EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32021R1080

Kommissionens förordning (EU) 2021/1080 av den 28 juni 2021 om ändring av förordning (EG) nr 1126/2008 om antagande av vissa internationella redovisningsstandarder i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1606/2002, med avseende på International Accounting Standard 16, 37 och 41 samt International Financial Reporting Standard 1, 3 och 9 (Text av betydelse för EES)

C/2021/4530

OJ L 234, 2.7.2021, p. 90–98 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/1080/oj

2.7.2021   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 234/90


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) 2021/1080

av den 28 juni 2021

om ändring av förordning (EG) nr 1126/2008 om antagande av vissa internationella redovisningsstandarder i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1606/2002, med avseende på International Accounting Standard 16, 37 och 41 samt International Financial Reporting Standard 1, 3 och 9

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1606/2002 av den 19 juli 2002 om tillämpningen av internationella redovisningsstandarder (1), särskilt artikel 3.1, och

av följande skäl:

(1)

Genom kommissionens förordning (EG) nr 1126/2008 (2) antogs vissa internationella standarder och tolkningar som förelåg per den 15 oktober 2008.

(2)

Den 14 maj 2020 offentliggjorde International Accounting Standards Board (IASB) flera smärre ändringar av IAS 16 Materiella anläggningstillgångar, IAS 37 Avsättningar, eventualförpliktelser och eventualtillgångar och IFRS 3 Rörelseförvärv. Ändringarna utgör förtydliganden som möjliggör en mer konsekvent tillämpning av standarderna, eller aktualiseringar av hänvisningarna.

(3)

IASB utfärdade den 14 maj 2020 även den årliga förbättringscykeln för IFRS-standarder 2018–2020 som ett led i sin regelbundna förbättringsprocess. Syftet med de årliga förbättringarna är att strömlinjeforma och förtydliga befintliga standarder. De årliga förbättringarna syftar till att åtgärda icke brådskande men nödvändiga frågeställningar som har diskuterats i IASB under projektcykeln gällande områden där det föreligger inkonsekvenser i International Financial Reporting Standards eller där formuleringar behöver förtydligas. De årliga förbättringarna innehåller ändringar av IAS 41 Jord- och skogsbruk, IFRS 1 Första gången International Financial Reporting Standards tillämpas och IFRS 9 Finansiella instrument.

(4)

Efter samråd med European Financial Advisory Group konstaterar kommissionen att ändringarna i IAS 16 Materiella anläggningstillgångar, IAS 37 Avsättningar, eventualförpliktelser och eventualtillgångar, IAS 41 Jord- och skogsbruk, IFRS 1 Första gången International Financial Reporting Standards tillämpas, IFRS 3 Rörelseförvärv och IFRS 9 Finansiella instrument uppfyller de kriterier för antagande som anges i artikel 3.2 i förordning (EG) nr 1606/2002.

(5)

Förordning (EG) nr 1126/2008 bör därför ändras i enlighet med detta.

(6)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från föreskrivande kommittén för redovisningsfrågor.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilagan till förordning (EG) nr 1126/2008 ska ändras på följande sätt:

a)

Internationell redovisningsstandard (IAS) 16 Materiella anläggningstillgångar ska ändras i enlighet med bilagan till den här förordningen.

b)

IAS 37 Avsättningar, eventualförpliktelser och eventualtillgångar ska ändras i enlighet med bilagan till denna förordning.

c)

IAS 41 Jord- och skogsbruk ska ändras i enlighet med bilagan till den här förordningen.

d)

IFRS 1 Första gången International Financial Reporting Standards tillämpas, ska ändras på det sätt som anges i bilagan till denna förordning.

e)

IFRS 3 Rörelseförvärv ska ändras i enlighet med bilagan till denna förordning.

f)

IFRS 9 Finansiella instrument ändras i enlighet med bilagan till denna förordning.

