EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32021D2131

Rådets beslut (EU) 2021/2131 av den 25 november 2021 om den ståndpunkt som ska intas på Europeiska unionens vägnar i gemensamma EES-kommittén beträffande en ändring av protokoll 32 om finansiella villkor för genomförande av artikel 82, fogat till EES-avtalet (Text av betydelse för EES)

ST/13508/2021/INIT

EUT L 432, 3.12.2021, p. 32–33 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2021/2131/oj

3.12.2021   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 432/32


RÅDETS BESLUT (EU) 2021/2131

av den 25 november 2021

om den ståndpunkt som ska intas på Europeiska unionens vägnar i gemensamma EES-kommittén beträffande en ändring av protokoll 32 om finansiella villkor för genomförande av artikel 82, fogat till EES-avtalet

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artiklarna 122 och 322.1 jämförda med artikel 218.9,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 2894/94 av den 28 november 1994 om formerna för genomförandet av Avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (1), särskilt artikel 1.3,

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag, och

av följande skäl:

(1)

Avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (2) (EES-avtalet) trädde i kraft den 1 januari 1994.

(2)

Enligt artikel 98 i EES-avtalet får gemensamma kommittéen för Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (gemensamma EES-kommittén) besluta att ändra, bland annat, protokoll 32 om finansiella villkor för genomförande av artikel 82, fogat till EES-avtalet (protokoll 32).

(3)

Genom rådets förordning (EU) 2020/2094 (3), genom vilken Europeiska unionens återhämtningsinstrument inrättades, tilldelas programmet Horisont Europa, inrättat genom Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/695 (4), och unionens civilskyddsmekanism, som regleras genom Europaparlamentets och rådets beslut nr 1313/2013/EU (5), ytterligare externa inkomster avsatta för särskilda ändamål. Det är lämpligt att i protokoll 32 klargöra att beräkningsgrunden för beräkningen av Eftastaternas finansiella bidrag bör utökas med anslag som motsvarar externa inkomster avsatta för särskilda ändamål enligt artikel 3.1 i förordning (EU) 2020/2094 i förhållande till deras deltagande i det programmet och den mekanismen.

(4)

Protokoll 32 bör därför ändras i enlighet med detta.

(5)

Unionens ståndpunkt i gemensamma EES-kommittén bör därför baseras på utkastet till beslut av gemensamma EES-kommittén.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Den ståndpunkt som ska intas på unionens vägnar i gemensamma EES-kommittén beträffande den föreslagna ändringen av protokoll 32 om finansiella villkor för genomförande av artikel 82, fogat till EES-avtalet, ska baseras på utkastet till beslut av gemensamma EES-kommittén (6).

Artikel 2

Detta beslut träder i kraft samma dag som det antas.

Utfärdat i Bryssel den 25 november 2021.

På rådets vägnar

Z. POČIVALŠEK

Ordförande


(1)  EGT L 305, 30.11.1994, s. 6.

(2)  EGT L 1, 3.1.1994, s. 3.

(3)  Rådets förordning (EU) 2020/2094 av den 14 december 2020 om inrättande av Europeiska unionens återhämtningsinstrument för att stödja återhämtningen efter covid-19-krisen (EUT L 433I, 22.12.2020, s. 23).

(4)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/695 av den 28 april 2021 om inrättande av Horisont Europa – ramprogrammet för forskning och innovation, om fastställande av dess regler för deltagande och spridning och om upphävande av förordningarna (EU) nr 1290/2013 och (EU) nr 1291/2013 (EUT L 170, 12.5.2021, s. 1).

(5)  Europaparlamentets och rådets beslut nr 1313/2013/EU av den 17 december 2013 om en civilskyddsmekanism för unionen (EUT L 347, 20.12.2013, s. 924).

(6)  Se dokument ST 13509/21 på http://register.consilium.europa.eu.


Top