EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32021R0558

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/558 av den 31 mars 2021 om ändring av förordning (EU) nr 575/2013 vad gäller anpassningar av ramverket för värdepapperisering för att stödja den ekonomiska återhämtningen med anledning av covid-19-krisen (Text av betydelse för EES)

PE/73/2020/REV/1

OJ L 116, 6.4.2021, p. 25–32 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/558/oj

6.4.2021   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 116/25


EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EU) 2021/558

av den 31 mars 2021

om ändring av förordning (EU) nr 575/2013 vad gäller anpassningar av ramverket för värdepapperisering för att stödja den ekonomiska återhämtningen med anledning av covid-19-krisen

(Text av betydelse för EES)

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 114,

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag,

efter översändande av utkastet till lagstiftningsakt till de nationella parlamenten,

med beaktande av Europeiska centralbankens yttrande (1),

med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande (2),

i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet (3), och

av följande skäl:

(1)

Covid-19-krisen slår hårt mot befolkning, företag, sjukvårdssystem och medlemsstaternas ekonomier. I sitt meddelande av den 27 maj 2020 med titeln EU vid ett vägskäl – bygga upp och bygga nytt för nästa generation, betonade kommissionen att likviditet och tillgång till finansiering kommer att vara en fortsatt utmaning under de kommande månaderna. Det är därför av största vikt att återhämtningen från den allvarliga ekonomiska chock som orsakats av covid-19-pandemin stöds genom riktade ändringar av befintlig finanslagstiftning.

(2)

Kreditinstitut och värdepappersföretag (institut) kommer att spela en viktig roll när det gäller att bidra till återhämtningen. Samtidigt kommer de även själva sannolikt att drabbas av det försämrade ekonomiska läget. Behöriga myndigheter har tillfälligt tillhandahållit kapital, likviditet och verksamhetsstöd till institut för att säkerställa att de kan fortsätta att finansiera den reala ekonomin under försvårade omständigheter. För samma ändamål har Europaparlamentet och rådet redan antagit vissa riktade justeringar av Europaparlamentets och rådets förordningar (EU) nr 575/2013 (4) och (EU) 2019/876 (5) med anledning av covid-19-krisen.

(3)

Värdepapperisering är ett viktigt inslag på väl fungerande finansmarknader eftersom det bidrar till att diversifiera kreditinstitutens finansieringskällor och frigör lagstadgat kapital som kan omfördelas till vidareutlåning. Genom värdepapperiseringar får institut och andra marknadsaktörer dessutom ytterligare investeringsmöjligheter, vilket möjliggör diversifiering av portföljer och underlättar finansieringsflödet till företag och privatpersoner både i medlemsstaterna och på gränsöverskridande basis i hela unionen.

(4)

Det är viktigt att stärka institutens förmåga att förmedla nödvändig finansiering till den reala ekonomin efter covid-19-pandemin och samtidigt säkerställa att det finns tillräckliga tillsynsregler för att bevara den finansiella stabiliteten. Riktade ändringar av förordning (EU) nr 575/2013 vad gäller ramverket för värdepapperisering kan bidra till uppnåendet av dessa mål och få ramverket att i högre grad överensstämma med och komplettera det ramverket med olika åtgärder som vidtas på unionsnivå och nationell nivå för att hantera covid-19-krisen.

(5)

De sista delarna av Basel III-reglerna, som offentliggjordes den 7 december 2017, innebär, vad gäller värdepapperiseringsexponeringar, att det införs ett minimikrav på kreditvärdighet för enbart ett begränsat antal tillhandahållare av kreditriskskydd, närmare bestämt enheter som inte är suveräna enheter, enheter inom den offentliga sektorn, institut eller andra finansiella institut som står under offentlig tillsyn. Det är därför nödvändigt att ändra artikel 249.3 i förordning (EU) nr 575/2013 för att anpassa den till Basel III-reglerna, så att nationella offentliga garantiprogram som stöder institutens strategier att värdepapperisera nödlidande exponeringar efter covid-19-pandemin blir mer verkningsfulla.

