EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32021C0118(01)

Gemensam förklaring av Europaparlamentet, Europeiska unionens råd och Europeiska kommissionen EU:s lagstiftningsprioriteringar för 2021 2021/C 18 I/01

OJ C 18I, 18.1.2021, p. 1–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

18.1.2021   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

CI 18/1


Gemensam förklaring av Europaparlamentet, Europeiska unionens råd och Europeiska kommissionen

EU:s lagstiftningsprioriteringar för 2021

(2021/C 18 I/01)

I kölvattnet av en pandemi utan tidigare motstycke har unionen och dess medborgare visat på sin motståndskraft. Den senaste tidens nya utbrott av coronavirus i olika delar av Europa visar emellertid hur viktigt det är att medlemsstaterna och EU:s institutioner fortsätter att agera omsorgsfullt, solidariskt, varsamt och i samordning med varandra när de hanterar och tar sig ur krisen. När akuta lagstiftningsändringar krävdes för att skydda liv och försörjningsmöjligheter visade Europa prov på beslutsamhet och förmåga att reagera snabbt i en anda av genuin europeisk solidaritet. EU har också vidtagit massiva åtgärder för att motverka de socioekonomiska effekterna av pandemin, genom antagandet av en flerårig budgetram på 1 074 miljarder euro och en återhämtningsfond – Next Generation EU – på 750 miljarder euro. Kommissionen kommer att fortsätta sina ansträngningar för att säkerställa att alla som behöver det får tillgång till covid-19-vaccin.

De strategiska prioriteringar som EU-institutionerna fastställde i början av den här mandatperioden – ett rättvisare, sundare, grönare, mer digitalt och socialt Europa där ingen lämnas på efterkälken – kommer även fortsättningsvis att vara vägledande för våra beslut och åtgärder och göra våra samhällen och ekonomier ännu mer motståndskraftiga. Vi förblir fast beslutna att genomföra dessa prioriteringar, stärka den europeiska identiteten och utnyttja fördragens hela potential.

Denna gemensamma förklaring för 2021, som bygger på kommissionens arbetsprogram för det kommande året, visar på vår gemensamma beslutsamhet att åstadkomma de praktiska förändringar som Europas medborgare vill ha. Det är nu dags att gå från strategi till genomförande. Den gemensamma förklaringen riktar politisk uppmärksamhet mot centrala lagstiftningsförslag (1) som antingen redan har lagts fram av Europeiska kommissionen eller kommer att läggas fram senast hösten 2021. De tre institutionerna kommer att göra sitt yttersta för att se till att så stora framsteg som möjligt görs innan årets slut. De erinrar om att konsekvensbedömningar bidragit positivt till att förbättra unionslagstiftningens kvalitet och om att initiativ med betydande ekonomiska, miljömässiga och sociala verkningar som ingår i den gemensamma förklaringen i regel kommer att åtföljas av en konsekvensbedömning.

De tre institutionerna är eniga om att ge främsta prioritet åt nedanstående initiativ, för att åstadkomma så mycket som möjligt fram till utgången av 2021, och om att lägga grunden för Europas omvandling, återhämtning och framtida motståndskraft:

1.

Genomföra den europeiska gröna given och i det arbetet säkerställa en rättvis klimatomställning där ingen lämnas på efterkälken, som gör det möjligt för EU att uppnå klimatneutralitet senast 2050 och säkerställa ambitiösa framsteg i riktning mot det målet till 2030, bevara den biologiska mångfalden, vända utvecklingen i fråga om avskogning, göra rörligheten smartare och mer hållbar och säkra våra naturtillgångar.

2.

För att utforma Europas digitala decennium ska vi arbeta för att skapa en verkligt välfungerande inre marknad för digitala tjänster inom säkra och etiska gränser och utarbeta en ram för tillförlitlig artificiell intelligens, bygga upp ett europeiskt ledarskap med digitala mål för 2030 och en blomstrande dataekonomi, utforma en EU-omfattande ram för säker offentlig elektronisk identifiering, stärka integriteten i elektroniska kommunikationer och utveckla EU:s kompetens och resiliens i fråga om cybersäkerhet, särskilt på finansområdet, samtidigt som vi arbetar vidare med en rättvis digital beskattning; vi kommer att fortsätta att ta digitaliseringen vidare, särskilt när det gäller utbildning och hälsa och Europas digitala suveränitet och innovationskapacitet.

3.

Skapa en ekonomi för människor och säkerställa att återhämtningen når hela samhället, genom att fördjupa den inre marknaden och stärka våra industrier, sträva efter ökad social rättvisa och ökat välstånd, dämpa krisens negativa konsekvenser för sårbara samhällsgrupper och förnya vårt åtagande om en levande och ekonomiskt stark kultursektor. Samtidigt ska vi fördjupa Ekonomiska och monetära unionen, stärka de europeiska bankernas och kapitalmarknadernas motståndskraft och hållbarhet, säkerställa ökad insyn i beskattningen av multinationella företag samt säkerställa rättvis konkurrens inom EU och globalt.

