EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32021R1705

Kommissionens delegerade förordning (EU) 2021/1705 av den 14 juli 2021 om ändring av delegerad förordning (EU) 2020/692 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/429 vad gäller bestämmelser för införsel till unionen samt förflyttning och hantering efter införsel av sändningar av vissa djur, avelsmaterial och produkter av animaliskt ursprung (Text av betydelse för EES)

C/2021/5121

OJ L 339, 24.9.2021, p. 40–55 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2021/1705/oj

24.9.2021   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 339/40


KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) 2021/1705

av den 14 juli 2021

om ändring av delegerad förordning (EU) 2020/692 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/429 vad gäller bestämmelser för införsel till unionen samt förflyttning och hantering efter införsel av sändningar av vissa djur, avelsmaterial och produkter av animaliskt ursprung

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/429 av den 9 mars 2016 om överförbara djursjukdomar och om ändring och upphävande av vissa akter med avseende på djurhälsa (”djurhälsolag”) (1), särskilt artiklarna 234.2, 237.4, 239.2 och 279.2, och

av följande skäl:

(1)

Kommissionens delegerade förordning (EU) 2020/692 (2) kompletterar djurhälsobestämmelserna i förordning (EU) 2016/429 vad gäller införsel till unionen samt förflyttning och hantering efter införsel av sändningar av vissa djur, avelsmaterial och produkter av animaliskt ursprung.

(2)

Efter offentliggörandet av delegerad förordning (EU) 2020/692 den 3 juni 2020 i Europeiska unionens officiella tidning upptäcktes vissa smärre misstag och utelämnanden i den förordningen. Dessa misstag och utelämnanden bör rättas, och delegerad förordning (EU) 2020/692 bör därför ändras i enlighet med detta.

(3)

Dessutom bör vissa bestämmelser i delegerad förordning (EU) 2020/692 ändras för att säkerställa att de är förenliga med bestämmelserna i andra delegerade akter som antagits i enlighet med förordning (EU) 2016/429 och Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/625 (3).

(4)

Det är också nödvändigt att ändra delegerad förordning (EU) 2020/692 så att den omfattar vissa omständigheter som ursprungligen utelämnades från den akten och för att omfatta vissa möjligheter som föreskrivs i unionsakter som antogs före förordning (EU) 2016/429 och som bör bibehållas inom ramen för förordning (EU) 2016/429. Detta är viktigt för att säkerställa en smidig övergång från de krav som fastställts i de tidigare unionsakterna om införsel till unionen av djur, avelsmaterial och produkter av animaliskt ursprung, eller för att klargöra vilka djurarter, kategorier av djur och produkter av animaliskt ursprung som bör eller inte bör omfattas av vissa krav.

(5)

Delegerad förordning (EU) 2020/692 bör också säkerställa en smidig övergång från de krav som fastställts i tidigare unionsakter när det gäller införsel till unionen av vattenlevande djur och produkter av animaliskt ursprung från dessa, eftersom de har visat sig vara effektiva. Därför bör syftet med och innehållet i de befintliga bestämmelserna bibehållas i den delegerade förordningen, men anpassas till den nya rättsliga ram som fastställs genom förordning (EU) 2016/429.

(6)

Dessutom bör de djurhälsokrav som fastställs i delegerad förordning (EU) 2020/692 inte tillämpas på produkter av animaliskt ursprung från andra vattenlevande djur än levande vattenlevande djur, utom de som är avsedda för vidare bearbetning i unionen, eftersom det inte finns några betydande djurhälsoskäl för att inkludera sådana produkter i den delegerade förordningens tillämpningsområde. Artikel 1.6 i delegerad förordning (EU) 2020/692, som anger tillämpningsområdet för den akten, bör därför ändras.

(7)

Den definition av svin som för närvarande fastställs i artikel 2.8 i delegerad förordning (EU) 2020/692 är endast lämplig för införsel till unionen av dessa djur. Kommissionens delegerade förordning (EU) 2020/686 (4), som fastställer bestämmelser om förflyttning av avelsmaterial inom unionen, innehåller en annan definition av svin som är lämplig för donatorer av avelsmaterial. Definitionen av svin i delegerad förordning (EU) 2020/692 bör därför ändras så att den omfattar införsel till unionen av både svin och avelsmaterial från svin.

(8)

Den definition av brunnbåt som för närvarande fastställs i artikel 2.48 i delegerad förordning (EU) 2020/692 överensstämmer inte med definitionen av brunnbåt i artikel 2.2 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2020/990 (5). För att skapa enhetlighet i unionslagstiftningen bör definitionen i artikel 2.48 i delegerad förordning (EU) 2020/692 ändras så att den överensstämmer med definitionen i delegerad förordning (EU) 2020/990.

(9)

I delegerad förordning (EU) 2020/692 fastställs krav avseende besiktning av landlevande djur innan de avsänds till unionen, som när det gäller fjäderfä även omfattar ursprungsflocken. Det bör dock klargöras att dessa krav inte gäller daggamla kycklingars ursprungsflock, i enlighet med de krav som är tillämpliga till och med den 21 april 2021 och som fastställs i kommissionens förordning (EG) nr 798/2008 (6). Artikel 13.1 i delegerad förordning (EU) 2020/692 bör därför ändras i enlighet med detta.

(10)

Delegerad förordning (EU) 2020/692, som tillämpas från och med den 21 april 2021, bör säkerställa en smidig övergång från de krav som fastställts i tidigare unionsakter avseende införsel till unionen av landlevande djur samt avelsmaterial och produkter av animaliskt ursprung från landlevande djur, eftersom de har visat sig vara effektiva. Därför bör syftet med och innehållet i de bestämmelserna bibehållas i den delegerade förordningen, men anpassas till den nya rättsliga ram som fastställs genom förordning (EU) 2016/429. Enligt artikel 11.1 i kommissionens förordning (EU) nr 206/2010 (7) ska sändningar av andra hov- och klövdjur än hov- och klövdjur som är avsedda för avgränsade anläggningar efter införseln till unionen vistas på den mottagande anläggningen i minst 30 dagar, om de inte sänds direkt till ett slakteri. Förordning (EU) nr 206/2010 upphävdes genom delegerad förordning (EU) 2020/692. I delegerad förordning (EU) 2020/692 föreskrivs dock inte någon möjlighet att flytta hov- och klövdjur till ett slakteri under den perioden på 30 dagar efter införseln till unionen. Artikel 26 i delegerad förordning (EU) 2020/692 bör därför ändras så att denna möjlighet ges, eftersom förflyttningar under den perioden inte medför några betydande djurhälsoproblem.

(11)

Dessutom bör det undantag från kravet på att djuren ska vistas på den mottagande anläggningen i minst 30 dagar efter införseln till unionen i artikel 26 i delegerad förordning (EU) 2020/692 som för närvarande endast gäller hästdjur avsedda för tävling, kapplöpningar och kulturevenemang utvidgas till att omfatta alla hästdjur, och den artikeln bör ändras i enlighet med detta.