(6)

Unionens nuvarande ramverk för tillsyn av värdepapperisering är utformad på grundval av de vanligaste inslagen i typiska värdepapperiseringstransaktioner, dvs. presterande lån. I sitt yttrande om regleringsmässig behandling av värdepapperiseringar av nödlidande exponeringar (6) (EBA:s yttrande) påpekade Europeiska bankmyndigheten (EBA) att det nuvarande ramverket för tillsyn av värdepapperisering i förordning (EU) nr 575/2013 leder till oproportionerliga kapitalkrav när den tillämpas på värdepapperiseringar av nödlidande exponeringar eftersom den interna kreditvärderingsmetoden för värdepapperisering (SEC-IRBA) och schablonmetoden för värdepapperisering (SEC-SA) inte tar hänsyn till de specifika riskdrivarna i nödlidande exponeringar. Det bör därför införas en särskild behandling för värdepapperisering av nödlidande exponeringar på grundval av EBA:s yttrande och internationellt överenskomna standarder.

(7)

Eftersom marknaden för nödlidande exponeringar med stor sannolikhet kommer att växa och förändras ganska kraftigt till följd av covid-19-krisen, bör marknaden för värdepapperisering av nödlidande exponeringar noga övervakas och ramverket för tillsyn av värdepapperisering av nödlidande exponeringar bör omvärderas i framtiden mot bakgrund av en potentiellt större mängd data.

(8)

I sin rapport om STS-ramverket för syntetisk värdepapperisering av den 6 maj 2020 rekommenderade EBA att det införs ett särskilt ramverk för enkel, transparent och standardiserad värdepapperiseringar (STS) i balansräkningen. Med tanke på att en STS-värdepapperisering i balansräkningen är förknippad med lägre agent- och modellrisker än en syntetisk värdepapperisering som inte är en STS-värdepapperisering bör det införas en lämplig riskkänslig kalibrering av kapitalbaskraven för STS-värdepapperiseringar i balansräkningen på det sätt som övervägs i den rapporten, med beaktande av den nuvarande regleringsmässiga förmånsbehandlingen av prioriterade trancher av små och medelstora företags portföljer. EBA bör få i uppdrag att övervaka hur marknaden för STS-värdepapperisering i balansräkningen fungerar. Ökad användning av STS-värdepapperisering i balansräkningen som främjas genom en mer riskkänslig behandling av den prioriterade tranchen av sådana värdepapperiseringar skulle komma att frigöra lagstadgat kapital och skulle i sista hand kunna öka institutens utlåningskapacitet på ett ur tillsynssynpunkt säkert sätt.

(9)

En klausul om tillämpning av äldre regler bör införas avseende utestående prioriterade positioner i syntetiska värdepapperiseringar som uppfyller kraven i den förmånliga tillsynsbehandling som tillämpades före dagen för denna ändringsförordnings ikraftträdande.

(10)

I samband med den ekonomiska återhämtningen från covid-19-krisen är det viktigt att slutanvändarna effektivt kan säkra sina risker för att skydda sina balansräkningars stabilitet. I slutrapporten från högnivåforumet om kapitalmarknadsunionen konstaterades att en alltför försiktig schablonmetod för motpartskreditrisk (SA-CCR) kan ha en negativ inverkan på tillgången till och kostnaderna för finansiella säkringar för slutanvändare. I det avseendet bör kommissionen se över kalibreringen av SA-CCR senast den 30 juni 2021 och samtidigt ta vederbörlig hänsyn till den europeiska banksektorns och ekonomins särdrag, lika villkor på internationell nivå samt utvecklingen av internationella standarder och i internationella forum.

