EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32021D1209(01)

Kommissionens beslut av den 8 december 2021 om öppen källkodslicensiering och vidareutnyttjande av kommissionens programvara 2021/C 495 I/01

C/2021/8759

OJ C 495I , 9.12.2021, p. 1–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

9.12.2021   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

CI 495/1


KOMMISSIONENS BESLUT

av den 8 december 2021

om öppen källkodslicensiering och vidareutnyttjande av kommissionens programvara

(2021/C 495 I/01)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 249, och

av följande skäl:

(1)

Kommissionen innehar på unionens vägnar de immateriella rättigheterna, inklusive upphovsrätt, till en stor mängd datorprogram.

(2)

Den 21 oktober 2020 antog kommissionen en ny strategi för programvara med öppen källkod (1), där man förespråkade användning av programvara med öppen källkod inom kommissionen, kommissionens bidrag till tredjepartsprojekt för öppen källkod och delning av kommissionens programvara som öppen källkod. I meddelandet angavs att kommissionen, när så är möjligt och lämpligt, skulle dela källkoden för alla datorprogram som den på unionens vägnar innehar de immateriella rättigheterna till.

(3)

Öppen källkodslicensiering har blivit en integrerad del av affärsmodellerna inom programvaruindustrin och används i stor utsträckning av offentliga institutioner både i och utanför EU. Kommissionen har redan tagit ett antal initiativ på detta område, t.ex. när den 2007 antog licensen till öppen källkod från Europeiska unionen (EUPL), vars nuvarande version offentliggjordes i maj 2017 (2).

(4)

Detta beslut bör fastställa villkoren för delning av kommissionens programvara som öppen källkod, i syfte att underlätta ett bredare vidareutnyttjande av programvara, främja programvaruinnovation och programvara med öppen källkod, bygga vidare på kommissionens öppenhetspolitik och undvika onödiga administrativa bördor både för dem som vidareutnyttjar programvaran och för kommissionens avdelningar.

(5)

Detta beslut bör inte skapa vare sig någon skyldighet för kommissionens avdelningar att dela kommissionens programvara under en öppen källkodslicens eller någon rätt för tredje part att kräva att kommissionens programvara görs tillgänglig under en öppen källkodslicens. Det bör fortfarande stå kommissionen fritt att besluta om den vill dela kommissionens programvara eller licensiera den under en proprietär licens.

(6)

Detta beslut bör föreskriva undantag från möjligheten att dela programvaran som öppen källkod, till exempel för programvara där offentliggörande eller delning av dess källkod kan utgöra en säkerhetsrisk eller för programvara som bör betraktas som konfidentiell.

(7)

Kommissionens beslut 2011/833/EU (3) avser vidareutnyttjande av kommissionens handlingar och gäller inte programvara.

(8)

Genom Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/1024 (4) infördes ett harmoniseringssystem med minimiregler för öppna data och vidareutnyttjande av information från den offentliga sektorn. I skäl 30 i direktiv (EU) 2019/1024 klargörs att medlemsstaterna, även om avsikten inte är att definitionen av begreppet ”handling” i direktivet ska omfatta datorprogram, får utöka tillämpningen av direktivet till att omfatta datorprogram.

(9)

Mot bakgrund av strävan efter att göra kommissionens verksamhet mer transparent och öppen bör detta beslut i första hand tillämpas på a) programvara som är relevant för eller som har använts vid utarbetandet av ett offentligt politiskt kommissionsinitiativ, såsom ett lagstiftningsinitiativ eller ett av Gemensamma forskningscentrumets forskningsprojekt, och b) programvara som användes för att genomföra eller övervaka ett sådant initiativ. Dessutom bör detta beslut tillämpas på programvara som utvecklats för kommissionens interna ändamål, när det anses lämpligt att dela sådan programvara.

(10)

Detta beslut bör också tillämpas på programvara som håller på att utvecklas vid den tidpunkt då beslutet antas. Med förbehåll för tillgängliga resurser bör kommissionens avdelningar också ha rätt att välja att tillämpa det på programvara som är färdigutvecklad vid den tidpunkt då detta beslut antas.

(11)

Kommissionen bör använda ett betrott kodförråd som en gemensam åtkomstpunkt för att underlätta åtkomsten till och vidareutnyttjandet av kommissionens programvara.

(12)

När modeller eller AI-komponenter som utvecklats av kommissionens avdelningar innehåller programvaruelement bör detta beslut tillämpas på dessa element, utan att det påverkar en eventuell tillämpning av beslut 2011/833/EU på andra element såsom åtföljande data. Valet av lämplig öppen licens i sådana fall bör göras med hänsyn till de relevanta elementens art och funktion.

(13)

En avdelningsövergripande grupp bör inrättas för att diskutera frågor av gemensamt intresse och övervaka genomförandet av detta beslut.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Innehåll

I detta beslut fastställs villkoren för vidareutnyttjande och licensiering av programvara som producerats av kommissionen eller för dess räkning och till vilken kommissionen innehar de immateriella rättigheterna.