Artikel 2

Alla företag ska tillämpa de ändringar som avses i artikel 1 senast från och med den första dagen av deras första räkenskapsår som inleds den 1 januari 2022 eller senare.

Artikel 3

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 28 juni 2021.

På kommissionens vägnar

Ursula VON DER LEYEN

Ordförande


(1)  EGT L 243, 11.9.2002, s. 1.

(2)  Kommissionens förordning (EG) nr 1126/2008 av den 3 november 2008 om antagande av vissa internationella redovisningsstandarder i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1606/2002 (EUT L 320, 29.11.2008, s. 1).


BILAGA

Ändringar av IAS 16 Materiella anläggningstillgångar

Ändringar av IAS 37 Avsättningar, eventualförpliktelser och eventualtillgångar

Ändringar av IFRS 3 Rörelseförvärv

Årliga förbättringscykeln för IFRS-standarder 2018–2020

Ändringar av IAS 16 Materiella anläggningstillgångar

Punkterna 17 och 74 ändras, punkterna 20A, 74A, 80D och 81N läggs till. Kraven som tidigare fanns i punkt 74 d har inte ändrats, utan har flyttats till punkt 74A a.

VÄRDERING VID DET FÖRSTA REDOVISNINGSTILLFÄLLET

...

Komponenter i anskaffningsvärdet

...

17.

Exempel på direkt hänförbara utgifter är

...

e)

utgifter för testning av tillgångens funktion (dvs. bedömning av om tillgångens tekniska och fysiska prestanda är sådan att den kan användas för produktion eller leverans av varor eller tjänster, för uthyrning till andra eller för administrativa ändamål), och

...

...

20A

Artiklar kan tillverkas när en materiell anläggningstillgång bringas till den plats och det skick som krävs för att den ska kunna användas på det sätt som är företagsledningens avsikt (såsom prover som tillverkats vid testning av tillgångens funktion). Ett företag redovisar ersättningen från försäljningen av sådana artiklar och kostnaden för dem i resultatet i enlighet med tillämpliga standarder. Företaget värderar kostnaden för dessa artiklar genom tillämpning av värderingskraven i IAS 2.

...

UPPLYSNINGAR

...

74.

De finansiella rapporterna ska också innehålla upplysningar om

...

b)

beloppet för de utgifter som innefattas i det redovisade värdet för en materiell anläggningstillgång under tillgångens uppbyggande,

c)

beloppet för avtalsenliga åtaganden att förvärva materiella anläggningstillgångar.

74A

Om detta inte separat har redovisats i rapporten över totalresultat ska de finansiella rapporterna även innehålla upplysningar om

a)

beloppet för ersättning från tredje part avseende materiella anläggningstillgångar som har skrivits ned, gått förlorade eller skrinlagts som inkluderas i resultatet, och

b)

beloppen för ersättningar och kostnader som redovisas i resultatet i enlighet med punkt 20A och som avser tillverkade artiklar som inte utgör produktion som härrör från företagets normala verksamhet, och vilka poster i rapporten över totalresultat som innefattar sådana ersättningar och kostnader.

ÖVERGÅNGSBESTÄMMELSER

...

80D

Materiella anläggningstillgångar–Ersättningar före avsedd användning, som utfärdades i maj 2020, innebar att punkterna 17 och 74 ändrades och att punkterna 20A och 74A lades till. Ett företag ska tillämpa dessa ändringar retroaktivt, men endast på materiella anläggningstillgångar som har bringats till den plats och det skick som krävs för att de ska kunna användas på det sätt som är företagsledningens avsikt, vid eller efter början av den första period som redovisas i de finansiella rapporterna då företaget för första gången tillämpar ändringarna. Företaget ska redovisa den ackumulerade effekten av att för första gången tillämpa ändringarna som en justering av ingående balans för balanserade vinstmedel (eller annan komponent i eget kapital, enligt vad som är tillämpligt) i början av den tidigaste period som redovisas.

IKRAFTTRÄDANDE

...

