EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020R1989

Kommissionens delegerade förordning (EU) 2020/1989 av den 6 november 2020 om ändring av delegerad förordning (EU) 2019/815 vad gäller 2020 års uppdatering av den klassificering som fastställs i de tekniska tillsynsstandarderna avseende det enhetliga elektroniska rapporteringsformatet (Text av betydelse för EES)

OJ L 429, 18.12.2020, p. 1–723 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2020/1989/oj

18.12.2020   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 429/1


KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) 2020/1989

av den 6 november 2020

om ändring av delegerad förordning (EU) 2019/815 vad gäller 2020 års uppdatering av den klassificering som fastställs i de tekniska tillsynsstandarderna avseende det enhetliga elektroniska rapporteringsformatet

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/109/EG av den 15 december 2004 om harmonisering av insynskraven angående upplysningar om emittenter vars värdepapper är upptagna till handel på en reglerad marknad och om ändring av direktiv 2001/34/EG (1), särskilt artikel 4.7, och

av följande skäl:

(1)

I kommissionens delegerade förordning (EU) 2019/815 (2) specificeras det enhetliga elektroniska rapporteringsformat som avses i artikel 4.7 i direktiv 2004/109/EG, som emittenter ska använda vid upprättandet av årsredovisningar. Koncernredovisning som ingår i årsredovisningar upprättas antingen i enlighet med internationella redovisningsstandarder, så kallade IFRS (International Financial Reporting Standards), som har antagits i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1606/2002 (3), eller i enlighet med IFRS-standarder som har utfärdats av International Accounting Standards Board (IASB) och som i enlighet med kommissionens beslut 2008/961/EG (4) bedöms som likvärdiga med de IFRS-standarder som antagits enligt förordning (EG) nr 1606/2002.

(2)

Den grundläggande klassificering som ska användas för det enhetliga elektroniska rapporteringsformatet grundas på IFRS-klassificeringen och är ett tillägg till denna. IFRS Foundation uppdaterar årligen IFRS-klassificeringen för att den bland annat ska återspegla utfärdandet av nya IFRS-standarder eller ändringarna av befintliga IFRS-standarder, analysen av hur upplysningar ofta redovisas i praktiken eller förbättringar som rör IFRS-klassificeringens allmänna innehåll eller teknik. Det är därför nödvändigt att uppdatera de tekniska tillsynsstandarderna så att de återspeglar varje årlig uppdatering av IFRS-klassificeringen.

(3)

I mars 2020 offentliggjorde IFRS Foundation den uppdaterade versionen av IFRS-klassificeringen. Denna uppdatering bör därför återspeglas i delegerad förordning (EU) 2019/815.

(4)

För att emittenterna ska ges tillräckligt med tid för att kunna tillämpa kraven på ett effektivt sätt och för att minimera kostnaderna för regelefterlevnad, bör denna förordning tillämpas på årsredovisningar som innehåller finansiella rapporter för räkenskapsår som inleds den 1 januari 2021 eller senare. Emittenter bör dock tillåtas använda den klassificering som specificeras i denna förordning redan för räkenskapsår som inleds den 1 januari 2020 eller senare.

(5)

Upphovsrätten, databasrättigheterna och andra immateriella rättigheter i IFRS-klassificeringen innehas av IFRS Foundation. En anmärkning om upphovsrätt bör därför tas med i bilaga I till delegerad förordning (EU) 2019/815.

(6)

Delegerad förordning (EU) 2019/815 bör därför ändras i enlighet med detta.

(7)

Denna förordning grundar sig på det förslag till teknisk tillsynsstandard som Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (Esma) har överlämnat till kommissionen.

(8)

Denna förordning är en teknisk uppdatering av delegerad förordning (EU) 2019/815 för att återspegla uppdateringar i IFRS-klassificeringen och utgör därför varken ny politik eller väsentliga ändringar av den befintliga politiken. Esma har varken genomfört öppna offentliga samråd om det förslag till tekniska tillsynsstandarder som denna förordning grundar sig på, gjort någon bedömning av kostnader och fördelar eller begärt råd från den intressentgrupp för värdepapper och marknader som inrättats i enlighet med artikel 37 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1095/2010 (5), eftersom detta inte på något sätt skulle stå i proportion till omfattningen och konsekvenserna av denna ändring.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Ändringar av delegerad förordning (EU) 2019/815

Delegerad förordning (EU) 2019/815 ska ändras på följande sätt:

1.

Bilaga I ska ändras i enlighet med bilaga I till denna förordning.

2.

Bilaga VI ska ersättas med texten i bilaga II till denna förordning.

Artikel 2

Övergångsbestämmelser

Genom undantag från delegerad förordning (EU) 2019/815, i dess lydelse enligt kommissionens delegerade förordning (EU) 2019/2100 (6), får denna förordning tillämpas på årsredovisningar som innehåller finansiella rapporter för räkenskapsår som inleds före den 1 januari 2021.

Artikel 3

Ikraftträdande och tillämpning

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Den ska tillämpas från och med den 1 januari 2021 på årsredovisningar som innehåller finansiella rapporter för räkenskapsår som inleds den 1 januari 2021 eller senare.

Artikel 2 ska dock tillämpas från och med dagen för den här förordningens ikraftträdande.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 6 november 2020.

På kommissionens vägnar

Ursula VON DER LEYEN

Ordförande


(1)  EUT L 390, 31.12.2004, s. 38.

(2)  Kommissionens delegerade förordning (EU) 2019/815 av den 17 december 2018 om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/109/EG vad gäller tekniska tillsynsstandarder för specificering av ett enhetligt elektroniskt rapporteringsformat (EUT L 143, 29.5.2019, s. 1).

(3)  Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1606/2002 av den 19 juli 2002 om tillämpning av internationella redovisningsstandarder (EGT L 243, 11.9.2002, s. 1).

(4)  Kommissionens beslut 2008/961/EG av den 12 december 2008 om tredjelandsemittenters användning av vissa tredjeländers redovisningsstandarder och internationella redovisningsstandarder vid upprättandet av sina koncernredovisningar (EUT L 340, 19.12.2008, s. 112).

(5)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1095/2010 av den 24 november 2010 om inrättande av en europeisk tillsynsmyndighet (Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten), om ändring av beslut nr 716/2009/EG och om upphävande av kommissionens beslut 2009/77/EG (EUT L 331, 15.12.2010, s. 84).

(6)  Kommissionens delegerade förordning (EU) 2019/2100 av den 30 september 2019 om ändring av delegerad förordning (EU) 2019/815 vad gäller uppdateringar av den klassificering som ska användas för det enhetliga elektroniska rapporteringsformatet (EUT L 326, 16.12.2019, s. 1)


BILAGA I

Bilaga I till delegerad förordning (EU) 2019/815 ska ändras på följande sätt:

1.

Definitionen av ”esef_cor” ska ersättas med följande:

”prefix som används i tabellerna i bilagorna IV och VI för element som definieras i namnfältet ’http://www.esma.europa.eu/taxonomy/2020-03-16/esef_cor’.”

2.

Definitionen av ”esef_all” ska ersättas med följande:

”prefix som används i tabellen i bilaga VI för element som definieras i namnfältet ’http://www.esma.europa.eu/taxonomy/2020-03-16/esef_all’.”

3.

Definitionen av ”ifrs-full” ska ersättas med följande:

”prefix som används i tabellerna i bilagorna IV och VI för element som definieras i namnfältet ’http://xbrl.ifrs.org/taxonomy/2020-03-16/ifrs-full’.”

4.

Följande anmärkning om upphovsrätt ska läggas till:

”Upphovsrätt och databasrätt till material inom IFRS-klassificeringen (IFRS Taxonomy) innehas av IFRS Foundation.. Material inom IFRS-klassificeringen tas fram med hjälp av XBRL-märkspråket med tillstånd av XBRL International. IFRS Foundation ska inte göra sina rättigheter gällande avseende material inom IFRS-klassificeringen inom EES när det gäller utarbetande och användning av taggade IFRS-redovisningar i samband med tillämpningen av IFRS-standarder. IFRS Foundation förbehåller sig alla övriga rättigheter, inbegripet men inte begränsat till dem utanför EES. Kommersiell användning, inbegripet reproduktion, är strängt förbjuden. Kontakta IFRS Foundation för mer information på www.ifrs.org”.


BILAGA II

”BILAGA VI

Schema över den grundläggande klassificeringen

Tabell

Schema över den grundläggande klassificeringen för att märka IFRS-koncernredovisningar

Prefix

Elementnamn/URI-roll

Elementtyp och attribut

Beteckning

Dokumentationsbeteckning

Hänvisningar

ifrs-full

AbnormallyLargeChangesInAssetPricesOrForeignExchangeRatesMember

member

Onormalt stora förändringar i priser på tillgångar eller i valutakurser [member]

Detta element står för onormalt stora förändringar i priser på tillgångar eller i valutakurser.

exempel: IAS 10 22 g

ifrs-full

AccountingEstimatesAxis

axis

Uppskattningar och bedömningar [axis]

Axeln i en tabell anger förhållandet mellan domänelementen eller kategorierna i tabellen och posterna eller begreppen som kompletterar tabellen.

upplysningar: IAS 8 39

ifrs-full

AccountingEstimatesMember

member

Uppskattningar och bedömningar [member]

Detta element står för en tillgång, en skuld eller en tillgångs periodiska förbrukning, som justeras till följd av bedömningen av aktuell status för, och förväntade framtida fördelar och förpliktelser som sammanhänger med, tillgångar och skulder. Det utgör även standardvärdet för axeln ’Uppskattningar och bedömningar’, om inget annat element används.

upplysningar: IAS 8 39

ifrs-full

AccountingProfit

X duration, credit

Redovisat resultat

Beloppet för periodens resultat före skatteavdrag. [Se: Rörelseresultat]

upplysningar: IAS 12 81 c ii, upplysning: IAS 12 81 c i

ifrs-full

Upplupna kostnader/intäkter

X instant, credit

Upplupna kostnader/intäkter

Beloppet för skulder för varor eller tjänster som har mottagits respektive utförts men som ännu inte betalats, fakturerats eller blivit föremål för formell överenskommelse med leverantören. Hit hör vissa ersättningar till anställda.

allmän praxis: IAS 1 78

ifrs-full

AccrualsAndDeferredIncome

X instant, credit

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Beloppet för upplupna kostnader och förutbetalda intäkter. [Se: Upplupna kostnader/intäkter; Förutbetalda intäkter]

allmän praxis: IAS 1 78

ifrs-full

AccrualsAndDeferredIncomeAbstract

 

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter [abstract]

 

 

ifrs-full

AccrualsAndDeferredIncomeClassifiedAsCurrent

X instant, credit

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter klassificerade som kortfristiga

Beloppet för upplupna kostnader och förutbetalda intäkter som är klassificerade som kortfristiga. [Se: Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter]

allmän praxis: IAS 1 78

ifrs-full

AccrualsAndDeferredIncomeClassifiedAsCurrentAbstract

 

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter klassificerade som kortfristiga [abstract]

 

 

ifrs-full

AccrualsAndDeferredIncomeClassifiedAsNoncurrent

X instant, credit

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter klassificerade som långfristiga

Beloppet för upplupna kostnader och förutbetalda intäkter som är klassificerade som långfristiga. [Se: Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter]

allmän praxis: IAS 1 78

ifrs-full

AccrualsAndDeferredIncomeClassifiedAsNoncurrentAbstract

 

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter klassificerade som långfristiga [abstract]

 

 

ifrs-full

AccrualsClassifiedAsCurrent

X instant, credit

Upplupna kostnader/intäkter som klassificeras som kortfristiga

Beloppet för upplupna kostnader/intäkter som klassificeras som kortfristiga. [Se: Upplupna kostnader/intäkter]

allmän praxis: IAS 1 78

ifrs-full

AccrualsClassifiedAsNoncurrent

X instant, credit

Upplupna kostnader/intäkter som klassificeras som långfristiga

Beloppet för upplupna kostnader/intäkter som klassificeras som långfristiga. [Se: Upplupna kostnader/intäkter]

allmän praxis: IAS 1 78

ifrs-full

AccruedIncome

X instant, debit

Upplupna intäkter

Beloppet för tillgångar som utgör intjänade intäkter som ännu inte har mottagits.

allmän praxis: IAS 1 112 c

ifrs-full

AccumulatedChangesInFairValueOfFinancialAssetsAttributableToChangesInCreditRiskOfFinancialAssets

X instant, debit

Ackumulerad ökning (minskning) i verkligt värde för finansiella tillgångar som identifieras som värderade till verkligt värde via resultatet, hänförliga till förändringar i kreditrisken för finansiella tillgångar

Den ackumulerade ökningen (minskningen) i verkligt värde för finansiella tillgångar som identifieras som värderade till verkligt värde via resultatet som härrör från förändringar i kreditrisken för tillgångarna bestämd antingen a) som värdet av den förändring i deras verkliga värde som inte härrör från förändringar i marknadsförhållanden som gav upphov till marknadsrisken, eller b) enligt en alternativ metod som företaget bedömer mer korrekt återger värdet av den förändring i dess verkliga värde som härrör från förändringar i kreditrisken för tillgången. [Se: Kreditrisk [member]; Marknadsrisk [member]; Ökning (minskning) i verkligt värde för finansiella tillgångar som identifieras som värderade till verkligt värde via resultatet, hänförliga till förändringar i kreditrisken för finansiella tillgångar]

upplysningar: IFRS 7 9 c

ifrs-full

AccumulatedChangesInFairValueOfFinancialAssetsRelatedCreditDerivativesOrSimilarInstruments

X instant

Ackumulerad ökning (minskning) i verkligt värde för kreditderivat eller liknande instrument hänförliga till finansiella tillgångar som identifieras som värderade till verkligt värde via resultatet.

Den ackumulerade ökningen (minskningen) i verkligt värde för kreditderivat eller liknande instrument hänförliga till finansiella tillgångar som identifieras som värderade till verkligt värde via resultatet. [Se: Derivat [member]; Ökning (minskning) i verkligt värde för kreditderivat eller liknande instrument avseende finansiella tillgångar som identifieras som värderade till verkligt värde via resultatet. Finansiella tillgångar]

upplysningar: IFRS 7 9 d

ifrs-full

AccumulatedChangesInFairValueOfFinancialLiabilityAttributableToChangesInCreditRiskOfLiability

X instant, credit

Ackumulerad ökning (minskning) i verkligt värde för finansiella skulder, hänförliga till förändringar i skuldens kreditrisk

Den ackumulerade ökningen (minskningen) i verkligt värde för finansiella skulder som är hänförliga till förändringar i skuldernas kreditrisk. [Se: Kreditrisk [member]; Marknadsrisk [member]; Ökning (minskning) i verkligt värde för finansiella skulder, hänförliga till ändringar i skuldens kreditrisk]

upplysningar: IFRS 7 10 a, upplysningar: IFRS 7 10A a

ifrs-full

AccumulatedChangesInFairValueOfLoanOrReceivableAttributableToChangesInCreditRiskOfFinancialAssets

X instant, debit

Ackumulerad ökning (minskning) i verkligt värde för lån eller fordringar, hänförliga till förändringar i kreditrisken för finansiella tillgångar

Den ackumulerade ökningen (minskningen) i verkligt värde för lån och fordringar som härrör från förändringar i kreditrisken för tillgången som bestämts antingen a) som värdet av den förändring i deras verkliga värde som inte härrör från förändringar i de marknadsförhållanden som gav upphov till marknadsrisken, eller b) enligt en alternativ metod som företaget bedömer mer korrekt återger värdet av den förändring i dess verkliga värde som härrör från förändringar i kreditrisken för tillgången. [Se: Marknadsrisk [member]]

upplysningar: IFRS 7 9 c – sista giltighetsdag 2021-01-01

ifrs-full

AccumulatedChangesInFairValueOfLoansOrReceivablesRelatedCreditDerivativesOrSimilarInstruments

X instant

Ackumulerad ökning (minskning) i verkligt värde för kreditderivat eller liknande instrument hänförliga till lån eller fordringar

Den sammanlagda ökningen (minskningen) i verkligt värde för kreditderivat eller liknande instrument hänförliga till lån eller fordringar. [Se: Derivat [member]; Ökning (minskning) i verkligt värde för lån och fordringar hänförliga till kreditderivat eller liknande instrument]

upplysningar: IFRS 7 9 d – sista giltighetsdag 2021-01-01

ifrs-full

AccumulatedDepreciationAmortisationAndImpairmentMember

member

Ackumulerade avskrivningar och nedskrivningar [member]

Detta element står för ackumulerade avskrivningar och nedskrivningar. [Se: Nedskrivning; Avskrivningar]

upplysningar: IAS 16 73 d vii, upplysningar: IAS 16 75 b, upplysningar: IAS 38 118 c, upplysningar: IAS 40 79 c, upplysningar: IAS 41 54 f

ifrs-full

AccumulatedDepreciationAndAmortisationMember

member

Ackumulerade avskrivningar [member]

Detta element står för ackumulerade avskrivningar. [Se: Avskrivningar]

allmän praxis: IAS 16 73 d vii, upplysningar: IAS 16 75 b, allmän praxis: IAS 38 118 c, allmän praxis: IAS 40 79 c, allmän praxis: IAS 41 54 f

ifrs-full

AccumulatedFairValueHedgeAdjustmentOnHedgedItemIncludedInCarryingAmountAssets

X instant, debit

Upplupet belopp för justeringar av säkring av verkligt värde för den säkrade post som ingår i det redovisade värdet, tillgångar

Det upplupna beloppet för justeringar av säkring av verkligt värde för den säkrade post som ingår i det redovisade värdet av den säkrade posten som redovisas i rapporten över finansiell ställning som en tillgång. [Se: Säkrade poster [member]]

upplysningar: IFRS 7 24B a ii

ifrs-full

AccumulatedFairValueHedgeAdjustmentOnHedgedItemIncludedInCarryingAmountLiabilities

X instant, credit

Upplupet belopp för justeringar av säkring av verkligt värde för den säkrade post som ingår i det redovisade värdet, skulder

Det upplupna beloppet för justeringar av säkring av verkligt värde för den säkrade post som ingår i det redovisade värdet av den säkrade posten, som redovisas i rapporten över finansiell ställning som en skuld. [Se: Säkrade poster [member]]

upplysningar: IFRS 7 24B a ii

ifrs-full

AccumulatedFairValueHedgeAdjustmentRemainingInStatementOfFinancialPositionForHedgedItemThatCeasedToBeAdjustedForHedgingGainsAndLossesAssets

X instant, debit

Upplupet återstående belopp för justeringar av säkring av verkligt värde i rapporten över finansiell ställning för en säkrad post som man har upphört att justera för att säkra vinster och förluster, tillgångar

Det upplupna återstående beloppet för justeringar av säkring av verkligt värde i rapporten över finansiell ställning för en säkrad post som är en finansiell tillgång värderad till upplupet anskaffningsvärde, som man har upphört att justera för att säkra vinster och förluster. [Se: Finansiella tillgångar till upplupet anskaffningsvärde; Säkrade poster [member]]

upplysningar: IFRS 7 24B a v

ifrs-full

AccumulatedFairValueHedgeAdjustmentRemainingInStatementOfFinancialPositionForHedgedItemThatCeasedToBeAdjustedForHedgingGainsAndLossesLiabilities

X instant, credit

Upplupet återstående belopp för justeringar av säkring av verkligt värde i rapporten över finansiell ställning för en säkrad post som man har upphört att justera för att säkra vinster och förluster, skulder

Det upplupna återstående beloppet för justeringar av säkring av verkligt värde i rapporten över finansiell ställning för en säkrad post som är en finansiell skuld värderad till upplupet anskaffningsvärde, som man har upphört att justera för att säkra vinster och förluster. [Se: Finansiella skulder till upplupet anskaffningsvärde; Säkrade poster [member]]

upplysningar: IFRS 7 24B a v

ifrs-full

AccumulatedImpairmentMember

member

Ackumulerad nedskrivning [member]

Detta element står för ackumulerad nedskrivning. [Se: Nedskrivning]

allmän praxis: IAS 16 73 d, allmän praxis: IAS 38 118 c, allmän praxis: IAS 40 79 c, allmän praxis: IAS 41 54 f, upplysningar: IFRS 3 B67 d, upplysningar: IFRS 7 35H, exempel: IFRS 7 35N, exempel: IFRS 7 IG29 b – sista giltighetsdag 2021-01-01, exempel: IFRS 7 37 b – sista giltighetsdag 2021-01-01

ifrs-full

AccumulatedOtherComprehensiveIncome

X instant, credit

Ackumulerat övrigt totalresultat

Beloppet för ackumulerade intäkts- och kostnadsposter (inklusive omklassificeringsjusteringar) som inte redovisas i resultatet enligt vad som krävs eller tillåts enligt andra IFRS-standarder. [Se: IFRS-standarder [member]; Övrigt totalresultat]

allmän praxis: IAS 1 55

ifrs-full

AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember

member

Ackumulerat övrigt totalresultat [member]

Detta element står för ackumulerat övrigt totalresultat. [Se: Övrigt totalresultat]

allmän praxis: IAS 1 108

ifrs-full

AcquisitionAndAdministrationExpenseRelatedToInsuranceContracts

X duration, debit

Förvärvs- och administrationskostnader hänförliga till försäkringsavtal

Beloppet för förvärvs- och administrationskostnader hänförliga till försäkringsavtal. [Se: Typer av försäkringsavtal [member]]

allmän praxis: IAS 1 85

ifrs-full

AcquisitiondateFairValueOfEquityInterestInAcquireeHeldByAcquirerImmediatelyBeforeAcquisitionDate

X instant, credit

Verkligt värde per förvärvstidpunkten på förvärvarens innehav av egetkapitalandelar i ett förvärvat företag omedelbart före förvärvstidpunkten

Det verkliga värdet per förvärvstidpunkten på förvärvarens innehav av egetkapitalandelar i det förvärvade företaget omedelbart före förvärvstidpunkten, i ett rörelseförvärv som genomförs i steg. [Se: Rörelseförvärv [member]]

upplysningar: IFRS 3 B64 p i

ifrs-full

AcquisitiondateFairValueOfTotalConsiderationTransferred

X instant, credit

Överförd ersättning, verkligt värde per förvärvstidpunkt

Verkligt värde per förvärvstidpunkten för den ersättning som överförs i ett rörelseförvärv. [Se: Rörelseförvärv [member]]

upplysningar: IFRS 3 B64 f

ifrs-full

AcquisitiondateFairValueOfTotalConsiderationTransferredAbstract

 

Verkligt värde per förvärvstidpunkten för total överförd ersättning [abstract]

 

 

ifrs-full

AcquisitionrelatedCostsForTransactionRecognisedSeparatelyFromAcquisitionOfAssetsAndAssumptionOfLiabilitiesInBusinessCombination

X duration, debit

Förvärvsrelaterade kostnader för transaktioner som redovisas separat från förvärv av tillgångar och övertagande av skulder vid rörelseförvärv

Beloppet för förvärvsrelaterade kostnader för transaktioner som redovisas separat från förvärvet av tillgångar och övertagandet av skulder vid rörelseförvärv. [Se: Rörelseförvärv [member]]

upplysningar: IFRS 3 B64 m

ifrs-full

AcquisitionrelatedCostsRecognisedAsExpenseForTransactionRecognisedSeparatelyFromAcquisitionOfAssetsAndAssumptionOfLiabilitiesInBusinessCombination

X duration, debit

Förvärvsrelaterade kostnader som redovisas som kostnader för transaktion som redovisas separat från förvärv av tillgångar och övertagande av skulder vid rörelseförvärv

Beloppet för förvärvsrelaterade kostnader som redovisas som en kostnad för transaktioner som redovisas separat från förvärvet av tillgångar och övertagandet av skulder vid rörelseförvärv. [Se: Rörelseförvärv [member]]

upplysningar: IFRS 3 B64 m

ifrs-full

AcquisitionsThroughBusinessCombinationsBiologicalAssets

X duration, debit

Företagsförvärv via samgåenden, biologiska tillgångar

De ökningar i biologiska tillgångar som uppkommit vid företagsförvärv via samgåenden. [Se: Rörelseförvärv [member]; Biologiska tillgångar]

upplysningar: IAS 41 50 e

ifrs-full

AcquisitionsThroughBusinessCombinationsDeferredAcquisitionCostsArisingFromInsuranceContracts

X duration, debit

Företagsförvärv via samgåenden, förutbetalda anskaffningskostnader som härrör från försäkringsavtal

Den ökning i förutbetalda anskaffningskostnader som härrör från försäkringsavtal till följd av företagsförvärv via samgåenden. [Se: Rörelseförvärv [member]; Förutbetalda anskaffningskostnader som härrör från försäkringsavtal]

allmän praxis: IFRS 4 37 e – sista giltighetsdag 2021-01-01

ifrs-full

AcquisitionsThroughBusinessCombinationsIntangibleAssetsAndGoodwill

X duration, debit

Företagsförvärv via samgåenden, immateriella tillgångar och goodwill

De ökningar i immateriella tillgångar och goodwill som uppkommit vid företagsförvärv via samgåenden. [Se: Rörelseförvärv [member]; Immateriella anläggningstillgångar och goodwill]

allmän praxis: IAS 38 118 e i

ifrs-full

AcquisitionsThroughBusinessCombinationsIntangibleAssetsOtherThanGoodwill

X duration, debit

Företagsförvärv via samgåenden, andra immateriella tillgångar än goodwill

De ökningar i andra immateriella tillgångar än goodwill som uppkommit vid företagsförvärv via samgåenden. [Se: Rörelseförvärv [member]; Immateriella tillgångar andra än goodwill]

upplysningar: IAS 38 118 e i

ifrs-full

AcquisitionsThroughBusinessCombinationsInvestmentProperty

X duration, debit

Företagsförvärv via samgåenden, förvaltningsfastigheter

De ökningar i förvaltningsfastigheter som uppkommit vid företagsförvärv via samgåenden. [Se: Rörelseförvärv [member]; Förvaltningsfastigheter]

upplysningar: IAS 40 76 b, upplysningar: IAS 40 79 d ii

ifrs-full

AcquisitionsThroughBusinessCombinationsLiabilitiesUnderInsuranceContractsAndReinsuranceContractsIssued

X duration, credit

Företagsförvärv via samgåenden, skulder som omfattas av försäkrings- och återförsäkringsavtal

Ökningen i skulder som omfattas av försäkrings- och återförsäkringsavtal till följd av företagsförvärv via samgåenden. [Se: Rörelseförvärv [member]; Skulder som omfattas av försäkrings- och återförsäkringsavtal]

allmän praxis: IFRS 4 37 e – sista giltighetsdag 2021-01-01

ifrs-full

AcquisitionsThroughBusinessCombinationsOtherProvisions

X duration, credit

Företagsförvärv via samgåenden, övriga avsättningar

De ökningar i övriga avsättningar som uppkommit vid företagsförvärv via samgåenden. [Se: Rörelseförvärv [member]; Övriga avsättningar]

allmän praxis: IAS 37 84

ifrs-full

AcquisitionsThroughBusinessCombinationsPropertyPlantAndEquipment

X duration, debit

Företagsförvärv via samgåenden, materiella anläggningstillgångar

De ökningar i materiella anläggningstillgångar som uppkommit vid företagsförvärv via samgåenden. [Se: Rörelseförvärv [member]; Materiella anläggningstillgångar]

upplysningar: IAS 16 73 e iii

ifrs-full

AcquisitionsThroughBusinessCombinationsReinsuranceAssets

X duration, debit

Företagsförvärv via samgåenden, återförsäkringstillgångar

De ökningar i återförsäkringstillgångar som uppkommit vid företagsförvärv via samgåenden. [Se: Rörelseförvärv [member]; Återförsäkringstillgångar]

allmän praxis: IFRS 4 37 e – sista giltighetsdag 2021-01-01

ifrs-full

ActualClaimsThatAriseFromContractsWithinScopeOfIFRS17

X instant, debit

Faktiska skadeanspråk som härrör från avtal som faller inom tillämpningsområdet för IFRS 17

Beloppet för de faktiska skadeanspråk som härrör från avtal som faller inom tillämpningsområdet för IFRS 17.

upplysningar: IFRS 17 130 – ikraftträdande 2021-01-01

ifrs-full

ActuarialAssumptionOfDiscountRates

X.XX instant

Aktuariella antaganden om diskonteringssatser

Den diskonteringssats som används som betydande aktuariellt antagande för att fastställa nuvärdet av en fastställd förmånsbestämd förpliktelse. [Se: Nuvärde för förmånsbestämda förpliktelser; Aktuariella antaganden [member]]

allmän praxis: IAS 19 144

ifrs-full

ActuarialAssumptionOfDiscountRatesMember

member

Aktuariella antaganden om diskonteringssatser [member]

