EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020R1749

Kommissionens delegerade förordning (EU) 2020/1749 av den 7 oktober 2020 om ändring av rådets förordning (EG) nr 428/2009 och upprättande av en gemenskapsordning för kontroll av export, överföring, förmedling och transitering av produkter med dubbla användningsområden

OJ L 421, 14.12.2020, p. 1–280 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 08/09/2021; upphävd genom 32021R0821

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2020/1749/oj

14.12.2020   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 421/1


KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) 2020/1749

av den 7 oktober 2020

om ändring av rådets förordning (EG) nr 428/2009 och upprättande av en gemenskapsordning för kontroll av export, överföring, förmedling och transitering av produkter med dubbla användningsområden

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 428/2009 av den 5 maj 2009 om upprättande av en gemenskapsordning för kontroll av export, överföring, förmedling och transitering av produkter med dubbla användningsområden (1), särskilt artikel 15.3, och

av följande skäl:

(1)

Enligt förordning (EG) nr 428/2009 ska produkter med dubbla användningsområden verkningsfullt kontrolleras när de exporteras från eller transiteras genom unionen eller levereras till ett tredjeland på grund av förmedlingstjänster som tillhandahålls av en förmedlare som är bosatt eller etablerad i unionen.

(2)

I bilaga I till förordning (EG) nr 428/2009 fastställs en gemensam förteckning över produkter med dubbla användningsområden som omfattas av kontroller i unionen. Beslut om produkter som är föremål för kontroll fattas inom ramen för internationella överenskommelser om kontroll av produkter med dubbla användningsområden, bl.a. Australiengruppen (2), Missile Technology Control Regime (3), Nuclear Suppliers Group (4), Wassenaar-arrangemanget (5) och konventionen om kemiska vapen (6).

(3)

Förteckningen över produkter med dubbla användningsområden i bilaga I till förordning (EG) nr 428/2009 behöver uppdateras med jämna mellanrum för att säkerställa full överensstämmelse med internationella säkerhetsförpliktelser, garantera öppenhet och bibehålla de ekonomiska aktörernas konkurrenskraft. De kontrollförteckningar som antagits inom de internationella icke-spridningssystemen och överenskommelserna om exportkontroll har ändrats under 2019 och fram till slutet av februari 2020 och därför bör bilaga I till förordning (EG) nr 428/2009 ändras i enlighet med detta. För att underlätta för exportkontrollmyndigheter och ekonomiska aktörer att ta del av texterna bör bilaga I till förordningen ersättas.

(4)

I bilagorna IIa–IIf till förordning (EG) nr 428/2009 fastställs unionens generella exporttillstånd.

(5)

I bilaga IIg till förordning (EG) nr 428/2009 fastställs en förteckning över produkter med dubbla användningsområden som ska undantas från nationella generella exporttillstånd och unionens generella exporttillstånd.

(6)

I bilaga IV till förordning (EG) nr 428/2009 fastställs krav för tillstånd att göra vissa överföringar inom gemenskapen.

(7)

Ändringarna av förteckningen över produkter med dubbla användningsområden i bilaga I kräver följdändringar i bilagorna IIa–IIg och IV för produkter med dubbla användningsområden som också förtecknas i bilagorna IIa–IIg och IV.

(8)

I förordning (EG) nr 428/2009 ges kommissionen befogenhet att genom delegerade akter uppdatera förteckningen över produkter med dubbla användningsområden i bilaga I, bilagorna IIa–IIg och bilaga IV i enlighet med de relevanta skyldigheter och åtaganden samt ändringar av dessa som medlemsstaterna har godtagit som medlemmar i de internationella icke-spridningssystemen och överenskommelserna om exportkontroll eller genom ratificering av relevanta internationella fördrag.

(9)

Med tanke på betydelsen av att säkerställa fullständig överensstämmelse med internationella säkerhetsförpliktelser så snart det är praktiskt möjligt, bör denna förordning träda i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts.

(10)

Förordning (EG) nr 428/2009 bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Rådets förordning (EG) nr 428/2009 ska ändras på följande sätt:

(1)

Bilaga I ska ersättas med texten i bilaga I till denna förordning.

(2)

Bilagorna IIa–IIg ska ersättas med texten i bilaga II till denna förordning.

3.

Bilaga IV ska ersättas med texten i bilaga III till denna förordning.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 7 oktober 2020.

På kommissionens vägnar

Ursula VON DER LEYEN

Ordföranden


(1)  Rådets förordning (EG) nr 428/2009 av den 5 maj 2009 om upprättande av en gemenskapsordning för kontroll av export, överföring, förmedling och transitering av produkter med dubbla användningsområden (EUT L 134, 29.5.2009, s. 1).

(2)  Australiengruppen (AG) är ett informellt forum för länder som genom harmoniseringen av exportkontroller syftar till att säkerställa att exporten inte bidrar till utveckling av kemiska eller biologiska vapen. Ytterligare information finns på: http://www.australiagroup.net/

(3)  Kontrollsystemet för missilteknik (Missile Technology Control Regime, MTCR) är en informell politisk överenskommelse mellan stater med syftet att begränsa spridningen av missiler, kompletta raketsystem, obemannade luftfarkoster och liknande teknik. Ytterligare information finns på: http://mtcr.info/

(4)  Gruppen av länder som levererar kärnmaterial (Nuclear Suppliers Group, NSG) är en grupp av länder som levererar kärnmaterial och som syftar till att bidra till icke-spridning av kärnvapen genom genomförandet av två uppsättningar av riktlinjer för kärnmaterialexport och kärnmaterialrelaterad export. Ytterligare information finns på: http://www.nuclearsuppliersgroup.org/

(5)  Wassenaar-arrangemanget (WA) har inrättats i syfte att bidra till regional och internationell säkerhet och stabilitet genom att främja insyn och större ansvarstagande vid överföring av konventionella vapen och varor och teknik med dubbla användningsområden och därigenom förebygga destabiliserande anhopningar. Ytterligare information finns på: https://www.wassenaar.org/

(6)  Konventionen om förbud mot utveckling, produktion, lagring och användning av kemiska vapen samt om deras förstöring (konventionen om kemiska vapen, Chemical Weapons Convention, CWC) har som mål att eliminera en hel kategori av massförstörelsevapen genom att förbjuda utveckling, tillverkning, förvärv, lagring, bevarande, överföring eller användning av kemiska vapen av konventionsstaterna. Ytterligare information finns på: https://www.opcw.org/chemical-weapons-convention


BILAGA I

FÖRTECKNING ÖVER PRODUKTER MED DUBBLA ANVÄNDNINGSOMRÅDEN

(som avses i artikel 3 i denna förordning)

Med denna förteckning genomförs internationella överenskommelser om kontroll av produkter med dubbla användningsområden, bl.a. Australiengruppen (1), Missile Technology Control Regime (MTCR) (2), Nuclear Suppliers' Group (NSG) (3), dvs. gruppen av länder som levererar kärnmaterial, Wassenaar-arrangemanget (4) och konventionen om kemiska vapen (5).

INNEHÅLL

Anmärkningar

Akronymer och förkortningar

Definitioner

Kategori 0

Kärnmaterial, anläggningar och utrustning

Kategori 1

Särskilda material och därtill hörande utrustning

Kategori 2

Materialbearbetning

Kategori 3

Elektronik

Kategori 4

Datorer

Kategori 5

Telekommunikation och ”informationssäkerhet”

Kategori 6

Sensorer och lasrar

Kategori 7

Navigation och avionik

Kategori 8

Marint

Kategori 9

Rymd och framdrivning

ALLMÄNNA ANMÄRKNINGAR TILL BILAGA I

1.

För kontroll av varor som är konstruerade eller modifierade för militär användning, se relevant förteckning (relevanta förteckningar) för kontroll av militära varor som upprätthålls av de enskilda EU-medlemsstaterna. Hänvisningarna i denna bilaga med anmärkningen ”SE ÄVEN KONTROLLBESTÄMMELSERNA FÖR VAROR MED MILITÄR ANVÄNDNING” är till samma förteckning.

2.

Syftet med kontrollerna i denna bilaga ska inte omintetgöras genom export av varor som inte är underställda kontroll (inklusive anläggning) men som innehåller en eller flera beståndsdelar vilka är underställda kontroll, när den eller de beståndsdelar som är underställda kontroll utgör huvudbeståndsdelen av varan och det är möjligt att avlägsna den och använda den för andra ändamål.

ANM.:

Vid bedömning av huruvida en eller flera beståndsdelar ska betraktas som huvudbeståndsdel ska hänsyn tas till kvantitet, värde, tekniskt kunnande samt andra omständigheter som är av betydelse för att bedöma huruvida en eller flera av de kontrollerade beståndsdelarna är en huvudbeståndsdel av de varor som anskaffas.

3.

Varor som specificeras i denna bilaga inbegriper både nya och begagnade varor.

4.

I vissa fall förtecknas kemikalier med namn och CAS-nummer. Förteckningen gäller kemikalier med samma strukturformel (inklusive hydrater) oberoende av namn eller CAS-nummer. CAS-nummer visas som ett bidrag till identifieringen av en viss kemikalie eller blandning, oberoende av nomenklatur. CAS-nummer kan inte användas som enda identifikation, eftersom vissa former av den förtecknade kemikalien har olika CAS-nummer, medan blandningar som innehåller en förtecknad kemikalie också kan ha olika CAS-nummer.

ANMÄRKNING RÖRANDE KÄRNTEKNIK (Nuclear Technology Note – NTN)

(Denna anmärkning ska läsas jämförd med kategori 0, avsnitt E.)

”Teknik” som har direkt samband med varor som finns upptagna under kategori 0 ska kontrolleras enligt bestämmelserna för kategori 0.

”Teknik” som ”erfordras” för ”utveckling”, ”produktion” eller ”användning” av varor som omfattas av kontroll, omfattas av kontroll även om den kan tillämpas på varor som inte omfattas av kontroll.

Godkännande av export av varor medger även export till samma slutanvändare av det minimum av ”teknik” som erfordras för installation, drift, underhåll och reparation av varan.

Kontroll av överföring av ”teknik” gäller inte ”allmänt tillgänglig” information eller ”vetenskaplig grundforskning”.

ALLMÄN ANMÄRKNING RÖRANDE TEKNIK (General Technology Note – GTN)

(Denna anmärkning ska läsas jämförd med kategorierna 1–9, avsnitt E.)

Export av ”teknik” som ”erfordras” för ”utveckling”, ”produktion” eller ”användning” av varor som kontrolleras i kategorierna 1–9, kontrolleras i den ordning som föreskrivs i kategorierna 1–9.

”Teknik” som ”erfordras” för ”utveckling”, ”produktion” eller ”användning” av varor som omfattas av kontroll, omfattas av kontroll även om den kan tillämpas på varor som inte omfattas av kontroll.

Kontrollen gäller inte sådan ”teknik” som utgör ett nödvändigt minimum för installation, drift, underhåll (kontroll) eller reparation av varor som inte är underställda kontroll eller för vilka exporttillstånd har beviljats.

Anmärkning:

Denna anmärkning medger inte export av ”teknik” som specificeras i avsnitten 1E002.e, 1E002.f, 8E002.a och 8E002.b.

Kontroll av överföringar av ”teknik” gäller inte ”allmänt tillgänglig” information, ”grundforskning” eller det minimum av information som behövs för patentansökningar.

ALLMÄN ANMÄRKNING RÖRANDE KÄRNTEKNISK PROGRAMVARA (Nuclear Software Note – NSN)

(Denna anmärkning har företräde framför bestämmelserna i kategori 0, avsnitt D)

Avsnitt D i kategori 0 omfattar inte ”programvara” som är en ”objektkod” som utgör ett nödvändigt minimum för installation, drift, underhåll (kontroll) eller reparation av varor för vilka exporttillstånd har beviljats.

Godkännande av export av varor medger även export till samma slutanvändare av det minimum av ”objektkod” som erfordras för installation, drift, underhåll (kontroll) eller reparation av varan.

Anmärkning:

Anmärkningen rörande kärnteknisk programvara fritar inte från kontrollen av ”programvara” som specificeras i kategori 5 del 2 (”Informationssäkerhet”).

ALLMÄN ANMÄRKNING RÖRANDE PROGRAMVARA (General Software Note – GSN)

(Denna anmärkning har företräde framför bestämmelserna i kategorierna 1–9, avsnitt D.)

Den ”programvara” som beskrivs i kategorierna 1–9 omfattas inte av kontroll om den

a)

är allmänt tillgänglig för gemene man genom att

1.

den säljs från lager vid ett försäljningsställe i detaljistledet utan restriktioner

a)

över disk,

b)

via postorderförsäljning,

c)

på elektronisk väg, eller

d)

via telefonförsäljning, och

2.

den kan installeras av användaren utan väsentlig medverkan av försäljaren,

Anmärkning:

Punkt a i Allmän anmärkning rörande programvara tar inte bort kontrollen av ”programvara” som specificeras i kategori 5 del 2 (”Informationssäkerhet”).

b)

är ”allmänt tillgänglig”, eller

c)

är en ”objektkod” som utgör ett nödvändigt minimum för installation, drift, underhåll (kontroll) och reparation av varor för vilka exporttillstånd har beviljats.

Anmärkning:

Punkt c i Allmän anmärkning rörande programvara tar inte bort kontrollen av ”programvara” som specificeras i kategori 5 del 2 (”Informationssäkerhet”).

ALLMÄN ANMÄRKNING RÖRANDE ”INFORMATIONSSÄKERHET” (GISN)

”Informationssäkerhets”-produkter eller -funktioner ska värderas mot kategori 5 - del 2 även om de är komponenter, ”programvara” eller funktioner i andra system eller i annan utrustning.

REDAKTIONELL PRAXIS I EUROPEISKA UNIONENS OFFICIELLA TIDNING

I enlighet med bestämmelserna i punkt 6.5 på sidan 108 i Publikationshandboken (2015 års upplaga) ska, i texter som offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning,

kommatecken användas som decimaltecken,

större tal skrivas i grupper om tre, med mellanrum.

Texten i den här bilagan följer denna praxis.

AKRONYMER OCH FÖRKORTNINGAR SOM ANVÄNDS I DENNA BILAGA

Akronymer eller förkortningar som används som definierade termer återfinns under rubriken ’Definition av termer som används i denna bilaga’.

AKRONYM ELLER FÖRKORTNING

ABEC

Annular Bearing Engineers Committee

ABMA

American Bearing Manufacturers Association

ADC

Analogue-to-Digital Converter

AGMA

American Gear Manufacturers' Association

AHRS

Attitude and Heading Reference Systems

AISI

American Iron and Steel Institute

ALE

Atomic Layer Epitaxy

ALU

Arithmetic Logic Unit (aritmetisk logikenhet)

ANSI

American National Standards Institute

APP

Adjusted Peak Performance (justerad topprestanda)

APU

Auxiliary Power Unit (hjälpkraftsaggregat)

ASTM

American Society for Testing and Materials

ATC

Air Traffic Control (flygkontrolltjänst)

BJT

Bipolar Junction Transistors (BJ-transistorer)

BPP

Beam Parameter Product (strålparameterprodukt)

BSC

Base Station Controller (basstationskontroller)

CAD

Computer-Aided-Design (datorstödd konstruktion)

CAS

Chemical Abstracts Service

CCD

Charge Coupled Device (laddningskopplad enhet)

CDU

Control and Display Unit (kontroll- och indikatorenhet)

CEP

Circular Error Probable (troligt cirkulärt fel)

CMM

Coordinate Measuring Machine (koordinatmätmaskin)

CMOS

Complementary Metal Oxide Semiconductor (komplementär metalloxidhalvledare)

CNTD

Controlled Nucleation Thermal Deposition (styrd nukleär termisk deponering)

CPLD

Complex Programmable Logic Device (komplex programmerbar logisk komponent)

CPU

Central Processing Unit (centralprocessor)

CVD

Chemical Vapour Deposition (kemisk förångningsdeposition)

CW

Chemical Warfare (kemisk krigföring)

CW (för laser)

Continuous Wave (kontinuerlig drift)

DAC

Digital-to-Analogue Converter (digital-till-analog-omvandlare)

DANL

Displayed Average Noise Level (visad genomsnittlig brusnivå)

DBRN

Data-Base Referenced Navigation (databaserad referensnavigering)

DDS

Direct Digital Synthesizer

DMA

Dynamic Mechanical Analysis

DME

Distance Measuring Equipment (avståndsmätningsradar)

DMOSFET

Diffused Metal Oxide Semiconductor Field Effect Transistor

DS

Directionally Solidified (riktningsstelnad)

EB

Exploding Bridge (exploderande brygga)

EB-PVD

Electron Beam Physical Vapour Deposition (fysisk förångningsdeposition med elektronstråle)

EBW

Exploding Bridge Wire (exploderande tråd)

ECM

Electro-Chemical Machining (elektrokemisk bearbetning)

EDM

Electrical Discharge Machines (elektriska urladdningsmaskiner)

EFI

Exploding Foil Initiators (exploderande folie)

EIRP

Effective Isotropic Radiated Power (ekvivalent isotropiskt utstrålad effekt)

EMP

Electromagnetic Pulse (elektromagnetisk puls)

ENOB

Effective Number of Bits (effektivt antal bitar)

ERF

Electrorheological Finishing (elektroreologisk slutbearbetning)

ERP

Effective Radiated Power (ekvivalent utstrålad effekt)

ESD

Electrostatic Discharge (elektrostatisk urladdning)

ETO

Emitter Turn-Off Thyristor (ETO-tyristor)

ETT

Electrical Triggering Thyristor (T-tyristor)

EU

Europeiska unionen

EUV

Extreme Ultraviolet (extremt ultraviolett)

FADEC

Full Authority Digital Engine Control

FFT

Fast Fourier Transform (Snabb Fourier-transform)