81N

Materiella anläggningstillgångar–Ersättningar före avsedd användning, som utfärdades i maj 2020, innebar att punkterna 17 och 74 ändrades och att punkterna 20A, 74A och 80D lades till. Ett företag ska tillämpa dessa ändringar för räkenskapsår som börjar den 1 januari 2022 eller senare. Tidigare tillämpning är tillåten. Om ett företag tillämpar ändringarna för en tidigare period ska det lämna upplysning om detta.

Ändringar av IAS 37 Avsättningar, eventualförpliktelser och eventualtillgångar

Punkterna 68A, 94A, och 105 läggs till och punkt 69 ändras. Punkt 68 förblir oförändrad, men återges för att underlätta läsningen.

SÄRSKILDA TILLÄMPNINGAR AV AVSÄTTNINGSREGLERNA

...

Förlustkontrakt

...

68.

Ett kontrakt är enligt denna standard ett förlustkontrakt om företagets oundvikliga utgifter för att uppfylla sina förpliktelser överstiger de förväntade ekonomiska fördelarna av det. Med de oundvikliga utgifterna menas det lägsta av å ena sidan utgifterna för att fullfölja kontraktet och å andra sidan skadestånd eller liknande ersättningar om kontraktet inte fullföljs.

68A

I utgifterna för att fullfölja kontrakt ingår utgifter som hänför sig direkt till kontraktet. Utgifter som hänför sig direkt till ett kontrakt består av både

a)

tillkommande utgifter för att fullfölja detta kontrakt, till exempel för direkt arbete och material, och

b)

en fördelning av andra utgifter som hänför sig direkt till fullföljandet av ett kontrakt, till exempel en fördelning av avskrivningskostnaden för en materiell anläggningstillgång som används för att fullfölja bland annat det kontraktet.

69.

Innan en särskild avsättning för ett förlustkontrakt fastställs skriver ett företag ned värdet på de tillgångar som används för att fullfölja kontraktet, för att återspegla inträffad värdeminskning (se IAS 36).

...

ÖVERGÅNGSBESTÄMMELSER

...

94A

Förlustkontrakt–Utgifter för att fullfölja kontrakt, som utfärdades i maj 2020, innebar att punkt 68A lades till och att punkt 69 ändrades. Ett företag ska tillämpa dessa ändringar på kontrakt för vilka det ännu inte har uppfyllt alla sina skyldigheter i början av det räkenskapsår då det först tillämpar ändringarna (första tillämpningsdagen). Företaget ska inte räkna om jämförande information. Företaget ska i stället redovisa den kumulativa effekten av att för första gången tillämpa ändringarna som en justering av ingående balans för balanserade vinstmedel, eller annan komponent i eget kapital, enligt vad som är tillämpligt, på den första tillämpningsdagen.

IKRAFTTRÄDANDE

...

105.

Förlustkontrakt–Utgifter för att fullfölja kontrakt, som utfärdades i maj 2020, innebar att punkterna 68A och 94A lades till och att punkt 69 ändrades. Ett företag ska tillämpa dessa ändringar för räkenskapsår som börjar den 1 januari 2022 eller senare. Tidigare tillämpning är tillåten. Om ett företag tillämpar ändringarna för en tidigare period ska det lämna upplysning om detta.

Ändringar av IFRS 3 Rörelseförvärv

Punkt 11 ändras och fotnoten till Föreställningsram för utformning av finansiella rapporter i punkt 11 utgår. Punkterna 14, 21, 22 och 23 ändras och punkterna 21A, 21B, 21C, 23A och 64Q läggs till. En rubrik läggs till före punkt 21A och rubrikerna efter punkt 21 och före punkt 22 ändras. Punkt 10 förblir oförändrad, men återges för att underlätta läsningen.

FÖRVÄRVSMETODEN

...

Redovisning och värdering av identifierbara förvärvade tillgångar, övertagna skulder och eventuella innehav utan bestämmande inflytande i det förvärvade företaget

Redovisningsprincip

10.

