EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32021D0157

Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2021/157 av den 9 februari 2021 om ändring av genomförandebeslut (EU) 2019/1616 vad gäller industriventiler, svetsprocedurer, utrustning för kylsystem och värmepumpar, eldrörspannor, industriella rörledningar av metalliska material, koppar och kopparlegeringar, utrustning och tillbehör för gasol samt säkerhetskomponenter till skydd mot otillåten tryckförhöjning

C/2021/857

OJ L 46, 10.2.2021, p. 40–46 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2021/157/oj

10.2.2021   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 46/40


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT (EU) 2021/157

av den 9 februari 2021

om ändring av genomförandebeslut (EU) 2019/1616 vad gäller industriventiler, svetsprocedurer, utrustning för kylsystem och värmepumpar, eldrörspannor, industriella rörledningar av metalliska material, koppar och kopparlegeringar, utrustning och tillbehör för gasol samt säkerhetskomponenter till skydd mot otillåten tryckförhöjning

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, och

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1025/2012 av den 25 oktober 2012 om europeisk standardisering och om ändring av rådets direktiv 89/686/EEG och 93/15/EEG samt av Europaparlamentets och rådets direktiv 94/9/EG, 94/25/EG, 95/16/EG, 97/23/EG, 98/34/EG, 2004/22/EG, 2007/23/EG, 2009/23/EG och 2009/105/EG samt om upphävande av rådets beslut 87/95/EEG och Europaparlamentets och rådets beslut 1673/2006/EG (1), särskilt artikel 10.6, och

av följande skäl:

(1)

Enligt artikel 12 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/68/EU (2) ska tryckbärande anordningar och aggregat enligt artikel 4.1 och 4.2 i det direktivet som överensstämmer med harmoniserade standarder eller delar av dem till vilka hänvisningar har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning förutsättas överensstämma med de väsentliga säkerhetskrav i bilaga I till det direktivet som omfattas av dessa standarder eller delar av dem.

(2)

Genom skrivelse M/071 av den 1 augusti 1994 begärde kommissionen att Europeiska standardiseringskommittén (nedan kallad CEN) skulle utarbeta de produktrelaterade standarderna och standarderna av övergripande karaktär till stöd för Europaparlamentets och rådets direktiv 97/23/EG när det gäller tryckbärande anordningar (3). Det direktivet ersattes av direktiv 2014/68/EU utan att de väsentliga säkerhetskraven i bilaga I till direktiv 97/23/EG ändrades.

(3)

På grundval av skrivelse M/071 och för att ta hänsyn till den tekniska utvecklingen har CEN reviderat och ändrat vissa av de befintliga harmoniserade standarderna. Närmare bestämt reviderade CEN de harmoniserade standarderna EN ISO 4126-3:2006, EN 12542:2010 och EN 13175:2014, vilket resulterade i antagandet av de harmoniserade standarderna EN ISO 4126-3:2020 för säkerhetskomponenter, EN 12542:2020 och EN 13175:2019+A1:2020 för utrustning och tillbehör för gasol, den harmoniserade standarden EN 12735-1:2016, vilket ledde till antagandet av den harmoniserade standarden EN 12735-1:2020 för koppar och kopparlegeringar, och den harmoniserade standarden EN 12953-5:2002, vilket ledde till antagandet av den harmoniserade standarden EN 12953-5:2020 för eldrörspannor. CEN reviderade också de harmoniserade standarderna EN 14276-1:2006+A1:2011 och EN 14276-2:2007+A1:2011, vilket resulterade i antagandet av de harmoniserade standarderna EN 14276-1:2020 och EN 14276-2:2020 för tryckbärande anordningar för kylsystem och värmepumpar samt den harmoniserade standarden EN ISO 15620:2000, vilket ledde till antagandet av den harmoniserade standarden EN ISO 15620:2019 för svetsning.

(4)

CEN reviderade och ändrade dessutom en rad harmoniserade standarder för industriventiler. Närmare bestämt ändrade CEN de harmoniserade standarderna EN ISO 16135:2006, EN ISO 16136:2006, EN ISO 16137:2006, EN ISO 16138:2006, EN ISO 16139:2006 och EN ISO 21787:2006. CEN reviderade också den harmoniserade standarden EN 16767:2016, vilket ledde till antagandet av den harmoniserade standarden EN 16767:2020 för industriventiler.