FPGA

Field Programmable Gate Array (fältprogrammerbar grindmatris)

FPIC

Field Programmable Interconnect (fältprogrammerbar koppling)

FPLA

Field Programmable Logic Array (fältprogrammerbar logisk matris)

FPO

Floating Point Operation (flyttalsoperation)

FWHM

Full-Width Half-Maximum (halvvärdesbredd)

GLONASS

Global Navigation Satellite System (globalt satellitnavigeringssystem)

GNSS

Global Navigation Satellite System (globalt satellitnavigeringssystem)

GPS

Global Positioning System

GSM

Global System for Mobile Communications

GTO

Gate Turn-off Thyristor (GTO-tyristor)

HBT

Hetero-Bipolar Transistors (hetero-bipolära transistorer)

HDMI

High-Definition Multimedia Interface

HEMT

High Electron Mobility Transistor (transistor med hög elektronmobilitet)

Icao

International Civil Aviation Organization (Internationella civila luftfartsorganisationen)

IEC

International Electro-technical Commission (Internationella elektrotekniska kommissionen)

IED

Improvised Explosive Device (improviserad sprängladdning)

IEEE

Institute of Electrical and Electronic Engineers

IFOV

Instantaneous-Field-Of-View

IGBT

Insulated Gate Bipolar Transistor (IGB-transistor)

IGCT

Integrated Gate Commutated Thyristor (IGC-tyristor)

IHO

International Hydrographic Organization (Internationella hydrografiska organisationen)

ILS

Instrument Landing System (instrumentlandningssystem)

IMU

Inertial Measurement Unit (mätenhet för tröghetsnavigering)

INS

Inertial Navigation System (tröghetsnavigeringssystem)

IP

Internet Protocol

IRS

Inertial Reference System (referenssystem för tröghetsnavigering)

IRU

Inertial Reference Unit (referensenhet för tröghetsnavigering)

ISA

International Standard Atmosphere (internationell standardatmosfär)

ISAR

Inverse Synthetic Aperture Radar

ISO

International Organization for Standardization (Internationella standardiseringsorganisationen)

ITU

International Telecommunication Union (Internationella teleunionen)

JT

Joule-Thomson

LIDAR

Light Detection and Ranging

LIDT

Laser Induced Damage Threshold (gräns för skador åstadkomna av laser)

LOA

Length Overall (total längd)

LRU

Line Replaceable Unit

LTT

Light Triggering Thyristor (LT-tyristor)

MLS

Microwave Landing Systems (mikrovågslandningssystem)

MMIC

Monolithic Microwave Integrated Circuit (monolitisk integrerad mikrovågskrets)

MOCVD

Metal Organic Chemical Vapour Deposition (metall-organisk kemisk förångningsdeposition)

MOSFET

Metal-Oxide-Semiconductor Field Effect Transistor (MOSFE-transistor)

MPM

Microwave Power Module (effektmodul för mikrovåg)

MRF

Magnetorheological Finishing (magnetreologisk slutbearbetning)

MRF

Minimum Resolvable Feature size (minsta upplösning för systemdimension)

MRI

Magnetic Resonance Imaging (magnetisk resonanstomografi)

MTBF

Mean-Time-Between-Failures (medeltid mellan fel)

MTTF

Mean-Time-To-Failure (medeltid till fel)

NA

Numerical Aperture (numerisk apertur)

NDT

Non-Destructive Test (icke-förstörande prov)

NEQ

Net Explosive Quantity (nettosprängämnesmängd)

NIJ

National Institute of Justice (nationella rättsinstitutet)

OAM

Operations, Administration or Maintenance (drift, administration eller underhåll)

OSI

Open Systems Interconnection

PAI

Polyamide-imides (polyamidimider)

PAR

Precision Approach Radar (precisionsinflygningsradar)

PCL

Passive Coherent Location

PDK

Process Design Kit (processdesignsats)

PIN

Personal Identification Number (personligt identifikationsnummer)

PMR

Private Mobile Radio (privatmobilradio)

PVD

Physical Vapour Deposition (kemisk förångningsdeposition)

ppm

parts per million (delar per miljon)

QAM

Quadrature-Amplitude-Modulation (kvadraturamplitudmodulering)

QE

Quantum Efficiency (kvantverkningsgrad)

RAP

Reactive Atom Plasmas

RF

Radio Frequency (radiofrekvens)

rms

Root Mean Square (effektivvärde)

RNC

Radio Network Controller (radionätkontroller)

RNSS

Regional Navigation Satellite System (regionalt satellitnavigeringssystem)

ROIC

Read-out Integrated Circuit (utläsningskrets)

S-FIL

Step and Flash Imprint Lithography

SAR

Synthetic Aperture Radar

SAS

Synthetic Aperture Sonar

SC

Single Crystal (enkristall)

SCR

Silicon Controlled Rectifier (kiselstyrd likriktare)

SFDR

Spurious Free Dynamic Range (spuriosfritt dynamiskt område)

SHPL

Super High Powered Laser

SLAR

Sidelooking Airborne Radar (sidospanande flygburen radar)

SOI

Silicon-on-Insulator (kisel på insulator)

SQUID

Superconducting Quantum Interference Device

SRA

Shop Replaceable Assembly

SRAM

Static Random Access Memory

SSB

Single Sideband (enkelt sidband)

SSR

Secondary Surveillance Radar (sekundär övervakningsradar)

SSS

Side Scan Sonar (sidoskannande sonar)

TIR

Total Indicated Reading (totalt indikatorutslag)

TVR

Transmitting Voltage Response (överföringsfunktion spänning till tryck)

u

Atomic Mass Unit (universell atommassenhet)

UPR

Unidirectional Positioning Repeatability (repetitionsnoggrannheten avseende en maskinrörelse i en riktning till en position)

UV

Ultraviolet (ultraviolett)

UTS

Ultimate Tensile Strength (brottgräns)

VJFET

Vertical Junction Field Effect Transistor (VJFE-transistor)

VOR

Very High Frequency Omni-directional Range

WHO

Världshälsoorganisationen

WLAN

Wireless Local Area Network

DEFINITION AV TERMER SOM ANVÄNDS I DENNA BILAGA

Definitioner av termer mellan ’enkla citattecken’ ges i en teknisk anmärkning till den berörda produkten.

Definitioner av termer mellan ”dubbla citationstecken” är följande:

ANM.:

Hänvisningar till kategorier ges inom parentes efter den definierade termen.

”Noggrannhet” (2 3 6 7 8) som vanligen mäts som bristande noggrannhet är ett angivet värdes största avvikelse, positiv eller negativ, från en godtagen standard eller sant värde.

”Aktiva flygstyrsystem” (7). Aktiva flygstyrsystem är system som verkar för att förhindra oönskade rörelser eller strukturell belastning hos ”luftfartyg” eller missiler genom att autonomt bearbeta utsignaler från flera sensorer och sedan åstadkomma nödvändiga förebyggande kommandon för att utöva automatisk styrning.

”Aktivt bildelement (pixel)” (6). Ett aktivt bildelement är det minsta (ensamma) element i en halvledarmatris som har en fotoelektrisk överföringsfunktion när det utsätts för ljusstrålning (elektromagnetisk strålning).

”Justerad topprestanda” (4) är en justerad topphastighet vid vilken ”digitala datorer” utför 64-bitars eller större flyttalsadditioner och flyttalsmultiplikationer, och den uttrycks i vägda teraflops (WT), i enheter om 1012 justerade flyttalsoperationer per sekund.

ANM.:

Se kategori 4, teknisk anmärkning.

”Luftfartyg” (1 6 7 9) är luftburna farkoster med fasta vingar, svängande vingar, roterande vingar (helikoptrar), tippande rotorer eller tippande vingar.

ANM.:

Se även ”civila luftfartyg”.

”Luftskepp” (9) är motordrivna luftburna farkoster som använder gaser som är lättare än luft som lyftkraft (oftast helium, tidigare väte).

”Alla tillgängliga kompensationer” (2) innebär efter att hänsyn tagits till alla rimliga åtgärder som tillverkaren har till sitt förfogande för att minska alla systematiska felmarginaler för den särskilda modell av verktygsmaskin eller mätfel för den särskilda koordinatmätmaskin som avses.

”Tilldelad genom ITU” (3 5) innebär tilldelning av frekvensband i enlighet med den nuvarande upplagan av ITU:s radioreglemente för primära, tillåtna och sekundära tjänster.

ANM.:

Ytterligare och alternativa tilldelningar är inte inkluderade.

”Vinkelavvikelse från en position” (2) innebär den maximala differensen mellan den aktuella positionen och den ursprungliga positionen som ett arbetsstycke har efter att det förflyttats från sin ursprungliga position och sedan återförts.

”Slumpmässig vinkeldrift” (7) är det över tiden ackumulerade vinkelfel som beror på vitt brus i vinkelhastighet. (IEEE STD 528-2001).

”APP” (4) är detsamma som ”justerad topprestanda”.

”Asymmetrisk algoritm” (5) är en krypteringsalgoritm där olika matematiskt relaterade nycklar används för kryptering och dekryptering.

ANM.:

Ett vanligt användningsområde för ”asymmetriska algoritmer” är nyckelhantering.

”Autentisering” (5). Härmed avses identitetskontroll av en användare, process eller enhet, ofta utnyttjad som en förutsättning för att bevilja åtkomst till resurser i ett informationssystem. Detta innefattar kontroll av ett meddelandes ursprung eller innehåll, eller annan information, och alla aspekter av åtkomstskydd när det inte finns någon annan kryptering av filer eller text än den som är direkt knuten till skydd av lösenord, personliga identifikationsnummer (PIN) eller liknande data som hindrar obehörig åtkomst.

”Genomsnittlig uteffekt” (6) är den totala ”laser”-utenergin, i joule, dividerat med den tid under vilken en serie av på varandra följande pulser sänds ut, i sekunder. För en serie pulser med samma mellanrum är den lika med den sammanlagda ”laser”-utenergin i en enstaka puls, multiplicerad med ”laserns” pulsfrekvens, i Hertz.

”Typisk grindfördröjningstid” (3). Härmed avses den tidsfördröjning som motsvarar den tidsfördröjning som uppstår i en grind som har typisk uppbyggnad och används i en ”monolitisk integrerad krets”. För en ’familj’ av ”monolitiska integrerade kretsar” kan detta specificeras antingen som tidsfördröjningen för en typisk grind inom den givna ’familjen’ eller som typisk fördröjningstid per grind inom den givna ’familjen’.

ANM. 1:

”Typisk grindfördröjningstid” får inte förväxlas med fördröjningstiden mellan in- och utgång hos en komplex ”monolitisk integrerad krets”.

ANM. 2:

En ’familj’ utgörs av alla integrerade kretsar för vilka följande tillämpas till fullo när det gäller tillverkningsmetod och specifikationer, utom deras respektive funktioner:

a)

Gemensam utformning av maskin- och programvara.

b)

Gemensam ritning och processteknik.

c)

Gemensamma typiska egenskaper.

”Grundforskning” (GTN och NTN) är experimentellt eller teoretiskt arbete för inhämtande av ny kunskap om fenomens fundamentala principer eller observerbara fakta och är inte direkt inriktad mot ett bestämt praktiskt syfte eller mål.

”Grundstabilitet” (accelerometer) (7) är genomsnittet under en specificerad tidsperiod av accelerometerns utsignal, mätt vid specificerade driftsförhållanden som inte har någon korrelation till ingångsacceleration eller rotation. ”Grundstabilitet” uttrycks i g eller i meter per sekundkvadrat (g eller m/s2). (IEEE Std 528-2001) (μg = 1 × 10–6 g).

”Grundstabilitet” (gyro) (7) är genomsnittet under en specificerad tidsperiod av gyrots utsignal, mätt vid specificerade driftsförhållanden som inte har någon korrelation till ingångsacceleration eller rotation. ”Grundstabilitet” uttrycks vanligen i grader per timme (grader/tim). (IEEE Std 528-2001).

”Biologiska agens” (1) är patogener eller toxiner som valts ut eller modifierats (exempelvis vad gäller renhet, hållbarhetstid, virulens, spridningsegenskaper eller motståndskraft mot UV-strålning) för att orsaka dödsfall bland människor och djur, skada utrustningar, grödor eller miljön.

”Axialkast” (camming) (2) är huvudspindelns axiella kast under ett varv mätt i ett plan vinkelrätt mot spindelns fästdorn, i en punkt nära fästdornets periferi (referens ISO 230-1:1986 punkt 5.63).

”Troligt cirkulärt fel” (CEP) (7) är vid cirkulär, normal distribution, den radie av en cirkel som innehåller 50 % av de enskilda mätningar som görs eller den radie av en cirkel inom vilken sannolikheten att de finns är 50 %.

”Kemisk laser” (6) är en ”laser” i vilken de exciterade nivåerna alstras genom energin från en kemisk reaktion.

”Kemisk blandning” (1) är en fast, flytande eller gasformig produkt som består av två eller fler komponenter som inte reagerar tillsammans under de förhållanden under vilka blandningen lagras.

”Cirkulationsstyrda, antivridmomentstyrda eller cirkulationsstyrda riktningskontrollsystem” (7) är system som använder luft som blåses över aerodynamiska ytor för att öka eller styra de krafter som genereras av ytorna.

”Civila luftfartyg” (1 3 4 7) är de ”luftfartyg” som förts upp på förteckningar över flygduglighetscertifiering som ges ut av civila luftfartsmyndigheter i en eller flera EU-medlemsstater eller i en stat som deltar i Wassenaar-arrangemanget, för att civilt flyga på inrikes eller utrikes leder för civilt, privat eller affärsmässigt bruk.

ANM.:

Se även ”luftfartyg”.

”Styrenhet för kommunikationskanal” (4). Härmed avses det fysiska gränssnitt som styr flödet av synkron eller asynkron digital information. Den är sammansatt av komponenter som kan vara integrerade i en dator eller telekommunikationsutrustning för att medge kommunikationsaccess.

”Kompensationssystem” (6) består av den primära skalärsensorn och en eller flera referenssensorer (t.ex. ”vektormagnetometrar”) tillsammans med programvara som gör det möjligt att minska plattformens stelkroppsrotationsbuller.

”Komposit” (1 2 6 8 9) är en ”matris” och en eller flera tillsatsstrukturer som består av partiklar, tunna trådar, fibrer eller någon kombination av dessa, som ingår av ett eller flera specifika skäl.

”III/V-föreningar” (3 6) är polykristallinska, binära eller komplexa monokristallinska produkter som består av beståndsdelar ur grupperna IIIA och VA i Mendelejevs periodiska system (t.ex. galliumarsenid, galliumaluminiumarsenid, indiumfosfid).

”Konturstyrning” (2) innebär att två eller flera ”numeriskt styrda” rörelser arbetar i enlighet med instruktioner som specificerar nästa erforderliga position och de erforderliga matningshastigheterna till den positionen. Dessa matningshastigheter varieras i förhållande till varandra så att den önskade konturen generas. (referens ISO/DIS 2806-1980)

”Kritisk temperatur” (1 3 5) (ibland kallad övergångstemperatur) för ett specifikt ”supraledande” material är den temperatur då materialet upphör att ha någon resistans mot elektrisk likström.

”Kryptografisk aktivering” (5) avser all teknik som specifikt aktiverar eller möjliggör en produkts kryptografiska kapacitet, via en mekanism som implementeras av produktens tillverkare och som är unikt knuten till

1.

ett exemplar av produkten, eller

2.

en kund, för flera exemplar av produkten.

Tekniska anmärkningar:

1.

Metoder och mekanismer för ”kryptografisk aktivering” kan implementeras som maskinvara, ”programvara” eller ”teknik”.

2.

Mekanismer för ”kryptografisk aktivering” kan till exempel vara en serienummerbaserad licensnyckel eller ett autentiseringsinstrument så som ett digitalt signerat certifikat.

”Kryptografi” (5) är verksamhet som innefattar principer, medel och metoder för att transformera data så att dess informationsinnehåll kan döljas, förhindra oupptäckt förändring därav eller förhindra obehörig användning. ”Kryptografi” är begränsad till transformering av information genom att använda en eller flera ’hemliga parametrar’ (t.ex. kryptovariabler) eller tillhörande nyckelhantering.

Anmärkningar:

1.

”Kryptografi” omfattar inte ’fasta’ datakompressions- eller datakodningstekniker.

2.

”Kryptografi” omfattar dekryptering.

Tekniska anmärkningar:

1.

’Hemlig parameter’: en konstant eller nyckel som undanhålls utomstående eller endast delas inom en grupp.

2.

’Fast’: kodnings- eller kompressionsalgoritmen kan inte ta emot externa parametrar (t.ex. krypto- eller nyckelvariabler) och kan inte ändras av användaren.

”CW-laser” (6) är en ”laser” som producerar en nominellt konstant utenergi under mer än 0,25 sekunder.

”Hantering av cyberincidenter” (4) är den process då nödvändig information om en cybersäkerhetsincident utbyts med enskilda personer eller organisationer som ansvarar för att leda eller samordna insatserna för att avhjälpa cybersäkerhetsincidenten.

”Databaserade referensnavigerings- (Data-Based Referenced Navigation- ”DBRN”) (7) system” avser system som utnyttjar olika källor av tidigare uppmätta geokarteringsdata som integreras för att ge exakt navigeringsinformation under dynamiska förhållanden. Datakällor inbegriper batymetriska kartor, stjärnkartor, gravimetriska kartor, magnetkartor eller digitala, tredimensionella terrängkartor.

”Utarmat uran” (0) är sådant uran som utarmats med avseende på isotop 235 under de värden som uppträder i naturen.

”Utveckling” (GTN NTN alla) är alla faser före serieproduktion såsom: konstruktion, konstruktionsforskning, konstruktionsanalys, konstruktionskoncept, sammansättning och provning av prototyper, pilottillverkningsplaner, konstruktionsuppgifter, datadesign, processen då konstruktionsuppgifterna förvandlas till en produkt, fastställande av design och integrering, layouter.

