EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32021R0368

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2021/368 av den 1 mars 2021 om beviljande av ett unionsgodkännande för den enstaka biocidprodukten Aero-Sense Aircraft Insecticide ASD (Text av betydelse för EES)

C/2021/1167

OJ L 71, 2.3.2021, p. 4–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2021/368/oj

2.3.2021   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 71/4


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2021/368

av den 1 mars 2021

om beviljande av ett unionsgodkännande för den enstaka biocidprodukten Aero-Sense Aircraft Insecticide ASD

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 528/2012 av den 22 maj 2012 om tillhandahållande på marknaden och användning av biocidprodukter (1), särskilt artikel 44.5 första stycket, och

av följande skäl:

(1)

Den 2 februari 2018 lämnade Aero-Sense NV i enlighet med artikel 43.1 i förordning (EU) nr 528/2012 in en ansökan om godkännande av en enstaka biocidprodukt med namnet Aero-Sense Aircraft Insecticide ASD i produkttyp 18, såsom den beskrivs i bilaga V till den förordningen, och tillhandahöll en skriftlig bekräftelse på att den behöriga myndigheten i Belgien hade samtyckt till att utvärdera ansökan. Ansökan registrerades med nummer BC-DX037393-17 i registret över biocidprodukter.

(2)

Aero-Sense Aircraft Insecticide ASD innehåller 1R-trans-fenotrin som verksamt ämne, som är upptaget i den unionsförteckning över godkända verksamma ämnen som avses i artikel 9.2 i förordning (EU) nr 528/2012.

(3)

Den 7 maj 2020 lämnade den utvärderande behöriga myndigheten, i enlighet med artikel 44.1 i förordning (EU) nr 528/2012, in en bedömningsrapport och slutsatserna av sin utvärdering till Europeiska kemikaliemyndigheten (nedan kallad kemikaliemyndigheten).

(4)

Den 2 juli 2020 lämnade kemikaliemyndigheten ett yttrande (2), utkastet till sammanfattning av biocidproduktens egenskaper för Aero-Sense Aircraft Insecticide ASD och den slutliga bedömningsrapporten om den enstaka biocidprodukten till kommissionen i enlighet med artikel 44.3 i förordning (EU) nr 528/2012.

(5)

I yttrandet konstateras det att Aero-Sense Aircraft Insecticide ASD är en biocidprodukt, att den får beviljas ett unionsgodkännande i enlighet med artikel 42.1 i förordning (EU) nr 528/2012 och att den, förutsatt att den överensstämmer med utkastet till sammanfattning av biocidproduktens egenskaper, uppfyller villkoren i artikel 19.1 i den förordningen.

(6)

Den 4 augusti 2020 översände kemikaliemyndigheten utkastet till sammanfattning av biocidproduktens egenskaper till kommissionen på unionens alla officiella språk, i enlighet med artikel 44.4 i förordning (EU) nr 528/2012.

(7)

Kommissionen instämmer med kemikaliemyndighetens yttrande och anser därför att ett unionsgodkännande bör beviljas för Aero-Sense Aircraft Insecticide ASD.

(8)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för biocidprodukter.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Aero-Sense NV beviljas unionsgodkännande för tillhandahållande på marknaden och användning av den enstaka biocidprodukten Aero-Sense Aircraft Insecticide ASD i enlighet med sammanfattningen av biocidproduktens egenskaper i bilagan, med godkännandenummer EU-0024297-0000.

Unionsgodkännandet är giltigt från och med den 22 mars 2021 till och med den 28 februari 2031.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 1 mars 2021.

På kommissionens vägnar

Ursula VON DER LEYEN

Ordförande


(1)  EUT L 167, 27.6.2012, s. 1.

(2)  Kemikaliemyndighetens yttrande av den 17 juni 2020 om unionsgodkännande av Aero-Sense Aircraft Insecticide ASD (ECHA/BPC/262/2020), https://echa.europa.eu/bpc-opinions-on-union-authorisation.