(5)

CEN ändrade också de harmoniserade standarderna EN 13480-2:2017 och EN 13480-3:2017 för industriella rörledningar av metalliska material.

(6)

Kommissionen har tillsammans med CEN bedömt om dessa standarder för tryckbärande anordningar som ändrats eller reviderats av CEN överensstämmer med skrivelse M/071.

(7)

De standarder för tryckbärande anordningar som ändrats eller reviderats av CEN uppfyller de krav som de syftar till att omfatta och som avses i bilaga I till direktiv 2014/68/EU. Därför bör hänvisningar till dessa standarder offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.

(8)

Hänvisningar till ändrade eller reviderade versioner av standarder bör offentliggöras för standarderna EN 12542:2010, EN 12735-1:2016, EN 12953-5:2002, EN 13175:2014, EN 13480-2:2017, EN 13480-3:2017, EN 14276-1:2006+A1:2011, EN 14276-2:2007+A1:2011, EN 16767:2016, EN ISO 15620:2000, EN ISO 16135:2006, EN ISO 16136:2006, EN ISO 16137:2006, EN ISO 16138:2006, EN ISO 16139:2006, EN ISO 21787:2006 och EN ISO 4126-3:2006. Det är därför nödvändigt att återkalla hänvisningarna till standarderna EN 12542:2010, EN 12735-1:2016, EN 12953-5:2002, EN 13175:2014, EN 13480-3:2017, EN 14276-1:2006+A1:2011, EN 14276-2:2007+A1:2011, EN 16767:2016, EN ISO 15620:2000, EN ISO 16135:2006, EN ISO 16136:2006, EN ISO 16137:2006, EN ISO 16138:2006, EN ISO 16139:2006, EN ISO 21787:2006 och EN ISO 4126-3:2006 från Europeiska unionens officiella tidning (4).

(9)

För att ge tillverkarna tillräckligt med tid för att anpassa sina produkter till de ändrade eller reviderade versionerna av harmoniserade standarder för industriventiler, svetsprocedurer, utrustning för kylsystem och värmepumpar, eldrörspannor, industriella rörledningar av metalliska material, koppar och kopparlegeringar, utrustning och tillbehör för gasol samt säkerhetskomponenter till skydd mot otillåten tryckförhöjning, är det nödvändigt att senarelägga återkallandet av hänvisningarna till dessa standarder.

(10)

I bilaga I till kommissionens genomförandebeslut (EU) 2019/1616 (5) förtecknas hänvisningar till de harmoniserade standarder som utarbetats till stöd för direktiv 2014/68/EU. Hänvisningarna till de harmoniserade standarderna EN ISO 4126-3:2020, EN 12542:2020, EN 12735-1:2020, EN 12953-5:2020, EN 13175:2019+A1:2020, EN 13480-3:2017, EN 13480-3:2017/A2:2020, EN 13480-3:2017/A3:2020, EN 14276-1:2020, EN 14276-2:2020, EN ISO 15620:2019, EN ISO 16135:2006, EN ISO 16135:2006/A1:2019, EN ISO 16136:2006, EN ISO 16136:2006/A1:2019, EN ISO 16137:2006, EN ISO 16137:2006/A1:2019, EN ISO 16138:2006, EN ISO 16138:2006/A1:2019, EN ISO 16139:2006, EN ISO 16139:2006/A1:2019, EN 16767:2020, EN ISO 21787:2006 och EN ISO 21787:2006/A1:2019 bör införas i den bilagan.

(11)

I bilaga II till genomförandebeslut (EU) 2019/1616 förtecknas hänvisningar till de harmoniserade standarder som utarbetats till stöd för direktiv 2014/68/EU som återkallas från Europeiska unionens officiella tidning. Hänvisningarna till de harmoniserade standarderna EN 12542:2010, EN 12735-1:2016, EN 12953-5:2002, EN 13175:2014, EN 13480-3:2017, EN 14276-1:2006+A1:2011, EN 14276-2:2007+A1:2011, EN 16767:2016, EN ISO 15620:2000, EN ISO 16135:2006, EN ISO 16136:2006, EN ISO 16137:2006, EN ISO 16138:2006, EN ISO 16139:2006, EN ISO 21787:2006 och EN ISO 4126-3:2006 bör införas i den bilagan.

