EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32021Q0618(02)

Bestämmelser för Europeiska atomenergigemenskapens försörjningsbyrå om fastställande av sättet för att väga efterfrågan mot tillgången på malmer, råmaterial och speciella klyvbara material

C/2021/2893

EUT L 218, 18.6.2021, p. 58–64 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/proc_rules/2021/618/oj

18.6.2021   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 218/58


BESTÄMMELSER

för Europeiska atomenergigemenskapens försörjningsbyrå om fastställande av sättet för att väga efterfrågan mot tillgången på malmer, råmaterial och speciella klyvbara material

KAPITEL 1

TILLÄMPNINGSOMRÅDE, DEFINITIONER OCH ALLMÄNNA PRINCIPER

Artikel 1

Tillämpningsområde

Genom dessa bestämmelser fastställs hur efterfrågan ska vägas mot tillgången på malmer, råmaterial och speciella klyvbara material.

Artikel 2

Definitioner

I dessa bestämmelser gäller följande definitioner:

1.

byrån: Euratoms försörjningsbyrå som inrättats genom fördraget.

2.

gemenskapen: Europeiska atomenergigemenskapen (Euratom).

3.

gemenskapsproduktion: kärnämnen som produceras i gemenskapen, inbegripet men inte begränsat till

a)

malmer som bryts inom gemenskapens territorium,

b)

råmaterial som produceras inom gemenskapens territorium, inbegripet sådana som förvärvas av en producent som biprodukt vid anrikning,

c)

speciella klyvbara material som produceras efter bestrålning av kärnbränsle i reaktorer inom gemenskapens territorium,

d)

speciella klyvbara material som produceras inom gemenskapen genom anrikning av råmaterial som ägs av producenten.

4.

förmedlare: varje person eller företag som köper kärnämnen i syfte att sälja dem som sådana.

5.

kärnämnen: alla malmer, råmaterial och speciella klyvbara material som uppfyller definitionerna i artikel 197 i fördraget.

6.

malmer: den betydelse som anges i artikel 197.4 i fördraget.

7.

person: den betydelse som anges i artikel 196 a i fördraget.

8.

producent: varje person eller företag som producerar, behandlar, omvandlar eller bearbetar malmer, råmaterial eller speciella klyvbara material.

9.

deklarationsformulär: byråns frågeformulär för att vid årets slut samla in uppgifter direkt från förbrukarna.

10.

relaterade tjänster: en av följande tjänster: omvandling, anrikning, bränsleframställning, upparbetning eller lagring av speciella klyvbara material.

11.

bestämmelser: de här bestämmelserna för Europeiska atomenergigemenskapens försörjningsbyrå om fastställande av sättet för att väga efterfrågan mot tillgången på malmer, råmaterial och speciella klyvbara material.

12.

små mängder: de mängder som definieras i förordningen om små mängder.

13.

förordningen om små mängder: kommissionens förordning (Euratom) nr 66/2006 av den 16 januari 2006om undantag från bestämmelserna i kapitlet om försörjning för överföring av små mängder av malmer, råvaror och särskilda termiskt klyvbara material, och eventuella framtida versioner av denna.

14.

råmaterial: den betydelse som anges i artikel 197.3 i fördraget.

15.

speciella klyvbara material: den betydelse som anges i artikel 197.1 i fördraget.

16.

leveransavtal:

1.

ett avtal om inköp, försäljning, lån eller leasing av malmer och/eller råmaterial där minst en part är en förbrukare eller en producent som producerar, behandlar, omvandlar eller bearbetar malmer, råmaterial eller speciella klyvbara material inom gemenskapens territorium, och

2.

ett avtal om inköp, försäljning, utbyte, lån eller leasing av speciella klyvbara material där minst en part är en förbrukare, en producent eller en förmedlare.

17.

fördraget: fördraget om upprättandet av Europeiska atomenergigemenskapen.

18.

företag: den betydelse som anges i artikel 196 b i fördraget.

19.

förbrukare: varje person eller företag som köper kärnämnen eller relaterade tjänster för användning i egna eller anknutna kärnkraftverk eller forskningsreaktorer inom gemenskapen eller för användning inom de områden som förtecknas i bilaga 1 till fördraget.

20.

arbetsdag: byråns arbetsdagar, som offentliggörs på byråns webbplats.

