EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32021D1482

Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2021/1482 av den 14 september 2021 om fastställande, i syfte att underlätta den fria rörligheten inom unionen, av att covid-19-intyg som utfärdas av Staten Israel är likvärdiga med de intyg som utfärdas i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/953 (Text av betydelse för EES)

C/2021/6751

OJ L 325, 15.9.2021, p. 51–53 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2021/1482/oj

15.9.2021   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 325/51


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT (EU) 2021/1482

av den 14 september 2021

om fastställande, i syfte att underlätta den fria rörligheten inom unionen, av att covid-19-intyg som utfärdas av Staten Israel är likvärdiga med de intyg som utfärdas i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/953

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/953 av den 14 juni 2021 om en ram för utfärdande, kontroll och godtagande av interoperabla intyg om vaccination mot, testning för och tillfrisknande från covid-19 (EU:s digitala covidintyg) för att underlätta fri rörlighet under covid-19-pandemin (1), särskilt artikel 8.2, och

av följande skäl:

(1)

I förordning (EU) 2021/953 fastställs en ram för utfärdande, kontroll och godtagande av interoperabla intyg om vaccination mot, testning för och tillfrisknande från covid-19 (EU:s digitala covidintyg) i syfte att underlätta för innehavarna att utöva sin rätt till fri rörlighet under covid-19-pandemin. Förordningen ska också bidra till att på ett samordnat sätt gradvis upphäva de inskränkningar i den fria rörligheten som i enlighet med unionsrätten har införts av medlemsstaterna för att begränsa spridningen av SARS-CoV-2.

(2)

Enligt förordning (EU) 2021/953 kan covid-19-intyg som utfärdas av tredjeländer för unionsmedborgare och deras familjemedlemmar godtas om kommissionen anser att de utfärdas i enlighet med standarder som ska betraktas som likvärdiga med dem som fastställs i den förordningen. Enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/954 (2) ska medlemsstaterna dessutom tillämpa bestämmelserna i förordning (EU) 2021/953 på tredjelandsmedborgare som inte omfattas av den förordningens tillämpningsområde men som lagligen vistas eller är bosatta på deras territorium och som har rätt att resa till andra medlemsstater i enlighet med unionsrätten. Ett konstaterande om likvärdighet i detta beslut bör därför gälla intyg om vaccination mot och tillfrisknande från covid-19 som utfärdas av Staten Israel för unionsmedborgare och deras familjemedlemmar. På grundval av förordning (EU) 2021/954 bör ett sådant konstaterande om likvärdighet på samma sätt gälla även intyg om vaccination mot och tillfrisknande från covid-19 som utfärdas av Staten Israel för tredjelandsmedborgare som lagligen vistas eller är bosatta på medlemsstaternas territorium på de villkor som fastställs i den förordningen.

(3)

Den 19 juli 2021 lämnade Staten Israel utförlig information till kommissionen om utfärdandet av interoperabla intyg om vaccination mot och tillfrisknande från covid-19 inom ramen för ”Ramzor”-systemet. Staten Israel informerade kommissionen om sin uppfattning att landets covid-19-intyg utfärdas i enlighet med en standard och ett tekniskt system som är interoperabla med det tillitsramverk som inrättats genom förordning (EU) 2021/953 och som möjliggör kontroll av intygens äkthet, giltighet och integritet. I detta sammanhang informerade Staten Israel kommissionen om att covid-19-intyg som utfärdas av Staten Israel enligt ”Ramzor”-systemet innehåller de uppgifter som anges i bilagan till förordning (EU) 2021/953.

(4)

Den 6 september 2021 genomförde kommissionen på Staten Israels begäran tekniska tester som visade att intygen om vaccination mot och tillfrisknande från covid-19 utfärdas av Staten Israel enligt ett system – ”Ramzor” – som är interoperabelt med det tillitsramverk som inrättats genom förordning (EU) 2021/953 och som möjliggör kontroll av intygens äkthet, giltighet och integritet. Kommissionen bekräftade också att de intyg om vaccination mot och tillfrisknande från covid-19 som utfärdas av Staten Israel enligt ”Ramzor”-systemet innehåller de nödvändiga uppgifterna.