(12)

I delegerad förordning (EU) 2020/692 föreskrivs ett undantag från kraven i den akten för införsel till unionen av sändningar av fjäderfä och kläckägg från fjäderfä när det gäller sändningar med färre än 20 djur av andra fjäderfän än strutsfåglar och sändningar med färre än 20 kläckägg från andra fjäderfän än strutsfåglar. Vissa krav på transportmedel, de behållare som de transporteras i till unionen, vaccinering mot högpatogen aviär influensa och desinfektion som gäller för fjäderfä och kläckägg bör dock också tillämpas vid införsel till unionen av sändningar med färre än 20 djur av andra fjäderfän än strutsfåglar och färre än 20 kläckägg av andra fjäderfän än strutsfåglar. Artiklarna 49 och 101 i delegerad förordning (EU) 2020/692 bör därför ändras i enlighet med detta.

(13)

I delegerad förordning (EU) 2020/692 föreskrivs att alla fåglar i fångenskap som sänds till unionen ska ha vaccinerats mot infektion med Newcastlesjukevirus. Detta är dock inte praktiskt möjligt och är oförenligt med kraven för införsel till medlemsstater med status som fri från infektion med Newcastlesjukevirus utan vaccinering. Artikel 57 i delegerad förordning (EU) 2020/692 bör därför ändras för att klargöra att kraven avseende vacciner mot infektion med Newcastlesjukevirus gäller när fåglar i fångenskap har vaccinerats mot den sjukdomen.

(14)

Tävlingsduvor omfattas av definitionen av fåglar i fångenskap som fastställs i artikel 4.10 i förordning (EU) 2016/429. Därför gäller de särskilda djurhälsokraven för fåglar i fångenskap i del II avdelning 3 kapitel 2 i delegerad förordning (EU) 2020/692 även för tävlingsduvor. Kraven begränsar dock möjligheten att föra in tävlingsduvor till unionen från ett tredjeland eller territorium eller zon däri med avsikten att de ska flyga tillbaka till tredjelandet eller territoriet eller zonen i fråga. Tävlingsduvor som förs in till unionen med avsikten att de ska flyga tillbaka till ursprungstredjelandet eller territoriet eller zonen däri utgör inte heller samma djurhälsorisk som andra fåglar i fångenskap. Delegerad förordning (EU) 2020/692 bör därför ändras för att föreskriva ett undantag från de särskilda djurhälsokraven för fåglar i fångenskap vid införsel till unionen av tävlingsduvor från ett tredjeland eller territorium eller zon däri där de normalt hålls, med avsikten att de omedelbart ska frisläppas och flyga tillbaka till tredjelandet eller territoriet eller zonen däri.

(15)

I artikel 74 i delegerad förordning (EU) 2020/692 fastställs identifieringskraven för införsel till unionen av hundar, katter och illrar. När det gäller kraven på identifieringsmärkning hänvisas till genomförandeakter antagna av kommissionen enligt artikel 120 i förordning (EU) 2016/429. Sådana genomförandeakter har dock ännu inte antagits, eftersom det i artikel 277 i förordning (EU) 2016/429 föreskrivs att Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 576/2013 (8) ska fortsätta att tillämpas till och med den 21 april 2026 när det gäller förflyttning av sällskapsdjur av dessa arter utan kommersiellt syfte. Artikel 74 i delegerad förordning (EU) 2020/692 bör därför ändras så att den hänvisar till kraven i förordning (EU) nr 576/2013.

(16)

På grund av ett utelämnande finns det inga bestämmelser i delegerad förordning (EU) 2020/692 om besiktning av sändningar av avelsmaterial innan de avsänds till unionen. För att säkerställa att sändningar av avelsmaterial uppfyller kraven i delegerad förordning (EU) 2020/692 innan de får föras in till unionen bör den delegerade förordningen därför ändras så att där fastställs bestämmelser om nödvändiga undersökningar och kontroller av sändningarna.

(17)

I artikel 86 i delegerad förordning (EU) 2020/692 föreskrivs att sändningar av oocyter och embryon från nötkreatur får föras in till unionen om ett donatordjur kommer från en anläggning som är fri från enzootisk bovin leukos. I artikel 87.2 i samma delegerade förordning föreskrivs ett undantag för en anläggning som inte är fri från enzootisk bovin leukos under förutsättning att donatordjuren är yngre än två år och det inte har förekommit något kliniskt fall av enzootisk bovin leukos under minst de tre föregående åren. Detta undantag bör gälla för donatornötkreatur oavsett ålder. Artikel 87.2 i delegerad förordning (EU) 2020/692 bör därför ändras i enlighet med detta.

(18)

I delegerad förordning (EU) 2020/692 föreskrivs att kläckägg från fjäderfä ska ha sitt ursprung i flockar som har genomgått en klinisk besiktning inom de 24 timmarna före tidpunkten för lastning av sändningen av kläckägg för avsändande till unionen. Tredjeländer och berörda parter har dock angett att detta krav omotiverat ökar den administrativa bördan för behöriga myndigheter och aktörer och utgör en risk för anläggningarnas biosäkerhet. Med tanke på att äggen har sitt ursprung i godkända anläggningar som tillämpar strikta biosäkerhetsregler är det lämpligt att tillåta en bredare tidsram för den kliniska besiktningen av kläckäggens ursprungsflock, liknande den som föreskrivs i kommissionens delegerade förordning (EU) 2020/688 (9) för förflyttning av dessa produkter mellan medlemsstaterna. Artikel 107 i delegerad förordning (EU) 2020/692 bör därför ändras i enlighet med detta.

(19)

I del III avdelning 2 kapitel 4 i delegerad förordning (EU) 2020/692 fastställs krav för införsel till unionen av specifikt patogenfria ägg, inbegripet krav avseende äggens ursprungsanläggning. Delegerad förordning (EU) 2020/692 bör ändras så att det föreskrivs att dessa anläggningar i tredjeländer godkänns i enlighet med de bestämmelser som gäller för anläggningarna i unionen.

(20)

Vattenlevande djur enligt definitionen i artikel 4.3 i förordning (EU) 2016/429 inbegriper hållna djur och vilda djur. Vattenlevande djur får därför föras in till unionen från vattenbruksanläggningar och från vilda livsmiljöer. De kan således avsändas från en ”ursprungsplats” eller från en ”ursprungsanläggning”. I delegerad förordning (EU) 2020/692 bör denna möjlighet tillåtas och artikel 167 a och d i delegerad förordning (EU) 2020/692 bör därför ändras i enlighet med detta.

(21)

I artikel 172 i delegerad förordning (EU) 2020/692 föreskrivs undantag för vissa kategorier av vattenlevande djur och produkter från vattenlevande djur från kravet att de ska ha sitt ursprung i ett sjukdomsfritt tredjeland eller territorium eller en sjukdomsfri zon eller anläggningskrets. I samtliga fall måste dock de djur och produkter från vattenbruk som omfattas av delegerad förordning (EU) 2020/692 ha sitt ursprung i en anläggning som antingen är registrerad eller godkänd i enlighet med del IV avdelning II kapitel 1 i förordning (EU) 2016/429. Den här förordningen bör därför ändra artikel 172 i delegerad förordning (EU) 2020/692 för att klargöra att det undantag som föreskrivs där inte är tillämpligt på artikel 170, utan specifikt på artikel 170.1 i den delegerade förordningen.