”Diffusionsbondning” (1 2 9) är en förening i fast fas av minst två separata metalldelar till ett enda stycke som har en gemensam styrka som är lika med det svagaste materialets, där den huvudsakliga mekanismen är en interdiffusion av atomer i gränssnittet.

”Digital dator” (4 5) är utrustning som genom att anta en eller flera diskreta variabler, kan utföra allt det följande:

a)

Ta emot data.

b)

Lagra data eller instruktioner i fasta eller föränderliga (skrivbara) minnesenheter.

c)

Bearbeta data med hjälp av lagrade sekvenser av instruktioner som kan förändras.

d)

Mata ut data.

ANM.:

Förändring av en lagrad sekvens av instruktioner omfattar utbyte av en fast minnesenhet, men inte en fysisk förändring av tråddragning eller interna kopplingar.

”Digital överföringshastighet” (def) är den totala bithastigheten för den information som överförs direkt på något slags medium.

ANM.:

Se även ”total digital överföringshastighet”.

”Drifthastighet” (gyro) (7) är den komponent av ett gyros utsignal som är funktionellt oberoende av gyrots rotation. Det uttrycks som en vinkelhastighet. (IEEE STD 528-2001).

”Effektiva gram” (0 1) av ”särskilt klyvbart material” är

a)

för plutoniumisotoper och uran-233, isotopvikten i gram,

b)

för uran som anrikats 1 % eller mer med avseende på isotopen uran-235, massan av uran i gram multiplicerad med kvadraten på dess anrikning uttryckt som ett decimalviktbråk,

c)

för uran anrikat under 1 % med avseende på isotopen uran-235, massan av uran i gram multiplicerad med 0,0001.

”Elektronisk sammansättning” (2 3 4) är ett antal elektroniska komponenter (dvs. ’kretselement’, ’diskreta komponenter’, integrerade kretsar, etc.) som kopplats samman för att utföra en eller flera specifika funktioner och är utbytbara i sin helhet och i allmänhet även kan tas isär.

ANM. 1:

’Kretselement’ är en ensam aktiv eller passiv funktionell del av en elektronisk krets, såsom en diod, en transistor, ett motstånd, en kondensator osv.

ANM. 2:

’Diskret komponent’ är ett separat kapslat ’kretselement’ med sina egna externa anslutningar.

”Energetiskt material” (1) är ämnen eller blandningar som reagerar kemiskt för att frigöra energi som är nödvändig för den tillämpning de är avsedda för. ”Sprängämnen”, ”pyrotekniska produkter” och ”drivmedel” är underavdelningar till ”energetiskt material”.

”Manipulatorer” (2) är griparmar, ’aktiva verktygsenheter’ och andra verktyg som fästs i änden av en ”robots” manipulatorarm.

ANM.:

En ’aktiv verktygsenhet’ är en enhet som tillför rörelsekraft, processenergi eller avkänning till ett arbetsstycke.

”Ekvivalent täthet” (6) är massan (vikten) hos en optisk enhet per enhet optisk yta projicerad på den optiska ytan.

”Ekvivalenta standarder” (1) är jämförbara nationella eller internationella standarder som erkänns av en eller flera EU-medlemsstater eller av stater som deltar i Wassenaar-arrangemanget och som är tillämpliga på den aktuella punkten.

”Sprängämnen” (1) är fasta, flytande eller gasformiga ämnen eller blandningar av ämnen som, när de används som primärt sprängämne, booster eller huvudladdning i stridsspetsar, sprängladdningar eller annan användning, är avsedda att detonera.

”FADEC-system” (9) är detsamma som ”full authority digital engine control systems” – ett digitalt elektroniskt reglersystem för en gasturbinmotor som är i stånd att självständigt kontrollera motorn över hela dess driftområde, från begärd start av motorn till begärd avstängning av motorn, under både normala omständigheter och när fel föreligger.

”Fibrer eller fiberliknande material” (0 1 8 9) omfattar

a)

kontinuerliga ”enfibertrådar”,

b)

kontinuerliga ”garn” och ”väv”,

c)

”tejp”, duk, mattor och band,

d)

hackade fibrer, cellull, rayonull och sammanhängande fiberfiltar,

e)

tunna trådar (whiskers), antingen mono- eller polykristallina av valfri längd,

f)

aromatisk polyamidmassa.

”Integrerade kretsar av filmtyp” (3) är en grupp av ’kretselement’ med metalliska förbindelser som skapats genom utfällning av tjock- eller tunnfilm på ett isolerande ”substrat”.

ANM.:

’Kretselement’ är en ensam aktiv eller passiv funktionell del av en elektronisk krets, såsom en diod, en transistor, ett motstånd, en kondensator osv.

”Fly by light-styrsystem” (7) är ett primärt digitalt flygkontrollsystem med återkoppling för att kontrollera ”luftfartyget” under flygningen, där kommandona till manipulatorerna/styrdonen är optiska signaler.

”Fly by wire-styrsystem” (7) är ett primärt digitalt flygkontrollsystem med återkoppling för att kontrollera ”luftfartyget” under flygningen, där kommandona till manipulatorerna/styrdonen är elektriska signaler.

”Fokalplansmatris” (6 8) är ett en- eller tvådimensionellt plant lager, eller en kombination av plana lager, av individuella detektorelement, med eller utan avläsningselektronik, som arbetar i det fokala planet.

ANM.:

Avsikten är inte att inkludera en stack med enstaka detektorelement eller detektorer med två, tre eller fyra element, såvida inte tidsfördröjning och integration genomförs i elementet.

”Relativ bandbredd” (3 5) är ”effektbandbredden” dividerad med mittfrekvensen uttryckt i procent.

”Hoppfrekvens” (5 6) är en typ av ”bandspridning” där sändningsfrekvensen för en enkel kommunikationskanal bringas att förändras genom en slumpmässig eller pseudo-slumpmässig sekvens av diskreta steg.

”Tid för att byta frekvens” (3) avser den tid (dvs. fördröjning) som det tar för en signal som skiftas från en initial angiven utgångsfrekvens att nå en frekvens på eller inom följande värden:

a.

±100 Hz av ett slutligt specificerat frekvensområde som omfattar mindre än 1 GHz, eller

b)

±0,1 miljondelar av ett slutligt specificerat frekvensområde på 1 GHz eller mer.

”Bränslecell” (8) är en elektrokemisk anordning som omvandlar kemisk energi direkt till likströmselektricitet genom att förbruka bränsle från en extern källa.

”Smältbar” (1) är förmåga att tvärbindas eller polymeriseras ytterligare (härdas) genom användning av värme, strålning, katalysatorer osv., eller förmåga att smältas utan pyrolys (förkolning).

”Hårda selektorer” (5) är uppgifter eller datauppsättningar som hör samman med en individ (t.ex. efternamn, förnamn, e-postadress, gatuadress, telefonnummer eller grupptillhörigheter).

”Styrsystem” (7) är system som integrerar processen av mätning och beräkning av en farkosts position och hastighet (dvs. navigation) med att beräkna och överföra order till farkostens flygkontrollsystem för att korrigera banan.

”Integrerad hybridkrets” (3) är varje kombination av en eller flera integrerade kretsar, eller integrerad krets med kretselement eller diskreta komponenter som kopplats samman för att utföra (en) specifik(a) funktion(er) och som har alla följande egenskaper:

a)

Innehåller åtminstone en okapslad enhet,

b)

är sammankopplad med en metod som är typisk för produktion av integrerade kretsar,

c)

är utbytbar som en enhet, och

d)

kan normalt inte tas isär.

ANM. 1:

’Kretselement’ är en ensam aktiv eller passiv funktionell del av en elektronisk krets, såsom en diod, en transistor, ett motstånd, en kondensator osv.

ANM. 2:

’Diskret komponent’ är ett separat kapslat ’kretselement’ med sina egna externa anslutningar.

”Bildbehandling” (4) är bearbetning av externt upphämtade informationsbärande bilder med hjälp av algoritmer som tidskompression, filtrering, extraktion, urval, korrelation, byte eller transformering mellan områden (t.ex. Snabb Fourier-transform eller Walsh-transform). Det innefattar inte algoritmer som endast innehåller linjär- eller rotationsändringar av en enkel bild som translation, utdrag, registrering eller falsk färgsättning.

”Immuntoxin” (1) är ett konjugat av en cellspecifik monoklonal antikropp och ett ”toxin” eller en ”toxinkomponent”, som selektivt påverkar sjuka celler.

”Allmänt tillgänglig” (GTN NTN GSN). Här avses att en ”teknik” eller ”programvara” har gjorts tillgänglig utan restriktioner för dess vidare spridning. (Upphovsrättsliga inskränkningar innebär inte att ”teknik” eller ”programvara” inte är ”allmänt tillgänglig”.)

”Informationssäkerhet” (GSN GISN 5) är alla medel och funktioner som säkerställer tillgänglighet, sekretess eller riktighet hos information, med undantag för de medel och funktioner som är avsedda att skydda mot funktionsfel. Detta inkluderar ”kryptografi”, ”kryptografisk aktivering”, ’kryptoanalys’, skydd mot röjande strålning samt datorsäkerhet.

Teknisk anmärkning:

’Kryptoanalys’ är analys av ett kryptografiskt system eller dess in- och utdata för att utvinna konfidentiella variabler eller känsliga data, inklusive klartext.

”Effektbandbredd” (3 5 7) är den bandbredd inom vilken uteffekten förblir konstant, inom 3 dB, utan justering av andra påverkbara parametrar.

”Isolering” (9) anbringas på komponenterna till en raketmotor, dvs. hus, munstycke, inlopp, tillslutningar, och omfattar härdade eller halvhärdade gummiduksblock innehållande ett isolerande eller eldfast material. Den kan också ingå som ett dämpningselement.

”Inre foder” (9) är lämpat för limförbindelsen mellan det fasta bränslet och huset eller isoleringsinsatsen. Fodret är vanligen en vätskepolymerbaserad dispersion av svårsmält eller isolerande material, t.ex. kolfylld hydroxylterminerad polybutadien (HTPB) eller annan polymer med tillsatta härdare, som sprutas eller gjuts över insidan av huset.

”Interfolierad analog-till-digitalomvandlare (ADC)” (3) avser anordningar med flera ADC-enheter som samplar samma analoga ingång vid skilda tidpunkter så att den analoga insignalen, när utsignalerna läggs samman, faktiskt har samplats och konverterats med högre samplingshastighet.

”Induktionsmagnetometer” (6) är en enda givare som känner av en enkel magnetfältsgradient och tillhörande elektronik vars utsignal är ett mått på den magnetiska fältgradienten.

ANM.:

Se även ”Magnetiska gradiometrar”.

”Intrångsprogram” (4 5) är ”programvara” som är särskilt utformad eller modifierad för att undvika upptäckt med ’övervakningsverktyg’ eller för att övervinna en dators eller en nätverkskapabel enhets ’skyddande motåtgärder’, och som kan utföra något av följande:

a)

Extraktion av data eller information från en dator eller en nätverkskapabel enhet, eller ändring av systemdata eller användardata, eller

b)

ändring av den normala exekveringsvägen för program eller processer för att medge exekvering av instruktioner som kommer utifrån.

Anmärkningar:

1.

”Intrångsprogram” omfattar inte något av följande:

a)

Hypervisorer, felsökningsprogram eller verktyg för reverse engineering av programvara,

b)

”programvara” för hantering av digitala rättigheter (Digital Rights Management, DRM), eller

c)

”programvara” som är utformad för att kunna installeras av tillverkare, administratörer eller användare för att spåra eller återställa tillgångar.

2.

Nätverkskapabla enheter innefattar mobila enheter och smarta mätare.

Tekniska anmärkningar:

1.

’Övervakningsverktyg’: ”programvara” eller maskinvara som övervakar systembeteenden eller processer som körs på en enhet. Detta innefattar antivirusprodukter (AV), produkter för ändpunktssäkerhet, personliga säkerhetsprodukter (Personal Security Products, PSP), intrångsdetekteringssystem (Intrusion Detection Systems, IDS), system för förebyggande av intrång (Intrusion Prevention Systems, IPS) eller brandväggar.

2.

’Skyddande motåtgärder’ är tekniker som är utformade för att se till att kod kan exekveras på ett säkert sätt, t.ex. dataexekveringsskydd (Data Execution Prevention, DEP), ASLR-skydd (Address Space Layout Randomization) eller sandlådeteknik.

”Isolerade levande kulturer” (1) innefattar levande kulturer i vilande form och i torkade preparat.

”Isostatiska pressar” (2) är utrustning som har förmågan att genom olika medier (gasformigt, flytande, fasta partiklar osv.) trycksätta ett slutet hålrum för att skapa likformigt tryck i alla riktningar mot ett arbetsstycke eller material i hålrummet.

”Laser” (0 1 2 3 5 6 7 8 9). En laser är en produkt som producerar ett i såväl tiden som rummet koherent ljus som är förstärkt med hjälp av stimulerad strålningsemission.

ANM.:

Se också

”Kemiska lasrar”

 

”CW-laser”

 

”Pulsad laser”

 

”Super-High-Power-Lasers”.

”Bibliotek” (1) (parametriserade tekniska databaser) är en samling teknisk information med vars hjälp den berörda utrustningens eller de berörda systemens eller komponenternas prestanda kan förbättras.

”Lättare än luft-farkoster” (9) är ballonger och luftskepp som använder varmluft eller andra gaser som är lättare än den omgivande luften, t.ex. helium eller väte, som lyftkraft.

”Linjäritet” (2) (mäts vanligen i termer av icke-linjäritet) är den maximala avvikelsen för den faktiska karakteristiken (medelvärdet av övre och undre avläsningar), positiva eller negativa, från en rät linje som placerats så att den utjämnar och minimerar de maximala avvikelserna.

”Lokalt nät” (4 5) är ett datakommunikationssystem som har alla följande egenskaper:

a)

Tillåter ett godtyckligt antal oberoende ’dataenheter’ att kommunicera direkt med varandra, och

b)

är begränsat till en geografisk area av måttlig storlek (t.ex. en kontorsbyggnad, en fabrik, ett universitetsområde, ett förråd).

ANM.:

’Dataenhet’: En utrustning som kan sända eller ta emot sekvenser med digital information.

”Magnetiska gradiometrar” (6) är instrument som kan detektera variationen i rummet av magnetfält som härrör från källor utanför instrumentet. De består av flera ”magnetometrar” och tillhörande elektronik vars utsignal ger ett mått på magnetfältsgradienten.

ANM.:

Se även ”Induktionsmagnetometer”.

”Magnetometrar” (6) är instrument som är avsedda att detektera magnetfält från källor utanför instrumentet. Instrumentet består av ett enda element som känner av magnetfält samt tillhörande elektronik vars utsignal ger ett mått på magnetfältet.

”Material som är resistenta mot korrosion orsakad av UF6” (0) innefattar koppar, kopparlegeringar, rostfritt stål, aluminium, aluminiumoxid, aluminiumlegeringar, nickel eller legeringar som innehåller mer än 60 viktprocent nickel och fluorerade kolvätepolymerer.

”Matris” (1 2 8 9) är en huvudsakligen kontinuerlig struktur som till stor del fyller upp utrymmet mellan partiklar, kristalliska trådar eller fibrer.

”Mätosäkerhet” (2) är den karakteristiska parameter som specificerar inom vilket område runt utgångsvärdet som det korrekta värdet av den mätbara variabeln ligger, med en konfidensnivå på 95 %. Det innefattar de okorrigerade systemavvikelserna, den okorrigerade dödgången och de slumpvisa avvikelserna (referens ISO 10360–2).

”Mikrodator-mikrokrets” (3) är en ”monolitisk integrerad krets” eller ”integrerad multikrets” som innehåller en aritmetisk logisk enhet (ALU) som kan utföra allmänna instruktioner från ett internt minne på data som är lagrade i det interna minnet.

ANM.:

Det interna minnet kan utökas genom ett externt minne.

”Mikroprocessor-mikrokrets” (3) är en ”monolitisk integrerad krets” eller en ”integrerad multikrets” som innehåller en aritmetisk logisk enhet (ALU) som kan utföra en serie av allmänna instruktioner från ett externt minne.

ANM. 1:

”Mikroprocessor-mikrokretsen” innehåller normalt inte något integrerat minne åtkomligt för användaren, även om minne som finns på chipet kan användas för att utföra dess logiska operationer.

ANM. 2:

Detta omfattar även satser av chip som är konstruerade för att arbeta tillsammans för att fungera som en ”mikroprocessor-mikrokrets”.

”Mikroorganismer” (1 2) avser bakterier, virus, mycoplasma, rickettsier, chlamydia eller svampar, oavsett om de är naturliga, förbättrade eller modifierade, antingen som ”isolerade levande kulturer” eller som material som innehåller levande material som avsiktligt inympats eller kontaminerats med sådana kulturer.

”Missiler” (1 3 6 7 9) är kompletta raketsystem och system för obemannade luftfarkoster som kan bära en last på minst 500 kg nyttolast en sträcka av minst 300 km.

”Enfibertrådar” (1) eller fibertrådar är den minsta beståndsdelen av en fiber, vanligtvis flera mikrometer i diameter.

”Monolitisk integrerad krets” (3) är en kombination av passiva eller aktiva ’kretselement’ eller både och som

a)

har formats med hjälp av diffusionsprocesser, implantationsprocesser eller utfällningsprocesser i eller på ett enda stycke halvledande material, ett så kallat ’chip’,

b)

kan betraktas som odelbart sammankopplade, och

c)

utför en eller flera kretsfunktioner.

ANM.:

’Kretselement’ är en ensam aktiv eller passiv funktionell del av en elektronisk krets, såsom en diod, en transistor, ett motstånd, en kondensator osv.