BILAGA

Sammanfattning av produktegenskaper för en biocidprodukt

Aero-Sense Aircraft Insecticide ASD

Produkttyp 18 – Insekticider, akaricider och bekämpningsmedel mot andra leddjur (bekämpning av skadedjur)

Godkännandenummer: EU-0024297-0000

R4BP-tillgångsnummer: EU-0024297-0000

1.   ADMINISTRATIVA UPPGIFTER

1.1   Produktens handelsnamn

Handelsnamn

Aero-Sense Aircraft Insecticide ASD

1.2   Innehavare av produktgodkännande

Namn och adress till innehavaren av produktgodkännandet

Namn

Aero-Sense NV

Adress

Schaapbruggestraat 50, 8800 Roeselare, Belgien

Godkännandenummer

EU-0024297-0000

R4BP-tillgångsnummer

EU-0024297-0000

Datum för godkännande

22 mars 2021

Utgångsdatum för godkännande

28 februari 2031

1.3   Produktens tillverkare

Tillverkarens namn

Volcke Aerosol Connection

Tillverkarens adress

Industrielaan 15, 8520 Kuurne Belgien

Tillverkningsställe(n)

Industrielaan 15, 8520 Kuurne Belgien


Tillverkarens namn

Envasado Xiomara, S.L.

Tillverkarens adress

Polígono Industrial La Torrecilla Chica, 6, 45220 Yeles - Toledo Spanien

Tillverkningsställe(n)

Polígono Industrial La Torrecilla Chica, 6, 45220 Yeles - Toledo Spanien


Tillverkarens namn

Aero-Sense NV

Tillverkarens adress

Kachtemsestraat 289, 8800 Roeselare Belgien

Tillverkningsställe(n)

Kachtemsestraat 289, 8800 Roeselare Belgien

1.4   Tillverkare av det verksamma ämnet

Verksamt ämne

1R-trans-fenotrin

Tillverkarens namn

Endura SpA

Tillverkarens adress

Viale Pietro Pietramellara 5, 40121 Bologna Italien

Tillverkningsställe(n)

39 Wenfeng Road, 225009 Yangzhou, Jiangsu Kina

2.   PRODUKTENS SAMMANSÄTTNING OCH FORMULERING

2.1   Kvalitativ och kvantitativ information om produktens sammansättning

Trivialnamn

IUPAC-namn

Funktion

CAS-nummer

EG-nummer

Innehåll (%)

1R-trans-fenotrin

3-phenoxybenzyl (1R,3R)-2,2-dimethyl- 3-(2-methylprop-1- enyl)cyclopropanecarboxylate

Verksamt ämne

26046-85-5

247-431-2

2,0

2.2   Typ av formulering

AE - Aerosolbehållare

3.   Faro- och skyddsangivelser

Faroangivelse

Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning

Mycket giftigt för vattenlevande organismer.

Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.

Skyddsangivelse

Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. – Rökning förbjuden.

Får inte punkteras eller brännas, gäller även tömd behållare.

Undvik utsläpp till miljön.

Samla upp spill.

Skyddas från solljus.Får inte utsättas för temperaturer över 50 °C/ 122 °F.

behållaren lämnas till en uppsamlingsplats för riskavfall eller särskilt avfall..

4.   GODKÄND ANVÄNDNING

4.1   Bruksanvisning

Tabell 1. Användning # 1–Myggor – Behandling av flygplan - Yrkespersonal

Produkttyp

PT 18 - Insekticider, akaricider och bekämpningsmedel mot andra leddjur

En exakt beskrivning av den godkända användningen, om det är relevant

Insekticid

Målorganism(er) (inklusive utvecklingsstadium)

Vetenskapligt namn: Culex spp.

Svenskt namn: Culex-myggor

Utvecklingsstadium: Adulta (insekter, däggdjur (ex. gnagare))

Vetenskapligt namn: Aedes spp.

Svenskt namn: Aedes-myggor

Utvecklingsstadium: Adulta (insekter, däggdjur (ex. gnagare))

Vetenskapligt namn: Anopheles spp.