(22)

På grund av ett utelämnande bör artikel 174.3 i delegerad förordning (EU) 2020/692 ändras så att den hänvisar till artikel 170.1 a iii snarare än till artikel 170 a iii.

(23)

Enligt artikel 226.3 i förordning (EU) 2016/429 får medlemsstaterna vidta godkända nationella åtgärder mot andra sjukdomar än de förtecknade sjukdomar som avses i artikel 9.1 d i den förordningen. Artikel 175 i delegerad förordning (EU) 2020/692 och bilaga XXIX till den delegerade förordningen bör ändras för att klargöra att medlemsstaterna får vidta sådana åtgärder inte bara för icke-förtecknade sjukdomar utan även för de förtecknade sjukdomar som avses i artikel 9.1 e i förordning (EU) 2016/429.

(24)

Med hänsyn till den långa lagringskapaciteten för sperma, oocyter och embryon bör det i del IV i delegerad förordning (EU) 2020/692 fastställas särskilda övergångsbestämmelser för avelsmaterial som samlats, producerats, bearbetats och lagrats i enlighet med rådets direktiv 88/407/EEG (10), 89/556/EEG (11), 90/429/EEG (12) och 92/65/EEG (13). Bestämmelserna bör gälla godkännande av spermasamlingsstationer, spermalagringsstationer, embryosamlingsgrupper och embryoproduktionsgrupper enligt dessa direktiv samt märkning av strån och andra förpackningar i vilka sperma, oocyter eller embryon placeras, lagras och transporteras. Bestämmelserna bör också gälla kraven för samling, produktion, bearbetning och lagring av avelsmaterial, för donatordjurens hälsa samt för laboratorietester och andra tester som utförs på donatordjur och avelsmaterial enligt dessa direktiv. Det är nödvändigt att se till att handeln med sådant avelsmaterial inte störs, med tanke på hur viktigt det är för djuravelssektorn. För att säkerställa kontinuitet i införseln till unionen av sändningar av avelsmaterial som samlats eller producerats före den 21 april 2021 och som uppfyller kraven i direktiven 88/407/EEG, 89/556/EEG, 90/429/EEG och 92/65/EEG, bör därför särskilda övergångsbestämmelser fastställas i delegerad förordning (EU) 2020/692. Den delegerade förordningen bör ändras i enlighet med detta.

(25)

I tabell 1 i bilaga III till delegerad förordning (EU) 2020/692 fastställs bland annat kraven när det gäller uppehållsperioder för hästdjur före införseln till unionen. I synnerhet fastställs särskilda uppehållsperioder för andra hästdjur än registrerade hästdjur, för registrerade hästdjur och för registrerade hästar som återinförs efter tillfällig export. Dessa uppehållsperioder bör vara mer detaljerade för att ta itu med riskerna i samband med införsel av hästdjur som inte är avsedda för slakt, registrerade hästar och hästdjur avsedda för slakt samt återinförsel efter tillfällig export av registrerade hästar. Bilagan bör ändras i enlighet med detta.

(26)

I tabell 2 i bilaga III till delegerad förordning (EU) 2020/692 fastställs kraven när det gäller uppehållsperioder för fjäderfä före införseln till unionen. I synnerhet fastställs särskilda uppehållsperioder för bruksfjäderfä för produktion av kött och konsumtionsägg och för bruksfjäderfä för vidmakthållande av stammen av fjädervilt, men inte för bruksfjäderfä för produktion av andra produkter. En särskild uppehållsperiod bör därför fastställas även för kategorin bruksfjäderfä för produktion av andra produkter. Bilagan bör ändras i enlighet med detta.

(27)

I punkt 2 i bilaga XV till delegerad förordning (EU) 2020/692 fastställs djurhälsokrav för fjäderfä och kläckägg med ursprung i ett tredjeland eller territorium eller zon däri där vaccinerna mot infektion med Newcastlesjukevirus inte uppfyller de särskilda kriterierna i punkt 1 i den bilagan. Det bör dock klargöras ytterligare vilka av dessa krav som gäller för fjäderfä, kläckägg och deras ursprungsflockar. Bilagan bör ändras i enlighet med detta.

(28)

Bestämmelserna i delegerad förordning (EU) 2020/692 kompletterar bestämmelserna i förordning (EU) 2016/429. Eftersom dessa bestämmelser är kopplade till varandra fastställs de tillsammans i en enda akt. Bestämmelserna om ändring av delegerad förordning (EU) 2020/692 bör för tydlighetens skull och för att de ska kunna tillämpas effektivt också fastställas i en enda delegerad akt i vilken det föreskrivs en heltäckande uppsättning krav för införsel till unionen av djur, avelsmaterial och produkter av animaliskt ursprung.

(29)

Delegerad förordning (EU) 2020/692 bör därför ändras i enlighet med detta.

(30)

Delegerad förordning (EU) 2020/692 är tillämplig från och med den 21 april 2021. Av rättssäkerhetsskäl bör den här förordningen träda i kraft så snart som möjligt.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Delegerad förordning (EU) 2020/692 ska ändras på följande sätt:

1.

Artikel 1 ska ändras på följande sätt:

a)

I punkt 6 ska inledningsfrasen ersättas med följande:

”6.   I del V fastställs djurhälsokrav för införsel till unionen, samt förflyttning och hantering efter införsel, av följande arter av vattenlevande djur i alla livsstadier samt produkter av animaliskt ursprung från dessa arter, utom produkter av animaliskt ursprung från andra vattenlevande djur än levande vattenlevande djur som är avsedda att direkt användas som livsmedel och vilda vattenlevande djur och produkter av animaliskt ursprung från dessa vilda vattenlevande djur som lastats av från fiskefartyg och som är avsedda att direkt användas som livsmedel, och undantag från dessa krav:”

b)

Punkt 8 ska ersättas med följande:

”8.   I del VII fastställs övergångs- och slutbestämmelser.”

2.

Artikel 2 ska ändras på följande sätt:

a)

Led 8 ska ersättas med följande:

”8.

svin: djur av de arter av hov- och klövdjur som tillhör familjen Suidae och som förtecknas i bilaga III till förordning (EU) 2016/429 för införsel till unionen av ett djur, eller ett djur av arten Sus scrofa för införsel till unionen av avelsmaterial.”

b)

Led 48 ska ersättas med följande:

”48.

brunnbåt: brunnbåt enligt definitionen i artikel 2.2 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2020/990 (*1).

(*1)  Kommissionens delegerade förordning (EU) 2020/990 av den 28 april 2020 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/429 vad gäller djurhälsokrav och krav avseende utfärdande av intyg för förflyttningar av vattenlevande djur och produkter av animaliskt ursprung från vattenlevande djur inom unionen (EUT L 221, 10.7.2020, s. 42).”"

