EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32021D1273

Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2021/1273 av den 30 juli 2021 om fastställande, i syfte att underlätta den fria rörligheten inom unionen, av att covid-19-intyg som utfärdas av San Marino är likvärdiga med de intyg som utfärdas i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/953 (Text av betydelse för EES)

C/2021/5788

OJ L 277, 2.8.2021, p. 151–153 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2021/1273/oj

2.8.2021   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 277/151


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT (EU) 2021/1273

av den 30 juli 2021

om fastställande, i syfte att underlätta den fria rörligheten inom unionen, av att covid-19-intyg som utfärdas av San Marino är likvärdiga med de intyg som utfärdas i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/953

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/953 av den 14 juni 2021 om en ram för utfärdande, kontroll och godtagande av interoperabla intyg om vaccination mot, testning för och tillfrisknande från covid-19 (EU:s digitala covidintyg) för att underlätta fri rörlighet under covid-19-pandemin (1), särskilt artikel 8.2, och

av följande skäl:

(1)

I förordning (EU) 2021/953 fastställs en ram för utfärdande, kontroll och godtagande av interoperabla intyg om vaccination mot, testning för och tillfrisknande från covid-19 (EU:s digitala covidintyg) i syfte att underlätta för innehavarna att utöva sin rätt till fri rörlighet under covid-19-pandemin. Förordningen ska också bidra till att på ett samordnat sätt gradvis upphäva de inskränkningar i den fria rörligheten som i enlighet med unionsrätten har införts av medlemsstaterna för att begränsa spridningen av SARS-CoV-2.

(2)

Enligt förordning (EU) 2021/953 kan covid-19-intyg som utfärdas av tredjeländer för unionsmedborgare och deras familjemedlemmar godtas om kommissionen finner att de utfärdas i enlighet med standarder som ska anses vara likvärdiga med de som fastställs enligt den förordningen. Enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/954 (2) ska medlemsstaterna dessutom tillämpa bestämmelserna i förordning (EU) 2021/953 på tredjelandsmedborgare som inte omfattas av den förordningens tillämpningsområde, men som lagligen vistas eller är bosatta på deras territorium och som har rätt att resa till andra medlemsstater i enlighet med unionsrätten. Ett konstaterande om likvärdighet i detta beslut bör därför gälla intyg om vaccination mot covid-19 som utfärdas av San Marino för unionsmedborgare och deras familjemedlemmar. På samma sätt ska på grundval av förordning (EU) 2021/954 ett sådant konstaterande om likvärdighet även gälla covid-19-intyg som utfärdas av San Marino för tredjelandsmedborgare som lagligen vistas eller är bosatta på medlemsstaternas territorium på de villkor som fastställs i den förordningen.

(3)

På begäran av San Marino genomförde kommissionen den 30 juni 2021 tekniska tester som visade att de intyg om vaccination mot, testning för och tillfrisknande från covid-19 som San Marino utfärdar i enlighet med systemet för San Marinos digitala covidintyg (smdcc) är interoperabla med det tillitsramverk som inrättats genom förordning (EU) 2021/953, vilket möjliggör kontroll av deras äkthet, giltighet och integritet. Kommissionen konstaterade även att de covid-19-intyg som utfärdas av San Marino i enlighet med smdcc-systemet innehåller nödvändiga uppgifter.

(4)

Den 14 juli 2021 lämnade San Marino information till kommissionen om de interoperabla intyg om vaccination mot, testning för och tillfrisknande från covid-19 som utfärdas enligt smdcc-systemet. San Marino informerade kommissionen om sin uppfattning att dess covid-19-intyg utfärdas i enlighet med en standard och ett tekniskt system som är driftskompatibla med det tillitsramverk som inrättats genom förordning (EU) 2021/953 och som möjliggör kontroll av intygens äkthet, giltighet och integritet. San Marino informerade i detta sammanhang kommissionen om att de covid-19-intyg som San Marino utfärdar i enlighet med smdcc-systemet innehåller de uppgifter som avses i bilagan till förordning (EU) 2021/953.

(5)

San Marino informerade dessutom kommissionen om att landet kommer att utfärda interoperabla intyg om vaccination mot covid-19. Det handlar i nuläget om vaccinen Comirnaty, Moderna, Vaxzevria, Janssen och Sputnik V.