Svenskt namn: Anopheles-myggor

Utvecklingsstadium: Adulta (insekter, däggdjur (ex. gnagare))

Användningsområde

Inomhus

Användning i cockpit och kabin för insekticidbehandling av flygplan.

Appliceringsmetod

Detaljerad beskrivning:

Besprutning

Dosering(ar) och frekvens

Dosering: Rekommenderad appliceringsmängd: 35 g/100 m3 (dvs. 0,7 g v.ä./100 m3).

Spädning (%): Bruksfärdig produkt.

Antal appliceringar och tidpunkten för dessa: Behandlingen ska upprepas inför varje flygning som kräver insekticidbehandling.

Endast en applicering per flygning.

Användarkategori(er)

Yrkesmässig användare

Förpackningsstorlekar och förpackningsmaterial

Tryckt aluminiumburk (ALU), 18 bar - Fullfärgstryck

Vitt lock (sprayhuvud för enstaka dos) eller blått lock (sprayhuvud för flera doser)

Förpackas om 24 styck i förpackning av kartong

Tillgänglig i olika burkstorlekar:

40 g (34 ml)

60 g (52 ml)

100 g (86 ml)

4.1.1   Bruksanvisning specifik för denna användning

Se handboken ombord för information om antal burkar som krävs för en insekticidbehandling av den aktuella flygplanstypen i fråga.

Passagerarna ska informeras om insekticidbehandlingen innan produkten appliceras i flygplanet. Före insekticidbehandlingen ska passagerarna rådas att blunda och skydda sina ansikten under förfarandet.

Spraya inte direkt på huden eller i ögonen.

Spraya inte på eller nära livsmedel, i områden för matberedning eller på köksredskap.

Tvätta händerna efter hanteringen.

Förhindra användning av obehörig personal.

Ta bort locket.

Håll burken/burkarna vertikalt på en armlängds avstånd.

Vitt lock för enstaka dos: Tryck på munstycket tills det låses på plats. Aerosolprodukten frisätts i en kontinuerlig spraydos.

Blått lock för flera doser: tryck på spraymunstycket tills du har sprayat tillräckligt mycket eller tills du har använt all produkt.

Aerosolen med insekticid ska sprayas med aerosoldispenserns munstycke i cirka 45 graders vinkel från taket i hela flygplanet.

Användaren ska hålla sprayen lite bakom sig under sprayningen.

Fördela sprayen jämnt i hela utrymmet.

 

40 g (34 ml) - En burk ger en effektiv behandling av en luftvolym på 114 m3;

 

60 g (52 ml) - En burk ger en effektiv behandling av en luftvolym på 171 m3;

 

100 g (86 ml) - En burk ger en effektiv behandling av en luftvolym på 285 m3.

Insekticidbehandling vid ”blocks away”

Detta förfarande utförs före takeoff, efter att passagerarna har gått ombord och dörrarna har stängts.

Flygdäcket sprayas innan kabinbesättningen går ombord.

Före att insekticidbehandlingen ska bli effektiv, måste flygplanets luftkonditioneringssystem vara avstängt under sprayningen. Besättningen måste behandla alla tillflyktsorter för insekter såsom toaletter, köksområden och garderober, såvida inte dessa utrymmen redan har sprayats tillsammans med flygdäcket före boardningen.

”Top-of-descent” (sprayning under flygningen)

Enligt WHO:s vägledning är insekticidbehandlingen en tvåstegsprocess med sprayning före flygning och ”top-of-descent”. ”Top-of-descent” (sprayning under flygningen) är det andra steget av denna metod och utförs ”top-of-descent”, dvs. när flygplanet påbörjar sin nedstigning mot den flygplats där det ska landa. Återcirkulationen av luft ska ställas in på normalt flöde.

Ingen kvarvarande effekt har påvisats.

Produkter innehållande 1R-transfenotrin ska inte användas både vid behandlingen före flygningen och under flygningen i ett och samma flygplan.

4.1.2   Användningsspecifika riskbegränsande åtgärder

Produkten ska endast användas en gång per flygning.

En person från kabinbesättningen ska inte göra mer än en applicering per dag.

