EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32021R1532

Kommissionens förordning (EU) 2021/1532 av den 17 september 2021 om ändring av bilaga I till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1334/2008 vad gäller införande av 3-(1-((3,5-dimetylisoxazol-4-yl)metyl)-1H-pyrazol-4-yl)-1-(3-hydroxibensyl)imidazolidin-2,4-dion i unionsförteckningen över aromämnen (Text av betydelse för EES)

C/2021/6671

OJ L 330, 20.9.2021, p. 69–71 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/1532/oj

20.9.2021   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 330/69


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) 2021/1532

av den 17 september 2021

om ändring av bilaga I till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1334/2008 vad gäller införande av 3-(1-((3,5-dimetylisoxazol-4-yl)metyl)-1H-pyrazol-4-yl)-1-(3-hydroxibensyl)imidazolidin-2,4-dion i unionsförteckningen över aromämnen

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1334/2008 av den 16 december 2008 om aromer och vissa livsmedelsingredienser med aromgivande egenskaper för användning i och på livsmedel och om ändring av rådets förordning (EEG) nr 1601/91, förordningarna (EG) nr 2232/96 och (EG) nr 110/2008 samt direktiv 2000/13/EG (1), särskilt artikel 11.3,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1331/2008 av den 16 december 2008 om fastställande av ett enhetligt förfarande för godkännande av livsmedelstillsatser, livsmedelsenzymer och livsmedelsaromer (2), särskilt artikel 7.5, och

av följande skäl:

(1)

I bilaga I till förordning (EG) nr 1334/2008 fastställs en unionsförteckning över aromämnen och ursprungsmaterial som är godkända för användning i och på livsmedel samt villkoren för användningen av dessa.

(2)

Genom kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 872/2012 (3) antogs en förteckning över aromämnen, och förteckningen infördes i del A i bilaga I till förordning (EG) nr 1334/2008.

(3)

Förteckningen får uppdateras i enlighet med det enhetliga förfarande som avses i artikel 3.1 i förordning (EG) nr 1331/2008, antingen på initiativ av kommissionen eller efter en ansökan från en medlemsstat eller en berörd part.

(4)

Den 10 augusti 2012 lämnades en ansökan in till kommissionen om godkännande av användningen av 3-(1-((3,5-dimetylisoxazol-4-yl)metyl)-1H-pyrazol-4-yl)-1-(3-hydroxibensyl)imidazolidin-2,4-dion (FL-nr 16.127) som ett aromämne i diverse livsmedel vilka i huvudsak ingår i ett antal livsmedelskategorier som avses i unionsförteckningen över aromämnen och ursprungsmaterial. Kommissionen underrättade Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (myndigheten) om ansökan och begärde ett yttrande. Kommissionen gjorde även ansökan tillgänglig för medlemsstaterna i enlighet med artikel 4 i förordning (EG) nr 1331/2008.

(5)

I sitt yttrande, som antogs den 21 juni 2016 (4), utvärderade myndigheten säkerheten hos ämnet med FL-nr 16.127 och konstaterade att användningen av ämnet inte utgör någon hälsorisk när det är begränsat till de halter som anges för diverse livsmedel i olika livsmedelskategorier. Myndigheten noterade också att det är ett ämne med aromändrande egenskaper.

(6)

Eftersom användningen av ämnet med FL-nr 16.127 som ett aromämne inte utgör någon hälsorisk enligt de särskilda användningsvillkoren och inte förväntas vilseleda konsumenterna, bör denna användning godkännas mot bakgrund av myndighetens yttrande.

(7)

Del A i bilaga I till förordning (EG) nr 1334/2008 bör därför ändras i enlighet med detta.

(8)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för växter, djur, livsmedel och foder.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Del A i bilaga I till förordning (EG) nr 1334/2008 ska ändras i enlighet med bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 17 september 2021.

På kommissionens vägnar

Ursula VON DER LEYEN

Ordförande


(1)  EUT L 354, 31.12.2008, s. 34.

(2)  EUT L 354, 31.12.2008, s. 1.

(3)  Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 872/2012 av den 1 oktober 2012 om antagande av den förteckning över aromämnen som avses i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2232/96, om dess införande i bilaga I till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1334/2008 samt om upphävande av kommissionens förordning (EG) nr 1565/2000 och kommissionens beslut 1999/217/EG (EUT L 267, 2.10.2012, s. 1).

(4)  EFSA Journal, vol. 14(2016):7, artikelnr 4334.


BILAGA

I tabell 1 i del A avsnitt 2 i bilaga I till förordning (EG) nr 1334/2008 ska följande post för FL-nr 16.127 införas, efter post 16.126:

”16.127

3-(1-((3,5-dimetylisoxazol-4-yl)metyl)-1H-pyrazol-4-yl)-1-(3-hydroxibensyl)imidazolidin-2,4-dion

1119831-25-2

2161

 

Minst 99 %, enligt analys (HPLC/UV)

Begränsningar i fråga om användning som aromämne:

 

I kategori 1.4 – högst 4 mg/kg.

 

I kategori 1.8 – högst 8 mg/kg.

 

I kategori 3 – högst 4 mg/kg.

 

I kategori 5.1 – högst 15 mg/kg.

 

I kategori 5.2 – högst 16 mg/kg.

 

I kategori 5.3 – högst 30 mg/kg.

 

I kategori 5,4 – högst 15 mg/kg.

 

I kategori 6.3 – högst 25 mg/kg.

 

I kategori 12.1 – högst 75 mg/kg.

 

I kategori 12.2 – högst 100 mg/kg.

 

I kategori 12.3 – högst 25 mg/kg.

 

I kategori 12.4 – högst 25 mg/kg.

 

I kategori 12.5 – högst 4 mg/kg.

 

I kategori 13.2 – högst 4 mg/kg.

 

I kategori 13.3 – högst 4 mg/kg.

 

I kategori 14.1.4 – högst 4 mg/l (endast för mjölkbaserade drycker)

 

I kategori 14.1.5 – högst 8 mg/kg.

 

I kategori 15.1 – högst 20 mg/kg.

 

I kategori 16 – högst 4 mg/l (endast för mjölkbaserade desserter)

 

Efsa”


Top