EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32021R0127

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2021/127 av den 3 februari 2021 om fastställande av kraven för införsel till unionens territorium av träemballage för transport av vissa varor med ursprung i vissa tredjeländer och för växtskyddskontroller av sådant material, samt om upphävande av genomförandebeslut (EU) 2018/1137

C/2021/485

OJ L 40, 4.2.2021, p. 3–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2021/127/oj

4.2.2021   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 40/3


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2021/127

av den 3 februari 2021

om fastställande av kraven för införsel till unionens territorium av träemballage för transport av vissa varor med ursprung i vissa tredjeländer och för växtskyddskontroller av sådant material, samt om upphävande av genomförandebeslut (EU) 2018/1137

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/2031 av den 26 oktober 2016 om skyddsåtgärder mot växtskadegörare, ändring av Europaparlamentets och rådets förordningar (EU) nr 228/2013, (EU) nr 652/2014 och (EU) nr 1143/2014 samt om upphävande av rådets direktiv 69/464/EEG, 74/647/EEG, 93/85/EEG, 98/57/EG, 2000/29/EG, 2006/91/EG och 2007/33/EG (1), särskilt artikel 41.3,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/625 av den 15 mars 2017 om offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet för att säkerställa tillämpningen av livsmedels- och foderlagstiftningen och av bestämmelser om djurs hälsa och djurskydd, växtskydd och växtskyddsmedel samt om ändring av Europaparlamentets och rådets förordningar (EG) nr 999/2001, (EG) nr 396/2005, (EG) nr 1069/2009, (EG) nr 1107/2009, (EU) nr 1151/2012, (EU) nr 652/2014, (EU) 2016/429 och (EU) 2016/2031, rådets förordningar (EG) nr 1/2005 och (EG) nr 1099/2009 och rådets direktiv 98/58/EG, 1999/74/EG, 2007/43/EG, 2008/119/EG och 2008/120/EG och om upphävande av Europaparlamentets och rådets förordningar (EG) nr 854/2004 och (EG) nr 882/2004, rådets direktiv 89/608/EEG, 89/662/EEG, 90/425/EEG, 91/496/EEG, 96/23/EG, 96/93/EG och 97/78/EG samt rådets beslut 92/438/EEG (2), särskilt artiklarna 22.3 och 52, och

av följande skäl:

(1)

Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2018/1137 (3) innehåller bestämmelser om växtskyddskontroller och åtgärder som ska vidtas vad gäller träemballage som används vid transport av vissa varor med ursprung i Belarus (tidigare benämnt Vitryssland) och Kina, och den tillämpades till och med den 30 juni 2020. Dessa bestämmelser gäller utöver bestämmelserna i kommissionens delegerade förordning (EU) 2019/2125 (4) om särskild offentlig kontroll av träförpackningsmaterial.

(2)

De växtskyddskontroller som medlemsstaterna utfört på grundval av genomförandebeslut (EU) 2018/1137 har visat att märkningen av det träemballage som används vid transport av vissa varor med ursprung i Belarus och Kina inte alltid följer bestämmelserna i förordning (EU) 2016/2031. Dessutom har de växtskyddskontroller som medlemsstaterna utfört på grundval av riskvärderingar och som registreras i Traces, och tidigare i det webbaserade systemet Europhyt-Interceptions, visat att märkningen av det träemballage som används vid transport av vissa varor med ursprung i Indien inte alltid följer bestämmelserna i den förordningen.

(3)

Den bristande efterlevnad som medlemsstaterna konstaterat visar att det finns en risk för att levande skadegörare introduceras med det träemballage som används vid transport av vissa varor från dessa tre ursprungsländer, nämligen Belarus, Indien och Kina, och att dessa varor bör bli föremål för särskilda kontroller.

(4)

För att förhindra konsekvenser av sådan bristande efterlevnad i framtiden bör åtgärder vidtas vad gäller träemballage för transport av vissa varor med ursprung i Belarus, Indien och Kina.

(5)

För att säkerställa att de myndigheter som utför respektive växtskyddskontroller är bättre förberedda bör de behöriga myndigheter eller aktörer som är inblandade i importen av de angivna varorna med träemballage, så snart de känner till träemballagets ankomst, förhandsanmäla detta till den behöriga myndigheten vid gränskontrollstationen för första ankomst.

(6)

Träemballage för sändningar av de angivna varorna bör vara föremål för regelbundna växtskyddskontroller. Med tanke på den identifierade växtskyddsrisken och för att säkerställa att ett representativt prov kontrolleras bör minst 15 % av det importerade träemballaget för de angivna varorna kontrolleras.