3.

I artikel 3 ska led a i ersättas med följande:

”i)

när det gäller landlevande djur, avelsmaterial och produkter av animaliskt ursprung, ett förtecknat tredjeland eller territorium eller zon däri för den specifika arten och kategorin av djur, avelsmaterial och produkter av animaliskt ursprung,”

4.

I artikel 13.1 ska andra stycket ersättas med följande:

”När det gäller fjäderfä, utom daggamla kycklingar, och fåglar i fångenskap ska besiktningen även omfatta ursprungsflocken för de djur som är avsedda att sändas till unionen.”

5.

Artikel 26 ska ersättas med följande:

”Artikel 26

Förflyttning och hantering av hov- och klövdjur efter deras införsel till unionen

Efter införseln till unionen ska hov- och klövdjur, förutom hästdjur, vistas på sin destinationsanläggning i minst 30 dagar efter ankomsten till anläggningen, såvida de inte flyttas för slakt.”

6.

Artikel 49 ska ändras på följande sätt:

a)

Inledningsfrasen ska ersättas med följande:

”Genom undantag från artiklarna 14.3, 40 och 43–48 får sändningar som innehåller färre än 20 djur av andra fjäderfän än strutsfåglar föras in till unionen under förutsättning att sådana sändningar uppfyller följande krav:”

b)

Led c ska ersättas med följande:

”c)

När det gäller vaccinering mot högpatogen aviär influensa gäller följande:

i)

Fjäderfäna har inte vaccinerats mot högpatogen aviär influensa.

ii)

Fjäderfänas ursprungsflock, förutom daggamla kycklingar, har inte vaccinerats mot högpatogen aviär influensa.

iii)

Om de daggamla kycklingarnas föräldraflockar har vaccinerats mot högpatogen aviär influensa har garantier för uppfyllandet av de minimikrav för vaccinationsprogram och ytterligare övervakning som fastställs i bilaga XIII lämnats av ursprungstredjelandet eller ursprungsterritoriet.”

c)

Led e iii ska ersättas med följande:

”iii)

När det gäller Numida meleagris, Coturnix coturnix, Phasianus colchicus, Perdix perdix, Anas spp.: Salmonella Pullorum och Salmonella Gallinarum.”

d)

Följande led ska läggas till som led f:

”f)

De daggamla kycklingarna kommer från kläckägg som före ruvningen har desinficerats i enlighet med anvisningarna från den behöriga myndigheten i ursprungstredjelandet eller ursprungsterritoriet.”

7.

Artikel 57 ska ersättas med följande:

”Artikel 57

Särskilda djurhälsokrav för fåglarna i fångenskap

Sändningar av fåglar i fångenskap får endast föras in till unionen om djuren i sändningen uppfyller följande krav:

a)

De har inte vaccinerats mot högpatogen aviär influensa.

b)

Om de har vaccinerats mot infektion med Newcastlesjukevirus har den behöriga myndigheten i ursprungstredjelandet eller ursprungsterritoriet lämnat garantier för att de vacciner som använts uppfyller de allmänna och särskilda kriterierna för vacciner mot infektion med Newcastlesjukevirus som anges i punkt 1 i bilaga XV.

c)

De har med negativt resultat genomgått ett test för påvisande av virus för högpatogen aviär influensa och infektion med Newcastlesjukevirus 7–14 dagar före dagen för lastning för avsändande till unionen.”

8.

I artikel 60 ska led b vi betecknas som led c enligt följande:

”c)

släppa fåglarna i fångenskap från karantänen endast efter skriftligt tillstånd från en officiell veterinär.”

9.

Artikel 62 ska ersättas med följande:

”Artikel 62

Undantag från djurhälsokraven för införsel till unionen av fåglar i fångenskap

1.   Genom undantag från de krav som fastställs i artiklarna 3–10, med undantag för artikel 3 a i, samt artiklarna 11–19 och 53–61, får sändningar av fåglar i fångenskap som inte uppfyller dessa krav föras in till unionen om de har sitt ursprung i tredjeländer eller territorier som specifikt förtecknas för införsel till unionen av fåglar i fångenskap på grundval av likvärdiga garantier.

2.   Genom undantag från de krav som fastställs i artikel 11 och artiklarna 54–58 ska de sändningar av tävlingsduvor som förs in till unionen från ett tredjeland eller territorium eller zon däri där de normalt hålls, med avsikten att tävlingsduvorna omedelbart ska frisläppas och med förhoppningen att de ska flyga tillbaka till tredjelandet eller territoriet eller zonen däri och som inte uppfyller de kraven, tillåtas att föras in till unionen om de uppfyller följande krav:

a)

Destinationsmedlemsstaten har fastställt att tävlingsduvorna får föras in på dess territorium från tredjelandet eller territoriet eller zonen däri i enlighet med artikel 230.2 i förordning (EU) 2016/429.

b)

Tävlingsduvorna kommer från en registrerad anläggning, runt vilken det inom en radie av 10 km, även i förekommande fall på angränsande lands territorium, inte har förekommit något utbrott av högpatogen aviär influensa eller infektion med Newcastlesjukevirus under minst 30 dagar före dagen för lastning för avsändande till unionen.

c)

Tävlingsduvorna har inte vaccinerats mot högpatogen aviär influensa.

d)

Tävlingsduvorna har vaccinerats mot infektion med Newcastlesjukevirus och den behöriga myndigheten i ursprungstredjelandet eller ursprungsterritoriet har lämnat garantier för att de vacciner som använts uppfyller de allmänna och särskilda kriterierna för vacciner mot infektion med Newcastlesjukevirus som anges i punkt 1 i bilaga XV.

e)

Tävlingsduvorna kommer från en anläggning där vaccinering mot infektion med Newcastlesjukevirus utförs.

3.   Genom undantag från kraven i artiklarna 59, 60 och 61 får den behöriga myndigheten i den medlemsstat där sändningarna förs in i unionen tillåta införsel till unionen av de tävlingsduvor som inte transporteras direkt till en karantänanläggning som godkänts i enlighet med artikel 14 i delegerad förordning (EU) 2019/2035 om de

a)

är tävlingsduvor som har förts in i unionen från ett tredjeland eller territorium eller en zon däri där de normalt hålls i enlighet med punkt 2,

b)

frisläpps omedelbart, under tillsyn av den behöriga myndigheten, med förhoppningen att de ska flyga tillbaka till ursprungstredjelandet eller ursprungsterritoriet eller zonen däri.”

10.

I artikel 74 ska punkt 1 ersättas med följande:

”1.   Sändningar av hundar, katter och illrar får endast föras in till unionen om djuren i sändningen identifieras individuellt med hjälp av en injicerbar transponder, enligt led e i bilaga III till delegerad förordning (EU) 2019/2035, som har förts in av en veterinär och som uppfyller de tekniska krav som avses i bilaga II till förordning (EU) nr 576/2013.”