Detta element står för de diskonteringssatser som används som aktuariella antaganden. [Se: Aktuariella antaganden [member]]

allmän praxis: IAS 19 145

ifrs-full

ActuarialAssumptionOfExpectedRatesOfInflation

X.XX instant

Aktuariellt antagande om förväntad inflationstakt

Den förväntade inflationstakt som används som betydande aktuariellt antagande för att fastställa nuvärdet av en fastställd förmånsbestämd förpliktelse. [Se: Förmånsbestämda planer [member]; Nuvärde för förmånsbestämda förpliktelser; Aktuariella antaganden [member]]

allmän praxis: IAS 19 144

ifrs-full

ActuarialAssumptionOfExpectedRatesOfInflationMember

member

Aktuariellt antagande om förväntad inflationstakt [member]

Detta element står för den förväntade inflationstakt som används som aktuariella antaganden. [Se: Aktuariella antaganden [member]]

allmän praxis: IAS 19 145

ifrs-full

ActuarialAssumptionOfExpectedRatesOfPensionIncreases

X.XX instant

Aktuariellt antagande om förväntade pensionsökningar

De förväntade pensionsökningar som används som betydande aktuariellt antagande för att fastställa nuvärdet av en fastställd förmånsbestämd förpliktelse. [Se: Förmånsbestämda planer [member]; Nuvärde för förmånsbestämda förpliktelser; Aktuariella antaganden [member]]

allmän praxis: IAS 19 144

ifrs-full

ActuarialAssumptionOfExpectedRatesOfPensionIncreasesMember

member

Aktuariellt antagande om förväntade pensionsökningar [member]

Detta element står för de förväntade pensionsökningar som används som aktuariella antaganden. [Se: Aktuariella antaganden [member]]

allmän praxis: IAS 19 145

ifrs-full

ActuarialAssumptionOfExpectedRatesOfSalaryIncreases

X.XX instant

Aktuariellt antagande om förväntade löneökningar

Den förväntade löneökning som används som betydande aktuariellt antagande för att fastställa nuvärdet av en fastställd förmånsbestämd förpliktelse. [Se: Förmånsbestämda planer [member]; Nuvärde för förmånsbestämda förpliktelser; Aktuariella antaganden [member]]

allmän praxis: IAS 19 144

ifrs-full

ActuarialAssumptionOfExpectedRatesOfSalaryIncreasesMember

member

Aktuariellt antagande om förväntade löneökningar [member]

Detta element står för de förväntade löneökningar som används som aktuariella antaganden. [Se: Aktuariella antaganden [member]]

allmän praxis: IAS 19 145

ifrs-full

ActuarialAssumptionOfLifeExpectancyAfterRetirement2019

DUR

Aktuariellt antagande om förväntad livslängd efter pensionering

Den förväntade livslängd efter pensionering som används som betydande aktuariellt antagande för att fastställa nuvärdet av en fastställd förmånsbestämd förpliktelse. [Se: Nuvärde för förmånsbestämda förpliktelser; Aktuariella antaganden [member]]

allmän praxis: IAS 19 144

ifrs-full

ActuarialAssumptionOfLifeExpectancyAfterRetirementMember

member

Aktuariellt antagande om förväntad livslängd efter pensionering [member]

Detta element står för den förväntade livslängd efter pensionering som används som aktuariella antaganden. [Se: Aktuariella antaganden [member]]

allmän praxis: IAS 19 145

ifrs-full

ActuarialAssumptionOfMedicalCostTrendRates

X.XX instant

Aktuariellt antagande om förändringar av sjukvårdskostnader

De förändringar av sjukvårdskostnader som används som betydande aktuariellt antagande för att fastställa nuvärdet av en fastställd förmånsbestämd förpliktelse. [Se: Nuvärde för förmånsbestämda förpliktelser; Aktuariella antaganden [member]]

allmän praxis: IAS 19 144

ifrs-full

ActuarialAssumptionOfMedicalCostTrendRatesMember

member

Aktuariellt antagande om förändringar av sjukvårdskostnader [member]

Detta element står för de förändringar av sjukvårdskostnader som används som aktuariella antaganden. [Se: Aktuariella antaganden [member]]

allmän praxis: IAS 19 145

ifrs-full

ActuarialAssumptionOfMortalityRates

X.XX instant

Aktuariella antaganden om dödlighet

Den dödlighet som används som betydande aktuariellt antagande för att fastställa nuvärdet av en fastställd förmånsbestämd förpliktelse. [Se: Nuvärde för förmånsbestämda förpliktelser; Aktuariella antaganden [member]]

allmän praxis: IAS 19 144

ifrs-full

ActuarialAssumptionOfMortalityRatesMember

member

Aktuariella antaganden om dödlighet [member]

Detta element står för den dödlighet som används som aktuariella antaganden. [Se: Aktuariella antaganden [member]]

allmän praxis: IAS 19 145

ifrs-full

ActuarialAssumptionOfRetirementAge2019

DUR

Aktuariella antaganden om pensionsålder

Den pensionsålder som används som betydande aktuariellt antagande för att fastställa nuvärdet av en fastställd förmånsbestämd förpliktelse. [Se: Nuvärde för förmånsbestämda förpliktelser; Aktuariella antaganden [member]]

allmän praxis: IAS 19 144

ifrs-full

ActuarialAssumptionOfRetirementAgeMember

member

Aktuariella antaganden om pensionsålder [member]

Detta element står för den pensionsålder som används som aktuariella antaganden. [Se: Aktuariella antaganden [member]]

allmän praxis: IAS 19 145

ifrs-full

ActuarialAssumptionsAxis

axis

Aktuariella antaganden [axis]

Axeln i en tabell anger förhållandet mellan domänelementen eller kategorierna i tabellen och posterna eller begreppen som kompletterar tabellen.

upplysningar: IAS 19 145

ifrs-full

ActuarialAssumptionsMember

member

Aktuariella antaganden [member]

Detta element står för alla aktuariella antaganden. Aktuariella antaganden är företagets neutrala och ömsesidigt förenliga bästa uppskattningar av de faktorer som avgör de slutliga demografiska och finansiella variablerna för att lämna ersättningar efter avslutad anställning. Det utgör även standardvärdet för axeln ’Aktuariella antaganden’, om inget annat element används.

upplysningar: IAS 19 145

ifrs-full

ActuarialGainsLossesArisingFromChangesInDemographicAssumptionsNetDefinedBenefitLiabilityAsset

X duration, debit

Aktuariella vinster (förluster) som uppstår till följd av förändringar i demografiska antaganden, förmånsbestämd nettoskuld (nettotillgång)

Den minskning (ökning) av en förmånsbestämd nettoskuld (nettotillgång) som beror på aktuariella vinster (förluster) som uppstår till följd av förändringar i demografiska antaganden som leder till omvärderingar av den förmånsbestämda nettoskulden (nettotillgången). Demografiska antaganden omfattar a) livslängd, b) personalomsättning samt omfattningen av arbetsoförmåga och förtidspensionering, c) andelen nuvarande och tidigare deltagare i planen som har anhöriga som blir berättigade till ersättningar, d) andelen nuvarande och tidigare deltagare i planen som kommer att välja varje form av betalningsalternativ som är tillgängligt enligt planens villkor, och e) utnyttjandet av sjukvård som omfattas av planen. [Se: Förmånsbestämd nettoskuld (nettotillgång)]

upplysningar: IAS 19 141 c ii

ifrs-full

ActuarialGainsLossesArisingFromChangesInFinancialAssumptionsNetDefinedBenefitLiabilityAsset

X duration, debit

Aktuariella vinster och förluster som uppstår till följd av förändringar i finansiella antaganden, förmånsbestämd nettoskuld (nettotillgång)

Den minskning (ökning) av en förmånsbestämd nettoskuld (nettotillgång) som beror på aktuariella vinster (förluster) som uppstår till följd av förändringar i finansiella antaganden som leder till omvärderingar av den förmånsbestämda nettoskulden (nettotillgången). Finansiella antaganden rör bland annat a) diskonteringssatsen, b) ersättningsnivåer, exklusive eventuella kostnader för ersättningen som ska betalas av anställda samt framtida lön, c) beträffande sjukvårdsersättningar: framtida sjukvårdskostnader, inklusive kostnader för anspråkshantering (dvs. kostnader som kommer att uppstå när anspråk handläggs och regleras, inklusive arvoden för jurist och reglerare), och d) skatter för avgifter som hänför sig till tjänstgöring före redovisningsdagen eller för ersättningar som följer av denna tjänstgöring. [Se: Förmånsbestämd nettoskuld (nettotillgång)]

upplysningar: IAS 19 141 c iii

ifrs-full

ActuarialGainsLossesArisingFromExperienceAdjustmentsNetDefinedBenefitLiabilityAsset

X duration, debit

Aktuariella vinster (förluster) från erfarenhetsbaserade justeringar, förmånsbestämd nettoskuld (nettotillgång)

Den minskning (ökning) av en förmånsbestämd nettoskuld (nettotillgång) som beror på aktuariella vinster och förluster som uppstår till följd av erfarenhetsbaserade justeringar som leder till omvärderingar av den förmånsbestämda nettoskulden (nettotillgången). Erfarenhetsbaserade justeringar handlar om effekterna av skillnader mellan tidigare aktuariella antaganden och vad som faktiskt har inträffat. [Se: Förmånsbestämd nettoskuld (nettotillgång)]

allmän praxis: IAS 19 141 c

ifrs-full

ActuarialPresentValueOfPromisedRetirementBenefits

X instant, credit

Nuvärdet av framtida pensionsutfästelser enligt aktuariella metoder

Nuvärdet av förväntade betalningar av en pensionsstiftelse till befintliga och tidigare anställda, som är hänförligt till redan utförda tjänster.

upplysningar: IAS 26 35 d

ifrs-full

AdditionalAllowanceRecognisedInProfitOrLossAllowanceAccountForCreditLossesOfFinancialAssets

X duration

Ytterligare avsättningar som redovisas i resultatet, avsättningskonto för kreditförluster för finansiella tillgångar

Beloppet för ytterligare avsättningar för kreditförluster för finansiella tillgångar som redovisas i resultatet. [Se: Avsättningskonto för kreditförluster för finansiella tillgångar]

allmän praxis: IFRS 7 16 – sista giltighetsdag 2021-01-01

ifrs-full

AdditionalDisclosuresForAmountsRecognisedAsOfAcquisitionDateForEachMajorClassOfAssetsAcquiredAndLiabilitiesAssumedAbstract

 

Ytterligare upplysningar avseende belopp som redovisats per förvärvstidpunkten för varje större slag av förvärvade tillgångar och övertagna skulder [abstract]

 

 

ifrs-full

AdditionalDisclosuresRelatedToRegulatoryDeferralAccountsAbstract

 

Ytterligare upplysningar om konton för uppskjuten reglering[abstract]

 

 

ifrs-full

AdditionalInformationAboutEntityExposureToRisk

text

Ytterligare upplysningar om företagets exponering för risker

Ytterligare upplysningar om företagets exponering för risker när de kvantitativa uppgifter som lämnas inte är representativa.

upplysningar: IFRS 7 35

ifrs-full

AdditionalInformationAboutInsuranceContractsExplanatory

text block

Ytterligare upplysningar om försäkringsavtal [text block]

Ytterligare information om försäkringsavtal som är nödvändiga för att uppnå syftet med upplysningskraven i IFRS 17. [Se: försäkringsavtal [member]]

upplysningar: IFRS 17 94 – ikraftträdande 2021-01-01

ifrs-full

AdditionalInformationAboutNatureAndFinancialEffectOfBusinessCombination

text

Ytterligare upplysningar om karaktär på och finansiell effekt av rörelseförvärv

Ytterligare upplysningar om karaktär på och finansiell effekt av rörelseförvärv som är nödvändiga för att uppfylla målen för IFRS 3. [Se: Rörelseförvärv [member]]

upplysningar: IFRS 3 63

ifrs-full

AdditionalInformationAboutNatureOfAndChangesInRisksAssociatedWithInterestsInStructuredEntitiesExplanatory

text block

Ytterligare upplysningar om arten av och förändringar i de risker som är förknippade med intressen i strukturerade företag [text block]

Ytterligare upplysningar om arten av och förändringar i de risker som är förknippade med intressen i strukturerade företag.

upplysningar: IFRS 12 B25

ifrs-full

AdditionalInformationAboutSharebasedPaymentArrangements

text block

Ytterligare upplysningar om avtal om aktierelaterade ersättningar [text block]

Ytterligare upplysningar om avtal om aktierelaterade ersättningar som är nödvändiga för att uppfylla upplysningskraven i IFRS 2. [Se: Avtal om aktierelaterade ersättningar [member]]

upplysningar: IFRS 2 52

ifrs-full

AdditionalInformationAbstract

 

Ytterligare upplysningar [abstract]

 

 

ifrs-full

AdditionalLiabilitiesContingentLiabilitiesRecognisedInBusinessCombination

X duration, credit

Ytterligare skulder, eventualförpliktelser redovisade i rörelseförvärv

Beloppet för ytterligare skulder, eventualförpliktelser redovisade i rörelseförvärv. [Se: Eventualförpliktelser redovisade i rörelseförvärv; Rörelseförvärv [member]; Eventualförpliktelser [member]]

upplysningar: IFRS 3 B67 c

ifrs-full

AdditionalLiabilitiesContingentLiabilitiesRecognisedInBusinessCombinationAbstract

 

Ytterligare skulder, eventualförpliktelser redovisade i rörelseförvärv [abstract]

 

 

ifrs-full

AdditionalPaidinCapital

X instant, credit

Överkurs

Det belopp som har erhållits eller ska erhållas från emissioner av företagets aktier som överstiger det nominella värdet, och belopp som erhållits från andra transaktioner som involverar företagets aktieinnehav eller aktieägare.

allmän praxis: IAS 1 55

ifrs-full

AdditionalPaidinCapitalMember

member

Överkurs [member]

Detta element står för belopp som har erhållits från emissioner av företagets aktier som överstiger det nominella värdet, och belopp som erhållits från andra transaktioner som involverar företagets aktieinnehav eller aktieägare.

allmän praxis: IAS 1 108

ifrs-full

AdditionalProvisionsOtherProvisions

X duration, credit

Ytterligare avsättningar, övriga avsättningar

Beloppet för ytterligare avsättningar och övriga avsättningar. [Se: Övriga avsättningar]

upplysningar: IAS 37 84 b

ifrs-full

AdditionalProvisionsOtherProvisionsAbstract

 

Ytterligare avsättningar, övriga avsättningar [abstract]

 

 

ifrs-full

AdditionalRecognitionGoodwill

X duration, debit

Ytterligare redovisning, goodwill

Beloppet för goodwill som tillkommit, utom sådan goodwill som ingår i en avyttringsgrupp som vid förvärvstidpunkten uppfyller villkoren för att klassificeras som att den innehas för försäljning i enlighet med IFRS 5. [Se: Goodwill; Avyttringsgrupper klassificerade som att de innehas för försäljning [member]]

upplysningar: IFRS 3 B67 d ii

ifrs-full

AdditionsFromAcquisitionsInvestmentProperty

X duration, debit

Tillägg från förvärv, förvaltningsfastigheter

Beloppet för tillägg till förvaltningsfastigheter till följd av förvärv. [Se: Förvaltningsfastigheter]

upplysningar: IAS 40 76 a, upplysningar: IAS 40 79 d i

ifrs-full

AdditionsFromPurchasesBiologicalAssets

X duration, debit

Tillägg från inköp, biologiska tillgångar

Beloppet för tillägg till biologiska tillgångar till följd av inköp. [Se: Biologiska tillgångar]

upplysningar: IAS 41 50 b

ifrs-full

AdditionsFromSubsequentExpenditureRecognisedAsAssetBiologicalAssets

X duration, debit

Tillägg från efterföljande utgifter som redovisas som en tillgång, biologiska tillgångar

Beloppet för tillägg till biologiska tillgångar till följd av efterföljande utgifter som redovisas som en tillgång. [Se: Biologiska tillgångar]

allmän praxis: IAS 41 50

ifrs-full

AdditionsFromSubsequentExpenditureRecognisedAsAssetInvestmentProperty

X duration, debit

Tillägg från efterföljande utgifter som redovisas som en tillgång, förvaltningsfastigheter

Beloppet för tillägg till förvaltningsfastigheter till följd av efterföljande utgifter som redovisas som en tillgång. [Se: Förvaltningsfastigheter]

upplysningar: IAS 40 76 a, upplysningar: IAS 40 79 d i

ifrs-full

AdditionsInvestmentPropertyAbstract

 

Tillägg, förvaltningsfastigheter [abstract]

 

 

ifrs-full

AdditionsLiabilitiesUnderInsuranceContractsAndReinsuranceContractsIssued

X duration, credit

Andra tillägg än via rörelseförvärv, skulder som omfattas av försäkrings- och återförsäkringsavtal

Ökningen i skulder som omfattas av försäkrings- och återförsäkringsavtal till följd av andra tillägg än rörelseförvärv. [Se: Skulder som omfattas av försäkrings- och återförsäkringsavtal; Rörelseförvärv [member]]

exempel: IFRS 4 IG37 b – sista giltighetsdag 2021-01-01, exempel: IFRS 4 37 e – sista giltighetsdag 2021-01-01

ifrs-full

AdditionsOtherThanThroughBusinessCombinationsBiologicalAssets

X duration, debit

Andra tillägg än via rörelseförvärv, biologiska tillgångar

Beloppet för tillägg till biologiska tillgångar, andra än sådana som förvärvats via rörelseförvärv. [Se: Rörelseförvärv [member]; Biologiska tillgångar]

allmän praxis: IAS 41 50

ifrs-full

AdditionsOtherThanThroughBusinessCombinationsBiologicalAssetsAbstract

 

Andra tillägg än via rörelseförvärv, biologiska tillgångar [abstract]

 

 

ifrs-full

AdditionsOtherThanThroughBusinessCombinationsIntangibleAssetsOtherThanGoodwill

X duration, debit

Andra tillägg än via rörelseförvärv, andra immateriella tillgångar än goodwill

Beloppet för tillägg till andra immateriella tillgångar än goodwill, andra än sådana som förvärvats via rörelseförvärv. [Se: Rörelseförvärv [member]; Immateriella tillgångar andra än goodwill]

upplysningar: IAS 38 118 e i

ifrs-full

AdditionsOtherThanThroughBusinessCombinationsInvestmentProperty

X duration, debit

Andra tillägg än via rörelseförvärv, förvaltningsfastigheter

Beloppet för tillägg till förvaltningsfastigheter, andra än sådana som förvärvats via rörelseförvärv. [Se: Rörelseförvärv [member]; Förvaltningsfastigheter]

upplysningar: IAS 40 76 a, upplysningar: IAS 40 79 d i

ifrs-full

AdditionsOtherThanThroughBusinessCombinationsPropertyPlantAndEquipment

X duration, debit

Andra tillägg än via rörelseförvärv, materiella anläggningstillgångar

Beloppet för tillägg till materiella anläggningstillgångar, andra än sådana som förvärvats via rörelseförvärv. [Se: Rörelseförvärv [member]; Materiella anläggningstillgångar]

upplysningar: IAS 16 73 e i

ifrs-full

AdditionsOtherThanThroughBusinessCombinationsReinsuranceAssets

X duration, debit

Andra tillägg än via rörelseförvärv, återförsäkringstillgångar

Beloppet för tillägg till återförsäkringstillgångar, andra än sådana som förvärvats via rörelseförvärv. [Se: Rörelseförvärv [member]; Återförsäkringstillgångar]

allmän praxis: IFRS 4 37 e – sista giltighetsdag 2021-01-01

ifrs-full

AdditionsToNoncurrentAssets

X duration, debit

Tillägg avseende investeringar i anläggningstillgångar som inte är finansiella instrument, uppskjutna skattefordringar, förmånsbestämda nettotillgångar eller rättigheter som uppkommer enligt försäkringsavtal

Beloppet för tillägg avseende investeringar i anläggningstillgångar som inte är finansiella instrument, uppskjutna skattefordringar, förmånsbestämda nettotillgångar eller rättigheter som uppkommer enligt försäkringsavtal. [Se: Uppskjutna skattefordringar; finansiella instrument, klass [member]; Anläggningstillgångar; Typer av försäkringsavtal [member]]

upplysningar: IFRS 8 24 b, upplysningar: IFRS 8 28 e

ifrs-full

AdditionsToRightofuseAssets

X duration, debit

Tillägg till nyttjanderätt

Beloppet för tillägg till nyttjanderätt. [Se: Nyttjanderätt]

upplysningar: IFRS 16 53 h

ifrs-full

AddressOfRegisteredOfficeOfEntity

text

Adress till företagets huvudkontor

Adressen till företagets huvudkontor.

upplysningar: IAS 1 138 a

ifrs-full

AddressWhereConsolidatedFinancialStatementsAreObtainable

text

Adress där koncernredovisningar kan erhållas

Adress till moderföretagets yttersta eller något mellanvarande moderföretag som upprättar koncernredovisning som följer reglerna i IFRS kan erhållas. [Se: Koncernredovisning [member]; IFRS-standarder [member]]

upplysningar: IAS 27 16 a

ifrs-full

AdjustedWeightedAverageShares

shares

Justerat vägt genomsnittligt antal utestående stamaktier

Det vägda genomsnittet av periodens utestående stamaktier plus det vägda genomsnittet av de stamaktier som skulle ha emitterats vid en konvertering av samtliga potentiella stamaktier till stamaktier. [Se: Stamaktier [member]; Vägt genomsnitt [member]]

upplysningar: IAS 33 70 b

ifrs-full

AdjustmentsForAmortisationExpense

X duration, debit

Justeringar för avskrivningar

Justeringar för avskrivningskostnader för avstämning av rörelseresultatet mot nettokassaflödet från (som använts i) den löpande verksamheten. [Se: Rörelseresultat; Avskrivningar]

allmän praxis: IAS 7 20

ifrs-full

AdjustmentsForAmountsTransferredToInitialCarryingAmountOfHedgedItems

X duration, debit

Belopp som tagits bort från eget kapital och inkluderats i redovisat värde på en icke-finansiell tillgång (skuld) vars förvärv eller uppkomst varit föremål för en säkrad mycket sannolik prognostiserad transaktion, netto efter skatt

De belopp som tagits bort från eget kapital och inkluderats i anskaffningsvärdet vid anskaffningstidpunkten eller annat redovisat värde på en icke-finansiell tillgång (skuld) vars förvärv eller uppkomst varit föremål för en säkrad mycket sannolik prognostiserad transaktion, netto efter skatt. [Se: Redovisat värde [member]]

upplysningar: IFRS 7 23 e – sista giltighetsdag 2021-01-01

ifrs-full

AdjustmentsForCurrentTaxOfPriorPeriod

X duration, debit

Justeringar för aktuell skatt för tidigare perioder

Justeringar av skattekostnader (skatteintäkter) redovisade under perioden för aktuell skatt för tidigare perioder.

exempel: IAS 12 80 b

ifrs-full

AdjustmentsForDecreaseIncreaseInBiologicalAssets

X duration, debit

Justeringar för minskning (ökning) i biologiska tillgångar

Justeringar för en minskning (ökning) i biologiska tillgångar för avstämning av rörelseresultatet mot nettokassaflödet från (som använts i) den löpande verksamheten. [Se: Biologiska tillgångar; Rörelseresultat]

allmän praxis: IAS 7 20

ifrs-full

AdjustmentsForDecreaseIncreaseInDerivativeFinancialAssets

X duration, debit

Justeringar för minskning (ökning) i finansiella tillgångar som är derivat

Justeringar för en minskning (ökning) i finansiella tillgångar som är derivat för avstämning av rörelseresultatet mot nettokassaflödet från (som använts i) den löpande verksamheten. [Se: Finansiella tillgångar som är derivat; Rörelseresultat]

allmän praxis: IAS 7 20

ifrs-full

AdjustmentsForDecreaseIncreaseInFinancialAssetsHeldForTrading

X duration, debit

Justeringar för minskning (ökning) i finansiella tillgångar som innehas för handel

Justeringar för en minskning (ökning) i finansiella tillgångar som innehas för handel för avstämning av rörelseresultatet mot nettokassaflödet från (som använts i) den löpande verksamheten. [Se: Finansiella tillgångar; Finansiella tillgångar värderade till verkligt värde via resultatet, klassificerade som att de innehas för handel; Rörelseresultat]

allmän praxis: IAS 7 20

ifrs-full

AdjustmentsForDecreaseIncreaseInInventories

X duration, debit

Justeringar för minskning (ökning) i varulager

Justeringar för en minskning (ökning) i varulager för avstämning av rörelseresultatet mot nettokassaflödet från (som använts i) den löpande verksamheten. [Se: Varulager; Rörelseresultat]

allmän praxis: IAS 7 20 a

ifrs-full

AdjustmentsForDecreaseIncreaseInLoansAndAdvancesToBanks

X duration, debit

Justeringar för minskning (ökning) i lån och förskott till banker

Justeringar för en minskning (ökning) i lån och förskott till banker för avstämning av rörelseresultatet mot nettokassaflödet från (som använts i) den löpande verksamheten. [Se: Lån och förskott till banker; Rörelseresultat]

allmän praxis: IAS 7 20

ifrs-full

AdjustmentsForDecreaseIncreaseInLoansAndAdvancesToCustomers

X duration, debit

Justeringar för minskning (ökning) i lån och förskott till kunder

Justeringar för en minskning (ökning) i lån och förskott till kunder för avstämning av rörelseresultatet mot nettokassaflödet från (som använts i) den löpande verksamheten. [Se: Lån och förskott till kunder; Rörelseresultat]

allmän praxis: IAS 7 20

ifrs-full

AdjustmentsForDecreaseIncreaseInOtherAssets

X duration, debit

Justeringar för minskning (ökning) i övriga tillgångar

Justeringar för en minskning (ökning) i övriga tillgångar för avstämning av rörelseresultatet mot nettokassaflödet från (som använts i) den löpande verksamheten. [Se: Övriga tillgångar; Rörelseresultat]

allmän praxis: IAS 7 20

ifrs-full

AdjustmentsForDecreaseIncreaseInOtherCurrentAssets

X duration, debit

Justeringar för minskning (ökning) i andra omsättningstillgångar

Justeringar för en minskning (ökning) i övriga omsättningstillgångar för avstämning av rörelseresultatet mot nettokassaflödet från (som använts i) den löpande verksamheten. [Se: Andra omsättningstillgångar; Rörelseresultat]

allmän praxis: IAS 7 20

ifrs-full

AdjustmentsForDecreaseIncreaseInOtherOperatingReceivables

X duration, debit

Justeringar för minskning (ökning) i övriga kundfordringar

Justeringar för en minskning (ökning) i övriga kundfordringar för avstämning av rörelseresultatet mot nettokassaflödet från (som använts i) den löpande verksamheten. [Se: Rörelseresultat]

allmän praxis: IAS 7 20 a

ifrs-full

AdjustmentsForDecreaseIncreaseInReverseRepurchaseAgreementsAndCashCollateralOnSecuritiesBorrowed

X duration, debit

Justeringar för minskning (ökning) i omvända återköpsavtal och kontantsäkerhet för lånade säkerheter;

Justeringar för minskning (ökning) i omvända återköpsavtal och kontantsäkerhet för lånade säkerheter för avstämning av rörelseresultatet mot nettokassaflödet från (som använts i) den löpande verksamheten. [Se: Omvända återköpsavtal och kontantsäkerhet för lånade säkerheter; Rörelseresultat]

allmän praxis: IAS 7 20

ifrs-full

AdjustmentsForDecreaseIncreaseInTradeAccountReceivable

X duration, debit

Justeringar för minskning (ökning) i kundfordringar

Justeringar för en minskning (ökning) i kundfordringar för avstämning av rörelseresultatet mot nettokassaflödet från (som använts i) den löpande verksamheten. [Se: Rörelseresultat]

allmän praxis: IAS 7 20 a

ifrs-full

AdjustmentsForDecreaseIncreaseInTradeAndOtherReceivables

X duration, debit

Justeringar för minskning (ökning) i kundfordringar och andra fordringar

Justeringar för en minskning (ökning) i kundfordringar och andra fordringar för avstämning av rörelseresultatet mot nettokassaflödet från (som använts i) den löpande verksamheten. [Se: Kundfordringar och andra fordringar; Rörelseresultat]

allmän praxis: IAS 7 20

ifrs-full

AdjustmentsForDeferredTaxExpense

X duration, debit

Justeringar för uppskjutna skattekostnader

Justeringar för uppskjutna skattekostnader för avstämning av rörelseresultatet mot nettokassaflödet från (som använts i) den löpande verksamheten. [Se: Uppskjuten skattekostnad (skatteintäkt)]; Rörelseresultat]

allmän praxis: IAS 7 20

ifrs-full

AdjustmentsForDeferredTaxOfPriorPeriods

X duration, debit

Justeringar för uppskjuten skatt från tidigare perioder

Justeringar av skattekostnader (skatteintäkter) som har redovisats under perioden för uppskjuten skatt från tidigare perioder.

