EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32021D1797

Rådets beslut (EU) 2021/1797 av den 5 oktober 2021 om den ståndpunkt som ska intas på Europeiska unionens vägnar i den associeringskommitté i dess konstellation för handelsfrågor som inrättats genom associeringsavtalet mellan Europeiska unionen, Europeiska atomenergigemenskapen och deras medlemsstater, å ena sidan, och Ukraina, å andra sidan, vad gäller ändringen av tillägg XVII-3 (Tillämpliga regler för teletjänster), tillägg XVII-4 (Tillämpliga regler för post- och budtjänster) och tillägg XVII-5 (Tillämpliga regler för internationella sjötransporter) till bilaga XVII till det avtalet

ST/11492/2021/INIT

EUT L 361, 12.10.2021, p. 48–49 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2021/1797/oj

12.10.2021   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 361/48


RÅDETS BESLUT (EU) 2021/1797

av den 5 oktober 2021

om den ståndpunkt som ska intas på Europeiska unionens vägnar i den associeringskommitté i dess konstellation för handelsfrågor som inrättats genom associeringsavtalet mellan Europeiska unionen, Europeiska atomenergigemenskapen och deras medlemsstater, å ena sidan, och Ukraina, å andra sidan, vad gäller ändringen av tillägg XVII-3 (Tillämpliga regler för teletjänster), tillägg XVII-4 (Tillämpliga regler för post- och budtjänster) och tillägg XVII-5 (Tillämpliga regler för internationella sjötransporter) till bilaga XVII till det avtalet

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artiklarna 100.2 och 207.4 första stycket jämförda med artikel 218.9,

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag, och

av följande skäl:

(1)

Associeringsavtalet mellan Europeiska unionen, Europeiska atomenergigemenskapen och deras medlemsstater, å ena sidan, och Ukraina, å andra sidan (avtalet) trädde i kraft den 1 september 2017.

(2)

Enligt artikel 11 i bilaga XVII till avtalet får associeringskommittén i dess konstellation för handelsfrågor besluta att ändra bestämmelserna i den bilagan.

(3)

Associeringskommittén i dess konstellation för handelsfrågor kommer att anta ett beslut om ändring av tillägg XVII-3 (Tillämpliga regler för teletjänster), tillägg XVII-4 (Tillämpliga regler för post- och budtjänster) och tillägg XVII-5 (Tillämpliga regler för internationella sjötransporter) till bilaga XVII till avtalet.

(4)

I enlighet med artiklarna 114, 124 och 138 i avtalet inser unionen och Ukraina vikten av att närma Ukrainas gällande lagstiftning till unionens lagstiftning. Ukraina ska se till att den befintliga och framtida lagstiftningen gradvis görs förenlig med unionens regelverk.

(5)

Med tanke på att flera unionsakter som förtecknas i tillägg XVII-3 (Tillämpliga regler för teletjänster), tillägg XVII-4 (Tillämpliga regler för post- och budtjänster) och tillägg XVII-5 (Tillämpliga regler för internationella sjötransporter) till bilaga XVII till avtalet har ändrats eller upphävts sedan avtalstexten paraferades den 30 mars 2012 är det nödvändigt att ändra dessa tillägg samt att anpassa vissa tidsfrister för att ta hänsyn till de framsteg som Ukraina redan gjort i fråga om tillnärmningen av sin lagstiftning till unionens regelverk.

(6)

Det är därför lämpligt att fastställa den ståndpunkt som ska intas på unionens vägnar i associeringskommittén i dess konstellation för handelsfrågor, eftersom beslutet om ändring av tillägg XVII-3 (Tillämpliga regler för teletjänster), tillägg XVII-4 (Tillämpliga regler för post- och budtjänster) och tillägg XVII-5 (Tillämpliga regler för internationella sjötransporter) av bilaga XVII till avtalet kommer att vara bindande för unionen.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Den ståndpunkt som ska intas på unionens vägnar i associeringskommittén i dess konstellation för handelsfrågor, inrättad genom associeringsavtalet mellan Europeiska unionen och Europeiska atomenergigemenskapen och deras medlemsstater, å ena sidan, och Ukraina, å andra sidan, vad gäller ändring av tillägg XVII-3 (Tillämpliga regler för teletjänster), tillägg XVII-4 (Tillämpliga regler för post- och budtjänster) och tillägg XVII-5 (Tillämpliga regler för internationella sjötransporter) till bilaga XVII till avtalet ska baseras på utkastet till beslut av den kommittén (1).

Artikel 2

Detta beslut träder i kraft samma dag som det antas.

Utfärdat i Bryssel den Luxemburg den 5 oktober 2021.

På rådets vägnar

A. ŠIRCELJ

Ordförande


(1)  Se dokument ST 11503/21 på http://register.consilium.europa.eu.


Top