel 168.4 ska led c i ersättas med följande:

”i)

Det pris som ska betalas för leveransen, vilket ska

vara statiskt och anges i avtalet, och/eller

beräknas utifrån en kombination av olika faktorer som är fastställda i avtalet, till exempel objektiva indikatorer, index och beräkningsmetoder för slutpriset, som är lättillgängliga och begripliga och som återger förändringar av marknadsförhållandena, levererade kvantiteter och kvaliteten på eller sammansättningen av de levererade jordbruksprodukterna; dessa indikatorer kan baseras på relevanta priser, produktions- och marknadskostnader; för detta får medlemsstaterna fastställa indikatorer, i enlighet med objektiva kriterier och på grundval av undersökningar om produktionen och livsmedelsförsörjningskedjan; avtalsparterna är fria att hänvisa till dessa indikatorer eller andra indikatorer som de anser vara relevanta.”

51.

Artikel 172 ska utgå.

52.

Artikel 172a ska ersättas med följande:

”Artikel 172a

Värdefördelning

Utan att det påverkar specifika värdefördelningsklausuler inom sockersektorn får jordbrukare, inbegripet sammanslutningar av jordbrukare, komma överens med aktörer i senare led om värdefördelningsklausuler, inbegripet marknadsbonusar och marknadsförluster, som fastställer hur en förändring av de berörda produkternas relevanta marknadspriser eller andra råvarumarknader ska fördelas dem emellan.

Artikel 172b

Riktlinjer från branschorganisationer för försäljning av druvor för viner med skyddad ursprungsbeteckning eller skyddad geografisk beteckning

Genom undantag från artikel 101.1 i EUF-fördraget får branschorganisationer inom vinsektorn som erkänts enligt artikel 157 i denna förordning tillhandahålla icke-obligatoriska prisvägledande indikatorer för försäljningen av druvor för framställning av viner med skyddad ursprungsbeteckning eller skyddad geografisk beteckning, förutsatt att sådan vägledning inte sätter konkurrensen ur spel för en betydande andel av de berörda produkterna.”

53.

I artikel 182.1 ska andra stycket ersättas med följande:

”Den utlösande volymen ska vara lika med antingen 125 %, 110 % eller 105 % beroende på huruvida marknadstillträdesnivån, dvs. importen uttryckt som en procentandel av motsvarande inhemska konsumtion de föregående tre åren, är mindre än eller lika med 10 % respektive större än 10 % men mindre än eller lika med 30 %, eller större än 30 %.

Om den inhemska konsumtionen inte beaktas ska den utlösande volymen vara lika med 125 %.”

54.

Artiklarna 192 och 193 ska utgå.

55.

I kapitel IV ska följande artikel läggas till:

”Artikel 193a

Tillfälligt upphävande av importtullar för melass

1.   Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 227 för att komplettera denna förordning genom att fastställa regler för att helt eller delvis tillfälligt upphäva importtullarna för melass som omfattas av KN-nummer 1703.

2.   Med tillämpning av de regler som avses i punkt 1 i denna artikel får kommissionen anta genomförandeakter för att helt eller delvis tillfälligt upphäva importtullar för melass som omfattas av KN-nummer 1703, utan tillämpning av det förfarande som avses i artikel 229.2 eller 229.3.”

56.

I del III ska kapitel VI, som omfattar artiklarna 196–204, utgå.

57.

I artikel 206 ska första stycket ersättas med följande:

”Om inte annat föreskrivs i denna förordning och i enlighet med artikel 42 i EUF-fördraget, ska artiklarna 101–106 i EUF-fördraget samt bestämmelser för tillämpningen av dessa, om inte annat följer av artiklarna 207–210a i denna förordning, tillämpas på alla sådana avtal, beslut och förfaranden som avses i artiklarna 101.1 och 102 i EUF-fördraget och som rör produktion av eller handel med jordbruksprodukter.”

58.

Artikel 208 ska ersättas med följande:

”Artikel 208

Dominerande ställning

I detta kapitel avses med dominerande ställning en situation där ett företag har en sådan ekonomisk maktställning att det har möjlighet att hindra upprätthållandet av en effektiv konkurrens på den relevanta marknaden, genom att dess ställning tillåter det att i betydande omfattning agera oberoende i förhållande till konkurrenter, leverantörer, kunder och i sista hand konsumenter.”

59.

Artikel 210 ska ändras på följande sätt:

a)

Punkterna 1 och 2 ska ersättas med följande:

”1.   Artikel 101.1 i EUF-fördraget ska inte tillämpas på avtal, beslut och samordnade förfaranden som antas av branschorganisationer som är erkända enligt artikel 157 i denna förordning om de krävs för att uppfylla de mål som anges i artikel 157.1 c i denna förordning eller, när det gäller sektorerna för olivolja och bordsoliver samt tobak, de mål som anges i artikel 162 i denna förordning, och som inte är oförenliga med unionens regler enligt punkt 4 i den här artikeln.

De avtal, beslut och samordnade förfaranden som uppfyller villkoren i första stycket i denna punkt ska inte vara förbjudna och inte heller ska något föregående beslut om detta krävas.

2.   Erkända branschorganisationer får begära ett yttrande från kommissionen om huruvida de avtal, beslut och samordnade förfaranden som avses i punkt 1 är förenliga med denna artikel. Kommissionen ska skicka sitt yttrande till den branschorganisation som framställt begäran inom fyra månader från det att den mottog en fullständig begäran.

Om kommissionen, när som helst efter utfärdandet av ett yttrande, konstaterar att de villkor som anges i punkt 1 i denna artikel inte längre är uppfyllda, ska den förklara att artikel 101.1 i EUF-fördraget i framtiden ska tillämpas på avtalet, beslutet och det samordnade förfarandet i fråga och informera branschorganisationen om detta.

Kommissionen får ändra ett yttrandes innehåll på eget initiativ eller på en medlemsstats begäran, särskilt om den branschorganisation som framställt begäran har lämnat felaktiga uppgifter eller missbrukat yttrandet.”

b)

Punkterna 3, 5 och 6 ska utgå.

60.

Följande artikel ska införas:

”Artikel 210a

Vertikala och horisontella initiativ för hållbarhet

1.   Artikel 101.1 i EUF-fördraget ska inte tillämpas på avtal, beslut och samordnade förfaranden som antas av producenter av jordbruksprodukter som rör produktion av eller handel med jordbruksprodukter och som syftar till en högre hållbarhetsstandard än den som föreskrivs i unionsrätt eller nationell rätt, förutsatt att dessa avtal, beslut och samordnade förfaranden endast innebär begränsningar av konkurrensen som är nödvändiga för att uppnå den standarden.

2.   Punkt 1 är tillämplig på avtal, beslut och samordnade förfaranden som antas av producenter av jordbruksprodukter i vilka flera producenter är part eller i vilka en eller flera producenter och en eller flera aktörer på olika nivåer av produktion, bearbetning och handel i livsmedelsförsörjningskedjan, inbegripet distribution, är part.

3.   Vid tillämpning av punkt 1 avses med hållbarhetsstandard en standard som syftar till att bidra till ett eller flera av följande mål:

a)

Miljömål, inbegripet begränsning av och anpassning till klimatförändringar, hållbar användning och skydd av landskap, vatten och mark, omställning till en cirkulär ekonomi, inbegripet minskning av matsvinn, förebyggande och begränsande av föroreningar samt skydd och återställande av biologisk mångfald och ekosystem.

b)

Produktion av jordbruksprodukter på sätt som minskar användningen av bekämpningsmedel och hanterar risker till följd av sådan användning eller som minskar faran för antimikrobiell resistens i jordbruksproduktionen.

c)

Djurhälsa och djurskydd.

4.   De avtal, beslut och samordnade förfaranden som uppfyller de villkor som avses i denna artikel ska inte vara förbjudna och inte heller ska förhandsbeslut om detta krävas.

5.   Kommissionen ska utfärda riktlinjer för aktörer rörande villkoren för tillämpningen av denna artikel senast den 8 december 2023.

6.   Från och med den 8 december 2023 får de producenter som avses i punkt 1 begära ett yttrande från kommissionen om huruvida de avtal, beslut och samordnade förfaranden som avses i punkt 1 är förenliga med denna artikel. Kommissionen ska skicka sitt yttrande till den sökande inom fyra månader från det att den mottog en fullständig begäran.