allmän praxis: IAS 12 80

ifrs-full

AdjustmentsForDepreciationAndAmortisationExpense

X duration, debit

Justeringar för avskrivningar

Justeringar för avskrivningskostnader för avstämning av rörelseresultatet mot nettokassaflödet från (som använts i) den löpande verksamheten. [Se: Avskrivningar; Rörelseresultat]

allmän praxis: IAS 7 20 b

ifrs-full

AdjustmentsForDepreciationAndAmortisationExpenseAndImpairmentLossReversalOfImpairmentLossRecognisedInProfitOrLoss

X duration, debit

Justeringar för avskrivningskostnader och nedskrivningar (återföring av nedskrivningar) som redovisas i resultatet

Justeringar för avskrivningar och nedskrivningar(återföring av nedskrivningar) för avstämning av rörelseresultatet mot nettokassaflödet från (som använts i) den löpande verksamheten. [Se: Nedskrivning; Avskrivningar; Nedskrivning (återföring av nedskrivning) som redovisas i resultatet; Rörelseresultat]

allmän praxis: IAS 7 20

ifrs-full

AdjustmentsForDepreciationExpense

X duration, debit

Justeringar för avskrivningar

Justeringar för avskrivningskostnader för avstämning av rörelseresultatet mot nettokassaflödet från (som använts i) den löpande verksamheten. [Se: Rörelseresultat]

allmän praxis: IAS 7 20

ifrs-full

AdjustmentsForDividendIncome

X duration, credit

Justeringar för intäkter från utdelningar

Justeringar för intäkter från utdelningar för avstämning av rörelseresultatet mot nettokassaflödet från (som använts i) den löpande verksamheten. [Se: Utdelningsintäkter. Rörelseresultat]

allmän praxis: IAS 7 20

ifrs-full

AdjustmentsForFairValueGainsLosses

X duration, debit

Justeringar för förluster (vinster) av verkligt värde

Justeringar för förluster (vinster) av verkligt värde för avstämning av rörelseresultatet mot nettokassaflödet från (som använts i) den löpande verksamheten. [Se: Rörelseresultat]

allmän praxis: IAS 7 20 b

ifrs-full

AdjustmentsForFinanceCosts

X duration, debit

Justeringar för finansieringskostnader

Justeringar för finansieringskostnader för avstämning av rörelseresultatet mot nettokassaflödet från (som använts i) den löpande verksamheten. [Se: Finansieringskostnader; Rörelseresultat]

allmän praxis: IAS 7 20 c

ifrs-full

AdjustmentsForFinanceIncome

X duration, credit

Justeringar för finansiella intäkter

Justeringar för finansieringsintäkter för avstämning av rörelseresultatet mot nettokassaflödet från (som använts i) den löpande verksamheten. [Se: Finansiella intäkter; Rörelseresultat]

allmän praxis: IAS 7 20

ifrs-full

AdjustmentsForFinanceIncomeCost

X duration, credit

Justeringar för finansiella intäkter (kostnader)

Justeringar för nettofinansieringsintäkter eller finansieringskostnader för avstämning av rörelseresultatet mot nettokassaflödet från (som använts i) den löpande verksamheten. [Se: Finansiella intäkter (kostnader); Rörelseresultat]

allmän praxis: IAS 7 20

ifrs-full

AdjustmentsForGainLossOnDisposalOfInvestmentsInSubsidiariesJointVenturesAndAssociates

X duration, credit

Justeringar för vinster (förluster) vid avyttring av investeringar i dotterföretag, joint ventures och intresseföretag

Justeringar för vinster (förluster) vid avyttring av investeringar i dotterföretag, joint ventures och intresseföretag för avstämning av vinst (förlust) mot nettokassaflöde från (som använts i) den löpande verksamheten. [Se: Intresseföretag [member]; Joint ventures [member]; Dotterföretag [member]; Innehav i dotterföretag, joint ventures och intresseföretag; Rörelseresultat]

allmän praxis: IAS 7 20

ifrs-full

AdjustmentsForGainLossOnDisposalsPropertyPlantAndEquipment

X duration, credit

Justeringar för vinst (förlust) från avyttringar och materiella anläggningstillgångar

Justeringar för vinster (förluster) vid avyttring av materiella anläggningstillgångar för avstämning av vinst (förlust) mot nettokassaflöde från (som använts i) den löpande verksamheten. [Se: Rörelseresultat; Materiella anläggningstillgångar; Avyttringar, materiella anläggningstillgångar]

allmän praxis: IAS 7 20

ifrs-full

AdjustmentsForGainsLossesOnChangeInFairValueLessCostsToSellBiologicalAssets

X duration, credit

Justeringar för vinster (förluster) vid förändring i verkligt värde minus försäljningskostnader, biologiska tillgångar

Justeringar för vinster (förluster) från förändringar i verkligt värde minus försäljningskostnader för biologiska tillgångar för avstämning av rörelseresultatet mot nettokassaflödet från (som använts i) den löpande verksamheten. [Se: Biologiska tillgångar; Rörelseresultat]

allmän praxis: IAS 7 20

ifrs-full

AdjustmentsForGainsLossesOnChangeInFairValueOfDerivatives

X duration, credit

Justeringar för vinster (förluster) vid förändring av det verkliga värdet för derivat

Justeringar för vinster (förluster) från förändringar i verkligt värde för derivat för avstämning av rörelseresultatet mot nettokassaflödet från (som använts i) den löpande verksamheten. [Se: Till verkligt värde [member]; Derivat [member]; Rörelseresultat]

allmän praxis: IAS 7 20

ifrs-full

AdjustmentsForGainsLossesOnFairValueAdjustmentInvestmentProperty

X duration, credit

Justeringar för vinster (förluster) vid justeringar av verkligt värde, förvaltningsfastigheter

Justeringar för vinster (förluster) som uppstår till följd av förändringar i verkligt värde för förvaltningsfastigheter i syfte att stämma av rörelseresultatet mot nettokassaflödet från (som använts i) den löpande verksamheten. [Se: Förvaltningsfastigheter; Vinster (förluster) vid justeringar av verkligt värde, förvaltningsfastigheter; Rörelseresultat]

allmän praxis: IAS 7 20

ifrs-full

AdjustmentsForImpairmentLossRecognisedInProfitOrLossGoodwill

X duration, debit

Justeringar för nedskrivningar som redovisas i resultatet, goodwill

Justeringar för nedskrivningar av goodwill som redovisas i resultatet för avstämning av rörelseresultatet mot nettokassaflödet från (som använts i) den löpande verksamheten. [Se: Goodwill; Nedskrivning; Nedskrivning som redovisas i resultatet]

allmän praxis: IAS 7 20

ifrs-full

AdjustmentsForImpairmentLossReversalOfImpairmentLossRecognisedInProfitOrLoss

X duration, debit

Justeringar för nedskrivning (återföring av nedskrivning) som redovisas i resultatet

Justeringar för nedskrivning (återföring av nedskrivning) som redovisas i resultatet för avstämning av rörelseresultatet mot nettokassaflödet från (som använts i) den löpande verksamheten. [Se: Nedskrivning (återföring av nedskrivning) som redovisas i resultatet]

allmän praxis: IAS 7 20 b

ifrs-full

AdjustmentsForImpairmentLossReversalOfImpairmentLossRecognisedInProfitOrLossExplorationAndEvaluationAssets

X duration, debit

Justeringar för nedskrivning (återföring av nedskrivning) som redovisas i resultatet, prospekterings- och utvärderingstillgångar

Justeringar för nedskrivning (återföring av nedskrivning) av prospekterings- och utvärderingstillgångar som redovisas i resultatet för avstämning av rörelseresultatet mot nettokassaflödet från (som använts i) den löpande verksamheten. [Se: Prospekterings- och utvärderingstillgångar [member]; Nedskrivning; Justeringar för nedskrivning (återföring av nedskrivning) som redovisas i resultatet; Nedskrivning (återföring av nedskrivning) som redovisas i resultatet]

allmän praxis: IAS 7 20

ifrs-full

AdjustmentsForImpairmentLossReversalOfImpairmentLossRecognisedInProfitOrLossInventories

X duration, debit

Justeringar för nedskrivning (återföring av nedskrivning) som redovisas i resultatet, varulager

Justeringar för nedskrivning (återföring av nedskrivning) för varulager som redovisas i resultatet för avstämning av rörelseresultatet mot nettokassaflödet från (som använts i) den löpande verksamheten. [Se: Varulager; Nedskrivning; Justeringar för nedskrivning (återföring av nedskrivning) som redovisas i resultatet; Nedskrivning (återföring av nedskrivning) som redovisas i resultatet]

allmän praxis: IAS 7 20

ifrs-full

AdjustmentsForImpairmentLossReversalOfImpairmentLossRecognisedInProfitOrLossLoansAndAdvances

X duration, debit

Justeringar för nedskrivning (återföring av nedskrivning) som redovisas i resultatet, lån och förskott

Justeringar för nedskrivning (återföring av nedskrivning) av lån och förskott som redovisas i resultatet för avstämning av rörelseresultatet mot nettokassaflödet från (som använts i) den löpande verksamheten. [Se: Justeringar för nedskrivning (återföring av nedskrivning) som redovisas i resultatet]

allmän praxis: IAS 7 20

ifrs-full

AdjustmentsForImpairmentLossReversalOfImpairmentLossRecognisedInProfitOrLossPropertyPlantAndEquipment

X duration, debit

Justeringar för nedskrivning (återföring av nedskrivning) som redovisas i resultatet, materiella anläggningstillgångar

Justeringar för nedskrivning (återföring av nedskrivning) av materiella anläggningstillgångar som redovisas i resultatet för avstämning av rörelseresultatet mot nettokassaflödet från (som använts i) den löpande verksamheten. [Se: Justeringar för nedskrivning (återföring av nedskrivning) som redovisas i resultatet; Materiella anläggningstillgångar]

allmän praxis: IAS 7 20

ifrs-full

AdjustmentsForImpairmentLossReversalOfImpairmentLossRecognisedInProfitOrLossTradeAndOtherReceivables

X duration, debit

Justeringar för nedskrivning (återföring av nedskrivning) som redovisas i resultatet, kundfordringar och andra fordringar

Justeringar för nedskrivning (återföring av nedskrivning) av kundfordringar och andra fordringar som redovisas i resultatet för avstämning av rörelseresultatet mot nettokassaflödet från (som använts i) den löpande verksamheten. [Se: Kundfordringar och andra fordringar; Nedskrivning; Justeringar för nedskrivning (återföring av nedskrivning) som redovisas i resultatet; Nedskrivning (återföring av nedskrivning) som redovisas i resultatet]

allmän praxis: IAS 7 20

ifrs-full

AdjustmentsForIncomeTaxExpense

X duration, debit

Justeringar för skattekostnad eller skatteintäkt

Justeringar för skattekostnader för avstämning av rörelseresultatet mot nettokassaflödet från (som använts i) den löpande verksamheten. [Se: Rörelseresultat]

upplysningar: IAS 7 35

ifrs-full

AdjustmentsForIncreaseDecreaseInDeferredIncome

X duration, debit

Justeringar för ökning (minskning) i uppskjutna intäkter

Justeringar för en ökning (minskning) i uppskjutna intäkter för avstämning av rörelseresultatet mot nettokassaflödet från (som använts i) den löpande verksamheten. [Se: Förutbetalda intäkter; Rörelseresultat]

allmän praxis: IAS 7 20

ifrs-full

AdjustmentsForIncreaseDecreaseInDepositsFromBanks

X duration, debit

Justeringar för ökning (minskning) i inbetalningar från banker

Justeringar för en ökning (minskning) i inbetalningar från banker för avstämning av rörelseresultatet mot nettokassaflödet från (som använts i) den löpande verksamheten. [Se: Inbetalningar från banker; Rörelseresultat]

allmän praxis: IAS 7 20

ifrs-full

AdjustmentsForIncreaseDecreaseInDepositsFromCustomers

X duration, debit

Justeringar för ökning (minskning) i inbetalningar från kunder

Justeringar för en ökning (minskning) i inbetalningar från kunder för avstämning av rörelseresultatet mot nettokassaflödet från (som använts i) den löpande verksamheten. [Se: Inbetalningar från kunder; Rörelseresultat]

allmän praxis: IAS 7 20

ifrs-full

AdjustmentsForIncreaseDecreaseInDerivativeFinancialLiabilities

X duration, debit

Justeringar för minskning (ökning) i finansiella skulder som är derivat

Justeringar för en minskning (ökning) i finansiella skulder som är derivat för avstämning av rörelseresultatet mot nettokassaflödet från (som använts i) den löpande verksamheten. [Se: Finansiella skulder som är derivat; Rörelseresultat]

allmän praxis: IAS 7 20

ifrs-full

AdjustmentsForIncreaseDecreaseInEmployeeBenefitLiabilities

X duration, debit

Justeringar för minskning (ökning) i skulder i form av ersättningar till anställda

Justeringar för en minskning (ökning) i skulder i form av ersättningar till anställda för avstämning av rörelseresultatet mot nettokassaflödet från (som använts i) den löpande verksamheten. [Se: Rörelseresultat]

allmän praxis: IAS 7 20

ifrs-full

AdjustmentsForIncreaseDecreaseInFinancialLiabilitiesHeldForTrading

X duration, debit

Justeringar för minskning (ökning) i finansiella skulder som innehas för handel

Justeringar för en minskning (ökning) i finansiella skulder som innehas för handel för avstämning av rörelseresultatet mot nettokassaflödet från (som använts i) den löpande verksamheten. [Se: Finansiella skulder; Finansiella skulder som värderas till verkligt värde via resultatet som kan definieras som att de innehas för handel; Rörelseresultat]

allmän praxis: IAS 7 20

ifrs-full

AdjustmentsForIncreaseDecreaseInInsuranceReinsuranceAndInvestmentContractLiabilities

X duration, debit

Justeringar för en minskning (ökning) i skulder i form av försäkrings- och återförsäkringsavtal samt investeringskapital

Justeringar för en minskning (ökning) i skulder i form av försäkrings- och återförsäkringsavtal samt investeringskapital för avstämning av rörelseresultatet mot nettokassaflödet från (som använts i) den löpande verksamheten. [Se: Skulder för investeringsavtal; Skulder som omfattas av försäkrings- och återförsäkringsavtal; Rörelseresultat]

allmän praxis: IAS 7 20

ifrs-full

AdjustmentsForIncreaseDecreaseInOtherCurrentLiabilities

X duration, debit

Justeringar för minskning (ökning) i andra kortfristiga skulder

Justeringar för en minskning (ökning) i andra kortfristiga skulder för avstämning av rörelseresultatet mot nettokassaflödet från (som använts i) den löpande verksamheten. [Se: Övriga kortfristiga skulder; Rörelseresultat]

allmän praxis: IAS 7 20

ifrs-full

AdjustmentsForIncreaseDecreaseInOtherLiabilities

X duration, debit

Justeringar för minskning (ökning) i andra skulder

Justeringar för en minskning (ökning) i andra skulder för avstämning av rörelseresultatet mot nettokassaflödet från (som använts i) den löpande verksamheten. [Se: Övriga skulder; Rörelseresultat]

allmän praxis: IAS 7 20

ifrs-full

AdjustmentsForIncreaseDecreaseInOtherOperatingPayables

X duration, debit

Justeringar för ökning (minskning) i andra leverantörsskulder

Justeringar för en ökning (minskning) i andra leverantörsskulder för avstämning av rörelseresultatet mot nettokassaflödet från (som använts i) den löpande verksamheten. [Se: Rörelseresultat]

allmän praxis: IAS 7 20 a

ifrs-full

AdjustmentsForIncreaseDecreaseInRepurchaseAgreementsAndCashCollateralOnSecuritiesLent

X duration, debit

Justeringar för minskning (ökning) i återköpsavtal och kontantsäkerhet för utlånade värdepapper

Justeringar för minskning (ökning) i återköpsavtal och kontantsäkerhet för utlånade värdepapper för avstämning av rörelseresultatet mot nettokassaflödet från (som använts i) den löpande verksamheten. [Se: Återköpsavtal och kontantsäkerhet för utlånade värdepapper; Rörelseresultat]

allmän praxis: IAS 7 20

ifrs-full

AdjustmentsForIncreaseDecreaseInTradeAccountPayable

X duration, debit

Justeringar för ökning (minskning) i leverantörsskulder

Justeringar för en ökning (minskning) i leverantörsskulder för avstämning av rörelseresultatet mot nettokassaflödet från (som använts i) den löpande verksamheten. [Se: Rörelseresultat]

allmän praxis: IAS 7 20 a

ifrs-full

AdjustmentsForIncreaseDecreaseInTradeAndOtherPayables

X duration, debit

Justeringar för ökning (minskning) i leverantörsskulder och andra skulder

Justeringar för en ökning (minskning) i leverantörsskulder och andra skulder för avstämning av rörelseresultatet mot nettokassaflödet från (som använts i) den löpande verksamheten. [Se: Leverantörsskulder och andra skulder; Rörelseresultat]

allmän praxis: IAS 7 20

ifrs-full

AdjustmentsForIncreaseInOtherProvisionsArisingFromPassageOfTime

X duration, debit

Justeringar för ökning av övriga avsättningar på grund av den tid som förflutit

Justeringar för en ökning (minskning) i andra avsättningar på grund av den tid som förflutit för avstämning av rörelseresultatet mot nettokassaflödet från (som använts i) den löpande verksamheten. [Se: Rörelseresultat; Övriga avsättningar [member]]

allmän praxis: IAS 7 20

ifrs-full

AdjustmentsForInterestExpense

X duration, debit

Justeringar för räntekostnader

Justeringar för räntekostnader för avstämning av rörelseresultatet mot nettokassaflödet från (som använts i) den löpande verksamheten. [Se: Räntekostnader; Rörelseresultat]

allmän praxis: IAS 7 20

ifrs-full

AdjustmentsForInterestIncome

X duration, credit

Justeringar för ränteintäkter

Justeringar för ränteintäkter för avstämning av rörelseresultatet mot nettokassaflödet från (som använts i) den löpande verksamheten. [Se: Ränteintäkter; Rörelseresultat]

allmän praxis: IAS 7 20

ifrs-full

AdjustmentsForLossesGainsOnDisposalOfNoncurrentAssets

X duration, debit

Justeringar för förlust (vinst) från avyttring av långfristiga tillgångar

Justeringar för förluster (vinster) från avyttring av långfristiga tillgångar för avstämning av rörelseresultatet mot nettokassaflödet från (som använts i) den löpande verksamheten. [Se: Anläggningstillgångar; Rörelseresultat]

allmän praxis: IAS 7 14

ifrs-full

AdjustmentsForProvisions

X duration, debit

Justeringar för avsättningar

Justeringar för avsättningar för avstämning av rörelseresultatet mot nettokassaflödet från (som använts i) den löpande verksamheten. [Se: Avsättningar; Rörelseresultat]

allmän praxis: IAS 7 20 b

ifrs-full

AdjustmentsForReconcileProfitLoss

X duration, debit

Justeringar för avstämning av rörelseresultat

Justeringar för avstämning av rörelseresultatet mot nettokassaflödet från (som använts i) den löpande verksamheten. [Se: Rörelseresultat]

upplysningar: IAS 7 20

ifrs-full

AdjustmentsForReconcileProfitLossAbstract

 

Justeringar för avstämning av rörelseresultat [abstract]

 

 

ifrs-full

AdjustmentsForSharebasedPayments

X duration, debit

Justeringar för aktierelaterade ersättningar

Justeringar för aktierelaterade ersättningar för avstämning av rörelseresultatet mot nettokassaflödet från (som använts i) den löpande verksamheten. [Se: Rörelseresultat]

allmän praxis: IAS 7 20 b

ifrs-full

AdjustmentsForUndistributedProfitsOfAssociates

X duration, credit

Justeringar för icke utdelade resultatandelar i intresseföretag

Justeringar för icke utdelade resultatandelar i intresseföretag för avstämning av rörelseresultatet mot nettokassaflödet från (som använts i) den löpande verksamheten. [Se: Intresseföretag [member]; Rörelseresultat]

allmän praxis: IAS 7 20 b

ifrs-full

AdjustmentsForUndistributedProfitsOfInvestmentsAccountedForUsingEquityMethod

X duration, credit

Justeringar för icke utdelade resultatandelar för investeringar redovisade enligt kapitalandelsmetoden

Justeringar för icke utdelade resultatandelar för investeringar redovisade enligt kapitalandelsmetoden för avstämning av rörelseresultatet mot nettokassaflödet från (som använts i) den löpande verksamheten. [Se: Investeringar redovisade enligt kapitalandelsmetoden; Rörelseresultat]

allmän praxis: IAS 7 20

ifrs-full

AdjustmentsForUnrealisedForeignExchangeLossesGains

X duration, debit

Justeringar för orealiserade valutakursförluster (vinster)

Justeringar för orealiserade valutakursförluster (vinster) för avstämning av rörelseresultatet mot nettokassaflödet från (som använts i) den löpande verksamheten. [Se: Rörelseresultat]

allmän praxis: IAS 7 20 b

ifrs-full

AdjustmentsToReconcileProfitLossOtherThanChangesInWorkingCapital

X duration, debit

Justeringar för avstämning av rörelseresultat, annat än förändringar i rörelsekapital

Justeringar, annat än förändringar i rörelsekapital, för avstämning av rörelseresultatet mot nettokassaflödet från (som använts i) den löpande verksamheten. [Se: Rörelseresultat]

allmän praxis: IAS 7 20

ifrs-full

AdjustmentToCarryingAmountsReportedUnderPreviousGAAP

X instant, debit

Summa av justeringar av redovisade värden som redovisades enligt tidigare redovisningsprinciper

Summan av justeringarna av de redovisade värden som redovisades enligt tidigare redovisningsprinciper för investeringar i dotterföretag, joint ventures eller intresseföretag i företagets första finansiella rapporter enligt IFRS. [Se: Intresseföretag [member]; Redovisat värde [member]; Joint ventures [member]; Tidigare redovisningsprinciper [member]; Dotterföretag [member]; Innehav i dotterföretag, joint ventures och intresseföretag; IFRS-standarder [member]]

upplysningar: IFRS 1 31 c

ifrs-full

AdjustmentToMidmarketConsensusPriceMeasurementInputMember

member

Justering av genomsnittligt konsensuspris, värderingsindata [member]

Detta element står för en justering av genomsnittligt konsensuspris som används som värderingsindata.

exempel: IFRS 13 B36 c

ifrs-full

AdjustmentToProfitLossForPreferenceShareDividends

X duration, debit

Justeringar för rörelseresultat för utdelningar på preferensaktier

Justeringar av rörelseresultat för utdelningar på preferensaktier i syfte att beräkna det resultat som är hänförligt till innehavare av stamaktier i moderföretaget. [Se: Preferensaktier [member]; Rörelseresultat]

exempel: IAS 33 Exempel 12 Beräkning och redovisning av resultat per aktie före och efter utspädning (omfattande exempel), exempel: IAS 33 70 a

ifrs-full

AdministrativeExpense

X duration, debit

Administrativa kostnader

De utgifter som företaget klassificerar som administrativa kostnader.

exempel: IAS 1 103, upplysningar: IAS 1 99, upplysningar: IAS 26 35 b vi

ifrs-full

Förskott

X instant, credit

Mottagna förskott

Betalningsbelopp som mottagits för varor och tjänster som ska tillhandahållas i framtiden.

allmän praxis: IAS 1 55

ifrs-full

AdvertisingExpense

X duration, debit

Reklamkostnader

Beloppet för kostnader i samband med reklam.

allmän praxis: IAS 1 112 c

ifrs-full

AggregateAdjustmentToCarryingValueReportedUnderPreviousGAAPMember

member

Summan av justeringarna av de redovisade värden som redovisades enligt tidigare redovisningsprinciper [member]

Detta element står för summan av justeringarna av de redovisade värden som redovisades enligt tidigare redovisningsprinciper. [Se: Redovisat värde [member]; Tidigare redovisningsprinciper [member]]

upplysningar: IFRS 1 30 b

ifrs-full

AggregateContinuingAndDiscontinuedOperationsMember

member

Sammanlagda kvarvarande och avvecklade verksamheter [member]

Detta element står för sammanlagda kvarvarande och avvecklade verksamheter. [Se: Avvecklade verksamheter [member]; Kvarvarande verksamheter [member]]

upplysningar: IFRS 5 Redovisning och upplysningar

ifrs-full

AggregateDifferenceBetweenFairValueAtInitialRecognitionAndAmountDeterminedUsingValuationTechniqueYetToBeRecognised

X instant

Sammanlagd skillnad mellan verkligt värde vid första redovisningstillfället och det transaktionspris som ännu inte har redovisas i resultatet

Den sammanlagda skillnaden mellan verkligt värde vid första redovisningstillfället och det transaktionspris för finansiella instrument som ännu inte har redovisats i resultatet. [Se: Finansiella instrument, klass [member]]

upplysningar: IFRS 7 28 b

ifrs-full

AggregatedIndividuallyImmaterialAssociatesMember

member

Sammanlagda upplysningar för alla intresseföretag som är enskilt oväsentliga [member]

Detta element står för sammanlagda upplysningar för alla intresseföretag som är enskilt oväsentliga. [Se: Intresseföretag [member]]

upplysningar: IFRS 12 21 c ii, upplysningar: IFRS 4 39M b – ikraftträdande vid första tillämpning av IFRS 9, upplysningar: IFRS 4 39J b – sista giltighetsdag 2021-01-01

ifrs-full

AggregatedIndividuallyImmaterialBusinessCombinationsMember

member

Sammanlagda upplysningar för alla rörelseförvärv som är enskilt oväsentliga [member]

Detta element står för sammanlagda upplysningar för alla rörelseförvärv som är enskilt oväsentliga. [Se: Rörelseförvärv [member]]

upplysningar: IFRS 3 B65

ifrs-full

AggregatedIndividuallyImmaterialJointVenturesMember

member

Sammanlagda upplysningar för alla joint ventures som är enskilt oväsentliga [member]

Detta element står för sammanlagda upplysningar för alla joint ventures som är enskilt oväsentliga. [Se: Joint ventures [member]]

upplysningar: IFRS 12 21 c i, upplysningar: IFRS 4 39M b – ikraftträdande vid första tillämpning av IFRS 9, upplysningar: IFRS 4 39J b – sista giltighetsdag 2021-01-01

ifrs-full

AggregatedMeasurementMember

member

Sammanställd värdering [member]

Detta element står för alla typer av värderingar. Det utgör även standardvärdet för axeln ’Värdering’, om inget annat element används.

upplysningar: IAS 40 32A, upplysningar: IAS 41 50, upplysningar: IFRS 13 93 a

ifrs-full

AggregatedTimeBandsMember

member

Sammanlagda tidsintervall [member]

Detta element står för sammanlagda tidsintervall. Det utgör även standardvärdet för axeln ’Löptid’, om inget annat element används.

upplysningar: IAS 1 61, upplysningar: IFRS 15 120 b i, upplysningar: IFRS 16 97, upplysningar: IFRS 16 94, upplysningar: IFRS 17 109 – ikraftträdande 2021-01-01, upplysningar: IFRS 17 120 – ikraftträdande 2021-01-01, upplysningar: IFRS 17 132 b – ikraftträdande 2021-01-01, exempel: IFRS 7 B11, exempel: IFRS 7 B35, upplysningar: IFRS 7 23B a

ifrs-full

AggregateNotSignificantIndividualAssetsOrCashgeneratingUnitsMember

member

Sammanlagda kassagenererande enheter för vilka det redovisade värdet för goodwill eller immateriella tillgångar med obestämbara nyttjandeperioder inte är betydande [member]

Detta element står för de sammanlagda kassagenererande enheter för vilka det redovisade värdet för goodwill eller immateriella tillgångar med obestämbara nyttjandeperioder inte är betydande. [Se: Kassagenererande enheter [member]; Goodwill; Immateriella tillgångar andra än goodwill]

upplysningar: IAS 36 135

ifrs-full

AggregateOfFairValuesMember

member

Sammanlagda verkliga värden [member]