(7)

Träemballaget, liksom de angivna varorna, bör omfattas av unionens bestämmelser om tullövervakning till dess att dessa växtskyddskontroller har slutförts, för att säkerställa att deras fria rörlighet inom unionens territorium inte medför några växtskyddsrisker.

(8)

För att säkerställa att växtskyddskontrollerna utförs i de lämpligaste anläggningarna bör dessa kontroller genomföras vid gränskontrollstationen för första ankomst till unionens territorium eller vid de kontrollställen som avses i artikel 53.1 a i förordning (EU) 2017/625.

(9)

För att garantera rättslig klarhet och beakta förordningarna (EU) 2016/2031 och (EU) 2017/625, vilka är tillämpliga sedan den 14 december 2019, bör genomförandebeslut (EU) 2018/1137 upphävas och ersättas med den här förordningen.

(10)

För att ge medlemsstaterna tid att anpassa sig till kraven i denna förordning bör den tillämpas från och med den 1 mars 2021.

(11)

Denna förordning bör tillämpas till och med den 31 december 2023 för att ge tid att övervaka situationen och fastställa om träemballaget och respektive sändningar följer bestämmelserna i den här förordningen och förordning (EU) 2016/2031.

(12)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för växter, djur, livsmedel och foder.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Innehåll och tillämpningsområde

I denna förordning fastställs krav för införsel till unionens territorium av, och på växtskyddskontroller av, träemballage för vissa varor från tredjeländer som förtecknas i bilagan i syfte att säkerställa att de följer bestämmelserna i förordning (EU) 2016/2031.

Artikel 2

Definitioner

I denna förordning gäller följande definitioner:

1.

träemballage: varje träprodukt i form av packlådor, förpackningsaskar, häckar, tunnor och liknande förpackningar, lastpallar, pallboxar och liknande anordningar, pallflänsar, stödjevirke, vare sig det används eller inte används för transport av alla slags varor, utom obehandlat trä med en tjocklek på högst 6 mm, trä som bearbetats med lim, värme eller tryck eller en kombination av dessa, samt stödjevirke för sändningar av trä, som är konstruerat av trä av samma typ och kvalitet som träet i sändningen.

2.

angivna varor: varor som uppfyller följande krav:

a)

De har sitt ursprung i de tredjeländer som förtecknas i bilagan.

b)

De är försedda med stöd, skydd eller hölje av träemballage åtminstone fram till gränskontrollstationen för första ankomst.

c)

De omfattas av de respektive KN- eller Taric-nummer, och av de respektive beskrivningarna i bilaga I till rådets förordning (EEG) nr 2658/87 (5), som förtecknas i bilagan.

Artikel 3

Krav för införsel till unionens territorium av träemballage

Träemballage får föras in till unionens territorium endast om följande krav är uppfyllda:

1.

De behöriga myndigheter eller aktörer som ansvarar för införseln av det berörda träemballaget eller som känner till dess ankomst till unionens territorium ska till den behöriga myndigheten vid gränskontrollstationen för första ankomst förhandsanmäla att det berörda träemballaget kommer att föras in till unionens territorium.

2.

De växtskyddskontroller som fastställs i artikel 4.1 a i den här förordningen ska visa att det berörda träemballaget uppfyller kraven i artikel 43.1 a och b i förordning (EU) 2016/2031.

Artikel 4

Växtskyddskontroller

1.   De behöriga myndigheterna ska

a)

regelbundet utföra växtskyddskontroller av träemballage för sändningar av de angivna varorna vid något av följande ställen:

i)

Gränskontrollstationen för första ankomst till unionens territorium.

ii)

De kontrollställen som avses i artikel 53.1 a i förordning (EU) 2017/625.

b)

fastställa frekvensen på de växtskyddskontroller som föreskrivs i led a i denna punkt.

2.   Den frekvens som avses i punkt 1 b får inte vara lägre än 15 % av sändningarna av de angivna varorna.

3.   Till dess att de kontroller som föreskrivs i punkt 1 a har slutförts ska träemballaget och de respektive angivna varorna kvarstå

a)

under tullövervakning enligt artikel 134 i förordning (EU) nr 952/2013, och

b)

under tillsyn av den behöriga myndigheten.