11.

I artikel 80 ska led a ersättas med följande:

”a)

De vistades under följande tidsperiod före dagen för samlingen i ett tredjeland eller territorium eller zon däri som är förtecknat för införsel till unionen av den specifika arten och kategorin av avelsmaterial:

i)

När det gäller nötkreatur, får och getter, i minst sex månader.

ii)

När det gäller svin och hästdjur, i minst tre månader.”

12.

I artikel 83 ska led a iii ersättas med följande:

”iii)

Det unika godkännandenumret för den anläggning för avelsmaterial där avelsmaterialet har samlats eller producerats, bearbetats och lagrats.”

13.

Efter artikel 85 ska följande artikel införas som artikel 85a:

”Artikel 85a

Besiktning av sändningar av avelsmaterial före avsändande till unionen

Sändningar av sperma, oocyter och embryon från nötkreatur, svin, får, getter och hästdjur får endast föras in till unionen om dessa sändningar har genomgått en visuell undersökning och dokumentkontroll som utförts av en officiell veterinär i ursprungstredjelandet eller ursprungsterritoriet eller zonen däri under de 72 timmarna före tidpunkten för avsändande till unionen enligt följande:

a)

Visuell undersökning av transportbehållaren för att kontrollera att kraven i artikel 84 är uppfyllda.

b)

En dokumentkontroll avseende de uppgifter som stationsveterinären eller den ansvariga veterinären har lämnat för att säkerställa att

i)

den information som intyget gäller styrks genom de journaler som förts i enlighet med

artikel 8.1 a i delegerad förordning (EU) 2020/686, och

artikel 8 d i den här förordningen,

ii)

det märke på strån eller andra förpackningar som har anbringats i enlighet med artikel 83 a överensstämmer med det nummer som angetts i djurhälsointyget och på den behållare i vilken avelsmaterialet transporteras,

iii)

de djurhälsokrav som avses i del III avdelning 1 har uppfyllts.”

14.

I artikel 87 ska punkt 2 ersättas med följande:

”2.   Genom undantag från artikel 86 b iii får sändningar av oocyter och embryon från nötkreatur föras in till unionen om ett donatordjur kommer från en anläggning som inte är fri från enzootisk bovin leukos, förutsatt att den officiella veterinär som ansvarar för ursprungsanläggningen har intygat att det inte har förekommit något kliniskt fall av enzootisk bovin leukos på den anläggningen under minst de tre föregående åren.”

15.

Artikel 91 ska ersättas med följande:

”Artikel 91

Ursprungsanläggningen för donatorfår och donatorgetter

Sändningar av sperma, oocyter och embryon från får och getter får endast föras in till unionen om de har samlats in från donatordjur som kommer från en anläggning som var fri från infektion med Brucella abortus, B. melitensis och B. suis och de aldrig tidigare har hållits på någon anläggning med lägre status.”

16.

I artikel 100 ska led b ii ersättas med följande:

”ii)

kläckäggen överfördes direkt och så snart som möjligt utan att lämna hamnen eller flygplatsen till ett fartyg eller luftfartyg som uppfyller kraven i artikel 102 a för vidarebefordran till unionen.”

17.

I artikel 102 a ska inledningsfrasen ersättas med följande:

”a)

Kläckäggen ska ha transporterats med transportmedel som”

18.

I artikel 107 ska led f ersättas med följande:

”f)

Flockarna har

i)

genomgått en klinisk besiktning som utförts av en officiell veterinär i ursprungstredjelandet eller ursprungsterritoriet eller zonen däri under de 72 timmarna före tidpunkten för lastning av sändningen av kläckägg för avsändande till unionen i syfte att påvisa tecken som tyder på förekomst av sjukdomar, inklusive de relevanta förtecknade sjukdomar som avses i bilaga I och nya sjukdomar, och de uppvisade inga sjukdomssymtom eller gav ingen anledning att misstänka förekomst av någon av dessa sjukdomar,

eller

ii)

 

genomgått månatliga kliniska besiktningar som utförts av en officiell veterinär i ursprungstredjelandet eller ursprungsterritoriet eller zonen däri, där den senaste besiktningen utfördes under de 31 dagarna före tidpunkten för lastning av sändningen av kläckägg för avsändande till unionen i syfte att påvisa tecken som tyder på förekomst av sjukdomar, inklusive de relevanta förtecknade sjukdomar som avses i bilaga I och nya sjukdomar, och de uppvisade inga sjukdomssymtom eller gav ingen anledning att misstänka förekomst av någon av dessa sjukdomar,

genomgått en utvärdering av deras aktuella hälsostatus som utförts av en officiell veterinär i ursprungstredjelandet eller ursprungsterritoriet eller zonen däri under de 72 timmarna före tidpunkten för lastning av sändningen av kläckägg för avsändande till unionen, med hjälp av aktuella uppgifter från aktören och genom dokumentkontroller av de journaler över hälsa och produktion som förs på anläggningen, i syfte att påvisa tecken som tyder på förekomst av sjukdomar, inklusive nya sjukdomar och de relevanta förtecknade sjukdomar som avses i bilaga I.”

19.

Artikel 110 ska ändras på följande sätt:

a)

Inledningsfrasen ska ersättas med följande:

”Genom undantag från artiklarna 101, 106, 107 och 108 får sändningar med färre än 20 kläckägg från andra fjäderfän än strutsfåglar föras in till unionen under förutsättning att de uppfyller följande krav:”

b)

Led d ska ersättas med följande:

”d)

De kommer från flockar som har genomgått en klinisk besiktning som utförts av en officiell veterinär i ursprungstredjelandet eller ursprungsterritoriet eller zonen däri under de 24 timmarna före tidpunkten för lastning av sändningarna av kläckägg för avsändande till unionen i syfte att påvisa tecken som tyder på förekomst av sjukdomar, inklusive de relevanta förtecknade sjukdomar som avses i bilaga I och nya sjukdomar, och flockarna uppvisade inga sjukdomssymtom eller gav ingen anledning att misstänka förekomst av någon av dessa sjukdomar.”

c)

I led e ii ska tredje strecksatsen ersättas med följande:

”—

När det gäller Numida meleagris, Coturnix coturnix, Phasianus colchicus, Perdix perdix, Anas spp.: Salmonella Pullorum och Salmonella Gallinarum.”

d)

Följande led ska läggas till som led f:

”f)

Kläckäggen ska ha desinficerats i enlighet med anvisningarna från den behöriga myndigheten i ursprungstredjelandet eller ursprungsterritoriet.”

20.

I artikel 111 ska led a iii ersättas med följande:

”iii)

under en sammanhängande period på minst sex veckor före dagen för samlingen av äggen för avsändande till unionen har hållits på anläggningar som

uppfyller villkoren i den europeiska farmakopén,

är godkända av den behöriga myndigheten i ursprungstredjelandet eller ursprungsterritoriet i enlighet med krav som är minst lika stränga som de som fastställs i artikel 8 i delegerad förordning (EU) 2019/2035, och för vilka godkännandet inte har tillfälligt upphävts eller återkallats,”

21.