(11)

Den syntetiska överskottsmarginalen är en mekanism som vanligen används av originatorer och investerare vid värdepapperiseringen av vissa tillgångsklasser för att minska kostnaden för skyddet respektive den exponering som omfattas av risk. Det bör fastställas en särskild tillsynsbehandling av den syntetiska överskottsmarginalen för att förhindra att den används med regelarbitrage som syfte. I det sammanhanget föreligger regelarbitrage när det institut som är originator tillhandahåller kreditförstärkning för värdepapperiseringspositioner som innehas av tillhandahållare av kreditriskskydd genom att i avtal fastställa vissa belopp som ska täcka förluster i de värdepapperiserade exponeringarna under den tid som transaktionen pågår, och sådana belopp, vilka belastar originatorns instituts resultaträkning på ett liknande sätt som en ofinansierad garanti, inte är riskviktade.

(12)

EBA bör ges i uppdrag att utarbeta förslag till tekniska standarder för tillsyn för att säkerställa ett harmoniserat fastställande av exponeringsvärdet för en syntetisk överskottsmarginal. Dessa tekniska standarder för tillsyn bör vara införda innan den nya tillsynsbehandlingen blir tillämplig. För att undvika störningar på marknaden för syntetiska värdepapperiseringar bör instituten ges tillräckligt med tid för att tillämpa den nya tillsynsbehandlingen av syntetisk överskottsmarginal.

(13)

Som en del av sin rapport om hur ramverket för tillsyn av värdepapperisering fungerar bör kommissionen också se över den nya tillsynsbehandlingen av syntetisk överskottsmarginal mot bakgrund av utvecklingen på internationell nivå.

(14)

Eftersom målen för denna förordning, nämligen att maximera institutens förmåga att låna ut och att absorbera förluster i samband med covid-19-krisen, samtidigt som det säkerställs att de är fortsatt motståndskraftiga, inte i tillräcklig utsträckning kan uppnås av medlemsstaterna själva utan snarare, på grund av deras omfattning och verkningar, kan uppnås bättre på unionsnivå, kan unionen vidta åtgärder i enlighet med subsidiaritetsprincipen i artikel 5 i fördraget om Europeiska unionen. I enlighet med proportionalitetsprincipen i samma artikel går denna förordning inte utöver vad som är nödvändigt för att uppnå dessa mål.

(15)

Förordning (EU) nr 575/2013 bör därför ändras i enlighet med detta.

(16)

Med hänsyn till behovet av att introducera riktade åtgärder för att stödja den ekonomiska återhämtningen från covid-19-krisen så snart som möjligt, bör denna förordning skyndsamt träda i kraft den tredje dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Ändringar av förordning (EU) nr 575/2013

Förordning (EU) nr 575/2013 ska ändras på följande sätt:

1.

I artikel 242 ska följande led läggas till:

”20.

syntetisk överskottsmarginal: en syntetisk överskottsmarginal enligt definitionen i artikel 2.29 i förordning (EU) 2017/2402.”

2.

Artikel 248 ska ändras på följande sätt:

a)

I punkt 1 ska följande led läggas till:

”e)

Exponeringsvärdet för en syntetisk överskottsmarginal ska omfatta följande, beroende på vad som är tillämpligt:

i)

Alla intäkter från värdepapperiserade exponeringar som det institut som är originator redan redovisat i sin resultaträkning enligt tillämpliga redovisningsregler och som det institut som är originator genom avtal har fastställt för transaktionen som syntetisk överskottsmarginal och som fortfarande är tillgänglig för att absorbera förluster.

ii)

Varje syntetisk överskottsmarginal som det institut som är originator genom avtal har fastställt under tidigare perioder och som fortfarande är tillgänglig för att absorbera förluster.

iii)

Varje syntetisk överskottsmarginal som det institut som är originator genom avtal har fastställt för den aktuella perioden och som fortfarande är tillgänglig för att absorbera förluster.

iv)

Varje syntetisk överskottsmarginal som det institut som är originator genom avtal har fastställt för framtida perioder.

Vid tillämpning av detta led ska eventuella belopp som tillhandahålls som säkerhet eller kreditförstärkning i samband med den syntetiska värdepapperiseringen och som redan omfattas av ett kapitalbaskrav i enlighet med detta kapitel inte tas med i exponeringsvärdet.”

b)

Följande punkt ska läggas till:

”4.   EBA ska utarbeta förslag till tekniska standarder för tillsyn för att specificera hur institut som är originatorer ska fastställa exponeringsvärdet enligt punkt 1 e, med beaktande av de relevanta förluster som förväntas täckas av den syntetiska överskottsmarginalen.

