EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32021R1059

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/1059 av den 24 juni 2021 om särskilda bestämmelser för målet Europeiskt territoriellt samarbete (Interreg) med stöd av Europeiska regionala utvecklingsfonden och finansieringsinstrument för yttre åtgärder

PE/49/2021/INIT

OJ L 231, 30.6.2021, p. 94–158 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/1059/oj

30.6.2021   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 231/94


EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EU) 2021/1059

av den 24 juni 2021

om särskilda bestämmelser för målet Europeiskt territoriellt samarbete (Interreg) med stöd av Europeiska regionala utvecklingsfonden och finansieringsinstrument för yttre åtgärder

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artiklarna 178, 209.1, 212.2 och 349,

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag,

efter översändande av utkastet till lagstiftningsakt till de nationella parlamenten,

med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande (1),

med beaktande av Regionkommitténs yttrande (2),

i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet (3), och

av följande skäl:

(1)

Enligt artikel 176 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget) är Europeiska regionala utvecklingsfondens (Eruf) syfte att bistå med att avhjälpa de viktigaste regionala obalanserna i unionen. Enligt den artikeln samt artikel 174 andra och tredje styckena i EUF-fördraget ska Eruf bidra till att minska skillnaderna mellan de olika regionernas utvecklingsnivåer och eftersläpningen i de minst gynnade regionerna, där särskild hänsyn ska tas till vissa kategorier av regioner, inklusive en särskild hänvisning till gränsregioner.

(2)

I Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/1060 (4) fastställs gemensamma bestämmelser för Eruf och vissa andra fonder, och i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/1058 (5) fastställs bestämmelser om Eruf-stödets specifika mål och tillämpningsområde. Det är även nödvändigt att anta särskilda bestämmelser beträffande målet Europeiskt territoriellt samarbete (Interreg) när en eller flera medlemsstater och deras regioner och, i tillämpliga fall, partnerländer och tredjeländer samarbetar över gränserna med avseende på effektiv programplanering, inklusive bestämmelser om tekniskt stöd, övervakning, utvärdering, kommunikation, stödberättigande, förvaltning och kontroll samt ekonomisk förvaltning.

(3)

Främjandet av Interreg är en viktig prioritering inom unionens sammanhållningspolitik. Stöd till små och medelstora företag för kostnader som uppstår i samband med projekt inom Europeiskt territoriellt samarbete är enligt kommissionens förordning (EU) nr 651/2014 (6) redan gruppundantaget från anmälningsskyldigheten och särskilda bestämmelser om regionalstöd för investeringar som görs av företag av alla storlekar finns också i avsnittet om regionalstöd i den förordningen och i kommissionens riktlinjer för statligt regionalstöd för 2014–2020. Med beaktande av de erfarenheter som gjorts under 30 år och med tanke dels på projektens låga ekonomiska värde och deras föga sannolika negativa inverkan på handel och konkurrens, dels på det stora mervärde som de befintliga programmen skapar för den territoriella sammanhållningen i Europa, väntas tillämpningsområdet för reglerna för statligt stöd när det gäller den offentliga finansieringen av projekt inom Europeiskt territoriellt samarbete klargöras ytterligare genom en framtida ändring av förordning (EU) nr 651/2014, och den offentliga finansieringen av Interregprojekt därigenom till stor del undantas från skyldigheten till förhandsanmälan samtidigt som genomförandet av dessa projekt i hög grad underlättas.

(4)

För att stödja en harmonisk utveckling inom unionens territorium på olika nivåer bör Eruf stödja gränsöverskridande samarbete, transnationellt samarbete, interregionalt samarbete och de yttersta randområdenas samarbete inom Interregmål. I denna process bör principerna om partnerskap och flernivåstyrning beaktas, samtidigt som det säkerställs att omfattningen av partnerskapet för ett program förblir effektivt.

(5)

För att ge uttryck för att det är viktigt att bekämpa klimatförändringar i enlighet med unionens åtaganden att genomföra Parisavtalet och uppfylla FN:s mål för hållbar utveckling bör fonderna bidra till integrering av klimatåtgärder och till att uppnå det övergripande målet att 30 % av utgifterna i unionens budget ska stödja klimatmålen. I det sammanhanget bör fonderna stödja verksamhet som respekterar normer för klimatet och miljön och som inte orsakar någon betydande skada för miljömålen i den mening som avses i artikel 17 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2020/852 (7).

(6)

Delen för gränsöverskridande samarbete bör syfta till att angripa gemensamma utmaningar som fastställs gemensamt i gränsregioner och att ta tillvara den outnyttjade tillväxtpotential som beskrivs i kommissionens meddelande av den 20 september 2017 med titeln Att stärka tillväxt och sammanhållning i EU:s gränsområden (meddelandet om gränsområden). Programområden för gränsöverskridande samarbete bör därför fastställas som sådana regioner och områden vid en gräns eller åtskilda av högst 150 km hav där gränsöverskridande interaktion faktiskt kan ske eller funktionella områden kan identifieras utan att det påverkar de eventuella justeringar som behövs för att säkerställa enhetligheten och kontinuiteten inom samarbetsprogramområdena.

(7)

Delen för gränsöverskridande samarbete bör också omfatta samarbete mellan en eller flera medlemsstater eller deras regioner och ett eller flera länder eller en eller flera regioner eller andra territorier utanför unionen. Det faktum att internt och externt gränsöverskridande samarbete ingår i denna förordning bör leda till en betydande förenkling och effektivisering av tillämpliga bestämmelser för programmyndigheterna i medlemsstaterna och för partnermyndigheterna och bidragsmottagarna utanför unionen i förhållande till programperioden 2014–2020.

(8)

Delen för transnationellt samarbete bör syfta till att stärka samarbetet genom åtgärder som leder till integrerad territoriell utveckling med koppling till unionens prioriteringar, med full respekt för subsidiaritetsprincipen. Det transnationella samarbetet bör omfatta större territorier på unionens fastland och kring havsområden med maximal flexibilitet för att säkerställa enhetligheten och kontinuiteten i samarbetsprogrammen, inbegripet tidigare externt gränsöverskridande havssamarbete inom ramen för ett bredare havssamarbete, särskilt genom att man definierar det territorium som omfattas, de specifika målen för sådant samarbete, kraven för ett projektpartnerskap och möjligheten att inrätta delprogram och särskilda styrkommittéer.

(9)

På grundval av erfarenheten med gränsöverskridande och transnationellt samarbete under programperioden 2014–2020 i de yttersta randområdena, där en kombination av de båda delarna inom ett enda program per samarbetsområde inte har utmynnat i tillräcklig förenkling för programmyndigheterna och bidragsmottagarna, bör en särskild del för de yttersta randområdena införas så att de har möjlighet att så effektivt och enkelt som möjligt samarbeta med sina angränsande länder och territorier. Inom den delen kan ansökningsomgångar inledas för kombinerad finansiering inom ramen för Eruf, instrumentet för grannskapspolitik, utvecklingssamarbete och internationellt samarbete (NDICI), inrättat genom Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/947 (8) och ULT-beslutet, inrättat genom rådets beslut 2013/755/EU (9), genom genomförandemetoder som deltagande medlemsstater, regioner och tredjeländer kommer överens om.

(10)

På grundval av erfarenheterna från de interregionala samarbetsprogrammen inom Interreg bör delen för interregionalt samarbete inriktas på att effektivisera sammanhållningspolitiken genom fyra särskilda program: ett program som möjliggör utbyte av erfarenheter, innovativa tillvägagångssätt och kapacitetsuppbyggnad med inriktning på politiska mål och det Interregspecifika målet Bättre samarbetsstyrning när det gäller identifiering, spridning och överföring av god praxis till regional utvecklingspolitik, inbegripet programmen Investering för sysselsättning och tillväxt. när det gäller att kartlägga, sprida och överföra god praxis till regional utvecklingspolitik, inbegripet programmen för målet Investering för sysselsättning och tillväxt, ett program för utbyte av erfarenheter och kapacitetsuppbyggnad när det gäller att kartlägga, överföra och utnyttja god praxis för en integrerad och hållbar stadsutveckling samtidigt som man tar hänsyn till kopplingarna mellan stads- och landsbygdsområden, inbegripet stöd till de åtgärder som utvecklats inom ramen för artikel 11 i förordning (EU) 2021/1058, vilket sker som komplement och i samordning med det initiativ som presenteras i artikel 10 därav, ett program för utbyte av erfarenheter, innovativa tillvägagångssätt och kapacitetsuppbyggnad i syfte att harmonisera och förenkla genomförandet av Interregprogrammen, harmonisera och förenkla de samarbetsåtgärder som avses i artikel 22.3 d vi i förordning (EU) 2021/1060, och för att stödja inrättandet av, funktionen hos och användningen av europeiska grupperingar för territoriellt samarbete som redan har inrättats eller ska inrättas i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1082/2006 (10) och makroregionala strategier, och ett program som ska förbättra analysen av utvecklingstendenser. De fyra programmen inom delen för interregionalt samarbete bör omfatta hela unionen och bör också vara öppna för tredjeländers deltagande.

(11)

Det bör fastställas gemensamma objektiva kriterier för att utse stödberättigade regioner och områden. För detta ändamål bör fastställandet av stödberättigade regioner på unionsnivå grundas på det gemensamma system för klassificering av regioner som inrättades genom Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1059/2003 (11).

(12)

Det är nödvändigt att fortsätta att stödja eller, beroende på vad som är lämpligt, upprätta samarbete i alla dess aspekter med tredjeländer som gränsar till unionen, eftersom sådant samarbete är ett viktigt politiskt verktyg för regional utveckling och bör gynna de regioner i medlemsstaterna som gränsar till tredjeländer. För detta ändamål bör Eruf och unionens finansieringsinstrument för yttre åtgärder, instrumentet för stöd inför anslutningen (IPA III), inrättat genom en Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av instrumentet för stöd inför anslutningen (IPA III) (IPA III-förordningen), instrumentet för grannskapspolitik, utvecklingssamarbete och internationellt samarbete (NDICI) samt programmet för de utomeuropeiska länderna och territorierna (ULT-programmet) stödja program för gränsöverskridande samarbete, transnationellt samarbete, interregionalt samarbete och de yttersta randområdenas samarbete. Stödet från Eruf och unionens finansieringsinstrument för yttre åtgärder bör grundas på ömsesidighet och proportionalitet. När det gäller IPA III-medel som tilldelats gränsöverskridande samarbete (IPA III-anslag för gränsöverskridande samarbete) eller NDICI-medel som tilldelats gränsöverskridande samarbete för det geografiska område som omfattas av grannskapspolitiken (NDICI-anslag för gränsöverskridande samarbete) bör dock stödet från Eruf kompletteras med minst motsvarande belopp från IPA III-anslaget för gränsöverskridande samarbete och NDICI-anslaget för gränsöverskridande samarbete, med förbehåll för de högsta belopp som anges i respektive rättsakt.

(13)

Stödet från IPA III ska i huvudsak inriktas på att hjälpa IPA III-bidragsmottagarna att stärka de demokratiska institutionerna och rättsstaten, reformera rättsväsendet och den offentliga förvaltningen, respektera de grundläggande rättigheterna och främja jämställdhet, tolerans, social inkludering och icke-diskriminering samt regional och lokal utveckling. Stödet från IPA III ska fortsätta att stödja IPA III-bidragsmottagarnas ansträngningar att främja regionalt, makroregionalt och gränsöverskridande samarbete samt territoriell utveckling, inklusive genom genomförande av unionens makroregionala strategier. Stödet från IPA III ska dessutom inriktas på frågor som rör säkerhet, migration och gränsförvaltning, säkerställande av tillgång till internationellt skydd, utbyte av relevant information, förbättring av gränskontroller samt fortsatta gemensamma ansträngningar att bekämpa irreguljär migration och smuggling av migranter.

(14)

När det gäller stöd från NDICI bör unionen utveckla särskilda förbindelser med närbelägna länder i syfte att skapa ett område med välstånd och god grannsämja som grundar sig på unionens värden och utmärks av nära och fredliga förbindelser som bygger på samarbete. Denna förordning bör därför stödja de interna och externa aspekterna av relevanta makroregionala strategier. Dessa initiativ är strategiskt viktiga samtidigt som de ger meningsfulla politiska ramar för fördjupade förbindelser med och mellan partnerländer som grundas på principerna om ömsesidig ansvarighet, delat egenansvar och gemensamt ansvarstagande.

(15)

Det är viktigt att fortsätta att ta hänsyn till den roll som Europeiska utrikestjänsten, i enlighet med vad som fastställs i rådets beslut 2010/427/EU (12), och kommissionen spelar vid utarbetandet av den strategiska programplaneringen och av de Interregprogram som får stöd genom Eruf och NDICI.

(16)

Med hänsyn till den särskilda situationen i unionens yttersta randområden är det nödvändigt att anta bestämmelser om förbättring av de villkor enligt vilka dessa områden kan få tillgång till strukturfonderna. Vissa bestämmelser i denna förordning bör därför anpassas till de särskilda förhållanden som råder i unionens yttersta randområden i syfte att förenkla och främja deras samarbete med utomeuropeiska länder och territorier och tredjeländer, med beaktande av kommissionens meddelande av den 24 oktober 2017 med titeln Ett starkare och förnyat strategiskt partnerskap med EU:s yttersta randområden. Det bör därför vara möjligt för det samarbetet att ske i nära partnerskap med regionala integrations- och samarbetsorganisationer.

(17)

I denna förordning bör möjligheten för utomeuropeiska länder och territorier att delta i Interregprogrammen fastställas. De särskilda förhållandena och utmaningarna för utomeuropeiska länder och territorier bör beaktas för att underlätta deras faktiska tillträde och deltagande.

(18)

Det är nödvändigt att fastställa de medel som ska tilldelas var och en av de olika delarna av Interreg, inbegripet varje medlemsstats andel av de totala beloppen för gränsöverskridande samarbete, transnationellt samarbete, de yttersta randområdenas samarbete och medlemsstaternas möjligheter till flexibilitet mellan dessa delar.

(19)

För att stödet från Eruf och från unionens finansieringsinstrument för yttre åtgärder ska kunna utnyttjas så effektivt som möjligt bör det upprättas en mekanism för att organisera återbetalning av sådant stöd när program för externt samarbete inte kan antas eller måste avbrytas, inklusive med tredjeländer som inte får stöd från något av unionens finansieringsinstrument. Denna mekanism bör användas för att säkerställa att programmen fungerar så bra som möjligt och att maximal samordning mellan dessa instrument uppnås.

(20)

Eruf bör genom Interreg bidra till de specifika målen under målen för sammanhållningspolitiken. Förteckningen över specifika mål inom de olika politiska målen bör dock anpassas till de särskilda behoven inom Interreg i syfte att möjliggöra interventioner av ESF-typ, i enlighet med artikel 4.1 a–l i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/1057 (13) genom gemensamma åtgärder inom Interregprogrammen.

(21)

Mot bakgrund av de unika och särskilda förhållandena på Irland och i syfte att stödja samarbetet mellan Irland och Nordirland enligt långfredagsavtalet bör ett gränsöverskridande Peace plus-program fortsätta att genomföras på grundval av tidigare samarbetsprogram mellan de irländska och nordirländska grevskap som gränsar till varandra. Med tanke på programmets praktiska betydelse är det nödvändigt att se till att Eruf, när det programmet verkar för att stödja fred och försoning, även bidrar till att främja social, ekonomisk och regional stabilitet och samarbete i de berörda regionerna, särskilt genom åtgärder som främjar sammanhållning mellan lokalsamhällen. Med hänsyn till det programmets särdrag bör det förvaltas på ett integrerat sätt där Förenade kungarikets bidrag integreras i det programmet som externa inkomster avsatta för särskilda ändamål. Vidare bör vissa regler för urval av insatser i denna förordning inte tillämpas på det programmet när det gäller insatser till stöd för fred och försoning.

(22)

I denna förordning bör också två Interregspecifika mål läggas till; ett mål till stöd för att stärka den institutionella kapaciteten, förbättra det rättsliga och administrativa samarbetet, särskilt med koppling till genomförandet av meddelandet om gränsområden, intensifiera samarbetet mellan enskilda medborgare och institutioner samt utveckla och samordna makroregionala strategier och havsområdesstrategier, bygga upp ömsesidigt förtroende, särskilt genom projekt som främjar kontakter mellan människor; samt ett andra mål för samarbetsfrågor som rör säkerhet, trygghet, gränspassage och migration.

(23)

Den största delen av unionens stöd bör koncentreras till ett begränsat antal politiska mål i syfte att maximera genomslaget för Interreg. Synergieffekter och komplementaritet mellan Interregdelarna bör förstärkas.

(24)

Bestämmelserna om utarbetande, godkännande och ändring av Interregprogrammen samt bestämmelserna om territoriell utveckling, urval av insatser, övervakning och utvärdering, programmyndigheter, insatsrevision och om öppenhet och kommunikation bör anpassas till Interregprogrammens särdrag i förhållande till bestämmelserna i förordning (EU) 2021/1060. Dessa särskilda bestämmelser bör vara enkla och tydliga för att undvika överreglering och ytterligare administrativa bördor för medlemsstater och bidragsmottagare.

(25)

De bestämmelser om kriterier för att insatser ska anses vara genuint gemensamma och kooperativa, om partnerskap inom en Interreginsats och om den samordnande partnerns skyldigheter som fastställts under programperioden 2014–2020 bör fortsätta att gälla. Interregpartnerna bör samarbeta när det gäller såväl utveckling och genomförande som bemanning eller finansiering, eller båda, samt när det gäller de yttersta randområdenas samarbete, i två av fyra av dessa samarbetsaspekter, eftersom det bör vara enklare att kombinera stöd från Eruf med stöd genom unionens finansieringsinstrument för yttre åtgärder, både på program- och på insatsnivå.

(26)

Inom gränsöverskridande samarbetsprogram är projekt för kontakter mellan människor (people-to-people) och småskaliga projekt viktiga och framgångsrika verktyg, med stort europeiskt mervärde, som syftar till att övervinna gränsrelaterade och gränsöverskridande hinder och främja lokala kontakter mellan människor och föra gränsområden och deras invånare närmare varandra. Hittills stöds de genom småprojektsfonder eller liknande instrument, som emellertid aldrig har omfattats av några särskilda bestämmelser, varför det är nödvändigt att förtydliga reglerna för småprojektsfonder. I syfte att bevara det mervärde och de fördelar som projekt för kontakter mellan människor och småskaliga projekt har, även avseende lokal och regional utveckling, och förenkla den ekonomiska förvaltningen av småskaliga projekt för slutmottagarna, som ofta inte är vana vid att ansöka om unionsmedel, bör det bli obligatoriskt att använda förenklad kostnadsredovisning och enhetsbelopp under en viss gräns.

(27)

Eftersom flera medlemsstater deltar och de administrativa kostnaderna därför är högre, bland annat för regionala kontaktpunkter, även kallade antenner, som är viktiga kontaktpunkter för dem som ansöker om och genomför projekt och i och med detta fungerar som direktkanaler till det gemensamma sekretariatet och respektive behörig myndighet, men särskilt även för kontroller och översättning, bör utgiftstaket för tekniskt stöd vara högre än det för målet ”Investering för sysselsättning och tillväxt”. För att kompensera för de högre administrativa kostnaderna bör medlemsstaterna när så är möjligt uppmuntras att minska den administrativa bördan för genomförandet av gemensamma projekt. Dessutom bör Interregprogram med begränsat stöd från unionen eller externa gränsöverskridande Interregprogram få ett visst minimibelopp för tekniskt stöd i syfte att säkerställa tillräcklig finansiering för ett effektivt tekniskt stöd, inbegripet för regionala filialer till gemensamma sekretariat och kontaktpunkter som inrättats för att finnas närmare potentiella bidragsmottagare och partner.

(28)

Enligt punkterna 22 och 23 i det interinstitutionella avtalet av den 13 april 2016 om bättre lagstiftning (14) (det interinstitutionella avtalet) bör denna förordning utvärderas på grundval av information som samlats in i enlighet med särskilda övervakningskrav, samtidigt som en administrativ börda, särskilt för medlemsstaterna, och överreglering undviks. Dessa krav bör när så är lämpligt innefatta mätbara indikatorer som utgångspunkt för utvärdering av finansieringens s faktiska konsekvenser.

(29)

På grundval av de erfarenheter som gjorts under programperioden 2014–2020 bör det system genom vilket det infördes en tydlig hierarki i reglerna om utgifternas stödberättigande fortsätta att tillämpas samtidigt som man bibehåller principen om att reglerna för utgifternas stödberättigande ska fastställas på unionsnivå och r för ett Interregprogram som helhet, i syfte att undvika eventuella motsägelser eller inkonsekvenser mellan olika föreskrifter och mellan unionsrätten och nationell rätt. Kompletterande regler som antas av en medlemsstat och som bara gäller bidragsmottagare i den medlemsstaten bör begränsas till ett absolut minimum. Närmare bestämt bör kommissionens delegerade förordning (EU) nr 481/2014 (15), som antogs för programperioden 2014–2020, integreras i den här förordningen.

(30)

Medlemsstaterna bör uppmuntras att överlåta den förvaltande myndighetens uppgifter till en europeisk gruppering för territoriellt samarbete eller inrätta en sådan gruppering, liksom andra gränsöverskridande rättssubjekt som ansvarar för förvaltningen av ett delprogram, en integrerad territoriell investering eller en eller flera småprojektsfonder, eller att agera som en enda partner. I det sammanhanget bör ett gränsöverskridande rättssubjekt, inbegripet euroregioner, inrättas och ha ställning som juridisk person enligt ett av de deltagande ländernas rätt, och regionala och lokala myndigheter i alla deltagande länder bör få delta.

(31)

För att fortsätta med den betalningskedja som fastställdes för programperioden 2014–2020, nämligen från kommissionen till den samordnande partnern via den attesterande myndigheten, bör den betalningskedjan fortsätta att tillämpas inom ramen för bokföringsfunktionen. Stödet från unionen bör utbetalas till den samordnande partnern, förutsatt att detta inte leder till dubbla avgifter vid omräkning till euro och tillbaka till en annan valuta eller vice versa mellan den samordnande partnern och övriga partner. Om inget annat anges bör den samordnande partnern säkerställa att de övriga partnerna får det totala stödbeloppet från respektive unionsfond i dess helhet och inom den tidsfrist som alla partner kommit överens om, enligt samma förfarande som tillämpats för den samordnande partnern.

(32)

I enlighet med artikel 63.9 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2018/1046 (16) (budgetförordningen) ska sektorspecifika regler beakta behoven inom Interregprogrammen, särskilt när det gäller revisionsfunktionen. Bestämmelserna om det årliga revisionsuttalandet, den årliga kontrollrapporten och insatsrevision bör därför förenklas och anpassas till dessa program som inbegriper flera medlemsstater.