(6)

San Marino informerade också kommissionen om att landet kommer att utfärda interoperabla intyg enbart för nukleinsyraamplifieringstester (NAAT) eller antigentester som förtecknas i den gemensamma och uppdaterade förteckning över antigentester för covid-19 som godkänts av den hälsosäkerhetskommitté som inrättats genom artikel 17 i Europaparlamentets och rådets beslut nr 1082/2013/EU (3), på grundval av rådets rekommendation av den 21 januari 2021 (4).

(7)

San Marino informerade även kommissionen om att landet kommer att godta intyg om vaccination, test och tillfrisknande som utfärdats av medlemsstaterna i enlighet med förordning (EU) 2021/953. San Marino informerade kommissionen om att landet kommer att godta bevis för vaccinering med vaccin som (efter utlåtande av Europeiska läkemedelsmyndigheten) är godkända i hela EU, vaccin för vilka en behörig myndighet i en medlemsstat har beviljat ett tillfälligt godkännande för försäljning och vaccin som har genomgått WHO:s godkännandeprocess för användning i nödsituationer. San Marino informerade vidare kommissionen om att det kommer att godta testintyg baserade på NAAT (t.ex. RT-PCR) och antigentester som är uppförda på hälsosäkerhetskommitténs förteckning. San Marino kommer att godta intyg om tillfrisknande baserade på NAAT (t.ex. RT-PCR).

(8)

Den 22 juli 2021 informerade San Marino även kommissionen om att personuppgifterna i de intyg om vaccinering, testning och tillfrisknande som utfärdas av medlemsstaterna i enlighet med förordning (EU) 2021/953 endast ska behandlas för att verifiera och bekräfta innehavarens vaccination, testresultat eller tillfrisknande och inte kommer att lagras efteråt.

(9)

Det föreligger således nödvändiga uppgifter för att fastställa att covid-19-intyg som utfärdas av San Marino i enlighet med smdcc-systemet ska anses vara likvärdiga med de som utfärdas i enlighet med förordning (EU) 2021/953.

(10)

Covid-19-intyg som utfärdas av San Marino i enlighet med smdcc-systemet bör därför godtas på de villkor som avses i artiklarna 5.5, 6.5 och 7.8 i förordning (EU) 2021/953.

(11)

För att detta beslut ska träda i kraft bör San Marino anslutas till det tillitsramverk för EU:s digitala covidintyg som infördes genom förordning (EU) 2021/953.

(12)

För att skydda unionens intressen, särskilt på folkhälsoområdet, får kommissionen använda sina befogenheter för att tillfälligt upphäva eller upphäva detta beslut om villkoren i artikel 8.2 i förordning (EU) 2021/953 inte längre är uppfyllda.

(13)

Mot bakgrund av behovet av att så snart som möjligt ansluta San Marino till det tillitsramverk för EU:s digitala covidintyg som infördes genom förordning (EU) 2021/953 bör detta beslut träda i kraft samma dag som det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

(14)

De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga med yttrandet från den kommitté som inrättats genom artikel 14 i förordning (EU) nr 2021/953.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Intyg om vaccination mot, testning för och tillfrisknande från covid-19 som utfärdas av San Marino i enlighet med smdcc-systemet ska, för att underlätta den fria rörligheten inom unionen, behandlas som likvärdiga med de som utfärdas i enlighet med förordning (EU) 2021/953.

Artikel 2

San Marino ska anslutas till det tillitsramverk för EU:s digitala covidintyg som infördes genom förordning (EU) 2021/953.

Artikel 3

Detta beslut träder i kraft samma dag som det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Bryssel den 30 juli 2021.

På kommissionens vägnar

Ursula VON DER LEYEN

Ordförande


(1)  EUT L 211, 15.6.2021, s. 1.

(2)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/954 av den 14 juni 2021 om en ram för utfärdande, kontroll och godtagande av interoperabla intyg om vaccination mot, testning för och tillfrisknande från covid-19 (EU:s digitala covidintyg) för tredjelandsmedborgare som lagligen vistas eller är bosatta på medlemsstaternas territorier under covid-19-pandemin (EUT L 211, 15.6.2021, s. 24).

(3)  Europaparlamentets och rådets beslut nr 1082/2013/EU av den 22 oktober 2013 om allvarliga gränsöverskridande hot mot människors hälsa och om upphävande av beslut nr 2119/98/EG (EUT L 293, 5.11.2013, s. 1).

(4)  Rådets rekommendation av den 21 januari 2021 om en gemensam ram för användning och validering av antigentester i form av snabbtester och ömsesidigt erkännande i EU av covid-19-testresultat (EUT C 24, 22.1.2021, s. 1).


Top