EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32021R1953

Kommissionens delegerade förordning (EU) 2021/1953 av den 10 november 2021 om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/25/EU vad gäller tröskelvärden för varu-, tjänste- och byggentreprenadkontrakt samt projekttävlingar (Text av betydelse för EES)

C/2021/7935

EUT L 398, 11.11.2021, p. 25–26 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2021/1953/oj

11.11.2021   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 398/25


KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) 2021/1953

av den 10 november 2021

om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/25/EU vad gäller tröskelvärden för varu-, tjänste- och byggentreprenadkontrakt samt projekttävlingar

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/25/EU av den 26 februari 2014 om upphandling av enheter som är verksamma på områdena vatten, energi, transporter och posttjänster och om upphävande av direktiv 2004/17/EG (1), särskilt artikel 17.4 andra stycket, och

av följande skäl:

(1)

Genom beslut 2014/115/EU (2) godkände rådet protokollet om ändring av avtalet om offentlig upphandling (3), som ingåtts inom ramen för Världshandelsorganisationen. Det ändrade avtalet om offentlig upphandling (nedan kallat avtalet) är ett plurilateralt avtal som syftar till att ömsesidigt öppna marknaderna för offentlig upphandling mellan avtalsparterna. Det tillämpas på alla avtal om offentlig upphandling vilkas värde uppgår till minst de belopp (nedan kallade tröskelvärden) som anges i avtalet uttryckta i särskilda dragningsrätter.

(2)

Ett av syftena med direktiv 2014/25/EU är att de upphandlande enheter som tillämpar det direktivet samtidigt ska kunna fullgöra skyldigheterna enligt avtalet. I enlighet med artikel 17.1 i direktiv 2014/25/EU ska kommissionen vartannat år kontrollera att de tröskelvärden för varu-, tjänste- och byggentreprenadkontrakt samt projekttävlingar som anges i artikel 15 a och b i det direktivet motsvarar de tröskelvärden som fastställs i avtalet. Eftersom de tröskelvärden som beräknas i enlighet med artikel 17.1 i direktiv 2014/25/EU skiljer sig från de tröskelvärden som anges i artikel 15 a och b i det direktivet, är det nödvändigt att revidera dessa tröskelvärden.

(3)

I artikel 17.1 i direktiv 2014/25/EU föreskrivs att kommissionen vartannat år ska revidera tröskelvärdena och att revideringen ska börja gälla den 1 januari. Tröskelvärdena för åren 2022–2023 bör därmed tillämpas från och med den 1 januari 2022.

(4)

Direktiv 2014/25/EU bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Artikel 15 i direktiv 2014/25/EU ska ändras på följande sätt:

1.

I led a ska ”428 000 EUR” ersättas med ”431 000 EUR”.

2.

I led b ska ”5 350 000 EUR” ersättas med ”5 382 000 EUR”.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Den ska tillämpas från och med den 1 januari 2022.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 10 november 2021.

På kommissionens vägnar

Ursula VON DER LEYEN

Ordförande


(1)  EUT L 94, 28.3.2014, s. 243.

(2)  Rådets beslut 2014/115/EU av den 2 december 2013 om ingående av protokollet om ändring av avtalet om offentlig upphandling (EUT L 68, 7.3.2014, s. 1).

(3)  EUT L 68, 7.3.2014, s. 2.


Top