Förvärvaren ska per förvärvstidpunkten, skilt från goodwill, redovisa de identifierbara förvärvade tillgångarna, de övertagna skulderna och eventuella innehav utan bestämmande inflytande i det förvärvade företaget. Redovisning av identifierbara förvärvade tillgångar och övertagna skulder ska uppfylla de villkor som anges i punkterna 11 och 12.

Redovisningsvillkor

11.

De identifierbara förvärvade tillgångarna och övertagna skulderna måste, för att uppfylla villkoren för redovisning enligt förvärvsmetoden, per förvärvstidpunkten uppfylla definitionen av tillgångar och skulder i det konceptuella ramverket för finansiell rapportering. Exempelvis är kostnader som förvärvaren förväntar sig, men inte är förpliktad att ådra sig för att genomföra sin plan att dra sig ur ett förvärvat företags aktivitet eller säga upp eller omplacera det förvärvade företagets anställda, inte skulder per förvärvstidpunkten. Förvärvaren redovisar därför inte dessa kostnader enligt förvärvsmetoden. Förvärvaren redovisar i stället dessa kostnader i sina finansiella rapporter efter rörelseförvärvet enligt andra standarder.

...

14.

Punkterna B31–B40 innehåller vägledning om redovisning av immateriella tillgångar. Punkterna 21A–28B anger de typer av identifierbara tillgångar och skulder som omfattar poster för vilka denna standard medger begränsade undantag från redovisningsprincipen och redovisningsvillkoren.

...

Undantag från redovisnings- eller värderingsprinciperna

21.

Denna standard medger begränsade undantag från dess redovisnings- och värderingsprinciper. I punkterna 21A–31A anges både de särskilda poster för vilka undantag medges och karaktären på dessa undantag. Förvärvaren ska redovisa dessa poster genom tillämpning av kraven i punkterna 21A–31A, vilket leder till att vissa poster

a)

redovisas antingen genom tillämpning av redovisningsvillkor utöver dem i punkterna 11 och 12 eller genom tillämpning av kraven i andra standarder, med resultat som skiljer sig från tillämpning av redovisningsprincipen och -villkoren,

b)

värderas till ett annat belopp än det verkliga värdet per förvärvstidpunkten.

Undantag från redovisningsprincipen

Skulder och eventualförpliktelser som omfattas av tillämpningsområdet för IAS 37 eller IFRIC 21

21A

Punkt 21B är tillämplig på skulder och eventualförpliktelser som skulle omfattas av tillämpningsområdet för IAS 37 Avsättningar, eventualförpliktelser och eventualtillgångar eller IFRIC 21 Avgifter om de snarare uppkom separat än togs över i ett rörelseförvärv.

21B

I Konceptuellt ramverk för finansiell rapportering definieras en skuld som ”en befintlig förpliktelse för företaget att överföra en ekonomisk resurs till följd av inträffade händelser”. För en avsättning eller eventualförpliktelse som skulle omfattas av tillämpningsområdet för IAS 37 ska förvärvaren tillämpa punkterna 15–22 i IAS 37 för att avgöra om en befintlig förpliktelse föreligger per förvärvstidpunkten som en följd av inträffade händelser. För en avgift som skulle omfattas av tillämpningsområdet för IFRIC 21, ska förvärvaren tillämpa IFRIC 21 för att avgöra om den förpliktande händelse som ger upphov till skyldigheten att erlägga avgiften har uppstått per förvärvstidpunkten.

21C

En befintlig förpliktelse som har identifierats i enlighet med punkt 21B kan motsvara definitionen av en eventualförpliktelse enligt punkt 22 b. Om så är fallet ska punkt 23 tillämpas på denna eventualförpliktelse.

Eventualförpliktelser och eventualtillgångar

22.