Om kommissionen, när som helst efter utfärdandet av ett yttrande, konstaterar att de villkor som anges i punkterna 1, 3 och 7 i denna artikel inte längre är uppfyllda, ska den förklara att artikel 101.1 i EUF-fördraget i framtiden ska tillämpas på avtalet, beslutet och det samordnade förfarandet i fråga och informera producenterna om detta.

Kommissionen får ändra ett yttrandes innehåll på eget initiativ eller på en medlemsstats begäran, särskilt om den sökande har lämnat felaktiga uppgifter eller missbrukat yttrandet.

7.   Den nationella konkurrensmyndighet som avses i artikel 5 i förordning (EG) nr 1/2003 får i enskilda fall besluta att ett eller flera av de avtal, beslut eller samordnade förfaranden som avses i punkt 1 i framtiden ska ändras, avbrytas eller inte alls äga rum om myndigheten anser att ett sådant beslut är nödvändigt för att konkurrensen inte ska hindras eller om den finner att målen i artikel 39 i EUF-fördraget äventyras.

För avtal, beslut och samordnade förfaranden som omfattar mer än en medlemsstat ska det beslut som avses i första stycket i denna punkt fattas av kommissionen utan tillämpning av det förfarande som avses i artikel 229.2 och 229.3.

När den nationella konkurrensmyndigheten vidtar åtgärder enligt första stycket i denna punkt ska den skriftligen informera kommissionen efter det att den första formella undersökningsåtgärden har inletts, och ska underrätta kommissionen om beslut som följer därav omedelbart efter att de antagits.

De beslut som avses i denna punkt får inte tillämpas tidigare än den dag de meddelas till de berörda företagen.”

61.

Artikel 212 ska utgå.

62.

Artikel 214a ska ersättas med följande:

”Artikel 214a

Nationellt stöd till vissa sektorer i Finland

Om kommissionen lämnar sitt tillstånd får Finland för perioden 2023–2027 fortsätta att bevilja sådant nationellt stöd som beviljades under 2022 till producenter på grundval av denna artikel, förutsatt att

a)

hela inkomststödet lämnas i form av gradvis avtagande belopp under hela perioden och för 2027 inte överstiger 67 % av det belopp som beviljades 2022, och

b)

stödsystemen inom ramen för den gemensamma jordbrukspolitiken har använts till fullo för de berörda sektorerna innan denna möjlighet utnyttjas.

Kommissionen ska besluta om sitt tillstånd utan tillämpning av det förfarande som avses i artikel 229.2 eller 229.3 i den här förordningen.”

63.

I artikel 218.2 ska raden för Förenade kungariket strykas.

64.

Artikel 219.1 ska ändras på följande sätt:

a)

Första stycket ska ersättas med följande:

”1.   För att ändamålsenligt och effektivt reagera på hot om marknadsstörningar orsakade av kraftiga prisstegringar eller prisfall på interna eller externa marknader eller andra händelser och omständigheter som på ett markant sätt stör eller hotar att störa den berörda marknaden ska kommissionen, om situationen eller dess effekter på marknaden sannolikt kommer att fortsätta eller förvärras, ges befogenhet att anta delegerade akter enligt artikel 227 för att vidta de åtgärder som krävs för att ta itu med situationen på marknaden, samtidigt som alla åtaganden som följer av internationella avtal som ingåtts i enlighet med EUF-fördraget iakttas och förutsatt att andra tillgängliga åtgärder enligt denna förordning visar sig vara otillräckliga eller olämpliga.”

b)

Fjärde stycket ska ersättas med följande:

”Sådana åtgärder får i den omfattning och för den tid som krävs för att ta itu med marknadsstörningen eller hotet därom utvidga eller ändra tillämpningsområdet, varaktigheten eller andra aspekter av andra åtgärder som föreskrivs i denna förordning, justera eller helt eller delvis tillfälligt upphäva importtullarna för vissa kvantiteter eller tidsperioder om så är nödvändigt, eller utformas som ett tillfällig frivilligt system för produktionsminskning, särskilt vid överutbud.”

65.

Del V kapitel I avsnitt 2 ska ändras på följande sätt:

a)

Titeln ska ersättas med följande:

”Marknadsstöd i samband med djursjukdomar, växtskadegörare och förlorat konsumentförtroende på grund av risker för folkhälsa, djurhälsa eller växtskydd”.

b)

Artikel 220 ska ändras på följande sätt:

i)

Titeln ska ersättas med följande:

”Åtgärder i fråga om djursjukdomar, växtskadegörare och förlorat konsumentförtroende på grund av risker för folkhälsa, djurhälsa eller växtskydd”.

ii)

I punkt 1 ska led a ersättas med följande:

”a)

begränsningar av handeln inom unionen och med tredjeländer som kan bli följden av åtgärder för att förhindra spridning av djursjukdomar eller av växtskadegörare, och”.

iii)

I punkt 2 ska följande led införas:

”-a)

Frukt och grönsaker.”

iv)

Punkt 4 ska ersättas med följande:

”4.   De åtgärder som föreskrivs i punkt 1 första stycket a får endast vidtas om den berörda medlemsstaten snabbt har vidtagit åtgärder på veterinär-, hälso- eller växtskyddsområdet för att utrota sjukdomen eller för att övervaka, bekämpa och utrota eller begränsa skadegöraren endast i den omfattning och under den tid som är absolut nödvändig för att stödja marknaden i fråga.”

66.

I del V ska följande kapitel och artiklar införas:

”Kapitel Ia

Marknadsinsyn

Artikel 222a

Unionens marknadsobservatorier

1.   För att öka insynen i livsmedelsförsörjningskedjan, ge ekonomiska aktörer och offentliga myndigheter möjlighet att göra välgrundade val och underlätta övervakningen av marknadsutvecklingen och av hot om marknadsstörningar ska kommissionen inrätta unionens marknadsobservatorier.

2.   Kommissionen får besluta för vilka av de jordbrukssektorer som anges i artikel 1.2 unionens marknadsobservatorier ska inrättas.

3.   Unionens marknadsobservatorier ska ge tillgång till de statistiska data och den information som krävs för övervakningen av marknadsutvecklingen och av hot om marknadsstörningar, särskilt

a)

produktion, utbud och lager,

b)

priser, kostnader och, i möjligaste mån, vinstmarginaler på samtliga nivåer i livsmedelskedjan,

c)

prognoser om marknadsutvecklingen på kort och medellång sikt,

d)

import och export av jordbruksprodukter, i synnerhet vad gäller utnyttjandet av tullkvoter för import av jordbruksprodukter till unionen.

Unionens marknadsobservatorier ska ta fram rapporter som omfattar de delar som avses i första stycket.

4.   Medlemsstaterna ska samla in den information som avses i punkt 3 och överlämna den till kommissionen.

Artikel 222b

Kommissionens rapportering om marknadsutvecklingen

1.   I sina rapporter ska unionens marknadsobservatorier som inrättas enligt artikel 222a identifiera hot om marknadsstörningar som sammanhänger med betydande prisökningar eller prissänkningar på inre eller yttre marknader eller med andra händelser eller omständigheter med liknande effekter.

2.   Kommissionen ska regelbundet inför Europaparlamentet och rådet lägga fram information om marknadssituationen för jordbruksprodukter, orsakerna till marknadsstörningar och eventuella åtgärder som ska vidtas som svar på dessa marknadsstörningar, särskilt de åtgärder som fastställs i del II avdelning I kapitel I och artiklarna 219, 220, 221 och 222, samt skälen för dessa åtgärder.”

67.

I artikel 223.1 ska andra stycket ersättas med följande:

”Den erhållna informationen får vidarebefordras eller göras tillgänglig för internationella organisationer, unionens och nationella finansmarknadsmyndigheter och tredjeländers behöriga myndigheter samt får offentliggöras, under förutsättning att personuppgifter skyddas och företagens berättigade intresse av att skydda sina affärshemligheter, däribland priser, beaktas.