EBA ska överlämna detta förslag till tekniska standarder för tillsyn till kommissionen senast den 10 oktober 2021.

Kommissionen ges befogenhet att komplettera denna förordning genom att anta de tekniska standarder för tillsyn som avses i första stycket i enlighet med artiklarna 10–14 i förordning (EU) nr 1093/2010.”

3.

I artikel 249.3 ska första stycket ersättas med följande:

”3.   Genom undantag från punkt 2 i denna artikel ska de godtagbara tillhandahållare av obetalt kreditriskskydd som förtecknas i artikel 201.1 g ha tilldelats en kreditvärdering av ett erkänt externt kreditvärderingsinstitut som har bedömts motsvara kreditkvalitetssteg 2 eller högre vid den tidpunkt då kreditriskskyddet först erkändes och som nu motsvarar kreditkvalitetssteg 3 eller högre.”

4.

I artikel 256 ska följande punkt läggas till:

”6.   Vid beräkning av attachment points (A) och detachment points (D) för en syntetisk värdepapperisering ska det institut som är originator för värdepapperiseringen behandla exponeringsvärdet för den värdepapperiseringsposition som motsvarar den syntetiska överskottsmarginal som avses i artikel 248.1 e som en tranch och justera attachment points (A) och detachment points (D) för de övriga trancher som det bibehåller genom att lägga till det exponeringsvärdet till det utestående saldot för gruppen underliggande exponeringar i värdepapperiseringen. Institut som inte är originator ska inte göra denna justering.”

5.

Följande artikel ska införas:

”Artikel 269a

Behandling av värdepapperiseringar av nödlidande exponeringar

1.   Vid tillämpningen av denna artikel gäller följande definitioner:

a)

värdepapperisering av nödlidande exponeringar: en värdepapperisering av nödlidande exponeringar enligt definitionen i artikel 2.25 i förordning (EU) 2017/2402.

b)

kvalificerad traditionell värdepapperisering av nödlidande exponeringar: en traditionell värdepapperisering av nödlidande exponeringar där det icke återbetalningspliktiga anskaffningsprisavdraget är minst 50 % av det utestående beloppet av de underliggande exponeringarna vid den tidpunkt då de överfördes till specialföretaget för värdepapperisering.

2.   Riskvikten för en position i en värdepapperisering av nödlidande exponeringar ska beräknas i enlighet med artikel 254 eller 267. Riskvikten ska ha ett riskviktsgolv på 100 %, utom när artikel 263 tillämpas.

3.   Genom undantag från punkt 2 i denna artikel ska institut tilldela den prioriterade värdepapperiseringspositionen i en traditionell värdepapperisering av nödlidande exponeringar riskvikten 100 %, utom när artikel 263 tillämpas.

4.   Institut som tillämpar internmetoden på exponeringar i gruppen av underliggande exponeringar i enlighet med kapitel 3 och som inte får använda egna skattningar av LGD och konverteringsfaktorer för sådana exponeringar ska inte använda SEC-IRBA för att beräkna riskvägda exponeringsbelopp för en position i en värdepapperisering av nödlidande exponeringar och ska inte tillämpa punkt 5 eller 6.

5.   Vid tillämpning av artikel 268.1 ska förväntade förluster som sammanhänger med underliggande exponeringar i en kvalificerad traditionell värdepapperisering av nödlidande exponeringar inkluderas efter avdrag av det icke återbetalningspliktiga anskaffningsprisavdraget och, i tillämpliga fall, eventuella tillkommande specifika kreditriskjusteringar.