(12)

Hänvisningen till den harmoniserade standarden EN 13480-2:2017 och hänvisningarna till dess ändringar EN 13480-2:2017/A1:2018, EN 13480-2:2017/A2:2018 och EN 13480-2:2017/A3:2018 är införda i bilaga I till genomförandebeslut (EU) 2019/1616. Standarden EN 13480-2:2017 har ändrats ytterligare. Det är lämpligt att ersätta den berörda posten i den bilagan med hänvisningen till ändringen EN 13480-2:2017/A7:2020.

(13)

Genomförandebeslut (EU) 2019/1616 bör därför ändras i enlighet med detta.

(14)

Överensstämmelse med en harmoniserad standard ger en presumtion om överensstämmelse med motsvarande väsentliga krav i unionens harmoniserade lagstiftning från och med dagen för offentliggörande av hänvisningen till en sådan standard i Europeiska unionens officiella tidning. Detta beslut bör därför träda i kraft samma dag som det offentliggörs.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilaga I till genomförandebeslut (EU) 2019/1616 ska ändras i enlighet med bilaga I till det här beslutet.

Artikel 2

Bilaga II till genomförandebeslut (EU) 2019/1616 ska ändras i enlighet med bilaga II till det här beslutet.

Artikel 3

Detta beslut träder i kraft samma dag som det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Bryssel den 9 februari 2021.

På kommissionens vägnar

Ursula VON DER LEYEN

Ordförande


(1)  EUT L 316, 14.11.2012, s. 12.

(2)  Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/68/EU av den 15 maj 2014 om harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning om tillhandahållande på marknaden av tryckbärande anordningar (EUT L 189, 27.6.2014, s. 164).

(3)  Europaparlamentets och rådets direktiv 97/23/EG av den 29 maj 1997 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om tryckbärande anordningar (EGT L 181, 9.7.1997, s. 1).

(4)  EUT C 326, 14.9.2018, s. 94.

(5)  Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2019/1616 av den 27 september 2019 om de harmoniserade standarder för tryckbärande anordningar som utarbetats till stöd för Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/68/EU (EUT L 250, 30.9.2019, s. 95).


BILAGA I

Bilaga I till genomförandebeslut (EU) 2019/1616 ska ändras på följande sätt:

1.

Post 11 ska ersättas med följande:

Nr

Hänvisning till standard

”11.

EN 13480-2:2017

Industriella rörledningar av metalliska material – Del 2: Material

EN 13480-2:2017/A1:2018

EN 13480-2:2017/A2:2018

EN 13480-2:2017/A3:2018

EN 13480-2:2017/A7:2020”

2.

Följande poster ska läggas till:

Nr

Hänvisning till standard

”24.

EN ISO 4126-3:2020

Rörledningsarmatur – Säkerhetskomponenter till skydd mot otillåten tryckförhöjning – Del 3: Säkerhetsventiler och sprängbleck i kombination (ISO 4126-3:2020)

25.

EN 12542:2020

Utrustning och tillbehör för gasol (LPG) – Serietillverkade svetsade cylindriska stålcisterner för lagring av gasol (LPG) med en volym av högst 13 m3 – Konstruktion och tillverkning

26.

EN 12735-1:2020

Koppar och kopparlegeringar – Rör – Sömlösa runda kopparrör för kyl- och luftkonditioneringssystem – Del 1: Rör för ledningssystem

27.

EN 12953-5:2020

Eldrörspannor – Del 5: Tillverkningskontroll, dokumentering och märkning av pannans tryckbärande delar

28.

EN 13175:2019+A1:2020

Utrustning och tillbehör för gasol (LPG) – Specifikation och provning av ventiler och utrustning för gasoltankar

29.

EN 13480-3:2017

Industriella rörledningar av metalliska material – Del 3: Konstruktion och beräkning

EN 13480-3:2017/A2:2020

EN 13480-3:2017/A3:2020

30.

EN 14276-1:2020

Tryckutrustning för kylsystem och värmepumpar – Del 1: Kärl – Generella krav

31.