Detta element står för sammanlagda verkliga värden. Det utgör även standardvärdet för axeln ’Verkligt värde som antagen kostnad’, om inget annat element används.

upplysningar: IFRS 1 30 a

ifrs-full

AgriculturalProduceByGroupAxis

axis

Jord- och skogsbruksprodukter per grupp [axis]

Axeln i en tabell anger förhållandet mellan domänelementen eller kategorierna i tabellen och posterna eller begreppen som kompletterar tabellen.

allmän praxis: IAS 41 46 b ii

ifrs-full

AgriculturalProduceGroupMember

member

Jord- och skogsbruksprodukter, grupp [member]

Detta element står för alla jord- och skogsbruksprodukter när de delas upp per grupp. Det utgör även standardvärdet för axeln ’Jord- och skogsbruksprodukter per grupp’, om inget annat element används. [Se: Kortfristiga ord- och skogsbruksprodukter]

allmän praxis: IAS 41 46 b ii

ifrs-full

Luftfartyg

X instant, debit

Luftfartyg

Värdet på materiella anläggningstillgångar i form av luftfartyg som används i företagets verksamhet.

exempel: IAS 16 37 e

ifrs-full

AircraftMember

member

Luftfartyg [member]

Detta element står för en klass av materiella anläggningstillgångar som utgör luftfartyg som används i företagets verksamhet. [Se: Materiella anläggningstillgångar]

exempel: IAS 16 37 e

ifrs-full

AirportLandingRightsMember

member

Landningsrättigheter [member]

Detta element står för landningsrättigheter.

allmän praxis: IAS 38 119

ifrs-full

AllLevelsOfFairValueHierarchyMember

member

Alla nivåer i verkligt värde-hierarki [member]

Detta värde står för alla nivåer i verkligt värde-hierarkin. Det utgör även standardvärdet för axeln ’Nivåer i verkligt värde-hierarkin’, om inget annat element används.

upplysningar: IAS 19 142, upplysningar: IFRS 13 93 b

ifrs-full

AllOtherSegmentsMember

member

Övriga rörelsesegment [member];

Detta element står för affärsverksamhet och rörelsesegment för vilka information inte ska lämnas.

upplysningar: IFRS 15 115, upplysningar: IFRS 8 16

ifrs-full

AllowanceAccountForCreditLossesOfFinancialAssets

X instant, credit

Avsättningskonto för kreditförluster för finansiella tillgångar

Belopp i det avsättningskonto som används för registrering av nedskrivning av finansiella tillgångar på grund av kreditförluster. [Se: Finansiella tillgångar]

upplysningar: IFRS 7 16 – sista giltighetsdag 2021-01-01

ifrs-full

AllowanceForCreditLossesMember

member

Avsättning för kreditförluster [member]

Detta element står för ett avsättningskonto som används för registrering av nedskrivning av finansiella tillgångar på grund av kreditförluster.

allmän praxis: IAS 12 81 g

ifrs-full

AllYearsOfInsuranceClaimMember

member

Alla år av försäkringsskador [member]

Detta element står för alla år av försäkringsskador. Det utgör även standardvärdet för axeln ’År av försäkringsskada’, om inget annat element används.

upplysningar: IFRS 17 130 – ikraftträdande 2021-01-01

ifrs-full

AmortisationAssetsRecognisedFromCostsIncurredToObtainOrFulfilContractsWithCustomers

X duration, debit

Avskrivningar, tillgångar redovisade från kostnader för att erhålla eller fullgöra avtal med kunder

Avskrivningsbelopp för tillgångar redovisade från kostnaderna för att erhålla eller fullgöra avtal med kunder. [Se: Tillgångar redovisade från kostnader för att erhålla eller fullgöra avtal med kunder; Avskrivningskostnader]

upplysningar: IFRS 15 128 b

ifrs-full

AmortisationDeferredAcquisitionCostsArisingFromInsuranceContracts

X duration, credit

Avskrivningar, förutbetalda anskaffningskostnader som härrör från försäkringsavtal

Avskrivningsbelopp för förutbetalda anskaffningskostnader som härrör från försäkringsavtal. [Se: Förutbetalda anskaffningskostnader som härrör från försäkringsavtal; Avskrivningar; Typer av försäkringsavtal [member]]

exempel: IFRS 4 IG39 c – sista giltighetsdag 2021-01-01, exempel: IFRS 4 37 e – sista giltighetsdag 2021-01-01

ifrs-full

AmortisationExpense

X duration, debit

Avskrivningskostnader

Beloppet för avskrivningskostnader. Avskrivning är en systematisk fördelning av en tillgångs avskrivningsbara belopp över dess nyttjandeperiod.

allmän praxis: IAS 1 112 c

ifrs-full

AmortisationIntangibleAssetsOtherThanGoodwill

X duration

Avskrivningar, andra immateriella tillgångar än goodwill

Beloppet för avskrivningar andra immateriella tillgångar än goodwill. [Se: Avskrivningar; Immateriella tillgångar andra än goodwill]

upplysningar: IAS 38 118 e vi

ifrs-full

AmortisationMethodIntangibleAssetsOtherThanGoodwill

text

Avskrivningsmetod, immateriella tillgångar andra än goodwill

De avskrivningsmetoder som används för andra immateriella tillgångar än goodwill med bestämbara nyttjandeperioder. [Se: Andra immateriella tillgångar än goodwill; Avskrivningar]

upplysningar: IAS 38 118 b

ifrs-full

AmortisationOfGainsAndLossesArisingOnBuyingReinsurance

X duration, debit

Avskrivning av förluster (vinster) som uppstår vid köp av återförsäkringar

Avskrivningsbelopp för uppskjutna förluster (vinster) som härrör från köp av återförsäkringar. [Se: Avskrivningar; Vinster och förluster som redovisats i resultatet vid köp av återförsäkringar]

upplysningar: IFRS 4 37 b ii – sista giltighetsdag 2021-01-01

ifrs-full

AmortisationRateIntangibleAssetsOtherThanGoodwill

X.XX duration

Avskrivningssats, andra immateriella tillgångar än goodwill

Avskrivningssats för andra immateriella tillgångar än goodwill. [Se: Immateriella tillgångar andra än goodwill]

upplysningar: IAS 38 118 a

ifrs-full

AmountByWhichFinancialAssetsRelatedCreditDerivativesOrSimilarInstrumentsMitigateMaximumExposureToCreditRisk

X instant

Det belopp med vilket kreditderivat eller liknande instrument hänförliga till finansiella tillgångar som identifieras som värderade till verkligt värde via resultatet motverkar den maximala exponeringen för kreditrisk

Det belopp med vilket kreditderivat eller liknande instrument hänförliga till finansiella tillgångar som identifieras som värderade till verkligt värde via resultatet motverkar den maximala exponeringen för kreditrisk. [Se: Lån och fordringar; Kreditrisk [member]; Derivat [member]; Maximal kreditriskexponering; Finansiella tillgångar]

upplysningar: IFRS 7 9 b

ifrs-full

AmountByWhichLoansOrReceivablesRelatedCreditDerivativesOrSimilarInstrumentsMitigateMaximumExposureToCreditRisk

X instant

Det belopp med vilket kreditderivat eller liknande instrument hänförliga till lån eller fordringar motverkar den maximala exponeringen för kreditrisk

Värdet på kreditderivat eller liknande instrument hänförliga till lån eller fordringar som motverkar den maximala exponeringen för kreditrisk. [Se: Lån och fordringar; Kreditrisk [member]; Maximal kreditriskexponering; Derivat [member]]

upplysningar: IFRS 7 9 b – sista giltighetsdag 2021-01-01

ifrs-full

AmountByWhichRegulatoryDeferralAccountCreditBalanceHasBeenReducedBecauseItIsNoLongerFullyReversible

X instant, debit

Belopp med vilket kreditsaldon på konton för uppskjuten reglering har minskats på grund av att det inte längre är fullständigt reversibelt.

Det belopp med vilket kreditsaldon på konton för uppskjuten reglering har minskats på grund av att det inte längre är fullständigt reversibelt. [Se: Kreditsaldon på konton för uppskjuten reglering]

upplysningar: IFRS 14 36

ifrs-full

AmountByWhichRegulatoryDeferralAccountDebitBalanceHasBeenReducedBecauseItIsNoLongerFullyRecoverable

X instant, credit

Belopp med vilket debetsaldon på konton för uppskjuten reglering har minskats på grund av att det inte längre är fullständigt återvinningsbart.

Det belopp med vilket debetsaldon på konton för uppskjuten reglering har minskats på grund av att det inte längre är fullständigt återvinningsbart. [Se: debetsaldon på konton för uppskjuten reglering]

upplysningar: IFRS 14 36

ifrs-full

AmountByWhichUnitsRecoverableAmountExceedsItsCarryingAmount

X instant, debit

Belopp med vilket enhetens återvinningsvärde överstiger dess redovisade värde

Det belopp med vilket en kassagenererande enhets återvinningsvärde överstiger dess redovisade värde. [Se: Redovisat värde [member]; Kassagenererande enheter [member]]

upplysningar: IAS 36 134 f i, upplysningar: IAS 36 135 e i

ifrs-full

AmountByWhichValueAssignedToKeyAssumptionMustChangeInOrderForUnitsRecoverableAmountToBeEqualToCarryingAmount

X.XX instant

Belopp med vilket det värde som innefattas i viktiga antaganden måste ändras för att enhetens återvinningsbara belopp ska motsvara redovisat värde

Det belopp med vilket det värde som har innefattats i viktiga antaganden måste ändras för att en enhets återvinningsbara belopp ska motsvara det redovisade värdet. [Se: Redovisat värde [member]]

upplysningar: IAS 36 134 f iii, upplysningar: IAS 36 135 e iii

ifrs-full

AmountIncurredByEntityForProvisionOfKeyManagementPersonnelServicesProvidedBySeparateManagementEntity

X duration, debit

Företagets kostnader för anskaffandet av tjänster som brukar utföras av nyckelpersoner i ledande ställning, vilka tillhandahållits av särskilda ledningsföretag

Företagets kostnader för anskaffandet av tjänster som brukar utföras av nyckelpersoner i ledande ställning, vilka tillhandahållits av ett särskilt ledningsföretag. [Se: Nyckelpersoner i ledande ställning i företaget eller dess moderföretag [member]; Separata ledningsföretag [member]]

upplysningar: IAS 24 18A

ifrs-full

AmountOfReclassificationsOrChangesInPresentation

X duration

Beloppet för omklassificeringar eller ändringar i presentationen

Det belopp som omklassificeras när företaget ändrar klassificerings- eller presentationsmetod i sina finansiella rapporter.

upplysningar: IAS 1 41 b

ifrs-full

AmountPresentedInOtherComprehensiveIncomeRealisedAtDerecognition

X duration

Belopp som redovisas i övrigt totalresultat vid borttagande av finansiella skulder

Det belopp som redovisas i övrigt totalresultat vid borttagande av finansiella skulder som identifieras som värderade till verkligt värde via resultatet. [Se: Övrigt totalresultat]

upplysningar: IFRS 7 10 d

ifrs-full

AmountReclassifiedFromProfitOrLossToOtherComprehensiveIncomeApplyingOverlayApproach

X duration, debit

Belopp som omklassificerats från resultat till övrigt totalresultat genom tillämpning av överlappningsmetoden

Det belopp som omklassificerats från resultat till övrigt totalresultat genom tillämpning av överlappningsmetoden, redovisat som en separat post i resultatet.

upplysningar: IFRS 4 35D a – ikraftträdande vid första tillämpning av IFRS 9

ifrs-full

AmountReclassifiedFromProfitOrLossToOtherComprehensiveIncomeApplyingOverlayApproachNewlyDesignatedFinancialAssets

X duration, debit

Belopp som omklassificerats från resultat till övrigt totalresultat genom tillämpning av överlappningsmetoden, nyligen identifierad finansiell tillgång

Det belopp som omklassificerats från resultat till övrigt totalresultat som är hänförligt till nyligen identifierade finansiella tillgångar genom tillämpning av överlappningsmetoden.

upplysningar: IFRS 4 39L f i – ikraftträdande vid första tillämpning av IFRS 9

ifrs-full

AmountReclassifiedToOtherComprehensiveIncomeFromProfitOrLossApplyingOverlayApproachBeforeTax

X duration, credit

Belopp som omklassificerats från resultat till övrigt totalresultat genom tillämpning av överlappningsmetoden, före skatt

Det belopp som redovisas i övrigt totalresultat vid omklassificering från resultatet vid tillämpning av överlappningsmetoden, före skatt. [Se: Övrigt totalresultat]

upplysningar: IFRS 4 35D b – ikraftträdande vid första tillämpning av IFRS 9

ifrs-full

AmountReclassifiedToOtherComprehensiveIncomeFromProfitOrLossApplyingOverlayApproachNetOfTax

X duration, credit

Belopp som omklassificerats från resultat till övrigt totalresultat genom tillämpning av överlappningsmetoden, netto efter skatt

Det belopp som redovisas i övrigt totalresultat vid omklassificering från resultatet vid tillämpning av överlappningsmetoden, netto efter skatt. [Se: Övrigt totalresultat]

upplysningar: IFRS 4 35D b – ikraftträdande vid första tillämpning av IFRS 9

ifrs-full

AmountRecognisedInOtherComprehensiveIncomeAndAccumulatedInEquityRelatingToNoncurrentAssetsOrDisposalGroupsHeldForSale

X instant, credit

Belopp som redovisas i övriga totalresultat och ackumuleras i eget kapital, hänförligt till långfristiga tillgångar och avyttringsgrupper som innehas för försäljning

Det belopp som redovisas i övriga totalresultat och ackumuleras i eget kapital och är hänförligt till långfristiga tillgångar och avyttringsgrupper som innehas för försäljning. [Se: Långfristiga tillgångar och avyttringsgrupper som klassificeras som att de innehas för försäljning; Övriga reserver; Övrigt totalresultat; Avyttringsgrupper klassificerade som att de innehas för försäljning [member]]

upplysningar: IFRS 5 38, exempel: IFRS 5, Exempel 12:

ifrs-full

AmountRecognisedInOtherComprehensiveIncomeAndAccumulatedInEquityRelatingToNoncurrentAssetsOrDisposalGroupsHeldForSaleMember

member

Belopp som redovisas i övriga totalresultat och ackumuleras i eget kapital och är hänförligt till långfristiga tillgångar och avyttringsgrupper som innehas för försäljning [member]

Detta element står för egetkapitaldelen från belopp som redovisas i övrigt totalresultat och ackumuleras i eget kapital som är hänförligt till långfristiga tillgångar och avyttringsgrupper som innehas för försäljning. [Se: Långfristiga tillgångar och avyttringsgrupper som klassificeras som att de innehas för försäljning; Övrigt totalresultat]

upplysningar: IFRS 5 38, exempel: IFRS 5, Exempel 12:

ifrs-full

AmountRemovedFromReserveOfCashFlowHedgesAndIncludedInInitialCostOrOtherCarryingAmountOfNonfinancialAssetLiabilityOrFirmCommitmentForWhichFairValueHedgeAccountingIsApplied

X duration, debit

Belopp som avlägsnas från kassaflödessäkringsreserven och som redovisas direkt i det första anskaffningsvärdet eller annat redovisat värde för en icke-finansiell tillgång (skuld) eller ett bindande åtagande för vilket säkringsredovisning av verkligt värde tillämpas

Det belopp som avlägsnas från kassaflödessäkringsreserven och som redovisas direkt i det första anskaffningsvärdet eller annat redovisat värde för en icke-finansiell tillgång (skuld) eller ett bindande åtagande för vilket säkringsredovisning av verkligt värde tillämpas. [Se: Kassaflödessäkringsreserv]

upplysningar: IFRS 9 6.5.11 d i, upplysningar: IFRS 7 24E a

ifrs-full

AmountRemovedFromReserveOfChangeInValueOfForeignCurrencyBasisSpreadsAndIncludedInInitialCostOrOtherCarryingAmountOfNonfinancialAssetLiabilityOrFirmCommitmentForWhichFairValueHedgeAccountingIsApplied

X duration, debit

Belopp som avlägsnas från den reserv som härrör från förändringar i värdet av valutabasisspreaden och som redovisas direkt i det första anskaffningsvärdet eller annat redovisat värde för en icke-finansiell tillgång (skuld) eller ett bindande åtagande för vilket säkringsredovisning av verkligt värde tillämpas

Det belopp som avlägsnas från den reserv som härrör från förändringar i värdet av valutabasisspreaden och som redovisas direkt i det första anskaffningsvärdet eller annat redovisat värde för en icke-finansiell tillgång (skuld) eller ett bindande åtagande för vilket säkringsredovisning av verkligt värde tillämpas. [Se: Reserv av förändring i värdet på valutabasisspread]

upplysningar: IFRS 9 6.5.16

ifrs-full

AmountRemovedFromReserveOfChangeInValueOfForwardElementsOfForwardContractsAndIncludedInInitialCostOrOtherCarryingAmountOfNonfinancialAssetLiabilityOrFirmCommitmentForWhichFairValueHedgeAccountingIsApplied

X duration, debit

Belopp som avlägsnas från den reserv som härrör från terminsdelar i terminskontrakt och som redovisas direkt i det första anskaffningsvärdet eller annat redovisat värde för en icke-finansiell tillgång (skuld) eller ett bindande åtagande för vilket säkringsredovisning av verkligt värde tillämpas

Det belopp som avlägsnas från den reserv som härrör från terminsdelar i terminskontrakt och som redovisas direkt i det första anskaffningsvärdet eller annat redovisat värde för en icke-finansiell tillgång (skuld) eller ett bindande åtagande för vilket säkringsredovisning av verkligt värde tillämpas. [Se: Reserv av förändring i värdet på terminsdelar i terminskontrakt]

upplysningar: IFRS 9 6.5.16

ifrs-full

AmountRemovedFromReserveOfChangeInValueOfTimeValueOfOptionsAndIncludedInInitialCostOrOtherCarryingAmountOfNonfinancialAssetLiabilityOrFirmCommitmentForWhichFairValueHedgeAccountingIsApplied

X duration, debit

Belopp som avlägsnas från den reserv som härrör från förändringar i värdet av en options tidsvärde och som redovisas direkt i det första anskaffningsvärdet eller annat redovisat värde för en icke-finansiell tillgång (skuld) eller ett bindande åtagande för vilket säkringsredovisning av verkligt värde tillämpas

Det belopp som avlägsnas från den reserv som härrör från förändringar i värdet av en options tidsvärde och som redovisas direkt i det första anskaffningsvärdet eller annat redovisat värde för en icke-finansiell tillgång (skuld) eller ett bindande åtagande för vilket säkringsredovisning av verkligt värde tillämpas. [Se: Reserv av förändring i värdet på optioners tidsvärde]

upplysningar: IFRS 9 6.5.15 b i

ifrs-full

AmountReportedInProfitOrLossApplyingIFRS9FinancialAssetsToWhichOverlayApproachIsApplied

X duration, debit

Belopp som redovisas i resultatet vid tillämpning av IFRS 9, finansiella tillgångar som omfattas av tillämpning av överlappningsmetoden

Det belopp som redovisas i resultatet vid tillämpning av IFRS 9 för finansiella tillgångar som omfattas av tillämpning av överlappningsmetoden.

upplysningar: IFRS 4 39L d i – ikraftträdande vid första tillämpning av IFRS 9

ifrs-full

AmountsArisingFromInsuranceContractsAxis

axis

Belopp som härrör från försäkringsavtal [axis]

Axeln i en tabell anger förhållandet mellan domänelementen eller kategorierna i tabellen och posterna eller begreppen som kompletterar tabellen.

allmän praxis: IFRS 4 Upplysningar – sista giltighetsdag 2021-01-01

ifrs-full

AmountsIncurredDeferredAcquisitionCostsArisingFromInsuranceContracts

X duration, debit

Kostnader, förutbetalda anskaffningskostnader som härrör från försäkringsavtal

Den ökning i förutbetalda anskaffningskostnader som härrör från försäkringsavtal till följd av sådana kostnader. [Se: Förutbetalda anskaffningskostnader som härrör från försäkringsavtal]

exempel: IFRS 4 IG39 b – sista giltighetsdag 2021-01-01, exempel: IFRS 4 37 e – sista giltighetsdag 2021-01-01

ifrs-full

AmountsPayableOnDemandThatAriseFromContractsWithinScopeOfIFRS17

X instant, credit

Belopp som ska erläggas vid anfordran och som härrör från avtal som faller inom tillämpningsområdet för IFRS 17

De belopp som ska erläggas vid anfordran och som härrör från avtal som faller inom tillämpningsområdet för IFRS 17.

upplysningar: IFRS 17 132 c – ikraftträdande 2021-01-01

ifrs-full

AmountsPayableRelatedPartyTransactions

X instant, credit

Skulder, transaktioner med närstående

De skulder som ska betalas till följd av transaktioner med närstående. [Se: Närstående parter [member]]

upplysningar: IAS 24 20, upplysningar: IAS 24 18 b

ifrs-full

AmountsPayableToTransfereeInRespectOfTransferredAssets

X instant, credit

Andra skulder till mottagare beträffande överförda tillgångar

Andra skulder till mottagare beträffande överförda finansiella tillgångar än de ej diskonterade utbetalningar som skulle eller kan behövas för att återköpa finansiella tillgångar som har tagits bort från rapporten över finansiell ställning (till exempel lösenpriset i ett optionsavtal). [Se: Finansiella tillgångar]

upplysningar: IFRS 7 42E d

ifrs-full

AmountsReceivableRelatedPartyTransactions

X instant, debit

Fordringar, transaktioner med närstående

Fordringar till följd av transaktioner med närstående. [Se: Närstående parter [member]]

upplysningar: IAS 24 20, upplysningar: IAS 24 18 b

ifrs-full

AmountsRecognisedAsOfAcquisitionDateForEachMajorClassOfAssetsAcquiredAndLiabilitiesAssumedAbstract

 

Belopp som redovisats per förvärvstidpunkten för varje större slag av förvärvade tillgångar och övertagna skulder [abstract]

 

 

ifrs-full

AmountsRecognisedForTransactionRecognisedSeparatelyFromAcquisitionOfAssetsAndAssumptionOfLiabilitiesInBusinessCombination

X duration

Beloppet för transaktioner som är redovisade skilt från förvärvet av tillgångar och övertagandet av skulder i rörelseförvärvet

De belopp för transaktioner som är redovisade skilt från förvärvet av tillgångar och övertagandet av skulder i rörelseförvärvet. [Se: Rörelseförvärv [member]]

upplysningar: IFRS 3 B64 l iii

ifrs-full

AmountsRemovedFromEquityAndAdjustedAgainstFairValueOfFinancialAssetsOnReclassificationOutOfFairValueThroughOtherComprehensiveIncomeMeasurementCategoryBeforeTax

X duration, debit

Belopp som tas bort från eget kapital och justeras mot finansiella tillgångars verkliga värde vid omklassificering från värderingskategorin verkligt värde via resultatet till värderingskategorin verkligt värde via övrigt totalresultat, före skatt

De belopp som tas bort från eget kapital och justeras mot finansiella tillgångars verkliga värde vid omklassificering från värderingskategorin verkligt värde via resultatet till värderingskategorin verkligt värde via övrigt totalresultat, före skatt. [Se: Finansiella tillgångar]

upplysningar: IFRS 9 5.6.5

ifrs-full

AmountsRemovedFromEquityAndAdjustedAgainstFairValueOfFinancialAssetsOnReclassificationOutOfFairValueThroughOtherComprehensiveIncomeMeasurementCategoryNetOfTax

X duration, debit

Belopp som tas bort från eget kapital och justeras mot finansiella tillgångars verkliga värde vid omklassificering från värderingskategorin verkligt värde via resultatet till värderingskategorin verkligt värde via övrigt totalresultat, netto efter skatt

De belopp som tas bort från eget kapital och justeras mot finansiella tillgångars verkliga värde vid omklassificering från värderingskategorin verkligt värde via resultatet till värderingskategorin verkligt värde via övrigt totalresultat, netto efter skatt. [Se: Finansiella tillgångar]

upplysningar: IFRS 9 5.6.5

ifrs-full

AmountsRemovedFromEquityAndIncludedInCarryingAmountOfNonfinancialAssetLiabilityWhoseAcquisitionOrIncurrenceWasHedgedHighlyProbableForecastTransactionBeforeTax

X duration, debit

Belopp som tagits bort från eget kapital och inkluderats i redovisat värde på en icke-finansiell tillgång (skuld) vars förvärv eller uppkomst varit föremål för en säkrad mycket sannolik prognostiserad transaktion, före skatt

De belopp som tagits bort från eget kapital under perioden och inkluderats i anskaffningsvärdet vid anskaffningstidpunkten eller annat redovisat värde på en icke-finansiell tillgång eller icke-finansiell skuld vars förvärv eller uppkomst varit föremål för en säkrad mycket sannolik prognostiserad transaktion, före skatt. [Se: Redovisat värde [member]]

upplysningar: IFRS 7 23 e – sista giltighetsdag 2021-01-01

ifrs-full

AmountsSubjectToEnforceableMasterNettingArrangementOrSimilarAgreementNotSetOffAgainstFinancialAssets

X instant, credit

Belopp som omfattas av ett rättsligt bindande ramavtal om nettning eller ett liknande avtal som inte avräknas mot finansiella tillgångar

De belopp som omfattas av ett rättsligt bindande ramavtal om nettning eller ett liknande avtal och som inte avräknas mot finansiella tillgångar. [Se: Finansiella tillgångar]

upplysningar: IFRS 7 13C d

ifrs-full

AmountsSubjectToEnforceableMasterNettingArrangementOrSimilarAgreementNotSetOffAgainstFinancialAssetsAbstract

 

Belopp som omfattas av ett rättsligt bindande ramavtal om nettning eller ett liknande avtal som inte avräknas mot finansiella tillgångar [abstract]

 

 

ifrs-full

AmountsSubjectToEnforceableMasterNettingArrangementOrSimilarAgreementNotSetOffAgainstFinancialLiabilities

X instant, debit

Belopp som omfattas av ett rättsligt bindande ramavtal om nettning eller ett liknande avtal som inte avräknas mot finansiella skulder

De belopp som omfattas av ett rättsligt bindande ramavtal om nettning eller ett liknande avtal och som inte avräknas mot finansiella skulder. [Se: Finansiella skulder]

upplysningar: IFRS 7 13C d

ifrs-full

AmountsSubjectToEnforceableMasterNettingArrangementOrSimilarAgreementNotSetOffAgainstFinancialLiabilitiesAbstract

 

Belopp som omfattas av ett rättsligt bindande ramavtal om nettning eller ett liknande avtal som inte avräknas mot finansiella skulder [abstract]

 

 

ifrs-full

AmountThatWouldHaveBeenReclassifiedFromProfitOrLossToOtherComprehensiveIncomeApplyingOverlayApproachIfFinancialAssetsHadNotBeenDedesignated

X duration, debit

Belopp som skulle ha omklassificerats från resultat till övrigt totalresultat genom tillämpning av överlappningsmetoden om finansiella tillgångar inte hade upphört att identifieras

De belopp som skulle ha omklassificerats från resultat till övrigt totalresultat om de finansiella tillgångarna inte hade upphört att identifieras genom tillämpning av överlappningsmetoden.

upplysningar: IFRS 4 39L f ii – ikraftträdande vid första tillämpning av IFRS 9

ifrs-full

AmountThatWouldHaveBeenReportedInProfitOrLossIfIAS39HadBeenAppliedFinancialAssetsToWhichOverlayApproachIsApplied

X duration, debit

Belopp som skulle ha redovisats i resultatet om IAS 39 hade tillämpats, finansiella tillgångar som omfattas av tillämpning av överlappningsmetoden

De belopp som skulle ha redovisats i resultatet för finansiella tillgångar som omfattas av tillämpning av överlappningsmetoden om IAS 39 hade tillämpats.

upplysningar: IFRS 4 39L d ii – ikraftträdande vid första tillämpning av IFRS 9

ifrs-full

AnalysisOfAgeOfFinancialAssetsThatArePastDueButNotImpaired

text block

Åldersanalys av finansiella tillgångar som är förfallna, men inte nedskrivna [text block]

En åldersanalys av de finansiella tillgångarna som är förfallna, men inte nedskrivna. [Se: Finansiella tillgångar]

upplysningar: IFRS 7 37 a – sista giltighetsdag 2021-01-01

ifrs-full

AnalysisOfCreditExposuresUsingExternalCreditGradingSystemExplanatory

text block

Analys av kreditexponering med användning av externt kreditvärderingssystem [text block]

