EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32021D2025

Rådets beslut (EU) 2021/2025 av den 15 november 2021 om den ståndpunkt som ska intas på Europeiska unionens vägnar i Internationella olivrådets medlemsråd vad gäller en handelsnorm för olivoljor och olivoljor av pressrester

ST/12772/2021/INIT

EUT L 411, 19.11.2021, p. 40–41 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2021/2025/oj

19.11.2021   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 411/40


RÅDETS BESLUT (EU) 2021/2025

av den 15 november 2021

om den ståndpunkt som ska intas på Europeiska unionens vägnar i Internationella olivrådets medlemsråd vad gäller en handelsnorm för olivoljor och olivoljor av pressrester

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 207.4 första stycket jämförd med artikel 218.9,

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag, och

av följande skäl:

(1)

2015 års internationella avtal om olivolja och bordsoliver (avtalet) undertecknades på Europeiska unionens vägnar i enlighet med rådets beslut (EU) 2016/1892 (1) den 18 november 2016 i Förenta nationernas högkvarter i New York med förbehåll för dess ingående vid en senare tidpunkt. Avtalet trädde i kraft provisoriskt den 1 januari 2017 i enlighet med artikel 31.2 i avtalet och ingicks på unionens vägnar genom rådets beslut (EU) 2019/848 (2).

(2)

I enlighet med artikel 7.1 i avtalet ska Internationella olivrådets medlemsråd (medlemsrådet) anta beslut om ändring av handelsnormer för olivoljor och olivoljor av pressrester.

(3)

Under det 114:e sammanträdet den 25 november 2021 ska medlemsrådet anta ett beslut om ändring av en handelsnorm för olivoljor och olivoljor av pressrester (ändringsbeslutet).

(4)

Det är lämpligt att fastställa den ståndpunkt som ska intas på unionens vägnar i medlemsrådet, eftersom det ändringsbeslut som ska antas av medlemsrådet kommer att ha rättsverkningar för unionen vad gäller internationell handel med övriga medlemmar i Internationella olivrådet, och kan få avgörande verkan på innehållet i unionsrätten, särskilt vad gäller handelsnormer för olivolja som kommissionen antar enligt artikel 75 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1308/2013 (3).

(5)

Det beslut som ska antas av medlemsrådet gäller ändringar av vissa kemiska parametrar för olivoljor och olivoljor av pressrester, nämligen införande av beslutsschemat för gränsvärdet för linolensyra på 1,00–1,40 %, revidering av beslutsschemat för raffinerade olivoljor och olivoljor samt revidering av beslutsschemat för oraffinerade och raffinerade olivoljor av pressrester. Ändringsbeslutet har varit föremål för ingående diskussioner mellan vetenskapliga och tekniska experter på olivolja från kommissionen och från medlemsstaterna. Ändringsbeslutet kommer att bidra till internationell harmonisering av normer för olivolja och skapa en ram som kommer att säkerställa rättvisa konkurrensförhållanden inom handeln med produkter inom olivoljesektorn. Det ändringsbeslut som ska antas av medlemsrådet bör därför stödjas.

(6)

Om antagandet av ändringsbeslutet under medlemsrådets 114:e sammanträde skjuts upp till följd av att vissa medlemmar inte kan ge sitt godkännande, bör ståndpunkten att stödja antagandet av ändringsbeslutet intas på unionens vägnar inom ramen för ett eventuellt förfarande för antagande av medlemsrådet genom skriftväxling i enlighet med artikel 10.6 i avtalet. Förfarandet för antagande genom skriftväxling bör inledas före medlemsrådets nästa ordinarie sammanträde i juni 2022.

(7)

Om det är sannolikt att den ståndpunkt som ska intas på unionens vägnar kommer att påverkas av nya vetenskapliga eller tekniska rön som läggs fram före eller under det 114:e sammanträdet bör kommissionen, i syfte att tillvarata unionens intresse, ha rätt att begära att antagandet av ändringsbeslutet skjuts upp till ett senare sammanträde i medlemsrådet.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Den ståndpunkt som ska intas på unionens vägnar i medlemsrådet under dess 114:e sammanträde den 25 november 2021 eller inom ramen för ett förfarande för antagande av beslut av medlemsrådet genom skriftväxling som ska inledas före nästa ordinarie sammanträde i juni 2022, vad gäller handelsnormerna för olivoljor och olivoljor av pressrester, ska vara att stödja medlemsrådets antagande av beslutet om ändring av en handelsnorm för olivoljor och olivoljor av pressrester (4).

Artikel 2

Om det är sannolikt att den ståndpunkt som ska intas på unionens vägnar enligt artikel 1 kommer att påverkas av nya vetenskapliga eller tekniska rön som läggs fram före eller under medlemsrådets 114:e sammanträde ska kommissionen begära att antagandet av beslutet om ändring av en handelsnorm för olivoljor och olivoljor av pressrester skjuts upp tills unionens ståndpunkt har fastställts på grundval av de nya rönen.

Artikel 3

Detta beslut träder i kraft samma dag som det antas.

Utfärdat i Bryssel den 15 november 2021.

På rådets vägnar

J. PODGORŠEK

Ordförande


(1)  Rådets beslut (EU) 2016/1892 av den 10 oktober 2016 om undertecknande på Europeiska unionens vägnar och om provisorisk tillämpning av 2015 års internationella avtal om olivolja och bordsoliver (EUT L 293, 28.10.2016, s. 2).

(2)  Rådets beslut (EU) 2019/848 av den 17 maj 2019 om ingående på Europeiska unionens vägnar av 2015 års internationella avtal om olivolja och bordsoliver (EUT L 139, 27.5.2019, s. 1).

(3)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1308/2013 av den 17 december 2013 om upprättande av en samlad marknadsordning för jordbruksprodukter och om upphävande av rådets förordningar (EEG) nr 922/72, (EEG) nr 234/79, (EG) nr 1037/2001 och (EG) nr 1234/2007 (EUT L 347, 20.12.2013, s. 671).

(4)  Se dokument ST 12781/21 på http://register.consilium.europa.eu


Top