”Monolitisk integrerad mikrovågskrets” (”MMIC”) (3 5) är en ”monolitisk integrerad krets” som arbetar med frekvenser i mikrovågs- eller millimetervågsområdet.

”Monospektrala bildsensorer” (6) kan samla in bilddata från ett diskret spektralband.

”Integrerade multikretsar” (3). Härmed avses två eller flera ”monolitiska integrerade kretsar” som bondats till ett gemensamt ”substrat”.

”Flerkanals-analog-till-digitalomvandlare (ADC)” (3) avser anordningar som integrerar mer än en ADC och har konstruerats så att varje ADC har en separat analog ingång.

”Multispektrala bildsensorer” (6) kan samtidigt eller i serie ta emot bilddata från två eller flera diskreta spektralband. Sensorer som har mer än 20 spektralband kallas ibland för hyperspektrala bildsensorer.

”Naturligt uran” (0) är uran som innehåller samma blandning av isotoper som förekommer i naturen.

”Styrenhet för åtkomst till nätverk” (4) är ett fysiskt gränssnitt till en distribuerande nätverksväxel. Det använder ett vanligt medium som genomgående arbetar med samma ”digitala överföringshastighet” och använder någon form av avgränsning (t.ex. stafett [token] eller bärvågsavkänning [carrier sense]) för överföringen. Oberoende av andra kan den välja ut ett datapaket eller en datagrupp (t.ex. IEEE 802) som är adresserat till den. Den är sammansatt av komponenter som kan vara integrerade i en dator eller telekommunikationsutrustning för att medge kommunikationsaccess.

”Kärnreaktor” (0) är en fullständig reaktor som kan upprätthålla en kontrollerad självunderhållande kedjereaktion av kärnklyvningar. En ”kärnreaktor” omfattar alla föremål som är placerade i eller i direkt anslutning till reaktorkärlet, utrustningen som kontrollerar effektnivån i härden och de komponenter som normalt innesluts, kommer i direkt kontakt med eller styr primärkylmedlet i reaktorhärden.

”Numerisk styrning” (2). Automatisk styrning av en process som utförs av en enhet som använder numeriska data, som normalt införs efterhand som operationen fortskrider (referens ISO 2382:2015).

”Objektkod” (GSN) är en maskinexekverbar form av ett begripligt uttryck för en eller flera processer (”källkod” [källspråk]) som har kompilerats av ett programmeringssystem.

”Drift, administration eller underhåll” (5) innebär utförande av en eller flera av följande uppgifter:

a)

Upprättande eller förvaltning av något av följande:

1.

Konton eller privilegier för användare eller administratörer.

2.

En produkts inställningar.

3.

Autentiseringsuppgifter till stöd för de uppgifter som beskrivs i punkterna a.1 eller a.2.

b)

Övervakning eller hantering av en produkts driftsförhållanden eller prestanda. eller

c)

Hantering av loggar eller övervakningsdata till stöd för de uppgifter som beskrivs i punkterna a eller b.

Anmärkning:

Drift, administration eller underhåll omfattar inte någon av följande uppgifter eller de tillhörande nyckelhanteringsfunktionerna:

a)

Tillhandahållande eller uppgradering av kryptografisk funktionalitet som inte är direkt relaterad till att skapa eller hantera autentiseringsdata till stöd för de uppgifter som beskrivs i punkterna a.1 eller a.2 ovan.

b)

Utförande av kryptografisk funktionalitet på en produkts dataplan.

”Optisk integrerad krets” (3) är en ”monolitisk integrerad krets” eller en ”integrerad hybridkrets” som innehåller en eller flera delar som är avsedda att fungera som en fotosensor eller fotoemitter eller att utföra en eller flera optiska eller elektrooptiska funktioner.

”Optisk koppling” (5) är dirigering eller omkoppling av signaler i optisk form utan omvandling till elektriska signaler.

”Totala strömtätheten” (3) är det totala antalet amperevarv i en spole (t.ex. summan av antalet varv multiplicerat med maximala strömmen som går genom varje varv) dividerat med spolens tvärsektion (inbegripet de supraledande trådarna, metallmatrisen i vilken de supraledande trådarna är inbäddade, kapslingsmaterial, alla kylkanaler osv.).

”Deltagande stat” (7 9). Med deltagande stat avses en stat som deltar i Wassenaar-arrangemanget. (Se www.wassenaar.org.)

”Toppeffekt” (6) är den högsta effekten som uppnås under ”pulslängden”.

”Personligt nät” (5) är ett datakommunikationssystem som har båda följande egenskaper:

a)

Tillåter ett godtyckligt antal oberoende eller sammankopplade ’dataenheter’ att kommunicera direkt med varandra.

b)

Är begränsat till kommunikation mellan enheter i en enskild persons eller enhetscontrollers omedelbara fysiska närhet (t.ex. ett enskilt rum, ett kontor eller ett motorfordon).

Tekniska anmärkningar:

1.

’Dataenhet’: En utrustning som kan sända eller ta emot sekvenser med digital information.

2.

Ett ”lokalt nät” sträcker sig utanför det geografiska område som utgör ett ”personligt nät”.

”Tidigare separerat” (1) är tillämpning av någon process som är avsedd att öka koncentrationen av den kontrollerade isotopen.

”Huvudbeståndsdel” (4) är när det tillämpas i kategori 4 en ”huvudbeståndsdel” om dess ersättningskostnad utgör mer än 35 % av det totala värdet av det system där den utgör en beståndsdel. Beståndsdelens värde är det pris som tillverkaren, eller systemanpassaren, har betalat för beståndsdelen. Totalvärdet är det normala internationella försäljningspriset till oberoende parter vid platsen för tillverkning eller samlastning.

”Produktion” (GTN NTN alla) är alla produktionsskeden, t.ex. konstruktion, produktionsutveckling, tillverkning, integrering, sammansättning (montering), inspektion, provning och kvalitetssäkring.

”Produktionsutrustning” (1 7 9) avser verktygsuppsättningar, mallar, jiggar, dornar, formar, gängskärningsverktyg, fixturer, uppriktningsanordningar, testutrustning, annat maskineri och därtill hörande komponenter och begränsat till att omfatta sådant som är speciellt konstruerat eller modifierat för ”utveckling” eller för en eller flera ”produktions”-faser.

”Produktionshjälpmedel” (7 9) är ”produktionsutrustning” och särskilt utvecklad programvara för denna som integrerats i installationer för ”utveckling” eller för en eller flera ”produktions”-faser.

”Program” (2 6) är en sekvens av instruktioner avsedd för utförande av en process i, eller omvandlad till, sådan form som är exekverbar för en elektronisk dator.

”Pulskompression” (6) är kodning och behandling av en radarsignalpuls av lång varaktighet till kort varaktighet under bevarande av fördelarna med hög pulsenergi.

”Pulslängd” (6) är en ”laser”-puls varaktighet och avser tiden mellan 3-dB-punkterna på en enskild punkts framkant och bakkant.

”Pulsad laser” (6) är en ”laser” som har en ”pulslängd” som är högst 0,25 sekunder.

”Kvantkryptografi” (5) är en samling metoder för att upprätta en gemensam nyckel för ”kryptografi” genom att mäta ett fysikaliskt systems kvantmekaniska egenskaper (inklusive de fysikaliska egenskaper som uttryckligen styrs av kvantoptik, kvantfältteori eller kvantelektrodynamik).

”Radarhoppfrekvensteknik” (6) är en teknik som slumpmässigt ändrar bärfrekvensen i en pulserad radarsändare mellan pulser eller grupper av pulser med ett värde som är lika med eller större än pulsens bandbredd.

”Radarbandspridning” (6) är varje modulationsteknik för spridning av energi som härrör från en signal med relativt smalt frekvensband över ett mycket större frekvensband genom användning av slumpmässig eller pseudo-slumpmässig kodning.

”Strålningskänslighet” (6) är strålningsintensitet (mA/W) = 0,807 × (våglängd, nm) × kvantverkningsgrad (QE).

Teknisk anmärkning:

QE uttrycks normalt som procentandel; i denna formel uttrycks dock QE som ett decimaltal som är mindre än ett och 78 % motsvaras således av 0,78.

”Realtidsbearbetning” (6) är ett datorsystems bearbetning av data som åstadkommer en erforderlig servicenivå som en funktion av de disponibla resurserna inom en garanterad svarstid oberoende av belastningen av systemet då det stimuleras av en yttre händelse.

”Repeterbarhet” (7) är graden av överensstämmelse mellan upprepade mätningar av samma variabel under samma operativa betingelser när förändringar i villkor eller icke-operativa perioder förekommer mellan mätningarna (referens: IEEE STD 528–2001 [1 sigma standardavvikelse]).

”Erfordras” (GTN 3 5 6 7 9) avser, när det används i samband med ”teknik”, endast den del av ”tekniken” som särskilt svarar för att uppnå eller överskrida de kontrollerade prestandanivåerna, egenskaperna eller funktionerna. Sådan ”teknik” som ”erfordras” kan vara del av olika varor.

”Agens för kravallbekämpning” (1) är ämnen som, när de används under förväntade förhållanden i samband med kravallbekämpning, hos människor snabbt framkallar sensorisk irritation eller funktionsnedsättande fysiska effekter som försvinner efter en kort period sedan exponeringen avbrutits.

Teknisk anmärkning:

Tårgas ingår i ”agens för kravallbekämpning”.

”Robot” (2 8) är en manipuleringsmekanism som kan vara av banstyrnings- eller punktstyrningstypen, som eventuellt brukar sensorer och som har alla följande egenskaper:

a)

Den är multifunktionell.

b)

Den är kapabel att placera eller orientera material, delar, verktyg eller speciella komponenter med variabla rörelser i tredimensionellt rum.

c)

Den omfattar tre eller flera servoanordningar med öppen eller sluten slinga som kan omfatta stegmotorer.

d)

Den har även ”användartillgänglig programmeringsmöjlighet” med hjälp av lär/utför-metoden eller med hjälp av en elektronisk dator som kan vara en programmerbar logikcontroller, dvs. utan mekanisk förmedling.

ANM.:

Ovanstående definition omfattar inte följande anordningar:

1.

Manipulationsmekanismer som bara kan styras manuellt eller med fjärrstyrning.

2.

Mekanismer med fast-sekvens-manipulering som är automatiserade rörelseanordningar som arbetar enligt mekaniskt fasta programmerade rörelser. Programmet är mekaniskt begränsat av fasta stoppanordningar, t.ex. stift eller kammar. Rörelsernas sekvensföljd och valet av banor eller vinklar är inte variabla eller utbytbara på mekaniskt, elektroniskt eller elektriskt sätt.

3.

Mekaniskt styrda manipuleringsmekanismer med variabel sekvens som är automatiserade rörelseanordningar som arbetar enligt mekaniskt fasta programmerade rörelser. Programmet är mekaniskt begränsat av fasta men justerbara stoppanordningar, t.ex. stift eller kammar. Rörelsernas sekvensföljd och valet av banor eller vinklar är variabla inom det fasta programmönstret. Variationer eller modifikationer av programmönstret (t.ex. ändringar av stift eller utbyte av kammar) längs en eller flera rörelseaxlar kan endast göras genom mekaniska operationer.

4.

Icke servostyrda manipuleringsmekanismer med variabel sekvens som är automatiserade rörelseanordningar som arbetar enligt mekaniskt fasta programmerade rörelser. Programmet är variabelt, men sekvensen genomförs endast vid binära signaler från mekanisk fixerade elektriska binära anordningar eller justerbara stoppanordningar.

5.

Staplingskranar som är definierade som kartesiska koordinatmanipuleringssystem som är tillverkade som en integrerad del av ett lodrätt system av lagringsbehållare och konstruerade för att komma åt innehållet i dessa behållare för lagring eller hämtning.

”Väv” (1) är en bunt (typiskt 12–120) av nästan parallella ’kardeler’.

ANM.:

’Kardel’ är en bunt av ”enfibertrådar” (vanligen fler än 200) som arrangerats i stort sett parallellt.

”Radialkast” (run-out) (2) är radiell förskjutning på ett varv på huvudspindeln mätt i ett plan som är vinkelrätt mot spindelaxeln i en punkt på den yttre eller inre roterande yta som ska provas (referens ISO 230-1:1986 punkt 5.61).

”Samplingsfrekvens” (3) för en analog-till-digitalomvandlare (ADC) avser det högsta antalet sampel som mäts vid den analoga ingången under en period på en sekund, med undantag för översamplande ADC. För översamplande ADC ska ”samplingsfrekvens” anses vara dess utdataordhastighet. ”Samplingsfrekvens” kan också anges som samplingshastighet, vanligen angiven i miljoner sampel per sekund (Msps) eller miljarder sampel per sekund (Gsps) eller omvandlingshastighet, i regel i Hertz (Hz).

”Satellitnavigeringssystem” (5 7) är ett system som består av markstationer, en konstellation av satelliter samt mottagare, som gör det möjligt att beräkna mottagarplatser på grundval av signaler från satelliterna. Det omfattar globala (GNSS) och regionala (RNSS) satellitnavigeringssystem.

”Skalfaktor” (gyro eller accelerometer) (7) är kvoten mellan en ändring i utgången och en ändring i ingången som är avsedd att mätas. Skalfaktorn uttrycks vanligen som lutningen på en rät linje som kan anpassas enligt metoden om minsta kvadraten på in-utdata genom att variera insignalen cykliskt över hela ingångsområdet.

”Signalanalysatorer” (3) är anordningar som kan mäta och visa grundläggande egenskaper hos signalkomponenter för enskilda frekvenser i flerfrekvenssignaler.

”Signalbehandling” (3 4 5 6) avser bearbetning av externt erhållna informationsbärande signaler med hjälp av algoritmer såsom tidskompression, filtrering, extraktion, urval, korrelation, konvolution eller transformationer mellan domäner (t.ex. Snabb Fourier-transform eller Walsh-transform).

”Programvara” (GSN alla) är en samling av ett eller flera ”program” eller ’mikroprogram’ som är lagrade på något fysiskt medium.

ANM.:

’Mikroprogram’ är en sekvens elementära instruktioner som är lagrade i ett särskilt minne och vars exekvering initieras när dess referensinstruktion införs i ett instruktionsregister.

”Källkod” (eller källspråk) (6 7 9) är ett begripligt uttryck för en eller flera processer som kan omvandlas av ett programmeringssystem till en för utrustningen exekverbar form (”objektkod” [eller objektspråk]).

”Rymdfarkost” (9) är aktiva och passiva satelliter och rymdsonder.

”Rymdplattform” (9) är utrustning som tillhandahåller ”rymdfarkostens” stödinfrastruktur och ”rymdfarkostens nyttolast”.

”Rymdfarkostens nyttolast” (9) är utrustning som är fäst vid ”rymdplattformen” och som utformats för att utföra en uppgift i rymden (t.ex. kommunikation, observation, vetenskap).

”Rymdkvalificerad” (3 6 7) innebär konstruerad, tillverkad eller kvalificerad genom att godkännas i test för att arbeta på en höjd över 100 km över jordens yta.

ANM.:

Fastställandet av att en specifik enhet är ”rymdkvalificerad” genom testning innebär inte att övriga enheter i samma produktionsomgång eller modellserie är ”rymdkvalificerade” om de inte har testats individuellt.

”Särskilt klyvbart material” (0) är plutonium-239, uran-233, ”uran anrikat med avseende på isotoperna 235 eller 233” samt varje material som innehåller de föregående.

”Specifik modul” (0 1 9) är Youngs modul i pascal (N/m2) dividerat med specifika vikten i N/m3, mätt vid (296 ± 2) K ((23 ± 2) °C) och en relativ fuktighet av (50 ± 5) %.

”Specifik brottgräns” (0 1 9) är brottgränsen i pascal (N/m2) dividerat med specifika vikten i N/m3, mätt vid (296 ± 2) K ((23 ± 2) °C) och en relativ fuktighet av (50 ± 5) %.

”Gyron med roterande massa” (7) är gyron som använder en ständigt roterande massa för att känna av vinkelrörelser.

”Bandspridning” (5) avser teknik där innehållet i en relativt smalbandig kommunikationskanal sprids ut över ett mycket bredare frekvensspektrum.

”Bandspridnings”-radar (6) – se ”radarbandspridning”.

”Stabilitet” (7) är standardavvikelsen (1 sigma) av variationen av en bestämd parameter från dess kalibrerade värde mätt under stabila temperaturförhållanden. Den kan uttryckas som en funktion av tiden.

”Stater som (inte) är parter i konventionen om kemiska vapen” (1) är de stater för vilka konventionen om förbud mot utveckling, produktion, lagring och användning av kemiska vapen (inte) har trätt i kraft (Se www.opcw.org)

”Stationär” (9) definierar driftsförhållanden för motorn där motorparametrar, t.ex. drivkraft/effekt och rpm, inte har några märkbara fluktuationer, när lufttemperatur och lufttryck vid motorns luftintag är konstanta.

”Suborbital farkost” (9) är en farkost som har ett utrymme avsett för transport av människor eller last som är utformad för att:

a)

Arbeta ovanför stratosfären.

b)

Följa en icke-orbital bana.

c)

Landa på Jorden igen med människorna eller lasten intakt.

”Substrat” (3) är en tunn platta av basmaterialet med eller utan anslutningsmönster och på vilket eller i vilket ’diskreta komponenter’ eller integrerade kretsar eller både och kan vara placerade.

ANM. 1:

’Diskret komponent’ är ett separat kapslat ’kretselement’ med sina egna externa anslutningar.

ANM. 2:

’Kretselement’ är en ensam aktiv eller passiv funktionell del av en elektronisk krets, såsom en diod, en transistor, ett motstånd, en kondensator osv.

”Skivor” (”substrate blanks”) (3 6) är monolitiska föreningar med dimensioner lämpliga för framställning av optiska element såsom speglar eller optiska fönster.