(33)

Det bör fastställas en tydlig kedja för betalningsansvaret för återbetalning vid oriktigheter från en enda partner eller andra partner via den samordnande partnern och den förvaltande myndigheten till kommissionen. Det bör fastställas bestämmelser om medlemsstaternas, tredjeländernas, partnerländernas eller de utomeuropeiska ländernas och territoriernas ansvar för de fall då återbetalning inte kan utverkas från den enda partnern, andra partner eller den samordnande partnern, som innebär att medlemsstaten ersätter den förvaltande myndigheten. Till följd av detta finns det inom Interregprogrammen inget utrymme för belopp som inte kan återkrävas på bidragsmottagarnivå. Det dock är nödvändigt att förtydliga reglerna för de fall då en medlemsstat eller ett tredjeland, partnerland eller utomeuropeiskt land eller territorium inte gör en återbetalning till den förvaltande myndigheten. Den samordnande partnerns skyldigheter för återkrav bör också förtydligas.

(34)

För att så liknande regler som möjligt ska tillämpas både i de deltagande medlemsstaterna och i tredjeländerna, partnerländerna och de utomeuropeiska länderna och territorierna bör denna förordning också tillämpas på tredjeländernas, partnerländernas eller de utomeuropeiska ländernas och territoriernas deltagande, om inga särskilda regler anges i något specifikt kapitel i denna förordning. Interregprogrammens myndigheter bör avspeglas i jämförbara myndigheter i tredjeländerna, partnerländerna eller de utomeuropeiska länderna och territorierna. Startpunkten för utgifternas stödberättigande bör kopplas till det relevanta tredjelandets, partnerlandets eller utomeuropeiska landets eller territoriets undertecknande av finansieringsavtalet. Upphandling för bidragsmottagare i tredjeländerna, partnerländerna eller de utomeuropeiska länderna och territorierna bör följa bestämmelserna om extern upphandling som fastställs i budgetförordningen. Det bör fastställas förfaranden för ingående av finansieringsavtal med varje tredjeland, partnerland eller utomeuropeiskt land eller territorium och av avtalen mellan den förvaltande myndigheten och varje tredjeland, partnerland eller utomeuropeiskt land eller territorium när det gäller stödet från något av unionens finansieringsinstrument för yttre åtgärder eller vid överföring av bidrag som komplement till den nationella medfinansieringen från ett tredjeland, partnerland eller utomeuropeiskt land eller territorium till Interregprogrammet.

(35)

Trots att Interregprogram med deltagande av tredjeländer, partnerländer eller utomeuropeiska länder och territorier bör genomföras med delad förvaltning bör det vara möjligt att genomföra de yttersta randområdenas samarbete med indirekt förvaltning. Det bör fastställas särskilda regler om hur dessa program helt eller delvis ska genomföras genom indirekt förvaltning.

(36)

På grundval av de erfarenheter som gjorts under programperioden 2014–2020 av stora infrastrukturprojekt inom programmen för gränsöverskridande samarbete inom det europeiska grannskapsinstrumentet, inrättat genom Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 232/2014 (17), bör förfarandena förenklas. Kommissionen bör dock behålla vissa rättigheter när det gäller urval av sådana projekt.

(37)

För att säkerställa enhetliga villkor för genomförandet av denna förordning bör kommissionen tilldelas genomförandebefogenheter i syfte att anta och ändra förteckningarna över Interregprogramområden som ska få stöd och förteckningen över totalbeloppet på unionens stöd till varje Interregprogram. Kommissionen bör också tilldelas genomförandebefogenheter för att anta de fleråriga strategidokument för Interregprogram som får stöd genom ett av unionens finansieringsinstrument för yttre åtgärder. Dessa genombefogenheter bör utövas i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 182/2011 (18). Trots att dessa akter är av allmän karaktär bör det rådgivande förfarandet tillämpas, eftersom de bara genomför bestämmelserna på ett tekniskt sätt. I tillämpliga fall bör de fleråriga strategidokument för Interregprogram som får stöd genom ett av unionens finansieringsinstrument för yttre åtgärder även iaktta det förfarande som anges i IPA III-förordningen och förordning (EU) 2021/947.

(38)

För att säkerställa enhetliga villkor för godkännande av Interregprogrammen och av ändringar av dessa bör kommissionen tilldelas genomförandebefogenheter. Externa gränsöverskridande Interregprogram bör i tillämpliga fall följa de kommittéförfaranden som fastställs genom IPA III-förordningen och förordning (EU) 2021/947 när det gäller det första beslutet om godkännande av dessa program.

(39)

I syfte att komplettera eller ändra vissa icke-väsentliga delar i denna förordning bör befogenheten att anta akter i enlighet med artikel 290 i EUF-fördraget delegeras till kommissionen med avseende på att ändra bilagan. Det är särskilt viktigt att kommissionen genomför lämpliga samråd under sitt förberedande arbete, inklusive på expertnivå, och att dessa samråd genomförs i enlighet med principerna i det interinstitutionella avtalet av den 13 april 2016 om bättre lagstiftning. För att säkerställa lika stor delaktighet i förberedelsen av delegerade akter erhåller Europaparlamentet och rådet alla handlingar samtidigt som medlemsstaternas experter, och deras experter ges systematiskt tillträde till möten i kommissionens expertgrupper som arbetar med förberedelse av delegerade akter.

(40)

Med anledning av antagandet av denna förordning efter det att programperioden har inletts och med beaktande av behovet av att genomföra Interreg på ett samordnat och harmoniserat sätt, samt för att möjliggöra ett snabbt genomförande av förordningen, bör den träda i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

(41)

Eftersom målen för denna förordning, nämligen att främja samarbete mellan medlemsstaterna och mellan medlemsstaterna och tredjeländer, partnerländer eller utomeuropeiska länder och territorier, inte i tillräcklig utsträckning kan uppnås av medlemsstaterna utan snarare, på grund av åtgärdens omfattning eller verkningar, kan uppnås bättre på unionsnivå, kan unionen vidta åtgärder i enlighet med subsidiaritetsprincipen i artikel 5 i fördraget om Europeiska unionen. I enlighet med proportionalitetsprincipen i samma artikel går denna förordning inte utöver vad som är nödvändigt för att uppnå detta mål.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

KAPITEL I

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

AVSNITT I

INNEHÅLL, TILLÄMPNINGSOMRÅDE OCH INTERREGDELAR

Artikel 1

Innehåll och tillämpningsområde

Artikel 2

Definitioner

Artikel 3

Interregdelar

AVSNITT II

GEOGRAFISKT TILLÄMPNINGSOMRÅDE

Artikel 4

Geografiskt tillämpningsområde för det gränsöverskridande samarbetet

Artikel 5

Geografiskt tillämpningsområdet för det transnationella samarbetet

Artikel 6

Geografiskt tillämpningsområde för det interregionala samarbetet

Artikel 7

Geografiskt tillämpningsområde för de yttersta randområdenas samarbete

Artikel 8

Förteckning över Interregprogramområden som ska få stöd

AVSNITT III

MEDEL OCH MEDFINANSIERINGSGRAD

Artikel 9

Eruf-medel för Interregprogram

Artikel 10

Bestämmelser som gäller flera fonder

Artikel 11

Förteckning över medel till Interregprogrammen

Artikel 12

Återbetalning av medel och avbrytande

Artikel 13

Medfinansieringsgrad

KAPITEL II

INTERREGSPECIFIKA MÅL OCH TEMATISK KONCENTRATION

Artikel 14

Interregspecifika mål

Artikel 15

Tematisk koncentration

KAPITEL III

PROGRAMPLANERING

AVSNITT I

UTARBETANDE, GODKÄNNANDE OCH ÄNDRING AV INTERREGPROGRAM

Artikel 16

Utarbetande och inlämning av Interregprogram

Artikel 17

Interregprogrammens innehåll

Artikel 18

Godkännande av Interregprogram

Artikel 19

Ändring av Interregprogram

AVSNITT II

TERRITORIELL UTVECKLING

Artikel 20

Integrerad territoriell utveckling

Artikel 21

Lokalt ledd utveckling

AVSNITT III

INSATSER OCH SMÅPROJEKTSFONDER

Artikel 22

Urval av Interreginsatser

Artikel 23

Partnerskap inom Interreginsatser

Artikel 24

Stöd till projekt av begränsad finansiell volym

Artikel 25

Småprojektsfonder

Artikel 26

Den samordnande partnerns uppgifter

AVSNITT IV

TEKNISKT STÖD

Artikel 27

Tekniskt stöd

KAPITEL IV

ÖVERVAKNING, UTVÄRDERING OCH KOMMUNIKATION

AVSNITT I

ÖVERVAKNING

Artikel 28

Övervakningskommitté

Artikel 29

Övervakningskommitténs sammansättning

Artikel 30

Övervakningskommitténs funktioner

Artikel 31

Översyn

Artikel 32

Dataöverföring

Artikel 33

Slutlig resultatrapport

Artikel 34

Indikatorer för Interregprogrammen

AVSNITT II

UTVÄRDERING OCH KOMMUNIKATION

Artikel 35

Utvärdering under programperioden

Artikel 36

Den förvaltande myndighetens och partnernas skyldigheter vad gäller öppenhet och kommunikation

KAPITEL V

STÖDBERÄTTIGANDE

Artikel 37

Regler om utgifternas stödberättigande

Artikel 38

Allmänna bestämmelser om kostnadskategoriernas stödberättigande

Artikel 39

Personalkostnader

Artikel 40

Kontorskostnader och administrativa kostnader

Artikel 41

Kostnader för resor och logi

Artikel 42

Kostnader för extern sakkunskap och externa tjänster

Artikel 43

Kostnader för utrustning

Artikel 44

Kostnader för infrastruktur och bygg- och anläggningsarbeten

KAPITEL VI

INTERREGPROGRAMMENS MYNDIGHETER, FÖRVALTNING, KONTROLL OCH REVISION

Artikel 45

Interregprogrammens myndigheter

Artikel 46

Den förvaltande myndighetens uppgifter

Artikel 47

Bokföringsfunktionen

Artikel 48

Revisionsmyndighetens uppgifter

Artikel 49

Insatsrevision

KAPITEL VII

EKONOMISK FÖRVALTNING

Artikel 50

Budgetåtaganden

Artikel 51

Utbetalningar och förfinansiering

Artikel 52

Återkrav

KAPITEL VIII

TREDJELÄNDERS, PARTNERLÄNDERS, UTOMEUROPEISKA LÄNDERS OCH TERRITORIERS ELLER REGIONALA INTEGRATIONS- OCH SAMARBETSORGANISATIONERS DELTAGANDE I INTERREGPROGRAM MED DELAD FÖRVALTNING

Artikel 53

Tillämpliga bestämmelser

Artikel 54

Interregprogrammens myndigheter och deras uppgifter

Artikel 55

Förvaltningsmetoder

Artikel 56

Stödberättigande

Artikel 57

Stora infrastrukturprojekt

Artikel 58

Upphandling

Artikel 59

Ingående av finansieringsavtal vid delad förvaltning

Artikel 60

Andra bidrag än medfinansiering från tredjeländer, partnerländer eller utomeuropeiska länder och territorier

KAPITEL IX

SÄRSKILDA BESTÄMMELSER FÖR INDIREKT FÖRVALTNING

Artikel 61

De yttersta randområdenas samarbete

KAPITEL X

SLUTBESTÄMMELSER

Artikel 62

Utövande av delegeringen

Artikel 63

Kommittéförfarande

Artikel 64

Övergångsbestämmelser

Artikel 65

Ikraftträdande

BILAGA

Mall för Interregprogram

Karta

Karta över programområdet

Tillägg 1

Unionsbidrag på grundval av enhetskostnader, enhetsbelopp och schablonsatser

Tillägg 2

Unionsbidrag på grundval av finansiering utan koppling till kostnader

Tillägg 3

Förteckning över planerade insatser av strategisk betydelse med en tidplan

KAPITEL I

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

AVSNITT I

Innehåll, tillämpningsområde och Interregdelar

Artikel 1

Innehåll och tillämpningsområde

I denna förordning fastställs bestämmelser om målet Europeiskt territoriellt samarbete (Interreg) i syfte att främja samarbete mellan medlemsstaterna och deras regioner inom unionen och mellan medlemsstaterna, deras regioner och tredjeländer, partnerländer, andra territorier eller utomeuropeiska länder och territorier eller regionala integrations- och samarbetsorganisationer.

I denna förordning fastställs också de bestämmelser som behövs för att säkerställa en effektiv programplanering, inklusive om tekniskt stöd, övervakning, utvärdering, kommunikation, stödberättigande, förvaltning och kontroll, samt om den ekonomiska förvaltningen av programmen inom Interreg (Interregprogram) med stöd av Europeiska regionala utvecklingsfonden (Eruf).

När det gäller stöd från instrumentet för stöd inför anslutningen (IPA III), instrumentet för grannskapspolitik, utvecklingssamarbete och internationellt samarbete (NDICI) och finansieringen för alla utomeuropeiska länder och territorier för programperioden 2021–2027, som fastställs som ett program genom beslut 2013/755/EU (gemensamt kallade unionens finansieringsinstrument för yttre åtgärder) till Interregprogrammen fastställs även i denna förordning ytterligare specifika mål samt bestämmelser om integrering av dessa fonder i Interregprogrammen, kriterier för stödberättigande för tredjeländer, partnerländer och utomeuropeiska länder och territorier och deras regioner samt vissa särskilda genomförandebestämmelser.

När det gäller stöd till Interregprogrammen från Eruf och unionens finansieringsinstrument för yttre åtgärder (gemensamt kallade Interregfonderna) fastställs i denna förordning Interregspecifika mål, bestämmelser om organisation av Interreg, kriterier för stödberättigande för medlemsstaterna, tredjeländer, partnerländer och utomeuropeiska länder och territorier och deras regioner samt bestämmelser om finansiella medel och kriterier för fördelningen av dessa.

Förordning (EU) 2021/1060 och förordning (EU) 2021/1058 ska tillämpas på Interregprogrammen, om inget annat särskilt föreskrivs i dessa förordningar och den här förordningen eller om bestämmelserna i förordning (EU) 2021/1060 endast kan tillämpas på målet Investering för sysselsättning och tillväxt.

Artikel 2

Definitioner

I denna förordning gäller definitionerna i artikel 2 i förordning (EU) 2021/1060. Dessutom gäller följande definitioner:

1.

IPA III-bidragsmottagare: ett land eller territorium som anges i den relevanta bilagan till IPA III-förordningen.

2.

tredjeland: ett land som inte är en medlemsstat och som inte får stöd från Interregfonderna eller som bidrar till unionens allmänna budget (unionens budget) genom externa inkomster avsatta för särskilda ändamål.

3.

partnerland: en IPA III-bidragsmottagare eller ett land eller territorium som vad gäller programmen inom Interreg A och B ingår i det grannskap som anges i bilaga I till förordning (EU) 2021/947 eller Ryska federationen eller, vad gäller programmen inom Interreg C och D, ett land eller territorium som ingår i något geografiskt område inom NDICI och som får stöd från unionens finansieringsinstrument för yttre åtgärder.

4.

gränsöverskridande rättssubjekt: ett rättssubjekt som inrättats enligt rätten i något av de länder som deltar i ett Interregprogram, under förutsättning att det har inrättats av myndigheter på territoriell nivå eller andra organ från minst två deltagarländer.

5.

regional integrations- och samarbetsorganisation: inom ramen för de yttersta randområdenas samarbete, en grupp tredjeländer eller regioner i samma geografiska område som har för avsikt att samarbeta nära i frågor av gemensamt intresse, i vilken även medlemsstater kan ingå.

Vid tillämpningen av denna förordning ska det, när det i förordning (EU) 2021/1060 hänvisas till ”en medlemsstat”, tolkas som ”den medlemsstat som är värd för den förvaltande myndigheten”, och när den förordningen hänvisar till ”varje medlemsstat” eller ”medlemsstaterna” ska detta tolkas som ”medlemsstaterna och, i tillämpliga fall, de tredjeländer, partnerländer och utomeuropeiska länder och territorier som deltar i ett visst Interregprogram”.

Vid tillämpningen av denna förordning ska, när det i förordning (EU) 2021/1060 hänvisas till de ”fonder” som anges i artikel 1.1 a i den förordningen eller till förordning (EU) 2021/1058, detta tolkas som att de även omfattar unionens finansieringsinstrument för yttre åtgärder.

Artikel 3

Interregdelar

Inom Interreg ska Eruf och, i tillämpliga fall, unionens finansieringsinstrument för yttre åtgärder stödja följande delar:

1.

Gränsöverskridande samarbete mellan angränsande regioner i syfte att främja integrerad och harmonisk regional utveckling mellan intilliggande land- och sjögränsregioner (Interreg A) i form av

a)

internt gränsöverskridande samarbete mellan angränsande gränsregioner som tillhör två eller flera medlemsstater eller mellan angränsande gränsregioner som tillhör minst en medlemsstat och ett eller flera tredjeländer som anges i artikel 4.2, eller

b)

externt gränsöverskridande samarbete mellan angränsande gränsregioner som tillhör minst en medlemsstat och en eller flera av följande:

i)

IPA III-bidragsmottagare,

ii)

partnerländer som får stöd genom NDICI, eller

iii)

Ryska federationen, i syfte att möjliggöra landets deltagande i det gränsöverskridande samarbete som också stöds genom NDICI.

2.

Transnationellt samarbete över större transnationella territorier eller kring havsområden, som involverar nationella, regionala och lokala programpartner i medlemsstater, tredjeländer och partnerländer samt utomeuropeiska länder och territorier, i syfte att uppnå ökad territoriell integration (Interreg B).

3.

Interregionalt samarbete, i syfte att effektivisera sammanhållningspolitiken (Interreg C) genom att främja

a)

utbyte av erfarenheter, innovativa tillvägagångssätt och kapacitetsuppbyggnad med inriktning på de politiska mål som fastställs i artikel 5.1 i förordning (EU) 2021/1060 och det Interregspecifika målet Bättre samarbetsstyrning när det gäller att kartlägga, sprida och överföra god praxis till regional utvecklingspolitik, inbegripet programmen för målet Investering för sysselsättning och tillväxt (programmet Interreg Europa),

b)

utbyte av erfarenheter, innovativa tillvägagångssätt och kapacitetsuppbyggnad när det gäller att kartlägga, överföra och utnyttja god praxis rörande integrerad och hållbar stadsutveckling samtidigt som man tar hänsyn till kopplingarna mellan stads- och landsbygdsområden och stöder de åtgärder som utvecklats inom ramen för artikel 11 i förordning (EU) 2021/1058 och även på ett samordnat vis kompletterar det initiativ som presenteras i artikel 12 i den förordningen (Urbactprogrammet),

c)

utbyte av erfarenheter, innovativa tillvägagångssätt och kapacitetsuppbyggnad i syfte att (Interactprogrammet)

i)

harmonisera och förenkla genomförandet av Interregprogrammen och bidra till nyttjandet av resultatet av dem,

ii)

harmonisera och förenkla de möjliga samarbetsåtgärder som avses i artikel 22.3 d vi i förordning (EU) 2021/1060,

iii)

stödja upprättandet och användningen av europeiska grupperingar för territoriellt samarbete och deras funktionssätt,

d)

analys av utvecklingstendenser i förhållande till målen för territoriell sammanhållning (Esponprogrammet).

4.

De yttersta randområdenas samarbete sinsemellan och med angränsande tredjeländer eller partnerländer eller utomeuropeiska länder och territorier eller regionala integrations- och samarbetsorganisationer eller flera av dessa, i syfte att underlätta deras regionala integration och harmoniska utveckling i grannskapet (Interreg D).

AVSNITT II

Geografiskt tillämpningsområde

Artikel 4

Geografiskt tillämpningsområde för det gränsöverskridande samarbetet

1.   När det gäller gränsöverskridande samarbete ska de regioner som får stöd från Eruf vara regionerna på Nuts 3-nivå i unionen längs alla inre och yttre landgränser med tredjeländer eller partnerländer samt alla regioner på Nuts 3-nivå i unionen längs sjögränser som är separerade med högst 150 km till sjöss, utan att det påverkar de eventuella justeringar som behövs för att säkerställa enhetligheten och kontinuiteten inom samarbetsprogramområdena, och där gränsöverskridande interaktion kan ske i praktiken.

2.   Interregprogrammen för internt gränsöverskridande samarbete får omfatta regioner i Norge, Schweiz och Förenade kungariket som motsvarar regioner på Nuts 3-nivå samt Andorra, Liechtenstein, Monaco och San Marino.

3.   När det gäller externt gränsöverskridande samarbete ska de regioner som får stöd genom IPA III eller NDICI vara regioner på Nuts 3-nivå i respektive partnerland eller, om en Nuts-klassificering saknas, motsvarande områden längs alla land- och sjögränser mellan medlemsstaterna och de partnerländer som är stödberättigade genom IPA III eller NDICI, utan att det påverkar de eventuella justeringar som behövs för att säkerställa enhetligheten och kontinuiteten inom samarbetsprogramområdena.

Artikel 5

Geografiskt tillämpningsområde för det transnationella samarbetet

1.   När det gäller transnationellt samarbete ska de regioner som får stöd genom Eruf vara regionerna på Nuts 2-nivå i unionen, inbegripet yttersta randområden, som omfattar större transnationella territorier och som i tillämpliga fall med beaktande av makroregionala strategier eller havsområdesstrategier.

2.   På begäran av den eller de medlemsstater som berörs när ett program för transnationellt samarbete lämnas in kan det programmet även omfatta ett eller flera av de yttersta randområdena i den medlemsstat eller de medlemsstater som berörs.

3.   Programmen för transnationellt samarbete får omfatta följande territorier oberoende av om de får stöd från unionens budget:

a)

Regioner i Island, Norge, Schweiz och Förenade kungariket samt Andorra, Liechtenstein, Monaco och San Marino.

b)

Utomeuropeiska länder eller territorier.

c)

Färöarna.

d)

Regioner i partnerländer inom IPA III eller NDICI.

4.   De regioner, tredjeländer, partnerländer eller utomeuropeiska länder eller territorier som avses i punkt 3 ska vara regioner på Nuts 2-nivå eller, om en Nuts-klassificering saknas, motsvarande områden.

Artikel 6

Geografiskt tillämpningsområde för det interregionala samarbetet

1.   När det gäller interregionalt samarbete ska hela unionens territorium, inbegripet de yttersta randområdena, få stöd genom Eruf.

2.   De interregionala samarbetsprogrammen får omfatta hela territoriet av tredjeländer, partnerländer och andra territorier, eller en del därav, eller de utomeuropeiska länder och territorier som avses i artiklarna 4, 5 och 7, oberoende av om de får stöd genom unionens finansieringsinstrument för yttre åtgärder eller inte.

Artikel 7

Geografiskt tillämpningsområde för de yttersta randområdenas samarbete

1.   När det gäller de yttersta randområdenas samarbete ska alla regioner som anges i artikel 349 första stycket i EUF-fördraget få stöd genom Eruf.

2.   Interregprogram som inbegriper de yttersta randområdena får omfatta hela eller delar av partnerländer som får stöd genom NDICI eller utomeuropeiska länder och territorier som får stöd genom programmet för utomeuropeiska länder och territorier (ULT-programmet), eller bådadera.

Artikel 8

Förteckning över Interregprogramområden som ska få stöd

1.   Vid tillämpningen av artiklarna 4–7 ska kommissionen anta genomförandeakter med förteckningen över de Interregprogramområden som ska få stöd, uppdelad efter varje del och varje Interregprogram. Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det rådgivande förfarande som avses i artikel 63.2.