Upplysningar om analysen av kreditexponering med användning av ett externt kreditvärderingssystem. [Se: Kreditexponering; Externa kreditbetyg [member]]

exempel: IFRS 7 IG23 a – sista giltighetsdag 2021-01-01, exempel: IFRS 7 36 c – sista giltighetsdag 2021-01-01

ifrs-full

AnalysisOfCreditExposuresUsingInternalCreditGradingSystemExplanatory

text block

Analys av kreditexponering med användning av internt kreditvärderingssystem [text block]

Upplysningar om analysen av kreditexponering med användning av ett internt kreditvärderingssystem. [Se: Kreditexponering; Interna kreditbetyg [member]]

exempel: IFRS 7 IG23 a – sista giltighetsdag 2021-01-01, exempel: IFRS 7 36 c – sista giltighetsdag 2021-01-01

ifrs-full

AnalysisOfFinancialAssetsThatAreIndividuallyDeterminedToBeImpaired

text block

Analys av finansiella tillgångar som efter individuell bedömning anses vara nedskrivna [text block]

En analys av finansiella tillgångar som efter individuell bedömning har bestämts såsom nedskrivningsbara, inklusive de faktorer som företaget har beaktat för att avgöra om tillgångarna ska skrivas ned. [Se: Finansiella tillgångar]

upplysningar: IFRS 7 37 b – sista giltighetsdag 2021-01-01

ifrs-full

AnalysisOfIncomeAndExpenseAbstract

 

Analys av intäkter och kostnader [abstract]

 

 

ifrs-full

AnnouncementOfPlanToDiscontinueOperationMember

member

Tillkännagivande av plan för att avveckla verksamhet [member]

Detta element står för tillkännagivandet av en plan för att avveckla en verksamhet.

exempel: IAS 10 22 b

ifrs-full

AnnouncingOrCommencingImplementationOfMajorRestructuringMember

member

Meddelande om, eller påbörjande av, en större omstrukturering [member]

Detta element står för meddelanden om, eller påbörjande av, en större omstrukturering.

exempel: IAS 10 22 e

ifrs-full

ApplicableTaxRate

X.XX duration

Tillämplig skattesats

Den tillämpliga inkomstskattesatsen.

upplysningar: IAS 12 81 c ii

ifrs-full

AreaOfLandUsedForAgriculture

X.XX instant

Markareal använd för jordbruk

Den markareal som används för jordbruk.

allmän praxis: IAS 41 46 b i

ifrs-full

AssetbackedDebtInstrumentsHeld

X instant, debit

Innehav av skuldinstrument med bakomliggande tillgångar

Storleken på innehavet av skuldinstrument med bakomliggande tillgångar. [Se: Skuldebrev]

allmän praxis: IAS 1 112 c

ifrs-full

AssetbackedFinancingsMember

member

Finansiering med bakomliggande tillgångar [member]

Detta element står för finansiering med bakomliggande tillgångar.

exempel: IFRS 12 B23 b

ifrs-full

AssetbackedSecuritiesAmountContributedToFairValueOfPlanAssets

X instant, debit

Värdepapper med bakomliggande tillgångar, andel av förvaltningstillgångarnas verkliga värde

Det belopp som värdepapper med bakomliggande tillgångar bidrar med till det verkliga värdet för tillgångar i förmånsbestämda planer. [Se: Förvaltningstillgångar, till verkligt värde; Förmånsbestämda planer [member]]

exempel: IAS 19 142 g

ifrs-full

AssetRecognisedForExpectedReimbursementContingentLiabilitiesInBusinessCombination

X instant, debit

Tillgångar som redovisas för förväntad återbetalning, eventualförpliktelser i rörelseförvärv

Beloppet för de tillgångar som har redovisats för förväntad återbetalning av eventualförpliktelser som redovisas i ett rörelseförvärv. [Se: Eventualförpliktelser [member]; Förväntad återbetalning, eventualförpliktelser i rörelseförvärv; Rörelseförvärv [member]]

upplysningar: IFRS 3 B67 c, upplysningar: IFRS 3 B64 j

ifrs-full

AssetRecognisedForExpectedReimbursementOtherProvisions

X instant, debit

Tillgång som redovisas för förväntad återbetalning, övriga avsättningar

Beloppet för de tillgångar som har redovisats för förväntad återbetalning av övriga avsättningar. [Se: Förväntad återbetalning, övriga avsättningar; Övriga avsättningar]

upplysningar: IAS 37 85 c

ifrs-full

Assets

X instant, debit

Tillgångar

Värdet av en befintlig ekonomisk resurs som företaget har kontroll över till följd av inträffade händelser. En ekonomisk resurs är en rättighet som har potential att producera ekonomiska fördelar.

upplysningar: IAS 1 55, upplysningar: IFRS 13 93 a, upplysningar: IFRS 13 93 b, upplysningar: IFRS 13 93 e, upplysningar: IFRS 8 28 c, upplysningar: IFRS 8 23

ifrs-full

AssetsAbstract

 

Tillgångar [abstract]

 

 

ifrs-full

AssetsAndLiabilitiesAxis

axis

Tillgångar och skulder [axis]

Axeln i en tabell anger förhållandet mellan domänelementen eller kategorierna i tabellen och posterna eller begreppen som kompletterar tabellen.

upplysningar: IAS 1 125

ifrs-full

AssetsAndLiabilitiesClassifiedAsHeldForSaleAxis

axis

Tillgångar och skulder klassificerade som innehav för försäljning [axis]

Axeln i en tabell anger förhållandet mellan domänelementen eller kategorierna i tabellen och posterna eller begreppen som kompletterar tabellen.

upplysningar: IFRS 5 38

ifrs-full

AssetsAndLiabilitiesClassifiedAsHeldForSaleMember

member

Tillgångar och skulder klassificerade som innehav för försäljning [member]

Detta element står för tillgångar och skulder som är klassificerade som innehav för försäljning. [Se: Anläggningstillgångar som innehas för försäljning [member]; Skulder som ingår i avyttringsgrupper som innehas för försäljning; Avyttringsgrupper klassificerade som att de innehas för försäljning [member]]

upplysningar: IFRS 5 38

ifrs-full

AssetsAndLiabilitiesMember

member

Tillgångar och skulder [member]

Detta element står för tillgångar och skulder. Det utgör även standardvärdet för axeln ’Tillgångar och skulder’, om inget annat element används. [Se: Tillgångar; Skulder]

upplysningar: IAS 1 125

ifrs-full

AssetsAndLiabilitiesNotClassifiedAsHeldForSaleMember

member

Tillgångar och skulder ej klassificerade som innehav för försäljning [member]

Detta element står för tillgångar och skulder som inte är klassificerade som innehav för försäljning. Det utgör även standardvärdet för axeln ’Tillgångar och skulder klassificerade som innehav för försäljning’, om inget annat element används. [Se: Anläggningstillgångar som innehas för försäljning [member]; Skulder som ingår i avyttringsgrupper som innehas för försäljning; Avyttringsgrupper klassificerade som att de innehas för försäljning [member]]

upplysningar: IFRS 5 38

ifrs-full

AssetsAndRegulatoryDeferralAccountDebitBalances

X instant, debit

Tillgångar och debetsaldon på konton för uppskjuten reglering

Beloppet för tillgångar och debetsaldon på konton för uppskjuten reglering. [Se: Tillgångar; debetsaldon på konton för uppskjuten reglering]

upplysningar: IFRS 14 21

ifrs-full

AssetsArisingFromExplorationForAndEvaluationOfMineralResources

X instant, debit

Tillgångar som härrör från prospektering och utvärdering av mineraltillgångar

Värdet på tillgångar från prospektering av mineraltillgångar, däribland mineraler, olja, naturgas och andra liknande icke-förnybara naturtillgångar, efter det att företaget har erhållit lagliga rättigheter att prospektera ett visst område, samt fastställandet av den tekniska möjligheten och kommersiella genomförbarheten i att utvinna en mineraltillgång.

upplysningar: IFRS 6 24 b

ifrs-full

AssetsArisingFromInsuranceContracts

X instant, debit

Tillgångar som härrör från försäkringsavtal

Värdet för redovisade tillgångar som härrör från försäkringsavtal. [Se: Typer av försäkringsavtal [member]]

upplysningar: IFRS 4 37 b – sista giltighetsdag 2021-01-01

ifrs-full

AssetsHeldAsCollateralPermittedToBeSoldOrRepledgedAtFairValue

X instant, debit

Säkerhet som kan säljas eller pantsättas även om ägaren av säkerheten inte underlåtit att betala, till verkligt värde

Det verkliga värdet på en säkerhet som kan säljas eller pantsättas även om ägaren av säkerheten inte underlåtit att betala. [Se: Till verkligt värde [member]]

upplysningar: IFRS 7 15 a

ifrs-full

AssetsHeldToHedgeLiabilitiesArisingFromFinancingActivitiesMember

member

Tillgångar som innehas för att säkra skulder hänförliga till finansieringsverksamheten [member]

Detta element står för tillgångar som innehas för att säkra skulder hänförliga till finansieringsverksamheten. [Se: Tillgångar; Förändringar i skulder hänförliga till finansieringsverksamheten

exempel: IAS 7 C Avstämning av skulder till följd av finansieringsverksamhet, exempel: IAS 7 44C

ifrs-full

AssetsLessCurrentLiabilities

X instant, debit

Tillgångar minus kortfristiga skulder

Beloppet för tillgångar minus beloppet för kortfristiga skulder.

allmän praxis: IAS 1 55

ifrs-full

AssetsLessCurrentLiabilitiesAbstract

 

Tillgångar minus kortfristiga skulder [abstract]

 

 

ifrs-full

AssetsLiabilitiesOfBenefitPlan

X instant, credit

Tillgångar (skulder) i pensionsplaner

Beloppet för tillgångar i en pensionsplan minus skulder utöver nuvärdet av framtida pensionsutfästelser enligt aktuariella metoder.

upplysningar: IAS 26 35 a

ifrs-full

AssetsObtained

X instant, debit

Tillgångar som erhållits genom kontroll över säkerheter eller anspråk på andra former av kreditförstärkning

Värdet på de tillgångar som företagit har erhållit genom att ta kontroll över säkerheter eller ta i anspråk andra former av kreditförstärkning (till exempel garantier). [Se: Garantier [member]]

upplysningar: IFRS 7 38 a

ifrs-full

AssetsOfBenefitPlan

X instant, debit

Tillgångar i pensionsplan

Värdet på tillgångar som innehas av pensionsstiftelser. [Se: Förmånsbestämda planer [member]]

upplysningar: IAS 26 35 a i

ifrs-full

AssetsOtherThanCashOrCashEquivalentsInSubsidiaryOrBusinessesAcquiredOrDisposed2013

X duration, debit

Tillgångar som inte är likvida medel i dotterföretag eller företag som förvärvats respektive avyttrats

Värdet på tillgångar som inte är likvida medel i dotterföretag eller andra verksamheter över vilka bestämmande inflytande erhålls eller förloras. [Se: Dotterföretag [member]]

upplysningar: IAS 7 40 d

ifrs-full

AssetsRecognisedFromCostsToObtainOrFulfilContractsWithCustomers

X instant, debit

Tillgångar redovisade från kostnader för att erhålla eller fullgöra avtal med kunder

Beloppet för tillgångar redovisade från kostnaderna för att erhålla eller fullgöra avtal med kunder. Utgifterna för att erhålla ett avtal med kunder är de tillkommande utgifter som ett företag ådrar sig för att erhålla ett avtal med en kund som det inte skulle ha ådragit sig om avtalet inte hade erhållits. Utgifterna för att fullgöra ett avtal med en kund är utgifter som har direkt samband med ett avtal eller ett förväntat avtal som företaget specifikt kan identifiera.

upplysningar: IFRS 15 128 a

ifrs-full

AssetsRecognisedInEntitysFinancialStatementsInRelationToStructuredEntities

X instant, debit

Tillgångar redovisade i företagets finansiella rapporter avseende strukturerade företag

Värdet för tillgångar som redovisas i företagets finansiella rapporter avseende dess andelar i strukturerade företag. [Se: Tillgångar; Icke-konsoliderade strukturerade företag [member]]

upplysningar: IFRS 12 29 a

ifrs-full

AssetsSoldOrRepledgedAsCollateralAtFairValue

X instant, debit

Säkerhet som säljs eller pantsätts även om ägaren av säkerheten inte underlåtit att betala, till verkligt värde

Det verkliga värdet på en säkerhet som säljs eller pantsätts även om ägaren av säkerheten inte har underlåtit att betala. [Se: Till verkligt värde [member]]

upplysningar: IFRS 7 15 b

ifrs-full

AssetsThatEntityContinuesToRecognise

X instant, debit

Tillgångar som företaget fortsätter att redovisa

Beloppet för överförda finansiella tillgångar som företaget fortsätter att redovisa i sin helhet. [Se: Finansiella tillgångar]

upplysningar: IFRS 7 42D e

ifrs-full

AssetsThatEntityContinuesToRecogniseToExtentOfContinuingInvolvement

X instant, debit

Tillgångar som företaget fortsätter att redovisa i en omfattning motsvarande företagets fortsatta engagemang

Värdet för överförda finansiella tillgångar som företaget fortsätter att redovisa i en omfattning motsvarande företagets fortsatta engagemang. [Se: Finansiella tillgångar]

upplysningar: IFRS 7 42D f

ifrs-full

AssetsToWhichSignificantRestrictionsApply

X instant, debit

Tillgångar som omfattas av betydande begränsningar

Det belopp i koncernredovisningen för koncernens tillgångar som omfattas av betydande begränsningar (exempelvis lagstadgade, avtalsbetingade och tillsynsmässiga begränsningar) för dess förmåga att få åtkomst till eller använda tillgångarna.

upplysningar: IFRS 12 13 c

ifrs-full

AssetsTransferredToStructuredEntitiesAtTimeOfTransfer

X duration, credit

Tillgångar överförda till strukturerade företag, vid tiden för överlåtelsen

Värde, vid tiden för överlåtelsen, på alla tillgångar som överförs till strukturerade företag. [Se: Icke-konsoliderade strukturerade företag [member]]

upplysningar: IFRS 12 27 c

ifrs-full

AssetsUnderInsuranceContractsAndReinsuranceContractsIssued

X instant, debit

Tillgångar som omfattas av försäkrings- och återförsäkringsavtal

De tillgångar som omfattas av försäkrings- och återförsäkringsavtal. [Se: Typer av försäkringsavtal [member]]

exempel: IAS 1 55 – sista giltighetsdag 2021-01-01, exempel: IFRS 4 IG20 b – sista giltighetsdag 2021-01-01, exempel: IFRS 4 37 b – sista giltighetsdag 2021-01-01

ifrs-full

AssetsUnderReinsuranceCeded

X instant, debit

Överlåtna tillgångar som omfattas av återförsäkring

Värdet på tillgångar som omfattas av återförsäkringsavtal där företaget är försäkringstagare.

exempel: IAS 1 55 – sista giltighetsdag 2021-01-01, exempel: IFRS 4 IG20 c – sista giltighetsdag 2021-01-01, exempel: IFRS 4 37 b – sista giltighetsdag 2021-01-01

ifrs-full

AssetsWithSignificantRiskOfMaterialAdjustmentsWithinNextFinancialYear

X instant, debit

Tillgångar med betydande risk för väsentlig justering under nästkommande räkenskapsår

De tillgångar som är föremål för antaganden som innebär en betydande risk för en väsentlig justering av värdena av dessa tillgångar under nästkommande räkenskapsår.

upplysningar: IAS 1 125 b

ifrs-full

AssociatedLiabilitiesThatEntityContinuesToRecognise

X instant, credit

Skulder som är knutna till överförda finansiella tillgångar som företaget fortsätter att redovisa

Beloppet för skulder som är knutna till överförda finansiella tillgångar som företaget fortsätter att redovisa i sin helhet. [Se: Finansiella tillgångar]

upplysningar: IFRS 7 42D e

ifrs-full

AssociatedLiabilitiesThatEntityContinuesToRecogniseToExtentOfContinuingInvolvement

X instant, credit

Skulder knutna till tillgångar som företaget fortsätter att redovisa i en omfattning motsvarande företagets fortsatta engagemang

Beloppet för skulder knutna till överförda finansiella tillgångar som företaget fortsätter att redovisa i en omfattning motsvarande företagets fortsatta engagemang. [Se: Finansiella tillgångar]

upplysningar: IFRS 7 42D f

ifrs-full

AssociatesMember

member

Intresseföretag [member]

Detta element står för företag över vilka ägarföretaget har ett betydande inflytande.

upplysningar: IAS 24 19 d vii, upplysningar: IAS 27 17 b, upplysningar: IAS 27 16 b, upplysningar: IFRS 12 B4 d, upplysningar: IFRS 4 39M a – ikraftträdande vid första tillämpning av IFRS 9, upplysningar: IFRS 4 39J a – sista giltighetsdag 2021-01-01

ifrs-full

AtCostMember

member

Till anskaffningsvärde [member]

Detta element står för värderingar baserade på kostnader. Anskaffningsvärde är det belopp i likvida medel som erläggs eller det verkliga värdet för annan ersättning som lämnas vid förvärv av en tillgång vid tidpunkten för dess förvärv eller uppförande, eller, i tillämpliga fall, det belopp som hänförs till denna tillgång vid första redovisningstillfället i enlighet med de särskilda kraven i andra IFRS-standarder.

upplysningar: IAS 40 32A, upplysningar: IAS 41 50, upplysningar: IAS 41 55

ifrs-full

AtCostOrInAccordanceWithIFRS16WithinFairValueModelMember

member

Till anskaffningsvärdet eller i enlighet med IFRS 16 inom ramen för modellen med verkligt värde [member]

Detta element står för värderingar som baseras på kostnader eller IFRS 16 när modellen med verkligt värde allmänt används av företaget för att mäta tillgångsklasser. [Se: Till anskaffningsvärde [member]]

upplysningar: IAS 40 78

ifrs-full

AtFairValueMember

member

Till verkligt värde [member]

Detta element står för värderingar baserade på verkligt värde. Verkligt värde är det pris som vid värderingstidpunkten skulle erhållas vid försäljning av en tillgång eller betalas vid överlåtelse av en skuld genom en ordnad transaktion mellan marknadsaktörer.

upplysningar: IAS 40 32A, upplysningar: IAS 41 50, upplysningar: IFRS 13 93 a

ifrs-full

AuditorsRemuneration

X duration, debit

Ersättning till revisorer

Beloppet för de avgifter som betalas eller ska betalas till företagets revisorer.

allmän praxis: IAS 1 112 c

ifrs-full

AuditorsRemunerationAbstract

 

Ersättning till revisorer [abstract]

 

 

ifrs-full

AuditorsRemunerationForAuditServices

X duration, debit

Ersättning till revisorer för revisionstjänster

Beloppet för de avgifter som betalas eller ska betalas till företagets revisorer för revisionstjänster.

allmän praxis: IAS 1 112 c

ifrs-full

AuditorsRemunerationForOtherServices

X duration, debit

Ersättning till revisorer för andra tjänster

Beloppet för de avgifter som betalas eller ska betalas till företagets revisorer för tjänster som företaget inte redovisar separat i samma rapport eller not.

allmän praxis: IAS 1 112 c

ifrs-full

AuditorsRemunerationForTaxServices

X duration, debit

Ersättning till revisorer för skattetjänster

Beloppet för de avgifter som betalas eller ska betalas till företagets revisorer för skattetjänster.

allmän praxis: IAS 1 112 c

ifrs-full

AuthorisedCapitalCommitmentsButNotContractedFor

X instant, credit

Kapitalåtaganden som godkänts men inte avtalats

Beloppet för kapitalåtaganden som har godkänts av företaget men som företaget inte har ingått ett avtal om. [Se: Kapitalåtaganden]

allmän praxis: IAS 1 112 c

ifrs-full

AvailableforsaleFinancialAssetsAbstract

 

Finansiella tillgångar som kan säljas [abstract]

 

 

ifrs-full

AverageEffectiveTaxRate

X instant, credit

Genomsnittlig effektiv skattesats

Skattekostnad (skatteintäkt) dividerat med redovisat resultat. [Se: Redovisat resultat]

upplysningar: IAS 12 81 c ii

ifrs-full

AverageForeignExchangeRate

X.XX duration

Genomsnittlig valutakurs

Den genomsnittliga växelkurs som används av företaget. Valutakurs är den växlingskurs till vilken växling sker mellan två valutor.

allmän praxis: IAS 1 112 c

ifrs-full

AverageNumberOfEmployees

X.XX duration

Medelantalet anställda

Medelantalet personer som är anställda av företaget under en viss period.

allmän praxis: IAS 1 112 c

ifrs-full

AveragePriceOfHedgingInstrument

X.XX instant

Genomsnittligt pris för säkringsinstrument

Det genomsnittliga priset för ett säkringsinstrument. [Se: säkringsinstrument [member]]

upplysningar: IFRS 7 23B b

ifrs-full

AverageRateOfHedgingInstrument

X.XX instant

Genomsnittlig sats för säkringsinstrument

Den genomsnittliga satsen för ett säkringsinstrument. [Se: säkringsinstrument [member]]

upplysningar: IFRS 7 23B b

ifrs-full

BalancesOnCurrentAccountsFromCustomers

X instant, credit

Medel på checkkonton från kunder

Beloppet för medel på de kunders checkkonton som innehas av företaget.

allmän praxis: IAS 1 112 c

ifrs-full

BalancesOnDemandDepositsFromCustomers

X instant, credit

Medel i form av avistainlåning från kunder

Beloppet för medel på de kunders avistainlåning som innehas av företaget.

allmän praxis: IAS 1 112 c

ifrs-full

BalancesOnOtherDepositsFromCustomers

X instant, credit

Medel i form av andra inbetalningar från kunder

Beloppet för medel på kunders checkkonton som innehas av företaget och som företaget inte redovisar separat i samma rapport eller not.

allmän praxis: IAS 1 112 c

ifrs-full

BalancesOnTermDepositsFromCustomers

X instant, credit

Saldon på inlåningskonton med fast löptid från kunder

Beloppet för medel i form av inlåning med fast löptid från kunder som innehas av företaget.

allmän praxis: IAS 1 112 c

ifrs-full

BalancesWithBanks

X instant, debit

Banktillgodohavanden hos banker

Beloppet för kontanta medel som innehas hos banker.

allmän praxis: IAS 7 45

ifrs-full

BankAcceptanceAssets

X instant, debit

Tillgångar i form av bankaccepter

Beloppet för bankaccepter som redovisas som tillgångar.

allmän praxis: IAS 1 55

ifrs-full

BankAcceptanceLiabilities

X instant, credit

Skulder i form av bankaccepter

Beloppet för bankaccepter som redovisas som skulder.

allmän praxis: IAS 1 55

ifrs-full

BankAndSimilarCharges

X duration, debit

Bankavgifter och liknande avgifter

De bankavgifter och liknande avgifter som företaget redovisar som en utgift.

allmän praxis: IAS 1 112 c

ifrs-full

BankBalancesAtCentralBanksOtherThanMandatoryReserveDeposits

X instant, debit

Andra banktillgodohavanden vid centralbanker än obligatorisk kassakravsinlåning

Det belopp för andra banktillgodohavanden än obligatorisk kassakravsinlåning som innehas hos centralbanker. [Se: Obligatorisk kassakravsinlåning på centralbanker]

allmän praxis: IAS 1 112 c

ifrs-full

BankBorrowingsUndiscountedCashFlows

X instant, credit

Upplåning från banker, odiskonterade kassaflöden

Beloppet för avtalade odiskonterade kassaflöden i förhållande till upplåning från banker. [Se: Upplåning]

exempel: IFRS 7 B11D, exempel: IFRS 7 IG31A

ifrs-full

BankDebtInstrumentsHeld

X instant, debit

Innehav av bankskuldinstrument

Värdet på skuldinstrument som innehas av företaget vilka utfärdades av en bank. [Se: Skuldebrev]

allmän praxis: IAS 1 112 c

ifrs-full

BankingArrangementsClassifiedAsCashEquivalents

X instant, debit

Andra överenskommelser med banker, klassificerade som likvida medel

En klassificering av likvida medel som utgörs av överenskommelser med banker som företaget inte redovisar separat i samma rapport eller not. [Se: Likvida medel]

allmän praxis: IAS 7 45

ifrs-full

BankOverdraftsClassifiedAsCashEquivalents

X instant, credit

Bankövertrasseringar

Det belopp som har tagits ut från ett konto utöver befintliga kontanta medel. Detta anses utgöra en kortfristig kreditförlängning från bankens sida. [Se: Likvida medel]

allmän praxis: IAS 7 45

ifrs-full

BasicAndDilutedEarningsLossPerShare

X.XX duration

Resultat (förlust) per aktie före och efter utspädning

Beloppet för resultat per aktie när värderingarna före och efter utspädning är samma. [Se: Resultat (förlust) per aktie före utspädning; Resultat (förlust) per aktie efter utspädning]

allmän praxis: IAS 1 85

ifrs-full

BasicAndDilutedEarningsLossPerShareFromContinuingOperations

X.XX duration

Resultat (förlust) per aktie före och efter utspädning från kvarvarande verksamheter.