4.

För att åstadkomma ett starkare Europa i världen ska vi stärka varumärket Europa, som står för ett ansvarsfullt ledarskap globalt och ett starkt partnerskap, och dessutom står vi beredda att blåsa nytt liv i våra transatlantiska förbindelser. Vi främjar internationella handelsregler som verkligen efterlevs och som säkerställer lika villkor.

5.

För att främja ett fritt och säkert Europa ska vi arbeta för att enas om en ny asyl- och migrationspakt, för att säkerställa att migrationen hanteras på ett samlat sätt, samt en effektiv kontroll av våra yttre gränser, värna om den fria rörligheten genom att stärka Schengenregelverket samt förbättra Europas reaktion på hälsokriser. Vi kommer att agera beslutsamt för att förhindra spridningen av terroristinnehåll och sexuella övergrepp mot barn på internet.

6.

För att skydda och stärka vår demokrati och försvara våra gemensamma europeiska värden kommer vi att fortsätta att stärka EU:s förmåga att upprätthålla och värna om rättsstatsprincipen och de grundläggande rättigheterna och friheterna samt skydda medborgarna mot nya hot och brott. Vi ska förbättra reglerna om europeiska politiska partier och stiftelser och om politisk reklam. Vi ska säkerställa ökat samarbete vid insamling av bevisning i straffrättsliga förfaranden och vidta nya åtgärder för att uppnå jämställdhet på arbetsplatsen.

Vidare erinrar vi om vårt åtagande om att

genomföra färdplanen för införande av nya egna medel,

arbeta för ett Europa utan diskriminering, där alla har lika rättigheter och samma möjligheter,

föra en stärkt utvidgnings- och grannskapspolitik och eftersträva en övergripande strategi för Afrika,

motverka penningtvätt och finansiering av terrorism, skattebedrägeri, skatteundandragande och skatteflykt samt säkerställa ett sunt och rättvist skattesystem,

föra en dialog med medborgarna så att de får mer att säga till om när det gäller Europas framtid, bland annat genom den kommande konferensen om Europas framtid.

De tre institutionerna kommer att arbeta tillsammans med alla förslag som är under behandling, med vägledning av principerna om ett europeiskt mervärde, subsidiaritet och proportionalitet. Vi kommer att gå vidare med beslutsamhet och kompetens så att Europa kan leverera resultat för sina medborgare när och där det behövs mest.

Vi är måna om att befintlig lagstiftning ska genomföras korrekt och efterlevas.

Som ordförande för Europaparlamentet, Europeiska unionens råd och Europeiska kommissionen kommer vi att regelbundet övervaka det snabba och effektiva genomförandet av denna gemensamma förklaring.

Съставено в Брюксел на десети декември две хиляди и двадесета година.

Hecho en Bruselas, el diez de diciembre de dos mil veinte.

V Bruselu dne desátého prosince dva tisíce dvacet.

Udfærdiget i Bruxelles den tiende december to tusind og tyve.

Geschehen zu Brüssel am zehnten Dezember zweitausendzwanzig.

Kahe tuhande kahekümnenda aasta detsembrikuu kümnendal päeval Brüsselis.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις δέκα Δεκεμβρίου δύο χιλιάδες είκοσι.

Done at Brussels on the tenth day of December in the year two thousand and twenty.

Fait à Bruxelles, le dix décembre deux mille vingt.

Arna dhéanamh sa Bhruiséil, an deichiú lá de mhí na Nollag an bhliain dhá mhíle fiche.

Sastavljeno u Bruxellesu desetog prosinca godine dvije tisuće dvadesete.

Fatto a Bruxelles, addì dieci dicembre duemilaventi.

Briselē, divi tūkstoši divdesmitā gada desmitajā decembrī.

Priimta du tūkstančiai dvidešimtų metų gruodžio dešimtą dieną Briuselyje.

Kelt Brüsszelben, a kétezer-huszadik év december havának tizedik napján.

Magħmul fi Brussell, fl-għaxar jum ta’ Diċembru fis-sena elfejn u għoxrin.

Gedaan te Brussel, tien december tweeduizend twintig.

Sporządzono w Brukseli dnia dziesiątego grudnia roku dwa tysiące dwudziestego.

Feito em Bruxelas, em dez de dezembro de dois mil e vinte.

Întocmit la Bruxelles la zece decembrie două mii douăzeci.

V Bruseli desiateho decembra dvetisícdvadsať.

V Bruslju, dne desetega decembra leta dva tisoč dvajset.

Tehty Brysselissä kymmenentenä päivänä joulukuuta vuonna kaksituhattakaksikymmentä.

Som skedde i Bryssel den tionde december år tjugohundratjugo.

Image 1


(1)  Inom ramen för det ordinarie lagstiftningsförfarandet.


Top