Efter artikel 119 ska följande artikel införas som artikel 119a:

”Artikel 119a

Besiktning av sändningar av avelsmaterial före avsändande till unionen

De sändningar av sperma, oocyter och embryon som avses i artikel 117 får endast föras in till unionen om dessa sändningar har genomgått en visuell undersökning och dokumentkontroll som utförts av en officiell veterinär i ursprungstredjelandet eller ursprungsterritoriet eller zonen däri under de 72 timmarna före tidpunkten för avsändande till unionen enligt följande:

a)

Visuell undersökning av transportbehållaren för att kontrollera att kraven i artikel 119 är uppfyllda.

b)

En dokumentkontroll avseende de uppgifter som den veterinär på anläggningen som ansvarar för den verksamhet som bedrivs på den avgränsade anläggningen har lämnat för att säkerställa att

i)

den information som intyget gäller styrks genom de journaler som förts på den avgränsade anläggningen,

ii)

det märke på strån eller andra förpackningar som har anbringats i enlighet med artikel 119 a överensstämmer med det nummer som angetts i djurhälsointyget och på den behållare i vilken avelsmaterialet transporteras,

iii)

de djurhälsokrav som avses i del III avdelning 3 har uppfyllts.”

22.

I artikel 125 ska led c i ersättas med följande:

”i)

De har rengjorts och desinficerats med ett desinfektionsmedel som godkänts av den behöriga myndigheten i ursprungstredjelandet eller ursprungsterritoriet, före lastningen av slaktkroppar för avsändande till vilthanteringsanläggningen.”

23.

I artikel 154 ska följande punkt läggas till som punkt 3:

”3.   Ursprungsdjuren för den obehandlade mjölk, den råmjölk eller de råmjölksbaserade produkter som är avsedd/avsedda för införsel till unionen behöver inte iaktta den uppehållsperiod som avses i punkt 2, förutsatt att djuren förts in till tredjelandet eller territoriet eller zonen däri från

a)

ett annat tredjeland eller territorium eller en zon däri som är förtecknat för införsel till unionen av obehandlad mjölk, råmjölk eller råmjölksbaserade produkter och djuren har vistats där i minst tre månader före mjölkningen, eller

b)

en medlemsstat.”

24.

Artikel 167 ska ändras på följande sätt:

a)

Leden a och b ska ersättas med följande:

”a)

De avsändes direkt från ursprungsplatsen till unionen.

b)

De har inte lossats från sin behållare vid transport med flyg, båt, järnväg eller på väg, och det vatten i vilket de transporteras har inte bytts, i ett tredjeland eller territorium, zon eller anläggningskrets som inte är förtecknat/förtecknad för införsel av den specifika arten och kategorin av vattenlevande djur till unionen.”

b)

Led d ska ersättas med följande:

”d)

Från lastningen på ursprungsplatsen fram till ankomsten till unionen får de inte ha transporterats i samma vatten eller behållare eller brunnbåt som vattenlevande djur med lägre hälsostatus eller som inte var avsedda för införsel till unionen.”

25.

I artikel 169.3 ska led b ersättas med följande:

”b)

Den läsbara etikett som avses i led a ska också innehålla följande deklarationer, beroende på vad som är tillämpligt:

i)

’Fisk avsedd att användas som livsmedel efter vidare bearbetning i Europeiska unionen.’

ii)

’Blötdjur avsedda att användas som livsmedel efter vidare bearbetning i Europeiska unionen.’

iii)

’Kräftdjur avsedda att användas som livsmedel efter vidare bearbetning i Europeiska unionen.’”

26.

I artikel 172 ska inledningsfrasen ersättas med följande:

”Genom undantag från artikel 170.1 ska kraven i den artikeln inte tillämpas på följande kategorier av vattenlevande djur:”

27.

I artikel 173 ska led b ersättas med följande:

”b)

Fisk avsedd att användas som livsmedel efter ytterligare bearbetning i unionen och som slaktats och urtagits före avsändande till unionen.”

28.

I artikel 174 ska punkt 3 ersättas med följande:

”3.   Den behöriga myndigheten i medlemsstaten får endast bevilja det tillstånd som föreskrivs i punkt 2 i denna artikel om utsättningen eller nedsänkningen i naturliga vatten inte äventyrar hälsostatusen hos vattenlevande djur på den plats där utsättningen eller nedsänkningen äger rum, och utsättningen i naturen ska i samtliga fall uppfylla kravet i artikel 170.1 a iii.”

29.

Artikel 175 ska ändras på följande sätt:

a)

Rubriken ska ersättas med följande:

”Artikel 175

Ytterligare djurhälsokrav för att begränsa effekterna av de sjukdomar mot vilka medlemsstaterna har nationella åtgärder som godkänts i enlighet med artikel 226.3 i förordning (EU) 2016/429”

b)

Punkt 1 ska ersättas med följande:

”1.   De behöriga myndigheterna i de medlemsstater som har nationella åtgärder som godkänts i enlighet med artikel 226.3 i förordning (EU) 2016/429 mot andra sjukdomar än de förtecknade sjukdomar som avses i artikel 9.1 d i den förordningen ska vidta åtgärder för att förhindra att dessa sjukdomar introduceras genom tillämpning av ytterligare djurhälsokrav för införsel till dessa medlemsstater av sändningar av vattenlevande djur och produkter av animaliskt ursprung från andra vattenlevande djur än levande vattenlevande djur av sådana arter som förtecknas i andra kolumnen i tabellen i bilaga XXIX till den här förordningen.”

30.

Del VII ska ändras på följande sätt:

a)

Rubriken till del VII ska ersättas med följande:

”DEL VII

ÖVERGÅNGS- OCH SLUTBESTÄMMELSER

b)

Följande artikel 182a ska införas efter rubriken till del VII och före artikel 183:

”Artikel 182a

Övergångsbestämmelser

1.   Spermasamlingsstationer, spermalagringsstationer, embryosamlingsgrupper och embryoproduktionsgrupper som har godkänts före den 21 april 2021 i enlighet med rådets direktiv 88/407/EEG (*2), 89/556/EEG (*3), 90/429/EEG (*4) och 92/65/EEG (*5), till vilka hänvisning görs i artikel 270.2 sjätte, sjunde, åttonde och tolfte strecksatserna i förordning (EU) 2016/429, ska anses vara sådana godkända anläggningar för avelsmaterial som avses i artikel 82.1 i den här förordningen.

I alla andra avseenden ska de omfattas av bestämmelserna i artikel 82.2 i den här förordningen och i artikel 233 i förordning (EU) 2016/429.

2.   Sändningar av sperma, oocyter och embryon som samlats, producerats, bearbetats och lagrats före den 21 april 2021 ska få föras in till unionen, förutsatt att de, när det gäller samling, produktion, bearbetning och lagring av avelsmaterial, donatordjurens hälsokrav samt laboratorietester och andra tester som utförs på donatordjur och avelsmaterial, uppfyller kraven i direktiven 88/407/EEG, 89/556/EEG, 90/429/EEG och 92/65/EEG för respektive art av donatordjur.