4.   Genom undantag från punkt 3 får tullmyndigheten tillåta att angivna varor inte hålls under den övervakning och tillsyn som föreskrivs i punkt 3 a och b, om den aktör som ansvarar för sändningen separerar träemballaget från de angivna varorna när det är tekniskt möjligt.

Artikel 5

Upphävande av genomförandebeslut (EU) 2018/1137

Genomförandebeslut (EU) 2018/1137 ska upphöra att gälla.

Artikel 6

Ikraftträdande och tillämpningsdatum

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Den ska tillämpas från och med den 1 mars 2021 till och med den 31 december 2023.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 3 februari 2021.

På kommissionens vägnar

Ursula VON DER LEYEN

Ordförande


(1)  EUT L 317, 23.11.2016, s. 4.

(2)  EUT L 95, 7.4.2017, s. 1.

(3)  Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2018/1137 av den 10 augusti 2018 om tillsyn, växtskyddskontroller och åtgärder som ska vidtas vad gäller träemballage vid transport av varor med ursprung i vissa tredjeländer (EUT L 205, 14.8.2018, s. 54).

(4)  Kommissionens delegerade förordning (EU) 2019/2125 av den 10 oktober 2019 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/625 vad gäller bestämmelser om utförandet av särskild offentlig kontroll av träförpackningsmaterial, anmälan av vissa sändningar och åtgärder som ska vidtas vid bristande efterlevnad (EUT L 321, 12.12.2019, s. 99).

(5)  Rådets förordning (EEG) nr 2658/87 av den 23 juli 1987 om tulltaxe- och statistiknomenklaturen och om Gemensamma tulltaxan (EGT L 256, 7.9.1987, s. 1).


BILAGA

Angivna varor, respektive KN-nummer eller Taric-nummer och ursprungsland

Beskrivning av varan

KN-nr eller Taric-nr

Ursprungsland

Skiffer, även grovhuggen eller enkelt sönderdelad, genom sågning eller på annat sätt, till block eller plattor av kvadratisk eller rektangulär form

2514

Belarus, Indien, Kina

Marmor, travertin, s.k. belgisk granit och annan monument- eller byggnadskalksten med en skrymdensitet av minst 2,5 samt alabaster, även grovhuggna eller enkelt sönderdelade, genom sågning eller på annat sätt, till block eller plattor av kvadratisk eller rektangulär form

2515

Belarus, Indien, Kina

Granit, porfyr, basalt, sandsten och annan monument- eller byggnadssten, även grovhuggna eller enkelt sönderdelade, genom sågning eller på annat sätt, till block eller plattor av kvadratisk eller rektangulär form

2516

Belarus, Indien, Kina

Brännved i form av stockar, kubbar, vedträn, kvistar, risknippen e.d.; trä i form av flis eller spån; sågspån och annat träavfall, även agglomererat till vedträn, briketter, pelletar eller liknande former

4401

Belarus, Indien, Kina

Packlådor, förpackningsaskar, häckar, tunnor och liknande förpackningar, av trä; kabeltrummor av trä; lastpallar, pallboxar och liknande anordningar, av trä; pallflänsar av trä (exkl. godsbehållare speciellt konstruerade och utrustade för ett eller flera slag av transportmedel)

4415

Belarus, Indien, Kina

Gatsten, kantsten och trottoarsten av naturlig sten (utom skiffer)

6801

Belarus, Indien, Kina

Bearbetad monument- eller byggnadssten (utom skiffer) samt varor av sådan sten, andra än varor enligt nr 6801 ; mosaikbitar o.d. av naturlig sten (inbegripet skiffer), även på underlag; konstfärgade korn, skärvor och pulver av naturlig sten (inbegripet skiffer)

6802

Belarus, Indien, Kina

Skiffer, bearbetad och varor av skiffer eller agglomererad skiffer (exkl. skiffergranulat, -flisor och -pulver, mosaikkuber o.d., grifflar och skrivtavlor av skiffer färdiga för användning)

6803

Belarus, Indien, Kina

”Gatstenar”, trottoarplattor, golvplattor o.d., plattor för eldstäder samt väggplattor, av keramiskt material; mosaikbitar o.d., av keramiskt material, även på underlag (exkl. sådana som består av kiseldioxidhaltiga fossilmjöl eller av liknande kiseldioxidhaltiga jordarter, eldfasta produkter, plattor avsedda som tallriksunderlägg, prydnadsföremål och speciella plattor till kakelugnar)

6907

Belarus, Indien, Kina

Plåt och band av aluminium

7606

Belarus, Indien, Kina


Top