Kommissionen ska samarbeta och utbyta information med behöriga myndigheter som utsetts i enlighet med artikel 22 i förordning (EU) nr 596/2014 och med Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (Esma), för att hjälpa dem att fullgöra sina uppgifter enligt förordning (EU) nr 596/2014.”

68.

Artikel 225 ska ändras på följande sätt:

a)

Led a ska utgå.

b)

Leden b och c ska utgå.

c)

Led d ska ersättas med följande:

”d)

senast den 31 december 2025 och vart sjunde år därefter, om tillämpningen av de konkurrensregler som fastställs i denna förordning på jordbrukssektorn i alla medlemsstater,”.

d)

Följande led ska läggas till:

”da)

senast den 31 december 2023 om unionens marknadsobservatorier som inrättats i enlighet med artikel 222a,

db)

senast den 31 december 2023 och vart tredje år därefter, om användningen av de krisåtgärder som antagits särskilt enligt artiklarna 219–222,

dc)

senast den 31 december 2024 om användningen av ny informations- och kommunikationsteknik för att säkerställa bättre marknadsinsyn enligt artikel 223,

dd)

senast den 30 juni 2024 om varubeteckningar och klassificering av slaktkroppar inom sektorn för får- och getkött,”.

69.

I del V ska kapitel III, som omfattar artikel 226, utgå.

70.

Bilaga I ska ändras på följande sätt:

a)

I del I a ska första och andra raden (KN-numren 0709 99 60 och 0712 90 19) utgå.

b)

I del I d ska posten på första raden (KN-nummer 0714) ersättas med följande:

”ex 0714 – Maniok-, arrow- och salepsrot och liknande rötter, stam- eller rotknölar med hög halt av stärkelse eller inulin, färska, kylda, frysta eller torkade, hela eller i bitar och även i form av pelletar, med undantag av batater (sötpotatis) enligt undernummer 0714 20 och jordärtskockor enligt undernummer ex 0714 90 90; märg av sagopalm”.

c)

Del IX ska ändras på följande sätt:

i)

Beskrivningen på femte raden (KN-nummer 0706) ska ersättas med följande:

”Morötter, rovor, rödbetor, haverrot (salsifi), rotselleri, rädisor och liknande rotfrukter (22), färska eller kylda

(22)  Detta inbegriper kålrötter.”"

ii)

Beskrivningen på åttonde raden (KN-nummer ex 0709) ska ersättas med följande:

”Andra grönsaker, färska eller kylda, med undantag av grönsaker enligt undernumren 0709 60 91, 0709 60 95, ex 0709 60 99 av släktet Pimenta, 0709 92 10 och 0709 92 90”.

iii)

Följande rader ska läggas till:

”0714 20 batater (sötpotatis)

ex 0714 90 90 jordärtskockor”.

d)

I del X ska undantagen för sockermajs strykas.

e)

I del XII ska följande post läggas till:

”e)

ex 2202 99 19: - - - Annat, avalkoholiserat vin med en alkoholhalt som inte överstiger 0,5 volymprocent”.

f)

I del XXIV avsnitt 1 ska posten ”0709 60 99” ersättas med följande:

”ex 0709 60 99: - - - Andra, av släktet Pimenta”.

71.

I bilaga II ska del II ändras på följande sätt:

a)

I avsnitt A punkt 4 ska andra meningen utgå.

b)

Avsnitt B ska utgå.

72.

Bilaga III ska ändras på följande sätt:

a)

Titeln ska ersättas med följande:

”STANDARDKVALITET FÖR RIS OCH SOCKER ENLIGT ARTIKEL 1a i FÖRORDNING (EU) nr 1370/2013 (*6)

(*6)  Rådets förordning (EU) nr 1370/2013 av den 16 december 2013 om fastställande av vissa stöd och bidrag inom ramen för den samlade marknadsordningen för jordbruksprodukter (EUT L 346, 20.12.2013, s. 12).”"

b)

I del B ska avsnitt I utgå.

73.

Bilaga VI ska utgå.

74.

Bilaga VII ska ändras på följande sätt:

a)

Del I ska ändras på följande sätt:

i)

I punkt II ska följande stycke läggas till:

”På begäran av en grupp som avses i artikel 3.2 i förordning (EU) nr 1151/2012 får den berörda medlemsstaten besluta att de villkor som avses i denna punkt inte är tillämpliga på kött av nötkreatur med en skyddad ursprungsbeteckning eller en skyddad geografisk beteckning som är skyddad i enlighet med förordning (EU) nr 1151/2012 och som registrerats före den 29 juni 2007.”

ii)

I punkt III.1 A ska raden för Förenade kungariket strykas.

iii)

I punkt III.1 B ska raden för Förenade kungariket strykas.

b)

Del II ska ändras på följande sätt:

i)

Följande inledande ord ska läggas till:

”Kategorierna av vinprodukter ska vara de som anges i punkterna 1–17. De kategorier av vinprodukter som anges i punkt 1 och punkterna 4–9 får helt eller delvis genomgå en behandling för avalkoholisering i enlighet med bilaga VIII del I avsnitt E, efter att fullt ut ha uppnått sina respektive egenskaper enligt beskrivningen i dessa punkter.”

ii)

I punkt 3 ska led a ersättas med följande:

”a)

har en verklig alkoholhalt på lägst 15 volymprocent och högst 22 volymprocent. I undantagsfall, och för viner med lång lagringsperiod, kan dessa värden variera för vissa likörviner med en ursprungsbeteckning eller geografisk beteckning i den förteckning som upprättats av kommissionen genom delegerade akter som antagits i enlighet med artikel 75.2, under förutsättning att

de viner som lagras motsvarar definitionen av likörviner, och

den verkliga alkoholhalten hos det lagrade vinet är lägst 14 volymprocent.”

c)

Tillägg I ska ändras på följande sätt:

i)

Punkt 1 c ska ersättas med följande:

”c)

i Belgien, Danmark, Estland, Irland, Litauen, Nederländerna, Polen och Sverige: dessa medlemsstaters vinodlingsarealer,”.

ii)

I punkt 2 g ska ordet ”området” ersättas med ”vinodlingsområdet”.

iii)

Punkt 4 f ska ersättas med följande:

”f)

I Rumänien: vinarealerna i vinodlingsområdena Dealurile Munteniei și Olteniei med vingårdarna Dealurile Buzăului, Dealu Mare, Severinului och Plaiurile Drâncei, Colinele Dobrogei, Terasele Dunării, södra vinområdet, inklusive områden med sandjordar och andra bördiga regioner.”

iv)

Punkt 4 g ska ersättas med följande:

”g)

I Kroatien: vinarealerna i områdena Hrvatska Istra, Hrvatsko primorje och Dalmatinska zagora.”

v)

I punkt 6 ska följande led läggas till:

”h)

I Kroatien: vinarealerna i områdena Sjeverna Dalmacija och Srednja i Južna Dalmacija.”

75.

Bilaga VIII ska ändras på följande sätt:

a)

Del I ska ändras på följande sätt:

i)

Titeln ska ersättas med följande:

”Berikning, syrning och avsyrning i vissa vinodlingszoner och avalkoholisering”.

ii)

I avsnitt B ska punkt 7 b ersättas med följande:

”b)

höja den totala alkoholhalten i volymprocent för de produkter som avses i punkt 6 för produktion av viner med skyddad ursprungsbeteckning eller skyddad geografisk beteckning till ett gränsvärde som fastställs av medlemsstaterna själva.”

iii)

Avsnitt C ska ersättas med följande:

”C.   Syrning och avsyrning

1.

Färska druvor, druvmust, delvis jäst druvmust, ungt, icke färdigjäst vin samt vin får undergå syrning och avsyrning.

2.

Syrning av de produkter som anges i punkt 1 får endast göras upp till 4 g/l uttryckt som vinsyra eller 53,3 milliekvivalenter/l.

3.

Avsyrning av vin får endast göras upp till 1 g/l uttryckt som vinsyra eller 13,3 milliekvivalenter/l.

4.

Druvmust avsedd för koncentrering får undergå partiell avsyrning.

5.

Syrning och berikning, utom genom undantag som ska antas av kommissionen genom delegerade akter i enlighet med artikel 75.2, och syrning och avsyrning av en och samma produkt ska utesluta varandra.”

iv)

I avsnitt D ska punkt 3 ersättas med följande:

”3.