Artikel 2

Definitioner

I detta beslut gäller följande definitioner:

programvara: datorprogram i den mening som avses i Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/24/EG (5).

kommissionens programvara: i) programvara vars immateriella rättigheter innehas av kommissionen, på unionens vägnar, och ii) programvara som ägs av en tredje part, är tillgänglig under en öppen källkodslicens och har ändrats av kommissionen eller av en tredje part på kommissionens begäran.

vidareutnyttjande: fysiska eller juridiska personers användning av programvara för kommersiella eller icke-kommersiella ändamål, inbegripet dessa användares rätt att använda, studera, kopiera, dela och ändra programvaran.

EUPL: licensen till öppen källkod från Europeiska unionen, en standardiserad öppen källkodslicens vars nuvarande version (version 1.2) antogs genom kommissionens genomförandebeslut (EU) 2017/863, samt alla framtida versioner av licensen.

licens: beviljande av tillstånd att vidareutnyttja programvara på särskilda villkor.

öppen källkodslicens: en licens varigenom vidareutnyttjande av programvara tillåts för alla angivna användningar i en ensidig förklaring från rättsinnehavaren, och där programvarans källkod görs tillgänglig för användare.

standardiserad öppen källkodslicens: en öppen källkodslicens som allmänt erkänns som sådan av organisationer för öppen källkod.

kodförråd: en åtkomstpunkt på nätet till programvarans källkod och tillhörande information såsom bygg- och installationsskript, stycklista, upphovsrätt, attribuering och licensdokumentation.

Artikel 3

Allmän princip

Kommissionens avdelningar får välja att göra kommissionens programvara tillgänglig för vidareutnyttjande i enlighet med detta beslut. Sådan programvara ska licensieras under en öppen källkodslicens som valts i enlighet med artikel 5 och ska göras tillgänglig via det kodförråd som avses i artikel 6 efter det att det förfarande som beskrivs i artikel 8 har följts.

Artikel 4

Undantag

Detta beslut ska inte tillämpas

a)

på programvara som kommissionen inte har rätt att tillåta vidareutnyttjande av på grund av tredjeparts immateriella rättigheter,

b)

på kommissionens programvara där offentliggörande eller delning av dess källkod skulle utgöra en faktisk eller potentiell risk för säkerheten i informationssystem eller databaser som tillhör kommissionen eller EU:s andra institutioner, byråer eller organ,

c)

på kommissionens programvara som måste betraktas som konfidentiell i enlighet med tillämpliga regler eller tillämplig lagstiftning, avtalsförpliktelser eller till följd av dess art eller innehåll,

d)

i fall där kommissionens programvara, på grund av något av de undantag som anges i artikel 4 i förordning (EG) nr 1049/2001 (6), med nödvändiga ändringar, måste undantas från åtkomst eller endast kan göras åtkomlig för en part enligt särskilda regler om privilegierad åtkomst,

e)

på kommissionens programvara som är ett resultat av pågående forskningsprojekt som genomförs av kommissionen eller för dess räkning och som inte offentliggörs, när offentliggörande skulle i) inverka negativt på valideringen av preliminära forskningsresultat eller ii) utgöra ett skäl att vägra kommissionen registrering av industriell äganderätt, när sådan registrering anses lämplig.

I dessa fall får programvaran inte göras tillgänglig under en öppen källkodslicens.

Artikel 5

Val av lämplig öppen källkodslicens

Valet av lämplig öppen källkodslicens ska i varje enskilt fall göras i enlighet med följande regler, efter den kontroll av immateriella rättigheter som avses i artikel 8:

a)

Den öppna källkodslicens som beviljas av kommissionen ska vara EUPL, utom i de fall som anges i leden b och c.

b)

När en annan öppen källkodslicens måste användas på grund av ömsesidiga klausuler (”copyleft”) som är tillämpliga på delar av programvaran som härrör från en tredje part, eller om en alternativ öppen källkodslicens anses vara att föredra framför EUPL för en viss programvara, särskilt för att göra det lättare för användarna att börja använda den, får denna alternativa öppna källkodslicens användas, förutsatt att det rör sig om en standardiserad öppen källkodslicens.

c)

Om det, till följd av de licensklausuler som är tillämpliga på delar av programvaran som härrör från en tredje part, går att välja mellan flera standardiserade öppna källkodslicenser, dock inte EUPL, ska företräde ges till den öppna källkodslicens som ger användarna de mest omfattande nyttjanderätterna (”tillåtande licenser”).

Artikel 6

Kodförråd

Kommissionen ska använda ett kodförråd som en enda åtkomstpunkt till kommissionens programvara för att underlätta åtkomsten till och vidareutnyttjandet av denna programvara.

