EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32021D2187

Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2021/2187 av den 9 december 2021 om fastställande, i syfte att underlätta den fria rörligheten inom unionen, av att covid-19-intyg som utfärdas av Republiken Libanon är likvärdiga med de intyg som utfärdas i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/953 (Text av betydelse för EES)

C/2021/9428

OJ L 443I , 10.12.2021, p. 1–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2021/2187/oj

10.12.2021   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

LI 443/1


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT (EU) 2021/2187

av den 9 december 2021

om fastställande, i syfte att underlätta den fria rörligheten inom unionen, av att covid-19-intyg som utfärdas av Republiken Libanon är likvärdiga med de intyg som utfärdas i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/953

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/953 av den 14 juni 2021 om en ram för utfärdande, kontroll och godtagande av interoperabla intyg om vaccination mot, testning för och tillfrisknande från covid-19 (EU:s digitala covidintyg) för att underlätta fri rörlighet under covid-19-pandemin (1), särskilt artikel 8.2, och

av följande skäl:

(1)

I förordning (EU) 2021/953 fastställs en ram för utfärdande, kontroll och godtagande av interoperabla intyg om vaccination mot, testning för och tillfrisknande från covid-19 (EU:s digitala covidintyg) i syfte att underlätta för innehavarna att utöva sin rätt till fri rörlighet under covid-19-pandemin. Förordningen ska också bidra till att på ett samordnat sätt gradvis upphäva de inskränkningar i den fria rörligheten som i enlighet med unionsrätten har införts av medlemsstaterna för att begränsa spridningen av SARS-CoV-2.

(2)

Enligt förordning (EU) 2021/953 kan covid-19-intyg som utfärdas av tredjeländer för unionsmedborgare och deras familjemedlemmar godtas om kommissionen anser att de utfärdas i enlighet med standarder som ska betraktas som likvärdiga med dem som fastställs i den förordningen. Enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/954 (2) måste medlemsstaterna dessutom tillämpa bestämmelserna i förordning (EU) 2021/953 på tredjelandsmedborgare som inte omfattas av den förordningens tillämpningsområde men som lagligen vistas eller är bosatta på deras territorium och som har rätt att resa till andra medlemsstater i enlighet med unionsrätten. Ett konstaterande om likvärdighet i detta beslut bör därför gälla intyg om vaccination mot covid-19 som utfärdas av Republiken Libanon för unionsmedborgare och deras familjemedlemmar. På samma sätt ska på grundval av förordning (EU) 2021/954 ett sådant konstaterande om likvärdighet även gälla intyg om vaccination mot covid-19 som utfärdas av Republiken Libanon för tredjelandsmedborgare som lagligen vistas eller är bosatta på medlemsstaternas territorium på de villkor som fastställs i den förordningen.

(3)

Den 12 oktober 2021 lämnade Republiken Libanon utförlig information till kommissionen om utfärdandet av interoperabla intyg om vaccination mot covid-19 inom ramen för ”covax.moph.gov.lb”-systemet. Republiken Libanon informerade kommissionen om sin uppfattning att dess covid-19-intyg utfärdas i enlighet med en standard och ett tekniskt system som är interoperabla med det tillitsramverk som inrättats genom förordning (EU) 2021/953 och som möjliggör kontroll av intygens äkthet, giltighet och integritet. I detta sammanhang informerade Republiken Libanon kommissionen om att intyg om vaccination mot covid-19 som utfärdas av Republiken Libanon enligt ”covax.moph.gov.lb”-systemet innehåller de uppgifter som anges i bilagan till förordning (EU) 2021/953.

(4)

Republiken Libanon informerade även kommissionen om att den godtar intyg om vaccination, testning och tillfrisknande som utfärdas av medlemsstaterna och EES-länderna i enlighet med förordning (EU) 2021/953.