Syrning och avsyrning av vin får endast utföras inom den vinodlingszon där de druvor som används vid framställning av vinet i fråga skördades.”

v)

Följande avsnitt ska läggas till:

”E.   Processer för avalkoholisering

Varje process för avalkoholisering som förtecknas nedan, oavsett om den används fristående eller i kombination med andra förtecknade processer för avalkoholisering, ska vara tillåten för att reducera etanolhalten, delvis eller nästan helt och hållet, i de vinprodukter som avses i bilaga VII del II punkt 1 och punkterna 4–9:

a)

Partiell vakuumförångning.

b)

Membranmetoder.

c)

Destillering.

De processer för avalkoholisering som används får inte ge vinprodukterna organoleptiska defekter. Det är inte tillåtet att ta bort etanol från vinprodukter om sockerhalten i druvmusten samtidigt höjs.”

b)

I del II avsnitt B ska punkt 3 ersättas med följande:

”3.

Punkterna 1 och 2 ska inte tillämpas på produkter som i Irland och Polen är avsedda för framställning av produkter som omfattas av KN-nummer 2206 00 för vilka medlemsstaterna får tillåta användning av en sammansatt beteckning i vilken ordet ’vin’ ingår.”

76.

I bilaga X punkt II ska punkt 2 ersättas med följande:

”2.

Det pris som avses i punkt 1 ska tillämpas på sockerbetor av sund, god och marknadsmässig kvalitet som har ett sockerinnehåll på 16 % vid mottagandet.

Priset ska justeras genom av parterna i förväg överenskomna prishöjningar eller prissänkningar som motsvarar avvikelser från den kvalitet som avses i första stycket.”

77.

I bilaga X punkt XI ska punkt 1 ersättas med följande:

”1.

Branschavtal enligt bilaga II del II avsnitt A punkt 6 ska innehålla mekanismer för förlikning eller medling och skiljedomsklausuler.”

78.

Bilagorna XI, XII och XIII ska utgå.

Artikel 2

Ändringar av förordning (EU) nr 1151/2012

Förordning (EU) nr 1151/2012 ska ändras på följande sätt:

1.

I artikel 1.2 ska led b ersättas med följande:

”b)

mervärdesskapande kvaliteter till följd av de jordbruks- eller bearbetningsmetoder som används vid framställningen, av den plats där de framställs eller saluförs, eller av deras eventuella bidrag till hållbar utveckling.”

2.

I artikel 2 ska punkterna 2 och 3 ersättas med följande:

”2.   Denna förordning ska inte tillämpas på spritdrycker och vinprodukter enligt definitionen i bilaga VII del II till förordning (EU) nr 1308/2013, med undantag för vinättika.

3.   De registreringar som görs i enlighet med artikel 52 påverkar inte skyldigheten för producenter att efterleva andra unionsregler, särskilt de som avser utsläppande av produkter på marknaden och märkning av livsmedel.”

3.

I artikel 5 ska punkterna 1 och 2 ersättas med följande:

”1.   I denna förordning avses med en ursprungsbeteckning ett namn, vilket kan vara ett traditionellt använt namn, som identifierar en produkt

a)

som har sitt ursprung i en viss ort eller region eller, i undantagsfall, ett visst land,

b)

vars kvalitet eller egenskaper väsentligen eller helt beror på en viss geografisk omgivning med de naturliga och mänskliga faktorer som förknippas med den, och

c)

vars samtliga produktionsled äger rum i det avgränsade geografiska området.

2.   I denna förordning avses med en geografisk beteckning ett namn, inbegripet ett traditionellt använt namn, som identifierar en produkt

a)

som härstammar från en viss ort eller region eller ett visst land,

b)

vars särskilda kvalitet, rykte eller andra egenskaper huvudsakligen kan tillskrivas det geografiska ursprunget, och

c)

för vilken minst ett av produktionsleden äger rum i det avgränsade geografiska området.”

4.

I artikel 6 ska punkt 2 ersättas med följande:

”2.   Ett namn får inte registreras som en ursprungsbeteckning eller en geografisk beteckning om det kommer i konflikt med namnet på en växtsort eller en djurras och riskerar att vilseleda konsumenten om produktens verkliga ursprung eller leda till en förväxling mellan de produkter som bär den registrerade beteckningen och sorten eller rasen i fråga.

De villkor som avses i första stycket ska bedömas i förhållande till den faktiska användningen av de namn som står i konflikt med varandra, inbegripet användningen av namnet på växtsorten eller djurrasen utanför ursprungsområdet och användningen av namnet på en växtsort som är skyddad genom någon annan immateriell rättighet.”

5.

I artikel 7 ska punkt 1 ändras på följande sätt:

a)

Led f ska ersättas med följande:

”f)

uppgifter som fastställer

i)

när det gäller en skyddad ursprungsbeteckning, sambandet mellan produktens kvalitet eller egenskaper och den geografiska omgivning som avses i artikel 5.1; uppgifter om mänskliga faktorer i den geografiska omgivningen får dock, i tillämpliga fall, begränsas till en beskrivning av markvård och landskapsvård, odlingsmetoder eller annan mänsklig verksamhet som bidrar till att bevara de naturliga faktorerna i den geografiska omgivning som avses i den punkten,

ii)

när det gäller en skyddad geografisk beteckning, sambandet mellan en viss kvalitet, anseendet eller en annan egenskap hos produkten och det geografiska ursprung som avses i artikel 5.2,”.

b)

Följande stycke ska läggas till:

”Produktspecifikationen kan innehålla en beskrivning av ursprungsbeteckningens eller den geografiska beteckningens bidrag till hållbar utveckling.”

6.

I artikel 10.1 ska inledningsfrasen ersättas med följande:

”En motiverad invändning som avses i artikel 51.1 ska endast anses giltig om den inkommer till kommissionen inom den tidsfrist som anges i den punkten och om den”.

7.

I artikel 12 ska punkt 3 ersättas med följande:

”3.   När produkter med ursprung i unionen saluförs med en skyddad ursprungsbeteckning eller skyddad geografisk beteckning som registrerats i enlighet med förfarandena i denna förordning ska de unionssymboler som är kopplade till dessa finnas med i märkningen eller reklammaterialet. Märkningskraven i artikel 13.1 i förordning (EU) nr 1169/2011 för presentationen av obligatoriska uppgifter ska gälla för produktens registrerade namn. Uppgifterna skyddad ursprungsbeteckning eller skyddad geografisk beteckning samt akronymerna SUB respektive SGB får finnas med i märkningen.”

8.

Artikel 13 ska ändras på följande sätt:

a)

I punkt 1 ska led a ersättas med följande:

”a)

Varje direkt eller indirekt kommersiellt bruk av ett registrerat namn för produkter som inte omfattas av registreringen om produkterna är jämförbara med de produkter som har registrerats under namnet i fråga eller om användningen av det skyddade namnet innebär att produktens anseende exploateras, försvagas eller urvattnas även när produkterna i fråga används som ingredienser.”

b)

Följande punkt ska läggas till:

”4.   Det skydd som avses i punkt 1 ska också tillämpas med avseende på

a)

varor som förs in i unionens tullområde utan att övergå till fri omsättning i unionens tullområde, och

b)

varor som säljs genom distansförsäljning, t.ex. e-handel.

För varor som förs in i unionens tullområde utan att övergå till fri omsättning inom detta område ska gruppen eller varje aktör som har rätt att använda en skyddad ursprungsbeteckning eller en skyddad geografisk beteckning ha rätt att hindra alla tredje parter från att inom ramen för näringsverksamhet föra in varor i unionen utan att dessa övergått till fri omsättning där, om dessa varor inklusive förpackning härrör från tredjeländer och utan tillstånd har försetts med den skyddade ursprungsbeteckningen eller den skyddade geografiska beteckningen.”

9.

Artikel 15 ska ändras på följande sätt:

a)

I punkt 1 ska andra stycket ersättas med följande:

”Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 57.2, med undantag för om en invändning som kan tas upp till prövning framförts i enlighet med artikel 49.3.”

b)

I punkt 2 ska inledningsfrasen ersättas med följande:

”Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 14 får kommissionen anta genomförandeakter som förlänger den övergångsperiod som anges i punkt 1 i den här artikeln upp till 15 år i vederbörligen motiverade fall då det visas att”.

