EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020R2038

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2020/2038 av den 10 december 2020 om ändring av genomförandeförordning (EU) 2015/2447 vad gäller formulären för borgensmannens åtaganden och införandet av lufttransportkostnader i tullvärdet mot bakgrund av Förenade kungarikets utträde ur unionen

C/2020/8967

OJ L 416, 11.12.2020, p. 48–51 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/2038/oj

11.12.2020   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 416/48


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2020/2038

av den 10 december 2020

om ändring av genomförandeförordning (EU) 2015/2447 vad gäller formulären för borgensmannens åtaganden och införandet av lufttransportkostnader i tullvärdet mot bakgrund av Förenade kungarikets utträde ur unionen

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av avtalet om Förenade konungariket Storbritannien och Nordirlands utträde ur Europeiska unionen och Europeiska atomenergigemenskapen (1), särskilt artiklarna 126 och 127.1, samt artiklarna 5.3 och 13.1 i protokollet om Irland/Nordirland,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 952/2013 av den 9 oktober 2013 om fastställande av en tullkodex för unionen (2), särskilt artiklarna 8.1 b, 76 a och 100.1 b, och

av följande skäl:

1)

Den 29 mars 2017 anmälde Förenade kungariket sin avsikt att utträda ur unionen i enlighet med artikel 50 i fördraget om Europeiska unionen.

2)

Den 1 februari 2020 utträdde Förenade kungariket ur Europeiska unionen och Europeiska atomenergigemenskapen. Enligt artiklarna 126 och 127 i avtalet om Förenade konungariket Storbritannien och Nordirlands utträde ur Europeiska unionen och Europeiska atomenergigemenskapen (nedan kallat utträdesavtalet) är unionsrätten tillämplig på och i Förenade kungariket under en övergångsperiod som löper ut den 31 december 2020 (nedan kallad övergångsperioden).

3)

I enlighet med artikel 185 i utträdesavtalet och artikel 5.3 i protokollet om Irland/Nordirland ska tullagstiftning enligt definitionen i artikel 5.2 i förordning (EU) nr 952/2013 tillämpas på och i Förenade kungariket med avseende på Nordirland (med undantag av Förenade kungarikets territorialvatten) från och med övergångsperiodens utgång.

4)

Efter övergångsperiodens utgång upphör förordning (EU) nr 952/2013 att gälla för och i Förenade kungariket, med undantag av Nordirland, och tullar ska tillämpas på varor som förs in i unionens tullområde från Förenade kungariket. I enlighet med artikel 71.1 e i förordning (EU) nr 952/2013 ska kostnader för transport fram till den plats där varorna förts in i unionens tullområde ingå i de importerade varornas tullvärde. Den procentandel av de totala lufttransportkostnader som ska ingå i tullvärdet anges i bilaga 23-01 till kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/2447 (3). Förenade kungariket bör, efter sitt utträde ur unionen, läggas till i den tillämpliga förteckningen över tredjeländer i den bilagan.

5)

Formulären för borgensmannens åtaganden anges i bilagorna 32-01, 32-02 och 32-03 och i kapitlen VI och VII i bilaga 72-04 till genomförandeförordning (EU) 2015/2447. I dessa formulär förtecknas unionens medlemsstater och andra fördragsslutande parter i konventionen om ett gemensamt transiteringsförfarande (4), i dess ändrade lydelse genom beslut nr 1/2019 av blandade EU–CTC-kommittén för gemensam transitering (5) (nedan kallad konventionen). När förordning (EU) nr 952/2013 upphör att gälla för och i Förenade kungariket, med undantag av Nordirland, bör Förenade kungariket inte längre förtecknas bland medlemsstaterna i dessa former. Förenade kungariket har emellertid inbjudits och deponerat sitt anslutningsinstrument för anslutning till konventionen som en separat fördragsslutande part från och med övergångsperiodens utgång. När Förenade kungariket ansluter sig till konventionen bör Förenade kungariket förtecknas bland de övriga fördragsslutande parterna i konventionen i formulären för borgensmannens åtaganden. Dessutom bör Nordirland för unionstransiteringar, som en följd av tillämpningen av protokollet om Irland/Nordirland, förtecknas på ett sätt som anger att alla garantier som är giltiga i medlemsstaterna också måste vara giltiga i Nordirland.

6)

Med tanke på att övergångsperioden snart löper ut bör denna förordning, som är av brådskande karaktär, träda i kraft så snart som möjligt. Eftersom övergångsperioden löper ut den 31 december 2020 bör bestämmelserna i denna förordning om inkludering av kostnaderna för lufttransport från Förenade kungariket, med undantag av Nordirland, i tullvärdet och strykningen av hänvisningarna till Förenade kungariket i den del av formulären för borgensmannens åtaganden som utsetts för medlemsstaterna tillämpas från och med den 1 januari 2021. Bestämmelserna om införande av hänvisningar till Förenade kungariket i förteckningen över övriga fördragsslutande parter i konventionen i formulären för borgensmannens åtaganden bör tillämpas från och med den dag då Förenade kungariket ansluter sig till konventionen om ett gemensamt transiteringsförfarande.