”Toxinkomponent” (1) är en strukturellt och funktionsmässigt diskret komponent av hela ”toxinet”.

”Superlegeringar” (2 9) är nickel-, kobolt- eller järnbaserade legeringar som har en spänningsbrottslivstid över 1 000 timmar vid 400 MPa vid 922 K (649 °C) eller högre.

”Supraledande” (1 3 5 6 8). Supraledare är material, t.ex. metaller, legeringar eller blandningar, som kan förlora all elektrisk resistans. Detta innebär att de kan uppnå oändlig elektrisk ledningsförmåga och överföra mycket stora strömmar utan joulsk upphettning.

ANM.:

Den ”supraledande” effekten hos ett material karakteriseras individuellt av en ”kritisk temperatur”, ett kritiskt magnetfält som är en funktion av temperaturen, samt av en kritisk strömtäthet som emellertid är beroende av både det magnetiska fältet och temperaturen.

”Super-High-Power Laser” (6). Med Super-High-Power Laser (SHPL) avses en ”laser” som kan leverera (totalt eller någon del av) en utenergi som överstiger 1 kJ inom 50 ms, eller har en genomsnittlig eller kontinuerlig uteffekt som överstiger 20 kW.

”Superplastisk bearbetning” (1 2) är en deformationsprocess där värme tillsätts vid bearbetningen av metaller som normalt karakteriseras av låga töjningsvärden (mindre än 20 %) i förhållande till brottgränsen vid rumstemperatur, som den bestäms med konventionella brottgränstester. Genom uppvärmningen vid deformationsprocessen får materialet en töjningsförmåga som ökar till minst det dubbla.

”Symmetrisk algoritm” (5) är en krypteringsalgoritm där samma nyckel används för både kryptering och dekryptering.

ANM:

Ett vanligt användningsområde för ”symmetriska algoritmer” är datasekretess.

”Tejp” (1) är ett material konstruerat av flätade eller i samma riktning lagda ”enfibertrådar”, ’kardeler’, ”vävar”, ”drev” eller ”garn” osv., vanligtvis förimpregnerat med harts.

ANM.:

’Kardel’ är en bunt av ”enfibertrådar” (vanligen fler än 200) som arrangerats i stort sett parallellt.

”Teknik” (GTN NTN Alla) avser specifik information som är nödvändig för ”utveckling”, ”produktion” eller ”användning” av varor. Informationen kan ha formen ’teknisk assistans’ eller ’tekniska uppgifter’.

ANM. 1:

’Teknisk assistans’ kan avse instruktioner, färdigheter, träning, arbetsmetoder och konsulttjänster och kan innebära överförande av ’tekniska uppgifter’.

ANM. 2:

’Tekniska uppgifter’ kan avse ritningskopior, planer, diagram, modeller, formler, tabeller, ritningar, manualer och instruktioner, skrivna eller inspelade på andra medier eller enheter såsom disketter, band eller ROM-minnen.

”Tredimensionell integrerad krets” (3) avser en samling halvledarbrickor eller lager med aktiva komponenter som är integrerade med varandra och som har halvledarkopplingar som går helt igenom ett mellanlägg, ett substrat, en bricka eller ett lager för att skapa kopplingar mellan komponentlagren. Ett mellanlägg är ett gränssnitt som ger möjlighet till elektriska kopplingar.

”Tippbara spindlar” (2) är verktygshållande spindlar som under bearbetningsprocessen ändrar sin centrumlinje i förhållande till andra axlar.

”Tidskonstant” (6) är den tid det tar från det en sammansättning nås av ett ljus till dess strömökningen når värdet (1–1/e) gånger slutvärdet (dvs. 63 % av det slutliga värdet).

”Inställningstid till dess den visar stadigvarande värde” (6) (även kallat gravimeterns svarstid) är den tid under vilken de störande effekterna av plattformsinducerad acceleration (högfrekvent brus) minskar.

”Skoveltak” (9) är en stationär ringkomponent (massiv eller segmenterad) som anbringas på innerytan av motorns turbinhölje eller som en funktion på turbinbladets ytterspets och som i första hand ger en gastätning mellan de stationära och de rörliga komponenterna.

”Digitalt flygövervakningssystem för att optimera flygdata” (7) avser ett system som automatiskt styr ”luftfartygets” flygvariabler och bana för att uppnå uppdragets mål även om realtidsförändringar uppstår beroende på omständigheter eller andra ”luftfartyg”.

”Total digital överföringshastighet” (5). Med total digital överföringshastighet avses det antal bitar, inklusive linjekodning, overhead osv., som per tidsenhet passerar mellan korresponderande delar i ett digitalt transmissionssystem.

ANM.:

Se även ”digital överföringshastighet”.

”Drev” (1) är en bunt av ”enfibertrådar”, vanligtvis nästan parallella.

”Toxiner” (1 2). Härmed avses toxiner i form av avsiktligt isolerade preparat eller blandningar, oavsett hur de producerats, andra än toxiner som förekommer som främmande ämnen i andra material såsom patologiska preparat, grödor, livsmedel eller odlingar av ”mikroorganismer”.

”Avstämbar” (6) är en lasers förmåga att producera en kontinuerlig utgångssignal vid alla våglängder över ett område av flera laserövergångar. En linjevalbar ”laser” kan producera diskreta våglängder inom en laserövergång och betraktas icke som ”avstämbar”.

”Unidirectional positioning repeatability” (repetitionsnoggrannhet avseende en maskinrörelse i en riktning till en position) (2) innebär det lägre av värdena R↑ och R↓ (framåt och bakåt), såsom de definieras i punkt 3.21 i ISO 230-2:2014 eller nationella motsvarigheter, av en enskild maskinaxel.

”Obemannad luftfarkost” (”UAV”) (9) är ett luftfartyg som kan inleda flygning och upprätthålla kontrollerad flygning och navigation utan någon mänsklig närvaro ombord.

”Uran anrikat i isotoperna 235 eller 233” (0). Härmed avses uran som innehåller isotoperna 235 eller 233, eller båda, i en sådan mängd att förhållandet mellan summan av dessa isotoper och isotop 238 är större än det förhållande mellan isotop 235 och isotop 238 som förekommer i naturen (isotopförhållandet 0,71 %).

”Användning” (GTN NTN Alla) avser drift, installation (inklusive installation på plats), underhåll (kontroll), reparation, översyn och renovering.

”Användartillgänglig programmeringsmöjlighet” (6) avser möjligheten för en användare att sätta in, modifiera eller ersätta program på annat sätt än

a)

en fysisk förändring i kopplingar eller tråddragningar, eller

b)

inställning av funktionskontrollerna inklusive införandet av nya parametrar.

”Vaccin” (1) avser en medicinsk produkt i en farmaceutisk blandning för vilken tillsynsmyndigheterna i antingen tillverkningslandet eller användningslandet har beviljat licens eller gett tillstånd för marknadsföring eller kliniska test, och vars ändamål är att stimulera ett immunologiskt skydd mot sjukdomar hos de människor eller djur som produkten administreras till.

”Elektroniska vakuumenheter” (3) är elektroniska enheter som bygger på en elektronstråles samverkan med en elektromagnetisk våg som utbreder sig i en vakuumkrets eller samverkar med hålrumsresonatorer för vakuum och radiofrekvens. ”Elektroniska vakuumenheter” omfattar klystroner, vandringsvågrör och utvecklingar av dessa.

”Information om sårbarheter” (4) är den process då sårbarheter identifieras, rapporteras eller kommuniceras till, eller analyseras med, enskilda personer eller organisationer som ansvarar för att leda eller samordna insatserna för att avhjälpa sårbarheterna.

”Garn” (1) är en bunt av tvinnade ’kardeler’.

ANM.:

’Kardel’ är en bunt av ”enfibertrådar” (vanligen fler än 200) som arrangerats i stort sett parallellt. ’

KATEGORI 0 - KÄRNMATERIAL, ANLÄGGNINGAR OCH UTRUSTNING

0A
System, utrustning och komponenter

0A001
”Kärnreaktorer” och utrustning och komponenter som är särskilt konstruerade eller iordningställda för sådana enligt följande:

a)

”Kärnreaktorer”.

b)

Metallkärl eller större fabrikstillverkade delar till sådana, inklusive reaktortankens lock för ett reaktortryckkärl, som är särskilt konstruerade eller iordningställda för att innesluta härden hos en ”kärnreaktor”.

c)

Hanteringsutrustning som är särskilt konstruerad eller iordningställd för att föra in eller avlägsna bränsle i en ”kärnreaktor”.

d)

Styrstavar som är särskilt konstruerade eller iordningställda för att reglera klyvningsprocessen i en ”kärnreaktor”, tillhörande stöd- och upphängningsanordningar samt drivdon och styrrör för stavarna.

e)

Tryckrör som är särskilt konstruerade eller iordningställda för att innesluta både bränsleelement och primärkylmedel i en ”kärnreaktor”.

f)

Zirkoniummetall och -legeringar, i form av rör eller hopsättningar av rör, som är särskilt konstruerade eller iordningställda för att användas som bränsleinkapsling i en ”kärnreaktor” och i kvantiteter på över 10 kg.

ANM.:

För tryckrör av zirkonium se 0A001.e och för rörtanksrör se avsnitt 0A001.h.

g)

Kylmedelpumpar eller cirkulatorer som är särskilt konstruerade eller iordningställda för att pumpa runt primärkylmedel i en ”kärnreaktor”.

h)

’Kärnreaktors interna delar’ som är särskilt konstruerade eller iordningställda för att användas i en ”kärnreaktor”, inklusive bottenplatta för härden, bränslekanaler (bränsleboxar), rörtanksrör, termiska skärmar, bafflar, härdgaller samt diffusorplåtar.

Teknisk anmärkning:

I avsnitt 0A001.h avses med ’kärnreaktors interna delar’ varje större konstruktion inuti ett reaktorkärl som fyller en eller flera funktioner, som att bära upp härden, upprätthålla härdens geometri, rikta primärkylmedlets flöde, utgöra strålskärmar för reaktorkärlet och leda härdinstrumentering på plats.

i)

Värmeväxlare enligt följande:

1.

Ånggeneratorer som är särskilt konstruerade eller iordningställda för att användas i primärkylkretsen eller den intermediära kylkretsen i en ”kärnreaktor”.

2.

Andra värmeväxlare som är särskilt konstruerade eller iordningställda för att användas i primärkylkretsen i en ”kärnreaktor”.

Anmärkning:

Avsnitt 0A001.i omfattar inte värmeväxlare för reaktorns stödsystem, t.ex. nödkylningssystemet eller kylsystemet för sönderfallvärme.

j)

Neutrondetektorer som är särskilt konstruerade eller iordningställda för att bestämma neutronflödesnivåerna inuti härden i en ”kärnreaktor”.

k)

’Externa termiska skärmar’ som är särskilt konstruerade eller iordningställda för att användas i en ”kärnreaktor” för att minska värmeförluster och för att skydda inneslutningskärlen.

Teknisk anmärkning:

I avsnitt 0A001.k avses med ’externa termiska skärmar’ större strukturer som placeras över reaktorkärlen och som minskar värmeförlusten från reaktorn och minskar temperaturen i inneslutningskärlet.

0B
Test-, inspektions- och produktionsutrustning

0B001
Anläggning för separation av isotoper ur ”naturligt uran”, ”utarmat uran” eller ”särskilt klyvbart material” och utrustning och komponenter som är särskilt konstruerade eller iordningställda härför enligt följande:

a)

Anläggning som är särskilt konstruerad för separation av isotoper ur ”naturligt uran”, ”utarmat uran” och ”särskilt klyvbart material” enligt följande:

1.

Anläggning för separation med gascentrifug.

2.

Anläggning för separation med gasdiffusion.

3.

Anläggning för separation med aerodynamisk process.

4.

Anläggning för separation med kemisk utbytesprocess.

5.

Anläggning för separation med jonbytesprocess. -

6.

Anläggning för isotopseparation med ”laser” tillämpat på atomär ånga.

7.

Anläggning för isotopseparation med ”laser” tillämpat på gasmolekyler.

8.

Anläggning för separation med plasmaprocess.

9.

Anläggning för separation med elektromagnetisk process.

b)

Gascentrifuger, hopsatta delar och komponenter som är särskilt konstruerade eller iordningställda för separation med gascentrifuger enligt följande:

Teknisk anmärkning:

I avsnitt 0B001.b betyder ’material med hög hållfasthet i förhållande till sin densitet’ något av följande:

1.

Maråldrat stål som kan ges en brottgräns på 1,95 GPa eller mer.

2.

Aluminiumlegeringar som kan ges en brottgräns på 0,46 GPa eller mer. eller

3.

”Fibrer eller fiberliknande material” med en ”specifik modul” större än 3,18 × 106 m och en ”specifik brottgräns” större än 7,62 × 104 m.

1.

Gascentrifuger.

2.

Kompletta rotorenheter.

3.

Rotorrör med en väggtjocklek av 12 mm eller mindre med en diameter mellan 75 mm och 650 mm tillverkade av ’material som har hög hållfasthet i förhållande till sin densitet’.

4.

Ringar eller bälgar med en väggtjocklek som är 3 mm eller mindre och en diameter mellan 75 mm och 650 mm konstruerade för att lokalt förstärka rotorröret eller för att förena ett antal sådana rör och är tillverkade av ’material som har hög hållfasthet i förhållande till sin densitet’.

5.

Mellanväggar (bafflar) med en diameter mellan 75 mm och 650 mm avsedda att monteras inne i centrifugens rotorrör, tillverkade av ’material som har hög hållfasthet i förhållande till sin densitet’.

6.

Topp- eller bottenplattor med en diameter mellan 75 mm och 650 mm avsedda att passa till ändarna av rotorröret och tillverkade av ’material som har hög hållfasthet i förhållande till sin densitet’.

7.

Magnetiskt upphängda lager enligt följande:

a)

Lagersystem bestående av en ringformig magnet som är upphängd i ett lagerhus tillverkat eller skyddat av ”material som är resistenta mot korrosion orsakad av UF6” och som innehåller ett dämpande medium där magneten är kopplad till en polkärna eller en annan magnet som är monterad på rotorns topplatta.

b)

Aktiva magnetiska lagersystem som är särskilt konstruerade eller iordningställda för att användas tillsammans med gascentrifuger.

8.

Särskilt iordningställda lager som består av en lagertapp/lagerskålenhet monterad på en dämpare.

9.

Molekylpumpar bestående av cylindrar med invändigt maskinbearbetade eller utpressade spiralformade spår och maskinbearbetade innerytor.

10.

Ringformade statorer för elektriska motorer till flerfasiga växelströmshysteres-(eller reluktans-)motorer för synkron drift i vakuum i frekvensområdet 600 Hz och uppåt och i effektområdet 40 VA (Voltampere) och uppåt.

11.

Centrifugbehållare som ska innesluta gascentrifugens rotor och som består av en styv cylinder med väggtjockleken upp till 30 mm och med precisionsbearbetade ändar som är parallella med varandra och vinkelräta mot cylinderns längdaxel med en tolerans om 0,05° eller mindre.

12.

Uttagsrör bestående av rör som är särskilt konstruerade eller iordningställda för avtappning av UF6-gas från rotorröret enligt pitotrörsprincipen och som kan anslutas till det centrala systemet för gasuttag.

13.

Frekvensomvandlare som är särskilt konstruerade eller iordningställda för att mata motorstatorn vid anrikning med gascentrifuger och som har alla följande egenskaper samt därför särskilt konstruerade komponenter:

a)

Flerfasig utgång inom frekvensområdet 600 Hz och uppåt.

b)

Hög stabilitet (frekvenskontroll bättre än 2 %).

14.

Avstängnings- och kontrollventiler enligt följande:

a)

Avstängningsventiler som är särskilt konstruerade eller iordningställda för att styra matarflöde, slutprodukt eller restfraktion från UF6-gasflöden vid en enskild gascentrifug.

b)

Bälgtätade ventiler, för avstängning eller kontroll, tillverkade eller skyddade av ”material som är resistenta mot korrosion orsakad av UF6”, med en inre diameter på 10–160 mm, som är särskilt konstruerade eller iordningställda för att användas i huvud- eller hjälpsystem i anläggning för anrikning med gascentrifug.

c)

Utrustning och komponenter som är särskilt konstruerade eller iordningställda för separation med gasdiffusion enligt följande:

1.

Membran för gasdiffusion, tillverkade av porösa metalliska, polymera eller keramiska ”material som är resistenta mot korrosion orsakad av UF6” med en porstorlek mellan 10 och 100 nm, en tjocklek på 5 mm eller mindre och, om i form av rör, med en diameter som är 25 mm eller mindre.

2.

Behållare för gasdiffusorer tillverkade eller skyddade av ”material som är resistenta mot korrosion orsakad av UF6”.

3.

Kompressorer eller blåsmaskiner med en sugkapacitet på minst 1 m3/min för UF6, med ett utloppstryck upp till 500 kPa och ett tryckförhållande på 10:1 eller mindre, tillverkade eller skyddade av ”material som är resistenta mot korrosion orsakad av UF6”.

4.

Axeltätningar för kompressorer eller blåsmaskiner som specificeras i avsnitt 0B001.c.3 och som är konstruerade så att inläckningen av buffertgas är mindre än 1 000 cm3/min.

5.

Värmeväxlare tillverkade av eller skyddade av ”material som är resistenta mot korrosion orsakad av UF6”, som är konstruerade för ett läckagetryckförhållande på mindre än 10 Pa per timme när tryckskillnaden uppgår till 100 kPa.

6.

Bälgtätade ventiler, manuella eller automatiska, för avstängning eller kontroll, tillverkade eller skyddade av ”material som är resistenta mot korrosion orsakad av UF6”.

d)

Utrustning och komponenter som är särskilt konstruerade eller iordningställda för separation med aerodynamisk process enligt följande:

1.