Externa gränsöverskridande program ska förtecknas som ”Interreg A IPA III-program för gränsöverskridande samarbete” eller ”Interreg A NEXT-program för gränsöverskridande samarbete”.

2.   De genomförandeakter som avses i punkt 1 första stycket ska också innehålla en förteckning med uppgift om de regioner på Nuts 3-nivå i unionen som tas i beaktande vid tilldelningen av medel från Eruf för gränsöverskridande samarbete vid alla inre gränser och de yttre gränser som omfattas av unionens finansieringsinstrument för yttre åtgärder.

3.   De regioner i tredjeländer, partnerländer eller territorier utanför unionen som inte får stöd genom Eruf eller något av unionens finansieringsinstrument för yttre åtgärder eller som bidrar till unionens budget genom externa inkomster avsatta för särskilda ändamål ska också tas upp i den förteckning som avses i punkt 1 andra stycket.

AVSNITT III

Medel och medfinansieringsgrad

Artikel 9

Eruf-medel för Interregprogram

1.   Eruf-medlen för Interregprogram ska uppgå till 8 050 000 000 EUR i 2018 års priser av de samlade medel som är tillgängliga för budgetåtaganden från Eruf, ESF+ och Sammanhållningsfonden för programperioden 2021–2027 enligt artikel 109.1 i förordning (EU) 2021/1060.

2.   De medel som avses i punkt 1 ska fördelas på följande sätt:

a)

72,2 % (dvs. totalt 5 812 790 000 EUR för gränsöverskridande lands- och havssamarbete (del A)).

b)

18,2 % (dvs. totalt 1 466 000 000 EUR för transnationellt samarbete (del B)).

c)

6,1 % (dvs. totalt 490 000 000 EUR för interregionalt samarbete (del C)).

d)

3,5 % (dvs. totalt 281 210 000 EUR för de yttersta randområdenas samarbete (del D)).

3.   Kommissionen ska meddela varje medlemsstat dess andel av totalbeloppen för delarna A, B och D, enligt den metod som anges i punkt 8 i bilaga XXVI i förordning (EU) 2021/1060, uppdelat per år.

4.   Varje medlemsstat får överföra högst 15 % av sitt anslag för var och en av delarna A, B och D från någon av dessa delar till en eller flera andra delar.

5.   Med utgångspunkt i de belopp som meddelats i enlighet med punkt 3 ska varje medlemsstat informera kommissionen om, och på vilket sätt, den har utnyttjat den överföringsmöjlighet som föreskrivs i punkt 4 samt om den därav följande fördelningen av dess andel mellan de Interregprogram i vilka medlemsstaten deltar.

Artikel 10

Bestämmelser som gäller flera fonder

1.   Kommissionen ska anta genomförandeakter med de fleråriga strategidokument för de program för externt gränsöverskridande och transnationellt samarbete som får stöd genom Eruf och NDICI, genom Eruf och IPA III eller genom Eruf, NDICI och IPA III. Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det rådgivande förfarande som avses i artikel 63.2 i denna förordning och, i tillämpliga fall, med vederbörlig hänsyn till det förfarande som fastställs i IPA III-förordningen.

När det gäller de Interregprogram som får stöd genom Eruf och NDICI ska genomförandeakten ange de aspekter som avses i artikel 14.2 i förordning (EU) 2021/947.

När det gäller de Interregprogram som får stöd genom Eruf och IPA III ska genomförandeakten även, i förekommande fall, omfatta IPA III-bidragsmottagares eller partnerländers deltagande i programmen inom Interreg C och D.

2.   Erufs bidrag till externa gränsöverskridande Interregprogram som också ska få stöd från den finansieringsram inom IPA III-anslag för gränsöverskridande samarbete eller från den finansieringsram inom NDICI-anslag för gränsöverskridande samarbete ska fastställas av kommissionen och de berörda medlemsstaterna. Det bidrag från Eruf som fastställts för varje medlemsstat får inte omfördelas mellan de berörda medlemsstaterna i ett senare skede.

De respektive bidragen från IPA III och NDICI till programmen inom Interreg B, C och D ska ta hänsyn till sammansättningen av programpartnerskap vad gäller medlemsstater, IPA III-bidragsmottagare och partnerländer. Dessa bidrag kan fastställas i de fleråriga strategidokument som omfattas av punkt 1 första stycket.

3.   Stöd från Eruf ska beviljas enskilda externa gränsöverskridande program under förutsättning att åtminstone motsvarande belopp tillhandahålls genom IPA III-anslag för gränsöverskridande samarbete och NDICI-anslag för gränsöverskridande samarbete enligt det relevanta fleråriga strategidokumentet. Detta bidrag ska omfattas av ett maximibelopp som fastställs i IPA III-förordningen eller förordning (EU) 2021/947.

Om översynen av de relevanta strategiska programplaneringsdokumenten för IPA III eller NDICI leder till en minskning av det matchande beloppet för återstående år ska varje berörd medlemsstat välja mellan följande alternativ:

a)

Begära att den mekanism som anges i artikel 12.3 tillämpas.

b)

Fortsätta att genomföra Interregprogrammet med återstående stöd från Eruf och IPA III-anslag för gränsöverskridande samarbete eller NDICI-anslag för gränsöverskridande samarbete.

c)

Kombinera de alternativ som anges i leden a och b i det här stycket.

4.   De årliga anslag till de externa gränsöverskridande Interregprogram som motsvarar stödet från Eruf, IPA III-anslagen för gränsöverskridande samarbete eller NDICI-anslagen för gränsöverskridande samarbete ska tas upp under de relevanta budgetrubrikerna i 2021 års budgetförfarande.

5.   Om kommissionen har tagit upp ett särskilt anslag i syfte att bistå partnerländer eller regioner enligt förordning (EU) 2021/947 och utomeuropeiska länder och territorier enligt beslut 2013/755/EU, eller bådadera, för att stärka deras samarbete med regioner som gränsar till unionens yttre randområden i enlighet med artikel 33.2 i förordning (EU) 2021/947 eller artikel 87 i beslut 2013/755/EU, eller bådadera, får även Eruf lämna bidrag i enlighet med den här förordningen, om det är lämpligt och på grundval av ömsesidighet och proportionalitet när det gäller finansieringsnivå från NDICI eller ULT-programmet eller bådadera, till åtgärder som genomförs av ett partnerland, en region eller någon annan enhet enligt förordning (EU) 2021/947, av ett land, ett territorium eller någon annan enhet enligt beslut 2013/755/EU eller av något av unionens yttersta randområden, särskilt inom ett eller flera gemensamma program inom Interreg B, C eller D eller när det gäller samarbetsåtgärder enligt artikel 59 i den här förordningen och som fastställs och genomförs i enlighet med den här förordningen.

Artikel 11

Förteckning över medel till Interregprogrammen

1.   På grundval av den information som medlemsstaterna lämnat i enlighet med artikel 9.5 ska kommissionen anta genomförandeakter med en förteckning över alla Interregprogram och för varje program ange totalbeloppet på Erufs sammanlagda stöd och, i tillämpliga fall, det sammanlagda stödet från vart och ett av unionens finansieringsinstrument för yttre åtgärder. Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det rådgivande förfarande som avses i artikel 63.2.

2.   Dessa genomförandeakter ska också innehålla en förteckning över de belopp som överförts i enlighet med artikel 9.4, uppdelade per medlemsstat.

Artikel 12

Återbetalning av medel och avbrytande

1.   Om det för 2022 eller 2023 inte har lämnats in ett externt gränsöverskridande program till kommissionen senast den 31 mars det berörda året, ska Erufs årliga bidrag till det programmet, som inte har omfördelats till något annat program som lämnats in inom samma kategori av externa gränsöverskridande Interregprogram, tilldelas de externa gränsöverskridande Interregprogram i vilka den berörda medlemsstaten deltar.

2.   Om det den 31 mars 2024 fortfarande finns externa gränsöverskridande Interregprogram som inte har lämnats in till kommissionen ska det bidrag från Eruf som avses i artikel 9.5 till dessa program för de återstående åren fram till 2027, och som inte har omfördelats till något annat Interregprogram som också får stöd genom IPA III-anslagen för gränsöverskridande samarbete eller NDICI-anslagen för gränsöverskridande samarbete, tilldelas de Interregprogram för internt gränsöverskridande samarbete i vilka den berörda medlemsstaten deltar.

3.   De externa gränsöverskridande Interregprogram som redan har godkänts av kommissionen ska avbrytas, eller anslaget till det programmet sänkas, i enlighet med tillämpliga bestämmelser och förfaranden, i synnerhet om

a)

inget av de partnerländerna som omfattas av det berörda Interregprogrammet har undertecknat det relevanta finansieringsavtalet inom de tidsfrister som fastställs i enlighet med artikel 59, eller

b)

Interregprogrammet inte kan genomföras som planerat på grund av problem i förbindelserna mellan de deltagande länderna.

I sådana fall ska det bidrag från Eruf som avses i punkt 1 motsvarande de årliga delbetalningar som ännu inte har tagits i anspråk eller de årliga delbetalningar som tagits i anspråk och helt eller delvis dragits tillbaka under samma budgetår, men som inte har omfördelats till något annat Interregprogram som också får stöd genom IPA III-anslagen för gränsöverskridande samarbete eller NDICI-anslagen för gränsöverskridande samarbete, tilldelas de Interregprogram för internt gränsöverskridande samarbete i vilka den berörda medlemsstaten deltar.

4.   När det gäller program inom Interreg B som redan har godkänts av kommissionen, ska ett partnerlands eller utomeuropeiskt lands eller territoriums deltagande avbrytas om någon av de situationer som anges i punkt 3 första stycket led a eller b föreligger.

De deltagande medlemsstaterna och, i tillämpliga fall, de deltagande partnerländer som återstår, ska begära att

a)

Interregprogrammet avbryts, särskilt om dess viktigaste gemensamma utmaningar vad gäller utveckling inte kan mötas utan deltagande av det partnerlandet eller utomeuropeiska landet eller territoriet,

b)

anslaget till det Interregprogrammet sänks i enlighet med tillämpliga bestämmelser och förfaranden, eller

c)

Interregprogrammet fortsätter att genomföras utan deltagande av det partnerlandet eller utomeuropeiska landet eller territoriet.

Om anslaget till Interregprogrammet sänks i enlighet med led b ska bidraget från Eruf motsvarande de årliga delbetalningar som ännu inte har tagits i anspråk tilldelas något annat program inom Interreg B i vilket en eller flera berörda medlemsstater deltar eller, om en medlemsstat bara deltar i ett program inom Interreg B, ett eller flera Interregprogram för internt gränsöverskridande samarbete i vilket eller vilka den medlemsstaten deltar.

5.   Det bidrag från IPA III, NDICI eller ULT-programmet som sänks enligt denna artikel ska användas i enlighet med IPA III-förordningen, förordning (EU) 2021/947 eller beslut 2013/755/EU.

6.   Om ett tredjeland, partnerland eller utomeuropeiskt land eller territorium som bidrar till ett Interregprogram med nationella medel som inte utgörs av nationell medfinansiering av stödet från Eruf eller från något av unionens finansieringsinstrument för yttre åtgärder sänker det bidraget under den tid Interregprogrammet genomförs, antingen övergripande eller med avseende på gemensamma insatser som redan har valts ut, och har fått det dokument som föreskrivs i artikel 22.6, ska den eller de deltagande medlemsstaterna begära att något av de alternativ som anges i punkt 4 andra stycket i den här artikeln tillämpas.

Artikel 13

Medfinansieringsgrad

1.   Medfinansieringsgraden för varje Interregprogram får inte överstiga 80 %.

2.   Trots vad som sägs i punkt 1 i denna artikel får inte medfinansieringsgraden för program inom Interreg D överstiga 85 % såvida inte en högre procentsats fastställs i beslut 2013/755/EU eller i någon akt som antagits enligt det beslutet, eller, i tillämpliga fall, enligt förordning (EU) 2021/947, eller varje akt som antagits i enlighet med den förordningen.

3.   Om Interregprogram får stöd genom Eruf och IPA III-anslagen för gränsöverskridande samarbete och om anslagen från Eruf utgör 50 % eller mindre av de totala anslagen från unionen, får en högre procentsats fastställas i IPA III-förordningen eller i någon akt som antas enligt den förordningen.

4.   Om Interregprogram får stöd genom Eruf och NDICI eller genom Eruf, NDICI och IPA III och om anslagen från Eruf utgör 50 % eller mindre av de totala anslagen från unionen, får en högre procentsats fastställas i förordning (EU) 2021/947 eller i någon akt som antas enligt den förordningen.

KAPITEL II

INTERREGSPECIFIKA MÅL OCH TEMATISK KONCENTRATION

Artikel 14

Interregspecifika mål

1.   Eruf ska, inom ramen för fondens tillämpningsområde enligt artikel 5 i förordning (EU) 2021/1058 och, i tillämpliga fall, unionens finansieringsinstrument för yttre åtgärder, bidra till de politiska mål som fastställs i artikel 5.1 i förordning (EU) 2021/1060 genom gemensamma åtgärder inom Interregprogrammen.

2.   När det gäller det gränsöverskridande Peace plus-programmet ska Eruf, när detta program verkar för att stödja fred och försoning, som ett specifikt mål under det fjärde politiska målet, också bidra till att främja social, ekonomisk och regional stabilitet i de berörda regionerna, särskilt genom åtgärder som främjar sammanhållningen mellan lokalsamhällen. En separat prioritering ska stödja detta specifika mål.

3.   Utöver de specifika mål för Eruf som anges i artikel 3 i förordning (EU) 2021/1058 ska Eruf och, i tillämpliga fall, unionens finansieringsinstrument för yttre åtgärder, även bidra till de specifika målen i artikel 4.1 a–l i förordning (EU) 2021/1057 genom gemensamma åtgärder inom Interregprogrammen.

4.   Inom Interregprogrammen får Eruf och, i tillämpliga fall, unionens finansieringsinstrument för yttre åtgärder, även stödja det Interregspecifika målet Bättre samarbetsstyrning, genom en eller flera av följande åtgärder:

a)

Förbättra den institutionella kapaciteten hos myndigheter, särskilt sådana som har fått i uppdrag att förvalta ett visst territorium, och hos berörda parter (alla delar).

b)

Effektivisera den offentliga förvaltningen genom att främja rättsligt och administrativt samarbete och samarbete mellan enskilda medborgare, aktörer i civilsamhället och institutioner, särskilt i syfte att undanröja rättsliga hinder och andra hinder i gränsregioner (delarna A, C, D och, när det är lämpligt, del B).

c)

Bygga upp ömsesidigt förtroende, särskilt genom projekt som främjar kontakter mellan människor (delarna A, D och, när det är lämpligt, del B).

d)

Förbättra den institutionella kapaciteten hos myndigheter och berörda parter i syfte att genomföra makroregionala strategier och havsområdesstrategier, samt andra territoriella strategier (alla delar).

e)

Verka för en mer hållbar demokrati och genom att stödja aktörer i civilsamhället och deras roll i reformprocesser och demokratiska omvandlingar (alla delar med deltagande av tredjeländer, partnerländer eller utomeuropeiska länder och territorier).

f)

Andra åtgärder till stöd för bättre samarbetsstyrning (alla delar).

5.   Inom Interregprogrammen får Eruf och, i tillämpliga fall, unionens finansieringsinstrument för yttre åtgärder även bidra till det Interregspecifika målet Ett tryggare och säkrare Europa, i synnerhet genom åtgärder som rör gränspassage, rörlighet över gränser och migrationshantering, inklusive skydd och ekonomisk och social integration av medborgare från tredjeländer, exempelvis migranter och personer som beviljats internationellt skydd.

Artikel 15

Tematisk koncentration

1.   Minst 60 % av bidraget från Eruf och, i tillämpliga fall, unionens finansieringsinstrument för externa åtgärder till varje program inom Interreg A, B och D ska tilldelas politiskt mål 2 och högst två andra politiska mål som fastställs i artikel 5.1 i förordning 2021/1060.

Program inom Interreg A längs inre landgränser ska tilldela de politiska målen 2 och 4 och högst två andra politiska mål som fastställs i artikel 5.1 i förordning 2021/1060 minst 60 % av det tilldelade bidraget från Eruf.

2.   Upp till 20 % av bidraget från Eruf och, i tillämpliga fall, unionens finansieringsinstrument för yttre åtgärder till varje program inom Interreg A, B och D får tilldelas det Interregspecifika målet Bättre samarbetsstyrning, och upp till 5 % får tilldelas det Interregspecifika målet för externa åtgärder Ett tryggare och säkrare Europa.

3.   Om ett program inom Interreg B stöder en makroregional strategi eller havsområdesstrategi ska minst 80 % av bidraget från Eruf och, i tillämpliga fall, en del av anslagen inom unionens instrument för finansiering av yttre åtgärder inom andra prioriteringar än tekniskt stöd bidra till målen för den strategin.

4.   Alla de politiska mål som fastställs i artikel 5.1 i förordning (EU) 2021/1060 och det Interregspecifika målet Bättre samarbetsstyrning får väljas för programmen Interreg Europa och Urbact. När det gäller programmen Interact och Espon ska det sammanlagda bidraget från Eruf och, i tillämpliga fall, unionens finansieringsinstrument för yttre åtgärder tilldelas det Interregspecifika målet Bättre samarbetsstyrning.

KAPITEL III

PROGRAMPLANERING

AVSNITT I

Utarbetande, godkännande och ändring av Interregprogram

Artikel 16

Utarbetande och inlämning av Interregprogram

1.   Målet Europeiskt territoriellt samarbete (Interreg) ska nås via Interregprogram med delad förvaltning, med undantag av program inom Interreg D, som helt eller delvis får genomföras med indirekt förvaltning, i samförstånd med den eller de medlemsstater som berörs efter samråd med berörda parter.

2.   De deltagande medlemsstaterna och, i tillämpliga fall, tredjeländerna, partnerländerna, de utomeuropeiska länderna och territorierna eller de regionala integrations- och samarbetsorganisationerna ska utarbeta ett Interregprogram för perioden 1 januari 2021–31 december 2027 i enlighet med den mall som fastställs i bilagan.

3.   De deltagande medlemsstaterna ska utarbeta ett Interregprogram i samarbete med de programpartner som avses i artikel 8 i förordning (EU) 2021/1060. I samband med utarbetandet av program inom Interreg B, som omfattar makroregionala strategier eller havsområdesstrategier, ska medlemsstaterna och programpartnerna beakta de tematiska prioriteringarna för de relevanta makroregionala strategierna och havsområdesstrategierna och samråda med de relevanta aktörerna samt säkerställa att dessa aktörer på makroregional nivå och havsområdesnivå sammanförs i början av programperioden i enlighet med den artikeln.

De deltagande tredjeländerna eller partnerländerna eller, i tillämpliga fall, utomeuropeiska länderna och territorierna ska också involvera programpartner, inbegripet regionala integrations- och samarbetsorganisationer, motsvarande de partner som avses i den artikeln.

4.   Den medlemsstat som ska vara värd för den förvaltande myndigheten ska lämna in ett Interregprogram till kommissionen senast den 2 april 2022 på alla deltagande medlemsstaters och, i tillämpliga fall, tredjeländers, partnerländers, utomeuropeiska länders och territoriers eller regionala integrations- och samarbetsorganisationers vägnar.

Om ett Interregprogram som omfattas av stöd från något av unionens finansieringsinstrument för yttre åtgärder ska den medlemsstat som ska vara värd för den förvaltande myndigheten överlämna Interregprogrammet till kommissionen senast nio månader efter det att kommissionen antagit det relevanta fleråriga strategidokumentet som avses i artikel 10.1 eller i enlighet med respektive grundläggande lagstiftningsakt för det unionsfinansieringsinstrumentet för externa åtgärder.

5.   De deltagande medlemsstaterna och, i tillämpliga fall, tredjeländerna, partnerländerna eller de utomeuropeiska länderna och territorierna ska skriftligen bekräfta att de godkänner innehållet i ett Interregprogram innan det läggs fram för kommissionen. Godkännandet ska även innefatta ett åtagande från alla deltagande medlemsstater och, i tillämpliga fall, tredjeländer, partnerländer eller utomeuropeiska länder och territorier om att tillhandahålla den medfinansiering som krävs för att genomföra Interregprogrammet och, i tillämpliga fall, tredjeländernas eller de utomeuropeiska ländernas och territoriernas åtagande om att bidra till finansieringen.

Genom undantag från första stycket ska de berörda medlemsstaterna, när det gäller Interregprogram som omfattar de yttersta randområdena och tredjeländer, partnerländer eller utomeuropeiska länder och territorier, samråda med respektive tredjeländer, partnerländer eller utomeuropeiska länder och territorier innan Interregprogrammen läggs fram för kommissionen. I det fallet får bekräftelserna av Interregprogrammens innehåll och det eventuella ekonomiska bidraget från tredjeländerna, partnerländerna eller de utomeuropeiska länderna och territorierna i stället anges i de formellt godkända protokollen från samrådsmötena med de berörda tredjeländerna, partnerländerna eller utomeuropeiska länderna och territorierna eller från överläggningarna i regionala integrations- och samarbetsorganisationer.

6.   Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 62 med avseende på att ändra bilagan i syfte att göra anpassningar till förändringar som sker under programperioden i fråga om icke-väsentliga delar av bilagan.

Artikel 17

Interregprogrammens innehåll

1.   Varje Interregprogram ska innehålla en gemensam strategi för programmets bidrag till de politiska mål som fastställs i artikel 5.1 i förordning (EU) 2021/1060 och, i tillämpliga fall, till de Interregspecifika mål som fastställs i artikel 14.4 och 14.5 i den här förordningen, med information om dess resultat.

2.   Varje Interregprogram ska bestå av prioriteringar.

Varje prioritering ska motsvara ett enda politiskt mål eller, i tillämpliga fall, ett Interregspecifikt mål eller de båda Interregspecifika målen och ska bestå av ett eller flera specifika mål. Flera prioriteringar kan motsvara samma politiska mål eller Interregspecifika mål.

