EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32021R0642

Kommissionens delegerade förordning (EU) 2021/642 av den 30 oktober 2020 om ändring av bilaga III till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/848 vad gäller vissa uppgifter som ska anges på märkningen av ekologiska produkter (Text av betydelse för EES)

C/2020/7397

EUT L 133, 20.4.2021, p. 1–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2021/642/oj

20.4.2021   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 133/1


KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) 2021/642

av den 30 oktober 2020

om ändring av bilaga III till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/848 vad gäller vissa uppgifter som ska anges på märkningen av ekologiska produkter

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/848 av den 30 maj 2018 om ekologisk produktion och märkning av ekologiska produkter och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 834/2007 (1), särskilt artikel 23.2 a, och

av följande skäl:

(1)

I kapitel III i förordning (EU) 2018/848 fastställs produktionsregler som gäller för ekologisk produktion, medan det i bilaga III till den förordningen fastställs regler om bland annat förpackning och transport av ekologiska produkter och produkter under omställning. Särskilt i punkt 2.1 i den bilagan anges krav på vissa uppgifter som ska anges på märkningen eller i ett följedokument.

(2)

Att djurbesättningar och vattenlevande djur ges ekologiskt foder är en av principerna för ekologisk produktion. Produktionsreglerna tillåter dock, på vissa villkor, att vissa icke-ekologiska foderråvaror och foder under omställning används.

(3)

För att uppfylla reglerna för ekologisk produktion bör aktörerna vederbörligen informeras om det foder de använder. De bör i synnerhet veta huruvida fodret är godkänt för ekologisk produktion, dess exakta sammansättning, och andelen ekologiska komponenter, komponenter under omställning och icke-ekologiska komponenter i fodret.

(4)

Växtförökningsmaterial, inbegripet utsäde, som används för ekologisk produktion av växter eller växtprodukter måste vara ekologiskt i enlighet med del I punkt 1.8.1 i bilaga II till förordning (EU) 2018/848. På grund av avsaknaden av ekologiskt växtförökningsmaterial för vissa arter, underarter eller sorter tillåts genom punkt 1.8.5 i del I i den bilagan dock användningen av växtförökningsmaterial under omställning, och användningen av icke-ekologiskt växtförökningsmaterial tillåts på vissa villkor.

(5)

I enlighet med rådets direktiv 66/401/EEG (2) kan utsädesblandningar av olika släkten, arter eller sorter av foderväxter släppas ut på marknaden förutsatt bland annat att de olika komponenternas vikt i procent, per art och, i förekommande fall, per sort anges på den officiella etiketten.

(6)

Med tanke på betydelsen av att använda blandningar av utsäde av foderväxter för att få ett foder av hög näringsmässig kvalitet, även när de inte är avsedda att användas som foderväxter, för att förbättra växternas anpassningsbarhet till regionala odlingsförhållanden och att förbättra jordens bördighet och mångfald, i synnerhet när utsädesblandningarna används i jordbruksmetoder för mark- och vattenskydd (såsom täckgrödor) och med beaktande av bristen på tillgängligt ekologiskt utsäde eller utsäde under omställning, är det möjligt att använda utsädesblandningar som uppfyller reglerna för ekologisk produktion, även när de innehåller ekologiskt utsäde, utsäde under omställning och godkänt icke-ekologiskt utsäde från olika växtarter. För detta ändamål bör exakta uppgifter om förekomsten och andelen ekologiska komponenter och komponenter under omställning i blandningarna vara tillgängliga för användarna, utan att det påverkar de krav och de uppgifter som erfordras inom ramen för direktiv 66/401/EEG.

(7)

Märkningen på förpackningen på sådana blandningar bör dock även ange att användningen är tillåten endast inom ramen för det godkännande som fastställs enligt punkt 1.8.5 i del I i bilaga II till förordning (EU) 2018/848, och därför endast inom territoriet i den medlemsstat där den godkännande behöriga myndigheten finns.

(8)

För att främja användningen av ekologiskt utsäde och utsäde under omställning och för att säkerställa en harmoniserad kvantitativ lägsta nivå är det dessutom lämpligt att fastställa den lägsta totala viktprocent av ekologiskt utsäde och utsäde under omställning som blandningen bör utgöras av när det hänvisas till ekologiska komponenter och komponenter under omställning på märkningen.

(9)

Punkt 2.1 i bilaga III till förordning (EU) 2018/848 bör därför ändras i enlighet med detta.