10.

Följande artikel ska införas:

”Artikel 16a

Befintliga geografiska beteckningar för aromatiserade vinprodukter

De namn som förts in i det register som upprättats i enlighet med artikel 21 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 251/2014 (*7) ska automatiskt föras in i det register som avses i artikel 11 i denna förordning som skyddade geografiska beteckningar. Motsvarande specifikationer ska anses vara de specifikationer som avses i artikel 7 i den här förordningen.

(*7)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 251/2014 av den 26 februari 2014 om definition, beskrivning, presentation och märkning av, samt skydd av geografiska beteckningar för, aromatiserade vinprodukter och om upphävande av rådets förordning (EEG) nr 1601/91 (EUT L 84, 20.3.2014, s. 14).”"

11.

I artikel 21.1 ska inledningsfrasen ersättas med följande:

”1.   En motiverad invändning enligt artikel 51.1 ska endast anses giltig om den inkommer till kommissionen innan tidsfristen har gått ut och den”.

12.

I artikel 23 ska punkt 3 ersättas med följande:

”3.   För produkter som har sitt ursprung i unionen och som saluförs som garanterade traditionella specialiteter som registrerats i enlighet med denna förordning ska den symbol som avses i punkt 2 i denna artikel, utan förbehåll för punkt 4 i denna artikel, finnas med i märkningen och reklammaterialet. Märkningskraven i artikel 13.1 i förordning (EU) nr 1169/2011 för presentationen av obligatoriska uppgifter ska gälla för produktens registrerade namn. Uppgiften garanterad traditionell specialitet eller motsvarande förkortning GTS får också anges i märkningen.

Symbolen ska vara frivillig i märkningen av garanterade traditionella specialiteter som produceras utanför unionen.”

13.

Artikel 24 ska ändras på följande sätt:

a)

Punkt 1 ska ersättas med följande:

”1.   De registrerade namnen ska vara skyddade mot varje form av missbruk, imitation eller anspelning, inbegripet när det gäller produkter som används som ingredienser, och mot varje annat förfarande som kan vilseleda konsumenten.”

b)

Följande punkt ska läggas till:

”4.   Det skydd som avses i punkt 1 ska även gälla varor som säljs genom distansförsäljning, t.ex. e-handel.”

14.

Följande artikel ska införas:

”Artikel 24a

Övergångsperioder för användning av garanterade traditionella specialiteter

Kommissionen får anta genomförandeakter som, beträffande produkter med beteckningar som innehåller ett namn som strider mot artikel 24.1, gör det möjligt att under en övergångsperiod på upp till fem år fortsätta att använda den beteckning med vilken produkterna släpptes ut på marknaden, på villkor att det lämnats in en giltig invändning enligt artikel 49.3 eller artikel 51 som visar att namnet använts lagligen på unionsmarknaden under minst fem år före det offentliggörande som avses i artikel 50.2 b.

Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 57.2, med undantag för om en invändning som kan tas upp till prövning framförts i enlighet med artikel 49.3.”

15.

I artikel 49 ska följande punkt läggas till:

”8.   Medlemsstaten ska utan dröjsmål underrätta kommissionen om alla förfaranden som inleds vid en nationell domstol eller annat nationellt organ avseende en ansökan som lämnats in till kommissionen i enlighet med punkt 4, eller om ansökan har ogiltigförklarats på nationell nivå genom ett omedelbart tillämpligt men ej slutligt rättsligt avgörande.”

16.

Artikel 50 ska ersättas med följande:

”Artikel 50

Kommissionens granskning och offentliggörande med avseende på eventuella invändningar

1.   Kommissionen ska granska de ansökningar om registrering som den tar emot i enlighet med artikel 49.4 och 49.5. Kommissionen ska kontrollera att ansökningarna innehåller de uppgifter som krävs och att de inte innehåller uppenbara fel, med beaktande av resultaten av gransknings- och invändningsförfarandet i den berörda medlemsstaten.

Kommissionens granskning får inte pågå under mer än sex månader från den dag då ansökan inkommer från den berörda medlemsstaten. Om den perioden överskrids ska kommissionen skriftligen informera sökanden om orsakerna till förseningen.

Kommissionen ska minst varje månad offentliggöra en förteckning över de namn för vilka det har lämnats in registreringsansökningar, med uppgift om vilken dag ansökan lämnades in.

2.   Om kommissionen, på grundval av den granskning som genomförs i enlighet med punkt 1 i denna artikel, anser att villkoren i artiklarna 5 och 6 är uppfyllda vad gäller ansökningar om registrering inom ramen för den ordning som anges i avdelning II eller att villkoren i artikel 18.1 och 18.2 är uppfyllda vad gäller ansökningar inom ramen för den ordning som anges i avdelning III, ska kommissionen offentliggöra följande i Europeiska unionens officiella tidning:

a)

När det gäller ansökningar inom ramen för den ordning som avses i avdelning II: det sammanfattande dokumentet och en hänvisning till offentliggörandet av produktspecifikationen.

b)

När det gäller ansökningar inom ramen för den ordning som avses i avdelning III: specifikationen.

3.   Kommissionen ska undantas från skyldigheten att följa tidsfristen för att utföra den granskning som avses i punkt 1 och att informera sökanden om anledningen till dröjsmålet när den mottager en underrättelse från en medlemsstat rörande en ansökan om registrering som lämnats in till kommissionen i enlighet med artikel 49.4, som antingen

a)

informerar kommissionen om att ansökan har ogiltigförklarats på nationell nivå genom ett omedelbart tillämpligt men ej slutligt rättsligt avgörande, eller

b)

begär att kommissionen tillfälligt ska avbryta den granskning som avses i punkt 1 eftersom nationella rättsliga förfaranden har inletts för att ifrågasätta ansökans giltighet och medlemsstaten anser att dessa förfaranden har giltig grund.

Undantaget ska gälla till dess att medlemsstaten har informerat kommissionen om att den ursprungliga ansökan har återupprättats eller om att medlemsstaten drar tillbaka sin begäran om avbrytande.”

17.

Artikel 51 ska ändras på följande sätt:

a)

Punkterna 1, 2 och 3 ska ersättas med följande:

”1.   Inom tre månader från dagen för offentliggörande i Europeiska unionens officiella tidning får myndigheterna i en medlemsstat eller ett tredjeland eller varje fysisk eller juridisk person som är bosatt eller etablerad i ett tredjeland och som har ett berättigat intresse lämna in en motiverad invändning till kommissionen.

Fysiska och juridiska personer som är bosatta eller etablerade i en annan medlemsstat än den från vilken en ansökan kommer och som har ett berättigat intresse får lämna in en motiverad invändning till den medlemsstat där de är etablerade inom tidsfristen för att lämna in invändningar enligt första stycket.

2.   Kommissionen ska bedöma om den motiverade invändningen är giltig, på grundval av de skäl för invändningar som anges i artikel 10 när det gäller skyddade ursprungsbeteckningar och skyddade geografiska beteckningar och på grundval av de skäl för invändningar som anges i artikel 21 när det gäller garanterade traditionella specialiteter.

3.   Om kommissionen anser att den motiverade invändningen är giltig ska kommissionen inom fem månader från det att ansökan offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning uppmana den myndighet eller den person som lämnade in invändningen och den myndighet eller det organ som har lämnat in ansökan att inleda lämpliga samråd i ärendet, vilka ska pågå under en skälig tidsperiod på högst tre månader.

Den myndighet eller den person som har lämnat in den motiverade invändningen och den myndighet eller det organ som har lämnat in ansökan ska utan dröjsmål inleda sådana lämpliga samråd. De ska ge varandra den relevanta informationen för att bedöma om ansökan om registrering uppfyller de villkor som fastställs i denna förordning. Om ingen överenskommelse nås ska informationen överlämnas till kommissionen.

Kommissionen får när som helst under samrådsperioden på den sökandes begäran förlänga tidsfristen för samråden med högst tre månader.”

b)

Punkt 5 ska ersättas med följande:

”5.   Den motiverade invändningen och tillhörande handlingar som skickas till kommissionen i enlighet med punkterna 1, 2 och 3 i denna artikel ska avfattas på ett av unionens officiella språk.”

