EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32021L2261

Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2021/2261 av den 15 december 2021 om ändring av direktiv 2009/65/EG vad gäller användning av faktablad av förvaltningsbolag för företag för kollektiva investeringar i överlåtbara värdepapper (fondföretag) (Text av betydelse för EES)

PE/72/2021/REV/1

OJ L 455, 20.12.2021, p. 15–17 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2021/2261/oj

20.12.2021   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 455/15


EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV (EU) 2021/2261

av den 15 december 2021

om ändring av direktiv 2009/65/EG vad gäller användning av faktablad av förvaltningsbolag för företag för kollektiva investeringar i överlåtbara värdepapper (fondföretag)

(Text av betydelse för EES)

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 53.1,

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag,

efter översändande av utkastet till lagstiftningsakt till de nationella parlamenten,

med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande (1),

i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet (2), och

av följande skäl:

(1)

Enligt artikel 78 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/65/EG (3) ska investeringsbolag och förvaltningsbolag upprätta en kortfattad handling med basfakta om de viktigaste särdragen hos företag för kollektiva investeringar i överlåtbara värdepapper (fondföretag) som erbjuds investerarna (basfakta för investerare) på ett sätt som rimligtvis gör det möjligt för dem att förstå vilket slag av fondföretag som erbjuds dem och vilka risker som är förenade med det och följaktligen kunna fatta sina investeringsbeslut med kännedom om fakta.

(2)

Enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1286/2014 (4) ska utvecklare av paketerade och försäkringsbaserade investeringsprodukter för icke-professionella investerare (Priip-produkter), innan en Priip-produkt görs tillgänglig för icke-professionella investerare, utforma och offentliggöra ett faktablad för den produkten i syfte att göra det möjligt för sådana icke-professionella investerare att förstå och jämföra den berörda Priip-produktens viktigaste egenskaper och risker.

(3)

Fondföretag betraktas också som Priip-produkter för vilka ett faktablad krävs enligt förordning (EU) nr 1286/2014. Genom artikel 32.1 i den förordningen undantas dock förvaltningsbolag enligt definitionen i artikel 2.1 b i direktiv 2009/65/EG, investeringsbolag som avses i artikel 27 i det direktivet och personer som ger råd om eller säljer andelar i fondföretag som avses i artikel 1.2 i det direktivet från skyldigheterna enligt den förordningen, och därmed från kravet att ta fram ett faktablad, till och med den 31 december 2021 (övergångsbestämmelserna).

(4)

Kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/653 (5) kompletterar förordning (EU) nr 1286/2014 genom att fastställa tekniska tillsynsstandarder för faktabladets utformning, innehåll och standardformat, metoden för redovisning av risk och avkastning samt för beräkningen av kostnader, villkor för översynen av informationen i faktabladet och hur ofta den ska göras, samt villkor för tillhandahållandet av faktablad till icke-professionella investerare.

(5)

Den 7 september 2021 antog kommissionen en delegerad förordning om ändring av de tekniska tillsynsstandarder som föreskrivs i delegerad förordning (EU) 2017/653 vad gäller underliggande metoder och presentation av resultatscenarier, redovisning av kostnader och metoder för beräkning av sammanfattande kostnadsindikatorer, redovisning av och innehållet i information om tidigare resultat och redovisning av kostnader för Priip-produkter som erbjuder flera olika investeringsalternativ och om anpassning av övergångsbestämmelserna för Priip-produktutvecklare som erbjuder andelar i fonder som avses i artikel 32 i förordning (EU) nr 1286/2014 som underliggande investeringsalternativ med förlängda övergångsbestämmelser som fastställs i den artikeln. Det datum då den delegerade förordningen ska börja tillämpas är den 1 juli 2022, men det är viktigt att återspegla behovet av att ge förvaltningsbolag, investeringsbolag och personer som ger råd om eller säljer andelar i fondföretag och fonder som inte är fondföretag tillräckligt med tid att förbereda sig för övergångsbestämmelsernas upphörande och därmed för skyldigheten att ta fram ett faktablad.

(6)

För att säkerställa att behovet av tillräcklig tid åt förberedelser inför skyldigheten att ta fram ett faktablad tillgodoses har förordning (EU) nr 1286/2014 ändrats genom Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/2259 (6) för att förlänga övergångsbestämmelserna till och med den 31 december 2022.