3.   Strån och andra förpackningar i vilka sperma, oocyter eller embryon placeras, lagras och transporteras, oavsett om de är åtskilda eller inte åtskilda i individuella doser, och som har märkts före den 21 april 2021 i enlighet med direktiven 88/407/EEG, 89/556/EEG, 90/429/EEG och 92/65/EEG för respektive art av donatordjur, ska anses ha märkts i enlighet med artikel 83 a i den här förordningen.

(*2)  Rådets direktiv 88/407/EEG av den 14 juni 1988 om djurhälsokrav som är tillämpliga vid handel inom gemenskapen med och import av sperma från tamdjur av nötkreatur (EGT L 194, 22.7.1988, s. 10)."

(*3)  Rådets direktiv 89/556/EEG av den 25 september 1989 om djurhälsovillkor för handel inom gemenskapen med och import från tredje land av embryon från tamdjur av nötkreatur (EGT L 302, 19.10.1989, s. 1)."

(*4)  Rådets direktiv 90/429/EEG av den 26 juni 1990 om djurhälsokrav som är tillämpliga vid handel inom gemenskapen med och import av sperma från tamdjur av svin (EGT L 224, 18.8.1990, s. 62)."

(*5)  Rådets direktiv 92/65/EEG av den 13 juli 1992 om fastställande av djurhälsokrav i handeln inom och importen till gemenskapen av djur, sperma, ägg (ova) och embryon som inte faller under de krav som fastställs i de specifika gemenskapsregler som avses i bilaga A.I till direktiv 90/425/EEG (EGT L 268, 14.9.1992, s. 54).”"

c)

I artikel 184 ska följande rubrik läggas till:

”Ikraftträdande och tillämpning”

31.

Bilagorna III, VIII, XV, XXVIII och XXIX ska ändras i enlighet med bilagan till denna förordning.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 14 juli 2021.

På kommissionens vägnar

Ursula VON DER LEYEN

Ordförande


(1)  EUT L 84, 31.3.2016, s. 1.

(2)  Kommissionens delegerade förordning (EU) 2020/692 av den 30 januari 2020 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/429 vad gäller bestämmelser för införsel till unionen samt förflyttning och hantering efter införsel av sändningar av vissa djur, avelsmaterial och produkter av animaliskt ursprung (EUT L 174, 3.6.2020, s. 379).

(3)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/625 av den 15 mars 2017 om offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet för att säkerställa tillämpningen av livsmedels- och foderlagstiftningen och av bestämmelser om djurs hälsa och djurskydd, växtskydd och växtskyddsmedel samt om ändring av Europaparlamentets och rådets förordningar (EG) nr 999/2001, (EG) nr 396/2005, (EG) nr 1069/2009, (EG) nr 1107/2009, (EU) nr 1151/2012, (EU) nr 652/2014, (EU) 2016/429 och (EU) 2016/2031, rådets förordningar (EG) nr 1/2005 och (EG) nr 1099/2009 och rådets direktiv 98/58/EG, 1999/74/EG, 2007/43/EG, 2008/119/EG och 2008/120/EG och om upphävande av Europaparlamentets och rådets förordningar (EG) nr 854/2004 och (EG) nr 882/2004, rådets direktiv 89/608/EEG, 89/662/EEG, 90/425/EEG, 91/496/EEG, 96/23/EG, 96/93/EG och 97/78/EG samt rådets beslut 92/438/EEG (förordningen om offentlig kontroll) (EUT L 95, 7.4.2017, s. 1).

(4)  Kommissionens delegerade förordning (EU) 2020/686 av den 17 december 2019 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/429 vad gäller godkännande av anläggningar för avelsmaterial och spårbarhets- och djurhälsokrav för förflyttning av avelsmaterial från vissa hållna landlevande djur inom unionen (EUT L 174, 3.6.2020, s. 1).

(5)  Kommissionens delegerade förordning (EU) 2020/990 av den 28 april 2020 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/429 vad gäller djurhälsokrav och krav avseende utfärdande av intyg för förflyttningar av vattenlevande djur och produkter av animaliskt ursprung från vattenlevande djur inom unionen (EUT L 221, 10.7.2020, s. 42).

(6)  Kommissionens förordning (EG) nr 798/2008 av den 8 augusti 2008 om fastställande av en förteckning över tredjeländer, områden, zoner eller delområden från vilka fjäderfä och fjäderfäprodukter får importeras till och transiteras genom gemenskapen samt kraven för veterinärintyg (EUT L 226, 23.8.2008, s. 1).

(7)  Kommissionens förordning (EU) nr 206/2010 av den 12 mars 2010 om fastställande av förteckningar över tredjeländer, områden eller delar därav från vilka det är tillåtet att föra in vissa djur och färskt kött till Europeiska unionen samt kraven för veterinärintyg (EUT L 73, 20.3.2010, s. 1).

(8)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 576/2013 av den 12 juni 2013 om förflyttning av sällskapsdjur utan kommersiellt syfte och om upphävande av förordning (EG) nr 998/2003 (EUT L 178, 28.6.2013, s. 1).

(9)  Kommissionens delegerade förordning (EU) 2020/688 av den 17 december 2019 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/429 vad gäller djurhälsokrav för förflyttningar av landlevande djur och kläckägg inom unionen (EUT L 174 3.6.2020, s. 140).

(10)  Rådets direktiv 88/407/EEG av den 14 juni 1988 om djurhälsokrav som är tillämpliga vid handel inom gemenskapen med och import av sperma från tamdjur av nötkreatur (EGT L 194, 22.7.1988, s. 10).

(11)  Rådets direktiv 89/556/EEG av den 25 september 1989 om djurhälsovillkor för handel inom gemenskapen med och import från tredje land av embryon från tamdjur av nötkreatur (EGT L 302, 19.10.1989, s. 1).

(12)  Rådets direktiv 90/429/EEG av den 26 juni 1990 om djurhälsokrav som är tillämpliga vid handel inom gemenskapen med och import av sperma från tamdjur av svin (EGT L 224, 18.8.1990, s. 62).

(13)  Rådets direktiv 92/65/EEG av den 13 juli 1992 om fastställande av djurhälsokrav i handeln inom och importen till gemenskapen av djur, sperma, ägg (ova) och embryon som inte faller under de krav som fastställs i de specifika gemenskapsregler som avses i bilaga A.I till direktiv 90/425/EEG (EGT L 268, 14.9.1992, s. 54).


BILAGA

Bilagorna III, VIII, XV, XXVIII och XXIX till delegerad förordning (EU) 2020/692 ska ändras på följande sätt:

1.