Instituten ska utföra beräkningarna enligt följande formel:

Image 1

där

CRmax

=

det högsta kapitalkravet i fråga om en kvalificerad traditionell värdepapperisering av nödlidande exponeringar,

RWEAIRB

=

summan av riskvägda exponeringsbelopp av de underliggande exponeringar som omfattas av internmetoden,

ELIRB

=

summan av beloppen för förväntade förluster av de underliggande exponeringar som omfattas av internmetoden,

NRPPD

=

det icke återbetalningspliktiga anskaffningsprisavdraget,

EVIRB

=

summan av exponeringsvärdena för de underliggande exponeringar som omfattas av internmetoden,

EVPool

=

summan av exponeringsvärdena för samtliga underliggande exponeringar i gruppen,

SCRAIRB

=

för institut som är originatorer, de specifika kreditriskjusteringar som institutet gjort med avseende på de underliggande exponeringar som omfattas av internmetoden endast om och i den mån dessa justeringar överstiger NRPPD; för investerande institut är beloppet noll,

RWEASA

=

summan av riskvägda exponeringsbelopp av de underliggande exponeringar som omfattas av schablonmetoden.

6.   Genom undantag från punkt 3 i denna artikel får instituten, om den exponeringsvägda genomsnittliga riskvikten beräknad i enlighet med genomlysningsmetoden i artikel 267 är lägre än 100 %, tillämpa den lägre riskvikten, med ett riskviktsgolv på 50 %.

Vid tillämpning av första stycket ska institut som är originatorer och som tillämpar SEC-IRBA på en position och som har tillstånd att använda egna skattningar av LGD och konverteringsfaktorer för alla underliggande exponeringar som omfattas av internmetoden i enlighet med kapitel 3, dra av det icke återbetalningspliktiga anskaffningsprisavdraget och, i tillämpliga fall, eventuella ytterligare specifika kreditriskjusteringar från förväntade förluster och exponeringsvärden för de underliggande exponeringar som är förknippade med en prioriterad position i en kvalificerad traditionell värdepapperisering av nödlidande exponeringar i enlighet med följande formel:

Image 2

där

RWmax

=

den riskvikt, före tillämpning av riskviktsgolvet, som gäller för en prioriterad position i en kvalificerad traditionell värdepapperisering av nödlidande exponeringar när genomlysningsmetoden används,

RWEAIRB

=

summan av riskvägda exponeringsbelopp av underliggande exponeringar som omfattas av internmetoden,

RWEASA

=

summan av riskvägda exponeringsbelopp av underliggande exponeringar som omfattas av schablonmetoden,

ELIRB

=

summan av förväntade förlustbelopp för underliggande exponeringar som omfattas av internmetoden,

NRPPD

=

det icke återbetalningspliktiga anskaffningsprisavdraget,

EVIRB

=

summan av exponeringsvärdena för de underliggande exponeringar som omfattas av internmetoden,

EVpool

=

summan av exponeringsvärdena för samtliga underliggande exponeringar i gruppen,

EVSA

=

summan av exponeringsvärdena för de underliggande exponeringar som omfattas av schablonmetoden,

SCRAIRB

=

de specifika kreditriskjusteringar som det institut som är originator gjort med avseende på de underliggande exponeringar som omfattas av internmetoden endast om och i den mån dessa justeringar överstiger NRPPD.

7.   Vid tillämpning av denna artikel ska det icke återbetalningspliktiga anskaffningsprisavdraget beräknas genom att beloppet i led b subtraheras från beloppet i led a:

a)

Det utestående beloppet av de underliggande exponeringarna i värdepapperiseringen av nödlidande exponeringar vid den tidpunkt då exponeringarna överfördes till specialföretaget för värdepapperisering.

b)

Summan av

i)

det ursprungliga försäljningspriset för de trancher eller, i tillämpliga fall, de delar av trancherna i värdepapperiseringen av nödlidande exponeringar som sålts till tredjepartsinvesterare, och

ii)

det utestående beloppet, vid den tidpunkt då de underliggande exponeringarna överfördes till specialföretaget för värdepapperisering, för de trancher eller, i tillämpliga fall, de delar av trancherna i värdepapperiseringen som innehas av originatorn.