Resultat (förlust) per aktie före och efter utspädning från kvarvarande verksamheter. [Se: Resultat (förlust) per aktie före och efter utspädning]

allmän praxis: IAS 1 85

ifrs-full

BasicAndDilutedEarningsLossPerShareFromContinuingOperationsIncludingNetMovementInRegulatoryDeferralAccountBalancesAndNetMovementInRelatedDeferredTax

X.XX duration

Resultat (förlust) per aktie före och efter utspädning från kvarvarande verksamheter, inklusive nettoförändring i saldona på konton för uppskjuten reglering och nettoförändring i hänförlig uppskjuten skatt

Resultat (förlust) per aktie före och efter utspädning från kvarvarande verksamheter som omfattar nettoförändringen i saldona på konton för uppskjuten reglering och nettoförändringen i hänförlig uppskjuten skatt. [Se: Resultat (förlust) per aktie före och efter utspädning; Nettoförändring i saldona på konton för uppskjuten reglering hänförliga till resultat och nettoförändring i hänförlig uppskjuten skatt; Kvarvarande verksamheter [member]]

upplysningar: IFRS 14 26

ifrs-full

BasicAndDilutedEarningsLossPerShareFromDiscontinuedOperations

X.XX duration

Resultat per aktie före och efter utspädning från avvecklade verksamheter

Resultat per aktie före och efter utspädning från avvecklade verksamheter. [Se: Resultat (förlust) per aktie före och efter utspädning]

allmän praxis: IAS 1 85

ifrs-full

BasicAndDilutedEarningsLossPerShareFromDiscontinuedOperationsIncludingNetMovementInRegulatoryDeferralAccountBalancesAndNetMovementInRelatedDeferredTax

X.XX duration

Resultat per aktie före och efter utspädning från avvecklade verksamheter, inklusive nettoförändring i saldona på konton för uppskjuten reglering och nettoförändring i hänförlig uppskjuten skatt

Resultat per aktie före och efter utspädning från avvecklade verksamheter som omfattar nettoförändringen i saldona på konton för uppskjuten reglering och nettoförändringen i hänförlig uppskjuten skatt. [Se: Resultat (förlust) per aktie före och efter utspädning; Nettoförändring i saldona på konton för uppskjuten reglering hänförliga till resultat och nettoförändring i hänförlig uppskjuten skatt; Avvecklade verksamheter [member]]

upplysningar: IFRS 14 26

ifrs-full

BasicAndDilutedEarningsLossPerShareIncludingNetMovementInRegulatoryDeferralAccountBalancesAndNetMovementInRelatedDeferredTax

X.XX duration

Resultat per aktie före och efter utspädning, inklusive nettoförändring i saldona på konton för uppskjuten reglering och nettoförändring i hänförlig uppskjuten skatt

Resultat (förlust) per aktie före och efter utspädning, inklusive nettoförändringen i saldona på konton för uppskjuten reglering och nettoförändringen i hänförlig uppskjuten skatt. [Se: Resultat (förlust) per aktie före och efter utspädning; Nettoförändring i saldona på konton för uppskjuten reglering hänförliga till resultat och nettoförändring i hänförlig uppskjuten skatt]

upplysningar: IFRS 14 26

ifrs-full

BasicAndDilutedEarningsPerShareAbstract

 

Resultat (förlust) per aktie före och efter utspädning [abstract]

 

 

ifrs-full

BasicEarningsLossPerShare

X.XX duration

Resultat (förlust) per aktie före utspädning

Beloppet för vinst (förlust) hänförlig till innehavare av stamaktier i moderföretaget (täljaren), dividerat med det vägda genomsnittliga antalet utestående stamaktier (nämnaren) under perioden.

upplysningar: IAS 33 66

ifrs-full

BasicEarningsLossPerShareFromContinuingOperations

X.XX duration

Resultat (förlust) per aktie före utspädning från kvarvarande verksamheter

Resultat (förlust) per aktie före utspädning från kvarvarande verksamheter. [Se: Resultat (förlust) per aktie före utspädning; Kvarvarande verksamheter [member]]

upplysningar: IAS 33 66

ifrs-full

BasicEarningsLossPerShareFromContinuingOperationsIncludingNetMovementInRegulatoryDeferralAccountBalancesAndNetMovementInRelatedDeferredTax

X.XX duration

Resultat (förlust) per aktie före utspädning från kvarvarande verksamheter, inklusive nettoförändring i saldona på konton för uppskjuten reglering och nettoförändring i hänförlig uppskjuten skatt

Resultat (förlust) per aktie före utspädning från kvarvarande verksamheter, som inbegriper nettoförändringen i saldona på konton för uppskjuten reglering och nettoförändringen i relaterad uppskjuten skatt. [Se: Resultat (förlust) per aktie före utspädning; Nettoförändring i saldona på konton för uppskjuten reglering hänförliga till resultat och nettoförändring i hänförlig uppskjuten skatt; Kvarvarande verksamheter [member]]

upplysningar: IFRS 14 26

ifrs-full

BasicEarningsLossPerShareFromDiscontinuedOperations

X.XX duration

Resultat per aktie före utspädning från avvecklade verksamheter

Resultat per aktie före utspädning från avvecklade verksamheter. [Se: Resultat (förlust) per aktie före utspädning; Avvecklade verksamheter [member]]

upplysningar: IAS 33 68

ifrs-full

BasicEarningsLossPerShareFromDiscontinuedOperationsIncludingNetMovementInRegulatoryDeferralAccountBalancesAndNetMovementInRelatedDeferredTax

X.XX duration

Resultat per aktie före utspädning från avvecklade verksamheter, inklusive nettoförändring i saldona på konton för uppskjuten reglering och nettoförändring i hänförlig uppskjuten skatt

Resultat per aktie före utspädning från avvecklade verksamheter, som inbegriper nettoförändring i saldona på konton för uppskjuten reglering och nettoförändring i hänförlig uppskjuten skatt. [Se: Resultat (förlust) per aktie före utspädning; Nettoförändring i saldona på konton för uppskjuten reglering hänförliga till resultat och nettoförändring i hänförlig uppskjuten skatt; Avvecklade verksamheter [member]]

upplysningar: IFRS 14 26

ifrs-full

BasicEarningsLossPerShareIncludingNetMovementInRegulatoryDeferralAccountBalancesAndNetMovementInRelatedDeferredTax

X.XX duration

Resultat per aktie före utspädning, inklusive nettoförändring i saldona på konton för uppskjuten reglering och nettoförändring i hänförlig uppskjuten skatt

Resultat per aktie före utspädning, som inbegriper nettoförändringen i saldona på konton för uppskjuten reglering och nettoförändringen i hänförlig uppskjuten skatt. [Se: Resultat (förlust) per aktie före utspädning; Nettoförändring i saldona på konton för uppskjuten reglering hänförliga till resultat och nettoförändring i hänförlig uppskjuten skatt]

upplysningar: IFRS 14 26

ifrs-full

BasicEarningsPerShareAbstract

 

Resultat per aktie före utspädning [abstract]

 

 

ifrs-full

BasisForAttributingRevenuesFromExternalCustomersToIndividualCountries

text

Beskrivning av på vilken grund intäkter från externa kunder är hänförliga till enskilda länder

Beskrivningen av på vilken grund intäkter från externa kunder är hänförliga till enskilda länder. [Se: Intäkter]

upplysningar: IFRS 8 33 a

ifrs-full

BearerBiologicalAssetsMember

member

Producerande biologiska tillgångar [member]

Detta element står för producerande biologiska tillgångar. Producerande biologiska tillgångar är biologiska tillgångar förutom biologiska tillgångar som kan konsumeras. [Se: Biologiska tillgångar; Biologiska tillgångar som kan konsumeras [member]]

exempel: IAS 41 43

ifrs-full

BearerPlants

X instant, debit

Producerande växter

Beloppet för materiella anläggningstillgångar som motsvarar producerande växter. Producerande växter är levande växter som a) används vid produktion eller tillhandahållande av jord- och skogsbruksprodukter, b) som förväntas producera under mer än en period, och c) beträffande vilken sannolikheten för att den ska säljas som jord- och skogsbruksprodukt är ytterst liten, utom enstaka försäljning som restprodukt. [Se: Materiella anläggningstillgångar]

exempel: IAS 16 37 i

ifrs-full

BearerPlantsMember

member

Producerande växter [member]

Detta element står för en klass av materiella anläggningstillgångar som motsvarar producerande växter. Producerande växter är levande växter som a) används vid produktion eller tillhandahållande av jord- och skogsbruksprodukter, b) som förväntas producera under mer än en period, och c) beträffande vilken sannolikheten för att den ska säljas som jord- och skogsbruksprodukt är ytterst liten, utom enstaka försäljning som restprodukt. [Se: Materiella anläggningstillgångar]

exempel: IAS 16 37 i

ifrs-full

BenefitsPaidOrPayable

X duration, debit

Erlagd och erhållen ersättning

Värdet på de ersättningar som erlagts eller erhållits för pensionsstiftelser.

upplysningar: IAS 26 35 b v

ifrs-full

BestEstimateAtAcquisitionDateOfContractualCashFlowsNotExpectedToBeCollectedForAcquiredReceivables

X instant, debit

Bästa uppskattning per förvärvstidpunkt för de avtalade kassaflöden som inte väntas bli uppburna för erhållna fordringar

Den bästa uppskattningen per förvärvstidpunkten för de avtalade kassaflöden som inte väntas bli uppburna för erhållna fordringar som förvärvats i rörelseförvärv. [Se: Rörelseförvärv [member]]

upplysningar: IFRS 3 B64 h iii

ifrs-full

BiologicalAssets

X instant, debit

Biologiska tillgångar

Mängden levande djur eller växter som redovisas som tillgångar.

upplysningar: IAS 1 54 f, upplysningar: IAS 41 50, exempel: IAS 41 43

ifrs-full

BiologicalAssetsAgeMember

member

Biologiska tillgångar, ålder [member]

Detta element står för alla biologiska tillgångar när de delas upp per ålder. Det utgör även standardvärdet för axeln ’Biologiska tillgångar per ålder’, om inget annat element används. [Se: Biologiska tillgångar]

exempel: IAS 41 43

ifrs-full

BiologicalAssetsAxis

axis

Biologiska tillgångar [axis]

Axeln i en tabell anger förhållandet mellan domänelementen eller kategorierna i tabellen och posterna eller begreppen som kompletterar tabellen.

allmän praxis: IAS 41 50

ifrs-full

BiologicalAssetsByAgeAxis

axis

Biologiska tillgångar per ålder [axis]

Axeln i en tabell anger förhållandet mellan domänelementen eller kategorierna i tabellen och posterna eller begreppen som kompletterar tabellen.

exempel: IAS 41 43

ifrs-full

BiologicalAssetsByGroupAxis

axis

Biologiska tillgångar per grupp [axis]

Axeln i en tabell anger förhållandet mellan domänelementen eller kategorierna i tabellen och posterna eller begreppen som kompletterar tabellen.

upplysningar: IAS 41 41

ifrs-full

BiologicalAssetsByTypeAxis

axis

Biologiska tillgångar per typ [axis]

Axeln i en tabell anger förhållandet mellan domänelementen eller kategorierna i tabellen och posterna eller begreppen som kompletterar tabellen.

exempel: IAS 41 43

ifrs-full

BiologicalAssetsGroupMember

member

Biologiska tillgångar, grupp [member]

Detta element står för alla biologiska tillgångar när de delas upp per grupp. Det utgör även standardvärdet för axeln ’Biologiska tillgångar per grupp’, om inget annat element används. [Se: Biologiska tillgångar]

upplysningar: IAS 41 41

ifrs-full

BiologicalAssetsMember

member

Biologiska tillgångar [member]

Detta element står för levande djur eller växter. Det utgör även standardvärdet för axeln ’Biologiska tillgångar’, om inget annat element används.

allmän praxis: IAS 41 50

ifrs-full

BiologicalAssetsPledgedAsSecurityForLiabilities

X instant, debit

Biologiska tillgångar ställda som säkerhet för skulder

Värdet på biologiska tillgångar ställda som säkerhet för skulder. [Se: Biologiska tillgångar]

upplysningar: IAS 41 49 a

ifrs-full

BiologicalAssetsTypeMember

member

Biologiska tillgångar, typ [member]

Detta element står för alla biologiska tillgångar när de delas upp per typ. Det utgör även standardvärdet för axeln ’Biologiska tillgångar per typ’, om inget annat element används. [Se: Biologiska tillgångar]

exempel: IAS 41 43

ifrs-full

BiologicalAssetsWhoseTitleIsRestricted

X instant, debit

Biologiska tillgångar för vilka äganderätten är inskränkt

Värdet på biologiska tillgångar för vilka äganderätten är inskränkt. [Se: Biologiska tillgångar]

upplysningar: IAS 41 49 a

ifrs-full

BondsIssued

X instant, credit

Emitterade obligationer

Värdet på de obligationer som emitteras av företaget.

allmän praxis: IAS 1 112 c

ifrs-full

BondsIssuedUndiscountedCashFlows

X instant, credit

Emitterade obligationer, ej diskonterade utbetalningar

Beloppet för avtalade odiskonterade kassaflöden i förhållande till emitterade obligationer. [Se: Emitterade obligationer]

exempel: IFRS 7 B11D, exempel: IFRS 7 IG31A

ifrs-full

BorrowingCostsAbstract

 

Lånekostnader [abstract]

 

 

ifrs-full

BorrowingCostsCapitalised

X duration

Aktiverade låneutgifter

De räntekostnader och andra kostnader som ett företag ådrar sig i samband med upplåning av medel som direkt kan tillskrivas förvärv, konstruktion eller produktion av en kvalificerad tillgång och som ingår i kostnaden för den tillgången.

upplysningar: IAS 23 26 a

ifrs-full

BorrowingCostsIncurred

X duration

Uppkomna lånekostnader

Beloppet för ränta och andra kostnader som uppkommer när ett företag lånar kapital.

allmän praxis: IAS 1 112 c

ifrs-full

BorrowingCostsRecognisedAsExpense

X duration, debit

Lånekostnader som redovisas som utgifter

Beloppet för ränta och andra kostnader som uppkommer när ett företag lånar kapital som redovisas som en utgift.

allmän praxis: IAS 1 112 c

ifrs-full

Borrowings

X instant, credit

Upplåning

Värdet för utestående medel som företaget är skyldigt att återbetala.

allmän praxis: IAS 1 55

ifrs-full

BorrowingsAbstract

 

Upplåning [abstract]

 

 

ifrs-full

BorrowingsAdjustmentToInterestRateBasis

X.XX instant

Upplåning, justerad för räntesats

Justering för den räntesats (referenssats) som används för beräkning av ränta för upplåning. [Se: Upplåning]

allmän praxis: IFRS 7 7

ifrs-full

BorrowingsByNameAxis

axis

Upplåning per namn [axis]

Axeln i en tabell anger förhållandet mellan domänelementen eller kategorierna i tabellen och posterna eller begreppen som kompletterar tabellen.

allmän praxis: IFRS 7 7

ifrs-full

BorrowingsByNameMember

member

Upplåning per namn [member]

Detta element står för all upplåning när den delas upp per namn. Det utgör även standardvärdet för axeln ’Upplåning per namn’, om inget annat element används. [Se: Upplåning]

allmän praxis: IFRS 7 7

ifrs-full

BorrowingsByTypeAbstract

 

Upplåning per typ [abstract]

 

 

ifrs-full

BorrowingsInterestRate

X.XX instant

Upplåning, ränta

Räntan för upplåning. [Se: Upplåning]

allmän praxis: IFRS 7 7

ifrs-full

BorrowingsInterestRateBasis

text

Upplåning, räntesats

Den räntesats (referenssats) som används för beräkning av ränta på upplåning. [Se: Upplåning]

allmän praxis: IFRS 7 7

ifrs-full

BorrowingsMaturity

text

Upplåning, löptid

Upplåningens löptid. [Se: Upplåning]

allmän praxis: IFRS 7 7

ifrs-full

BorrowingsOriginalCurrency

text

Upplåning, ursprungsvaluta

Den valuta i vilken upplåningen är noterad. [Se: Upplåning]

allmän praxis: IFRS 7 7

ifrs-full

BorrowingsRecognisedAsOfAcquisitionDate

X instant, credit

Upplåning som redovisas per förvärvstidpunkten

Det belopp som redovisas per förvärvstidpunkten för upplåning som övertagits i ett rörelseförvärv. [Se: Upplåning; Rörelseförvärv [member]]

allmän praxis: IFRS 3 B64 i

ifrs-full

BottomOfRangeMember

member

Lägsta klass [member]

Detta element står för lägsta klass.

exempel: IFRS 13 IE63, exempel: IFRS 13 B6, upplysningar: IFRS 14 33 b, upplysningar: IFRS 17 120 – ikraftträdande 2021-01-01, upplysningar: IFRS 2 45 d, allmän praxis: IFRS 7 7

ifrs-full

BrandNames

X instant, debit

Namn på varumärken

Värdet för immateriella tillgångar som utgör rättigheter för en grupp inbördes kompletterande tillgångar, som det inregistrerade varumärket (servicemärket) och motsvarande handelsnamn, modeller, recept och know-how. [Se: Immateriella tillgångar andra än goodwill]

exempel: IAS 38 119 a

ifrs-full

BrandNamesMember

member

Namn på varumärken [member]

Detta element står för en klass av immateriella tillgångar som utgör rättigheter för en grupp inbördes kompletterande tillgångar, som det inregistrerade varumärket (servicemärket) och motsvarande handelsnamn, modeller, recept och know-how. [Se: Immateriella tillgångar andra än goodwill]

exempel: IAS 38 119 a

ifrs-full

BroadcastingRightsMember

member

Sändningsrättigheter [member]

Detta element står för sändningsrättigheter.

allmän praxis: IAS 38 119

ifrs-full

BrokerageFeeExpense

X duration, debit

Utgifter för mäklararvoden

Det utgiftsbelopp som redovisas för mäklararvoden som tas ut av företaget.

allmän praxis: IAS 1 112 c

ifrs-full

BrokerageFeeIncome

X duration, credit

Intäkter för mäklararvoden

Det intäktsbelopp som redovisas för mäklararvoden som företaget tar ut.

allmän praxis: IAS 1 112 c

ifrs-full

Byggnader

X instant, debit

Byggnader

Värdet på materiella anläggningstillgångar i form av avskrivningsbara byggnader och liknande strukturer för användning i verksamheten. [Se: Materiella anläggningstillgångar]

allmän praxis: IAS 16 37

ifrs-full

BuildingsMember

member

Byggnader [member]

Detta element står för en klass av materiella anläggningstillgångar som utgör avskrivningsbara byggnader och liknande strukturer för användning i verksamheten. [Se: Materiella anläggningstillgångar]

allmän praxis: IAS 16 37

ifrs-full

BusinessCombinationsAxis

axis

Rörelseförvärv [axis]

Axeln i en tabell anger förhållandet mellan domänelementen eller kategorierna i tabellen och posterna eller begreppen som kompletterar tabellen.

upplysningar: IFRS 3 B64

ifrs-full

BusinessCombinationsMember

member

Rörelseförvärv [member]

Detta element står för transaktioner eller andra händelser i vilka en förvärvare erhåller det bestämmande inflytandet i en eller flera verksamheter/rörelser. Transaktioner mellan jämbördiga parter är också rörelseförvärv såsom termen används i IFRS 3.

upplysningar: IFRS 3 B64

ifrs-full

CancellationOfTreasuryShares

X duration, credit

Annullering av egna aktier

Värdet för egna aktier som annullerats under perioden. [Se: Egna aktier]

allmän praxis: IAS 1 106 d

ifrs-full

CapitalCommitments

X instant, credit

Kapitalåtaganden

Värdet på framtida kapitalåtaganden som företaget har åtagit sig.

allmän praxis: IAS 1 112 c

ifrs-full

CapitalCommitmentsAbstract

 

Kapitalåtaganden [abstract]

 

 

ifrs-full

CapitalisationRateMeasurementInputMember

member

Räntesats för aktivering, värderingsindata [member]

Detta element står för en räntesats för aktivering som används som värderingsindata.

exempel: IFRS 13 93 d, exempel: IFRS 13 IE63

ifrs-full

CapitalisationRateOfBorrowingCostsEligibleForCapitalisation

X.XX duration

Räntesats för låneutgifter som inräknas i anskaffningsvärdet

Det vägda genomsnittet av företagets ränteutgifter och andra utgifter som det ådrar sig när det lånar kapital som är tillämpligt på företagets utestående lån under perioden, exklusive låneutgifter som är hänförliga till lån som upptagits särskilt i syfte att förvärva en tillgång för vilken låneutgifter kan aktiveras. [Se: Vägt genomsnitt [member]; Upplåning]

upplysningar: IAS 23 26 b

ifrs-full

CapitalisedDevelopmentExpenditureMember

member

Aktiverade utvecklingsutgifter [member]

Detta element står för en klass av immateriella tillgångar som uppkommer från utvecklingsutgifter som har aktiverats innan kommersiell produktion eller användning inleds. En immateriell tillgång ska redovisas endast om företaget kan påvisa att samtliga nedanstående förutsättningar är uppfyllda: a) Det är tekniskt möjligt för företaget att färdigställa den immateriella tillgången så att den kan användas eller säljas. b) Företagets avsikt är att färdigställa den immateriella tillgången och använda eller sälja den. c) Företaget har förutsättningar att använda eller sälja den immateriella tillgången. d) Företaget visar hur den immateriella tillgången kommer att generera sannolika framtida ekonomiska fördelar. Företaget kan bland annat påvisa att det finns en marknad för det som produceras med den immateriella tillgången eller för den immateriella tillgången som sådan, eller, om tillgången är avsedd att användas internt, dess användbarhet. e) Det finns adekvata tekniska, ekonomiska och andra resurser för att fullfölja utvecklingen och för att använda eller sälja den immateriella tillgången. Företaget kan på ett tillförlitligt sätt beräkna de utgifter som är hänförliga till den immateriella tillgången under dess utveckling.

allmän praxis: IAS 38 119

ifrs-full

CapitalRedemptionReserve

X instant, credit

Kapitalreserv för inlösen

En komponent i eget kapital som utgör reserven för inlösen av företagets egna aktier.

allmän praxis: IAS 1 55

ifrs-full

CapitalRedemptionReserveMember

member

Kapitalreserv för inlösen [member]

Detta element står för en komponent i eget kapital som utgör reserven för inlösen av företagets egna aktier.

allmän praxis: IAS 1 108

ifrs-full

CapitalRequirementsAxis

axis

Kapitalkrav [axis]

Axeln i en tabell anger förhållandet mellan domänelementen eller kategorierna i tabellen och posterna eller begreppen som kompletterar tabellen.

upplysningar: IAS 1 136

ifrs-full

CapitalRequirementsMember

member

Kapitalkrav [member]

Detta element står för de kapitalkrav som företaget omfattas av. Det utgör även standardvärdet för axeln ’Kapitalkrav’, om inget annat element används.

upplysningar: IAS 1 136

ifrs-full

CapitalReserve

X instant, credit

Kapitalreserv

En komponent i eget kapital som utgör kapitalreserverna.

allmän praxis: IAS 1 55

ifrs-full

CapitalReserveMember

member

Kapitalreserv [member]

Detta element står för en del av det egna kapitalet som utgör kapitalreserver.

allmän praxis: IAS 1 108

ifrs-full

CarryingAmountAccumulatedDepreciationAmortisationAndImpairmentAndGrossCarryingAmountAxis

axis

Redovisat värde, ackumulerade avskrivningar och nedskrivningar samt redovisat bruttovärde [axis]

Axeln i en tabell anger förhållandet mellan domänelementen eller kategorierna i tabellen och posterna eller begreppen som kompletterar tabellen.

upplysningar: IAS 16 73 d vii, upplysningar: IAS 16 73 e, upplysningar: IAS 38 118 c, upplysningar: IAS 38 118 e, upplysningar: IAS 40 76, upplysningar: IAS 40 79 c, upplysningar: IAS 40 79 d vii, upplysningar: IAS 41 50, upplysningar: IAS 41 54 f, upplysningar: IFRS 3 B67 d, upplysningar: IFRS 7 35H, upplysningar: IFRS 7 35I, allmän praxis: IFRS 7 IG29 – sista giltighetsdag 2021-01-01, allmän praxis: IFRS 7 37 b – sista giltighetsdag 2021-01-01

ifrs-full

CarryingAmountMember

member

Redovisat värde [member]

Detta element står för det belopp till vilket en tillgång redovisas i rapporten över finansiell ställning första gången (före avdrag för ackumulerad avskrivning och ackumulerad nedskrivning på tillgången). Det utgör även standardvärdet för axeln ’Redovisat värde, ackumulerade avskrivningar och nedskrivningar samt redovisat bruttovärde’ om inget annat element används. [Se: Avskrivningar; Nedskrivning]

upplysningar: IAS 16 73 e, upplysningar: IAS 38 118 e, upplysningar: IAS 40 76, upplysningar: IAS 40 79 d vii, upplysningar: IAS 41 50, upplysningar: IFRS 3 B67 d, upplysningar: IFRS 7 35H, upplysningar: IFRS 7 35I, exempel: IFRS 7 IG29 a – sista giltighetsdag 2021-01-01, exempel: IFRS 7 37 b – sista giltighetsdag 2021-01-01

ifrs-full

Cash

X instant, debit

Kassa

Beloppet för kassamedel samt disponibla tillgodohavanden hos banker och motsvarande institut. [Se: Kassabehållning]

allmän praxis: IAS 7 45

ifrs-full

CashAbstract

 

Likvida medel [abstract]

 

 

ifrs-full

CashAdvancesAndLoansFromRelatedParties

X duration, debit

Likviditetsförskott och lån från närstående parter

Kassainflödet från likviditetsförskott och lån från närstående parter. [Se: Närstående parter [member]; Mottagna förskott]

allmän praxis: IAS 7 17

ifrs-full

CashAdvancesAndLoansMadeToOtherPartiesClassifiedAsInvestingActivities

X duration, credit

Utbetalning av förskott och lån till utomstående, klassificerade som investeringsverksamheter

Beloppet för utbetalningar av förskott och lån till utomstående (med undantag för dylika betalningar av finansiella institut), klassificerade som investeringsverksamheter.

exempel: IAS 7 16 e

ifrs-full

CashAdvancesAndLoansMadeToRelatedParties

X duration, credit

Likviditetsförskott och lån till närstående parter

Kassautflödet för lån och förskott till närstående parter. [Se: Närstående parter [member]]

allmän praxis: IAS 7 16

ifrs-full

CashAndBankBalancesAtCentralBanks

X instant, debit

Kontanta medel och kassabehållning hos centralbanker

Beloppet för kontanta medel och kassabehållning hos centralbanker.

allmän praxis: IAS 1 55

ifrs-full

CashAndCashEquivalents

X instant, debit

Likvida medel

Beloppet för in- och utflöden av likvida medel tillsammans med kortfristiga, likvida placeringar som lätt kan omvandlas till ett känt belopp av kassa och bank och som är utsatta för endast en obetydlig risk för värdefluktuationer. [Se: Kassa; Likvida medel]

upplysningar: IAS 1 54 i, upplysningar: IAS 7 45, upplysningar: IFRS 12 B13 a

ifrs-full

CashAndCashEquivalentsAbstract

 

Likvida medel [abstract]

 

 

ifrs-full

CashAndCashEquivalentsAmountContributedToFairValueOfPlanAssets

X instant, debit

Likvida medel, andel av förvaltningstillgångarnas verkliga värde

Det belopp som likvida medel bidrar med till det verkliga värdet för tillgångar i förmånsbestämda planer. [Se: Likvida medel; Förvaltningstillgångar, till verkligt värde; Förmånsbestämda planer [member]]

exempel: IAS 19 142 a

ifrs-full

CashAndCashEquivalentsClassifiedAsPartOfDisposalGroupHeldForSale

X instant, debit

Likvida medel klassificerade som del av en avyttringsgrupp som innehas för försäljning

Beloppet för likvida medel som är klassificerade som en del av en avyttringsgrupp som innehas för försäljning. [Se: Likvida medel; Avyttringsgrupper klassificerade som att de innehas för försäljning [member]]

allmän praxis: IAS 7 45

ifrs-full

CashAndCashEquivalentsHeldByEntityUnavailableForUseByGroup

X instant, debit

Likvida medel som innehas av ett företag som inte finns tillgängliga för användning av koncernen

Beloppet för likvida medel av betydande omfattning som inte är tillgängliga för användning av koncernen. [Se: Likvida medel]

upplysningar: IAS 7 48

ifrs-full

CashAndCashEquivalentsIfDifferentFromStatementOfFinancialPosition

X instant, debit

Likvida medel om de skiljer sig från rapporten över finansiell ställning

Beloppet för likvida medel i rapporten över kassaflöden om det skiljer sig från beloppet för likvida medel i rapporten över finansiell ställning. [Se: Likvida medel]

allmän praxis: IAS 7 45

ifrs-full

CashAndCashEquivalentsIfDifferentFromStatementOfFinancialPositionAbstract

 

Likvida medel om de skiljer sig från rapporten över finansiell ställning [abstract]

 

 

ifrs-full

CashAndCashEquivalentsInSubsidiaryOrBusinessesAcquiredOrDisposed2013

X duration, debit

Likvida medel i dotterföretag eller företag som förvärvats respektive avyttrats

Beloppet för likvida medel i dotterföretag eller andra verksamheter över vilka bestämmande inflytande erhålls eller förloras. [Se: Dotterföretag [member]; Likvida medel]

upplysningar: IAS 7 40 c

ifrs-full

CashAndCashEquivalentsRecognisedAsOfAcquisitionDate

X instant, debit

Likvida medel som redovisas per förvärvstidpunkt

Det belopp som redovisas per förvärvstidpunkten för likvida medel som förvärvats i ett rörelseförvärv. [Se: Likvida medel; Rörelseförvärv [member]]

allmän praxis: IFRS 3 B64 i

ifrs-full

CashCollateralPledgedSubjectToEnforceableMasterNettingArrangementOrSimilarAgreementNotSetOffAgainstFinancialLiabilities

X instant, debit

Pantsatt kontantsäkerhet som omfattas av ett rättsligt bindande ramavtal om nettning eller ett liknande avtal som inte avräknas mot finansiella skulder

Värdet på en pantsatt kontantsäkerhet som omfattas av ett rättsligt bindande ramavtal om nettning eller ett liknande avtal och som inte avräknas mot finansiella skulder. [Se: Finansiella skulder]

exempel: IFRS 7 IG40D, exempel: IFRS 7 13C d ii

ifrs-full

CashCollateralReceivedSubjectToEnforceableMasterNettingArrangementOrSimilarAgreementNotSetOffAgainstFinancialAssets

X instant, credit

Mottagen kontantsäkerhet som omfattas av ett rättsligt bindande ramavtal om nettning eller ett liknande avtal som inte avräknas mot finansiella tillgångar

Värdet på en mottagen kontantsäkerhet som omfattas av ett rättsligt bindande ramavtal om nettning eller ett liknande avtal och som inte avräknas mot finansiella tillgångar. [Se: Finansiella tillgångar]

exempel: IFRS 7 IG40D, exempel: IFRS 7 13C d ii

ifrs-full

CashEquivalents

X instant, debit

Likvida medel

Beloppet för kortfristiga, likvida placeringar som lätt kan omvandlas till ett känt belopp av kassa och bank och som är utsatta för endast en obetydlig risk för värdefluktuationer.

allmän praxis: IAS 7 45

ifrs-full

CashEquivalentsAbstract

 

Likvida medel [abstract]

 

 

ifrs-full

CashFlowHedgesAbstract

 

Kassaflödessäkringar [abstract]

 

 

ifrs-full

CashFlowHedgesMember

member

Kassaflödessäkringar [member]

