EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32021R1950

Kommissionens delegerade förordning (EU) 2021/1950 av den 10 november 2021 om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/81/EG vad gäller tröskelvärden för varu-, tjänste- och byggentreprenadkontrakt (Text av betydelse för EES)

C/2021/7927

OJ L 398, 11.11.2021, p. 19–20 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2021/1950/oj

11.11.2021   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 398/19


KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) 2021/1950

av den 10 november 2021

om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/81/EG vad gäller tröskelvärden för varu-, tjänste- och byggentreprenadkontrakt

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/81/EG av den 13 juli 2009 om samordning av förfarandena vid tilldelning av vissa kontrakt för byggentreprenader, varor och tjänster av upphandlande myndigheter och enheter på försvars- och säkerhetsområdet och om ändring av direktiven 2004/17/EG och 2004/18/EG (1), särskilt artikel 68.1 andra stycket, och

av följande skäl:

(1)

Genom beslut 2014/115/EU (2) godkände rådet protokollet om ändring av avtalet om offentlig upphandling (3), som ingåtts inom ramen för Världshandelsorganisationen. Det ändrade avtalet om offentlig upphandling (nedan kallat avtalet) är ett plurilateralt avtal som syftar till att ömsesidigt öppna marknaderna för offentlig upphandling mellan avtalsparterna. Det tillämpas på alla avtal om offentlig upphandling vilkas värde uppgår till minst de belopp (nedan kallade tröskelvärden) som anges i avtalet uttryckta i särskilda dragningsrätter.

(2)

Ett av syftena med Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/25/EU (4) är att upphandlande enheter och myndigheter som tillämpar det direktivet samtidigt ska kunna fullgöra skyldigheterna enligt avtalet. I enlighet med artikel 17 i direktiv 2014/25/EU ska kommissionen vartannat år kontrollera att de tröskelvärden som anges i artikel 15 a och b i det direktivet motsvarar de tröskelvärden som fastställs i avtalet och vid behov revidera dessa.

(3)

De tröskelvärden som fastställs i direktiv 2014/25/EU har reviderats. I enlighet med artikel 68.1 i direktiv 2009/81/EG ska de tröskelvärden som fastställs i det direktivet anpassas till de reviderade tröskelvärden som fastställts i direktiv 2014/25/EU.

(4)

I enlighet med artikel 68.1 i direktiv 2009/81/EG ska kommissionen också revidera de tröskelvärden som anges i artikel 8 i det direktivet samtidigt som tröskelvärdena i Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/17/EG (5) revideras. I artikel 17.1 i direktiv 2014/25/EU, som upphävde direktiv 2004/17/EG, föreskrivs att kommissionen vartannat år ska revidera tröskelvärdena och att revideringen ska börja gälla den 1 januari. Tröskelvärdena för åren 2022–2023 bör därmed tillämpas från och med den 1 januari 2022.

(5)

Direktiv 2009/81/EG bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Artikel 8 i direktiv 2009/81/EG ska ändras på följande sätt:

1.

I led a ska ”428 000 EUR” ersättas med ”431 000 EUR”.

2.

I led b ska ”5 350 000 EUR” ersättas med ”5 382 000 EUR”.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Den ska tillämpas från och med den 1 januari 2022.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 10 november 2021.

På kommissionens vägnar

Ursula VON DER LEYEN

Ordförande


(1)  EUT L 216, 20.8.2009, s. 76.

(2)  Rådets beslut 2014/115/EU av den 2 december 2013 om ingående av protokollet om ändring av avtalet om offentlig upphandling (EUT L 68, 7.3.2014, s. 1).

(3)  EUT L 68, 7.3.2014, s. 2.

(4)  Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/25/EU av den 26 februari 2014 om upphandling av enheter som är verksamma på områdena vatten, energi, transporter och posttjänster och om upphävande av direktiv 2004/17/EG (EUT L 94, 28.3.2014, s. 243).

(5)  Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/17/EG av den 31 mars 2004 om samordning av förfarandena vid upphandling på områdena vatten, energi, transporter och posttjänster (försörjningsdirektivet) (EUT L 134, 30.4.2004, s. 1).


Top