Kommissionens avdelningar får identifiera och successivt via kodförrådet tillgängliggöra kommissionens programvara som utvecklats innan detta beslut antogs, om delning anses vara av intresse, i enlighet med det interna förfarande som beskrivs i artikel 8.

Kommissionens avdelningar får också via detta kodförråd tillgängliggöra kommissionens programvara som licensierats under en öppen källkodslicens innan detta beslut antogs.

Kodförrådet får göras tillgängligt för programvara till vilken andra av EU:s institutioner, organ, kontor och byråer innehar immateriella rättigheter, på deras begäran.

Artikel 7

Format för kommissionens programvara som är tillgänglig för vidareutnyttjande

1.   Kommissionens programvara ska göras tillgänglig elektroniskt i kodförrådet som källkod läsbar för människor och, när så är lämpligt, i maskinläsbar form.

Nödvändig dokumentation ska, när så är lämpligt, också göras tillgänglig tillsammans med kommissionens programvara.

2.   När det gäller kommissionens programvara som görs tillgänglig via kodförrådet ska detta beslut inte kräva att kommissionen

a)

anpassar eller uppdaterar programvaran,

b)

översätter programvaran och tillhörande information till några andra språkversioner än de som redan finns i kodförrådet,

c)

fortsätter att utveckla eller lagra programvaran eller bevarar programvaran i ett visst format,

d)

inrättar eller stöder en grupp av användare av programvaran.

Artikel 8

Förfarande för licensiering av kommissionens programvara

Förfarandet för tillämpning av detta beslut ska omfatta i) en process för identifiering av programvara, ii) kontroll av de immateriella rättigheterna till programvaran i enlighet med de riktlinjer för genomförandet som ska utarbetas av den centrala IP-tjänsten och iii) en säkerhetskontroll.

Artikel 9

Bidrag till externa projekt för öppen källkod

Kommissionens avdelningar ska ha rätt att delta i och bidra till externa projekt för öppen källkod som anses ligga i unionens intresse eller främja ett av dess politiska mål. Om så krävs enligt de regler som gäller för projektet får äganderätten till de immateriella rättigheterna till den programvara man bidragit med överföras till den offentliga eller privata enhet som ansvarar för dessa projekt för öppen källkod.

Artikel 10

Proprietära licenser

Genom undantag från den allmänna principen i artikel 3 får kommissionen besluta att kommissionens programvara kommer att göras tillgänglig under proprietära licensvillkor, endast för en eller flera utvalda licenstagare, till exempel för tillhandahållande av en tjänst av allmänt intresse eller i fall där det är objektivt motiverat av hänsyn till allmän ordning, politiska skäl eller tekniköverföring. Den proprietära licensen får vid behov beviljas på exklusiv grund och får omfatta betalning av licensavgifter.

I sådana fall ska den delegering av befogenheter på det immaterialrättsliga området som avses i SEK(2001) 1397 vara tillämplig och ett kommissionsbeslut antas.

Artikel 11

Avdelningsövergripande grupp

En avdelningsövergripande grupp ska inrättas under ledning av den generaldirektör som ansvarar för den administrativa verkställigheten av beslut som rör immateriella rättigheter vid kommissionen. Gruppen ska bestå av företrädare för kommissionens generaldirektorat och avdelningar. Den ska diskutera frågor av gemensamt intresse och ska, såvida inte ordföranden anser det onödigt, utarbeta rapporter om genomförandet av detta beslut i enlighet med artikel 12.

Artikel 12

Översyn

Detta beslut ska ses över första gången tre år efter antagandet och därefter vart femte år.

Artikel 13

Offentliggörande

Detta beslut ska offentliggöras i C-serien av Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Bryssel den 8 december 2021.

På kommissionens vägnar

Mariya GABRIEL

Ledamot av kommissionen


(1)  Meddelande till kommissionen, Open Source Software Strategy 2020-2023, Think Open (ej översatt till svenska), 21 oktober 2020, C(2020) 7149 final.

(2)  Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2017/863 av den 18 maj 2017 om uppdatering av EUPL-licensen för programvara med öppen källkod för att ytterligare underlätta delning och vidareutnyttjande av programvara som utvecklats av offentliga förvaltningar (EUT L 128, 19.5.2017, s. 59).

(3)  Kommissionens beslut 2011/833/EU av den 12 december 2011 om vidareutnyttjande av kommissionens handlingar (EUT L 330, 14.12.2011, s. 39).

(4)  Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/1024 av den 20 juni 2019 om öppna data och vidareutnyttjande av information från den offentliga sektorn (EUT L 172, 26.6.2019, s. 56).

(5)  Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/24/EG av den 23 april 2009 om rättsligt skydd för datorprogram (EUT L 111, 5.5.2009, s. 16).

(6)  Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1049/2001 av den 30 maj 2001 om allmänhetens tillgång till Europaparlamentets, rådets och kommissionens handlingar (EGT L 145, 31.5.2001, s. 43).


Top