I IAS 37 definieras en eventualförpliktelse som

a)

en möjlig förpliktelse som härrör från inträffade händelser och vars förekomst kommer att bekräftas endast av att en eller flera osäkra framtida händelser, som inte helt ligger inom företagets kontroll, inträffar eller uteblir, eller

b)

en befintlig förpliktelse som härrör från inträffade händelser, men som inte redovisas som skuld eller avsättning eftersom

i)

det inte är sannolikt att ett utflöde av resurser innefattande ekonomiska fördelar kommer att krävas för att reglera förpliktelsen, eller

ii)

beloppet för förpliktelsen inte kan beräknas med tillräcklig tillförlitlighet.

23.

Förvärvaren ska per förvärvstidpunkten redovisa en eventualförpliktelse som övertagits i ett rörelseförvärv om den är en befintlig förpliktelse som härrör från inträffade händelser och dess verkliga värde kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. Till skillnad från punkterna 14 b, 23, 27, 29 och 30 i IAS 37 redovisar förvärvaren därför en eventualförpliktelse som övertagits i ett rörelseförvärv per förvärvstidpunkten även om det inte är sannolikt att ett utflöde av resurser innefattande ekonomiska fördelar kommer att krävas för att reglera förpliktelsen. I punkt 56 i denna IFRS ges vägledning om efterföljande redovisning av eventualförpliktelser.

23A

I IAS 37 definieras en eventualtillgång som ”en möjlig tillgång som härrör från inträffade händelser och vars förekomst kommer att bekräftas endast av att en eller flera osäkra framtida händelser, som inte helt ligger inom företagets kontroll, inträffar eller uteblir”. Förvärvaren ska inte redovisa en eventualtillgång per förvärvstidpunkten.

...

IKRAFTTRÄDANDE OCH ÖVERGÅNGSBESTÄMMELSER

Ikraftträdande

...

64Q

Hänvisning till det konceptuella ramverket, som utfärdades i maj 2020, innebar att punkterna 11, 14, 21, 22 och 23 ändrades och att punkterna 21A, 21B, 21C och 23A lades till. Ett företag ska tillämpa dessa ändringar på rörelseförvärv för vilka förvärvstidpunkten är per eller efter början av det första räkenskapsår som börjar den 1 januari 2022 eller senare. Tidigare tillämpning är tillåten om ett företaget samtidigt, eller tidigare tillämpar alla andra ändringar enligt Ändringar av hänvisningar till konceptuellt ramverk i IFRS-standarder, som utfärdades i mars 2018.

Ändring av IFRS 1 Första gången International Financial Reporting Standards tillämpas

Punkt 39AG och, i bilaga D, punkt D13A läggs till. Punkt D1 f ändras.

IKRAFTTRÄDANDE

...

39AG

Årliga förbättringscykeln för IFRS-standarder 2018–2020, som utfärdades i maj 2020, innebar att punkt D1 f ändrades och att punkt D13A lades till. Ett företag ska tillämpa den ändringen för räkenskapsår som börjar 1 januari 2022 eller senare. Tidigare tillämpning är tillåten. Om ett företag tillämpar ändringarna på en tidigare period ska det lämna upplysning om detta.

Bilaga D

Undantag från övriga IFRS-standarder

Denna standard och dess bilagor utgör en helhet.

D1

Ett företag kan välja att utnyttja ett eller flera av följande undantag:

...

f)

ackumulerade omräkningsdifferenser (punkterna D12–D13A),

...

Ackumulerade omräkningsdifferenser

...

D13A

I stället för att tillämpa punkt D12 eller punkt D13 kan ett dotterföretag som använder undantaget i punkt D16 a i sina finansiella rapporter välja att värdera ackumulerade omräkningsdifferenser för all utlandsverksamhet till det redovisade värde som skulle tagits upp i moderföretagets koncernredovisning, baserat på tidpunkten för moderföretagets övergång till IFRS, om inga justeringar gjordes på grund av tillvägagångssättet för att upprätta koncernredovisning och på grund av effekterna av det rörelseförvärv där moderföretaget förvärvade dotterföretaget. Ett liknande val kan göras av ett intresseföretag eller joint venture-företag som använder sig av undantaget i punkt D16 a.

