EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32021R0461

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2021/461 av den 16 mars 2021 om ändring av förordning (EG) nr 1235/2008 vad gäller datumet för mottagande av ansökningar om erkännande av kontrollmyndigheter och kontrollorgan när det gäller likvärdighet enligt ordningen för import av ekologiska produkter på grundval av rådets förordning (EG) nr 834/2007 (Text av betydelse för EES)

C/2021/1636

OJ L 91, 17.3.2021, p. 14–15 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2021/461/oj

17.3.2021   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 91/14


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2021/461

av den 16 mars 2021

om ändring av förordning (EG) nr 1235/2008 vad gäller datumet för mottagande av ansökningar om erkännande av kontrollmyndigheter och kontrollorgan när det gäller likvärdighet enligt ordningen för import av ekologiska produkter på grundval av rådets förordning (EG) nr 834/2007

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 834/2007 av den 28 juni 2007 om ekologisk produktion och märkning av ekologiska produkter och om upphävande av förordning (EEG) nr 2092/91 (1), särskilt artiklarna 33.3 och 38 d, och

av följande skäl:

(1)

I Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/848 (2) fastställs att ordningen med kontrollmyndigheter och kontrollorgan som erkänts av kommissionen på grundval av artikel 33.3 i förordning (EG) nr 834/2007 för att utföra kontroller och utfärda certifikat i tredjeländer för import av produkter med likvärdiga garantier kommer att ersättas av en ordning med kontrollmyndigheter och kontrollorgan som erkänts av kommissionen för import av överensstämmande produkter.

(2)

På grund av covid-19-pandemin och den folkhälsokris som pandemin lett till senarelades tillämpningsdatumet för förordning (EU) 2018/848 och vissa andra datum i den förordningen med ett år genom Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2020/1693 (3). Förordning (EU) 2018/848 kommer därför att tillämpas från och med den 1 januari 2022.

(3)

För att säkerställa att den administrativa kapacitet som krävs är tillgänglig för att möjliggöra ett snabbt erkännande av kontrollmyndigheter och kontrollorgan enligt den nya ordningen ändrades artikel 11.1 i kommissionens förordning (EG) nr 1235/2008 (4) genom genomförandeförordning (EU) 2020/25 (5) i syfte att införa ett slutdatum för mottagande av nya ansökningar om erkännande av kontrollmyndigheter och kontrollorgan när det gäller likvärdighet enligt den gamla ordningen. Det slutdatumet är den 30 juni 2020.

(4)

Det är därför nödvändigt att ännu en gång ändra artikel 11.1 i förordning (EG) nr 1235/2008 för att anpassa datumet för mottagande av nya ansökningar om erkännande av kontrollmyndigheter och kontrollorgan när det gäller likvärdighet enligt den gamla importordningen till datumet för införandet av den nya importordningen i förordning (EU) 2018/848.

(5)

Förordning (EG) nr 1235/2008 bör därför ändras i enlighet med detta.

(6)

I syfte att ge de berörda kontrollmyndigheterna och kontrollorganen möjlighet att utnyttja tiden fram till den 30 juni 2021 på bästa sätt efter det att det relevanta it-verktyget har återaktiverats bör denna förordning av brådskande skäl träda i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

(7)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från kommittén för ekologisk produktion.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

I artikel 11.1 i förordning (EG) nr 1235/2008 ska datumet ”den 30 juni 2020” ersättas med ”den 30 juni 2021”.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 16 mars 2021.

På kommissionens vägnar

Ursula VON DER LEYEN

Ordförande


(1)  EUT L 189, 20.7.2007, s. 1.

(2)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/848 av den 30 maj 2018 om ekologisk produktion och märkning av ekologiska produkter och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 834/2007 (EUT L 150, 14.6.2018, s. 1).

(3)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2020/1693 av den 11 november 2020 om ändring av förordning (EU) 2018/848 om ekologisk produktion och märkning av ekologiska produkter vad gäller datumet för tillämpning och vissa andra datum som anges i den förordningen (EUT L 381, 13.11.2020, s. 1).

(4)  Kommissionens förordning (EG) nr 1235/2008 av den 8 december 2008 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 834/2007 vad gäller ordningen för import av ekologiska produkter från tredjeländer (EUT L 334, 12.12.2008, s. 25).

(5)  Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2020/25 av den 13 januari 2020 om ändring och rättelse av förordning (EG) nr 1235/2008 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 834/2007 vad gäller ordningen för import av ekologiska produkter från tredjeländer (EUT L 8, 14.1.2020, s. 18).


Top