(5)

Den 26 november 2021 genomförde kommissionen på Republiken Libanons begäran tekniska tester som visade att intygen om vaccination mot covid-19 utfärdas av Republiken Libanon enligt ett system – ”covax.moph.gov.lb”-systemet – som är interoperabelt med det tillitsramverk som inrättats genom förordning (EU) 2021/953 och som möjliggör kontroll av intygens äkthet, giltighet och integritet. Kommissionen bekräftade också att de intyg om vaccination mot covid-19 som utfärdas av Republiken Libanon enligt ”covax.moph.gov.lb”-systemet innehåller de nödvändiga uppgifterna.

(6)

Vidare informerade Republiken Libanon kommissionen om att landet utfärdar interoperabla vaccinationsintyg för covid-19-vacciner. Dessa vacciner omfattar för närvarande Comirnaty, Vaxzevria, R-COVI, Sputnik V och BBIBP-CorV.

(7)

Republiken Libanon informerade också kommissionen om att landet varken utfärdar interoperabla testintyg för nukleinsyraamplifieringstest eller för antigentester.

(8)

Vidare informerade Republiken Libanon kommissionen om att landet inte utfärdar interoperabla intyg om tillfrisknande.

(9)

Republiken Libanon informerade också kommissionen om att när intyg kontrolleras i Libanon kommer de personuppgifter som ingår i dem att behandlas endast för att kontrollera och bekräfta innehavarens vaccination, testresultat eller tillfrisknande, och de kommer inte att lagras efteråt.

(10)

Således föreligger de nödvändiga förutsättningarna för att fastställa att intyg om vaccination mot covid-19 som utfärdas av Republiken Libanon enligt ”covax.moph.gov.lb”-systemet kan betraktas som likvärdiga med dem som utfärdas i enlighet med förordning (EU) 2021/953.

(11)

Intyg om vaccination mot covid-19 som utfärdas av Republiken Libanon i enlighet med ”covax.moph.gov.lb”-systemet bör därför godtas på de villkor som avses i artikel 5.5 i förordning (EU) 2021/953.

(12)

För att detta beslut ska träda i kraft bör Republiken Libanon anslutas till det tillitsramverk för EU:s digitala covidintyg som inrättats genom förordning (EU) 2021/953.

(13)

För att skydda unionens intressen, särskilt på folkhälsoområdet, får kommissionen använda sina befogenheter för att tillfälligt eller slutgiltigt upphäva detta beslut om villkoren i artikel 8.2 i förordning (EU) 2021/953 inte längre är uppfyllda.

(14)

För att så snart som möjligt ansluta Republiken Libanon till det tillitsramverk för EU:s digitala covidintyg som inrättats genom förordning (EU) 2021/953 bör detta beslut träda i kraft samma dag som det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

(15)

De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga med yttrandet från den kommitté som inrättats genom artikel 14 i förordning (EU) 2021/953.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Intyg om vaccination mot covid-19 som utfärdas av Republiken Libanon enligt ”covax.moph.gov.lb”-systemet ska, för att underlätta den fria rörligheten inom unionen, betraktas som likvärdiga med de intyg som utfärdas i enlighet med förordning (EU) 2021/953.

Artikel 2

Republiken Libanon ska anslutas till det tillitsramverk för EU:s digitala covidintyg som inrättats genom förordning (EU) 2021/953.

Artikel 3

Detta beslut träder i kraft samma dag som det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Bryssel den 9 december 2021.

På kommissionens vägnar

Ursula VON DER LEYEN

Ordförande


(1)  EUT L 211, 15.6.2021, s. 1.

(2)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/954 av den 14 juni 2021 om en ram för utfärdande, kontroll och godtagande av interoperabla intyg om vaccination mot, testning för och tillfrisknande från covid-19 (EU:s digitala covidintyg) för tredjelandsmedborgare som lagligen vistas eller är bosatta på medlemsstaternas territorier under covid-19-pandemin (EUT L 211, 15.6.2021, s. 24).


Top