...

Ändring av IFRS 9 Finansiella instrument

Punkt 7.1.9, punkt 7.2.35 med rubrik samt punkt B3.3.6A läggs till. Punkt B3.3.6 ändras. Kraven i punkt B3.3.6A har inte ändrats, men har flyttats från punkt B3.3.6.

Kapitel 7 Ikraftträdande och övergångsbestämmelser

7.1   IKRAFTTRÄDANDE

...

7.1.9

Årliga förbättringscykeln för IFRS-standarder 2018–2020, som utfärdades i maj 2020, innebar att punkterna 7.2.35 och B3.3.6A lades till och att punkt B3.3.6 ändrades. Ett företag ska tillämpa den ändringen för räkenskapsår som börjar 1 januari 2022 eller senare. Tidigare tillämpning är tillåten. Om ett företag tillämpar ändringarna på en tidigare period ska det lämna upplysning om detta.

7.2   ÖVERGÅNGSBESTÄMMELSER

...

Övergångsbestämmelser för Årliga förbättringscykeln för IFRS-standarder

7.2.35

Ett företag ska tillämpa Årliga förbättringscykeln för IFRS-standarder 2018–2020 på finansiella skulder som modifieras eller byts vid eller efter inledningen av det räkenskapsår då företaget för första gången tillämpar ändringen.

Bilaga B

Vägledning vid tillämpning

Standarden och dess bilagor utgör en helhet.

...

REDOVISNING I OCH BORTTAGANDE FRÅN RAPPORTEN ÖVER FINANSIELL STÄLLNING (KAPITEL 3)

...

Borttagande av finansiella skulder från rapporten över finansiell ställning (avsnitt 3.3)

...

B3.3.6

Med avseende på punkt 3.3.2 är villkoren i betydande utsträckning olika om kassaflödenas diskonterade nuvärden enligt de nya villkoren, inklusive nettot av erlagda arvoden och erhållna arvoden och diskonterat enligt den ursprungliga effektivräntan, skiljer sig med minst 10 procent från det diskonterade nuvärdet av återstående kassaflöden för det ursprungliga skuldinstrumentet. Vid fastställandet av nettot av erlagda arvoden och erhållna arvoden räknar låntagaren endast med arvoden som erlagts eller erhållits mellan låntagare och långivare, inklusive arvoden som erlagts eller erhållits antingen av låntagaren eller av långivaren för den andres räkning.

B3.3.6A

Om ett byte av skuldinstrument eller modifierade villkor redovisas som en utsläckning, ska utgifter eller arvoden som uppkommit redovisas som del av utsläckningens vinst eller förlust. Om bytet eller modifieringen inte redovisas som utsläckning, ska eventuella uppkomna utgifter eller arvoden justera skuldens redovisade värde och skrivas av över återstående löptid för den modifierade skulden.

...

Ändring av IAS 41 Jord- och skogsbruk

Punkt 22 ändras och punkt 65 läggs till.

REDOVISNING OCH VÄRDERING

...

22.

Ett företag inkluderar inte betalningar avseende finansiering av tillgången eller återställning av biologiska tillgångar efter skörd (exempelvis kostnaden för nyplantering av träd efter avverkning).

...

IKRAFTTRÄDANDE OCH ÖVERGÅNGSBESTÄMMELSER

...

65.

Årliga förbättringscykeln för IFRS-standarder 2018–2020, som utfärdades i maj 2020, innebar att punkt 22 ändrades. Ett företag ska tillämpa den ändringen på värderingar till verkligt värde per eller efter början av det första räkenskapsår som inleds den 1 januari 2022 eller senare. Tidigare tillämpning är tillåten. Om ett företag tillämpar ändringarna på en tidigare period ska det lämna upplysning om detta.

Top