Artikel 3

Konfidentialitet

Avtal, anmälningar och all annan information som rör avtal som lämnas till byrån får inte lämnas ut till tredje part utan skriftligt tillstånd från de avtalsslutande parterna.

KAPITEL 2

INLÄMNING AV INFORMATION

Artikel 4

Inlämning av information från förbrukare

1.   På byråns begäran ska förbrukarna fylla i och lämna in deklarationsformulären för ett visst år senast den 31 januari påföljande år.

2.   Deklarationsformulären ska ange bland annat följande:

a)

Produktens beteckning.

b)

Leverantör.

c)

Kärnämnenas beskaffenhet, kemiska form och andra relevanta specifikationer.

d)

Mängder (uttryckt i metriska enheter).

e)

Ursprungsland för naturligt uran (om det är känt).

f)

Faktisk och/eller avsedd användning.

g)

Leveransdatum.

h)

Prisvillkor.

i)

Lager.

j)

Uppskattade framtida behov.

Artikel 5

Inlämning av information från producenter

1.   På byråns begäran ska producenterna underrätta byrån om sin nuvarande och uppskattade framtida produktion, inklusive sådan från alla sina majoritetsägda dotterbolag. De ska också underrätta byrån om sina planerade leveranser och om de lager som de äger och/eller innehar, på grundval av redan undertecknade avtal.

2.   Informationen ska innehålla följande:

a)

Produktens beteckning.

b)

Motparter.

c)

Kärnämnenas beskaffenhet, kemiska form och andra relevanta specifikationer.

d)

Mängder (uttryckt i metriska enheter).

e)

Ursprungsland för naturligt uran (om det är känt).

f)

Leveransår.

g)

Prisvillkor (om dessa är kända).

h)

Uranlager, inklusive information om tillgänglighet för försäljning.

i)

Uppskattad framtida produktion.

3.   Informationen ska lämnas till byrån inom 20 (tjugo) arbetsdagar från den dag då begäran tas emot.

Artikel 6

Inlämning av information från förmedlare

1.   Förmedlare ska lämna information till byrån om alla andra avtal än leveransavtal om inköp, försäljning, utbyte, lån eller leasing av malmer och/eller råmaterial som undertecknats under den föregående månaden. De ska göra detta månadsvis.

2.   Informationen ska omfatta bland annat följande:

a)

Produktens beteckning.

b)

Motparter.

c)

Kärnämnenas beskaffenhet, kemiska form och andra relevanta specifikationer.

d)

Mängder (uttryckt i metriska enheter).

e)

Ursprungsland för naturligt uran (om det är känt).

f)

Leveransdatum.

g)

Prisvillkor.

3.   Informationen ska lämnas till byrån inom 15 (femton) arbetsdagar från den sista dagen i den relevanta månaden.

Artikel 7

Inlämning av kompletterande information

På begäran av byrån ska förbrukare, producenter och förmedlare lämna all ytterligare information till byrån som den behöver för att kunna utföra de uppgifter som den tilldelas genom fördraget. Informationen ska lämnas till byrån inom 10 (tio) arbetsdagar från den dag då begäran tas emot (eller, efter en motiverad begäran, en längre tidsperiod som byrån skriftligen godkänt).

Artikel 8

Analys på grundval av mottagen information

1.   På grundval av den information som tillhandahålls enligt artiklarna 4, 5, 6 och 7 i bestämmelserna, och av ytterligare information som lämnats av marknadsaktörer, ska byrån analysera marknadstrender och försörjningspotential. Den ska inkludera de viktigaste resultaten av denna analys i sin årsrapport, som ska offentliggöras på dess webbplats senast den 30 juni varje år.

2.   Byrån ska också offentliggöra sina prisindex för uran och ytterligare rapporter om marknaden för kärnämnen, inbegripet rapporter från arbetsgrupper som inrättats av den rådgivande kommittén.

KAPITEL 3

LEVERANSAVTAL

Artikel 9

Ingående av leveransavtal

1.   Leveransavtal är ogiltiga såvida de inte ingås av byrån.

2.   Byrån ingår ett leveransavtal genom att underteckna det.

Artikel 10

Förfaranden för ingående av leveransavtal

1.   Följande förfaranden gäller för leveransavtal:

a)

Förenklat förfarande.

b)

Centraliserat förfarande, efter beslut från byrån, om den regelbundna försörjningen av kärnämnen är hotad.