Detta element står för säkringar av exponeringen för variationer i kassaflöden som a) är hänförliga till en viss risk som är kopplad till en redovisad tillgång eller skuld (såsom alla eller vissa framtida räntebetalningar på en skuld med rörlig ränta) eller en mycket sannolik prognostiserad transaktion, och b) kan påverka resultatet. [Se: Säkringar [member]]

upplysningar: IAS 39 86 b, upplysningar: IFRS 7 24A, upplysningar: IFRS 7 24B, upplysningar: IFRS 7 24C

ifrs-full

CashFlowsFromContinuingAndDiscontinuedOperationsAbstract

 

Kassaflöden från kvarvarande och avvecklade verksamheter [abstract]

 

 

ifrs-full

CashFlowsFromLosingControlOfSubsidiariesOrOtherBusinessesClassifiedAsInvestingActivities

X duration, debit

Kassaflöden till följd av förlust av bestämmande inflytande över dotterföretag eller andra verksamheter, klassificerade som investeringsverksamheter

Sammanlagda kassaflöden till följd av förlust av bestämmande inflytande över dotterföretag eller andra verksamheter, klassificerade som investeringsverksamheter. [Se: Dotterföretag [member]]

upplysningar: IAS 7 39

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInDecreaseIncreaseInRestrictedCashAndCashEquivalents

X duration, debit

Minskningar (ökningar) i kassaflöden från (som används i) bundna likvida medel

Kassaflöden (kassautflöden) på grund av en minskning (ökning) i bundna likvida medel. [Se: Bundna likvida medel]

allmän praxis: IAS 7 16

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInDecreaseIncreaseInShorttermDepositsAndInvestments

X duration, debit

Minskningar (ökningar) av kassaflöden från (som används i) kortsiktig inlåning och kortsiktiga investeringar

Kassaflöden (kassautflöden) på grund av en minskning (ökning) i kortsiktig inlåning och kortsiktiga investeringar.

allmän praxis: IAS 7 16

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInExplorationForAndEvaluationOfMineralResourcesClassifiedAsInvestingActivities

X duration, debit

Kassaflöden från (som används i) prospektering och utvärdering av mineraltillgångar, klassificerade som investeringsverksamheter

Kassaflöden från (som används i) prospektering av mineraltillgångar, däribland mineraler, olja, naturgas och andra liknande icke-förnybara naturtillgångar, efter det att företaget har erhållit lagliga rättigheter att prospektera ett visst område, samt fastställandet av den tekniska möjligheten och kommersiella genomförbarheten i att utvinna en mineraltillgång, klassificerade som investeringsverksamheter.

upplysningar: IFRS 6 24 b

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInExplorationForAndEvaluationOfMineralResourcesClassifiedAsOperatingActivities

X duration, debit

Kassaflöden från (som används i) prospektering och utvärdering av mineraltillgångar, klassificerade som löpande verksamhet

Kassaflöden från (som används i) prospekterings- och utvärderingsutgifter Utgifter som ett företag ådragit sig i samband med prospekteringen samt utvärderingen av mineraltillgångar innan den tekniska möjligheten och kommersiella genomförbarheten i att utvinna en mineraltillgång kan påvisas, som klassificeras som löpande verksamhet.

upplysningar: IFRS 6 24 b

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInFinancingActivities

X duration, debit

Kassaflöden från (som används i) finansieringsverksamhet

Kassaflöden från (som används i) finansieringsverksamhet som utgörs av åtgärder som medför förändringar i storleken på och sammansättningen av företagets eget kapital och upplåning.

upplysningar: IAS 7 10, upplysningar: IAS 7 50 d

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInFinancingActivitiesAbstract

 

Kassaflöden från (som används i) finansieringsverksamhet [abstract]

 

 

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInFinancingActivitiesContinuingOperations

X duration, debit

Kassaflöden från (som används i) finansieringsverksamhet, kvarvarande verksamheter

Kassaflöden från (som används i) företagets finansieringsverksamhet, hänförliga till kvarvarande verksamheter. [Se: Kvarvarande verksamheter [member]; Kassaflöden från (som används i) finansieringsverksamhet]

upplysningar: IFRS 5 33 c

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInFinancingActivitiesDiscontinuedOperations

X duration, debit

Kassaflöden från (som använts i) finansieringsverksamheten, avvecklade verksamheter

Kassaflöden från (som använts i) företagets finansieringsverksamhet, hänförliga till avvecklade verksamheter. [Se: Avvecklade verksamheter [member]; Kassaflöden från (som används i) finansieringsverksamhet]

upplysningar: IFRS 5 33 c

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInIncreaseDecreaseInCurrentBorrowings

X duration, debit

Kassaflöden från (som används inom ramen för) ökning (minskning) i av kortsiktig upplåning

Kassainflödet (kassautflödet) på grund av en ökning (minskning) i kortfristig upplåning. [Se: Kortfristig upplåning]

allmän praxis: IAS 7 17

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInIncreasesInOperatingCapacity

X duration, debit

Kassaflöden från (som används för) ökningar av kapacitetsnivån

Sammanlagt kassaflöde som utgör ökningar av företagets förmåga att genomföra löpande verksamhet (till exempel mätt per enhet av produktionen per dag).

exempel: IAS 7 50 c

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInInsuranceContracts

X duration, debit

Kassaflöden från (som används i) försäkringsavtal

De kassaflöden från (som används i) försäkringsavtal. [Se: Typer av försäkringsavtal [member]]

upplysningar: IFRS 4 37 b – sista giltighetsdag 2021-01-01

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInInvestingActivities

X duration, debit

Kassaflöden från (som används i) investeringsverksamhet

De kassaflöden från (som används i) investeringsverksamhet, som utgörs av förvärv och avyttring av anläggningstillgångar och sådana placeringar som inte inryms i begreppet likvida medel.

upplysningar: IAS 7 10, upplysningar: IAS 7 50 d

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInInvestingActivitiesAbstract

 

Kassaflöden från (som används i) investeringsverksamhet [abstract]

 

 

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInInvestingActivitiesContinuingOperations

X duration, debit

Kassaflöde från (som används i) investeringsverksamhet, kvarvarande verksamheter

Kassaflöden från (som används i) företagets investeringsverksamhet, hänförliga till kvarvarande verksamheter. [Se: Kvarvarande verksamheter [member]; Kassaflöden från (som används i) investeringsverksamhet]

upplysningar: IFRS 5 33 c

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInInvestingActivitiesDiscontinuedOperations

X duration, debit

Kassaflöden från (som använts i) investeringsverksamheten, avvecklade verksamheter

Kassaflöden från (som använts i) företagets investeringsverksamhet, hänförliga till avvecklade verksamheter. [Se: Avvecklade verksamheter [member]; Kassaflöden från (som används i) investeringsverksamhet]

upplysningar: IFRS 5 33 c

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInMaintainingOperatingCapacity

X duration, debit

Kassaflöden hänförliga till åtgärder (som används) för att bibehålla kapacitetsnivån

Sammanlagt kassaflöde som krävs för att bibehålla företagets nuvarande förmåga att genomföra löpande verksamhet (till exempel mätt per enhet av produktionen per dag).

exempel: IAS 7 50 c

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInOperatingActivities

X duration

Kassaflöden från (som används i) den löpande verksamheten

Kassaflöden från (som används i) löpande verksamhet som utgörs av företagets huvudsakliga intäktsgenererande verksamheter samt av andra verksamheter än investeringsverksamhet och finansieringsverksamhet. [Se: Intäkter]

upplysningar: IAS 7 10, upplysningar: IAS 7 50 d

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInOperatingActivitiesAbstract

 

Kassaflöden från (som används i) den löpande verksamheten [abstract]

 

 

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInOperatingActivitiesContinuingOperations

X duration, debit

Kassaflöde från (som används i) den löpande verksamheten, kvarvarande verksamheter

Kassaflöden från (som används i) företagets löpande verksamhet, hänförliga till kvarvarande verksamheter. [Se: Kvarvarande verksamheter [member]; Kassaflöde från (som används i) den löpande verksamheten]

upplysningar: IFRS 5 33 c

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInOperatingActivitiesDiscontinuedOperations

X duration, debit

Kassaflöde från (som använts i) den löpande verksamheten, avvecklade verksamheter

Kassaflöden från (som använts i) företagets löpande verksamhet, hänförliga till avvecklade verksamheter. [Se: Avvecklade verksamheter [member]; Kassaflöde från (som används i) den löpande verksamheten]

upplysningar: IFRS 5 33 c

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInOperations

X duration

Kassaflöden från (som används i) verksamhet

Kassaflöden från (som används i) företagets verksamhet.

exempel: IAS 7 A Rapport över kassaflöden för ett annat företag än ett finansinstitut, exempel: IAS 7 20

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInOperationsBeforeChangesInWorkingCapital

X duration

Kassaflöden från (som används i) verksamheter före förändringar i rörelsekapital

Kassainflöde (kassautflöde) från företagets verksamheter före förändringar i rörelsekapitalet.

exempel: IAS 7 A Rapport över kassaflöden för ett annat företag än ett finansinstitut, allmän praxis: IAS 7 20

ifrs-full

CashFlowsUsedInExplorationAndDevelopmentActivities

X duration, credit

Kassaflöden som används i prospekterings- och utvärderingsverksamheter

Kassautflödet för prospekterings- och utvärderingsverksamheter.

allmän praxis: IAS 7 16

ifrs-full

CashFlowsUsedInObtainingControlOfSubsidiariesOrOtherBusinessesClassifiedAsInvestingActivities

X duration, debit

Kassaflöden som används för att få bestämmande inflytande över dotterföretag eller andra verksamheter, klassificerade som investeringsverksamheter

De sammanlagda kassaflöden som används för att få bestämmande inflytande över dotterföretag eller andra verksamheter, klassificerade som investeringsverksamheter. [Se: Dotterföretag [member]]

upplysningar: IAS 7 39

ifrs-full

CashOnHand

X instant, debit

Kontanta medel

De kontanta medel som innehas av företaget. Detta innefattar inte avistainlåning.

allmän praxis: IAS 7 45

ifrs-full

CashOutflowForLeases

X duration, credit

Kassautflöde för leasingavtal

Kassautflödet för leasingavtal.

upplysningar: IFRS 16 53 g

ifrs-full

CashPaidLiabilitiesUnderInsuranceContractsAndReinsuranceContractsIssued

X duration, debit

Utbetalningar, skulder som omfattas av försäkrings- och återförsäkringsavtal

Minskningen i skulder som omfattas av försäkrings- och återförsäkringsavtal till följd av utbetalningar. [Se: Skulder som omfattas av försäkrings- och återförsäkringsavtal]

exempel: IFRS 4 IG37 c – sista giltighetsdag 2021-01-01, exempel: IFRS 4 37 e – sista giltighetsdag 2021-01-01

ifrs-full

CashPaymentsForFutureContractsForwardContractsOptionContractsAndSwapContractsClassifiedAsInvestingActivities

X duration, credit

Utbetalningar avseende termins- och optionsavtal samt swapavtal, klassificerade som investeringsverksamheter

Kassautflöde avseende termins- och optionsavtal samt swapavtal utom i de fall avtalen innehas för handel eller utbetalningarna klassificerats som hänförliga till finansieringsverksamheten.

exempel: IAS 7 16 g

ifrs-full

CashReceiptsFromFutureContractsForwardContractsOptionContractsAndSwapContractsClassifiedAsInvestingActivities

X duration, debit

Inbetalningar avseende termins- och optionsavtal samt swapavtal, klassificerade som investeringsverksamhet

Kassainflöde avseende termins- och optionsavtal samt swapavtal utom i de fall avtalen innehas för handel eller inbetalningarna klassificerats som hänförliga till finansieringsverksamheten.

exempel: IAS 7 16 h

ifrs-full

CashReceiptsFromRepaymentOfAdvancesAndLoansMadeToOtherPartiesClassifiedAsInvestingActivities

X duration, debit

Inbetalningar från återbetalning av förskott och lån till utomstående, klassificerade som investeringsverksamheter

Kassainflödet från återbetalningar av förskott och lån till utomstående (med undantag för dylika betalningar av finansiella institut), klassificerade som investeringsverksamheter.

exempel: IAS 7 16 f

ifrs-full

CashReceiptsFromRepaymentOfAdvancesAndLoansMadeToRelatedParties

X duration, debit

Inbetalningar från återbetalningar av förskott och lån till närstående parter

Kassainflödet från återbetalningar från återbetalningar av förskott och lån till närstående parter. [Se: Närstående parter [member]]

allmän praxis: IAS 7 16

ifrs-full

CashRepaymentsOfAdvancesAndLoansFromRelatedParties

X duration, credit

Återbetalningar av likviditetsförskott och lån från närstående parter

Kassautflödet för återbetalningar av likviditetsförskott och lån från närstående parter. [Se: Närstående parter [member]; Mottagna förskott]

allmän praxis: IAS 7 17

ifrs-full

CashTransferred

X instant, credit

Kontantöverföringar

Verkligt värde per förvärvstidpunkten för kontanter som överförs som ersättning i ett rörelseförvärv. [Se: Rörelseförvärv [member]]

upplysningar: IFRS 3 B64 f i

ifrs-full

CategoriesOfAssetsRecognisedFromCostsToObtainOrFulfilContractsWithCustomersAxis

axis

Kategorier av tillgångar redovisade från kostnader för att erhålla eller fullgöra avtal med kunder [axis]

Axeln i en tabell anger förhållandet mellan domänelementen eller kategorierna i tabellen och posterna eller begreppen som kompletterar tabellen.

upplysningar: IFRS 15 128 a

ifrs-full

CategoriesOfAssetsRecognisedFromCostsToObtainOrFulfilContractsWithCustomersMember

member

Kategorier av tillgångar redovisade från kostnader för att erhålla eller fullgöra avtal med kunder [member]

Detta element står för alla kategorier av tillgångar redovisade från kostnaderna för att erhålla eller fullgöra avtal med kunder. Det utgör även standardvärdet för axeln ’Tillgångar redovisade från kostnader för att erhålla eller fullgöra avtal med kunder’, om inget annat element används. [Se: Tillgångar redovisade från kostnader för att erhålla eller fullgöra avtal med kunder]

upplysningar: IFRS 15 128 a

ifrs-full

CategoriesOfCurrentFinancialAssetsAbstract

 

Kategorier av finansiella omsättningstillgångar [abstract]

 

 

ifrs-full

CategoriesOfCurrentFinancialLiabilitiesAbstract

 

Kategorier av kortfristiga finansiella skulder [abstract]

 

 

ifrs-full

CategoriesOfFinancialAssetsAbstract

 

Kategorier av finansiella tillgångar [abstract]

 

 

ifrs-full

CategoriesOfFinancialAssetsAxis

axis

Kategorier av finansiella tillgångar [axis]

Axeln i en tabell anger förhållandet mellan domänelementen eller kategorierna i tabellen och posterna eller begreppen som kompletterar tabellen.

upplysningar: IFRS 7 8

ifrs-full

CategoriesOfFinancialLiabilitiesAbstract

 

Kategorier av finansiella skulder [abstract]

 

 

ifrs-full

CategoriesOfFinancialLiabilitiesAxis

axis

Kategorier av finansiella skulder [axis]

Axeln i en tabell anger förhållandet mellan domänelementen eller kategorierna i tabellen och posterna eller begreppen som kompletterar tabellen.

upplysningar: IFRS 7 8

ifrs-full

CategoriesOfNoncurrentFinancialAssetsAbstract

 

Kategorier av finansiella anläggningstillgångar [abstract]

 

 

ifrs-full

CategoriesOfNoncurrentFinancialLiabilitiesAbstract

 

Kategorier av långsiktiga finansiella skulder [abstract]

 

 

ifrs-full

CategoriesOfRelatedPartiesAxis

axis

Kategorier av närstående parter [axis]

Axeln i en tabell anger förhållandet mellan domänelementen eller kategorierna i tabellen och posterna eller begreppen som kompletterar tabellen.

upplysningar: IAS 24 19

ifrs-full

ChangeInAmountRecognisedForPreacquisitionDeferredTaxAsset

X duration, debit

Ökning (minskning) av det belopp som redovisas för en uppskjuten skattefordran före förvärvet

Ökning (minskning) av en förvärvares uppskjutna skattefordran före förvärvet till följd av ett rörelseförvärv som ändrar sannolikheten för att förvärvaren kan realisera tillgången. [Se: Uppskjutna skattefordringar; Rörelseförvärv [member]]

upplysningar: IAS 12 81 j

ifrs-full

ChangeInValueOfForeignCurrencyBasisSpreadsAbstract

 

Förändring i värdet på valutabasisspread [abstract]

 

 

ifrs-full

ChangeInValueOfForwardElementsOfForwardContractsAbstract

 

Förändring i värdet på terminsdelar i terminskontrakt [abstract]

 

 

ifrs-full

ChangeInValueOfTimeValueOfOptionsAbstract

 

Förändring i värdet på optioners tidsvärde [abstract]

 

 

ifrs-full

ChangesInAggregateDifferenceBetweenFairValueAtInitialRecognitionAndAmountDeterminedUsingValuationTechniqueYetToBeRecognisedAbstract

 

Förändringar i sammanlagd skillnad mellan verkligt värde vid första redovisningstillfället och det transaktionspris som ännu inte har redovisats i resultatet [abstract]

 

 

ifrs-full

ChangesInAllowanceAccountForCreditLossesOfFinancialAssetsAbstract

 

Förändringar i avsättningskonto för kreditförluster för finansiella tillgångar [abstract]

 

 

ifrs-full

ChangesInBiologicalAssets

X duration, debit

Ökning (minskning) i biologiska tillgångar

Ökningen (minskningen) i biologiska tillgångar. [Se: Biologiska tillgångar]

upplysningar: IAS 41 50

ifrs-full

ChangesInBiologicalAssetsAbstract

 

Förändringar i biologiska tillgångar [abstract]

 

 

ifrs-full

ChangesInContingentLiabilitiesRecognisedInBusinessCombinationAbstract

 

Ändringar i eventualförpliktelser redovisade i rörelseförvärv [abstract]

 

 

ifrs-full

ChangesInDeferredAcquisitionCostsArisingFromInsuranceContractsAbstract

 

Förändringar i förutbetalda anskaffningskostnader som härrör från försäkringsavtal [abstract]

 

 

ifrs-full

ChangesInDeferredTaxLiabilityAssetAbstract

 

Förändringar i uppskjuten skatteskuld (skattefordran) [abstract]

 

 

ifrs-full

ChangesInEquity

X duration, credit

Ökning (minskning) av eget kapital

Ökning (minskning) av det egna kapitalet. [Se: Eget kapital]

upplysningar: IAS 1 106 d

ifrs-full

ChangesInEquityAbstract

 

Förändringar i eget kapital [abstract]

 

 

ifrs-full

ChangesInExposureToRisk

text

Beskrivning av förändringar i riskexponering

En beskrivning av ändringar i exponeringen för risker som härrör från finansiella instrument. [Se: Finansiella instrument, klass [member]]

upplysningar: IFRS 7 33 c

ifrs-full

ChangesInFairValueMeasurementAssetsAbstract

 

Förändringar i värdering till verkligt värde, tillgångar [abstract]

 

 

ifrs-full

ChangesInFairValueMeasurementEntitysOwnEquityInstrumentsAbstract

 

Förändringar i värdering till verkligt värde, företagets egna egetkapitalinstrument [abstract]

 

 

ifrs-full

ChangesInFairValueMeasurementLiabilitiesAbstract

 

Förändringar i värdering till verkligt värde, skulder [abstract]

 

 

ifrs-full

ChangesInFairValueOfCreditDerivativeAbstract

 

Förändringar i kreditderivats verkliga värde [abstract]

 

 

ifrs-full

ChangesInFairValueOfFinancialAssetsAttributableToChangesInCreditRiskOfFinancialAssets

X duration, debit

Ökning (minskning) i verkligt värde för finansiella tillgångar som identifieras som värderade till verkligt värde via resultatet, hänförliga till förändringar i kreditrisken för finansiella tillgångar

Ökning (minskning) i verkligt värde för finansiella tillgångar (eller en grupp av finansiella tillgångar) som identifieras som värderade till verkligt värde via resultatet, som härrör från förändringar i kreditrisken för tillgången bestämt antingen a) som beloppet för den förändring i dess verkliga värde som inte härrör från förändringar i marknadsförhållanden som ger upphov till marknadsrisk, eller b) enligt en alternativ metod som företaget bedömer mer korrekt återger värdet av den förändring i dess verkliga värde som härrör från förändringar i kreditrisken för tillgången. [Se: Kreditrisk [member]; Finansiella tillgångar]

upplysningar: IFRS 7 9 c

ifrs-full

ChangesInFairValueOfFinancialAssetsRelatedCreditDerivativesOrSimilarInstruments

X duration

Ökning (minskning) i verkligt värde för kreditderivat eller liknande instrument hänförliga till finansiella tillgångar som identifieras som värderade till verkligt värde via resultatet

Ökning (minskning) i det verkliga värdet för kreditderivat eller liknande instrument hänförliga till finansiella tillgångar som identifieras som värderade till verkligt värde via resultatet. [Se: Derivat [member]; Finansiella tillgångar]

upplysningar: IFRS 7 9 d

ifrs-full

ChangesInFairValueOfFinancialLiabilityAttributableToChangesInCreditRiskOfLiability

X duration, credit

Ökning (minskning) i verkligt värde för finansiella skulder, hänförliga till ändringar i skuldens kreditrisk

En ökning (minskning) i det verkliga värdet för en finansiell skuld som är hänförlig till ändringar i den skuldens kreditrisk. [Se: Kreditrisk [member]]

upplysningar: IFRS 7 10A a, upplysningar: IFRS 7 10 a – sista giltighetsdag 2021-01-01

ifrs-full

ChangesInFairValueOfLoansOrReceivablesAttributableToChangesInCreditRiskOfFinancialAssets

X duration, debit

Ökning (minskning) i verkligt värde för lån eller fordringar, hänförliga till förändringar i kreditrisken för finansiella tillgångar

Ökningen (minskningen) i verkligt värde för lån och fordringar som härrör från förändringar i kreditrisk för lånen eller fordringarna som bestämts antingen a) som värdet av den förändring i deras verkliga värde som inte härrör från förändringar i marknadsförhållanden som gav upphov till marknadsrisken, eller b) enligt en alternativ metod som företaget bedömer mer korrekt återger värdet av den förändring i dess verkliga värde som härrör från förändringar i kreditrisken för tillgången. [Se: Kreditrisk [member]; Marknadsrisk [member]]

upplysningar: IFRS 7 9 c – sista giltighetsdag 2021-01-01

ifrs-full

ChangesInFairValueOfLoansOrReceivablesRelatedCreditDerivativesOrSimilarInstruments

X duration

Ökning (minskning) i verkligt värde för kreditderivat eller liknande instrument hänförliga till lån eller fordringar

Ökningen (minskningen) i verkligt värde för kreditderivat eller liknande instrument hänförliga till lån eller fordringar. [Se: Derivat [member]]

upplysningar: IFRS 7 9 d – sista giltighetsdag 2021-01-01

ifrs-full

ChangesInGoodwill

X duration, debit

Ökning (minskning) i goodwill

Ökningen (minskningen) i goodwill. [Se: Goodwill]

upplysningar: IFRS 3 B67 d

ifrs-full

ChangesInGoodwillAbstract

 

Ändringar i goodwill [abstract]

 

 

ifrs-full

ChangesInInsuranceContractsForReconciliationByComponentsAbstract

 

Förändringar i försäkringsavtal för avstämning efter komponenter [abstract]

 

 

ifrs-full

ChangesInInsuranceContractsForReconciliationByRemainingCoverageAndIncurredClaimsAbstract

 

Förändringar i försäkringsavtal för avstämning efter återstående försäkringsskydd och inträffade skador [abstract]

 

 

ifrs-full

ChangesInIntangibleAssetsAndGoodwillAbstract

 

Ändringar i immateriella tillgångar och goodwill [abstract]

 

 

ifrs-full

ChangesInIntangibleAssetsOtherThanGoodwill

X duration, debit

Ökning (minskning) i andra immateriella tillgångar än goodwill

Ökningen (minskningen) i andra immateriella tillgångar än goodwill. [Se: Immateriella tillgångar andra än goodwill]

upplysningar: IAS 38 118 e

ifrs-full

ChangesInIntangibleAssetsOtherThanGoodwillAbstract

 

Ändringar i andra immateriella tillgångar än goodwill [abstract]

 

 

ifrs-full

ChangesInInventoriesOfFinishedGoodsAndWorkInProgress

X duration, debit

Förändring av lager av färdiga varor och produkter i arbete

Minskningen (ökningen) av lager av färdiga varor och produkter i arbete. [Se: Varulager; Nuvarande färdigvaror; Nuvarande produkter i arbete]

exempel: IAS 1 102, upplysningar: IAS 1 99

ifrs-full

ChangesInInvestmentProperty

X duration, debit

Ökning (minskning) i förvaltningsfastigheter

Ökningen (minskningen) i förvaltningsfastigheter. [Se: Förvaltningsfastigheter]

upplysningar: IAS 40 79 d vii, upplysningar: IAS 40 76

ifrs-full

ChangesInInvestmentPropertyAbstract

 

Ändringar i förvaltningsfastigheter [abstract]

 

 

ifrs-full

ChangesInLiabilitiesArisingFromFinancingActivitiesAbstract

 

Ändringar i skulder hänförliga till finansieringsverksamheten [abstract]

 

 

ifrs-full

ChangesInLiabilitiesUnderInsuranceContractsAndReinsuranceContractsIssuedAbstract

 

Ändringar i skulder som omfattas av försäkrings- och återförsäkringsavtal [abstract]

 

 

ifrs-full

ChangesInMethodsAndAssumptionsUsedInPreparingSensitivityAnalysis

text

Beskrivning av förändringar i metoder och antaganden som används vid förberedelse av känslighetsanalys

En beskrivning av förändringar i de metoder och antaganden som används vid förberedelse av en känslighetsanalys av de typer av marknadsrisk som företaget är exponerat för. [Se: Marknadsrisk [member]]

upplysningar: IFRS 7 40 c

ifrs-full

ChangesInMethodsUsedToMeasureRisk

text

Beskrivning av ändringar i de metoder som används för att mäta risk

En beskrivning av ändringar i de metoder som används för värdering av risker som härrör från finansiella instrument. [Se: Finansiella instrument, klass [member]]

upplysningar: IFRS 7 33 c

ifrs-full

ChangesInNetAssetsAvailableForBenefitsAbstract

 

Ändringar i nettotillgångar tillgängliga för ersättningar [abstract]

 

 

ifrs-full

ChangesInNetDefinedBenefitLiabilityAssetAbstract

 

Ändringar i förmånsbestämd nettoskuld (nettotillgång) [abstract]

 

 

ifrs-full

ChangesInNominalAmountOfCreditDerivativeAbstract

 

Ändringar i kreditderivats nominella belopp [abstract]

 

 

ifrs-full

ChangesInNumberOfSharesOutstandingAbstract

 

Ändringar i antalet utestående aktier [abstract]

 

 

ifrs-full

ChangesInObjectivesPoliciesAndProcessesForManagingRisk

text

Beskrivning av ändringar i mål, riktlinjer och processer för riskhantering

En beskrivning av ändringar i mål, riktlinjer och processer för hantering av risker som härrör från finansiella instrument. [Se: Finansiella instrument, klass [member]]

upplysningar: IFRS 7 33 c

ifrs-full

ChangesInOtherProvisions

X duration, credit

Ökning (minskning) i övriga avsättningar

Ökningen (minskningen) i övriga avsättningar. [Se: Övriga avsättningar]

upplysningar: IAS 37 84

ifrs-full

ChangesInOtherProvisionsAbstract

 

Ändringar i övriga avsättningar [abstract]

 

 

ifrs-full

ChangesInPropertyPlantAndEquipment

X duration, debit

Ökning (minskning) i materiella anläggningstillgångar

Ökningen (minskningen) i materiella anläggningstillgångar. [Se: Materiella anläggningstillgångar]

upplysningar: IAS 16 73 e

ifrs-full

ChangesInPropertyPlantAndEquipmentAbstract

 

Ändringar i materiella anläggningstillgångar [abstract]

 

 

ifrs-full

ChangesInRegulatoryDeferralAccountCreditBalancesAbstract

 

Ändringar i kreditsaldon på konton för uppskjuten reglering [abstract]

 

 

ifrs-full

ChangesInRegulatoryDeferralAccountDebitBalancesAbstract

 

Ändringar i debetsaldon på konton för uppskjuten reglering [abstract]

 

 

ifrs-full

ChangesInReimbursementRightsAbstract

 

Ändringar i rätt till återbetalning [abstract]

 

