EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32021R1809

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2021/1809 av den 13 oktober 2021 om ändring av genomförandeförordning (EU) 2020/1191 om åtgärder för att förhindra introduktion i och spridning inom unionen av Tomato brown rugose fruit virus (ToBRFV)

C/2021/7338

EUT L 365, 14.10.2021, p. 41–45 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2021/1809/oj

14.10.2021   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 365/41


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2021/1809

av den 13 oktober 2021

om ändring av genomförandeförordning (EU) 2020/1191 om åtgärder för att förhindra introduktion i och spridning inom unionen av Tomato brown rugose fruit virus (ToBRFV)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/2031 av den 26 oktober 2016 om skyddsåtgärder mot växtskadegörare, ändring av Europaparlamentets och rådets förordningar (EU) nr 228/2013, (EU) nr 652/2014 och (EU) nr 1143/2014 samt om upphävande av rådets direktiv 69/464/EEG, 74/647/EEG, 93/85/EEG, 98/57/EG, 2000/29/EG, 2006/91/EG och 2007/33/EG (1), särskilt artikel 30,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/625 av den 15 mars 2017 om offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet för att säkerställa tillämpningen av livsmedels- och foderlagstiftningen och av bestämmelser om djurs hälsa och djurskydd, växtskydd och växtskyddsmedel samt om ändring av Europaparlamentets och rådets förordningar (EG) nr 999/2001, (EG) nr 396/2005, (EG) nr 1069/2009, (EG) nr 1107/2009, (EU) nr 1151/2012, (EU) nr 652/2014, (EU) 2016/429 och (EU) 2016/2031, rådets förordningar (EG) nr 1/2005 och (EG) nr 1099/2009 och rådets direktiv 98/58/EG, 1999/74/EG, 2007/43/EG, 2008/119/EG och 2008/120/EG och om upphävande av Europaparlamentets och rådets förordningar (EG) nr 854/2004 och (EG) nr 882/2004, rådets direktiv 89/608/EEG, 89/662/EEG, 90/425/EEG, 91/496/EEG, 96/23/EG, 96/93/EG och 97/78/EG samt rådets beslut 92/438/EEG (förordningen om offentlig kontroll) (2), särskilt artiklarna 22.3 och 52, och

av följande skäl:

(1)

I kommissionens genomförandeförordning (EU) 2020/1191 (3) fastställs åtgärder för införsel till och förflyttning inom unionen av växter för plantering av Solanum lycopersicum L. och Capsicum spp. Erfarenheterna av genomförandet av den genomförandeförordningen har visat att även hybrider av Solanum lycopersicum L. bör omfattas av dessa åtgärder eftersom hybriderna också är mottagliga för Tomato brown rugose fruit virus (ToBRFV) (den angivna skadegöraren).

(2)

För att hantera växtskyddsrisken på ett lämpligt sätt och tillämpa de nödvändiga åtgärderna på det mest riskfyllda växtmaterialet bör definitionen av angivna växter för plantering ersättas med en definition av angivna växter som omfattar alla växter av Solanum lycopersicum L. och dess hybrider samt av Capsicum spp., även de växter som inte är avsedda att omplanteras, om inte annat anges. Denna definition bör inte omfatta begreppen angivet utsäde och angiven frukt, för vilka det finns särskilda definitioner. De definitionerna bör dock ändras i enlighet med detta så att de omfattar hybrider av Solanum lycopersicum L.

(3)

Sedan genomförandeförordning (EU) 2020/1191 antogs har en rad revisioner som kommissionen genomförde under 2020 och 2021 visat att genomförandet av utrotningsåtgärder inte har varit konsekvent. Därför bör särskilda bestämmelser föreskrivas för inrättandet av avgränsade områden och de åtgärder som ska vidtas där. Dessa bestämmelser bör också skilja på produktionsanläggningar med fysiskt skydd och andra produktionsanläggningar, på grund av de olika växtskyddsrisker som de utgör.

(4)

Det bör anges att moderplantor bör testas inom kortast möjliga tid före skörden av frukterna, eftersom erfarenheterna sedan antagandet av genomförandeförordning (EU) 2020/1191 har visat att detta är nödvändigt för att säkerställa att de frukter från vilka utsädet härrör är fria från den angivna skadegöraren.

(5)

Vid de växtskyddskontroller som genomförts på grundval av genomförandeförordning (EU) 2020/1191 har medlemsstaterna påvisat ett stort antal infekterade sändningar med ursprung i Israel och Kina. Testningsfrekvensen vid import av sådana sändningar bör därför höjas till 50 % för utsäde eller växter för plantering med ursprung i Israel och till 100 % för utsäde med ursprung i Kina, till följd av en annan andel vägrad införsel som registrerats i Traces (Trade Control and Expert System) (4) sedan 2020.

