EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32021D0592

Rådets beslut (EU) 2021/592 av den 7 april 2021 om inlämning på Europeiska unionens vägnar av ett förslag om införande av klorpyrifos i bilaga A till Stockholmskonventionen om långlivade organiska föroreningar

ST/6921/2021/INIT

OJ L 125, 13.4.2021, p. 52–53 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2021/592/oj

13.4.2021   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 125/52


RÅDETS BESLUT (EU) 2021/592

av den 7 april 2021

om inlämning på Europeiska unionens vägnar av ett förslag om införande av klorpyrifos i bilaga A till Stockholmskonventionen om långlivade organiska föroreningar

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 192.1 jämförd med artikel 218.9,

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag, och

av följande skäl:

(1)

Den 14 oktober 2004 godkände Europeiska gemenskapen Stockholmskonventionen om långlivade organiska föroreningar (konventionen) genom rådets beslut 2006/507/EG (1).

(2)

Som part i konventionen harunionen möjlighet att lägga fram förslag om ändring av bilagorna till konventionen. I bilaga A till konventionen förtecknas kemikalier som bör elimineras.

(3)

Enligt den vetenskapliga information och de granskningsrapporter som finns att tillgå och med hänsyn till urvalskriterierna i bilaga D till konventionen, uppvisar klorpyrifos egenskaper som är karakteristiska för långlivade organiska föroreningar.

(4)

Klorpyrifos är inte godkänt som ett verksamt ämne i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1107/2009 (2) och får därför inte släppas ut på marknaden eller användas inom unionen i växtskyddsmedel. Klorpyrifos är inte heller godkänt som ett verksamt ämne i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 528/2012 (3) och får därför inte släppas ut på marknaden eller användas inom unionen i biocidprodukter. Dessutom är klorpyrifos inte registrerat för någon annan användning enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 (4) och får därför inte tillverkas eller släppas ut på marknaden inom unionen för sådan annan användning i mängder på ett ton eller mer per år och per tillverkare eller importör.

(5)

Även om klorpyrifos har fasats ut i unionen verkar ämnet fortfarande användas som bekämpningsmedel och spridas i miljön utanför unionen. Eftersom klorpyrifos har potential för långväga transport i miljön räcker det inte med de åtgärder som enskilda länder eller unionen vidtar, utan det behövs därför en internationell insats för att upprätthålla en hög miljö- och hälsoskyddsnivå.

(6)

Unionen bör därför lämna in ett förslag till konventionens sekretariat om införande av klorpyrifos i bilaga A till konventionen.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Unionen ska lägga fram ett förslag om införande av klorpyrifos (CAS-nr: 2921-88-2, EG-nr 220-864-4) i bilaga A till Stockholmskonventionen om långlivade organiska föroreningar.

Kommissionen ska överlämna det förslag som avses i första stycket på unionens vägnar till konventionens sekretariat tillsammans med den information som krävs enligt bilaga D till konventionen.

Artikel 2

Detta beslut träder i kraft samma dag som det antas.

Utfärdat i Bryssel den 7 april 2021.

På rådets vägnar

A.P. ZACARIAS

Ordförande


(1)  Rådets beslut 2006/507/EG av den 14 oktober 2004 om ingående på Europeiska gemenskapens vägnar av Stockholmskonventionen om långlivade organiska föroreningar (EUT L 209, 31.7.2006, s. 1).

(2)  Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1107/2009 av den 21 oktober 2009 om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden och om upphävande av rådets direktiv 79/117/EEG och 91/414/EEG (EUT L 309, 24.11.2009, s. 1).

(3)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 528/2012 av den 22 maj 2012 om tillhandahållande på marknaden och användning av biocidprodukter (EUT L 167, 27.6.2012, s. 1).

(4)  Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 av den 18 december 2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (Reach), inrättande av en europeisk kemikaliemyndighet, ändring av direktiv 1999/45/EG och upphävande av rådets förordning (EEG) nr 793/93 och kommissionens förordning (EG) nr 1488/94 samt rådets direktiv 76/769/EEG och kommissionens direktiv 91/155/EEG, 93/67/EEG, 93/105/EG och 2000/21/EG (EUT L 396, 30.12.2006, s. 1).


Top