18.

I artikel 52 ska punkterna 1 och 2 ersättas med följande:

”1.   Om kommissionen på grundval av den information kommissionen har tillgång till från den granskning som utförts enligt artikel 50.1 första stycket anser att villkoren i artiklarna 5 och 6 inte är uppfyllda vad gäller de kvalitetsordningar som anges i avdelning II eller att villkoren i artikel 18 inte är uppfyllda vad gäller de kvalitetsordningar som anges i avdelning III, ska den anta genomförandeakter om att avslå ansökan. Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 57.2.

2.   Om kommissionen inte tar emot någon giltig motiverad invändning enligt artikel 51, ska den, utan tillämpning av det granskningsförfarande som avses i artikel 57.2, anta genomförandeakter med avseende på registrering av namnet.”

19.

Artikel 53 ska ändras på följande sätt:

a)

Rubriken ska ersättas med följande:

”Artikel 53

Ändringar av produktspecifikationer”.

b)

Punkt 2 ska ersättas med följande:

”2.   Ändringar av en produktspecifikation ska delas upp på två kategorier enligt följande beroende på hur väsentliga de är: Unionsändringar, vilka kräver ett invändningsförfarande på unionsnivå, och standardändringar, vilka ska behandlas av medlemsstaterna eller tredjeländer.

I denna förordning avses med unionsändring en ändring av produktspecifikationen som

a)

inbegriper en ändring av namnet på den skyddade ursprungsbeteckning eller den skyddade geografiska beteckningen eller av användningen av det namnet,

b)

innebär en risk för att det samband som avses i artikel 5.1 b för skyddade ursprungsbeteckningar eller det samband som avses i artikel 5.2 b för skyddade geografiska beteckningar inte längre uppfylls,

c)

rör en garanterad traditionell specialitet, eller

d)

innebär ytterligare begränsningar vad gäller saluföringen av produkten.

Med standardändringar avses varje ändring av en produktspecifikation som inte är en unionsändring.

Med tillfällig ändring avses en standardändring som gäller en tillfällig förändring av produktspecifikationen till följd av obligatoriska sanitära och fytosanitära åtgärder som vidtas av de offentliga myndigheterna eller en tillfällig ändring som är nödvändig på grund av en naturkatastrof eller svåra väderförhållanden som formellt har erkänts av de behöriga myndigheterna.

Unionsändringar ska godkännas av kommissionen. Godkännandeförfarandet ska följa det förfarande som föreskrivs i artiklarna 49–52 i tillämpliga delar.

Granskningen av ansökan ska inriktas på den föreslagna ändringen. Vid behov får kommissionen eller den berörda medlemsstaten uppmana sökanden att ändra andra delar av produktspecifikationen.

Standardändringar ska godkännas och offentliggöras av den medlemsstat på vars territorium produktens geografiska område är beläget och ska meddelas kommissionen. Tredjeländer ska godkänna standardändringar i enlighet med den tillämpliga lagstiftningen i det berörda tredjelandet och meddela dessa till kommissionen.”

c)

Punkt 3 ska ersättas med följande:

”3.   För att underlätta det administrativa förfarandet i samband med unionsändringar och standardändringar av produktspecifikationer, även i de fall då en ändring inte innebär någon ändring av det sammanfattande dokumentet, ska kommissionen ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 56 med avseende på att komplettera förfarandet för ansökningar om ändring.

Kommissionen får anta genomförandeakter för att fastställa närmare regler för förfarandena för, formen för och presentationen av en ansökan om ändring av unionsändringar, och för förfarandena för och formen för standardändringar och hur de ska meddelas till kommissionen. Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 57.2.”

20.

I bilaga I punkt I ska följande strecksatser läggas till:

”–

Aromatiserade viner enligt definitionen i artikel 3.2 i förordning (EU) nr 251/2014.

Andra alkoholhaltiga drycker, med undantag för spritdrycker och vinprodukter enligt bilaga VII del II till förordning (EU) nr 1308/2013.

Bivax.”

Artikel 3

Ändringar av förordning (EU) nr 251/2014

1.

Titeln ska ersättas med följande:

”Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 251/2014 av den 26 februari 2014 om definition, beskrivning, presentation och märkning av aromatiserade vinprodukter och om upphävande av rådets förordning (EEG) nr 1601/91”.

2.

I artikel 1 ska punkt 1 ersättas med följande:

”1.

Den här förordningen innehåller regler om definition, beskrivning, presentation och märkning av aromatiserade vinprodukter.”

3.

Artikel 2.3 ska utgå.

4.

Artikel 5 ska ändras på följande sätt:

a)

Punkt 4 ska ersättas med följande:

”4.   Försäljningsbeteckningar får kompletteras eller ersättas med en geografisk beteckning för aromatiserade vinprodukter som skyddas enligt förordning (EU) nr 1151/2012.”

b)

Följande punkter ska läggas till:

”6.   När det gäller aromatiserade vinprodukter som produceras i unionen vilka är avsedda för export till tredjeländer vars lagstiftning kräver andra försäljningsbeteckningar får medlemsstaterna tillåta att dessa försäljningsbeteckningar åtföljer försäljningsbeteckningarna i bilaga II. Dessa ytterligare försäljningsbeteckningar får anges på andra språk än unionens officiella språk.

7.   Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 33 med avseende på att komplettera bilaga II för att ta hänsyn till den tekniska utvecklingen, den vetenskapliga utvecklingen och marknadsutvecklingen, konsumenthälsan eller konsumenternas informationsbehov.”

5.

Följande artikel ska införas:

”Artikel 6a

Näringsdeklaration och ingrediensförteckning

1.   Märkningen av aromatiserade vinprodukter som saluförs i unionen ska innehålla följande obligatoriska uppgifter:

a)

Näringsdeklaration i enlighet med artikel 9.1 l i förordning (EU) nr 1169/2011.

b)

Ingrediensförteckning i enlighet med artikel 9.1 b i förordning (EU) nr 1169/2011.

2.   Med avvikelse från punkt 1 a får näringsdeklarationen på förpackningen eller på en etikett fäst på denna begränsas till energivärdet, som kan uttryckas med hjälp av symbolen ”E” för energi. I sådana fall ska den fullständiga näringsdeklarationen tillhandahållas på elektronisk väg enligt uppgift på förpackningen eller på en etikett fäst på denna. Den näringsdeklarationen får inte visas tillsammans med annan information för försäljnings- eller saluföringsändamål, och inga användardata får samlas in eller spåras.

3.   Med avvikelse från punkt 1 b i får ingrediensförteckningen tillhandahållas på elektronisk väg enligt uppgift på förpackningen eller på en etikett fäst på denna. I sådana fall ska följande krav gälla:

a)

Inga användardata får samlas in eller spåras.

b)

Ingrediensförteckningen får inte visas tillsammans med annan information för försäljnings- eller saluföringsändamål.

c)

De uppgifter som avses i artikel 9.1 c i förordning (EU) nr 1169/2011 ska finnas direkt på förpackningen eller på en etikett fäst på denna.

De uppgifter som anges i första stycket c i denna punkt ska innefatta ordet ”innehåller” följt av beteckningen på ämnet eller produkten enligt förteckningen i bilaga II till förordning (EU) nr 1169/2011.

4.   Kommissionen ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 33 för att komplettera denna förordning med avseende på att närmare ange reglerna för angivandet och beteckningen av ingredienser för tillämpningen av punkt 1 b i denna artikel.”

6.

I artikel 8 ska punkt 2 ersättas med följande:

”2.   Namnet på en geografisk beteckning för aromatiserade vinprodukter som skyddas enligt förordning (EU) nr 1151/2012 ska anges i märkningen på det eller de språk som beteckningen är registrerad på, även om den geografiska beteckningen ersätter en försäljningsbeteckning i enlighet med artikel 5.4 i den här förordningen.

Om namnet på en geografisk beteckning för aromatiserade vinprodukter som skyddas enligt förordning (EU) nr 1151/2012 skrivs med icke-latinska bokstäver får det också anges på ett eller flera av unionens officiella språk.”

7.

Artikel 9 ska utgå.

8.

Kapitel III, som innehåller artiklarna 10–30, ska utgå.