3.   I varje Interregprogram ska följande anges:

a)

Programområde, inklusive, när det är möjligt, karta över området som ett separat dokument.

b)

En sammanfattning av de viktigaste gemensamma utmaningarna med beaktande av

i)

ekonomiska, sociala och territoriella skillnader samt ojämlikhet,

ii)

gemensamma investeringsbehov och komplementaritet och synergier med andra finansieringsprogram och finansieringsinstrument,

iii)

lärdomar av tidigare erfarenhet,

iv)

makroregionala strategier och havsområdesstrategier i de fall då programområdet helt eller delvis omfattas av en eller flera strategier.

c)

En motivering till de utvalda politiska målen och de Interregspecifika målen, motsvarande prioriteringar, specifika mål eller åtgärder enligt de Interregspecifika målen och former av stöd, i tillämpliga fall, med uppgift om förbindelselänkar som saknas i gränsöverskridande infrastruktur.

d)

De specifika målen eller åtgärderna enligt de Interregspecifika målen för varje prioritering.

e)

Följande för varje specifikt mål eller för åtgärder enligt de Interregspecifika målen:

i)

De typer av åtgärder som hänför sig till detta och deras förväntade bidrag till dessa specifika mål eller åtgärder enligt de Interregspecifika målen och, i tillämpliga fall, till de makroregionala strategierna och havsområdesstrategierna.

ii)

Output- och resultatindikatorer med motsvarande delmål och mål.

iii)

De huvudsakliga målgrupperna.

iv)

Uppgift om särskilda målterritorier, inklusive planerad användning av integrerade territoriella investeringar, lokalt ledd utveckling eller andra territoriella verktyg.

v)

Planerad användning av finansieringsinstrument.

vi)

En indikativ uppdelning av de anslagna medlen efter typ av intervention.

f)

En finansieringsplan med följande tabeller utan uppdelning per deltagande medlemsstat, tredjeland, partnerland eller utomeuropeiskt land eller territorium, om inte annat anges där:

i)

En tabell med uppgift per år om de totala anslagen för Eruf och, i relevanta fall, för vart och ett av unionens finansieringsinstrument för yttre åtgärder för hela programperioden.

ii)

En tabell med uppgift, för varje prioritering, om de totala anslagen från Eruf och, i relevanta fall, från vart och ett av unionens finansieringsinstrument för yttre åtgärder per prioritering samt uppgift om nationell medfinansiering och om huruvida den nationella medfinansieringen utgörs av offentlig och privat medfinansiering.

g)

De åtgärder som vidtagits för att involvera de relevanta programpartner som avses i artikel 8 i förordning (EU) 2021/1060 i utformningen av Interregprogrammet och deras roll i genomförandet, övervakningen och utvärderingen av det programmet.

h)

Det tillvägagångssätt som planerats för att informera om Interregprogrammet och göra det synligt, med uppgift om programmets mål, målgrupper, kommunikationskanaler, inbegripet användning av sociala medier när så är lämpligt, planerad budget och relevanta indikatorer för övervakning och utvärdering.

i)

Uppgift om stöd till småskaliga projekt, inbegripet småskaliga projekt inom småprojektsfonder.

När en medlemsstat lämnar in programmet ska den säkerställa att programmet, i informationssyfte, åtföljs av en förteckning över planerade insatser av strategisk betydelse och en tidsplan.

4.   När det gäller den information som avses i punkt 3 om stöd från unionens finansieringsinstrument för yttre åtgärder i de tabeller som avses i led f i den punkten ska dessa anslag anges på följande sätt:

a)

För program inom Interreg A som får stöd genom IPA III och NDICI, som ett enda belopp (IPA III-anslag för gränsöverskridande samarbete eller NEXT-anslag för gränsöverskridande samarbete) som kombinerar bidraget från rubrik 2 ”Sammanhållning och värden”, underrubriken ”Ekonomisk, social och territoriell sammanhållning” och rubrik 6 ”Grannländer och omvärlden”.

b)

För program inom Interreg B och C som får stöd genom IPA III, NDICI eller ULT-programmet, som ett enda belopp (Interregfonderna) som kombinerar bidraget från rubrik 2 och rubrik 6 eller delas upp på finansieringsinstrumenten Eruf, IPA III, NDICI och ULT-programmet, i enlighet med programpartnernas val.

c)

För program inom Interreg B som får stöd genom ULT-programmet, genom uppdelning per finansieringsinstrument (Eruf och ULT-programmet).

d)

För program inom Interreg D som får stöd genom NDICI och ULT-programmet, genom en lämplig uppdelning per finansieringsinstrument (Eruf, NDICI och ULT-programmet).

5.   När det gäller punkt 3 första stycket led e vi i denna artikel ska interventionstyperna grundas på den nomenklatur som fastställs i bilaga I till förordning (EU) 2021/1060.

6.   I Interregprogrammet ska följande anges:

a)

Programmyndigheterna och det organ till vilket kommissionen ska göra sina utbetalningar.

b)

Förfarandet för inrättande av det gemensamma sekretariatet.

c)

Ansvarsfördelningen mellan de deltagande medlemsstaterna och, i tillämpliga fall, tredjeländerna eller partnerländerna eller de utomeuropeiska länderna och territorierna, om de åläggs finansiella korrigeringar av den förvaltande myndigheten eller kommissionen.

7.   Den förvaltande myndigheten ska underrätta kommissionen om alla ändringar av den information som avses i punkt 6 a eller b, utan att detta kräver en ändring av programmet.

8.   När det gäller ett program inom Interreg A, B eller D och där ett A-program omfattar långa gränser med olika typer av utvecklingsutmaningar och behov får medlemsstaterna och, i tillämpliga fall, de tredjeländer, partnerländer och utomeuropeiska länder och territorier som deltar i ett Interregprogram fastställa delprogramområden.

9.   Genom undantag från punkt 3 ska innehållet i programmen inom Interreg C anpassas till dessa Interregprograms särskilda karaktär, särskilt på följande sätt:

a)

Den information som avses i led a i punkt 3 är inte obligatorisk.

b)

Den information som krävs enligt punkt 3 leden b och g ska lämnas i form av en kort beskrivning.

c)

För varje specifikt mål ska information om följande lämnas:

i)

När det gäller Interact och Espon: fastställandet av en enda bidragsmottagare eller en begränsad förteckning över bidragsmottagare och förfarandet för beviljande av stöd.

ii)

De typer av åtgärder som hänför sig till detta och åtgärdernas förväntade bidrag till de specifika målen.

iii)

Output- och resultatindikatorer med motsvarande delmål och mål.

iv)

De huvudsakliga målgrupperna.

v)

En preliminär uppdelning av de anslagna medlen efter typ av intervention.

Artikel 18

Godkännande av Interregprogram

1.   Kommissionen ska bedöma varje Interregprogram och dess efterlevnad av förordningarna (EU) 2021/1060 och (EU) 2021/1058 och den här förordningen och, i relevanta fall vid stöd från något av unionens finansieringsinstrument för yttre åtgärder, om de är förenliga med det fleråriga strategidokumentet enligt artikel 10.1 i den här förordningen eller relevanta ramar för den strategiska programplaneringen enligt respektive grundläggande lagstiftningsakt för ett eller flera av dessa instrument.

2.   Kommissionen får framföra sina synpunkter inom tre månader efter det att den medlemsstat som ska vara värd för den förvaltande myndigheten har lämnat in Interregprogrammet.

3.   De deltagande medlemsstaterna och, i tillämpliga fall, tredjeländerna, partnerländerna eller de utomeuropeiska länderna och territorierna ska se över Interregprogrammet med beaktande av kommissionens synpunkter.

4.   Kommissionen ska genom en genomförandeakt anta ett beslut om godkännande av varje Interregprogram senast fem månader efter den dag då den medlemsstat som ska vara värd för den förvaltande myndigheten först lämnade in det programmet.

5.   När det gäller externa gränsöverskridande Interregprogram ska kommissionen anta sina beslut enligt punkt 4 i denna artikel efter samråd med IPA III-kommittén i enlighet med de relevanta bestämmelserna i IPA III-förordningen och kommittén för instrumentet för grannskapet, utvecklingssamarbete och internationellt samarbete i enlighet med artikel 45 i förordning (EU) 2021/947.

Artikel 19

Ändring av Interregprogram

1.   Efter samråd med och godkännande från övervakningskommittén och i enlighet med artikel 8 i förordning (EU) 2021/1060 får den förvaltande myndigheten lämna in en motiverad begäran om ändring av ett Interregprogram tillsammans med det ändrade programmet, med uppgift om hur den ändringen förväntas påverka förverkligandet av målen.

2.   Kommissionen ska bedöma om ändringen följer förordningarna (EU) 2021/1060 och (EU) 2021/1058 och den här förordningen och får lämna synpunkter inom två månader efter inlämningen av det ändrade programmet.

3.   De deltagande medlemsstaterna och, i tillämpliga fall, tredjeländerna, partnerländerna eller de utomeuropeiska länderna och territorierna ska se över det ändrade programmet och beakta kommissionens synpunkter.

4.   Kommissionen ska genom en genomförandeakt anta ett beslut om att godkänna en ändring av ett Interregprogram senast fyra månader efter den dag då den förvaltande myndigheten lämnade in ändringen.

5.   Efter samråd med och godkännande från övervakningskommittén och i enlighet med artikel 8 i förordning (EU) 2021/1060 får den förvaltande myndigheten under programperioden överföra högst 10 % av det ursprungliga anslaget för en prioritering och högst 5 % av programbudgeten till en annan prioritering inom samma Interregprogram.

Sådana överföringar ska inte påverka de föregående åren.

Överföringen och de därtill hörande ändringarna ska inte anses vara av betydelse och ska inte kräva något kommissionsbeslut om ändring av Interregprogrammet. De ska dock uppfylla alla rättsliga krav. Den förvaltande myndigheten ska lägga fram en ändrad version av den tabell som avses i artikel 17.3 f ii för kommissionen tillsammans med eventuella därtill hörande ändringar av programmet.

6.   Kommissionens godkännande ska inte krävas för ändringar som är rent tekniska eller redaktionella och som inte påverkar genomförandet av Interregprogrammet. Den förvaltande myndigheten ska informera kommissionen om sådana ändringar.

AVSNITT II

Territoriell utveckling

Artikel 20

Integrerad territoriell utveckling

När det gäller Interregprogram ska de relevanta myndigheter eller organ på territoriell nivå som ansvarar för att utarbeta sådana territoriella eller lokala utvecklingsstrategier som förtecknas i artikel 28 i förordning(EU) 2021/1060 eller som är involverade i urvalet av insatser som ska få stöd inom ramen för sådana strategier som avses i artikel 29.5 i den förordningen, eller för bådadera, representera åtminstone två deltagande länder, varav åtminstone ett är en medlemsstat.

Om ett gränsöverskridande rättssubjekt eller en europeisk gruppering för territoriellt samarbete genomför en integrerad territoriell investering enligt artikel 30 i förordning (EU) 2021/1060 eller något annat territoriellt verktyg enligt artikel 28 första stycket c i den förordningen får det eller den också vara ensam bidragsmottagare i enlighet med artikel 23.6 i den här förordningen, under förutsättning att funktionerna är åtskilda inom det gränsöverskridande rättssubjektet eller den europeiska grupperingen för territoriellt samarbete.

Artikel 21

Lokalt ledd utveckling

Lokalt ledd utveckling enligt artikel 28 första stycket b i förordning (EU) 2021/1060 får genomföras inom Interregprogrammen, under förutsättning att de relevanta lokala aktionsgrupperna består av företrädare för offentliga och privata socioekonomiska intressegrupper på lokal nivå i vilka ingen enskild intressegrupp styr beslutsfattandet, med minst två deltagande länder, varav minst ett är en medlemsstat.

AVSNITT III

Insatser och småprojektsfonder

Artikel 22

Urval av Interreginsatser

1.   Interreginsatserna ska väljas ut i enlighet med programmets strategi och mål av en övervakningskommitté som inrättats i enlighet med artikel 28.

Den övervakningskommittén får för urval av insatser inrätta en eller, särskilt för delprogram, flera styrkommittéer som agerar under övervakningskommitténs ansvar. Styrkommittéerna ska tillämpa principen om partnerskap i enlighet med artikel 8 i förordning (EU) 2021/1060.

Om en insats helt eller delvis genomförs utanför programområdet inom eller utanför unionen ska urvalet av den insatsen kräva den förvaltande myndighetens uttryckliga godkännande i övervakningskommittén eller, i tillämpliga fall, styrkommittén.

Om insatsen inbegriper en eller flera partner på ett territorium som tillhör en medlemsstat, ett tredjeland, ett partnerland eller ett utomeuropeiskt land eller territorium som inte representeras i övervakningskommittén ska den förvaltande myndigheten ge sitt uttryckliga godkännande på villkor att den medlemsstat, det tredjeland, det partnerland eller det utomeuropeiska land eller territorium som berörs skriftligen godtar att återbetala alla belopp som utbetalats felaktigt till dessa partner, i enlighet med artikel 52.2.

Om det skriftliga godtagande som avses i fjärde stycket i denna punkt inte kan erhållas ska det organ som helt eller delvis genomför en insats utanför programområdet inhämta en garanti från en bank eller ett annat finansinstitut till ett belopp som motsvarar de Interregmedel som beviljats. En sådan garanti ska ingå i det dokument som avses i punkt 6.

2.   Vid urvalet av insatser ska övervakningskommittén eller, i tillämpliga fall, styrkommittén fastställa och tillämpa icke-diskriminerande och transparenta kriterier och förfaranden som säkerställer såväl tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning som jämställdhet samt beaktar Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna, principen om hållbar utveckling och unionens miljöpolitik i enlighet med artikel 11 och artikel 191.1 i EUF-fördraget.

Kriterierna och förfarandena ska säkerställa prioriteringen av de insatser som ska väljas ut i syfte att maximera unionsmedlens bidrag till förverkligandet av Interregprogrammets mål och till genomförandet av samarbetet i insatserna inom Interregprogrammen, enligt artikel 23.1 och 23.4 i denna förordning.

3.   På begäran av kommissionen ska den förvaltande myndigheten underrätta kommissionen om urvalskriterierna före den första överlämningen till övervakningskommittén eller, i tillämpliga fall, styrkommittén. Detsamma ska gälla för alla påföljande ändringar av dessa kriterier.

4.   Vid urvalet av insatser ska övervakningskommittén eller, i tillämpliga fall, styrkommittén

a)

säkerställa att de utvalda insatserna är förenliga med Interregprogrammet och faktiskt bidrar till förverkligandet av programmets specifika mål,

b)

säkerställa att de utvalda insatserna inte står i strid med motsvarande strategier som upprättats enligt artikel 10.1 eller som upprättats för ett eller flera av unionens finansieringsinstrument för yttre åtgärder,

c)

säkerställa att de utvalda insatserna innebär det bästa förhållandet mellan stödbeloppet, den verksamhet som genomförs och förverkligandet av målen,

d)

kontrollera att bidragsmottagaren har de finansiella medel och de mekanismer som krävs för att kunna täcka drifts- och underhållskostnaderna för insatser som innebär investeringar i infrastruktur eller produktiva investeringar, i syfte att säkerställa deras finansiella hållbarhet,

e)

säkerställa att de utvalda insatser som omfattas av tillämpningsområdet för Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/92/EU (19) är föremål för en miljökonsekvensbedömning eller ett screeningförfarande och att bedömningen av alternativa lösningar vederbörligen har beaktats på grundval av kraven i det direktivet,

f)

kontrollera att tillämplig lagstiftning har följs, om insatserna har påbörjats innan någon ansökan om finansiering har lämnats in till den förvaltande myndigheten,

g)

säkerställa att de utvalda insatserna omfattas av den berörda Interregfondens tillämpningsområde och kan hänföras till en interventionstyp,

h)

säkerställa att insatserna inte omfattar verksamhet som ingick i en insats som omfattas av omlokalisering i den mening som avses i artikel 2.27 i förordning (EU) 2021/1060 eller som skulle utgöra en överföring av en produktiv verksamhet i den mening som avses i artikel 65.1 a i den förordningen,

i)

säkerställa att de utvalda insatserna inte direkt påverkas av något motiverat yttrande från kommissionen med avseende på en överträdelse som omfattas av artikel 258 i EUF-fördraget som medför en risk för utgifternas laglighet och korrekthet eller för fullgörandet av insatserna, och

j)

säkerställa att investeringar i infrastruktur med en förväntad livslängd på minst fem år utvärderas utifrån hur de förväntas påverkas av klimatförändringarna.

5.   Övervakningskommittén eller, i tillämpliga fall, styrkommittén ska godkänna de metoder och kriterier som används för urvalet av Interreginsatser, inklusive alla ändringar av dessa, utan att det påverkar tillämpningen av artikel 33.3 b i förordning (EU) 2021/1060 med avseende på lokalt ledd utveckling eller artikel 24 i den här förordningen.

6.   Den förvaltande myndigheten ska för varje Interreginsats förse den samordnande eller enda partnern med ett dokument med en beskrivning av stödvillkoren för den Interreginsatsen, inbegripet de särskilda krav som gäller för de produkter eller tjänster som ska levereras samt finansieringsplan och tidsfristen för genomförandet av insatsen och, i tillämpliga fall, den metod som ska tillämpas för att fastställa kostnaderna för insatsen och villkoren för utbetalning av stödet.

I det dokumentet ska också den samordnande partnerns skyldigheter när det gäller återkrav i enlighet med artikel 52 anges. Dessa skyldigheter ska fastställas av övervakningskommittén.

Artikel 23

Partnerskap inom Interreginsatser

1.   De insatser som väljs ut inom program inom Interreg A, B och D ska inbegripa partner från minst två deltagande länder eller utomeuropeiska länder eller territorier, varav minst en ska vara en bidragsmottagare från en medlemsstat.

De insatser som väljs ut inom programmen Interreg Europa och Urbact ska inbegripa partner från minst tre deltagande länder, varav minst två ska vara bidragsmottagare från medlemsstater.

Bidragsmottagare som får stöd från Interregfonder och partner som deltar i insatsen men som inte får något ekonomiskt stöd genom dessa fonder (gemensamt kallade partner) utgör ett partnerskap för en Interreginsats.

2.   En Interreginsats får genomföras i ett enda land eller utomeuropeiskt land eller territorium, under förutsättning att effekterna och fördelarna för programområdet anges i ansökan om insatsen.

3.   Punkt 1 ska inte tillämpas på insatser inom det gränsöverskridande Peace plus-programmet där programmet verkar för fred och försoning.

4.   Partnerna ska samarbeta när det gäller utveckling och genomförande av Interreginsatser samt när det gäller dessas bemanning eller finansiering eller bådadera.

När det gäller insatser inom programmen inom Interreg D ska partner från de yttersta randområdena och från tredjeländer, partnerländer eller utomeuropeiska länder och territorier endast vara skyldiga att samarbeta om två av de fyra aspekter som anges i första stycket.

5.   Om det finns två eller flera partner ska de tillsammans utse en av dem till samordnande partner.

6.   Ett gränsöverskridande rättssubjekt eller en europeisk gruppering för territoriellt samarbete får vara den enda partnern i en Interreginsats inom program inom Interreg A, B och D, under förutsättning att det bland dess medlemmar finns partner från minst två deltagande länder.

Ett gränsöverskridande rättssubjekt eller en europeisk gruppering för territoriellt samarbete ska bestå av medlemmar från minst tre deltagande länder i programmen Interreg Europa och Urbact.

Ett rättssubjekt som genomför ett finansieringsinstrument, en fond-i-holdingfond eller en småprojektsfond, beroende på vad som är tillämpligt, får vara den enda partnern i en Interreginsats, utan att de krav på sammansättning som anges i första stycket tillämpas.

7.   En sådan enda partner ska vara registrerad i en medlemsstat som deltar i Interregprogrammet.

Artikel 24

Stöd till projekt av begränsad finansiell volym

1.   Program inom Interreg A, B och D ska stödja projekt av begränsad finansiell volym antingen

a)

direkt inom varje program, eller

b)

inom en eller flera småprojektsfonder.

2.   Om ett program inom Interreg B eller D inte kan fullgöra de skyldigheter som anges i punkt 1 ska skälen för att skyldigheterna inte kan fullgöras anges i programdokumentet i enlighet med punkt 6 i mallen i bilagan.

Artikel 25

Småprojektsfonder

1.   Det totala bidraget från Eruf eller, i tillämpliga fall, från ett av unionens finansieringsinstrument för yttre åtgärder, till småprojektsfonder inom ett Interregprogram får inte överstiga 20 % av det totala anslaget till Interregprogrammet.

Slutmottagarna inom en småprojektsfond ska få stöd från Eruf eller, i tillämpliga fall, från unionens finansieringsinstrument för yttre åtgärder genom bidragsmottagaren och genomföra småskaliga projekt inom den småprojektsfonden (småprojekt).

2.   Småprojektsfonden utgör en insats i den mening som avses i artikel 2.4 i förordning (EU) 2021/1060 och ska förvaltas av en bidragsmottagare, vars uppgifter och ersättning ska beaktas.

Bidragsmottagaren ska vara ett gränsöverskridande rättssubjekt, en europeisk gruppering för territoriellt samarbete eller ett organ som ska ha ställning som juridisk person.

Bidragsmottagaren ska välja ut de småskaliga projekt som genomförs av slutmottagarna i den mening som avses i artikel 2.18 i förordning (EU) 2021/1060. Om bidragsmottagaren inte är ett gränsöverskridande rättssubjekt eller en europeisk gruppering för territoriellt samarbete ska ett organ med företrädare från minst två deltagande länder, varav minst ett är en medlemsstat, välja ut de gemensamma småskaliga projekten.

3.   Det dokument där stödvillkoren för en småprojektsfond anges ska, utöver de aspekter som fastställs i artikel 22.6, även ange de aspekter som krävs för att säkerställa att bidragsmottagaren

a)

upprättar ett icke-diskriminerande och transparent urvalsförfarande,

b)

tillämpar objektiva kriterier för urvalet av småskaliga projekt, som inte leder till intressekonflikter,

c)

bedömer stödansökningar,

d)

väljer ut projekt och fastställer stödbelopp för alla småskaliga projekt,

e)

ansvarar för genomförandet av insatsen och på sin nivå bevarar alla styrkande handlingar som krävs för verifieringskedjan i enlighet med bilaga XIII till förordning (EU) 2021/1060, och

f)

offentliggör förteckningen över de slutmottagare som deltar i insatsen.

Bidragsmottagaren ska säkerställa att slutmottagarna uppfyller kraven i artikel 36.

4.   Urvalet av småskaliga projekt ska inte utgöra en delegering av uppgifter från den förvaltande myndigheten till ett förmedlande organ som avses i artikel 71.3 i förordning (EU) 2021/1060

5.   Personalkostnader och andra kostnader som motsvarar de kostnadskategorier i artiklarna 39–43 som uppkommer hos bidragsmottagaren för förvaltningen av småprojektsfonden eller småprojektsfonderna får inte överstiga 20 % av de sammanlagda stödberättigande kostnaderna för småprojektsfonden respektive småprojektsfonderna.

6.   Om det offentliga bidraget till ett småskaligt projekt inte överstiger 100 000 EUR ska bidraget från Eruf eller, i tillämpliga fall, något av unionens finansieringsinstrument för yttre åtgärder lämnas i form av enhetskostnader eller enhetsbelopp eller schablonfinansiering, utom för projekt för vilka stödet utgör statligt stöd.

Om de totala kostnaderna för varje projekt inte överstiger 100 000 EUR får stödbeloppet för ett eller flera småskaliga projekt fastställas på grundval av ett budgetförslag som fastställs från fall till fall och godkänns på förhand av den bidragsmottagare som förvaltar småprojektsfonden.

Vid schablonfinansiering får de kostnadskategorier till vilka schablonsatsen hör ersättas i enlighet med artikel 53.1 a i förordning (EU) 2021/1060.

Artikel 26

Den samordnande partnerns uppgifter

1.   Den samordnande partnern ska

a)

fastställa arrangemangen med övriga partner i ett avtal som innehåller bestämmelser som bland annat garanterar en sund ekonomisk förvaltning av de respektive unionsmedel som tilldelas Interreginsatsen, inklusive för återkrav av felaktigt utbetalda belopp,

b)

ta ansvar för att säkerställa genomförandet av hela Interreginsatsen, och

c)

säkerställa att de utgifter som alla partner redovisar har utbetalats vid genomförandet av Interreginsatsen, att de motsvarar den verksamhet som alla partner kommit överens om och att de är förenliga med det dokument som den förvaltande myndigheten har tillhandahållit i enlighet med artikel 22.6.