(6)

För att hinna kontrollera genomförandet av de nya åtgärderna och säkerställa ett fortsatt skydd av unionens territorium från introduktion och spridning av den angivna skadegöraren, bör tillämpningsperioden för genomförandeförordning (EU) 2020/1191 förlängas till och med den 31 maj 2023.

(7)

Till följd av att definitionen av angivna växter för plantering ersätts med angivna växter behöver vissa följdändringar göras i bilagan till genomförandeförordning (EU) 2020/1191.

(8)

Genomförandeförordning (EU) 2020/1191 bör därför ändras i enlighet med detta.

(9)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för växter, djur, livsmedel och foder.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Ändring av genomförandeförordning (EU) 2020/1191

Genomförandeförordning (EU) 2020/1191 ska ändras på följande sätt:

1.

I artikel 1 ska leden b, c och d ersättas med följande:

”b)

angivna växter: växter av Solanum lycopersicum L. och dess hybrider samt av Capsicum spp., utom angivet utsäde och angiven frukt.

c)

angivet utsäde: utsäde av Solanum lycopersicum L. och dess hybrider samt av Capsicum spp.

d)

angiven frukt: frukt av Solanum lycopersicum L. och dess hybrider samt av Capsicum spp.”

2.

Artikel 4 ska ersättas med följande:

”Artikel 4

Åtgärder avseende bekräftad förekomst av den angivna skadegöraren

1.   När den angivna skadegörarens förekomst eller misstänkta förekomst officiellt bekräftas inom en medlemsstats territorium ska den behöriga myndigheten i den berörda medlemsstaten säkerställa att lämpliga åtgärder vidtas för att utrota den angivna skadegöraren i enlighet med artikel 17 i förordning (EU) 2016/2031.

Dessutom ska den behöriga myndigheten vidta de åtgärder som fastställs i punkterna 2 och 3 i denna artikel, såvida inte villkoren i artikel 18.4 i förordning (EU) 2016/2031 är uppfyllda med avseende på den angivna skadegöraren.

2.   Den behöriga myndigheten ska utan dröjsmål inrätta ett avgränsat område enligt följande:

a)

Om den angivna skadegöraren förekommer på produktionsanläggningar med fysiskt skydd ska det avgränsade området åtminstone bestå av den produktionsanläggning där den angivna skadegöraren har påträffats.

b)

Om den angivna skadegöraren förekommer på andra produktionsanläggningar än de som avses i led a ska det avgränsade området bestå av

i)

en angripen zon som åtminstone omfattar den produktionsanläggning där förekomst av den angivna skadegöraren har påvisats,

ii)

en buffertzon på minst 30 m kring den angripna zonen.

3.   I det avgränsade området ska den behöriga myndigheten, eller den yrkesmässiga aktören under den behöriga myndighetens officiella tillsyn, göra följande:

a)

På produktionsanläggningar som är avsedda för produktion av angivna växter för plantering eller för produktion av angivet utsäde ska

i)

alla infekterade partier av de angivna växterna för plantering, och i förekommande fall det angivna utsädet med ursprung i dessa partier, omedelbart avlägsnas och destrueras på ett sådant sätt att det inte föreligger någon risk för spridning av den angivna skadegöraren,

ii)

särskilda hygienåtgärder tillämpas på personalen och på produktionsanläggningens byggnader, redskap, maskiner, material och transportmedel, för att förhindra att den angivna skadegöraren sprids till andra partier på produktionsanläggningen och till angivna växter i en växtföljd eller till andra produktionsanläggningar,

iii)

odlingssubstratet destrueras eller behandlas, åtminstone i slutet av växtsäsongen, så att det inte föreligger någon identifierbar risk för spridning av den angivna skadegöraren.

b)

På produktionsanläggningar som är avsedda för produktion av angiven frukt ska

i)

alla angivna växter avlägsnas från produktionsanläggningen och destrueras, åtminstone i slutet av växtsäsongen, och de ska avlägsnas på ett sådant sätt att det inte föreligger någon identifierbar risk för spridning av den angivna skadegöraren,

ii)

särskilda hygienåtgärder tillämpas på personalen och på produktionsanläggningens byggnader, redskap, maskiner, material, förpackningar och transportmedel för frukterna, för att förhindra att den angivna skadegöraren sprids till angivna växter i en växtföljd eller till andra produktionsanläggningar,

iii)

odlingssubstratet destrueras eller behandlas, åtminstone i slutet av växtsäsongen, så att det inte föreligger någon identifierbar risk för spridning av den angivna skadegöraren.