7)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från tullkodexkommittén.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Genomförandeförordning (EU) 2015/2447 ska ändras på följande sätt:

1)

I bilaga 23-01 ska, i tabellen, sista raden i första kolumnen (”Zon Q”), följande text läggas till:

”, Förenade kungariket, med undantag av Nordirland”

2)

I bilaga 32-01 del I (Borgensmannens åtagande) ska punkt 1 ändras på följande sätt:

a)

Efter ”Konungariket Sverige” ska följande text utgå:

”och Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland”

b)

Efter ”Republiken Turkiet (56)” ska följande text införas:

”, Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland (*)

(*)  I enlighet med protokollet om Irland/Nordirland till avtalet om Förenade konungariket Storbritannien och Nordirlands utträde ur Europeiska unionen och Europeiska atomenergigemenskapen ska Nordirland anses vara en del av Europeiska unionen vid tillämpningen av denna garanti. En borgensman som är etablerad i Europeiska unionens tullområde ska därför ange en delgivningsadress eller utse ett ombud i Nordirland om garantin får användas där. Om en garanti i samband med gemensam transitering ställs som giltig i Europeiska unionen och i Förenade kungariket, får dock en enda delgivningsadress eller ett utsett ombud i Förenade kungariket omfatta alla delar av Förenade kungariket, inbegripet Nordirland.”"

3)

I bilaga 32-02 del I (Borgensmannens åtagande) ska punkt 1 ändras på följande sätt:

a)

Efter ”Konungariket Sverige” ska följande text utgå:

”och Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland”

b)

Efter ”Republiken Turkiet” ska följande text införas:

”, Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland (**)

(**)  I enlighet med protokollet om Irland/Nordirland till avtalet om Förenade konungariket Storbritannien och Nordirlands utträde ur Europeiska unionen och Europeiska atomenergigemenskapen ska Nordirland anses vara en del av Europeiska unionen vid tillämpningen av denna garanti. En borgensman som är etablerad i Europeiska unionens tullområde ska därför ange en delgivningsadress eller utse ett ombud i Nordirland om garantin får användas där. Om en garanti i samband med gemensam transitering ställs som giltig i Europeiska unionen och i Förenade kungariket, får dock en enda delgivningsadress eller ett utsett ombud i Förenade kungariket omfatta alla delar av Förenade kungariket, inbegripet Nordirland.”"

4)

I bilaga 32-03 del I (Borgensmannens åtagande) ska punkt 1 ändras på följande sätt:

a)

Efter ”Konungariket Sverige” ska följande text utgå:

”och Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland”.

b)

Efter ”Republiken Turkiet (71)” ska följande text införas:

”, Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland (***)

(***)  I enlighet med protokollet om Irland/Nordirland till avtalet om Förenade konungariket Storbritannien och Nordirlands utträde ur Europeiska unionen och Europeiska atomenergigemenskapen ska Nordirland anses vara en del av Europeiska unionen vid tillämpningen av denna garanti. En borgensman som är etablerad i Europeiska unionens tullområde ska därför ange en delgivningsadress eller utse ett ombud i Nordirland om garantin får användas där. Om en garanti i samband med gemensam transitering ställs som giltig i Europeiska unionen och i Förenade kungariket, får dock en enda delgivningsadress eller ett utsett ombud i Förenade kungariket omfatta alla delar av Förenade kungariket, inbegripet Nordirland.”"

5)

I bilaga 72-04 ska del II ändras på följande sätt:

a)

I kapitel VI, rad 7 i tabellen ska efter ”Turkiet —” följande text införas:

”Förenade kungariket (*) —”.

(*)  I enlighet med protokollet om Irland/Nordirland till avtalet om Förenade konungariket Storbritannien och Nordirlands utträde ur Europeiska unionen och Europeiska atomenergigemenskapen ska Nordirland anses vara en del av Europeiska unionen vid tillämpningen av denna garanti."

b)

I kapitel VII, rad 6 i tabellen ska efter ”Turkiet —” följande text införas:

”Förenade kungariket (*) —”.

(*)  I enlighet med protokollet om Irland/Nordirland till avtalet om Förenade konungariket Storbritannien och Nordirlands utträde ur Europeiska unionen och Europeiska atomenergigemenskapen ska Nordirland anses vara en del av Europeiska unionen vid tillämpningen av denna garanti."

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Den ska tillämpas från och med den 1 januari 2021.

Artiklarna 1.2 b, 1.3 b, 1.4 b och 1.5 ska tillämpas från och med den dag då Förenade kungariket ansluter sig till konventionen om ett gemensamt transiteringsförfarande.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 10 december 2020.

På kommissionens vägnar

Ursula VON DER LEYEN

Ordförande


(1)  EUT L 29, 31.1.2020, s. 7.

(2)  EUT L 269, 10.10.2013, s. 1.

(3)  Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/2447 av den 24 november 2015 om närmare regler för genomförande av vissa bestämmelser i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 952/2013 om fastställande av en tullkodex för unionen (EUT L 343, 29.12.2015, s. 558).

(4)  EGT L 226, 13.8.1987, s. 2.

(5)  Beslut nr 1/2019 av blandade EU–CTC-kommittén för gemensam transitering av den 4 december 2019 om ändring av konventionen av den 20 maj 1987 om ett gemensamt transiteringsförfarande (EUT L 103, 3.4.2020, s. 47).


Top