Vid tillämpning av punkterna 5 och 6 ska beräkningen av det icke återbetalningspliktiga anskaffningsprisavdraget under transaktionens hela löptid justeras nedåt med beaktande av de realiserade förlusterna. Varje minskning av det utestående beloppet för de underliggande exponeringarna till följd av realiserade förluster ska minska det icke återbetalningspliktiga anskaffningsprisavdraget, med ett riskviktsgolv på noll.

Om ett avdrag är strukturerat på ett sådant sätt att det helt eller delvis kan återbetalas till originatorn, ska detta avdrag inte räknas som ett icke återbetalningspliktigt anskaffningsprisavdrag vid tillämpningen av denna artikel.”

6.

Artikel 270 ska ersättas med följande:

”Artikel 270

Prioriterade positioner i STS-värdepapperisering i balansräkningen

1.   Ett institut som är originator får beräkna en värdepapperiseringspositions riskvägda exponeringsbelopp för en sådan STS-värdepapperisering i balansräkningen som avses i artikel 26a.1 i förordning (EU) 2017/2402 i enlighet med artikel 260, 262 eller 264 i den här förordningen, beroende på vad som är tillämpligt, om denna position uppfyller båda följande villkor:

a)

Värdepapperiseringen uppfyller kraven i artikel 243.2.

b)

Positionen betraktas som den prioriterade värdepapperiseringspositionen.

2.   EBA ska övervaka tillämpningen av punkt 1, särskilt när det gäller följande:

a)

Marknadsvolym och marknadsandel för STS-värdepapperiseringar i balansräkningen för vilka det institut som är originator tillämpar punkt 1, för olika tillgångsklasser.

b)

Den observerade fördelningen av förluster till den prioriterade tranchen och till andra trancher av STS-värdepapperiseringar i balansräkningen, om det institut som är originator tillämpar punkt 1 med avseende på den prioriterade positionen i sådana värdepapperiseringar.

c)

Effekterna av tillämpningen av punkt 1 på institutens bruttosoliditet.

d)

Effekten av användningen av STS-värdepapperiseringar i balansräkningen för vilka det institut som är originator tillämpar punkt 1 på utgivning av kapitalinstrument från respektive institut som är originator.

3.   EBA ska lägga fram en rapport om sina resultat för kommissionen senast den 10 april 2023.

4.   Senast den 10 oktober 2023 ska kommissionen, på grundval av den rapport som avses i punkt 3, lämna en rapport till Europaparlamentet och rådet om tillämpningen av denna artikel, särskilt med avseende på risken för alltför låg bruttosoliditet till följd av användning av STS-värdepapperiseringar i balansräkningen som uppfyller kraven för behandling i enlighet med punkt 1 och ett eventuellt ersättande av utgivning av kapitalinstrument av institut som är originatorer genom den användningen. Den rapporten ska, när så är lämpligt, åtföljas av ett lagstiftningsförslag.”

7.

I artikel 430 ska följande punkt införas:

”1a.   Vid tillämpning av punkt 1 a i denna artikel ska den information som institut lämnar när de rapporterar om kapitalbaskrav för värdepapperiseringar omfatta information om värdepapperiseringar av nödlidande exponeringar som omfattas av den behandling som anges i artikel 269a, om STS-värdepapperiseringar i balansräkningen som de initierar, och om uppdelningen av de underliggande tillgångarna för dessa STS-värdepapperiseringar i balansräkningen efter tillgångsklass.”

8.

Följande artikel ska införas:

”Artikel 494c

Tillämpning av äldre regler avseende prioriterade värdepapperiseringspositioner

Genom undantag från artikel 270 får ett institut som är originator beräkna de riskvägda exponeringsbeloppen för en prioriterad värdepapperiseringsposition i enlighet med artikel 260, 262 eller 264 om båda följande villkor är uppfyllda:

a)

Värdepapperiseringen emitterades före den 9 april 2021.

b)

Värdepapperiseringen uppfyllde den 8 april 2021 de tillämpliga villkoren fastställda i artikel 270.”