EN 14276-2:2020

Tryckutrustning för kylsystem och värmepumpar – Del 2: Rör – Allmänna fordringar

32.

EN ISO 15620:2019

Svetsning – Friktionssvetsning av metalliska material (ISO 15620:2019)

33.

EN ISO 16135:2006

Industriventiler – Kulventiler av termoplast (ISO 16135:2006)

EN ISO 16135:2006/A1:2019

34.

EN ISO 16136:2006

Industriventiler – Vridspjällsventiler av termoplast (ISO 16136:2006)

EN ISO 16136:2006/A1:2019

35.

EN ISO 16137:2006

Industriventiler – Backventiler av termoplast (ISO 16137:2006)

EN ISO 16137:2006/A1:2019

36.

EN ISO 16138:2006

Industriventiler – Membranventiler av termoplast (ISO 16138:2006)

EN ISO 16138:2006/A1:2019

37.

EN ISO 16139:2006

Industriventiler – Kilslidsventiler av termoplast (ISO 16139:2006)

EN ISO 16139:2006/A1:2019

38.

EN 16767:2020

Industriventiler – Backventiler av stål eller gjutjärn

39.

EN ISO 21787:2006

Industriventiler – Kägelventiler av termoplast (ISO 21787:2006)

EN ISO 21787:2006/A1:2019”


BILAGA II

I bilaga II till genomförandebeslut (EU) 2019/1616 ska följande poster läggas till:

Nr

Hänvisning till standard

Datum för återkallande

”22.

EN 12542:2010

Utrustning och tillbehör för gasol (LPG) – Serietillverkade svetsade cylindriska stålcisterner för lagring av gasol (LPG) med en volym av högst 13 m3 – Konstruktion och tillverkning

10 augusti 2022

23.

EN 12735-1:2016

Koppar och kopparlegeringar – Rör – Sömlösa runda kopparrör för kyl- och luftkonditioneringssystem – Del 1: Rör för ledningssystem

10 augusti 2022

24.

EN 12953-5:2002

Eldrörspannor – Del 5: Tillverkningskontroll, dokumentering och märkning av pannans tryckbärande delar

10 augusti 2022

25.

EN 13175:2014

Utrustning och tillbehör för gasol (LPG) – Specifikation och provning av ventiler och utrustning för gasoltankar

10 augusti 2022

26.

EN 13480-3:2017

Industriella rörledningar av metalliska material – Del 3: Konstruktion och beräkning

10 augusti 2022

27.

EN 14276-1:2006+A1:2011

Tryckutrustning för kylsystem och värmepumpar – Del 1: Kärl – Generella krav

10 augusti 2022

28.

EN 14276-2:2007+A1:2011

Tryckutrustning för kylsystem och värmepumpar – Del 2: Rör – Allmänna fordringar

10 augusti 2022

29.

EN 16767:2016

Industriventiler – Backventiler av stål eller gjutjärn

10 augusti 2022

30.

EN ISO 15620:2000

Svetsning – Friktionssvetsning av metalliska material (ISO 15620:2000)

10 augusti 2022

31.

EN ISO 16135:2006

Industriventiler – Kulventiler av termoplast (ISO 16135:2006)

10 augusti 2022

32.

EN ISO 16136:2006

Industriventiler – Vridspjällsventiler av termoplast (ISO 16136:2006)

10 augusti 2022

33.

EN ISO 16137:2006

Industriventiler – Backventiler av termoplast (ISO 16137:2006)

10 augusti 2022

34.

EN ISO 16138:2006

Industriventiler – Membranventiler av termoplast (ISO 16138:2006)

10 augusti 2022

35.

EN ISO 16139:2006

Industriventiler – Kilslidsventiler av termoplast (ISO 16139:2006)

10 augusti 2022

36.

EN ISO 21787:2006

Industriventiler – Kägelventiler av termoplast (ISO 21787:2006)

10 augusti 2022

37.

EN ISO 4126-3:2006

Rörledningsarmatur – Säkerhetskomponenter till skydd mot otillåten tryckförhöjning – Del 3: Säkerhetsventiler och sprängbleck i kombination (ISO 4126-3:2006)

10 augusti 2022”


Top