Bilaga III ska ändras på följande sätt:

a)

I tabell 1 (tredje, fjärde och femte raden) ska uppgifterna om andra hästdjur än registrerade hästdjur, registrerade hästdjur och registrerade hästar som återinförs efter tillfällig export för kapplöpningar, tävlingar eller kulturevenemang ersättas med följande:

Djurart och djurkategori

Minsta upphållsperiod i ursprungstredjelandet eller ursprungsterritoriet eller zonen däri, som avses i artikel 11 b i

Minsta upphållsperiod i ursprungsanläggningen, i enlighet med artikel 11 b ii

Minsta period utan kontakt med djur med lägre hälsostatus, som avses i artikel 11 b iii

”Hästdjur som inte är avsedda för slakt

40 dagar eller sedan födseln, om djuren är yngre än 40 dagar, eller sedan införseln från unionen

30 dagar (40 dagar för riskområden för afrikansk hästpest) eller sedan födseln, om djuren är yngre än 30 dagar (40 dagar), eller sedan införseln från unionen

15 dagar

Registrerade hästar

40 dagar eller sedan födseln, om djuren är yngre än 40 dagar, eller sedan införseln från unionen eller vissa förtecknade tredjeländer

30 dagar (40 dagar för riskområden för afrikansk hästpest) eller sedan födseln, om djuren är yngre än 30 dagar (40 dagar), eller sedan införseln från unionen eller vissa förtecknade tredjeländer

15 dagar

Registrerade hästar som återinförs efter tillfällig export för kapplöpningar, tävlingar eller kulturevenemang

Upp till 30 dagar eller upp till 90 dagar i händelse av särskilda kapplöpningar, tävlingar eller kulturevenemang

Ej fastställd

Under hela den tillfälliga exporten

Hästdjur avsedda för slakt

90 dagar

30 dagar (40 dagar för riskområden för afrikansk hästpest)

30 dagar (40 dagar för riskområden för afrikansk hästpest)”

b)

Tabell 2 ska ändras på följande sätt:

i)

På andra raden ska uppgifterna om bruksfjäderfä för produktion av kött och konsumtionsägg ersättas med följande:

Kategori av fåglar

Uppehållsperioden gäller

Minsta upphållsperiod i ursprungstredjelandet eller ursprungsterritoriet eller zonen däri, som avses i artikel 11 b i

Minsta upphållsperiod i ursprungsanläggningen, i enlighet med artikel 11 b ii

Minsta period utan kontakt med djur med lägre hälsostatus, som avses i artikel 11 b iii

”Bruksfjäderfä för produktion av kött, konsumtionsägg och andra produkter

AC

Tre månader eller sedan kläckningen, om djuren är yngre än tre månader

Sex veckor eller sedan kläckningen, om djuren är yngre än sex veckor

Sex veckor eller sedan kläckningen, om djuren är yngre än sex veckor”

ii)

På femte raden ska uppgifterna om daggamla kycklingar ersättas med följande:

Kategori av fåglar

Uppehållsperioden gäller

Minsta upphållsperiod i ursprungstredjelandet eller ursprungsterritoriet eller zonen däri, som avses i artikel 11 b i

Minsta upphållsperiod i ursprungsanläggningen, i enlighet med artikel 11 b ii

Minsta period utan kontakt med djur med lägre hälsostatus, som avses i artikel 11 b iii

”Daggamla kycklingar

AC

Sedan kläckningen

Sedan kläckningen

Sedan kläckningen

FO

Tre månader före dagen för insamling av de ägg som de daggamla kycklingarna har kläckts från

Sex veckor före dagen för insamling av de ägg som de daggamla kycklingarna har kläckts från

—”

2.

I bilaga VIII ska fotnot (**) i punkt 1 ersättas med följande:

”(**)

Gäller inte om djuren har sitt ursprung i ett tredjeland eller territorium eller zon som är fritt eller årstidsbetingat fritt från sjukdomen i förteckningen över tredjeländer eller territorier eller zoner däri som är godkända för införsel till unionen av sändningar av hov- och klövdjur.”

3.

I bilaga XV ska punkt 2 ersättas med följande:

”2.   DJURHÄLSOKRAV FÖR FJÄDERFÄ OCH KLÄCKÄGG MED URSPRUNG I ETT TREDJELAND ELLER TERRITORIUM ELLER ZON DÄRI DÄR VACCINERNA MOT INFEKTION MED NEWCASTLESJUKEVIRUS INTE UPPFYLLER DE SÄRSKILDA KRITERIERNA I PUNKT 1

Fjäderfä och kläckägg med ursprung i ett tredjeland eller territorium eller zon däri där vaccinerna mot infektion med Newcastlesjukevirus inte uppfyller de särskilda kriterierna i punkt 1.2 ska uppfylla följande krav:

a)

Fjäderfä, ursprungsflocken för daggamla kycklingar och ursprungsflocken för kläckägg får inte ha vaccinerats med sådana vacciner under minst tolv månader före den dag då sändningen lastas för avsändande till unionen.

b)

Ursprungsflocken för fjäderfä och för kläckägg ska ha genomgått ett virusisoleringstest för infektion med Newcastlesjukevirus tidigast två veckor före den dag då sändningen lastas för avsändande till unionen, eller i fråga om kläckägg tidigast två veckor före den dag då äggen samlats in. Testerna ska ha utförts i ett officiellt laboratorium på ett slumpmässigt urval av kloaksvabbprover från minst 60 fåglar i varje flock utan att något aviärt paramyxovirus med ICPI större än 0,4 hittats.

c)

Fjäderfä, utom daggamla kycklingar, ursprungsflocken för de daggamla kycklingarna och ursprungsflocken för kläckägg ska ha hållits isolerade under officiell övervakning på ursprungsanläggningen under den tvåveckorsperiod som avses i led b.

d)

Fjäderfä, utom daggamla kycklingar, ursprungsflocken för de daggamla kycklingarna och ursprungsflocken för kläckägg får inte ha varit i kontakt med fjäderfä som inte uppfyller kraven i leden a och b

i)

under de 60 dagarna före den dag då sändningen lastats för avsändande till unionen, när det gäller fjäderfä,

ii)

under de 60 dagarna före den dag då äggen samlats in, när det gäller kläckägg.

e)

De kläckägg från vilka de daggamla kycklingarna härrör får inte, i kläckeriet eller under transporten till kläckeriet, ha varit i kontakt med fjäderfä eller kläckägg som inte uppfyller kraven i leden a–d.”

4.

I bilaga XXVIII punkt 1 tredje raden i tabellen ska uppgifterna om torkad äggvita ersättas med följande:

Äggprodukt

Behandling

 

Kärntemperatur (Celsius (°C))

Behandlingens varaktighet (i sekunder (sek) eller timmar (tim))

”Torkad äggvita

67 °C

20 tim

54,4 °C

50,4 tim”

5.

I bilaga XXIX ska tabellen ändras genom att följande uppgifter införs direkt ovanför den rad som avser sjukdomen vårviremi hos karp (SVC) och dess mottagliga arter:

”Infektion med koiherpesvirus

I enlighet med kolumn 3 i tabellen i bilagan till kommissionens genomförandeförordning (EU) 2018/1882.”


Top