4.   De behöriga myndigheterna får upphäva ett avgränsat område och avsluta utrotningsåtgärderna, om anläggningen, efter provtagning och testning av de angivna växterna i en växtföljd, har befunnits vara fri från den angivna skadegöraren under minst sex månader efter planteringen av dessa växter.”

3.

I artikel 7.1 första stycket ska led b ersättas med följande:

”b)

Det angivna utsädet eller dess moderplantor har provtagits och testats med avseende på den angivna skadegöraren av den behöriga myndigheten, eller har provtagits och testats av yrkesmässiga aktörer under den behöriga myndighetens officiella tillsyn, och har enligt testerna befunnits vara fria från den angivna skadegöraren. När moderplantor testas ska provtagningen ske inom kortast möjliga tid före den första skörden av frukterna.

Vid misstanke om förekomst av den angivna skadegöraren får provtagning och testning endast utföras av de behöriga myndigheterna i enlighet med artikel 87.3 c i förordning (EU) 2016/2031.”

4.

I artikel 9.1 a ska led ii ersättas med följande:

”ii)

Det berörda angivna utsädet eller moderplantorna för det berörda angivna utsädet har genomgått den officiella provtagning och testning med avseende på den angivna skadegöraren som anges i bilagan, och har enligt testerna befunnits vara fria från den angivna skadegöraren.

När moderplantor testas ska provtagningen ske inom kortast möjliga tid före den första skörden av frukterna.”

5.

Artikel 10 ska ersättas med följande:

”Artikel 10

Offentlig kontroll vid införsel till unionen

Minst 20 % av sändningarna av angivet utsäde och av angivna växter för plantering ska provtas och testas av den behöriga myndigheten vid gränskontrollstationen för första ankomst till unionen eller vid ett kontrollställe enligt kommissionens delegerade förordning (EU) 2019/2123 (*1), i enlighet med bilagan till den här förordningen.

För sändningar av angivet utsäde och angivna växter för plantering med ursprung i Israel ska provtagnings- och testningsfrekvensen vara 50 % och för sändningar av angivet utsäde med ursprung i Kina 100 %.

(*1)  Kommissionens delegerade förordning (EU) 2019/2123 av den 10 oktober 2019 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/625 vad gäller bestämmelser om i vilka fall och på vilka villkor identitetskontroll och fysisk kontroll av vissa varor får utföras vid kontrollställen och dokumentkontroll får utföras någon annanstans än vid gränskontrollstationer (EUT L 321, 12.12.2019, s. 64).”"

6.

I artikel 12 ska datumet ”den 31 maj 2022” ersättas med ”den 31 maj 2023”.

7.

Bilagan ska ändras i enlighet med bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 13 oktober 2021.

På kommissionens vägnar

Ursula VON DER LEYEN

Ordförande


(1)  EUT L 317, 23.11.2016, s. 4.

(2)  EUT L 95, 7.4.2017, s. 1.

(3)  Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2020/1191 av den 11 augusti 2020 om åtgärder för att förhindra introduktion i och spridning inom unionen av Tomato brown rugose fruit virus (ToBRFV) och om upphävande av genomförandebeslut (EU) 2019/1615 (EUT L 262, 12.8.2020, s. 6).

(4)  https://ec.europa.eu/food/animals/traces_sv.


BILAGA

Bilagan till genomförandeförordning (EU) 2020/1191 ska ändras på följande sätt:

1.

Punkt 2 ska ersättas med följande:

2.

Provtagningsschema för angivna växter, utom av sorter av Capsicum spp. som är kända för att vara resistenta mot den angivna skadegöraren

När det gäller angivna växter, utom av sorter av Capsicum spp. som är kända för att vara resistenta mot den angivna skadegöraren, ska 200 blad samlas in per produktionsanläggning och sort, helst yngre blad från toppen av växten.

När det gäller symtomatiska växter ska provtagning för testning utföras på minst tre blad som uppvisar symtom.”

2.

I punkt 4 ska rubriken och inledningsfrasen ersättas med följande:

4.

Testmetoder för att påvisa och identifiera den angivna skadegöraren på de angivna växterna, utom av sorter av Capsicum spp. som är kända för att vara resistenta mot den angivna skadegöraren, och på angiven frukt

En av följande testmetoder ska användas för att påvisa och identifiera den angivna skadegöraren på de angivna växterna, utom av sorter av Capsicum spp. som är kända för att vara resistenta mot den angivna skadegöraren, och på angiven frukt:”


Top