2.   Den samordnande partnern ska, om inget annat anges i de arrangemang som fastställts i enlighet med punkt 1 a, säkerställa att de övriga partnerna får det totala bidragsbeloppet från respektive unionsfond till fullo och inom en tidsfrist som alla partner enats om, och i enlighet med det förfarande som tillämpas för den samordnande partnern. Inga belopp får dras av eller hållas inne och inga särskilda avgifter eller andra avgifter med motsvarande effekt får tas ut som kan minska det beloppet till andra partner.

3.   Vilken partner som helst i en medlemsstat eller ett tredjeland, partnerland eller utomeuropeiskt land eller territorium som deltar i en Interreginsats får utses till samordnande partner.

AVSNITT IV

Tekniskt stöd

Artikel 27

Tekniskt stöd

1.   Det belopp för medel som avsätts för tekniskt stöd ska fastställas som en del av anslagen för varje prioritering inom programmet i enlighet med artikel 17.3 f och får inte utgöra en separat prioritering eller ett särskilt program.

2.   Det tekniska stödet till varje Interregprogram ska ersättas som en schablonsats genom att man tillämpar de procentsatser som anges i punkt 3 i den här artikeln på de stödberättigande utgifter som ingår i varje betalningsansökan i enlighet med artikel 91.3 a eller c i förordning (EU) 2021/1060, beroende på vad som är lämpligt.

3.   Följande procentsatser gäller för ersättning för tekniskt stöd genom bidrag från Eruf och unionens finansieringsinstrument för yttre åtgärder:

a)

Program för internt gränsöverskridande samarbete som får stöd genom Eruf: 7 %.

b)

Externa gränsöverskridande samarbetsprogram som får stöd genom IPA III-anslagen för gränsöverskridande samarbete eller NDICI-anslagen för gränsöverskridande samarbete, program inom del B där stödet från Eruf är högst 50 % och program inom del D, både för bidrag från Eruf och för ett eller flera av unionens finansieringsinstrument för yttre åtgärder: 10 %.

c)

Program inom del B där stödet från Eruf är över 50 % och program inom del C, både för bidrag från Eruf och, i tillämpliga fall, för ett eller flera av unionens finansieringsinstrument för yttre åtgärder: 8 %.

4.   För Interregprogram med totala anslag från Eruf på mellan 30 000 000 EUR och 50 000 000 EUR ska det belopp som motsvarar procentsatsen för tekniskt stöd höjas med ett ytterligare belopp på 500 000 EUR. Kommissionen ska lägga till det beloppet till den första mellanliggande betalningen.

5.   För Interregprogram med lägre totala anslag från Eruf än 30 000 000 EUR ska det belopp som behövs för tekniskt stöd, uttryckt i euro, och motsvarande procentsats fastställas i kommissionens beslut om godkännande av det berörda Interregprogrammet enligt artikel 18.

KAPITEL IV

ÖVERVAKNING, UTVÄRDERING OCH KOMMUNIKATION

AVSNITT I

Övervakning

Artikel 28

Övervakningskommitté

1.   Medlemsstaterna och, i tillämpliga fall, de tredjeländer, partnerländer och utomeuropeiska länder och territorier som deltar i det programmet ska enligt överenskommelse med den förvaltande myndigheten inrätta en kommitté som ska övervaka genomförandet av respektive Interregprogram (övervakningskommitté) inom tre månader från den dag då kommissionens beslut om godkännande av ett Interregprogram anmäldes till medlemsstaten enligt artikel 18.

2.   Varje övervakningskommitté ska själv anta sin arbetsordning.

Övervakningskommitténs och, i tillämpliga fall, styrkommitténs arbetsordning ska förhindra intressekonflikter vid urvalet av Interreginsatser, och ska inkludera bestämmelser om rösträtt och regler för närvaro vid möten.

3.   Övervakningskommittén ska sammanträda minst en gång om året och ska granska alla frågor som påverkar programmets framsteg med att förverkliga programmålen.

4.   Den förvaltande myndigheten ska offentliggöra övervakningskommitténs arbetsordning samt en sammanfattning av både uppgifter och information, inbegripet beslut, som godkänts av övervakningskommittén på den webbplats som avses i artikel 36.2.

Artikel 29

Övervakningskommitténs sammansättning

1.   Övervakningskommitténs sammansättning i varje Interregprogram ska fastställas av de medlemsstater och, i tillämpliga fall, de tredjeländer, partnerländer och utomeuropeiska länder och territorier som deltar i det berörda programmet och ska säkerställa en balanserad representation av

a)

relevanta myndigheter, inbegripet förmedlande organ,

b)

gemensamt inrättade organ för hela programområdet eller en del av programområdet, inklusive europeiska grupperingar för territoriellt samarbete, och

c)

företrädare för de programpartner som avses i artikel 8 i förordning (EU) 2021/1060 från medlemsstaterna, tredjeländerna, partnerländerna och de utomeuropeiska länderna och territorierna.

Vid sammansättningen av övervakningskommittén ska hänsyn tas till antalet medlemsstater, tredjeländer, partnerländer och utomeuropeiska länder och territorier som deltar i det berörda Interregprogrammet.

2.   Den förvaltande myndigheten ska offentliggöra en förteckning över medlemmarna i övervakningskommittén på den webbplats som avses i artikel 36.2.

3.   Kommissionens företrädare ska delta i övervakningskommitténs arbete i egenskap av rådgivare.

Artikel 30

Övervakningskommitténs funktioner

1.   Övervakningskommittén ska granska

a)

framstegen med att genomföra programmet och att uppnå delmålen och målen i Interregprogrammet,

b)

eventuella frågor som påverkar Interregprogrammets prestation och de åtgärder som vidtagits för att lösa de frågorna,

c)

när det gäller finansieringsinstrumenten, de aspekter av förhandsbedömningen som anges i artikel 58.3 i förordning (EU) 2021/1060 och i det strategidokument som avses i artikel 59.1 i den förordningen,

d)

framstegen med att genomföra utvärderingar, sammanfattande utvärderingar och uppföljning av resultaten,

e)

genomförandet av kommunikations- och synlighetsåtgärder,

f)

framstegen med att genomföra Interreginsatser av strategisk betydelse och, i tillämpliga fall, av stora infrastrukturprojekt, och

g)

framstegen med att bygga upp administrativ kapacitet hos offentliga institutioner och bidragsmottagare, om det är relevant.

2.   Utöver de uppgifter som rör det urval av insatser som anges i artikel 22 ska övervakningskommittén godkänna

a)

de metoder och kriterier som tillämpas för urvalet av insatser, inklusive alla ändringar av dessa, efter att när så begärs ha underrättat kommissionen i enlighet med artikel 22.2 i denna förordning, utan att det påverkar tillämpningen av artikel 33.3 b, c och d i förordning (EU) 2021/1060,

b)

utvärderingsplanen och alla ändringar av planen,

c)

alla förslag från den förvaltande myndigheten om ändring av Interregprogrammet, inklusive överföring i enlighet med artikel 19.5, och

d)

den slutliga resultatrapporten.

Artikel 31

Översyn

1.   Kommissionen får anordna en översyn i syfte att granska Interregprogrammens resultat.

Översynen får göras skriftligt.

2.   Den förvaltande myndigheten ska på kommissionens begäran inom en månad förse kommissionen med kortfattad information om de aspekter som anges i artikel 30.1. Den informationen ska vara baserad på de mest aktuella uppgifter som är tillgängliga för medlemsstaterna och, i tillämpliga fall, tredjeländer, partnerländer och utomeuropeiska länder och territorier.

3.   Resultaten av översynen ska dokumenteras i godkända protokoll.

4.   Den förvaltande myndigheten ska följa upp de frågor som kommissionen tar upp och inom tre månader från dagen för översynen informera kommissionen om vilka åtgärder som vidtagits.

Artikel 32

Dataöverföring

1.   Varje förvaltande myndighet ska senast den 31 januari, den 30 april, den 31 juli och den 31 oktober varje år på elektronisk väg överföra kumulativa uppgifter för respektive Interregprogram till kommissionen i enlighet med den mall som återfinns i bilaga VII till förordning (EU) 2021/1060, med undantag för de uppgifter som krävs enligt punkterna 2 b och 3 i denna artikel som ska överlämnas senast den 31 januari och 31 juli varje år.

Den första överföringen ska göras senast den 31 januari 2022 och den sista överföringen senast den 31 januari 2030.

2.   De uppgifter som avses i punkt 1 ska för varje prioritering delas upp på specifika mål och ska avse

a)

antalet utvalda Interreginsatser, insatsernas totala stödberättigande kostnad, bidraget från respektive Interregfond och de totala stödberättigande utgifter som de samordnande partnerna redovisat för den förvaltande myndigheten, allt uppdelat efter interventionstyp,

b)

värden för output- och resultatindikatorer för de utvalda Interreginsatserna och värden som uppnåtts genom de slutförda Interreginsatserna.

3.   För finansieringsinstrument ska uppgifter även lämnas om följande:

a)

Stödberättigande utgifter per typ av finansiell produkt.

b)

Beloppet på de förvaltningskostnader och förvaltningsavgifter som redovisats som stödberättigande utgifter.

c)

Beloppet, per typ av finansiell produkt, på de privata och offentliga medel som utnyttjats utöver fonderna.

d)

Ränta och andra vinster som uppkommit genom Interregfondernas stöd till de finansieringsinstrument som avses i artikel 60 i förordning (EU) 2021/1060 och återbetalade medel som hänför sig till sådant stöd från Interregfonderna som avses i artikel 62 i den förordningen.

e)

Det totala värdet av lån, kapitalinvesteringar eller investeringar i form av kapital likställt med eget kapital hos slutmottagare som garanterats genom programmedel och som faktiskt betalats ut till slutmottagare.

4.   De uppgifter som överlämnas i enlighet med denna artikel ska vara tillförlitliga och återspegla de uppgifter som finns i det elektroniska system som det hänvisas till i artikel 72.1 e i förordning (EU) 2021/1060 från och med slutet av den månad som föregår inlämningsmånaden.

5.   Den förvaltande myndigheten ska offentliggöra eller tillhandahålla en länk till alla uppgifter som överförs till kommissionen på den webbplats som avses i artikel 36.2.

Artikel 33

Slutlig resultatrapport

1.   Varje förvaltande myndighet ska senast den 15 februari 2031 lämna en slutlig resultatrapport om respektive Interregprogram till kommissionen.

Den slutliga resultatrapporten ska lämnas in med hjälp av den mall som fastställts i enlighet med artikel 43.5 i förordning (EU) 2021/1060.

2.   Den slutliga resultatrapporten ska innehålla en bedömning av programmålens förverkligande utifrån de aspekter som anges i artikel 30, utom när det gäller artikel 30.1 c och 30.2 d.

3.   Kommissionen ska granska den slutliga resultatrapporten och informera den förvaltande myndigheten om eventuella synpunkter inom fem månader från dagen för mottagandet av rapporten. Om sådana synpunkter lämnas ska den förvaltande myndigheten tillhandahålla all information som behövs med avseende på dessa synpunkter och, om så är befogat, inom tre månader från mottagandet av synpunkterna informera kommissionen om de åtgärder som har vidtagits. Kommissionen ska, inom två månader efter att ha mottagit all nödvändig information från förvaltningsmyndigheten, underrätta den förvaltande myndigheten om godtagandet av rapporten. Om kommissionen inte underrättar den förvaltande myndigheten inom dessa tidsfrister, ska rapporterna anses vara godkända.

4.   Den förvaltande myndigheten ska offentliggöra den slutliga resultatrapporten på den webbplats som avses i artikel 36.2.

Artikel 34

Indikatorer för Interregprogrammen

1.   Gemensamma output- och resultatindikatorer enligt bilaga I till förordning (EU) 2021/1058 och, om nödvändigt, programspecifika output- och resultatindikatorer, ska användas i enlighet med artikel 16.1 i förordning (EU) 2021/1060 och artiklarna 17.3 e ii och 32.2 b i den här förordningen.

2.   I tillämpliga fall ska programspecifika output- och resultatindikatorer användas utöver de indikatorer som valts enligt punkt 1.

Alla gemensamma output- och resultatindikatorer enligt tabell 2 i bilaga I till förordning (EU) 2021/1058 får också användas av specifika mål som sorterar under de politiska målen 1–5 eller, i tillämpliga fall, under de Interregspecifika mål som anges i artikel 14.4 och 14.5 i den här förordningen.

3.   För outputindikatorer ska utgångsvärdet fastställas till noll. Delmålen för 2024 och målen för 2029 ska vara kumulativa.

AVSNITT II

Utvärdering och kommunikation

Artikel 35

Utvärdering under programperioden

1.   Medlemsstaten eller den förvaltande myndigheten ska utvärdera programmen mot ett eller flera av följande kriterier: ändamålsenlighet, effektivitet, relevans, samstämmighet och unionsmervärde med syftet att förbättra kvaliteten när det gäller utformning och genomförande av programmen. Utvärderingarna får också täcka andra relevanta kriterier, så som inkludering, icke-diskriminering och synlighet, och får omfatta fler än ett Interregprogram.

2.   Utöver de utvärderingar som avses i punkt 1 ska en utvärdering av varje program för att bedöma dess genomslag göras senast den 30 juni 2029.

3.   Utvärderingarna ska anförtros interna eller externa experter som är funktionellt oberoende.

4.   Den förvaltande myndigheten ska säkerställa att det finns förfaranden som gör det möjligt att ta fram och samla in de uppgifter som krävs för utvärderingarna.

5.   Den förvaltande myndigheten ska upprätta en utvärderingsplan som får omfatta fler än ett Interregprogram.

6.   Den förvaltande myndigheten ska lägga fram utvärderingsplanen för övervakningskommittén senast ett år efter godkännandet av Interregprogrammet.

7.   Den förvaltande myndigheten ska offentliggöra alla utvärderingar på den webbplats som avses i artikel 36.2.

Artikel 36

Den förvaltande myndighetens och partnernas skyldigheter vad gäller öppenhet och kommunikation

1.   Varje förvaltande myndighet ska ha en kommunikationsansvarig för varje Interregprogram. En kommunikationsansvarig kan ansvara för mer än ett program.

2.   Den förvaltande myndigheten ska inom sex månader från godkännandet av Interregprogrammet enligt artikel 18 se till att det finns en webbplats med information om varje Interregprogram som den ansvarar för med uppgift om programmets mål, verksamhet, tillgängliga finansieringsmöjligheter och resultat.

3.   Artikel 49.2–49.6 i förordning (EU) 2021/1060 om den förvaltande myndighetens skyldigheter ska tillämpas.

4.   Varje partner i en Interreginsats eller varje organ som genomför ett finansieringsinstrument ska tillkännage stöd från en Interregfond, inklusive medel som återanvänts för finansieringsinstrument i enlighet med artikel 62 i förordning (EU) 2021/1060 till Interreginsatsen genom

a)

att på partnerns officiella webbplats eller sidor på sociala medier, om sådana finns, ge en kort beskrivning av Interreginsatsen som står i proportion till omfattningen av stödet från en Interregfond, inklusive dess mål och resultat, där Interregfondens ekonomiska stöd framhävs,

b)

att i dokument och kommunikationsmaterial som rör genomförandet av Interreginsatsen göra ett uttalande som på ett tydligt sätt framhäver stödet från en Interregfond, avsett för allmänheten eller deltagarna,

c)

att sätta upp hållbara skyltar eller anslagstavlor som är tydligt synbara för allmänheten och som visar unionens emblem i enlighet med de tekniska egenskaper som fastställs i bilaga IX till förordning (EU) 2021/1060 så snart det praktiska genomförandet av en Interreginsats som innebär fysiska investeringar eller inköp av utrustning inleds eller inköpt utrustning installeras, vad gäller insatser som stöds av en Interregfond, om den totala kostnaden för insatsen överstiger 100 000 EUR,

d)

att för Interreginsatser som inte omfattas av led c, med undantag av när bidragsmottagaren är en fysisk person, offentligt anslå minst en affisch i minst A3-format eller en motsvarande elektronisk bildskärm med information om Interreginsatsen som framhäver att insatsen stöds genom en Interregfond,

e)

att för insatser av strategisk betydelse och insatser vars totala kostnad överstiger 5 000 000 EUR anordna ett informationsevenemang som i god tid involverar kommissionen och ansvarig förvaltande myndighet.

Termen Interreg ska användas intill unionens emblem i enlighet med artikel 47 i förordning (EU) 2021/1060.

5.   För småprojektsfonder och finansiella instrument ska bidragsmottagaren med hjälp av avtalsvillkoren säkerställa att slutmottagaren uppfyller kraven på att kommunicera offentligt om Interreginsatsen.

För finansieringsinstrument ska slutmottagaren framhålla unionsfinansieringens ursprung och säkerställa dess synlighet, i synnerhet när åtgärderna och deras resultat framhålls, genom att tillhandahålla enhetlig, verkningsfull och riktad information till olika målgrupper, däribland medierna och allmänheten.

6.   Om korrigerande åtgärder inte har införts ska den förvaltande myndigheten vidta åtgärder med beaktande av proportionalitetsprincipen genom att dra tillbaka högst 2 % av stödet från fonderna till

a)

den berörda bidragsmottagare som inte fullgör sina skyldigheter enligt artikel 47 i förordning (EU) 2021/1060 eller punkterna 4 och 5 i den här artikeln, eller

b)

den berörda slutmottagaren som inte uppfyller kraven i punkt 5.

KAPITEL V

STÖDBERÄTTIGANDE

Artikel 37

Regler om utgifternas stödberättigande

1.   En Interreginsats får helt eller delvis genomföras utanför en medlemsstat, inklusive utanför unionen, under förutsättning att Interreginsatsen bidrar till målen för respektive Interregprogram.

2.   Utan att det påverkar tillämpningen av reglerna om stödberättigande i artiklarna 63–68 i förordning (EU) 2021/1060, i artiklarna 5 och 7 i förordning (EU) 2021/1058 eller i detta kapitel, inklusive i akter som antas inom ramen för dessa, får de deltagande medlemsstaterna och, i tillämpliga fall, tredjeländerna, partnerländerna och de utomeuropeiska länderna och territorierna genom ett gemensamt beslut i övervakningskommittén fastställa kompletterande regler om utgifternas stödberättigande för Interregprogrammet enbart för utgiftskategorier som inte omfattas av dessa bestämmelser. Dessa kompletterande regler ska omfatta Interregprogrammet i sin helhet.

Om man i ett Interregprogram väljer ut insatser på grundval av ansökningsomgångar ska dessa kompletterande regler antas innan ansökningsomgångarna offentliggörs. I övriga fall ska dessa kompletterande regler antas innan insatserna väljs ut.

3.   I frågor som inte omfattas av reglerna om stödberättigande i artiklarna 63–68 i förordning (EU) 2021/1060, i artiklarna 5 och 7 i förordning (EU) 2021/1058 och i detta kapitel, inklusive i akter som antas inom ramen för dessa eller i regler som fastställs i enlighet med punkt 2 i den här artikeln, ska de nationella reglerna i den medlemsstat och, i tillämpliga fall, de tredjeländer, partnerländer och utomeuropeiska länder och territorier där utgiften uppkommer tillämpas.

4.   Om den förvaltande myndigheten och revisionsmyndigheten har skilda uppfattningar om själva stödberättigandet som sådant när det gäller en Interreginsats som valts ut inom ett Interregprogram ska den förvaltande myndighetens uppfattning gälla, med vederbörligt beaktande av övervakningskommitténs yttrande.

5.   Utomeuropeiska länder och territorier ska inte vara berättigade till stöd från Eruf inom Interregprogrammen, men de får delta i dessa program på de villkor som fastställs i denna förordning.

Artikel 38

Allmänna bestämmelser om kostnadskategoriernas stödberättigande

1.   De deltagande medlemsstaterna och, i tillämpliga fall, tredjeländerna, partnerländerna och de utomeuropeiska länderna och territorierna får i övervakningskommittén för ett Interregprogram komma överens om att utgifter som omfattas av en eller flera av de kategorier som avses i artiklarna 39–44 inte ska vara stödberättigande inom en eller flera prioriteringar i ett Interregprogram.

2.   Alla utgifter som är stödberättigande i enlighet med denna förordning ska avse kostnader för inledande av eller inledande och genomförande av en insats eller en del av en insats.

3.   Följande kostnader är inte stödberättigande:

a)

Böter, ekonomiska påföljder och utgifter för rättsliga tvister.

b)

Kostnader för gåvor.

c)

Kostnader som beror på fluktuationer i valutakurserna.

4.   Om den schablonsats som föreskrivs i artikel 56.1 i förordning (EU) 2021/1060 används för beräkningen av stödberättigande kostnader utöver insatsens direkta personalkostnader får det inte tillämpas på direkta personalkostnader som beräknats på grundval av en schablonsats som avses i artikel 39.3 c i den här förordningen.

5.   Genom undantag från artikel 76.1 c i förordning (EU) 2021/1060 ska bidragsmottagare från länder som inte har infört euron som sin valuta omvandla utgifter som betalats i annan valuta än euro till euro med hjälp av kommissionens månatliga växelkurs för den månad under vilken utgifterna lämnades in för kontroll.

Artikel 39

Personalkostnader

1.   Personalkostnader ska bestå av bruttokostnaderna för personal med följande typer av anställning hos Interregpartnern:

a)

Heltidsanställning.

b)

Deltidsanställning med en fast andel av arbetstiden per månad.

c)

Deltidsanställning med ett varierande antal arbetstimmar per månad.

d)

Timanställning.

2.   Personalkostnader ska begränsas till följande:

a)

Löner som betalats ut i samband med verksamhet som enheten inte skulle utföra om det inte vore för den berörda insatsen, som fastställts i ett anställningsbevis, antingen i form av ett anställnings- eller arbetsavtal eller ett anställningsbeslut eller i lag, och som gäller de ansvarsområden som anges i arbetsbeskrivningen för den berörda arbetstagaren.

b)

Eventuella andra kostnader som arbetsgivaren haft och betalat och som är direkt kopplade till löner, till exempel skatter och sociala avgifter inklusive pensioner, i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 883/2004 (20), förutsatt att de

i)

har fastställts i ett anställningsbevis eller är lagstadgade,

ii)

är förenliga med den lagstiftning som det hänvisas till i anställningsbeviset och med gängse praxis i det land eller den organisation där arbetstagaren faktiskt arbetar, eller bådadera, och

iii)

inte kan återkrävas av arbetsgivaren.

När det gäller första stycket a får utbetalningar till fysiska personer som arbetar för Interregpartnern enligt ett annat avtal än ett anställnings- eller arbetsavtal likställas med löneutbetalningar och ett sådant avtal ska anses vara ett anställningsbevis.