Separationsmunstycken, dysor, som består av slitsformade böjda kanaler vars krökningsradie är mindre än 1 mm, och som är resistenta mot korrosion orsakad av UF6, och som i munstycket har en knivsegg som delar gasflödet genom munstycket i två strömmar.

2.

Cylindriska eller koniska rör (vortexrör) vilka är tillverkade eller skyddade av ”material som är resistenta mot korrosion orsakad av UF6” och har ett eller flera tangentiella inlopp.

3.

Kompressorer eller blåsmaskiner som är tillverkade eller skyddade av ”material som är resistenta mot korrosion orsakad av UF6”, och axeltätningar som hör till dessa.

4.

Värmeväxlare tillverkade eller skyddade av ”material som är resistenta mot korrosion orsakad av UF6”.

5.

Behållare, avsedda att innesluta vortexrör eller separationsmunstycken, tillverkade eller skyddade av ”material som är resistenta mot korrosion orsakad av UF6”.

6.

Bälgtätade ventiler, manuella eller automatiska, för avstängning eller kontroll, tillverkade eller skyddade av ”material som är resistenta mot korrosion orsakad av UF 6”, med en diameter på minst 40 mm.

7.

Processystem för att separera UF6 från bärgasen (väte eller helium) så att innehållet av UF6 blir högst 1 ppm, innefattande följande:

a)

Kryogena värmeväxlare och kryogena separatorer som kan arbeta vid temperaturen 153 K (–120 °C) eller lägre.

b)

Kryogena kylenheter som kan arbeta vid temperaturer på 153 K (–120 °C) eller lägre.

c)

Separationsmunstycken eller vortexrör för separation av UF6 från bärgasen.

d)

Kylfällor för UF6 som kan frysa ut UF6.

e)

Utrustning och komponenter som är särskilt konstruerade eller iordningställda för separation med kemisk utbytesprocess enligt följande:

1.

Vätske-vätskepulskolonner med snabbt utbyte där uppehållstiden i varje steg är 30 s eller mindre och som är resistenta mot koncentrerad saltsyra (t.ex. tillverkade av eller skyddade med lämpliga plastmaterial såsom fluorerade kolvätepolymerer eller glas).

2.

Vätske-vätskecentrifugalkontaktorer med snabbt utbyte där uppehållstiden i varje steg är 30 s eller mindre och som är resistenta mot koncentrerad saltsyra (t.ex. tillverkade av eller skyddade med lämpliga plastmaterial såsom fluorerade kolvätepolymerer eller glas).

3.

Elektrokemiska reduktionsceller som är resistenta mot koncentrerade saltsyrelösningar, för reduktion av uran från ett valenstal till ett annat valenstal.

4.

Matningsutrustning för elektrokemiska reduktionsceller, avsedd att överföra U+4 från det organiska flödet och för vilken de delar som kommer i kontakt med flödet är tillverkade av eller skyddade med lämpligt material (t.ex. glas, fluorkarbonpolymerer, polyfenylsulfat, polyetersulfon och hartsimpregnerad grafit).

5.

System för att producera lösningar av uranklorid med hög renhet, bestående av utrustning för upplösning, vätskeextraktion och/eller jonbyte för rening och elektrolytiska celler för att reducera uranium U+6 eller U+4 till U+3.

6.

Uranoxidationssystem för oxidation av U+3 till U+4.

f)

Utrustning och komponenter som är särskilt konstruerade eller iordningställda för separation med jonbytesprocess enligt följande:

1.

Snabbreagerande jonbytarmassor, som film eller porösa makronätverk, i vilka de aktiva kemiska utbytesgrupperna är begränsade till ytbeläggningen på en inaktiv porös bärarkropp, samt andra kompositstrukturer i lämplig form, inklusive partiklar och fibrer, med en diameter som är 0,2 mm eller mindre, resistenta mot koncentrerad saltsyra och gjorda för att ha en utbyteshalveringstid som är mindre än 10 s och som kan arbeta i temperaturområdet 373 K (100 °C) till 473 K (200 °C).

2.

Jonbyteskolonner (cylindriska) med en diameter som är större än 1 000 mm, tillverkade av eller skyddade med material som är resistenta mot koncentrerad saltsyra (t.ex. titan eller fluorkarbonplaster) och som kan arbeta i temperaturområdet 373 K (100 °C) till 473 K (200 °C) och vid tryck över 0 MPa.

3.

Återströmningssystem för jonbyte (kemiska eller elektrokemiska oxidations- eller reduktionssystem) för regenerering av kemiska reducerande eller oxiderande ämnen som använts i anrikningskaskader som utnyttjar jonbyte.

g)

Utrustning och komponenter som är särskilt konstruerade eller iordningställda för laserbaserade separationsprocesser som använder isotopseparation med laser tillämpat på atomär ånga enligt följande:

1.

Uranmetallförångarsystem konstruerade för att leverera en effekt på 1 kW eller mer mot målet, avsedda att användas för laseranrikning.

2.

System för hantering av uranmetall i flytande form eller gasform som är särskilt konstruerade eller iordningställda för hantering av smält uran, smälta uranlegeringar eller uranmetallånga för användning vid laseranrikning, samt speciellt konstruerade komponenter till dessa.

ANM:

SE ÄVEN AVSNITT 2A225.

3.

Uppsamlarsystem för slutprodukt och restfraktion för uppsamling av uranmetall i flytande eller solid form, tillverkade av eller skyddade med material som är resistent mot värmen och korrosionen från uranmetallånga eller flytande uranium. Skyddande material kan vara yttriumoxidbelagd grafit eller tantal.

4.

Behållare för separatormodul (cylindriska eller rektangulära behållare) som ska användas för att innesluta källan som producerar uranmetallånga, elektronstrålekanonen och uppsamlare av slutprodukt och restfraktion.

5.

”Lasrar” eller ”laser”-system som är särskilt konstruerade eller iordningställda för separation av uranisotoper med en spektrumfrekvensstabilisering för drift över långa tidsperioder.

ANM:

SE ÄVEN AVSNITTEN 6A005 OCH 6A205

h)

Utrustning och komponenter som är särskilt konstruerade eller iordningställda för laserbaserade separationsprocesser som använder isotopseparation med laser tillämpat på gasmolekyler enligt följande:

1.

Expansionsmunstycken för överljudshastighet som är avsedda att kyla blandningen av UF6 och bärgas till 150 K (–123 °C) eller lägre och är tillverkade av ”material som är resistenta mot korrosion orsakad av UF6”.

2.

Komponenter och enheter till uppsamlarsystem för slutprodukt och restfraktion, som är särskilt konstruerade eller iordningställda för att samla upp uranmetall eller restfraktioner av uran efter belysning med laser, tillverkade av ”material som är resistenta mot korrosion orsakad av UF6”.

3.

Kompressorer som är tillverkade eller skyddade av ”material som är resistenta mot korrosion orsakad av UF6”, och axeltätningar som hör till dessa.

4.

Utrustning för att fluorera UF5 (fast) till UF6 (gas).

5.

Processystem för att separera UF6 från bärgasen (t.ex. kväve, argon eller annan gas), innefattande följande:

a)

Kryogena värmeväxlare och kryogena separatorer som kan arbeta vid temperaturen 153 K (–120 °C) eller lägre.

b)

Kryogena kylenheter som kan arbeta vid temperaturer på 153 K (–120 °C) eller lägre.

c)

Kylfällor för UF6 som kan frysa ut UF6.

6.

”Lasrar” eller ”laser”-system som är särskilt konstruerade eller iordningställda för separation av uranisotoper med en spektrumfrekvensstabilisering för drift över långa tidsperioder.

ANM.:

SE ÄVEN AVSNITTEN 6A005 OCH 6A205.

i)

Utrustning och komponenter som är särskilt konstruerade eller iordningställda för separation med plasmaprocess enligt följande:

1.

Mikrovågskällor och antenner som kan producera eller accelerera joner och som har en utgångsfrekvens som är högre än 30 GHz, och en uteffekt (medeleffekt) som är större än 50 kW.

2.

Jonexcitationsspolar för radiofrekvenser över 100 kHz och som kan arbeta med mer än 40 kW medeleffekt.

3.

System för att generera uranplasma.

4.

Används inte.

5.

Uppsamlarsystem för slutprodukt och restfraktion för uranmetall i solid form, tillverkade av eller skyddade med material som är resistent mot värmen och korrosionen från uranånga. Skyddande material kan vara yttriumoxidbelagd grafit eller tantal.

6.

Cylindriska behållare för separatormodul avsedda att innesluta uranplasmakällan, radiofrekvensdrivspolen samt uppsamlare för slutprodukt och restfraktion tillverkade av lämpligt icke-magnetiskt material (t.ex. rostfritt stål).

j)

Utrustning och komponenter som är särskilt konstruerade eller iordningställda för separation med elektromagnetisk process enligt följande:

1.

Jonkällor, enkla eller multipla, som består av en förångningskälla, joniserare och strålaccelerator vilka är tillverkade av lämpligt icke-magnetiskt material (t.ex. grafit, rostfritt stål eller koppar) och som kan leverera en jonstråleström som är 50 mA eller mer.

2.

Jonkollektorer för uppsamling av anrikade eller utarmade uranjonstrålar och som består av två eller flera slitsar och fickor och är gjorda av lämpligt icke-magnetiskt material (t.ex. grafit eller rostfritt stål).

3.

Vakuumbehållare för elektromagnetiska uranseparatorer tillverkade av icke-magnetiskt material (t.ex. rostfritt stål) och konstruerade för drift vid ett tryck som är 1 Pa eller lägre.

4.

Magnetpolskor med en diameter större än 2 m.

5.

Högspänningsaggregat för jonkällor som har alla följande egenskaper:

a)

Gjorda för kontinuerlig drift.

b)

Utspänning 20 kV eller högre.

c)

Utström 1 A eller mer.

d)

Spänningsreglering bättre än 01 % över en tidsperiod på 8 timmar.

ANM:

SE ÄVEN AVSNITT 3A227.

6.

Kraftaggregat för magneter (högeffekt, likström) som har alla följande egenskaper:

a)

Möjlighet att kontinuerligt lämna en utström som är 500 A eller mer samtidigt som utspänningen är 100 V eller högre.

b)

Ström- eller spänningsreglering bättre än 01 % över en tidsperiod på 8 timmar.

ANM:

SE ÄVEN AVSNITT 3A226.

0B002
Särskilt konstruerade eller iordningställda hjälpsystem, utrustning och komponenter enligt följande, för isotopseparationsanläggningar som specificeras i avsnitt 0B001 och som är tillverkade av eller skyddade med ”material som är resistenta mot korrosion orsakad av UF6”:

a)

Matningsautoklaver, ugnar eller system som används för att överföra UF6 till anrikningsprocessen.

b)

Desublimeringsutrustning eller kylfällor som används för att bortföra UF6 från anrikningsprocessen och för vidaretransport efter upphettning.

c)

Stationer för slutprodukt och restfraktion vilka används för att överföra UF6 till behållare.

d)

Kondenserings- eller solidifieringsstationer som används för att avlägsna UF6 från anrikningsprocessen genom att komprimera, kyla och överföra UF6 till flytande eller fast form.

e)

Rörsystem och grenrör som är särskilt konstruerade eller iordningställda för transport av UF6 inom kaskader som utnyttjar gasdiffusion, centrifuger eller aerodynamiska processer.

f)

Vakuumsystem och pumpar enligt följande:

1.

Samlings- och förgreningsrör för vakuum eller vakuumpumpar som tillåter en sugkapacitet på minst 5 m3/minut,

2.

vakuumpumpar som är speciellt konstruerade för användning i UF6-haltig atmosfär, tillverkade eller skyddade av ”material som är resistenta mot korrosion orsakad av UF6”, eller

3.

vakuumsystem bestående av samlings- och förgreningsrör för vakuum och vakuumpumpar, som är konstruerade för användning i UF6-haltig atmosfär.

g)

UF6-masspektrometrar/jonkällor som kan ta online-prover på UF6-gasflöden och som har alla följande egenskaper:

1.

Kan mäta joner med en massa av 320 amu (amu = atommassenhet) eller mer och som har en upplösning bättre än 1/320.

2.

Jonkälla tillverkad av eller fodrad med nickel, nickel-kopparlegeringar med en nickelhalt på minst 60 viktprocent eller nickel-kromlegeringar.

3.

Jonkälla med indirekt upphettning (electron bombardment).

4.

Uppsamlingssystem lämpligt för isotopanalys.

0B003
Anläggning för konvertering av uran och utrustning som är särskilt konstruerad eller iordningställd för detta enligt följande:

a)

System för konvertering av uranmalmkoncentrat till UO3.

b)

System för konvertering av UO3 till UF6.

c)

System för konvertering av UO3 till UO2.

d)

System för konvertering av UO2 till UF4.

e)

System för konvertering av UF4 till UF6.

f)

System för konvertering av UF4 till uranmetall.

g)

System för konvertering av UF6 till UO2.

h)

System för konvertering av UF6 till UF4.

i)

System för konvertering av UO2 till UCl4.

0B004
Anläggning för produktion eller koncentrering av tungt vatten, deuterium eller deuteriumföreningar och utrustning och komponenter som är särskilt konstruerade eller iordningställda härför enligt följande:

a)

Anläggning för produktion av tungt vatten, deuterium eller deuteriumföreningar enligt följande:

1.

Anläggning för vatten-vätesulfidutbyte.

2.

Anläggning för ammoniak-väteutbyte.

b)

Utrustning och komponenter enligt följande:

1.

Kolonner för vatten-vätesulfidutbyte med en diameter på minst 1,5 m och som kan arbeta vid tryck som är lika med eller högre än 2 MPa.

2.

Enstegs centrifugalfläktar eller -kompressorer med låg tryckhöjd (dvs. 0,2 MPa) för cirkulation av vätesulfidgas (dvs. gas som innehåller mer än 70 viktprocent vätesulfid, H2S) med en drivningskapacitet lika med eller större än 56 m3/s vid tryck lika med eller högre än 1,8 MPa insugningstryck och utrustade med tätningar som är konstruerade för att användas i våt H2S-miljö.

3.

Kolonner för ammoniak-väteutbyte vars höjd är lika med eller mer än 35 m och med en diameter mellan 1,5 och 2,5 m och som kan arbeta vid tryck högre än 15 MPa.

4.

Inre delar till utbyteskolonnerna, inklusive stegkontaktorer, och stegpumpar, inklusive sådana som är dränkbara, som används för produktion av tungt vatten med ammoniak-väteutbytesprocessen.

5.

Ammoniakkrackers med ett drifttryck lika med eller högre än 3 MPa för produktion av tungt vatten med ammoniak-väteutbytesprocessen.

6.

Analysatorer för absorption i det infraröda området som under drift kan analysera förhållandet mellan väte och deuterium när deuteriumkoncentrationen är lika med eller högre än 90 viktprocent.

7.

Katalytiska brännare för omvandling av anrikad deuteriumgas till tungt vatten med ammoniak-väteutbytesprocessen.

8.

Kompletta uppgraderingssystem för tungt vatten eller kolonner för detta, avsedda för uppgradering av tungt vatten till en deuteriumkoncentration motsvarande reaktorkvalitet.

9.

Konverteringsutrustning för ammoniaksyntes som är särskilt konstruerade eller iordningställda för produktion av tungt vatten med ammoniak-väteutbytesprocessen.

0B005
Anläggning som är särskilt konstruerad för tillverkning av bränsleelement för ”kärnreaktorer” och utrustning särskilt konstruerad eller iordningställd härför.

Teknisk anmärkning:

Särskilt konstruerad eller iordningställd utrustning för tillverkning av bränsleelement för ”kärnreaktorer” omfattar utrustning som

1.

i produktionsprocessen normalt kommer i direkt kontakt med eller direkt behandlar eller styr flödet av kärnämne,

2.

förseglar kapslingen av kärnämne,

3.

kontrollerar att kapsling eller försegling är oskadd,

4.

kontrollerar ytbehandlingen av det förseglade bränslet, eller

5.

används för sammansättning av reaktorelement.

0B006
Anläggning för upparbetning av bestrålade bränsleelement från ”kärnreaktor” och utrustning och komponenter särskilt konstruerade eller iordningställda härför.

Anmärkning:

Avsnitt 0B006 innefattar följande:

a)

Anläggning för upparbetning av bestrålade bränsleelement från ”kärnreaktor” samt utrustning och komponenter som normalt kommer i direkt kontakt med och direkt kontrollerar det bestrålade bränslet och huvudflödena av kärnämne och klyvningsprodukter.

b)

Utrustning för avkapsling av bränsleelement och maskiner för att hugga, klippa eller skära bränsleelement, dvs. fjärrmanövrerad utrustning för att skära, hugga eller klippa bestrålade bränsleelement, knippen eller stavar från ”kärnreaktor”.

c)

Upplösningskar eller upplösningskärl med mekaniska anordningar som är särskilt utformade eller iordningsställda för att användas för upplösning av bestrålat ”kärnreaktor”bränsle, som kan tåla varm, starkt korrosiv vätska och som kan fyllas, hanteras och underhållas genom fjärrmanövrering.

d)

Utrustning för vätskeextraktion, t.ex. packade eller pulsade kolonner, mixer-settlers eller centrifugalkontaktorer, som är resistenta mot salpetersyras korrosiva verkan och särskilt konstruerade eller iordningställda för att användas i en anläggning för upparbetning av bestrålat ”naturligt uran”, ”utarmat uran” eller ”särskilt klyvbart material”.

e)

Lagringstankar som är särskilt konstruerade för att vara kriticitetssäkra och resistenta mot salpetersyras korrosiva verkan.

Teknisk anmärkning:

En lagringstank kan ha följande egenskaper:

1.

Väggar eller en inre uppbyggnad med en borekvivalent (beräknad för alla beståndsdelar enligt definition i anmärkningen till avsnitt 0C004) på minst 2 %.