(10)

Av tydlighets- och rättssäkerhetsskäl bör denna förordning tillämpas från och med det datum då förordning (EU) 2018/848 börjar tillämpas.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Punkt 2.1 i bilaga III till förordning (EU) 2018/848 ska ändras i enlighet med bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Den ska tillämpas från och med den 1 januari 2022.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 30 oktober 2020.

På kommissionens vägnar

Ursula VON DER LEYEN

Ordförande


(1)  EUT L 150, 14.6.2018, s. 1.

(2)  Rådets direktiv 66/401/EEG av den 14 juni 1966 om saluföring av utsäde av foderväxter (EGT 125, 11.7.1966, s. 2298).


BILAGA

Punkt 2.1 i bilaga III till förordning (EU) 2018/848 ska ersättas med följande:

”2.1   Uppgifter som ska anges

2.1.1

Aktörer ska säkerställa att ekologiska produkter och produkter under omställning transporteras till andra aktörer eller enheter, inbegripet parti- och detaljhandel, endast i lämpliga förpackningar, behållare eller fordon, som är förseglade på ett sådant sätt att innehållet inte kan förändras eller bytas ut utan att förseglingen förfalskas eller skadas och försedda med en märkning som, utan att det påverkar andra krav på uppgifter enligt unionslagstiftningen, ska innehålla följande uppgifter:

a)

Namn och adress på aktören eller i förekommande fall på ägaren eller säljaren av produkten.

b)

Produktens benämning.

c)

Namn eller kodnummer för den kontrollmyndighet eller det kontrollorgan som aktören är underställd.

d)

I förekommande fall identifikationsmärkningen för varupartiet i enlighet med ett märkningssystem som antingen är godkänt på nationell nivå eller som kontrollmyndigheten eller kontrollorganet har godkänt och som gör det möjligt att koppla varupartiet till den dokumentation som avses i artikel 34.5.

2.1.2

Aktörer ska säkerställa att foderblandningar som har godkänts för ekologisk produktion som transporteras till andra aktörer eller jordbruksföretag, inbegripet parti- och detaljhandel, är försedda med en märkning som, utöver andra krav enligt unionslagstiftningen, ska innehålla följande uppgifter:

a)

De uppgifter som anges i punkt 2.1.1.

b)

I förekommande fall, som vikt av torrsubstansen,

i)

den totala procentandelen ekologiska foderråvaror,

ii)

den totala procentandelen foderråvaror under omställning,

iii)

den totala procentandelen foderråvaror som inte omfattas av leden i och ii,

iv)

den totala procentandelen foder av ekologiskt ursprung.

c)

I förekommande fall, benämningar på de ekologiska foderråvarorna.

d)

I förekommande fall, benämningar på foderråvarorna under omställning.

e)

För foderblandningar som inte kan märkas i enlighet med artikel 30.6, uppgift om att dessa foder får användas i ekologisk produktion i enlighet med den här förordningen.

2.1.3

Utan att det påverkar tillämpningen av direktiv 66/401/EEG ska aktörer säkerställa att det på märkningen på förpackningen till en blandning med foderväxter som innehåller ekologiskt utsäde och utsäde under omställning eller icke-ekologiskt utsäde från olika växtarter för vilka ett godkännande har utfärdats enligt relevanta villkor som fastställs i punkt 1.8.5 i del I i bilaga II till den här förordningen, finns uppgifter om blandningens exakta komponenter, uttryckt som vikt i procent per ingående art, och i förekommande fall per sort.

Utöver de relevanta krav som anges i bilaga 4 till direktiv 66/401/EEG ska informationen, utöver de uppgifter som erfordras i första stycket i denna punkt, också innehålla förteckningen över blandningens arter som är märkta som ekologiska eller under omställning. Blandningens lägsta totala viktprocent av ekologiskt utsäde och utsäde under omställning ska vara minst 70 %.

Om blandningen innehåller icke-ekologiskt utsäde ska också följande uppgifter anges på märkningen: ”Användningen av blandningen är tillåten endast inom ramen för godkännandet och inom territoriet i den medlemsstat där den behöriga myndighet som godkände användningen av denna blandning i överensstämmelse med punkt 1.8.5. i bilaga II till förordning (EU) 2018/848 om ekologisk produktion och märkning av ekologiska produkter finns.”

De uppgifter som avses i punkterna 2.1.1 och 2.1.2 får lämnas i ett följedokument, om dokumentet obestridligen kan kopplas till produktens förpackning, behållare eller fordon. Följedokumentet ska innehålla uppgifter om leverantören eller transportören.”


Top