(7)

Basfakta för investerare och faktablad omfattar i stort sett samma informationskrav. Det är därför nödvändigt att säkerställa att icke-professionella investerare som investerat i Priip-produkter och som är intresserade av att förvärva andelar i fondföretag från och med den 1 januari 2023 inte erhåller båda dessa handlingar för en och samma finansiella produkt. Det bör därför fastställas att faktabladet ska anses uppfylla de krav som är tillämpliga på basfakta för investerare. Dessutom bör investeringsbolag och förvaltningsbolag fortsätta att upprätta basfakta för investerare i enlighet med direktiv 2009/65/EG för investerare som inte är icke-professionella investerare, om de inte beslutar att utforma ett faktablad enligt vad som fastställs i förordning (EU) nr 1286/2014. I sådana fall bör de behöriga myndigheterna inte kräva att investeringsbolag och förvaltningsbolag tillhandahåller basfakta för investerare, och endast faktabladet bör tillhandahållas dessa investerare.

(8)

Direktiv 2009/65/EG bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

I direktiv 2009/65/EG ska följande artikel införas:

”Artikel 82a

1.   Medlemsstaterna ska säkerställa att om ett investeringsbolag eller, för någon av de värdepappersfonder det förvaltar, ett förvaltningsbolag upprättar, tillhandahåller, ändrar och översätter ett faktablad som uppfyller kraven för faktablad i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1286/2014 (*1) ska behöriga myndigheter anse att faktabladet uppfyller de krav som är tillämpliga på basfakta för investerare enligt artiklarna 78–82 och 94 i detta direktiv.

2.   Medlemsstaterna ska säkerställa att de behöriga myndigheterna inte kräver att ett investeringsbolag eller, för någon av de värdepappersfonder det förvaltar, ett förvaltningsbolag ska upprätta basfakta för investerare i enlighet med artiklarna 78–82 och 94 i detta direktiv om det upprättar, tillhandahåller, ändrar och översätter ett faktablad som uppfyller kraven för faktablad i förordning (EU) nr 1286/2014.

Artikel 2

1.   Medlemsstaterna ska senast den 30 juni 2022 anta och offentliggöra de bestämmelser som är nödvändiga för att följa detta direktiv. De ska genast underrätta kommissionen om detta.

De ska tillämpa dessa bestämmelser från och med den 1 januari 2023.

När en medlemsstat antar dessa bestämmelser ska de innehålla en hänvisning till detta direktiv eller åtföljas av en sådan hänvisning när de offentliggörs. Närmare föreskrifter om hur hänvisningen ska göras ska varje medlemsstat själv utfärda.

2.   Medlemsstaterna ska underrätta kommissionen om texten till de centrala bestämmelser i nationell rätt som de antar inom det område som omfattas av detta direktiv.

Artikel 3

Detta direktiv träder i kraft dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Artikel 4

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Strasbourg den 15 december 2021.

På Europaparlamentets vägnar

D.M. SASSOLI

Ordförande

På rådets vägnar

A. LOGAR

Ordförande


(1)  Yttrande av den 20 oktober 2021 (ännu inte offentliggjort i EUT).

(2)  Europaparlamentets ståndpunkt av den 23 november 2021 (ännu inte offentliggjord i EUT) och rådets beslut av den 9 december 2021.

(3)  Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/65/EG av den 13 juli 2009 om samordning av lagar och andra författningar som avser företag för kollektiva investeringar i överlåtbara värdepapper (fondföretag) (EUT L 302, 17.11.2009, s. 32).

(4)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1286/2014 av den 26 november 2014 om faktablad för paketerade och försäkringsbaserade investeringsprodukter för icke-professionella investerare (Priip-produkter) (EUT L 352, 9.12.2014, s. 1).

(5)  Kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/653 av den 8 mars 2017 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1286/2014 om faktablad för paketerade och försäkringsbaserade investeringsprodukter för icke-professionella investerare (Priip-produkter) genom fastställande av tekniska tillsynsstandarder för faktabladens utformning, innehåll, översyn och ändring samt för villkoren för fullgörandet av kravet på tillhandahållande av sådana faktablad (EUT L 100, 12.4.2017, s. 1).

(6)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/2259 av den 15 december 2021 om ändring av förordning (EU) nr 1286/2014 vad gäller förlängning av övergångsbestämmelserna för förvaltningsbolag, investeringsbolag och personer som ger råd om eller säljer andelar i företag för kollektiva investeringar i överlåtbara värdepapper (fondföretag) och fonder som inte är fondföretag (se sidan 1 i detta nummer av EUT).


Top