(5)

Vidare informerade Staten Israel kommissionen om att landet utfärdar interoperabla vaccinationsintyg för covid-19-vacciner. Dessa omfattar för närvarande Comirnaty och Spikevax.

(6)

Vidare informerade Staten Israel kommissionen om att landet utfärdar interoperabla intyg om tillfrisknande. Dessa intyg är giltiga i högst 180 dagar från dagen för det första positiva testresultatet.

(7)

Staten Israel informerade kommissionen om att den godtar intyg om vaccination, testning och tillfrisknande som utfärdas av medlemsstaterna och EES-länderna i enlighet med förordning (EU) 2021/953.

(8)

Staten Israel informerade också kommissionen om att den godtar vaccinationsintyget och avstår från reserestriktioner för personer som vaccinerats med vaccin som har fått ett godkännande för försäljning i hela EU i enlighet med förordning (EG) nr 726/2004.

(9)

Staten Israel informerade också kommissionen om att den godtar de covid-19-testintyg som utfärdas av medlemsstaterna och EES-länderna för nukleinsyraamplifieringstester (NAAT) (t.ex. polymeraskedjereaktion med omvänd transkription, RT-PCR). Dock uppger Staten Israel att alla resenärer, även de som har lokala testresultat, måste ta ett nytt NAAT (t.ex. RT-PCR) vid landning, vilket tyder på att man inte avstår från några andra reserestriktioner till följd av testet före flygning än att ombordstigning på planet tillåts. Dessutom godtar inte Israel antigentest.

(10)

Vidare informerade Staten Israel kommissionen om att när intyg kontrolleras i Staten Israel kommer de personuppgifter som ingår i dem att behandlas endast för att kontrollera och bekräfta innehavarens vaccination, testresultat eller tillfrisknande, och de kommer inte att lagras efteråt.

(11)

Således föreligger de nödvändiga förutsättningarna för att fastställa att covid-19-intyg som utfärdas av Staten Israel enligt ”Ramzor”-systemet kan betraktas som likvärdiga med dem som utfärdas i enlighet med förordning (EU) 2021/953.

(12)

Covid-19-intyg som utfärdas av Staten Israel enligt ”Ramzor”-systemet bör därför godtas på de villkor som anges i artiklarna 5.5 och 7.8 i förordning (EU) 2021/953.

(13)

För att detta beslut ska träda i kraft bör Staten Israel anslutas till det tillitsramverk för EU:s digitala covidintyg som inrättats genom förordning (EU) 2021/953.

(14)

För att skydda unionens intressen, särskilt på folkhälsoområdet, får kommissionen använda sina befogenheter för att tillfälligt eller slutgiltigt upphäva detta beslut om villkoren i artikel 8.2 i förordning (EU) 2021/953 inte längre är uppfyllda.

(15)

Mot bakgrund av behovet av att så snart som möjligt ansluta Staten Israel till det tillitsramverk för EU:s digitala covidintyg som inrättats genom förordning (EU) 2021/953 bör detta beslut träda i kraft samma dag som det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

(16)

De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga med yttrandet från den kommitté som inrättats genom artikel 14 i förordning (EU) 2021/953.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Intyg om vaccination mot och tillfrisknande från covid-19 som utfärdas av Staten Israel enligt ”Ramzor”-systemet ska, för att underlätta den fria rörligheten inom unionen, betraktas som likvärdiga med de intyg som utfärdas i enlighet med förordning (EU) 2021/953.

Artikel 2

Staten Israel ska anslutas till det tillitsramverk för EU:s digitala covidintyg som inrättats genom förordning (EU) 2021/953.

Artikel 3

Detta beslut träder i kraft samma dag som det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Bryssel den 14 september 2021.

På kommissionens vägnar

Ursula VON DER LEYEN

Ordförande


(1)  EUT L 211, 15.6.2021, s. 1.

(2)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/954 av den 14 juni 2021 om en ram för utfärdande, kontroll och godtagande av interoperabla intyg om vaccination mot, testning för och tillfrisknande från covid-19 (EU:s digitala covidintyg) för tredjelandsmedborgare som lagligen vistas eller är bosatta på medlemsstaternas territorier under covid-19-pandemin (EUT L 211, 15.6.2021, s. 24).


Top