3.   Personalkostnaderna får ersättas antingen

a)

i enlighet med artikel 53.1 a i förordning (EU) 2021/1060, styrkta med anställningsbevis och lönespecifikationer,

b)

enligt de förenklade kostnadsalternativ som anges i artikel 53.1 b–f i förordning (EU) 2021/1060.

c)

som en schablonsats upp till 20 % av insatsens direkta kostnader utöver de direkta personalkostnaderna utan något krav på att medlemsstaten ska fastställa den tillämpliga satsen på grundval av en beräkning, eller

d)

som en timlön i enlighet med artikel 55.2–55.4 i förordning (EU) 2021/1060 för antingen direkta personalkostnader för personer som arbetar heltid med insatsen eller för personer som arbetar deltid med insatsen enligt punkt 4 b i den här artikeln.

4.   Personalkostnaderna för personer som arbetar deltid med insatsen får beräknas antingen

a)

som en fast procentsats av bruttopersonalkostnaden i enlighet med artikel 55.5 i förordning (EU) 2021/1060, eller

b)

som en varierande andel av bruttopersonalkostnaden, i enlighet med att det antal arbetstimmar som ägnas åt insatsen varierar från månad till månad, baserat på ett tidsregistreringssystem som täcker 100 % av arbetstagarens arbetstid.

5.   För personal anställd i enlighet med punkt 1 d ska timlönen multipliceras med det faktiska antalet timmar som personerna enligt ett tidsregistreringssystem har arbetat med insatsen.

Artikel 40

Kontorskostnader och administrativa kostnader

1.   Kontorskostnader och administrativa kostnader ska begränsas till följande:

a)

Hyra för kontorslokaler.

b)

Försäkringsavgifter och skatter och avgifter för de byggnader där personalen är inhyst och för kontorsutrustningen (såsom försäkring mot brand eller stöld).

c)

Allmänna nyttigheter (såsom el, värme, vatten).

d)

Kontorsmateriel.

e)

Räkenskaper.

f)

Arkiv.

g)

Underhåll, städning och reparationer.

h)

Säkerhet.

i)

It-system.

j)

Kommunikation (såsom telefon, fax, internet, post, visitkort).

k)

Bankavgifter för att öppna och förvalta kontot eller kontona, om genomförandet av en insats kräver att det öppnas ett separat konto.

l)

Avgifter för ekonomiska transaktioner över gränserna.

2.   Kontorskostnader och administrativa kostnader får beräknas som en fast procentsats av bruttopersonalkostnaden i enlighet med artikel 54 första stycket b i förordning (EU) 2021/1060.

Artikel 41

Kostnader för resor och logi

1.   Kostnader för resor och logi, oavsett om sådana kostnader uppkommer och betalas inom eller utanför programområdet, ska begränsas till följande kostnadsdelar:

a)

Kostnader för resor (såsom biljetter, rese- och bilförsäkring, bränsle, milersättning, vägtullar och parkeringsavgifter).

b)

Kostnader för måltider.

c)

Kostnader för logi.

d)

Kostnader för visum.

e)

Dagtraktamenten.

2.   För de kostnadsdelar som anges i punkt 1 a–d som täcks av ett dagtraktamente ska ingen annan ersättning betalas ut utöver dagtraktamentet.

3.   Kostnader för externa experters och tjänsteleverantörers resor och logi ingår i de kostnader för extern sakkunskap och externa tjänster som anges i artikel 42.

4.   Utgifter för de kostnadsdelar som anges i punkt 1 a–d som betalats direkt av en av bidragsmottagarens anställda ska styrkas med ett kvitto på att bidragsmottagaren återbetalat utgifterna till arbetstagaren.

5.   Kostnaderna för resor och logi för en insats får beräknas som en schablonsats upp till 15 % av insatsens direkta personalkostnader, utan något krav på att medlemsstaten ska fastställa den tillämpliga satsen på grundval av en beräkning.

Artikel 42

Kostnader för extern sakkunskap och externa tjänster

När det gäller kostnader för extern sakkunskap och externa tjänster ska utgifterna begränsas till följande tjänster och sakkunskap som tillhandahålls av ett offentligt eller privat organ eller en fysisk person, annan än bidragsmottagaren, och alla partner i insatsen:

a)

Studier eller undersökningar (t.ex. utvärderingar, strategier, projektbeskrivningar, konstruktionsritningar, handledningar).

b)

Utbildning.

c)

Översättningar.

d)

Utveckling, ändring och uppdatering av it-system och webbplatser.

e)

Marknadsföring, kommunikation, reklam, pr-material, pr-verksamheter eller information i samband med en insats eller ett program.

f)

Ekonomisk förvaltning.

g)

Tjänster i samband med anordnande och genomförande av evenemang eller möten (bl.a. hyra, catering eller tolkning).

h)

Deltagande i evenemang (såsom deltagaravgifter).

i)

Juridisk rådgivning och notarietjänster, teknisk och ekonomisk sakkunskap, andra konsult- och redovisningstjänster.

j)

Immateriella rättigheter.

k)

Kontroller enligt artikel 74.1 a i förordning (EU) 2021/1060 och artikel 46.1 i den här förordningen.

l)

Kostnader för bokföringsfunktionen på programnivå enligt artikel 76 i förordning (EU) 2021/1060 och artikel 47 i den här förordningen.

m)

Kostnader för revision på programnivå enligt artiklarna 78 och 81 i förordning (EU) 2021/1060 och artiklarna 48 och 49 i den här förordningen.

n)

Garantier som tillhandahålls av en bank eller något annat finansinstitut när detta krävs enligt unionsrätten eller nationell rätt eller i ett programdokument som antagits av övervakningskommittén.

o)

Resor och logi för externa experter, talare, mötesordförande samt tjänsteleverantörer.

p)

Annan särskild sakkunskap och andra särskilda tjänster som behövs för insatserna.

Artikel 43

Kostnader för utrustning

1.   Kostnader för utrustning som köps, hyrs eller leasas av bidragsmottagaren för insatsen och som inte omfattas av artikel 40 ska begränsas till följande:

a)

Kontorsutrustning.

b)

Hårdvara och programvara.

c)

Möbler och inredning.

d)

Laboratorieutrustning.

e)

Maskiner och instrument.

f)

Verktyg eller anordningar.

g)

Fordon.

h)

Annan särskild utrustning som behövs för insatserna.

2.   Kostnader för inköp av begagnad utrustning kan vara stödberättigande på följande villkor:

a)

Inget annat stöd har mottagits för utrustningen från Interregfonderna eller från de fonder som anges i artikel 1.1 a i förordning (EU) 2021/1060.

b)

Dess pris är inte högre än det gängse priset på marknaden.

c)

Utrustningen har de tekniska egenskaper som behövs för insatsen och uppfyller gällande normer och standarder.

Artikel 44

Kostnader för infrastruktur och bygg- och anläggningsarbeten

Kostnader för infrastruktur och bygg- och anläggningsarbeten ska begränsas till följande:

a)

Förvärv av mark i enlighet med artikel 64.1 b i förordning (EU) 2021/1060.

b)

Bygglov.

c)

Byggnadsmaterial.

d)

Arbetskraft.

e)

Specialuppdrag (såsom marksanering eller minröjning).

KAPITEL VI

INTERREGPROGRAMMENS MYNDIGHETER, FÖRVALTNING, KONTROLL OCH REVISION

Artikel 45

Interregprogrammens myndigheter

1.   Medlemsstaterna och, i tillämpliga fall, de tredjeländer, partnerländer och utomeuropeiska länder och territorier som deltar i ett Interregprogram ska för tillämpningen av artikel 71 i förordning (EU) 2021/1060 ange en enda förvaltande myndighet och en enda revisionsmyndighet.

2.   Den förvaltande myndigheten och revisionsmyndigheten ska vara belägna i samma medlemsstat.

3.   När det gäller det gränsöverskridande Peace plus-programmet ska det särskilda programorganet på EU-nivå, när det anges som förvaltande myndighet, anses vara beläget i en medlemsstat.

4.   Medlemsstaterna och, i tillämpliga fall, de tredjeländer, partnerländer och utomeuropeiska länder och territorier som deltar i ett Interregprogram får ange en europeisk gruppering för territoriellt samarbete som förvaltande myndigheten för det programmet.

5.   Om den förvaltande myndigheten anger ett eller flera förmedlande organ inom ett Interregprogram i enlighet med artikel 71.3 i förordning (EU) 2021/1060 ska det förmedlande organet utföra dessa uppgifter i fler än en deltagande medlemsstat eller, i tillämpliga fall, i ett tredjeland, partnerland eller utomeuropeiskt land eller territorium. Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 22 i den här förordningen får ett eller flera förmedlande organ utföra dessa uppgifter i endast en deltagande medlemsstat eller, i tillämpliga fall, i ett tredjeland, partnerland eller utomeuropeiskt land eller territorium om ett sådant tillvägagångssätt grundar sig på befintliga strukturer.

Artikel 46

Den förvaltande myndighetens uppgifter

1.   Den förvaltande myndigheten för ett Interregprogram ska utföra de uppgifter som fastställs i artiklarna 72, 74 och 75 i förordning (EU) 2021/1060 med undantag av att välja ut de insatser som avses i artiklarna 72.1 a och 73 i den förordningen och, om bokföringsfunktionen utförs av ett annat organ i enlighet med artikel 47 i den här förordningen, med undantag för utbetalningar till bidragsmottagare som avses i artikel 74.1 b i förordning(EU) 2021/1060. Dessa uppgifter ska utföras inom hela det territorium som det programmet omfattar, med förbehåll för de undantag som anges i kapitel VIII i den här förordningen.

2.   Den förvaltande myndigheten ska efter samråd med medlemsstaterna och, i tillämpliga fall, de tredjeländer, partnerländer eller utomeuropeiska länder och territorier som deltar i Interregprogrammet inrätta ett gemensamt sekretariat, med personal med hänsyn till programpartnerskapet.

Det gemensamma sekretariatet ska bistå den förvaltande myndigheten och övervakningskommittén när de utför sina respektive uppgifter. Det gemensamma sekretariatet ska också ge information till potentiella bidragsmottagare om finansieringsmöjligheter inom Interregprogrammen samt bistå bidragsmottagare och partner vid genomförandet av insatserna.

För Interregprogram som också får stöd genom unionens finansieringsinstrument för yttre åtgärder får en eller flera filialer till det gemensamma sekretariatet inrättas i ett eller flera partnerländer eller utomeuropeiska länder eller territorier, så att dess uppgifter kan utföras närmare potentiella bidragsmottagare eller partner från respektive partnerland eller utomeuropeiskt land eller territorium.

3.   Genom undantag från artikel 74.1 a i förordning (EU) 2021/1060 och utan att det påverkar artikel 45.5 i den här förordningen får medlemsstaterna och, i tillämpliga fall, tredjeländer, partnerländer eller utomeuropeiska länder och territorier som deltar i Interregprogrammet, besluta att de förvaltningskontroller som avses i artikel 74.1 a i förordning (EU) 2021/1060 ska ske på så sätt att varje medlemsstat fastställer ett organ eller en person som ska ansvara för denna kontroll inom medlemsstatens territorium (kontrollant).

4.   Kontrollanterna får vara samma organ som ansvarar för att utföra sådana kontroller för programmen för målet Investering för sysselsättning och tillväxt, eller – vad gäller tredjeländer, partnerländer och utomeuropeiska länder och territorier – organ som ansvarar för att utföra jämförbara kontroller inom unionens finansieringsinstrument för yttre åtgärder. Varje kontrollant ska vara funktionellt oberoende av revisionsmyndigheten och alla medlemmar av revisorsgruppen.

5.   Om det har beslutats att förvaltningskontroller ska utföras av fastställda kontrollanter enligt punkt 4 ska den förvaltande myndigheten försäkra sig om att utgifterna för bidragsmottagare som deltar i en insats har kontrollerats av en fastställd kontrollant.

6.   Varje medlemsstat, tredjeland, partnerland eller utomeuropeiskt land eller territorium ska säkerställa att en bidragsmottagares utgifter kan kontrolleras inom tre månader efter det att den berörda bidragsmottagaren har lämnat in handlingarna.

7.   Varje medlemsstat, tredjeland, partnerland eller utomeuropeiskt land eller territorium ska ansvara för de kontroller som utförs inom dess territorium.

8.   Varje medlemsstat, tredjeland, partnerland och utomeuropeiskt land och territorium ska till kontrollant utse antingen en nationell eller regional myndighet eller ett privat organ eller en fysisk person i enlighet med punkt 9.

9.   När den kontrollant som utför förvaltningskontroller är ett privat organ eller en fysisk person ska denna kontrollant uppfylla åtminstone ett av följande krav:

a)

Vara medlem i ett nationellt organ eller institut för redovisning eller revision som i sin tur är medlem i Internationella revisorsförbundet (Ifac).

b)

Vara medlem i ett nationellt organ eller institut för redovisning eller revision utan att vara medlem i Ifac, men åta sig att utföra förvaltningskontrollerna i överensstämmelse med Ifacs standarder och etik.

c)

Vara registrerad som lagstadgad revisor i det offentliga registret hos ett offentligt tillsynsorgan i en medlemsstat i överensstämmelse med de principer för offentlig tillsyn som anges i Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/43/EG (21).

d)

Vara registrerad som lagstadgad revisor i ett offentligt register hos ett offentligt tillsynsorgan i ett tredjeland, partnerland eller utomeuropeiskt land eller territorium, varvid detta register måste följa de principer för offentlig tillsyn som anges i det berörda landets lagstiftning.

Artikel 47

Bokföringsfunktionen

1.   Medlemsstaterna och, i tillämpliga fall, de tredjeländer, partnerländer och utomeuropeiska länder och territorier som deltar i ett Interregprogram får komma överens om arrangemang för utförandet av bokföringsfunktionen.

2.   Bokföringsfunktionen ska bestå av de uppgifter som anges i artikel 76.1 a och b i förordning (EU) 2021/1060 och ska också omfatta de betalningar som görs av kommissionen och, som allmän regel, de betalningar som görs till den samordnande partnern i enlighet med artikel 74.1 b i den förordningen.

Artikel 48

Revisionsmyndighetens uppgifter

1.   Revisionsmyndigheten för ett Interregprogram ska utföra de uppgifter som föreskrivs i denna artikel och i artikel 49 inom hela det territorium som omfattas av det Interregprogrammet.

Om revisionsmyndigheten inte har befogenhet i hela det territorium som omfattas av ett samarbetsprogram ska den bistås av en revisorsgrupp bestående av företrädare från varje medlemsstat och, i tillämpliga fall, varje tredjeland, partnerland eller utomeuropeiskt land eller territorium som deltar i Interregprogrammet. Varje medlemsstat och, i tillämpliga fall, varje tredjeland, partnerland eller utomeuropeiskt land eller territorium ska ansvara för de revisioner som utförs inom dess territorium.

Varje företrädare från varje medlemsstat och, i tillämpliga fall, varje tredjeland, partnerland eller utomeuropeiskt land eller territorium som deltar i Interregprogrammet ska ha ansvaret för att tillhandahålla de fakta som hör samman med utgifter på dennes territorium och som krävs för revisionsmyndighetens bedömning.

Revisorsgruppen ska utses inom tre månader från det att Interregprogrammet har godkänts enligt artikel 18. Den ska själv fastställa sin arbetsordning och ska ha Interregprogrammets revisionsmyndighet som ordförande.

Revisorerna ska vara funktionellt oberoende av de organ eller personer som ansvarar för förvaltningskontroller enligt artikel 46.3.

2.   Revisionsmyndigheten för ett Interregprogram ska ansvara för att utföra systemrevisioner och insatsrevisioner i syfte att ge kommissionen en oberoende försäkran om att förvaltnings- och kontrollsystemen fungerar på ett effektivt sätt och att utgifterna i de räkenskaper som lämnas till kommissionen är lagliga och korrekta.

3.   Om ett Interregprogram ingår i den population från vilken kommissionen väljer ut ett gemensamt stickprov enligt artikel 49.1 ska revisionsmyndigheten utföra de insatsrevisioner som kommissionen väljer ut i syfte att ge kommissionen en oberoende försäkran om att förvaltnings- och kontrollsystemen fungerar på ett effektivt sätt.

4.   Revisionsarbetet ska utföras i enlighet med internationellt vedertagna revisionsstandarder.

5.   Revisionsmyndigheten ska senast den 15 februari varje år efter räkenskapsårets utgång upprätta och överlämna ett årligt revisionsuttalande till kommissionen i enlighet med artikel 63.7 i budgetförordningen med hjälp av den mall som fastställs i bilaga XIX till förordning (EU) 2021/1060 och på grundval av allt revisionsarbete som utförts, vilket ska omfatta var och en av följande komponenter:

a)

Räkenskapernas fullständighet, sanningsenlighet och korrekthet.

b)

Lagligheten och korrektheten i de utgifter som redovisats i de räkenskaper som lämnats till kommissionen.

c)

Interregprogrammets förvaltnings- och kontrollsystem.

Om Interregprogrammet ingår i den population från vilken kommissionen väljer ut ett gemensamt stickprov i enlighet med artikel 49.1 ska det årliga revisionsuttalandet bara omfatta de komponenter som avses i första stycket leden a och c i denna punkt.

Tidsfristen den 15 februari får i undantagsfall förlängas av kommissionen till den 1 mars efter ett meddelande från revisionsmyndigheten.

6.   Revisionsmyndigheten ska senast den 15 februari varje år efter räkenskapsårets utgång upprätta och överlämna en årlig kontrollrapport till kommissionen i enlighet med artikel 63.5 b i budgetförordningen med hjälp av den mall som fastställs i bilaga XX till förordning (EU) 2021/1060 och, till stöd för det revisionsuttalande som föreskrivs i punkt 5 i den här artikeln, med en sammanfattning av resultaten, inklusive en analys av systemfelens och systembristernas karaktär och omfattning, de korrigerande åtgärder som föreslagits och genomförts samt resulterande sammanlagd och kvarstående felprocent för de utgifter som tagits upp i de räkenskaper som överlämnats till kommissionen.

7.   Om Interregprogrammet ingår i den population från vilken kommissionen väljer ut ett gemensamt stickprov enligt artikel 49.1 ska revisionsmyndigheten, med hjälp av den mall som fastställs i bilaga XX till förordning (EU) 2021/1060, upprätta en sådan årlig kontrollrapport som avses i punkt 6 i den här artikeln som uppfyller kraven i artikel 63.5 b i budgetförordningen och som styrker det revisionsuttalande som föreskrivs i punkt 5 i den här artikeln.

Den rapporten ska innehålla en sammanfattning av resultaten, inklusive en analys av systemfelens och systembristernas karaktär och omfattning, de korrigerande åtgärder som föreslagits och genomförts, resultaten av revisionsmyndighetens insatsrevisioner när det gäller det gemensamma stickprov som avses i artikel 49.1 samt de finansiella korrigeringar som Interregprogrammets myndigheter har tillämpat med avseende på eventuella enskilda oriktigheter som revisionsmyndigheten upptäckt för dessa insatser.

8.   Revisionsmyndigheten ska överlämna rapporterna om systemrevisioner till kommissionen så snart det kontradiktoriska förfarande som krävs med det berörda revisionsobjektet har avslutats.

9.   Kommissionen och revisionsmyndigheten ska hålla regelbundna sammanträden minst en gång per år, om inte annat överenskommits, i syfte att granska revisionsstrategin, den årliga kontrollrapporten och revisionsuttalandet, samordna sina revisionsplaner och revisionsmetoder och diskutera frågor som rör förbättring av förvaltnings- och kontrollsystemen.

Artikel 49

Insatsrevision

1.   Kommissionen ska välja ut ett gemensamt stickprov av insatser, eller välja andra urvalsenheter, med hjälp av en statistisk urvalsmetod för de insatsrevisioner som revisionsmyndigheterna ska utföra för de Interregprogram som får stöd genom Eruf eller något av unionens finansieringsinstrument för yttre åtgärder med avseende på varje räkenskapsår.

Det gemensamma stickprovet ska vara representativt för alla Interregprogram som ingår i populationen.

Vid urvalet av det gemensamma stickprovet får kommissionen stratifiera grupperna i Interregprogrammen efter deras specifika risker.

2.   Programmyndigheterna ska lämna den information som krävs för urvalet av ett gemensamt stickprov till kommissionen senast den 1 augusti efter varje räkenskapsårs utgång.

Den informationen ska lämnas i ett standardiserat elektroniskt format och den ska vara fullständig och överensstämma med de utgifter som redovisats för kommissionen för referensräkenskapsåret.

3.   Utan att det påverkar tillämpningen av det krav på utförande av revision som avses i artikel 48.2 ska revisionsmyndigheterna för de Interregprogram som omfattas av det gemensamma stickprovet inte utföra några kompletterande insatsrevisioner inom dessa program, om inte detta begärs av kommissionen i enlighet med punkt 8 eller i de fall då en revisionsmyndighet har upptäckt specifika risker.

4.   Kommissionen ska i tillräckligt god tid informera revisionsmyndigheterna för de berörda Interregprogrammen om det gemensamma stickprov som valts ut så att dessa myndigheter kan utföra insatsrevisioner, i regel, senast den 1 september efter varje räkenskapsårs utgång.

5.   De berörda revisionsmyndigheterna ska lämna information om resultaten av dessa revisioner och om eventuella finansiella korrigeringar som gjorts med avseende på enskilda oriktigheter som upptäckts, senast i de årliga kontrollrapporter som ska lämnas till kommissionen i enlighet med artikel 48.6 och 48.7.

6.   Efter sin bedömning av resultaten av de insatsrevisioner som valts ut i enlighet med punkt 1 ska kommissionen, för sin egen försäkran, beräkna en total extrapolerad felprocent med avseende på de Interregprogram som ingår i den population från vilken det gemensamma stickprovet valdes ut.

7.   Om den totala extrapolerade felprocent som avses i punkt 6 är högre än 2 % av de totala utgifter som redovisats för de Interregprogram som ingår i den population från vilken det gemensamma stickprovet valdes ut ska kommissionen beräkna en total kvarstående felprocent, med beaktande av de finansiella korrigeringar som gjorts av Interregprogrammens respektive myndigheter när det gäller enskilda oriktigheter som upptäckts genom de insatsrevisioner som valts ut i enlighet med punkt 1.

8.   Om den totala kvarstående felprocent som avses i punkt 7 är mer än 2 % av de totala utgifter som redovisats för de Interregprogram som ingår i den population från vilken det gemensamma stickprovet valdes ut ska kommissionen avgöra om det är nödvändigt att begära att revisionsmyndigheten för ett specifikt Interregprogram eller en grupp av de mest berörda Interregprogrammen utför kompletterande revisionsarbete i syfte att ytterligare utvärdera felprocenten samt bedöma de korrigerande åtgärder som krävs för de Interregprogram som berörs av de oriktigheter som upptäckts.

9.   På grundval av bedömningen av resultaten av det kompletterande revisionsarbete som begärs i enlighet med punkt 8 i denna artikel får kommissionen begära att kompletterande finansiella korrigeringar görs för de Interregprogram som berörs av de oriktigheter som upptäckts. I sådana fall ska Interregprogrammens myndigheter göra de finansiella korrigeringar som begärts i enlighet med artikel 103 i förordning (EU) 2021/1060.

10.   Varje revisionsmyndighet för ett Interregprogram för vilket den information som avses i punkt 2 i denna artikel saknas, är ofullständig eller inte har lämnats in inom den tidsfrist som fastställs i första stycket i den punkten ska göra ett separat urval för respektive Interregprogram i enlighet med artikel 79 i förordning (EU) 2021/1060.