2.   Genomförandet av det förenklade förfarandet fråntar inte byrån de exklusiva rättigheter som den har enligt fördraget.

Artikel 11

Förenklat förfarande

1.   Förbrukare har rätt att själva välja ut producenter, förmedlare eller andra förbrukare och ta in anbud direkt från dessa, och att fritt förhandla om leveransavtalet.

2.   Leveransavtalet ska åtminstone innehålla följande information:

a)

Beteckning av de avtalsslutande parterna, inklusive byrån.

b)

Den mängd material som ska levereras eller den metod som använts för att fastställa dessa mängder.

c)

Den kemiska formen för de material som ska levereras.

d)

Ursprungsland för de kärnämnen som ska levereras. Om detta inte är känt när leveransavtalet undertecknas ska förbrukaren skriftligen informera byrån om ursprungslandet så snart som möjligt.

e)

Tidsplan för leveranser (om detta är känt när leveransavtalet undertecknas).

f)

Leveransplats.

g)

Leveranssätt (fysisk överföring eller bokförd överföring).

h)

Pris och betalningsvillkor inklusive, i tillämpliga fall, den metod som använts för att beräkna priset.

i)

Leveransavtalets löptid.

j)

Datum då parterna undertecknade leveransavtalet.

3.   Alla originalexemplar av leveransavtalet ska överlämnas till byrån inom 10 (tio) arbetsdagar från den dag då avtalet undertecknats av samtliga parter utom byrån (eller, efter en motiverad begäran, en längre tidsperiod som byrån skriftligen godkänt).

4.   Leveransavtalet i original ska åtföljas av ett ifyllt inlämningsformulär som finns på byråns webbplats.

5.   Utom i de fall då artikel 15 i dessa bestämmelser är tillämplig ska byrån besluta om ingående av avtalet inom 10 (tio) arbetsdagar från den dag då den tar emot avtalet, förutsatt att all nödvändig information har lämnats till byrån. Om byrån begär ytterligare information kommer denna tidsperiod att inledas när byrån har mottagit all den information som krävs för att den ska kunna övervaka resurserna i form av försörjningskällor.

6.   Om byrån ingår leveransavtalet ska den behålla ett original för arkivering och återlämna resterande original till den part som har skickat dem, med uppgift om det referensnummer som tilldelats.

7.   Om byrån konstaterar att den regelbundna och rättvisa försörjningen av kärnämnen till gemenskapens förbrukare är hotad, får den besluta att tillfälligt avbryta tillämpningen av detta förenklade förfarande och övergå till det centraliserade förfarande som föreskrivs i artikel 12 i bestämmelserna.

Artikel 12

Centraliserat förfarande

1.   Detta förfarande är tillämpligt om byrån konstaterar att den regelbundna försörjningen av kärnämnen till förbrukarna är hotad, inbegripet men inte begränsat till situationer där kärnämnen inte är tillgängliga för förbrukarna inom en rimlig tidsperiod eller endast är tillgängliga till orimligt höga priser.

2.   Byråns beslut för att tillfälligt avbryta tillämpningen av det förenklade förfarandet och fastställa tillämpningsområdet för det centraliserade förfarandet får verkan när det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

3.   I sådana situationer kan kärnämnen endast levereras till och/eller utbytas med kunder utanför gemenskapen efter det att gemenskapsförbrukarnas behov har uppfyllts.

4.   Ett leveransavtal som undertecknats av parterna innan byråns beslut enligt punkt 2 i denna artikel offentliggörs ska behandlas i enlighet med det förfarande som gäller den dag då parterna undertecknade avtalet.

Artikel 13

Ändringar av leveransavtal

1.   Alla ändringar (rättelser, tillägg, följebrev, överlåtelseavtal, ömsesidigt överenskommet upphävande) av ett leveransavtal måste ingås av byrån i enlighet med det förfarande som användes för det ursprungliga avtalet.

2.   Vid ensidig uppsägning av ett leveransavtal ska byrån underrättas inom 10 (tio) arbetsdagar från den dag då den ensidiga uppsägningen avsändes eller togs emot, beroende på vad som är tillämpligt.