2.

En maximal diameter på 175 mm för ett cylindriskt kärl, eller

3.

en maximal bredd på 75 mm för antingen en skiv- eller ringformad behållare.

f)

Neutronmätningssystem som är särskilt konstruerade eller iordningställda för integrering och användning i en anläggning för upparbetning av bestrålat ”naturligt uran”, ”utarmat uran” eller ”särskilt klyvbart material”.

0B007
Anläggning för konvertering av plutonium och utrustning som är särskilt konstruerad eller iordningställd för detta enligt följande:

a)

System för konvertering av plutoniumnitrat till plutoniumoxid.

b)

System för produktion av plutoniummetall.

0C
Material

0C001
”Naturligt uran” eller ”utarmat uran” eller torium i form av metall, legeringar, kemiska föreningar eller koncentrat och varje annat material som innehåller ett eller flera av de ovan nämnda materialen.

Anmärkning:

Avsnitt 0C001 omfattar inte följande:

a)

Fyra gram eller mindre av ”naturligt uran” eller ”utarmat uran”, när det ingår i sensorkomponenter i instrument.

b)

”Utarmat uran” speciellt framställt för följande civila icke-nukleära tillämpningar:

1.

Skärmning.

2.

Emballering.

3.

Ballast med en massa som inte är större än 100 kg.

4.

Motvikter med en massa som inte är större än 100 kg.

c)

Legeringar innehållande mindre än 5 % torium.

d)

Keramiska produkter innehållande torium vilka har framställts för icke-nukleär användning.

0C002
”Särskilt klyvbart material”.

Anmärkning:

Avsnitt 0C002 omfattar inte mängder om fyra ”effektiva gram” eller mindre när materialet ingår i sensorkomponenter i instrument.

0C003
Deuterium, tungt vatten (deuteriumoxid) och andra deuteriumföreningar samt blandningar och lösningar som innehåller deuterium i vilka isotopförhållandet deuterium-väte överstiger 1:5 000.

0C004
Grafit som har en renhetsgrad som är bättre än 5 delar per miljon ’boron equivalenter’ och en densitet som är större än 1,50 g/cm3 för användning i en ”kärnreaktor” i kvantiteter som överstiger 1 kg.

ANM.:

SE ÄVEN AVSNITT 1C107.

Anmärkning 1:

I samband med exportkontroll ska de behöriga myndigheterna i den EU-medlemsstat där exportören är etablerad fastställa om exporten av grafit som uppfyller ovannämnda specifikationer är avsedd för användning i en ”kärnreaktor”. 0C004 omfattar inte grafit som har en renhetsgrad som är bättre än 5 ppm (delar per miljon) borekvivalenter och en densitet som är större än 1,50 g/cm3 som inte är avsett för användning i en ”kärnreaktor”.

Anmärkning 2:

I avsnitt 0C004 definieras ’borekvivalent’ (BE) som summan av BEz för föroreningar (utom BEkol eftersom kol inte betraktas som en förorening) inklusive bor, där

BEZ (ppm) = CF × koncentrationen av element Z i ppm

Formula

och sB och sZ är de termiska neutroninfångningstvärsnitten (i barn) för naturligt förekommande bor respektive element Z, och AB och AZ är atommassan hos naturligt förekommande bor respektive element Z.

0C005
Speciellt förberedda föreningar eller pulver avsedda för tillverkning av gasdiffusionsmembran som är resistenta mot korrosion orsakad av UF6 (t.ex. nickel eller legeringar innehållande 60 viktprocent eller mer nickel, aluminiumoxid och fullständigt fluorerade polymerer) och som har en renhet på 99,9 viktprocent eller bättre och en partikelstorlek på mindre än 10 μm mätt enligt ASTM B330 standard och en hög grad av likformighet i partikelstorleken.

0D
Programvara

0D001
”Programvara” som är särskilt konstruerad eller modifierad för ”utveckling”, ”produktion” eller ”användning” av varor som specificeras i denna kategori.

0E
Teknik

0E001
”Teknik” enligt anmärkning rörande kärnteknik för ”utveckling”, ”produktion” eller ”användning” av varor som specificeras i denna kategori.

KATEGORI 1 – SÄRSKILDA MATERIAL OCH DÄRTILL HÖRANDE UTRUSTNING

1A
System, utrustning och komponenter

1A001
Komponenter tillverkade av fluorföreningar, enligt följande:

a)

Packningar, tätningar, tätningsmaterial eller bränsletankar, speciellt konstruerade för ”luftfartyg” eller rymdfarkoster, tillverkade till mer än 50 viktprocent av något material som specificeras i avsnitt 1C009.b eller 1C009.c.

b)

Används inte.

c)

Används inte.

1A002
”Kompositer” eller laminat, enligt följande:

ANM.:

SE ÄVEN AVSNITTEN 1A202, 9A010 OCH 9A110

a)

Tillverkade av något av följande:

1.

En organisk ”matris” och ”fibrer eller fiberliknande material” som specificeras i avsnitt 1C010.c eller 1C010.d.

2.

Förimpregnerade mattor eller förformer som specificeras i avsnitt 1C010.e.

b)

Tillverkade av en metall- eller kol-”matris” och något av följande:

1.

”Fibrer eller fiberliknande material” av kol med följande egenskaper:

a)

En ”specifik modul” som överstiger 10,15 × 106 m. och

b)

En ”specifik brottgräns” som överstiger 17,7 × 104 m. eller

2.

Material som specificeras i avsnitt 1C010.c.

Anmärkning 1:

Avsnitt 1A002 omfattar inte ”kompositer” eller laminat tillverkade av epoxyhartsimpregnerade ”fibrer eller fiberliknande material” av kol, som ska användas för reparation av ”civila luftfartyg” eller dess laminat, för vilka:

a)

ytan inte överstiger 1 m2,

b)

längden inte överstiger 2,5 m, och

c)

bredden överstiger 15 mm.

Anmärkning 2:

Avsnitt 1A002 omfattar inte halvfabrikat som är speciellt konstruerade för följande helt civila tillämpningar:

a)

Sportutrustning.

b)

Bilindustrin.

c)

Verktygsmaskinindustrin.

d)

Medicinska tillämpningar.

Anmärkning 3:

Avsnitt 1A002.b.1 omfattar inte halvfabrikat som innehåller sammanvävda fibertrådar av högst två dimensioner och som är speciellt konstruerade för följande tillämpningar:

a)

Värmebehandlingsugnar för härdning av metaller.

b)

Produktionsutrustning för kiselkulor.

Anmärkning 4:

Avsnitt 1A002 omfattar inte färdiga detaljer som är speciellt konstruerade för en specifik tillämpning.

Anmärkning 5:

1A002.b.1 omfattar inte mekaniskt hackat, malet eller skuret ”kolfiber- eller kolfiberliknande material” med en längd på 25,0 mm eller mindre.

1A003
Föremål av icke-”smältbara” aromatiska polyimider i form av film, blad eller band med någon av följande egenskaper:

a)

En tjocklek på över 0,254 mm, eller

b)

är belagd eller laminerad med kol, grafit, metall eller magnetiskt material.

Anmärkning:

1A003 omfattar inte produktion av kopparbelagda eller kopparlaminerade filmer konstruerade för produktion av elektroniska mönsterkort.

ANM.:

För alla former av ”smältbara” aromatiska polyimider, se avsnitt 1C008.a.3.

1A004
Utrustning och komponenter för skydd och detektion som inte är särskilt konstruerade för militära ändamål, enligt följande:

ANM:

SE ÄVEN KONTROLLBESTÄMMELSERNA FÖR VAROR MED MILITÄR ANVÄNDNING, AVSNITTEN 2B351 OCH 2B352.

a)

Heltäckande ansiktsmasker, filterbehållare och saneringsutrustning till dessa, konstruerade eller modifierade för skydd mot något av följande, och speciellt konstruerade komponenter till dessa:

Anmärkning:

Avsnitt 1A004.a omfattar även andningsskydd med automatisk luftrening (Powered Air Purifying Respirators, PAPR) som är konstruerade eller modifierade för skydd mot de agens eller material som förtecknas i avsnitt 1A004.a.

Teknisk anmärkning:

För avsnitt 1A004.a gäller följande:

1.

Heltäckande ansiktsmasker kallas även skydds- eller gasmasker.

2.

Filterbehållare innefattar även filterpatroner.

1.

”Biologiska agens”.

2.

’Radioaktiva material’.

3.

Kemiska stridsmedel (CW).

4.

”Agens för kravallbekämpning”, bland annat

a)

α-brombensenacetonitril (brombensylcyanid) (CA) (CAS 5798-79-8),

b)

[(2-klorfenyl)metylen]propandinitril, (o-klorbensalmalononitril) (CS) (CAS 2698-41-1),

c)

2-klor-1-fenyletanon, fenylacylklorid (ω-kloracetofenon) (CN) (CAS 532-27-4),

d)

dibens-(b,f)-1,4-oxazepin (CR) (CAS 257-07-8),

e)

10-klor-5,10-dihydrofenarsazin, (fenarsazinklorid), (adamsit), (DM) (CAS 578-94-9),

f)

n-nonanoylmorfolin, (MPA) (CAS 5299-64-9).

b)

Skyddsdräkter, handskar och skor, speciellt konstruerade eller modifierade för att skydda mot något av följande:

1.

”Biologiska agens”.

2.

’Radioaktiva material’.

3.

Kemiska stridsmedel (CW).

c)

Detektionssystem, speciellt konstruerade eller modifierade för detektion eller identifiering av något av följande, och speciellt konstruerade komponenter till dessa:

1.

”Biologiska agens”.

2.

’Radioaktiva material’.

3.

Kemiska stridsmedel (CW).

d)

Elektronisk utrustning som är konstruerad för automatisk detektion eller identifiering av förekomsten av restmängder av ”sprängämnen” och som utnyttjar tekniker för ’spårdetektion’ (t.ex. akustiska ytvågor, spektrometri för jonrörlighet, spektrometri för differentiell rörlighet, masspektrometri).

Teknisk anmärkning:

’Spårdetektion’ definieras som förmågan att detektera mindre än 1 ppm ånga eller 1 mg fast eller flytande ämne.

Anmärkning 1:

Avsnitt 1A004.d omfattar inte kontrollutrustning som är speciellt konstruerad för laboratorieanvändning.

Anmärkning 2:

Avsnitt 1A004.d omfattar inte säkerhetsbågar som passeras utan att vidröras.

Anmärkning:

Avsnitt 1A004 omfattar inte följande:

a)

Personliga dosimetrar för mätning av strålning.

b)

Arbetsmiljöutrustning som genom konstruktion eller funktion är begränsad till att skydda mot olyckor inom bostadsområden eller civil industri, inklusive

1.

gruvor,

2.

stenbrott,

3.

jordbruk,

4.

läkemedelsindustri,

5.

medicinskt bruk,

6.

veterinärt bruk,

7.

miljöskydd,

8.

avfallshantering,

9.

livsmedelsindustrin.

Tekniska anmärkningar:

1.

Avsnitt 1A004 omfattar utrustning och komponenter som har identifierats, framgångsrikt testats i enlighet med nationella standarder eller på annat sätt visats vara effektiva för detektion av eller försvar mot ’radioaktiva material’, ”biologiska agens”, kemiska stridsmedel, ’similiämnen’ eller ”agens för kravallbekämpning”, även om sådan utrustning eller sådana komponenter används inom civil industri, t.ex. gruvor, stenbrott, jordbruk, läkemedelsindustrin, för medicinskt och veterinärt bruk, miljöskydd, avfallshantering eller livsmedelsindustrin.

2.

Ett ’similiämne’ är ett ämne eller material som används i stället för en toxisk agens (kemisk eller biologisk) i samband med utbildning, forskning, testning eller utvärdering.

3.

I avsnitt 1A004 avses med ’radioaktiva material’ material som valts ut eller modifierats för att öka deras effektivitet när det gäller att skada eller döda människor eller djur, eller skada utrustning, grödor eller miljön.

1A005
Skyddsvästar och därtill hörande delar enligt följande:

ANM.:

SE ÄVEN KONTROLLBESTÄMMELSERNA FÖR VAROR MED MILITÄR ANVÄNDNING.

a)

Mjuka skyddsvästar, andra än sådana som tillverkats enligt militära standarder och specifikationer eller enligt ekvivalenter till dessa vad avser prestationsförmåga, och därtill speciellt konstruerade delar.

b)

Hårda skyddsplattor som ger ett ballistiskt skydd i skyddsklass IIIA eller bättre (NIJ 0101.06, juli 2008) ”motsvarande standard”.

ANM.:

För ”fibrer eller fiberliknande material” som används för tillverkning av skyddsvästar, se avsnitt 1C010.

Anmärkning 1:

Avsnitt 1A005 omfattar inte skyddsvästar när de används eller medföres för användarens eget bruk.

Anmärkning 2:

Avsnitt 1A005 omfattar inte skyddsvästar som är konstruerade endast för frontalskydd från splitter och tryckvågor från icke militära explosiva produkter.

Anmärkning 3:

Avsnitt 1A005 omfattar inte skyddsvästar som är konstruerade endast för skydd mot knivar, spikar, nålar eller mot trubbigt våld.

1A006
Utrustning, speciellt konstruerad eller modifierad för desarmering av improviserade sprängladdningar (IED), enligt följande, och speciellt konstruerade komponenter och tillbehör till sådan utrustning:

ANM.:

SE ÄVEN KONTROLLBESTÄMMELSERNA FÖR VAROR MED MILITÄR ANVÄNDNING.

a)

Fjärrstyrda fordon.

b)

’Desarmeringsanordningar’.

Teknisk anmärkning:

För avsnitt 1A006.b gäller följande: ’desarmeringsanordningar’ är anordningar som är speciellt konstruerade för att förhindra att en sprängladdning utlöses, genom att skjuta ut en vätskeprojektil, en fast projektil eller en brytbar projektil.

Anmärkning:

Avsnitt 1A006 omfattar inte sådan utrustning som åtföljer dess operatör.

1A007
Utrustning och anordningar, speciellt konstruerade för att på elektrisk väg initiera tändning av sprängladdningar och anordningar som innehåller ”energetiska material” enligt följande:

ANM:

SE ÄVEN KONTROLLBESTÄMMELSERNA FÖR VAROR MED MILITÄR ANVÄNDNING, AVSNITTEN 3A229 OCH 3A232.

a)

Tändaggregat avsedda att initiera tändning av sprängkapslar som specificeras i avsnitt 1A007.b.

b)

Elektriskt initierade sprängkapslar enligt följande:

1.

Exploderande brygga (EB).

2.

Exploderande tråd (EBW).

3.

Slapper.

4.

Exploderande folie (EFI).

Tekniska anmärkningar:

1.

Ordet tändare eller tändanordning används ibland i stället för sprängkapsel.

2.

De sprängkapslar som avses i avsnitt 1A007.b utnyttjar alla en liten elektriskt ledare (brygga, tråd eller folie) som förångas explosivt när en kortvarig elektrisk puls med hög strömstyrka passerar genom denna. I sprängkapslar som inte är av typ slapper startar den exploderande ledaren en kemisk detonation i ett anslutande högexplosivt sprängämne, exempelvis pentyl (pentaerytritoltetranitrat). I en slapper-tändare driver den explosiva förångningen av den elektriska ledaren en tunn skiva eller en slapper över ett luftgap mot ett sprängämne som vid anslaget initierar en kemisk detonation. I vissa konstruktioner drivs slapper-tändaren av en magnetisk kraft. Termen exploderande foliedetonator refererar antingen till en exploderande brygga eller till en sprängkapsel av typ slapper.

1A008
Sprängladdningar, anordningar och komponenter enligt följande:

a)

’Formade sprängladdningar’ med alla följande egenskaper:

1.

Nettosprängämnesmängden (NEQ) överstiger 90 g.

2.

Höljets yttre diameter är minst 75 mm.

b)

Linjära formade skärsprängladdningar (cutting charges) med alla följande egenskaper, och speciellt konstruerade komponenter till dessa:

1.

En sprängladdning som överstiger 40 g/m.

2.

En bredd på minst 10 mm.

c)

Snabbstubin med en sprängladdning i den inre delen som överstiger 64 g/m.

d)

Andra skärsprängladdningar än de som specificeras i avsnitt 1A008.b och avskiljningsverktyg med en nettosprängämnesmängd (NEQ) som överstiger 3,5 kg.

Teknisk anmärkning:

’Formade sprängladdningar’ är sprängladdningar som formats för att målinrikta verkan av explosionen.

1A102
Återmättade pyrolyserade kol-kol-komponenter konstruerade för rymdfarkoster som specificeras i avsnitt 9A004 eller sondraketer som specificeras i avsnitt 9A104.

1A202
Kompositmaterial, andra än de som specificeras i avsnitt 1A002, i form av rör och som har båda följande egenskaper:

ANM.:

SE ÄVEN AVSNITTEN 9A010 OCH 9A110.

a)

En inre diameter mellan 75 mm och 400 mm.

b)

Tillverkade av ”fibrer eller fiberliknande material” som specificeras i avsnitt 1C010.a, 1C010.b eller 1C210.a eller av förimpregnerat material av kol som specificeras i avsnitt 1C210.c.

1A225
Platinerade katalysatorer som är särskilt utformade eller iordningställda för att befrämja väteisotoputbyte mellan väte och vatten för att utvinna tritium ur tungt vatten eller för produktion av tungt vatten.

1A226
Fyllkroppar, som kan användas för separation av tungt vatten från vanligt vatten, och som har båda följande egenskaper:

a)

Tillverkade av fosforbronsnät som är kemiskt behandlade för att förbättra vätbarheten.

b)

utformade för att användas i kolonner för vakuumdestillation.