KAPITEL VII

EKONOMISK FÖRVALTNING

Artikel 50

Budgetåtaganden

Kommissionens beslut om godkännande av Interregprogram enligt artikel 18 i denna förordning ska uppfylla de krav som är nödvändiga för att de ska utgöra finansieringsbeslut i den mening som avses i artikel 110.2 i budgetförordningen vad gäller Eruf och stöd från ett av unionens finansieringsinstrument för yttre åtgärder under delad förvaltning.

Artikel 51

Utbetalningar och förfinansiering

1.   Bidraget från Eruf och, i tillämpliga fall, från unionens finansieringsinstrument för yttre åtgärder till varje Interregprogram ska betalas ut i enlighet med artikel 47.2 till ett enda konto utan nationella underkonton.

2.   Kommissionen ska betala ut förfinansiering som grundas på det sammanlagda stödet från varje Interregfond i enlighet med vad som fastställs i beslutet om godkännande av varje Interregprogram enligt artikel 18, med förbehåll för tillgängliga medel, i årliga delbetalningar på följande sätt och före den 1 juli under åren 2022–2026, eller, under det år beslutet om godkännande antas, senast 60 dagar efter antagandet av beslutet:

a)

2021: 1 %.

b)

2022: 1 %.

c)

2023: 3 %.

d)

2024: 3 %.

e)

2025: 3 %.

f)

2026: 3 %.

3.   Om Interregprogram får stöd från Eruf och IPA III-anslagen för gränsöverskridande samarbete och om bidraget från Eruf utgör 50 % eller mindre av de totala anslagen från unionen, ska kommissionen betala ut förfinansiering i enlighet med de relevanta bestämmelserna i IPA III-förordningen.

4.   Om Interregprogram får stöd från Eruf och NDICI eller Eruf, NDICI och IPA III och om bidraget från Eruf utgör 50 % eller mindre av de totala anslagen från unionen, ska kommissionen betala ut förfinansiering i enlighet med artikel 22.5 i förordning (EU) 2021/947, med beaktande av de faktiska finansiella behoven.

Artiklarna 96 och 97 i förordning (EU) 2021/1060 ska i tillämpliga delar gälla för förfinansieringen i enlighet med första stycket i denna punkt.

5.   Det belopp som betalats ut som förfinansiering ska räknas av i kommissionens räkenskaper varje år för 2021 och 2022 och senast under det sista räkenskapsåret för 2023 och de efterföljande åren samt för belopp som betalats ut som förfinansiering i enlighet med punkterna 3 och 4.

Artikel 52

Återkrav

1.   Den förvaltande myndigheten ska se till att alla belopp som har utbetalats till följd av en oriktighet återkrävs från den samordnande eller enda partnern. Partnerna ska återbetala alla felaktigt utbetalda belopp till den samordnande partnern.

2.   Medlemsstater, tredjeländer, partnerländer eller utomeuropeiska länder och territorier som deltar i ett visst Interregprogram får besluta att den samordnande partnern eller den enda partnern och programmets förvaltningsmyndighet inte är skyldiga att återkräva felaktigt utbetalade belopp som inte överstiger 250 EUR, exklusive räntor, från någon av Interregfonderna till en insats under ett räkenskapsår.

Kommissionen behöver inte tillhandahållas någon information utöver information om fattandet av ett beslut i enlighet med första stycket.

3.   Om den samordnande partnern inte kan utverka en återbetalning från andra partner eller om den förvaltande myndigheten inte kan utverka en återbetalning från den samordnande eller enda partnern, ska den medlemsstat eller det tredjeland, partnerland eller utomeuropeiska land eller territorium på vars territorium den berörda partnern är belägen eller, i fråga om en europeisk gruppering för territoriellt samarbete, är registrerad, till den förvaltande myndigheten återbetala alla belopp som utbetalats felaktigt till den partnern. Den förvaltande myndigheten ska ansvara för att de berörda beloppen återbetalas till unionens allmänna budget, i enlighet med den ansvarsfördelning mellan de deltagande medlemsstaterna, tredjeländerna, partnerländerna eller de utomeuropeiska länderna och territorierna som anges i Interregprogrammet.

4.   När medlemsstaten, tredjelandet, partnerlandet eller det utomeuropeiska landet eller territoriet har återbetalat eventuella belopp som utbetalats felaktigt till en partner får den/det fortsätta eller inleda ett kravförfarande mot den partnern i enlighet med dess nationella rätt. Om återkravet är framgångsrikt får medlemsstaten, tredjelandet, partnerlandet eller det utomeuropeiska landet eller territoriet användas dessa belopp för den nationella medfinansieringen av det berörda Interregprogrammet. Medlemsstaten, tredjelandet, partnerlandet eller det utomeuropeiska landet eller territoriet ska inte ha några rapporteringsskyldigheter gentemot programmyndigheterna, övervakningskommittén eller kommissionen när det gäller sådana nationella återkrav.

5.   Om en medlemsstat eller ett tredjeland, partnerland eller utomeuropeiskt land eller territorium inte har återbetalat eventuella belopp som utbetalats felaktigt till en partner till den förvaltande myndigheten i enlighet med punkt 4 i denna artikel, ska dessa belopp bli föremål för ett betalningskrav som utfärdas av kommissionen, och som om möjligt ska verkställas genom avräkning till medlemsstaten, tredjelandet, partnerlandet eller det utomeuropeiska landet eller territoriet. Ett sådant återkrav ska inte utgöra en finansiell korrigering och ska inte minska stödet från Eruf eller något av unionens finansieringsinstrument för yttre åtgärder till respektive Interregprogram. Det återkrävda beloppet ska utgöra inkomster avsatta för särskilda ändamål i enlighet med artikel 21.3 i budgetförordningen.

Vad avser belopp som en medlemsstat inte återbetalat till den förvaltande myndigheten ska avräkningen gälla påföljande utbetalningar till samma Interregprogram. Den förvaltande myndigheten ska då göra avräkningen till medlemsstaten i enlighet med den ansvarsfördelning mellan de deltagande medlemsstaterna som anges i Interregprogrammet, i den händelse den förvaltande myndigheten eller kommissionen ålägger finansiella korrigeringar.

Vad avser belopp som ett tredjeland, partnerland eller utomeuropeiskt land eller territorium inte har återbetalat till den förvaltande myndigheten ska avräkningen gälla påföljande utbetalningar till program inom ramen för något av unionens finansieringsinstrument för yttre åtgärder.

KAPITEL VIII

TREDJELÄNDERS, PARTNERLÄNDERS, UTOMEUROPEISKA LÄNDERS OCH TERRITORIERS ELLER REGIONALA INTEGRATIONS- OCH SAMARBETSORGANISATIONERS DELTAGANDE I INTERREGPROGRAM MED DELAD FÖRVALTNING

Artikel 53

Tillämpliga bestämmelser

Kapitlen I–VII och kapitel X ska tillämpas på det gränsöverskridande Peace plus-programmet och på deltagande av tredjeländer, partnerländer, utomeuropeiska länder och territorier och regionala integrations- och samarbetsorganisationer som får stöd från unionens finansieringsinstrument för yttre åtgärder inom ramen för Interregprogram, med förbehåll för bestämmelserna i detta kapitel.

Artikel 54

Interregprogrammens myndigheter och deras uppgifter

1.   Varje tredjeland, partnerland och utomeuropeiskt land eller territorium som deltar i ett Interregprogram ska ange en nationell eller regional myndighet som kontaktpunkt för den förvaltande myndigheten (kontaktpunkt).

2.   Den kontaktpunkt eller det nationella organ som motsvarar den kommunikationsansvariga för Interregprogrammet som föreskrivs i artikel 36.1 eller filialen eller filialerna ska stödja den förvaltande myndigheten och partnerna i respektive tredjeland, partnerland eller utomeuropeiskt land och territorium när det gäller de uppgifter som föreskrivs i artikel 36.2–36.6.

Artikel 55

Förvaltningsmetoder

1.   De program inom Interreg A som får stöd både genom Eruf och genom IPA III-anslagen för gränsöverskridande samarbete eller NDICI-anslagen för gränsöverskridande samarbete ska genomföras med delad förvaltning, både i medlemsstaterna och i eventuella deltagande tredjeländer eller partnerländer.

Det gränsöverskridande Peace plus-programmet ska genomföras med delad förvaltning både i Irland och i Förenade kungariket.

2.   Program inom Interreg B och C i vilka bidrag från Eruf kombineras med bidrag från ett eller flera av unionens finansieringsinstrument för yttre åtgärder ska genomföras med delad förvaltning, både i medlemsstaterna och i eventuella deltagande tredjeländer, partnerländer eller utomeuropeiska länder eller territorier eller, när det gäller Interreg D, i de utomeuropeiska länderna eller territorierna, oberoende av om landet eller territoriet i fråga får stöd genom ett eller flera av unionens finansieringsinstrument för yttre åtgärder.

3.   De program inom Interreg D i vilka bidrag från Eruf kombineras med bidrag från ett eller flera av unionens finansieringsinstrument för yttre åtgärder ska genomföras på något av följande sätt:

a)

Med delad förvaltning både i medlemsstaterna och i eventuella deltagande tredjeländer eller utomeuropeiska länder och territorier.

b)

Med delad förvaltning bara i medlemsstaterna och i eventuella deltagande tredjeländer eller utomeuropeiska länder och territorier när det gäller Eruf-utgifter utanför unionen för en eller flera insatser, medan bidragen från ett eller flera av unionens finansieringsinstrument för yttre åtgärder ska förvaltas med indirekt förvaltning.

c)

Genom indirekt förvaltning både i medlemsstaterna och i eventuella deltagande tredjeländer eller utomeuropeiska länder och territorier.

Om ett program inom Interreg D helt eller delvis genomförs genom indirekt förvaltning ska artikel 61 tillämpas.

Artikel 56

Stödberättigande

1.   Genom undantag från artikel 63.2 i förordning (EU) 2021/1060 ska utgifter vara bidragsberättigande för ett bidrag från unionens finansieringsinstrument för yttre åtgärder om de har uppkommit och betalats vid förberedelser för och genomförande av Interreginsatser från och med den 1 januari 2021 eller från och med programmets inlämningsdag, beroende på vilken dag som infaller först, men får begäras från programmet efter den dag då finansieringsavtalet med respektive tredjeland, partnerland eller utomeuropeiskt land och territorium ingicks.

Utgifter för tekniskt stöd som förvaltas av programmyndigheter i en medlemsstat får emellertid begäras från programmet redan före den dag då finansieringsavtalet med respektive tredjeland, partnerland eller utomeuropeiskt land eller territorium ingicks.

2.   Om man i ett Interregprogram väljer ut insatser på grundval av ansökningsomgångar får dessa ansökningsomgångar omfatta ansökningar om bidrag från unionens finansieringsinstrument för yttre åtgärder, även om ansökningsomgångarna inletts och insatserna valts ut innan det relevanta finansieringsavtalet ingicks.

Den förvaltande myndigheten får tillhandahålla det dokument som föreskrivs i artikel 22.6 innan det relevanta finansieringsavtalet ingicks.

Artikel 57

Stora infrastrukturprojekt

1.   Interregprogram i detta kapitel får stödja stora infrastrukturprojekt som består av insatser som omfattar en rad bygg- och anläggningsarbeten, verksamheter eller tjänster avsedda att fylla en odelbar funktion av specifik karaktär med tydligt fastställda mål av gemensamt intresse i syfte att göra investeringar som leder till gränsöverskridande effekter och fördelar och där en budgetandel med en total kostnad på minst 2 500 000 EUR anslås till förvärv, anläggning eller modernisering av infrastruktur.

2.   Varje bidragsmottagare som genomför ett stort infrastrukturprojekt eller en del av ett sådant projekt ska följa tillämpliga regler för offentlig upphandling.

3.   Den medlemsstat som är värd för den förvaltande myndigheten för det relevanta Interregprogrammet ska till kommissionen skicka en förteckning över planerade stora infrastrukturprojekt där tilltänkt namn, plats, budget och samordnande partner för projekten anges. Den förteckningen ska skickas som ett separat dokument antingen när det undertecknade exemplaret av finansieringsavtalet eller en kopia av det genomförandeavtal som avses i artikel 59 överlämnas till kommissionen eller senast två månader före övervakningskommitténs möte eller, i tillämpliga fall, den styrkommitté som väljer det första av de planerade stora infrastrukturprojekten.

4.   Om urval av ett eller flera stora infrastrukturprojekt står på dagordningen för ett möte i övervakningskommittén eller, i tillämpliga fall, styrkommittén ska den förvaltande myndigheten i informationssyfte överlämna en projektbeskrivning för varje sådant projekt till kommissionen senast två månader före mötesdagen. Projektbeskrivningen ska vara högst tre sidor lång och ska innehålla uppgift om namn, plats, budget, samordnande partner och övriga partner samt om de huvudsakliga projektmålen och projektresultaten. Om en projektbeskrivning för ett eller flera stora infrastrukturprojekt inte överlämnas till kommissionen inom den tidsfristen får kommissionen begära att övervakningskommitténs eller styrkommitténs ordförande tar bort de berörda projekten från dagordningen för mötet.

Artikel 58

Upphandling

1.   Om genomförandet av en insats kräver att en bidragsmottagare handlar upp kontrakt om tjänster, leveranser eller bygg-och anläggningsarbeten ska följande regler tillämpas:

a)

Om bidragsmottagaren är belägen i en medlemsstat och är en upphandlande myndighet eller en upphandlande enhet i den mening som avses i den unionslagstiftning som är tillämplig på upphandlingsförfaranden ska myndigheten eller enheten tillämpa nationella lagar och andra författningar.

b)

Om bidragsmottagaren är en offentlig myndighet i ett partnerland inom ramen för IPA III eller NDICI vars medfinansiering överförs till den förvaltande myndigheten får den tillämpa nationella lagar och andra författningar, under förutsättning att finansieringsavtalet medger detta och att kontraktet tilldelas det anbud som ger bäst valuta för pengarna eller, om det är lämpligt, det anbud som erbjuder det lägsta priset, med undvikande av intressekonflikter.

2.   Vid upphandling av andra varor, bygg- och anläggningsarbeten eller tjänster än sådana som avses i punkt 1 i denna artikel ska de upphandlingsförfarande som anges i artiklarna 178 och 179 i budgetförordningen och punkterna 36–41 i kapitel 3 i bilaga I till den förordningen tillämpas.

Artikel 59

Ingående av finansieringsavtal vid delad förvaltning

1.   I syfte att genomföra ett Interregprogram i ett tredjeland, partnerland eller utomeuropeiskt land eller territorium i enlighet med artikel 112.4 i budgetförordningen ska ett finansieringsavtal ingås mellan kommissionen som företrädare för unionen och varje deltagande tredjeland, partnerland eller utomeuropeiskt land eller territorium företrädda i enlighet med deras nationella rättsliga ramar.

2.   Varje finansieringsavtal ska ingås senast den 31 december året efter det år då det första budgetåtagandet gjordes och ska anses ha ingåtts den dag då den sista parten undertecknar avtalet.

Alla finansieringsavtal ska träda i kraft antingen den dag då

a)

den sista parten undertecknar avtalet, eller

b)

tredjelandet, partnerlandet eller det utomeuropeiska landet eller territoriet har avslutat det förfarande som krävs för ratificering i enlighet med dess nationella rättsliga ram och har informerat kommissionen.

3.   Kommissionen ska lägga fram utkastet till finansieringsavtal när den godkänner det externa programmet.

Om ett Interregprogram omfattar flera tredjeländer, partnerländer eller utomeuropeiska länder och territorier ska minst ett finansieringsavtal ingås av båda parter före den dag som anges i punkt 2. Övriga tredjeländer, partnerländer eller utomeuropeiska länder och territorier får underteckna sina respektive finansieringsavtal senast den 30 juni det andra året efter det att det första budgetåtagandet gjordes.

4.   Den medlemsstat som är värd för den förvaltande myndigheten för det relevanta Interregprogrammet

a)

får också underteckna finansieringsavtalet, eller

b)

ska utan dröjsmål underteckna ett genomförandeavtal med varje tredjeland, partnerland eller utomeuropeiskt land och territorium som deltar i det Interregprogrammet, med uppgift om de ömsesidiga rättigheterna och skyldigheterna när det gäller programmets genomförande och ekonomiska förvaltning.

5.   Ett genomförandeavtal som undertecknats i enlighet med punkt 4 b ska åtminstone innehålla följande delar:

a)

Närmare bestämmelser om betalningar.

b)

Ekonomisk förvaltning.

c)

Redovisning.

d)

Rapporteringsskyldigheter.

e)

Granskning, kontroll och revision.

f)

Oriktigheter och återkrav.

6.   Om den medlemsstat som är värd för den förvaltande myndigheten för Interregprogrammet beslutar att underteckna finansieringsavtalet i enlighet med punkt 4 a i denna artikel, ska det finansieringsavtalet anses utgöra ett verktyg för genomförande av unionens budget i enlighet med budgetförordningen, och inte något sådant internationellt avtal som avses i artiklarna 216–219 i EUF-fördraget.

Artikel 60

Andra bidrag än medfinansiering från tredjeländer, partnerländer eller utomeuropeiska länder och territorier

1.   Om ett tredjeland, partnerland eller utomeuropeiskt land eller territorium till den förvaltande myndigheten överför ett ekonomiskt bidrag till stöd för Interregprogrammet, som inte utgörs av dess medfinansiering av unionens stöd till Interregprogrammet, ska reglerna för det ekonomiska bidraget anges i följande dokument:

a)

Om den berörda medlemsstaten undertecknar finansieringsavtalet i enlighet med artikel 59.4 a, antingen

i)

i en separat del av det finansieringsavtalet, eller

ii)

i ett separat genomförandeavtal som undertecknas antingen mellan den medlemsstat som är värd för den förvaltande myndigheten och tredjelandet, partnerlandet eller det utomeuropeiska landet eller territoriet eller direkt mellan den förvaltande myndigheten och den behöriga myndigheten i tredjelandet, partnerlandet eller det utomeuropeiska landet eller territoriet.

b)

Om den berörda medlemsstaten undertecknar ett genomförandeavtal i enlighet med artikel 59.4 b, antingen

i)

i en separat del av det genomförandeavtalet, eller

ii)

i ett kompletterande genomförandeavtal som undertecknas av samma parter som avses i led a.

Vid tillämpningen av första stycket led b i får avsnitten i genomförandeavtalet, i tillämpliga fall, omfatta både det överförda ekonomiska bidraget och unionens stöd till Interregprogrammet.

2.   Ett genomförandeavtal som anges i punkt 1 i denna artikel ska åtminstone omfatta de delar som gäller den medfinansiering från tredjelandet, partnerlandet eller det utomeuropeiska landet eller territoriet som anges i artikel 59.5.

I avtalet ska dessutom följande anges:

a)

Beloppet på det kompletterande ekonomiska bidraget.

b)

Medfinansieringens avsedda användning och villkoren för dess användning, inklusive villkoren för ansökningar om det kompletterande bidraget.

3.   När det gäller det gränsöverskridande Peace plus-programmet ska Förenade kungarikets ekonomiska bidrag till unionens verksamhet i form av sådana externa inkomster avsatta för särskilda ändamål som avses i artikel 21.2 e i budgetförordningen ingå i budgetanslagen för rubrik 2 ”Sammanhållning och värden”, under underrubriken ”Ekonomisk, social och territoriell sammanhållning”.

Bidraget ska vara föremål för ett särskilt finansieringsavtal med Förenade kungariket i enlighet med artikel 59 i denna förordning. Kommissionen och Förenade kungariket samt Irland ska vara parter i detta särskilda finansieringsavtal.

Det särskilda finansieringsavtalet ska ingås innan programmet börjar genomföras så att det särskilda programorganet på EU-nivå kan tillämpa den unionslagstiftning som är tillämplig vid genomförandet av programmet.

KAPITEL IX

SÄRSKILDA BESTÄMMELSER FÖR INDIREKT FÖRVALTNING

Artikel 61

De yttersta randområdenas samarbete

1.   Om ett program inom Interreg D, med den berörda medlemsstatens och regionernas samtycke, helt eller delvis genomförs med indirekt förvaltning i enlighet med artikel 55.3 b eller c i denna förordning ska genomförandeuppgifterna anförtros ett av de organ som förtecknas i artikel 62.1 första stycket led c i budgetförordningen, särskilt ett sådant organ som finns i den deltagande medlemsstaten, inklusive den förvaltande myndigheten för det berörda Interregprogrammet.

2.   I enlighet med artikel 154.6 c i budgetförordningen får kommissionen besluta att inte kräva en sådan förhandsbedömning som avses i punkterna 3 och 4 i den artikeln om de uppgifter som rör budgetgenomförandet och som avses i artikel 62.1 första stycket led c i den förordningen anförtros en förvaltande myndighet i ett sådant Interregprogram för de yttersta randområdena som fastställs i enlighet med artikel 45.1 i den här förordningen och i enlighet med artikel 71 i förordning (EU) 2021/1060.

3.   Om de uppgifter som rör budgetgenomförandet och som avses i artikel 62.1 första stycket led c i budgetförordningen anförtros en organisation i en medlemsstat ska artikel 157 i den förordningen tillämpas.

4.   Om ett program eller en åtgärd som medfinansieras av ett eller flera finansieringsinstrument för yttre åtgärder genomförs av ett tredjeland, partnerland eller utomeuropeiskt land eller territorium eller av något av de andra organ som anges i artikel 62.1 första stycket led c i budgetförordningen eller som avses i förordning (EU) 2021/947 eller beslut 2013/755/EU eller bådadera, ska de relevanta bestämmelserna för dessa instrument tillämpas.

Villkor för genomförandet av delar av ett program inom Interreg D med indirekt förvaltning i enlighet med artikel 55.3 b eller c i denna förordning ska fastställas i ett avtal som ingås mellan kommissionen, den förvaltande myndigheten eller dess medlemsstat och det utsedda organet.

KAPITEL X

SLUTBESTÄMMELSER

Artikel 62

Utövande av delegeringen

1.   Befogenheten att anta delegerade akter ges till kommissionen med förbehåll för de villkor som anges i denna artikel.

2.   Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artikel 16.6 ges till kommissionen tills vidare från och med den 1 juli 2021.

3.   Den delegering av befogenhet som avses i artikel 16.6 får när som helst återkallas av Europaparlamentet eller rådet. Ett beslut om återkallelse innebär att delegeringen av den befogenhet som anges i beslutet upphör att gälla. Beslutet får verkan dagen efter det att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning, eller vid ett senare i beslutet angivet datum. Det påverkar inte giltigheten av delegerade akter som redan har trätt i kraft.

4.   Innan kommissionen antar en delegerad akt ska den samråda med experter som utsetts av varje medlemsstat i enlighet med principerna i det interinstitutionella avtalet av den 13 april 2016 om bättre lagstiftning.

5.   Så snart kommissionen antar en delegerad akt ska den samtidigt delge Europaparlamentet och rådet denna.

6.   En delegerad akt som antas enligt artikel 16.6 ska träda i kraft endast om varken Europaparlamentet eller rådet har gjort invändningar mot den delegerade akten inom en period på två månader från den dag då akten delgavs Europaparlamentet och rådet, eller om både Europaparlamentet och rådet, före utgången av den perioden, har underrättat kommissionen om att de inte kommer att invända. Denna period ska förlängas med två månader på Europaparlamentets eller rådets initiativ.