Artikel 14

Vägran att ingå ett leveransavtal

1.   Inom ramen för något av de förfaranden som avses i artikel 10 i bestämmelserna har byrån rätt att invända mot ett avtal som kan inverka menligt på uppnåendet av fördragets mål.

2.   Om byrån beslutar att inte ingå ett leveransavtal ska den informera de berörda parterna i ett motiverat beslut och återsända alla inlämnade handlingar till den part som lämnat in dem.

3.   Byrån får besluta att inte ingå ett leveransavtal, särskilt om ett förtydligande som byrån begär inte lämnas in inom 10 (tio) arbetsdagar från det att begäran mottagits.

4.   Detta beslut eller avsaknad av ett beslut får hänskjutas till kommissionen i enlighet med bestämmelserna i artikel 5.5 i byråns stadgar.

Artikel 15

Tillstånd från kommissionen

1.   Ett förhandstillstånd från kommissionen krävs för export av gemenskapsproduktion (artiklarna 59 b och 62.1 c i fördraget) och för ingående av leveransavtal med en löptid på mer än tio år (artikel 60 i fördraget).

2.   I dessa fall inleder byrån förfarandet för att erhålla kommissionens tillstånd.

KAPITEL 4

ANMÄLAN AV AVTAL OM RELATERADE TJÄNSTER OCH OM SMÅ MÄNGDER

Artikel 16

Avtal om relaterade tjänster

1.   Avtal om relaterade tjänster som omfattas av artikel 75 i fördraget ska anmälas till byrån inom 10 (tio) arbetsdagar från den dag då de undertecknades (eller, efter en motiverad begäran, en längre tidsperiod som byrån skriftligen godkänt).

2.   Anmälan ska åtminstone innehålla följande information:

a)

Beteckning av de avtalsslutande parterna.

b)

Kända eller uppskattade mängder av de berörda materialen.

c)

Den kemiska formen för de berörda materialen.

d)

Ursprungsland för de berörda materialen. Om detta inte är känt när avtalet undertecknas ska byrån informeras skriftligen om ursprungslandet så snart som möjligt.

e)

Tidsplan för leveranser.

f)

Leveransplats.

g)

Avtalets löptid.

h)

Datum då parterna undertecknade avtalet.

3.   Avtalet ska anmälas med hjälp av det formulär som finns på byråns webbplats.

4.   Byrån ska bekräfta anmälan och meddela det referensnummer som tilldelas avtalet inom 15 (femton) arbetsdagar från den dag då den tog emot avtalet, förutsatt att all nödvändig information har lämnats till byrån.

5.   Om byrån begär ytterligare information avbryts den tidsfrist som anges i punkt 4 i denna artikel av denna begäran och börjar på nytt när informationen tas emot.

6.   Alla ändringar av det ursprungliga avtalet med avseende på någon av de punkter som avses i punkt 2 ovan, inbegripet uppsägning av avtalet, ska anmälas till byrån i enlighet med det förfarande som fastställs i denna artikel.

7.   Om ett avtal om relaterade tjänster innehåller bestämmelser om försörjning av kärnämnen, ska det behandlas som ett leveransavtal och överlämnas till byrån för ingående.

Artikel 17

Avtal om små mängder

1.   Varje överföring, import eller export av små mängder malmer, råmaterial och speciella klyvbara material ska anmälas till byrån.

2.   Varje person som importerar eller exporterar små mängder och varje leverantör som överför små mängder inom gemenskapen ska lämna in en kvartalsrapport om sådana transaktioner till byrån.

3.   Kvartalsrapporter ska lämnas till byrån inom en månad från utgången av det kvartal under vilket transaktionerna ägde rum och ska innehålla den information som föreskrivs i artikel 3 i förordningen om små mängder.

4.   Under förutsättning att byrån har mottagit all nödvändig information ska den bekräfta kvartalsrapporterna och meddela de referensnummer som tilldelas avtalen, om möjligt inom 15 (femton) arbetsdagar från den dag då byrån tog emot dem.

KAPITEL 5

SLUTBESTÄMMELSER

Artikel 18

Ikraftträdande

1.   Dessa bestämmelser träder i kraft den dag som anges i det beslut genom vilket byrån antar dem.

2.   Leveransavtal som undertecknats av parterna före den dag då dessa bestämmelser träder i kraft ska behandlas i enlighet med de bestämmelser som gällde den dag då de undertecknades.


Top