 

ifrs-full

ChangesInReimbursementRightsAtFairValue

X duration, debit

Ökning (minskning) i rättigheter till ersättning, till verkligt värde

Ökningen (minskningen) i det verkliga värdet för rättigheter till ersättning. [Se: Till verkligt värde [member]; Rättigheter till ersättning, till verkligt värde]

upplysningar: IAS 19 141

ifrs-full

ChangesInReinsuranceAssetsAbstract

 

Ändringar i återförsäkringstillgångar [abstract]

 

 

ifrs-full

ChangesInTaxRatesOrTaxLawsEnactedOrAnnouncedMember

member

Förändringar i skattesatser eller skattelagar som är beslutade eller i praktiken beslutade [member]

Detta element står för förändringar i skattesatser eller skattelagar som är beslutade eller i praktiken beslutade.

exempel: IAS 10 22 h

ifrs-full

CharacteristicsOfDefinedBenefitPlansAxis

axis

Förmånsbestämda planers egenskaper [axis]

Axeln i en tabell anger förhållandet mellan domänelementen eller kategorierna i tabellen och posterna eller begreppen som kompletterar tabellen.

exempel: IAS 19 138 b

ifrs-full

CharacteristicsOfDefinedBenefitPlansMember

member

Förmånsbestämda planers egenskaper [member]

Detta element står för alla förmånsbestämda planer när de delas upp efter förmånsbestämda planers egenskaper. Det utgör även standardvärdet för axeln ’Förmånsbestämda planers egenskaper’, om inget annat element används.

exempel: IAS 19 138 b

ifrs-full

CirculationRevenue

X duration, credit

Omsättningsintäkter

Omsättningsintäkter hänförliga till försäljning av dags-, vecko- och månadstidningar samt digitala applikationer och format. [Se: Intäkter]

allmän praxis: IAS 1 112 c

ifrs-full

CircumstancesLeadingToReversalsOfInventoryWritedown

text

Beskrivning av omständigheter som leder till återföring av en nedskrivning av varulager

En beskrivning av de omständigheter eller händelser som ledde till återföring av en nedskrivning av varulager till nettoförsäljningsvärde. [Se: Varulager; Återföring av nedskrivning av varulager]

upplysningar: IAS 2 36 g

ifrs-full

ClaimsAndBenefitsPaidNetOfReinsuranceRecoveries

X duration, debit

Betalda fordringar och förmåner, netto återförsäkringsåterbäring

Beloppet för fordringar och förmåner som betalats till försäkringstagare, netto återförsäkringsåterbäring.

allmän praxis: IAS 1 85

ifrs-full

ClaimsIncurredButNotReported

X instant, credit

Anspråk som uppstått men som inte har redovisats

Skuldbeloppet för försäkrade händelser som har inträffat, men som försäkringstagarna ännu inte har redovisat anspråk för.

exempel: IFRS 4 IG22 c – sista giltighetsdag 2021-01-01, exempel: IFRS 4 37 b – sista giltighetsdag 2021-01-01

ifrs-full

ClaimsReportedByPolicyholders

X instant, credit

Anspråk redovisade av försäkringstagare

Skuldbeloppet för anspråk som försäkringstagarna har redovisat till följd av att försäkringshändelser har inträffat. [Se: Typer av försäkringsavtal [member]]

exempel: IFRS 4 IG22 b – sista giltighetsdag 2021-01-01, exempel: IFRS 4 37 b – sista giltighetsdag 2021-01-01

ifrs-full

ClassesOfAcquiredReceivablesAxis

axis

Klasser av förvärvade fordringar [axis]

Axeln i en tabell anger förhållandet mellan domänelementen eller kategorierna i tabellen och posterna eller begreppen som kompletterar tabellen.

upplysningar: IFRS 3 B64 h

ifrs-full

ClassesOfAcquiredReceivablesMember

member

Klasser av förvärvade fordringar [member]

Detta element står för klasser av fordringar som har förvärvats i rörelseförvärv. Det utgör även standardvärdet för axeln ’Förvärvade fordringar’, om inget annat element används. [Se: Rörelseförvärv [member]]

upplysningar: IFRS 3 B64 h

ifrs-full

ClassesOfAssetsAxis

axis

Klasser av tillgångar [axis]

Axeln i en tabell anger förhållandet mellan domänelementen eller kategorierna i tabellen och posterna eller begreppen som kompletterar tabellen.

upplysningar: IAS 36 126, upplysningar: IAS 36 130 d ii, upplysningar: IFRS 13 93, upplysningar: IFRS 16 53

ifrs-full

ClassesOfAssetsMember

member

Tillgångar [member]

Detta element står för en befintlig ekonomisk resurs som företaget har kontroll över till följd av inträffade händelser. En ekonomisk resurs är en rättighet som har potential att producera ekonomiska fördelar. Det utgör även standardvärdet för axeln ’Klasser av tillgångar’, om inget annat element används.

upplysningar: IAS 36 126, upplysningar: IFRS 13 93, upplysningar: IFRS 16 53

ifrs-full

ClassesOfCashPaymentsAbstract

 

Klasser av kontantbetalningar från löpande verksamhet [abstract]

 

 

ifrs-full

ClassesOfCashReceiptsFromOperatingActivitiesAbstract

 

Klasser av inbetalningar från löpande verksamhet [abstract]

 

 

ifrs-full

ClassesOfContingentLiabilitiesAxis

axis

Klasser av eventualförpliktelser [axis]

Axeln i en tabell anger förhållandet mellan domänelementen eller kategorierna i tabellen och posterna eller begreppen som kompletterar tabellen.

upplysningar: IAS 37 86, upplysningar: IFRS 3 B67 c

ifrs-full

ClassesOfCurrentInventoriesAlternativeAbstract

 

Klasser av kortfristiga varulager, alternativ [abstract]

 

 

ifrs-full

ClassesOfEmployeeBenefitsExpenseAbstract

 

Klasser av kostnader för ersättningar till anställda [abstract]

 

 

ifrs-full

ClassesOfEntitysOwnEquityInstrumentsAxis

axis

Klasser av företagets egna egetkapitalinstrument [axis]

Axeln i en tabell anger förhållandet mellan domänelementen eller kategorierna i tabellen och posterna eller begreppen som kompletterar tabellen.

upplysningar: IFRS 13 93

ifrs-full

ClassesOfFinancialAssetsAxis

axis

Klasser av finansiella tillgångar [axis]

Axeln i en tabell anger förhållandet mellan domänelementen eller kategorierna i tabellen och posterna eller begreppen som kompletterar tabellen.

upplysningar: IFRS 9 7.2.34, upplysningar: IFRS 17 C32 – ikraftträdande 2021-01-01, upplysningar: IFRS 4 39L b – ikraftträdande vid första tillämpning av IFRS 9, upplysningar: IFRS 7 6, upplysningar: IFRS 7 42I

ifrs-full

ClassesOfFinancialInstrumentsAxis

axis

Klasser av finansiella instrument [axis]

Axeln i en tabell anger förhållandet mellan domänelementen eller kategorierna i tabellen och posterna eller begreppen som kompletterar tabellen.

upplysningar: IFRS 7 36, upplysningar: IFRS 7 35K, upplysningar: IFRS 7 35H, upplysningar: IFRS 7 35M

ifrs-full

ClassesOfFinancialInstrumentsMember

member

Finansiella instrument, klass [member]

Detta element står för aggregerade klasser av finansiella instrument. Finansiella instrument är avtal som ger upphov till en finansiell tillgång i ett företag och en finansiell skuld eller ett egetkapitalinstrument i ett annat företag. Det utgör även standardvärdet för axeln ’Klasser av finansiella instrument’, om inget annat element används. [Se: Finansiella tillgångar; Finansiella skulder]

upplysningar: IFRS 7 36, upplysningar: IFRS 7 35K, upplysningar: IFRS 7 35H, upplysningar: IFRS 7 35M

ifrs-full

ClassesOfFinancialLiabilitiesAxis

axis

Klasser av finansiella skulder [axis]

Axeln i en tabell anger förhållandet mellan domänelementen eller kategorierna i tabellen och posterna eller begreppen som kompletterar tabellen.

upplysningar: IFRS 9 7.2.34, upplysningar: IFRS 7 6, upplysningar: IFRS 7 42I

ifrs-full

ClassesOfIntangibleAssetsAndGoodwillAxis

axis

Klasser av immateriella tillgångar och goodwill [axis]

Axeln i en tabell anger förhållandet mellan domänelementen eller kategorierna i tabellen och posterna eller begreppen som kompletterar tabellen.

allmän praxis: IAS 38 118

ifrs-full

ClassesOfIntangibleAssetsOtherThanGoodwillAxis

axis

Klasser av andra immateriella tillgångar än goodwill [axis]

Axeln i en tabell anger förhållandet mellan domänelementen eller kategorierna i tabellen och posterna eller begreppen som kompletterar tabellen.

upplysningar: IAS 38 118

ifrs-full

ClassesOfInventoriesAbstract

 

Klasser av kortfristiga varulager [abstract]

 

 

ifrs-full

ClassesOfLiabilitiesAxis

axis

Klasser av skulder [axis]

Axeln i en tabell anger förhållandet mellan domänelementen eller kategorierna i tabellen och posterna eller begreppen som kompletterar tabellen.

upplysningar: IFRS 13 93

ifrs-full

ClassesOfOrdinarySharesAxis

axis

Klasser av stamaktier [axis]

Axeln i en tabell anger förhållandet mellan domänelementen eller kategorierna i tabellen och posterna eller begreppen som kompletterar tabellen.

upplysningar: IAS 33 66

ifrs-full

ClassesOfOtherProvisionsAbstract

 

Klasser av övriga avsättningar [abstract]

 

 

ifrs-full

ClassesOfPropertyPlantAndEquipmentAxis

axis

Klasser av materiella anläggningstillgångar [axis]

Axeln i en tabell anger förhållandet mellan domänelementen eller kategorierna i tabellen och posterna eller begreppen som kompletterar tabellen.

upplysningar: IAS 16 73

ifrs-full

ClassesOfProvisionsAxis

axis

Klasser av övriga avsättningar [axis]

Axeln i en tabell anger förhållandet mellan domänelementen eller kategorierna i tabellen och posterna eller begreppen som kompletterar tabellen.

upplysningar: IAS 37 84

ifrs-full

ClassesOfRegulatoryDeferralAccountBalancesAxis

axis

Klasser av saldon på konton för uppskjuten reglering [axis]

Axeln i en tabell anger förhållandet mellan domänelementen eller kategorierna i tabellen och posterna eller begreppen som kompletterar tabellen.

upplysningar: IFRS 14 30 c, upplysningar: IFRS 14 33

ifrs-full

ClassesOfRegulatoryDeferralAccountBalancesMember

member

Klasser av saldon på konton för uppskjuten reglering [member]

Detta element står för alla klasser (dvs. typer av utgifter eller intäkter) för saldon på konton för uppskjuten reglering. Det utgör även standardvärdet för axeln ’Saldon på konton för uppskjuten reglering’, om inget annat element används. [Se: saldona på konton för uppskjuten reglering [member]]

upplysningar: IFRS 14 30 c, upplysningar: IFRS 14 33

ifrs-full

ClassesOfShareCapitalAxis

axis

Klasser av aktiekapital [axis]

Axeln i en tabell anger förhållandet mellan domänelementen eller kategorierna i tabellen och posterna eller begreppen som kompletterar tabellen.

upplysningar: IAS 1 79 a

ifrs-full

ClassesOfShareCapitalMember

member

Aktiekapital [member]

Detta element står för företagets aktiekapital. Det utgör även standardvärdet för axeln ’Klasser av aktiekapital’, om inget annat element används.

upplysningar: IAS 1 79 a

ifrs-full

ClassificationOfAssetsAsHeldForSaleMember

member

Klassificering av tillgångar som innehas för försäljning [member]

Detta element står för klassificering av tillgångar som innehas för försäljning. [Se: Anläggningstillgångar som innehas för försäljning [member]]

exempel: IAS 10 22 c

ifrs-full

ClosingForeignExchangeRate

X.XX instant

Balansdagskurs för valutakurser

Avistakursen vid rapportperiodens slut. Valutakurs är den växlingskurs till vilken växling sker mellan två valutor. Avistakurs är valutakursen för transaktioner med omedelbar leverans.

allmän praxis: IAS 1 112 c

ifrs-full

CommencementOfMajorLitigationMember

member

Påbörjande av större rättstvist [member]

Detta element står för påbörjande av större rättstvist.

exempel: IAS 10 22 j

ifrs-full

CommentaryByManagementOnSignificantCashAndCashEquivalentBalancesHeldByEntityThatAreNotAvailableForUseByGroup

text

Kommentar från företagsledningen om likvida medel av betydande omfattning som inte är tillgängliga för användning av koncernen

En kommentar från företagsledningen om likvida medel av betydande omfattning som inte är tillgängliga för användning av koncernen. [Se: Likvida medel]

upplysningar: IAS 7 48

ifrs-full

CommercialPapersIssued

X instant, credit

Emitterade företagscertifikat

Beloppet för företagscertifikat som emitterats av företaget.

allmän praxis: IAS 1 112 c

ifrs-full

CommitmentsForDevelopmentOrAcquisitionOfBiologicalAssets

X instant, credit

Åtaganden för utveckling eller förvärv av biologiska tillgångar

Belopp som avser åtaganden för utveckling eller förvärv av biologiska tillgångar. [Se: Biologiska tillgångar]

upplysningar: IAS 41 49 b

ifrs-full

CommitmentsInRelationToJointVentures

X instant, credit

Åtaganden med avseende på joint ventures

De åtaganden som företaget har för sina joint ventures enligt vad som anges i punkterna B18–B20 i IFRS 12. [Se: Joint ventures [member]]

upplysningar: IFRS 12 23 a

ifrs-full

CommitmentsMadeByEntityRelatedPartyTransactions

X duration

Åtaganden som ingåtts av företaget, transaktioner med närstående parter

Värdet på de åtaganden gentemot närstående parter som företaget har ingått om att göra något om en särskild händelse inträffar eller inte inträffar i framtiden, inklusive verkställighetskontrakt (redovisade eller oredovisade). [Se: Närstående parter [member]]

exempel: IAS 24 21 i

ifrs-full

CommitmentsMadeOnBehalfOfEntityRelatedPartyTransactions

X duration

Åtaganden som ingåtts på företagets vägnar, transaktioner med närstående parter

Värdet på de åtaganden gentemot närstående parter som har ingåtts på företagets vägnar om att göra något om en särskild händelse inträffar eller inte inträffar i framtiden, inklusive verkställighetskontrakt (redovisade eller oredovisade). [Se: Närstående parter [member]]

exempel: IAS 24 21 i

ifrs-full

CommodityPriceRiskMember

member

Råvaruprisrisk [member]

Detta element står för en komponent av andra prisrisker som utgör typen av risk för att verkligt värde på eller framtida kassaflöden från ett finansiellt instrument varierar på grund av förändringar i råvarupriser. [Se: Finansiella instrument, klass [member]]

exempel: IFRS 7 IG32, exempel: IFRS 7 40 a

ifrs-full

CommunicationAndNetworkEquipmentMember

member

Kommunikations- och nätutrustning [member]

Detta element står för en klass av materiella anläggningstillgångar som motsvarar kommunikations- och nätutrustning. [Se: Materiella anläggningstillgångar]

allmän praxis: IAS 16 37

ifrs-full

CommunicationExpense

X duration, debit

Kommunikationskostnader

De kostnader som härrör från kommunikation.

allmän praxis: IAS 1 112 c

ifrs-full

CompensationFromThirdPartiesForItemsOfPropertyPlantAndEquipment

X duration, credit

Ersättning från tredje part avseende materiella anläggningstillgångar som har skadats eller gått förlorade

Beloppet för ersättning från tredje part avseende materiella anläggningstillgångar som har skadats eller gått förlorade som inkluderas i totalresultatet. [Se: Rörelseresultat; Materiella anläggningstillgångar]

upplysningar: IAS 16 74 d

ifrs-full

ComponentsOfEquityAxis

axis

Komponenter i eget kapital [axis]

Axeln i en tabell anger förhållandet mellan domänelementen eller kategorierna i tabellen och posterna eller begreppen som kompletterar tabellen.

upplysningar: IAS 1 106

ifrs-full

ComponentsOfOtherComprehensiveIncomeThatWillBeReclassifiedToProfitOrLossBeforeTaxAbstract

 

Komponenter i övrigt totalresultat som ska omklassificeras till resultatet, före skatt [abstract]

 

 

ifrs-full

ComponentsOfOtherComprehensiveIncomeThatWillBeReclassifiedToProfitOrLossNetOfTaxAbstract

 

Komponenter i övrigt totalresultat som ska omklassificeras till resultatet, netto efter skatt [abstract]

 

 

ifrs-full

ComponentsOfOtherComprehensiveIncomeThatWillNotBeReclassifiedToProfitOrLossBeforeTaxAbstract

 

Komponenter i övrigt totalresultat som inte ska omklassificeras till resultatet, före skatt [abstract]

 

 

ifrs-full

ComponentsOfOtherComprehensiveIncomeThatWillNotBeReclassifiedToProfitOrLossNetOfTaxAbstract

 

Komponenter i övrigt totalresultat som inte ska omklassificeras till resultatet, netto efter skatt [abstract]

 

 

ifrs-full

ComprehensiveIncome

X duration, credit

Totalresultat

Storleken på förändringen i eget kapital till följd av transaktioner och andra händelser, utöver sådana förändringar som är följden av transaktioner med ägare i deras egenskap av ägare.

upplysningar: IAS 1 106 a, upplysningar: IAS 1 81A c, upplysningar: IFRS 1 32 a ii, upplysningar: IFRS 1 24 b, upplysningar: IFRS 12 B12 b ix, exempel: IFRS 12 B10 b

ifrs-full

ComprehensiveIncomeAbstract

 

Totalresultat [abstract]

 

 

ifrs-full

ComprehensiveIncomeAttributableToAbstract

 

Totalresultat, hänförligt till [abstract]

 

 

ifrs-full

ComprehensiveIncomeAttributableToNoncontrollingInterests

X duration, credit

Totalresultat hänförligt till innehav utan bestämmande inflytande

Storleken på totalresultat hänförligt till innehav utan bestämmande inflytande. [Se: Totalresultat; Innehav utan bestämmande inflytande]

upplysningar: IAS 1 106 a, upplysningar: IAS 1 81B b i

ifrs-full

ComprehensiveIncomeAttributableToOwnersOfParent

X duration, credit

Totalresultat, hänförligt till moderföretagets ägare

Beloppet för totalresultat som är hänförligt till moderföretagets ägare. [Se: Totalresultat]

upplysningar: IAS 1 106 a, upplysningar: IAS 1 81B b ii

ifrs-full

ComputerEquipmentMember

member

Datautrustning [member]

Detta element står för en klass av materiella anläggningstillgångar som motsvarar datautrustning. [Se: Materiella anläggningstillgångar]

allmän praxis: IAS 16 37

ifrs-full

ComputerSoftware

X instant, debit

Datorprogramvara

Värdet på immateriella tillgångar som utgörs av datorprogramvara. [Se: Immateriella tillgångar andra än goodwill]

exempel: IAS 38 119 c

ifrs-full

ComputerSoftwareMember

member

Datorprogramvara [member]

Detta element står för en klass av immateriella tillgångar som utgörs av datorprogramvara. [Se: Immateriella tillgångar andra än goodwill]

exempel: IAS 38 119 c

ifrs-full

ConcentrationsOfRisk

text

Beskrivning av koncentrationer av risk

Beskrivning av koncentrationer av risker som härrör från finansiella instrument. [Se: Finansiella instrument, klass [member]]

upplysningar: IFRS 7 34 c

ifrs-full

ConcentrationsOfRiskAxis

axis

Koncentrationer av risker [axis]

Axeln i en tabell anger förhållandet mellan domänelementen eller kategorierna i tabellen och posterna eller begreppen som kompletterar tabellen.

upplysningar: IFRS 17 127 – ikraftträdande 2021-01-01

ifrs-full

ConcentrationsOfRiskMember

member

Koncentrationer av risker [member]

Detta element står för koncentrationerna av risker. Det utgör även standardvärdet för axeln ’Koncentrationer av risker’, om inget annat element används.

upplysningar: IFRS 17 127 – ikraftträdande 2021-01-01

ifrs-full

ConfidenceLevelCorrespondingToResultsOfTechniqueOtherThanConfidenceLevelTechniqueUsedForDeterminingRiskAdjustmentForNonfinancialRisk

X.XX instant

Konfidensnivå motsvarande resultat av annan teknik än konfidensnivåtekniken som använts för att fastställa riskjustering för icke-finansiell risk

Den konfidensnivå motsvarande resultaten av en annan teknik än konfidensnivåtekniken som använts för att fastställa riskjusteringen för icke-finansiell risk. [Se: Riskjustering för icke-finansiell risk [member]]

upplysningar: IFRS 17 119 – ikraftträdande 2021-01-01

ifrs-full

ConfidenceLevelUsedToDetermineRiskAdjustmentForNonfinancialRisk

X.XX instant

Konfidensnivå som använts för att fastställa riskjustering för icke-finansiell risk

Konfidensnivån som använts för att fastställa riskjusteringen för icke-finansiell risk. [Se: Riskjustering för icke-finansiell risk [member]]

upplysningar: IFRS 17 119 – ikraftträdande 2021-01-01

ifrs-full

ConsensusPricingMember

member

Konsensuspris [member]

Detta element står för en särskild värderingsteknik som överensstämmer med den marknadsansats som innebär analys av indata från konsensuspriser (t.ex. säljbud, jämförelsejusteringar, pris per kvadratmeter) på marknaden. [Se: Marknadsansats [member]]

exempel: IFRS 13 IE63, exempel: IFRS 13 B5

ifrs-full

ConsiderationPaidReceived

X duration, credit

Erlagd (erhållen) ersättning

Beloppet för erlagd eller erhållen ersättning med avseende på både erhållande och förlust av bestämmande inflytande över dotterföretag eller andra verksamheter. [Se: Dotterföretag [member]]

upplysningar: IAS 7 40 a

ifrs-full

ConsolidatedAndSeparateFinancialStatementsAxis

axis

Koncernredovisning och separata finansiella rapporter [axis]

Axeln i en tabell anger förhållandet mellan domänelementen eller kategorierna i tabellen och posterna eller begreppen som kompletterar tabellen.

upplysningar: IAS 27 4

ifrs-full

ConsolidatedMember

member

Koncernredovisning [member]

Detta element står för de finansiella rapporterna för en koncern där moderföretaget och dess dotterföretags tillgångar, skulder, eget kapital, intäkter, kostnader och kassaflöden redovisas som en enda ekonomisk enhet. Det utgör även standardvärdet för axeln ’Koncernredovisning och separata finansiella rapporter’, om inget annat element används.

upplysningar: IAS 27 4

ifrs-full

ConsolidatedStructuredEntitiesAxis

axis

Konsoliderade strukturerade företag [axis]

Axeln i en tabell anger förhållandet mellan domänelementen eller kategorierna i tabellen och posterna eller begreppen som kompletterar tabellen.

upplysningar: IFRS 12 Arten av de risker som är förknippade med företagets andelar i konsoliderade strukturerade företag

ifrs-full

ConsolidatedStructuredEntitiesMember

member

Konsoliderade strukturerade företag [member]

Detta element står för konsoliderade strukturerade företag. Ett strukturerat företag är ett företag som har utformats så att rösträtter och liknande rättigheter inte är den dominerande faktor som avgör vem som har det bestämmande inflytandet i företaget, exempelvis när alla rösträtter avser enbart förvaltningsuppgifter och de berörda verksamheterna styrs genom avtalsbestämmelser. [Se: Konsoliderat [member]]

upplysningar: IFRS 12 Arten av de risker som är förknippade med företagets andelar i konsoliderade strukturerade företag

ifrs-full

ConstantPrepaymentRateMeasurementInputMember

member

Konstant förskottsbetalningstakt, värderingsindata [member]

Detta element står för den konstanta förskottsbetalningstakt som används som värderingsindata.

exempel: IFRS 13 93 d, exempel: IFRS 13 IE63

ifrs-full

ConstructionInProgress

X instant, debit

Pågående byggnadsarbeten

De utgifter som har aktiverats under uppförandet av anläggningstillgångar som ännu inte är färdiga för användning. [Se: Anläggningstillgångar]

allmän praxis: IAS 16 37

ifrs-full

ConstructionInProgressMember

member

Pågående byggnadsarbeten [member]

Detta element står för utgifter som har aktiverats under uppförandet av materiella anläggningstillgångar som ännu inte är färdiga för användning (dvs. ännu inte är på plats och i skick att användas på det sätt som var företagsledningens avsikt). [Se: Materiella anläggningstillgångar]

allmän praxis: IAS 16 37

ifrs-full

ConsumableBiologicalAssetsMember

member

Biologiska tillgångar som kan konsumeras [member]

Detta element står för biologiska tillgångar som kan konsumeras. Biologiska tillgångar som kan konsumeras är sådana som ska skördas som jord- och skogsbruksprodukter eller som ska säljas som biologiska tillgångar. [Se: Biologiska tillgångar]

exempel: IAS 41 43

ifrs-full

ConsumerLoans

X instant, debit

Lån till konsumenter

Beloppet för de konsumentlån som företaget beviljar. [Se: Lån till konsumenter [member]]

allmän praxis: IAS 1 112 c

ifrs-full

ConsumerLoansMember

member

Lån till konsumenter [member]

Detta element står för personlån till enskilda personer.

exempel: IFRS 7 IG40B, exempel: IFRS 7 6, exempel: IFRS 7 IG20C

ifrs-full

ContingentConsiderationMember

member

Villkorad tilläggsköpeskilling [member]

Detta element står för förvärvarens förpliktelse att överföra ytterligare tillgångar eller egetkapitalandelar till de tidigare ägarna av ett förvärvat företag som del av utbytet av bestämmande inflytande över det förvärvade företaget om angivna framtida händelser inträffar eller villkor uppfylls.

allmän praxis: IFRS 13 94

ifrs-full

ContingentConsiderationRecognisedAsOfAcquisitionDate

X instant, credit

Villkorad tilläggsköpeskilling som redovisas per förvärvstidpunkten

Beloppet, per förvärvstidspunkten, för avtal som gäller villkorad tilläggsköpeskilling redovisat som överförd ersättning i ett rörelseförvärv. [Se: Rörelseförvärv [member]]

upplysningar: IFRS 3 B64 g i

ifrs-full

ContingentLiabilitiesIncurredByVenturerInRelationToInterestsInJointVentures

X instant, credit

Eventualförpliktelser som har uppkommit i samband med andelar i joint ventures

Beloppet för de eventualförpliktelser som har uppkommit i samband med andelar i joint ventures. [Se: Eventualförpliktelser [member]; Joint ventures [member]]

upplysningar: IFRS 12 23 b

ifrs-full

ContingentLiabilitiesIncurredInRelationToInterestsInAssociates

X instant, credit

Eventualförpliktelser som har uppkommit i samband med andelar i intresseföretag

Beloppet för de eventualförpliktelser som har uppkommit i samband med företagets andelar i intresseföretag. [Se: Intresseföretag [member]; Eventualförpliktelser [member]]

upplysningar: IFRS 12 23 b

ifrs-full

ContingentLiabilitiesMember

member

Eventualförpliktelser [member]

Detta element står för en potentiell förpliktelse som härrör från tidigare händelser och som bekräftas endast utifrån om en eller flera osäkra framtida händelser inträffar eller inte som inte ligger helt inom företagets kontroll, eller, en befintlig förpliktelse som härrör från inträffade händelser, men som inte redovisas eftersom a) det är sannolikt att ett utflöde av resurser innefattande ekonomiska fördelar kommer att krävas för att reglera förpliktelsen, eller b) en del av förpliktelsen inte kan värderas med tillräcklig tillförlitlighet. Det utgör även standardvärdet för axeln ’Klasser av eventualförpliktelser’, om inget annat element används.

upplysningar: IAS 37 88, upplysningar: IFRS 3 B67 c

ifrs-full

ContingentLiabilitiesOfJointVentureMember

member

Eventualförpliktelser i samband med joint ventures [member]

Detta element står för eventualförpliktelser avseende joint ventures. [Se: Eventualförpliktelser [member]; Joint ventures [member]]

exempel: IAS 37 88

ifrs-full

ContingentLiabilitiesRecognisedAsOfAcquisitionDate

X instant, credit

Eventualförpliktelser som redovisas per förvärvstidpunkten

Beloppet för eventualförpliktelser som redovisas per förvärvstidpunkten i ett rörelseförvärv. [Se: Eventualfö