Använd/applicera inte direkt på eller i närheten av livsmedel, foder eller drycker, eller på ytor eller föremål som troligen kommer i direktkontakt med livsmedel och drycker.

Innehåller 1R-transfenotrin (pyretroider), som kan vara farligt för katter. Försiktighet måste vidtas då katter befinner sig i flygplanet. Katter måste hållas borta under behandlingen.

Rengöring av ett behandlat flygplan får endast utföras med specialiserade produkter som inte medför att vätskeavfall släpps ut till avlopp och lokalt avloppsreningsverk

Rengöringsutrustning (borstar, trasor, mm.) som använts i flygplanet efter applicering av produkten måste bortskaffas som fast avfall och får inte återanvändas.

4.1.3   Om specifikt för denna användning, en redogörelse för sannolika direkta eller indirekta skadliga effekter, anvisningar för första hjälpen samt nödåtgärder för att skydda miljön

Första hjälpen:

Allmänt

VID INANDNING: Om symtom uppstår, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN eller läkare.

VID FÖRTÄRING: Om symtom uppstår, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN eller läkare.

VID HUDKONTAKT: Tvätta med tvål och vatten. Om symtom uppstår, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN eller läkare.

VID KONTAKT MED ÖGONEN: VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Om symtom uppstår, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN eller läkare.

Pyretroider kan orsaka parestesi, (brännande och stickande känsla i huden utan irritation). Om symtomen kvarstår: rådfråga läkare.

Nödåtgärder för att skydda miljön vid eventuell olycka

Innesluter och kontrollerar eventuellt läckage eller spill med icke-antändligt absorberande material, såsom sand, jord, vermikulit eller kiselgur i trummor för avfallshantering.

Förhindra material från att nå avlopp eller vattenvägar.

Rikta inte vattenstrålen mot läckagestället eller spillpunkten.

Eventuell kvarvarande produkt efter läckage eller spill ska lämnas att avdunsta

4.1.4   Instruktioner för säkert bortskaffande av produkten och dess förpackning som är specifika för denna användning

Lämpliga uppgifter ska anges i Aircraft General Declaration vad gäller detaljer om insekticidbehandlingsförfarandet samt serienumren på de använda sprayburkarna.

Tomma sprayburkar ska behållas för inspektion av behörig hälsovårdsmyndighet.

Häll inte produkten i avlopp eller vattenvägar.

Se till att avfallshantering utförs utan att riskera människors hälsa, utan att skada miljön och i synnerhet utan risk för vatten, luft, mark, växter eller djur.

Avfall ska återvinnas eller bortskaffas i enlighet med gällande lagstiftning, helst via ett godkänt uppsamlingsföretag.

Kontaminera inte mark eller vatten med avfallsprodukter.

Släpp inte ut avfallsprodukter i miljön.

4.1.5   Om specifikt för denna användning, lagringsförhållanden och hållbarhetstid för produkten vid normala lagringsförhållanden

Se bruksanvisningen

5.   ALLMÄNNA VILLKOR FÖR ANVÄNDNING (1)

5.1   Bruksanvisning

Se avsnitt 4.1.1

5.2   Riskbegränsande åtgärder

Se avsnitt 4.1.2

5.3   En beskrivning av sannolika direkta eller indirekta skadliga effekter, instruktioner för första hjälpen och nödåtgärder för att skydda miljön

Se avsnitt 4.1.3

5.4   Instruktioner för ett säkert bortskaffande av produkten och dess förpackning

Se avsnitt 4.1.4

5.5   Lagringsförhållanden och hållbarhetstid för produkten vid normala lagringsförhållanden

Förvaras i originalförpackningen på en sval (under 40 °C), torr och väl ventilerad plats. Skyddas från frost.

Förvaras skyddat mot direkt solljus, även tomma burkar.

Hållbarhet: 2 år

6.   ÖVRIG INFORMATION


(1)  Bruksanvisningar, riskreducerande åtgärder och andra användarriktlinjer i detta avsnitt gäller för alla tillåtna användningar.


Top