Artikel 63

Kommittéförfarande

1.   Kommissionen ska biträdas av den kommitté som inrättats i enlighet med artikel 115.1 i förordning (EU) 2021/1060. Denna kommitté ska vara en kommitté i den mening som avses i förordning (EU) nr 182/2011.

2.   När det hänvisas till denna punkt ska artikel 4 i förordning (EU) nr 182/2011 tillämpas.

Artikel 64

Övergångsbestämmelser

Förordning (EU) nr 1299/2013 och varje akt som antagits i enlighet med den förordningen ska fortsätta att tillämpas på program och insatser som får stöd genom Eruf under programperioden 2014–2020.

Artikel 65

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 24 juni 2021.

På Europaparlamentets vägnar

D. M. SASSOLI

Ordförande

På rådets vägnar

A.P. ZACARIAS

Ordförande


(1)  EUT C 440, 6.12.2018, s. 116.

(2)  EUT C 86, 7.3.2019, s. 137.

(3)  Europaparlamentets ståndpunkt av den 26 mars 2019 (EUT C 108, 26.3.2021, s. 247) och rådets ståndpunkt vid första behandlingen av den 27 maj 2021 (ännu inte offentliggjord i EUT). Europaparlamentets ståndpunkt av den 23 juni 2021 (ännu inte offentliggjord i EUT).

(4)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/1060 av den 24 juni 2021 om gemensamma bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden+, Sammanhållningsfonden, Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling samt Europeiska havs- och fiskerifonden, och om finansiella regler för dessa fonder och för Asyl- och migrationsfonden, Fonden för inre säkerhet samt Instrumentet för gränsförvaltning och viseringspolitik (se sidan 159 i detta nummer av EUT).

(5)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/1058 av den 24 juni 2021 om Europeiska regionala utvecklingsfonden och Sammanhållningsfonden (se sidan 60 i detta nummer av EUT).

(6)  Kommissionens förordning (EU) nr 651/2014 av den 17 juni 2014 genom vilken vissa kategorier av stöd förklaras förenliga med den inre marknaden enligt artiklarna 107 och 108 i fördraget (EUT L 187, 26.6.2014, s. 1).

(7)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2020/852 av den 18 juni 2020 om inrättande av en ram för att underlätta hållbara investeringar och om ändring av förordning (EU) 2019/2088 (EUT L 198, 22.6.2020, s. 13).

(8)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/947 av den 9 juni 2021 om inrättande av instrumentet för grannskapspolitik, utvecklingssamarbete och internationellt samarbete - Europa i världen och om ändring och upphävande av Europaparlamentets och rådets beslut nr 466/2014/EU och upphävande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1601, och rådets förordning (EG, Euratom) nr 480/2009 (EUT L 209, 14.6.2021, s. 1).

(9)  Rådets beslut 2013/755/EU av den 25 november 2013 om associering av de utomeuropeiska länderna och territorierna med Europeiska unionen (ULT-beslutet) (EUT L 344, 19.12.2013, s. 1).

(10)  Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1082/2006 av den 5 juli 2006 om en europeisk gruppering för territoriellt samarbete (EGTS) (EUT L 210, 31.7.2006, s. 19).

(11)  Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1059/2003 av den 26 maj 2003 om inrättande av en gemensam nomenklatur för statistiska territoriella enheter (Nuts) (EUT L 154, 21.6.2003, s. 1).

(12)  Rådets beslut 2010/427/EU av den 26 juli 2010 om hur den europeiska avdelningen för yttre åtgärder ska organiseras och arbeta (EUT L 201, 3.8.2010, s. 30).

(13)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/1057 av den 24 juni 2021 om inrättande av Europeiska socialfonden+ (ESF+) och om upphävande av förordning (EU) nr 1296/2013 (se sidan 21 i detta nummer av EUT).

(14)  EUT L 123, 12.5.2016, s. 1.

(15)  Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 481/2014 av den 4 mars 2014 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1299/2013 vad gäller särskilda regler om utgifters stödberättigande för samarbetsprogram (EUT L 138, 13.5.2014, s. 45).

(16)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2018/1046 av den 18 juli 2018 om finansiella regler för unionens allmänna budget, om ändring av förordningarna (EU) nr 1296/2013, (EU) nr 1301/2013, (EU) nr 1303/2013, (EU) nr 1304/2013, (EU) nr 1309/2013, (EU) nr 1316/2013, (EU) nr 223/2014, (EU) nr 283/2014 och beslut nr 541/2014/EU samt om upphävande av förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 (EUT L 193, 30.7.2018, s. 1).

(17)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 232/2014 av den 11 mars 2014 om inrättande av ett europeiskt grannskapsinstrument (EUT L 77, 15.3.2014, s. 27).

(18)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 182/2011 av den 16 februari 2011 om fastställande av allmänna regler och principer för medlemsstaternas kontroll av kommissionens utövande av sina genomförandebefogenheter (EUT L 55, 28.2.2011, s. 13).

(19)  Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/92/EU av den 13 december 2011 om bedömning av inverkan på miljön av vissa offentliga och privata projekt (EUT L 26, 28.1.2012, s. 1).

(20)  Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 883/2004 av den 29 april 2004 om samordning av de sociala trygghetssystemen (EUT L 166, 30.4.2004, s. 1).

(21)  Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/43/EG av den 17 maj 2006 om lagstadgad revision av årsredovisning, årsbokslut och koncernredovisning och om ändring av rådets direktiv 78/660/EEG och 83/349/EEG samt om upphävande av rådets direktiv 84/253/EEG (EUT L 157, 9.6.2006, s. 87).


BILAGA

MALL FÖR INTERREGPROGRAM

CCI

[15 tecken]

Titel

[255]

Version

 

Första året

[4]

Sista året

[4]

Stödberättigat fr.o.m. den

 

Stödberättigat t.o.m. den

 

Kommissionens beslut nr

 

Dag för kommissionens beslut

 

Beslut om programändring nr

[20]

Dag för ikraftträdande av beslutet om programändring

 

Nuts-regioner som omfattas av programmet

 

Del

 

1.

Gemensam programstrategi: huvudsakliga utvecklingsutmaningar och policyåtgärder

1.1

Programområde (behövs ej för program inom Interreg C)

Referens: artikel 17.3 a, artikel 17.9 a

Textfält [2 000]

1.2

Gemensam programstrategi: Sammanfattning av de huvudsakliga gemensamma utmaningarna, med beaktande av ekonomiska, sociala och territoriella skillnader samt ojämlikheter, gemensamma investeringsbehov och komplementaritet och synergier med andra program och instrument för finansiering, lärdomar av tidigare erfarenhet och makroregionala strategier och havsområdesstrategier i de fall då programområdet helt eller delvis omfattas av en eller flera strategier

Referens: artikel 17.3 b, artikel 17.9 b

Textfält [50 000]

1.3

Motivering till de utvalda politiska målen och de Interregspecifika målen, motsvarande prioriteringar, specifika mål och former av stöd, i tillämpliga fall, med uppgift om förbindelser som saknas i gränsöverskridande infrastruktur

Referens: artikel 17.3 c

Tabell 1

Utvalt politisk mål eller Interregspecifikt mål

Utvalt specifikt mål

Prioritering

Motivering till urvalet

 

 

 

[2 000 per mål]

2.

Prioriteringar [300]

Referens: artikel 17.3 d och e

2.1

Prioriteringens titel (upprepas för varje prioritering)

Referens: artikel 17.3 d

Textfält: [300]

2.1.1

Specifikt mål (repeteras för varje utvalt specifikt mål)

Referens: artikel 17.3 e

Textfält: [300]

2.1.2

Typer av åtgärder och deras förväntade bidrag till dessa specifika mål och, i tillämpliga fall till makroregionala strategier och havsområdesstrategier

Referens: artikel 17.3 e i, artikel 17.9 c ii

Textfält: [7 000]

För programmen Interact och Espon:

Referens: artikel 17.9 c i

Fastställandet av en enda bidragsmottagare eller en begränsad förteckning över bidragsmottagare och förfarandet för beviljande av stöd

Textfält: [7 000]

2.1.3

Indikatorer

Referens: artikel 17.3 e ii, artikel 17.9 c iii

Tabell 2

Outputindikatorer

Prioritering

Specifikt mål

ID

[5]

Indikator

Måttenhet

[255]

Delmål (2024)

[200]

Slutmål (2029)

[200]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Tabell 3

Resultatindikatorer

Prioritering

Specifikt mål

ID

Indikator

Måttenhet

Utgångs-värde

Referensår

Slutmål (2029)

Uppgifts-källa

Kommentarer

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.4

Huvudsakliga målgrupper

Referens: artikel 17.3 e iii, artikel 17.9 c iv

Textfält: [7 000]

2.1.5

Uppgift om de särskilda målterritorierna, inklusive planerad användning av integrerade territoriella investeringar, lokalt ledd utveckling eller andra territoriella verktyg

Referens: artikel 17.3 e iv

Textfält: [7 000]

2.1.6

Planerad användning av finansieringsinstrument

Referens: artikel 17.3 e v

Textfält: [7 000]

2.1.7

Preliminär uppdelning av medlen från EU-program efter typ av intervention

Referens: artikel 17.3 e vi, artikel 17.9 c v

Tabell 4

Dimension 1 – interventionsområde

Prioritering nr

Fond

Specifikt mål

Kod

Belopp (EUR)

 

 

 

 

 


Tabell 5

Dimension 2 – finansieringsform

Prioritering nr

Fond

Specifikt mål

Kod

Belopp (EUR)

 

 

 

 

 


Tabell 6

Dimension 3 – territoriell genomförandemetod och territoriellt fokus

Prioritering nr

Fond

Specifikt mål

Kod

Belopp (EUR)

 

 

 

 

 

3.

Finansieringsplan

Referens: artikel 17.3 f

3.1

Anslag per år

Referens: artikel 17.3 g i, artikel 17.4 a–d

Tabell 7

Fond

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Totalt

Eruf

(målet Territoriellt samarbete)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gränsöverskridande samarbete med stöd av IPA III  (1)

 

 

 

 

 

 

 

 

Gränsöverskridande samarbete med stöd av NDICI  (1)

 

 

 

 

 

 

 

 

IPA III  (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

NDICI  (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ULT-programmet  (3)

 

 

 

 

 

 

 

 

Interregfonderna  (4)

 

 

 

 

 

 

 

 

Totalt

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2

Totala anslag per fond och nationell medfinansiering

Referens: artikel 17.3 f ii, artikel 17.4 a–d

Tabell 8

Politiskt mål nr

Prioritering

Fond

(i tillämpliga fall)

Beräknings-grund för EU-stödet (total stödberättigad kostnad eller offentligt bidrag)

EU:s bidrag

(a)=(a1)+(a2)

Preliminär uppdelning av EU:s bidrag

Nationellt bidrag

(b) = (c) + (d)

Preliminär uppdelning för den nationella motparten

Totalt

(e) = (a) + (b)

Med-finansierings-grad

(f) = (a)/(e)

Bidrag från tredjeländer

(för kännedom)

utan tekniskt stöd i enlighet med artikel 27.1 (a1)

för tekniskt stöd i enlighet med artikel 27.1

(a2)

Nationellt – offentligt

c)

Nationellt – privat

d)

 

Prioritering 1

Eruf

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gränsöverskridande samarbete med stöd av IPA III (5)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gränsöverskridande samarbete med stöd av NDICI (5)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IPA III (6)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NDICI (6)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ULT-programmet (7)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interregfonderna (8)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prioritering 2

(fonder som ovan)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totalt

Samtliga fonder

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eruf

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gränsöverskridande samarbete med stöd av IPA III

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gränsöverskridande samarbete med stöd av NDICI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IPA III

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NDICI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ULT-programmet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interreg-fonderna

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totalt

Samtliga fonder

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

Åtgärder som vidtagits för att involvera relevanta programpartner i utformningen av Interregprogrammet och programpartnernas roll i genomförandet, övervakningen och utvärderingen

Referens: artikel 17.3 g

Textfält [10 000]

5.

Tillvägagångssätt för att informera om Interregprogrammet och göra det synligt (mål, målgrupper, kommunikationskanaler, inbegripet användning av sociala medier när så är lämpligt, planerad budget och relevanta indikatorer för övervakning och utvärdering)

Referens: artikel 17.3 h

Textfält [4 500]

6.

Uppgift om stöd till småskaliga projekt, inbegripet småskaliga projekt inom småprojektsfonder

Referens: artikel 17.3 i, artikel 24

Textfält [7 000]

7.

Genomförandebestämmelser

7.1

Programmyndigheter

Referens: artikel 17.6 a

Tabell 9

Programmyndigheter

Institutionens namn [255]

Kontaktperson [200]

E-post [200]

Förvaltande myndighet

 

 

 

Nationell myndighet (för program med deltagande av tredjeländer eller partnerländer, i tillämpliga fall)

 

 

 

Revisionsmyndighet

 

 

 

Grupp av företrädare för revisorer

 

 

 

Organ till vilket kommissionen ska göra sina utbetalningar

 

 

 

7.2

Förfarande för inrättande av det gemensamma sekretariatet

Referens: artikel 17.6 b

Textfält [3 500]

7.3

Ansvarsfördelning mellan de deltagande medlemsstaterna och, i tillämpliga fall, tredjeländerna eller partnerländerna och de utomeuropeiska länderna och territorierna, om de åläggs finansiella korrigeringar av den förvaltande myndigheten eller kommissionen

Referens: artikel 17.6 c

Textfält [10 500]

8.

Användning av enhetskostnader, enhetsbelopp, schablonsatser och finansiering utan koppling till kostnader

Referens: artiklarna 94 och 95 i förordning (EU) 2021/1060 (förordningen om gemensamma bestämmelser)

Tabell 10

Användning av enhetskostnader, enhetsbelopp, schablonsatser och finansiering utan koppling till kostnader

Avsedd användning av artiklarna 94 och 95

JA

NEJ

Från och med antagandet kommer programmet att använda ersättning av unionens bidrag på grundval av enhetskostnader, enhetsbelopp och schablonsatser inom en prioritering i enlighet med artikel 94 i förordningen om gemensamma bestämmelser (om ja, fyll i tillägg 1)

Från och med antagandet kommer programmet att använda ersättning av unionens bidrag på grundval av finansiering utan koppling till kostnader i enlighet med artikel 95 i förordningen om gemensamma bestämmelser (om ja, fyll i tillägg 2)

Karta

Karta över programområdet


(1)  Interreg A, externt gränsöverskridande samarbete.

(2)  Interreg B och C.

(3)  Interreg B, C och D.

(4)  Eruf, IPA III, NDICI eller ULT-programmet, som ett enda belopp inom Interreg B och C.

(5)  Interreg A, externt gränsöverskridande samarbete.

(6)  Interreg B och C.

(7)  Interreg B, C och D.

(8)  Eruf, IPA III, NDICI eller ULT-programmet, som ett enda belopp inom Interreg B och C.


Tillägg 1

Unionsbidrag på grundval av enhetskostnader, enhetsbelopp och schablonsatser

Mall för inlämning av uppgifter för kommissionens övervägande

(artikel 94 i förordning (EU) 2021/1060 (förordningen om allmänna bestämmelser)

Dag för inlämning av förslaget

 

 

 

Detta tillägg krävs inte när förenklade kostnadsalternativ på EU-nivå som fastställs i den delegerade akt som avses i artikel 94.4 i förordningen om gemensamma bestämmelser används.

A.   Sammanfattning av de viktigaste aspekterna

Prioritering

Fond

Specifikt mål

Beräknad andel av de totala anslagen inom den prioritering på vilken det förenklade kostnadsalternativet ska tillämpas i %

Typ av insats som omfattas

Indikator som leder till ersättning

Måttenhet för den indikator som leder till ersättning

Typ av förenklat kostnadsalternativ (standardiserade skalor för enhetskostnader, enhetsbelopp eller schablonsatser)

Belopp (i EUR) eller procentsats (i fråga om schablonsatser) för förenklat kostnadsalternativ

 

 

 

 

Kod (1)

Beskrivning

Kod (2)

Beskrivning

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B.   Uppgifter uppdelade per typ av insats (fylls i för varje typ av insats)

Fick den förvaltande myndigheten hjälp av något externt företag för att ange de förenklade kostnaderna nedan?

 

 

Om ja, ange vilket externt företag:

Ja/Nej – Det externa företagets namn


1.1

Beskrivning av insatstypen inklusive tidsplanen för genomförandet (3)

 

1.2

Specifikt mål

 

1.3

Indikator som leder till ersättning (4)

 

1.4

Måttenhet för den indikator som leder till ersättning

 

1.5

Standardiserade skalor för enhetskostnader, enhetsbelopp eller schablonsatser

 

1.6

Belopp per måttenhet eller procentsats (för schablonsatser) för det förenklade kostnadsalternativet

 

1.7

Kostnadskategorier som omfattas av enhetskostnader, enhetsbelopp eller schablonsatser

 

1.8

Omfattar dessa kostnadskategorier alla stödberättigande utgifter för insatsen? (Ja/Nej)

 

1.9

Metod för korrigeringar (5)

 

1.10

Kontroll av levererade resultat per måttenhet:

Beskriv vilket eller vilka dokumentsystem som kommer att användas för att kontrollera levererade resultat per måttenhet.

Beskriv vad som ska kontrolleras och av vem vid förvaltningskontroller.

Beskriv vilka arrangemang som kommer att göras för insamling och bevarande av relevanta uppgifter/dokument.

 

1.11

Potentiella avvikande incitament, begränsande åtgärder (6) och uppskattad risknivå (hög/medel/låg)

 

1.12

Totalt belopp (på nationell nivå och EU-nivå) som förväntas ersättas av kommissionen på denna grund

 

C.   Beräkning av standardiserade skalor för enhetskostnader, enhetsbelopp eller schablonsatser

1.

Uppgiftskälla som använts för beräkningen av de standardiserade skalorna för enhetskostnader, enhetsbelopp eller schablonsatser (vem tog fram, samlade in och registrerade uppgifterna, plats för datalagring, brytdatum, validering etc.).

 

2.

Ange varför den föreslagna metoden och beräkningen på grundval av artikel 88.2 i förordningen om gemensamma bestämmelser är relevant för insatstypen.

 

3.

Ange hur beräkningarna gjordes, särskilt eventuella antaganden i fråga om kvalitet eller kvantitet. I relevanta fall bör statistiska belägg och referensvärden användas och, på begäran, tillhandahållas i ett format som kommissionen kan använda.

 

4.

Förklara hur ni har säkerställt att endast stödberättigande utgifter togs med i beräkningen av de standardiserade skalorna för enhetskostnader, enhetsbelopp eller schablonsatser.

 

5.

Revisionsmyndighetens eller revisionsmyndigheternas bedömning av beräkningsmetoden, beloppen och arrangemangen som ska säkerställa kontroll, insamling och bevarande av uppgifterna samt deras kvalitet.

 


(1)  Detta avser koden för insatsområdet i tabell 1 i bilaga I i förordningen om gemensamma bestämmelser.

(2)  Detta avser koden för en gemensam indikator, i tillämpliga fall.

(3)  Planerat startdatum för urvalet av insatser och planerat slutdatum för deras fullbordande. (ref. artikel 63.5 i förordningen om gemensamma bestämmelser).

(4)  För insatser som omfattar flera förenklade kostnadsalternativ som täcker olika kostnadskategorier, olika projekt eller succesiva faser i en insats behöver fälten 1.3–1.11 fyllas i för varje indikator som leder till ersättning.

(5)  I tillämpliga fall indikera frekvens och tidpunkt för justeringen och en klar hänvisning till en specifik indikator (inklusive i tillämpliga fall en länk till en webbplats där denna indikator är offentliggjord).

(6)  Finns det några potentiella negativa följder på kvaliteten hos de insatser som stöds och vilka åtgärder (såsom kvalitetssäkring) kommer i så fall att vidtas för att motverka denna risk.


Tillägg 2

Unionsbidrag på grundval av finansiering utan koppling till kostnader

Mall för inlämning av uppgifter för kommissionens övervägande

(artikel 95 i förordning (EU) 2021/1060 (förordningen om allmänna bestämmelser)

Dag för inlämning av förslaget

 

 

 

Detta tillägg krävs inte när belopp för finansiering på EU-nivå, som inte är kopplade till de kostnader som fastställs i den delegerade akt som avses i artikel 95.4 i förordningen om gemensamma bestämmelser, används.

A.   Sammanfattning av de viktigaste aspekterna

Prioritering

Fond

Specifikt mål

Belopp som omfattas av finansiering utan koppling till kostnader

Typ av insats som omfattas

Villkor som ska uppfyllas/resultat som ska uppnås för att leda till ersättning från kommissionen

Indikator

Måttenhet för indikatorn på de villkor som ska uppfyllas/resultat som ska uppnås för att leda till ersättning från kommissionen

Planerad typ av ersättningsmetod som används för ersättning till bidragsmottagaren eller bidragsmottagarna

 

 

 

 

Kod (1)

Beskrivning

 

Kod (2)

Beskrivning

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B.   Uppgifter uppdelade per typ av insats (fylls i för varje typ av insats)

1.1

Beskrivning av insatstypen

 

1.2

Specifikt mål

 

1.3

Villkor som ska uppfyllas eller resultat som ska uppnås

 

1.4

Tidsfrist för när villkoren ska vara uppfyllda eller resultaten uppnådda

 

1.5

Måttenhet för villkor som ska uppfyllas/resultat som ska uppnås för att leda till ersättning från kommissionen

 

1.6

Mellanliggande produkter (om tillämpligt) som innebär att kommissionen betalar ut ersättning, med tidsplan för utbetalningar

Mellanliggande produkter

Planerat datum

Belopp (i EUR)

 

 

 

 

 

 

1.7

Totalt belopp (inklusive EU-finansiering och nationell finansiering)

 

1.8

Metod för korrigeringar

 

1.9

Kontroll av uppnådda resultat eller uppfyllda villkor (och, i förekommande fall, de mellanliggande produkterna)

Beskriv vilket eller vilka dokumentsystem som kommer att användas för att kontrollera uppnåendet/uppfyllandet av resultatet/villkoret (och i tillämpliga fall varje mellanliggande resultat)

Beskriv hur förvaltningskontroller kommer att utföras och av vem

Beskriv vilka arrangemang som kommer att göras för insamling och bevarande av relevanta uppgifter/dokument

 

1.10

Användning av bidrag i form av finansiering utan koppling till kostnader? Sker bidraget från medlemsstaterna till bidragsmottagarna i form av finansiering utan koppling till kostnader? [Ja/Nej]

 

1.11

Arrangemang för att säkerställa verifieringskedjan

Ange vilka organ som ansvarar för dessa arrangemang.

 


(1)  Detta avser koden för insatsområdet i tabell 1 i bilaga I till förordningen om gemensamma bestämmelser och i bilaga IV till EHFVF-förordningen.

(2)  Detta avser koden för en gemensam indikator, i tillämpliga fall.


Tillägg 3

Förteckning över planerade insatser av strategisk betydelse med en tidsplan – artikel 17.3

Textfält [2 000]


Top