9.

Artikel 33 ska ändras på följande sätt:

a)

Följande punkt ska införas:

”2a.   Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artikel 5.7 ska ges till kommissionen för en period på fem år från och med den 7 december 2021. Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artikel 6a.4 ska ges till kommissionen för en period på fem år från och med den 8 december 2023. Kommissionen ska utarbeta en rapport om delegeringen av befogenhet senast nio månader före utgången av perioden på fem år. Delegeringen av befogenhet ska genom tyst medgivande förlängas med perioder av samma längd, såvida inte Europaparlamentet eller rådet motsätter sig en sådan förlängning senast tre månader före utgången av perioden i fråga.”

b)

Punkt 3 ska ersättas med följande:

”3.   Den delegering av befogenhet som avses i artiklarna 4.2, 5.7, 6a.4, 28, 32.2 och 36.1 får när som helst återkallas av Europaparlamentet eller rådet. Ett beslut om återkallelse innebär att delegeringen av den befogenhet som anges i beslutet upphör att gälla. Beslutet får verkan dagen efter det att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning, eller vid ett senare i beslutet angivet datum. Det påverkar inte giltigheten av delegerade akter som redan har trätt i kraft.”

c)

Punkt 5 ska ersättas med följande:

”5.   En delegerad akt som antas enligt artiklarna 4.2, 5.7, 6a.4, 28, 32.2 och 36.1 ska träda i kraft endast om varken Europaparlamentet eller rådet har gjort invändningar mot den delegerade akten inom en period på två månader från den dag då akten delgavs Europaparlamentet och rådet, eller om både Europaparlamentet och rådet, före utgången av den perioden, har underrättat kommissionen om att de inte kommer att invända. Denna period ska förlängas med två månader på Europaparlamentets eller rådets initiativ.”

10.

I bilaga I punkt 1 a ska följande led läggas till:

”iv)

Spritdrycker i en kvantitet som inte överstiger 1 % av den sammanlagda volymen.”

11.

Bilaga II ska ändras på följande sätt:

a)

I del A punkt 3 ska första strecksatsen ersättas med följande:

”–

till vilken alkohol kan ha tillsatts, och”.

b)

Del B ska ändras på följande sätt:

i)

I punkt 8 ska första strecksatsen ersättas med följande:

”–

som har framställts enbart av rött eller vitt vin eller båda,”.

ii)

Följande punkt ska läggas till:

”14.

Wino ziołowe

Aromatiserad vinbaserad dryck

a)

som framställs av vin och vars totala volym till minst 85 % utgörs av vinprodukter,

b)

som har smaksatts enbart med aromberedningar som framställs av örter eller kryddor eller båda,

c)

till vilken inga färgämnen har tillsatts,

d)

som har en faktisk alkoholhalt på minst 7 %.”

Artikel 4

Ändring av förordning (EU) nr 228/2013

Följande artikel ska införas:

”Artikel 22a

Branschavtal i Réunion

”1.   Enligt artikel 349 i fördraget, genom undantag från artikel 101.1 i fördraget och utan hinder av vad som sägs i artikel 164.4 första stycket a–n i förordning (EU) nr 1308/2013 får Frankrike, om en branschorganisation som är erkänd enligt artikel 157 i förordning (EU) nr 1308/2013 är verksam enbart i Réunion och som anses representera produktionen av, handeln med eller bearbetningen av en viss produkt, på begäran av den organisationen utvidga tillämpningen av regler som syftar till att stödja bevarandet och diversifieringen av den lokala produktionen i syfte att öka livsmedelstryggheten i Réunion till andra aktörer som inte är medlemmar av den branschorganisationen, förutsatt att dessa regler bara gäller de aktörer vars verksamhet enbart bedrivs i Réunion vad gäller de produkter som är avsedda för den lokala marknaden. Utan hinder av vad som sägs i artikel 164.3 i förordning (EU) nr 1308/2013 ska en branschorganisation betraktas som en representant enligt den här artikeln om den står för minst 70 % av produktionen av, handeln med eller bearbetningen av den eller de berörda produkterna.

2.   Genom undantag från artikel 165 i förordning (EU) nr 1308/2013 får Frankrike, om tillämpningen av reglerna för en erkänd producentorganisation som är verksam enbart i Réunion har utvidgats enligt punkt 1 i den här artikeln och den verksamhet som dessa regler omfattar är av allmänt ekonomiskt intresse för de ekonomiska aktörer vars verksamhet enbart bedrivs i Réunion vad gäller de produkter som är avsedda för den lokala marknaden, efter samråd med de berörda aktörerna, besluta att enskilda ekonomiska aktörer eller grupper som inte är medlemmar i organisationen men som är verksamma på den lokala marknaden, till organisationen ska erlägga hela eller en del av det ekonomiska bidrag som dess medlemmar betalar, i den mån bidraget är avsett att täcka omkostnader som är en direkt följd av den aktuella verksamheten.

3.   Frankrike ska underrätta kommissionen om alla avtal vars tillämpning har utvidgats i enlighet med denna artikel.”

Artikel 5

Övergångsbestämmelser

1.   De regler som var tillämpliga före den 7 december 2021 ska fortsätta att gälla för ansökningar om skydd, ansökningar om godkännande av ändring och begäranden om avregistrering av ursprungsbeteckningar eller geografiska beteckningar som inkommit till kommissionen i enlighet med förordning (EU) nr 1308/2013 före den 7 december 2021 och för ansökningar om registrering och begäranden om avregistrering av skyddade ursprungsbeteckningar, skyddade geografiska beteckningar eller garanterade traditionella specialiteter som inkommit till kommissionen i enlighet med förordning (EU) nr 1151/2012 före den 7 december 2021.

2.   De regler som var tillämpliga före den 7 december 2021 ska fortsätta att gälla för ansökningar om godkännande av ändring av en produktspecifikation för ursprungsbeteckningar eller geografiska beteckningar eller garanterade traditionella specialiteter som inkommer till kommissionen i enlighet med förordning (EU) nr 1151/2012 före den 8 juni 2022.

3.   De regler som var tillämpliga före den 7 december 2021 ska fortsätta att gälla för ansökningar om skydd, ansökningar om godkännande av ändring eller begäranden om avregistrering av namn på aromatiserade viner som geografiska beteckningar som inkommit till kommissionen i enlighet med förordning (EU) nr 251/2014 före den 7 december 2021. Beslut om registrering ska dock antas i enlighet med artikel 52 i förordning (EU) nr 1151/2012 i dess ändrade lydelse enligt artikel 2.18 i den här förordningen.

4.   Artiklarna 29–38 och 55–57 i förordning (EU) nr 1308/2013 ska fortsätta att gälla efter den 31 december 2022 vad gäller utgifter som uppkommer och betalningar som gjorts för insatser som genomförs före den 1 januari 2023 inom ramen för de stödordningar som avses i de artiklarna.

5.   Artiklarna 58–60 i förordning (EU) nr 1308/2013 ska fortsätta att gälla efter den 31 december 2022 vad gäller utgifter som uppkommer och betalningar som görs före den 1 januari 2023 inom ramen för de stödordningar som avses i de artiklarna.

6.   Erkända producentorganisationer eller sammanslutningar av dem inom sektorn för frukt och grönsaker som har ett verksamhetsprogram enligt artikel 33 i förordning (EU) nr 1308/2013 som har godkänts av en medlemsstat för en period som sträcker sig efter den 31 december 2022 ska senast den 15 september 2022 lämna in en begäran till den medlemsstaten om att dess verksamhetsprogram ska

a)

ändras för att uppfylla kraven i förordning (EU) 2021/2115, eller

b)

ersättas med ett nytt verksamhetsprogram som godkänns i enlighet med förordning (EU) 2021/2115, eller

c)

fortsätta att genomföras till dess slut enligt tillämpliga villkor inom ramen för förordning (EU) nr 1308/2013.

Om en sådan erkänd producentorganisation eller sammanslutning av dem inte lämnar in sådan begäran senast den 15 september 2022 ska dess verksamhetsprogram vilka godkändes i enlighet med förordning (EU) nr 1308/2013 avslutas den 31 december 2022.