9.

I artikel 501c ska inledningen ersättas med följande:

”EBA ska efter samråd med ESRB, på grundval av tillgängliga data och slutsatserna från kommissionens högnivågrupp om hållbar finansiering, bedöma huruvida det skulle vara motiverat med en särskild tillsynsbehandling av exponeringar med avseende på tillgångar, inbegripet värdepapperiseringar, eller verksamheter som är väsentligen kopplade till miljömässiga och/eller sociala mål. I rapporten ska EBA särskilt bedöma följande:”.

10.

Följande artiklar ska införas:

”Artikel 506a

Företag för kollektiva investeringar med en underliggande portfölj av statsobligationer från euroområdet

I nära samarbete med ESRB och EBA ska kommissionen senast den 31 december 2021 offentliggöra en rapport där den ska bedöma huruvida ändringar av ramverket för tillsyn behövs för att främja marknaden för, och bankernas köp av, exponeringar i form av andelar eller aktier i företag för kollektiva investeringar med en underliggande portfölj som uteslutande består av statsobligationer från medlemsstater som har euron som valuta, där den relativa vikten av varje medlemsstats statsobligationer i företaget för kollektiva investeringars totala portfölj är lika med den relativa vikten av varje medlemsstats bidrag till ECB:s kapital.

Artikel 506b

Värdepapperiseringar av nödlidande exponeringar

1.   EBA ska övervaka tillämpningen av artikel 269a och utvärdera den regleringsmässiga behandlingen av det lagstadgade kapitalet för värdepapperiseringar av nödlidande exponeringar med beaktande av situationen på marknaden för nödlidande exponeringar i allmänhet och situationen på marknaden för värdepapperisering av nödlidande exponeringar i synnerhet, och lämna en rapport om sina resultat till kommissionen senast den 10 oktober 2022.

2.   Senast den 10 april 2023 ska kommissionen på grundval av rapporten som avses i punkt 1 i denna artikel lämna en rapport till Europaparlamentet och rådet om tillämpningen av artikel 269a. Kommissionens rapport ska, när så är lämpligt, åtföljas av ett lagstiftningsförslag.”

11.

I artikel 519a ska följande led läggas till:

”e)

Hur miljöhållbarhetskriterier skulle kunna integreras i ramverket för värdepapperisering, även för exponeringar mot värdepapperiseringar av nödlidande exponeringar.”

Artikel 2

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den tredje dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Genom undantag från första stycket i denna artikel ska artikel 1.2 och 1.4 tillämpas från och med den 10 april 2022.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 31 mars 2021.

På Europaparlamentets vägnar

Ordförande

D.M. SASSOLI

På rådets vägnar

A.P. ZACARIAS

Ordförande


(1)  EUT C 377, 9.11.2020, s. 1.

(2)  EUT C 10, 11.1.2021, s. 30.

(3)  Europaparlamentets ståndpunkt av den 25 mars 2021 (ännu inte offentliggjord i EUT) och rådets beslut av den 30 mars 2021.

(4)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013 av den 26 juni 2013 om tillsynskrav för kreditinstitut och värdepappersföretag och om ändring av förordning (EU) nr 648/2012 (EUT L 176, 27.6.2013, s. 1.)

(5)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/876 av den 20 maj 2019 om ändring av förordning (EU) nr 575/2013 vad gäller bruttosoliditetsgrad, stabil nettofinansieringskvot, krav för kapitalbas och kvalificerade skulder, motpartsrisk, marknadsrisk, exponeringar mot centrala motparter, exponeringar mot företag för kollektiva investeringar, stora exponeringar, rapporteringskrav och krav på offentliggörande av information, samt av förordning (EU) nr 648/2012 (EUT L 150, 7.6.2019, s. 1).

(6)  Europeiska bankmyndighetens yttrande till kommissionen om regleringsmässig behandling av värdepapperiseringar av nödlidande exponeringar, EBA-OP-2019-13, offentliggjort den 23 oktober 2019.


Top