7.   De stödprogram inom vinsektorn som avses i artikel 40 i förordning (EU) nr 1308/2013 ska fortsätta att tillämpas till och med den 15 oktober 2023. Artiklarna 39–54 i förordning (EU) nr 1308/2013 ska fortsätta att gälla efter den 31 december 2022 vad gäller

a)

utgifter som uppkommer och betalningar som görs för insatser som genomförs enligt den förordningen före den 16 oktober 2023 inom ramen för den stödordning som avses i artiklarna 39–52 i den förordningen,

b)

utgifter som uppkommer och betalningar som görs för insatser som genomförs enligt artiklarna 46 och 50 i den förordningen före den 16 oktober 2025, förutsatt att insatserna har genomförts delvis före den 15 oktober 2023 och de uppgifter som uppkommer uppgår till minst 30 % av de totala planerade utgifterna och att sådana insatser har genomförts fullt ut senast den 15 oktober 2025.

8.   Vin som uppfyller de märkningskrav i artikel 119 i förordning (EU) nr 1308/2013 och aromatiserade vinprodukter som uppfyller de märkningskrav i förordning (EU) nr 251/2014 som i båda fall var tillämpliga före den 8 december 2023, och som framställts och märkts före detta datum, får fortsätta att släppas ut på marknaden till dess att lagren är uttömda.

Artikel 6

Ikraftträdande och tillämpning

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Artikel 1.8 d i, 1.8 d iii, 1.10 a ii och 1.38 ska tillämpas från och med den 1 januari 2021.

Artikel 2.19 b ska tillämpas från och med den 8 juni 2022.

Artikel 1.1, 1.2 b, 1.8 a, 1.8 b, 1.8 e, 1.18, 1.31, 1.35, 1.62, 1.68 a, 1.69 och 1.73 ska tillämpas från och med den 1 januari 2023.

Artiklarna 1.32 a ii, 1. 32 c och 3.5 ska tillämpas från och med den 8 december 2023.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 2 december 2021.

På Europaparlamentets vägnar

D. M. SASSOLI

Ordförande

På rådets vägnar

J. VRTOVEC

Ordförande


(1)  EUT C 62, 15.2.2019, s. 214.

(2)  EUT C 86, 7.3.2019, s. 173.

(3)  EUT C 41, 1.2.2019, s. 1.

(4)  Europaparlamentets ståndpunkt av den 23 november 2021 (ännu inte offentliggjord i EUT) och rådets beslut av den 2 december 2021.

(5)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2018/1046 av den 18 juli 2018 om finansiella regler för unionens allmänna budget, om ändring av förordningarna (EU) nr 1296/2013, (EU) nr 1301/2013, (EU) nr 1303/2013, (EU) nr 1304/2013, (EU) nr 1309/2013, (EU) nr 1316/2013, (EU) nr 223/2014, (EU) nr 283/2014 och beslut nr 541/2014/EU samt om upphävande av förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 (EUT L 193, 30.7.2018, s. 1).

(6)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1308/2013 av den 17 december 2013 om upprättande av en samlad marknadsordning för jordbruksprodukter och om upphävande av rådets förordningar (EEG) nr 922/72, (EEG) nr 234/79, (EG) nr 1037/2001 och (EG) nr 1234/2007 (EUT L 347, 20.12.2013, s. 671).

(7)  EUT L 123, 12.5.2016, s. 1.

(8)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/2115 av den 2 december 2021 om fastställande av regler om stöd för de strategiska planer som medlemsstaterna ska upprätta inom ramen för den gemensamma jordbrukspolitiken och som finansieras av Europeiska garantifonden för jordbruket (EGFJ) och Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (Ejflu) samt om upphävande av förordningarna (EU) nr 1305/2013 och (EU) nr 1307/2013 (se sidan 1 i detta nummer av EUT).

(9)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2020/2220 av den 23 december 2020 om fastställande av vissa övergångsbestämmelser för stöd från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (Ejflu) och Europeiska garantifonden för jordbruket (EGFJ) under åren 2021 och 2022 och om ändring av förordningarna (EU) nr 1305/2013, (EU) nr 1306/2013, och (EU) nr 1307/2013 vad gäller resurser och tillämpning under åren 2021 och 2022 och förordning (EU) nr 1308/2013, vad gäller resurser och fördelningen av sådant stöd under åren 2021 och 2022 (EUT L 437, 28.12.2020, s. 1).

(10)  Rådets förordning (EG) nr 1234/2007 av den 22 oktober 2007 om upprättande av en gemensam organisation av jordbruksmarknaderna och om särskilda bestämmelser för vissa jordbruksprodukter (”förordningen om en samlad marknadsordning”) (EUT L 299, 16.11.2007, s. 1).

(11)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1306/2013 av den 17 december 2013 om finansiering, förvaltning och övervakning av den gemensamma jordbrukspolitiken och om upphävande av rådets förordningar (EEG) nr 352/78, (EG) nr 165/94, (EG) nr 2799/98, (EG) nr 814/2000, (EG) nr 1290/2005 och (EG) nr 485/2008 (EUT L 347, 20.12.2013, s. 549).

(12)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/2116 av den 2 december 2021 om finansiering, förvaltning och övervakning av den gemensamma jordbrukspolitiken och om upphävande av förordning (EU) nr 1306/2013 (se sidan 187 i detta nummer av EUT).

(13)  Rådets beslut 94/800/EG av den 22 december 1994 om ingående, på Europeiska gemenskapens vägnar – vad beträffar frågor som omfattas av dess behörighet – av de avtal som är resultatet av de multilaterala förhandlingarna i Uruguayrundan (1986–1994) (EGT L 336, 23.12.1994, s. 1).

(14)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1151/2012 av den 21 november 2012 om kvalitetsordningar för jordbruksprodukter och livsmedel (EUT L 343, 14.12.2012, s. 1).

(15)  Kommissionens delegerade förordning (EU) 2019/33 av den 17 oktober 2018 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1308/2013 vad gäller ansökningar om skydd av ursprungsbeteckningar, geografiska beteckningar och traditionella uttryck inom vinsektorn, invändningsförfarandet, begränsningar i fråga om användning, ändringar av produktspecifikationer, avregistrering av skydd samt märkning och presentation (EUT L 9, 11.1.2019, s. 2).

(16)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/787 av den 17 april 2019 om definition, beskrivning, presentation och märkning av spritdrycker, användning av namn på spritdrycker i presentationen och märkningen av andra livsmedel, skydd av geografiska beteckningar för spritdrycker, användning av jordbruksalkohol och destillat av jordbruksprodukter i alkoholhaltiga drycker samt om upphävande av förordning (EG) nr 110/2008 (EUT L 130, 17.5.2019, s. 1).

(17)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1169/2011 av den 25 oktober 2011 om tillhandahållande av livsmedelsinformation till konsumenterna, och om ändring av Europaparlamentets och rådets förordningar (EG) nr 1924/2006 och (EG) nr 1925/2006 samt om upphävande av kommissionens direktiv 87/250/EEG, rådets direktiv 90/496/EEG, kommissionens direktiv 1999/10/EG, Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/13/EG, kommissionens direktiv 2002/67/EG och 2008/5/EG samt kommissionens förordning (EG) nr 608/2004 (EUT L 304, 22.11.2011, s. 18).

(18)  Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/633 av den 17 april 2019 om otillbörliga handelsmetoder mellan företag i jordbruks- och livsmedelskedjan (EUT L 111, 25.4.2019, s. 59).

(19)  Rådets förordning (EG) nr 1/2003 av den 16 december 2002 om tillämpning av konkurrensreglerna i artiklarna 81 och 82 i fördraget (EGT L 1, 4.1.2003, s. 1).

(20)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 596/2014 av den 16 april 2014 om marknadsmissbruk (marknadsmissbruksförordning) och om upphävande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/6/EG och kommissionens direktiv 2003/124/EG, 2003/125/EG och 2004/72/EG (EUT L 173, 12.6.2014, s. 1).

(21)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 251/2014 av den 26 februari 2014 om definition, beskrivning, presentation och märkning av, samt skydd av geografiska beteckningar för, aromatiserade vinprodukter och om upphävande av rådets förordning (EEG) nr 1601/91 (EUT L 84, 20.3.2014, s. 14).


Top