1A227
Strålningsskyddande fönster med hög densitet (blyglas eller annat glas) som har alla följande egenskaper och särskilt utformade ramar för sådana fönster:

a)

En ’inaktiv area’ större än 0,09 m2.

b)

En densitet större än 3 g/cm3.

c)

En tjocklek av 100 mm eller mer.

Teknisk anmärkning:

I avsnitt 1A227 avses med ’inaktiv area’ den genomsiktliga area av fönstret som utsätts för den lägsta strålningsnivån vid tillämpningen.

1B
Test-, inspektions- och produktionsutrustning

1B001
Utrustning för produktion eller inspektion av ”kompositer eller laminat” som specificeras i avsnitt 1A002 eller ”fibrer eller fiberliknande material” enligt 1C010, enligt följande, samt speciellt konstruerade komponenter och tillbehör till sådan utrustning.

ANM.:

SE ÄVEN AVSNITTEN 1B101 OCH 1B201.

a)

Lindningsmaskiner, i vilka rörelserna för positionering, omslag och lindning av fibrerna är samordnade och programmerade i minst tre ’primära servopositioneringsaxlar’, speciellt konstruerade för tillverkning av ”kompositer” eller laminat som består av ”fibrer eller fiberliknande material”.

b)

’Maskiner för påläggning av band’, i vilka påläggning av band kan samordnas och programmeras i minst fem ’primära servopositioneringsaxlar’, speciellt konstruerade för tillverkning av kroppar för luftfarkoster eller ’missiler’ i ”komposit”material.

Anmärkning:

I avsnitt 0B001.b avses med ’missil’ kompletta raketsystem och system för obemannade luftfarkoster.

Teknisk anmärkning:

’Maskiner för påläggning av band’, enligt avsnitt 1B001.b, kan lägga ett eller fler ’band av fibermaterial’, begränsade till en bredd över 25,4 mm och upp till 304,8 mm, och skära av och starta om enskilda banor med ’band av fibermaterial’ under påläggningsprocessen.

c)

Vävstolar, som kan väva i flera riktningar och med flera dimensioner, inbegripet adaptrar och modifieringsutrustning, som är speciellt konstruerade eller modifierade för sammanvävning, sammanflätning eller sammantvinning av fibrer för ”komposit”strukturer.

Teknisk anmärkning:

I avsnitt 1B001.c inkluderas stickas i tekniken tvinnas.

d)

Utrustning speciellt konstruerad eller anpassad för produktion av armeringsfibrer enligt följande:

1.

Utrustning för omvandling av polymera fibrer (t.ex. polyakrylonnitril, rayon, beck eller polykarbosilan) till kol- eller kiselkarbidfibrer, inklusive specialutrustning för att töja fibrerna under upphettning.

2.

Utrustning för kemisk förångningsdeposition av grundämnen eller föreningar på upphettade trådformade substrat för att tillverka kiselkarbidfibrer.

3.

Utrustning för våtspinning av eldfasta keramer (t.ex. aluminiumoxid).

4.

Utrustning för omvandling av aluminium som innehåller fiberämnen till aluminiumfibrer genom värmebehandling.

e)

Utrustning för att producera förimpregnerade mattor som specificeras i avsnitt 1C010.e genom varmsmältning.

f)

Utrustning för oförstörande provning som är särskilt konstruerad för ”komposit”material enligt följande:

1.

Röntgentomografisystem för upptäckt av fel tredimensionellt.

2.

Numeriskt styrda ultraljudstestmaskiner i vilka rörelserna för positionering av sändare eller mottagare samtidigt är samordnade och programmerade i minst fyra axlar för att följa de tredimensionella konturerna av den komponent som inspekteras.

g)

’Maskiner för påläggning av väv’, i vilka påläggning av väv kan samordnas och programmeras i minst två ’primära servopositioneringsaxlar’, speciellt konstruerade för tillverkning av kroppar för luftfarkoster eller ’missiler’ i ”komposit”material.

Teknisk anmärkning:

’Maskiner för påläggning av väv’, enligt avsnitt 1B001.g, kan lägga ett eller flera ’band av fibermaterial’, begränsade till en bredd av högst 25,4 mm, och skära av och starta om enskilda banor med ’band av fibermaterial’ under påläggningsprocessen.

Tekniska anmärkningar:

1.

I avsnitt 1B001 omfattar ’primära servopositioneringsaxlar’ axlar som styrda av datorprogram orienterar och styr arbetsdonets (dvs. huvudets) position i rummet i förhållande till arbetsstycket för uppnående av den önskade processen.

2.

I avsnitt 1B001 avses med ’band av fibermaterial’ en enda kontinuerlig bredd av helt eller delvis hartsimpregnerad tejp, väv eller fiber. Helt eller delvis hartsimpregnerade ’band av fibermaterial’ omfattar även band som är överdragna med ett torrt pulver som fäster vid uppvärmning.

1B002
Utrustning som är konstruerad för att producera metallegeringar i pulverform eller i form av finkorniga materialpartiklar och som har alla följande egenskaper:

a)

Speciellt konstruerad för att undvika föroreningar.

b)

Speciellt konstruerad för att användas i en av de processer som anges i avsnitt 1C002.c.2.

ANM.:

SE ÄVEN AVSNITT 1B102.

1B003
Verktyg, formar, kokiller eller fixturer för ”superplastisk bearbetning” eller ”diffusionsbondning” av titan, aluminium eller legeringar av dessa, speciellt konstruerade för tillverkning av någon av följande produkter:

a)

Kroppar för flygplan eller rymdfarkoster.

b)

Motorer för ”luftfartyg” eller rymdfarkoster.

c)

Speciellt konstruerade komponenter för kroppar som specificeras i avsnitt 1B003.a eller för motorer som specificeras i avsnitt 1B003.b.

1B101
Utrustning, annan än sådan som specificeras i avsnitt 1B001, för ”produktion” av strukturella kompositer enligt följande, liksom särskilt utformade komponenter och tillbehör därtill.

ANM.:

SE ÄVEN AVSNITT 1B201.

Anmärkning:

Exempel på komponenter och tillbehör som specificeras i avsnitt 1B101 är formar, gjutkärnor, matriser, fixturer och verktyg för pressning, härdning, gjutning, sintring eller bindning av förformar till kompositstrukturer, laminat och produkter därav.

a)

Maskiner för trådlindning eller fiberlindning vilka är utformade för att tillverka kompositstrukturer eller laminat från ”fibrer eller fiberliknande material” där rörelserna för att placera, vira och linda fibrer samordnas och programmeras i tre eller flera axlar, samt samordnings- och programstyrning härför.

b)

Bandläggningsmaskiner, konstruerade för tillverkning av flygplansskrov och ”missil”-konstruktioner i kompositmaterial, där rörelserna för att placera och lägga band och ark är samordnade och programmerade i två eller flera axlar.

c)

Utrustning som konstruerats eller modifierats för ”produktion” av ”fibrer eller fiberliknande material” enligt följande:

1.

Utrustning för omformning av polymerfibrer (som polyakrylnitril, rayon eller polykarbosilan) inklusive speciella åtgärder för att sträcka fibrerna under upphettning.

2.

Utrustning för ångutfällning av ämnen eller föreningar på upphettat fibersubstrat.

3.

Utrustning för våtspinning av eldfasta keramer (t.ex. aluminiumoxid).

d)

Utrustning utformad eller modifierad för särskild fiberytbehandling eller för produktion av förimpregnerade mattor och förformer som specificeras i avsnitt 9C110.

Anmärkning:

Avsnitt 1B101.d innehåller bl.a. rullar, sträckare, ytbeläggningsutrustningar, skärmaskiner och stansar.

1B102
Utrustning för ”produktion” av metallpulver, annan än den som specificeras i avsnitt 1B002, och komponenter enligt följande:

ANM.:

SE ÄVEN AVSNITT 1B115.b.

a)

Utrustning för ”produktion” av metallpulver som kan användas för att i en kontrollerad omgivning ”producera” sfäriska, sfäroidiska eller finfördelade material som specificeras i avsnitt 1C011.a, 1C011.b, 1C111.a.1, 1C111.a.2 eller kontrollbestämmelserna för varor med militär användning.

b)

Komponenter som konstruerats särskilt för sådan ”produktionsutrustning” som specificeras i avsnitt 1B002 eller 1B102.a.

Anmärkning:

Avsnitt 1B102 omfattar följande:

a)

Plasmageneratorer (bågstråle med hög frekvens) som kan användas för att framställa finfördelat eller sfäriskt metallpulver där processen sker i en argon-vatten-omgivning.

b)

Electroburst-utrustning som kan användas för att framställa finfördelat eller sfäriskt metallpulver där processen sker i en argon-vatten-omgivning.

c)

Utrustning som kan användas för att ”producera” sfäriskt aluminiumpulver genom att pulvrisera en smälta i ett inert medium (t.ex. kväve).

1B115
Utrustning, annan än den som specificeras i avsnitt 1B002 eller 1B102, för produktion av drivmedel eller beståndsdelar i dessa, enligt följande, samt tillhörande särskilt konstruerade komponenter:

a)

”Produktionsutrustning” för ”produktion”, hantering eller acceptanstest av flytande drivmedel eller beståndsdelar i dessa som specificeras i avsnitt 1C011.a, 1C011.b, 1C111 eller kontrollbestämmelserna för varor med militär användning.

b)

”Produktionsutrustning” för ”produktion”, hantering, blandning, härdning, gjutning, pressning, maskinbehandling, strängpressning eller acceptanstest av fasta drivmedel eller beståndsdelar i dessa som specificeras i avsnitt 1C011.a, 1C011.b, 1C111 eller kontrollbestämmelserna för varor med militär användning.

Anmärkning:

Avsnitt 1B115.b omfattar inte satsblandare, kontinuerliga blandare och luftstrålekvarnar. Dessa omfattas av avsnitten 1B117, 1B118 och 1B119.

Anmärkning 1:

För utrustning speciellt konstruerad för produktion av militära artiklar, se kontrollbestämmelserna för varor med militär användning.

Anmärkning 2:

Avsnitt 1B115 omfattar inte kontrollutrustning för ”produktion”, hantering och acceptanstest av borkarbid.

1B116
Speciellt konstruerade munstycken för att producera pyrolytiskt erhållet material på en form, dorn eller annat underlag från prekursorgaser som bryts ned inom temperaturintervallet 1 573 K (1 300 °C) till 3 173 K (2 900 °C) vid tryck på mellan 130 Pa och 20 kPa.

1B117
Satsblandare med alla följande egenskaper, och speciellt konstruerade komponenter till dessa:

a)

Konstruerade eller modifierade för blandning under vakuum i intervallet 0–13,326 kPa.

b)

Förmåga att reglera temperaturen i blandningskammaren.

c)

En total volymmässig kapacitet av minst 110 liter.

d)

Åtminstone en excentriskt monterad ’blandande/knådande axel’.

Anmärkning:

I avsnitt 1B117.d omfattar inte termen ’blandande/knådande axel’ deagglomeratorer eller skärspindlar.

1B118
Kontinuerliga blandare med alla följande egenskaper, och speciellt konstruerade komponenter till dessa:

a)

Konstruerade eller modifierade för blandning under vakuum i intervallet 0–13,326 kPa,

b)

Förmåga att reglera temperaturen i blandningskammaren,

c)

Något av följande:

1.

Två eller flera blandande/knådande axlar.

2.

Alla följande egenskaper:

a)

En enda roterande och oscillerande axel med knådande stift/kuggar, och

b)

Knådande stift/kuggar innanför blandningskammarens hölje.

1B119
Luftstrålekvarnar som kan användas för att krossa eller mala ämnen som specificeras i avsnitt 1C011.a, 1C011.b, 1C111 eller kontrollbestämmelserna för varor med militär användning, samt därför särskilt konstruerade komponenter.

1B201
Lindningsmaskiner för fibrer, andra än de som specificeras i avsnitt 1B001 eller 1B101, och tillhörande utrustning, enligt följande:

a)

Lindningsmaskiner för fibrer som har alla följande egenskaper:

1.

Samordnade och programmerade för positionering, omslagning och lindning av fibrer i två eller flera axlar.

2.

Speciellt utformade för tillverkning av kompositmaterial och laminat utgående från ”fibrer och fiberliknande material”.

3.

I stånd att linda cylindriska rör med en inre diameter mellan 75 mm och 650 mm och med en längd av 300 mm eller mer.

b)

Styrutrustning för samordning och programmering för de lindningsmaskiner för fibrer som specificeras i avsnitt 1B201.a.

c)

Precisionsdorn för de lindningsmaskiner för fibrer som specificeras i avsnitt 1B201.a.

1B225
Elektrolytiska celler för produktion av fluor med en produktionskapacitet större än 250 g fluor per timme.

1B226
Elektromagnetiska isotopseparatorer, utformade för, eller utrustade med enkel eller multipel jonkälla, som kan producera en total jonström av 50 mA eller mer.

Anmärkning:

Avsnitt 1B226 omfattar separatorer som

a)

kan anrika stabila isotoper,

b)

har både jonkälla och kollektor inom samma magnetfält och sådana konfigurationer i vilka de ligger utanför magnetfältet.

1B228
Kolonner för kryogen destillering av väte, som har alla följande egenskaper:

a)

Konstruerade för drift vid en inre temperatur av 35 K (–238 °C) eller lägre.

b)

Konstruerade för drift vid ett inre tryck mellan 0,5 och 5 MPa.

c)

Tillverkade av antingen

1.

rostfritt stål av SAE:s (Society of Automotive Engineers International) 300-serie med låg svavelhalt och med en austenitisk ASTM-kornstorlek nummer 5 eller mer (eller motsvarande standard), eller

2.

likvärdiga material som är både kryo- och väte (H2)-kompatibla, och

d)

har en inre diameter av 30 cm eller mer och en ’effektiv längd’ av 4 m eller mer.

Teknisk anmärkning:

I avsnitt 1B228 innebär ’effektiv längd’ packningsmaterialets aktiva höjd i en packad kolonn, eller den aktiva höjden av de interna kontaktplattorna i en kolonn med plattor.

1B230
Pumpar som kan cirkulera koncentrerad eller utspädd kaliumamidkatalysator i flytande ammoniak (KNH2/NH3), och som har alla följande egenskaper:

a)

Lufttäta (dvs. hermetiskt tillslutna).

b)

En pumpkapacitet större än 8,5 m3/tim.

c)

Någon av följande egenskaper:

1.

Avsedda för koncentrerade kaliumamidlösningar (1 % eller mer) med ett arbetstryck mellan 1,5 och 60 MPa.

2.

Avsedda för utspädda lösningar av kaliumamid (mindre än 1 %) med ett arbetstryck mellan 20 och 60 MPa.

1B231
Anordningar eller anläggningar för tritium och utrustning för dessa enligt följande:

a)

Anordningar eller anläggningar för produktion, återvinning, utvinning, koncentrering eller hantering av tritium.

b)

Utrustning för tritiumanordningar eller -anläggningar enligt följande:

1.

Frysaggregat för väte eller helium med kapacitet att kyla ned till 23 K (–250 °C) eller lägre, och med en värmebortledningskapacitet som är större än 150 W.

2.

Lagrings- eller reningssystem för väteisotoper som använder metallhydrider som medium för lagring eller rening.

1B232
Expansionsturbiner eller expansionsturbindrivna kompressorer med båda av följande egenskaper:

a)

Konstruerade för drift med en utgående temperatur på 35 K (–238 °C) eller lägre.

b)

Konstruerade för en vätgasgenomströmning på 1 000 kg/tim eller mer.

1B233
Anordningar eller anläggningar för separation av litiumisotoper, samt system och utrustning för dessa enligt följande:

a)

Anordningar eller anläggningar för separation av litiumisotoper.

b)

Utrustning för separation av litiumisotoper som baseras på litium-kvicksilveramalgamprocessen, enligt följande:

1.

Packade vätske-vätske-utbyteskolonner speciellt konstruerade för litiumamalgam.

2.

Kvicksilver- eller litiumamalgampumpar.

3.

Elektrolysceller för litiumamalgam.

4.

Förångare för koncentrerad litiumhydroxidlösning.

c)

Jonbytessystem som är särskilt utformade för separation av litiumisotoper, och speciellt konstruerade komponenter till dessa.

d)

Kemiska utbytessystem (som använder kronetrar, kryptander eller lariatetrar), som är särskilt utformade för separation av litiumisotoper, och speciellt konstruerade komponenter till dessa.

1B234
Behållare, kammare, containrar eller liknande enheter för inneslutande av högexplosiva ämnen som är utformade för provning av högexplosiva ämnen eller explosiva enheter och som har båda följande egenskaper:

ANM.:

SE ÄVEN KONTROLLBESTÄMMELSERNA FÖR VAROR MED MILITÄR ANVÄNDNING.

a)

Utformade för att fullständigt innesluta en explosion som motsvarar 2 kg trotyl (TNT) eller mer.

b)

Försedda med konstruktionselement eller system som medger överföring av diagnostik eller mätinformation i realtid eller med fördröjning.

1B235
Strålmålsenheter och komponenter för produktion av tritium enligt följande:

a)

Strålmålsenheter som består av eller innehåller litium som anrikats med avseende på isotopen litium-6, särskilt utformade för produktion av tritium genom bestrålning, inklusive genom införande i en kärnreaktor.

b)

Komponenter som är särskilt utformade för strålmålsenheter som specificeras i avsnitt 1B235.a.

Teknisk anmärkning:

Komponenter som är särskilt utformade för strålmålsenheter för produktion av tritium kan även omfatta litiumpelletar, tritiumgetter och specialbelagd kapsling.

1C
Material

Teknisk anmärkning:

 

Metaller och legeringar:

Om inte annat uttryckligen anges avses med orden ’metaller’ och ’legeringar’ i avsnitten 1C001-1C012 råmaterial och halvfabrikat enligt följande:

 

Råmaterial:

Anoder, kulor, stavar (inkl. stavar med nockar och trådartade stavar), billetter, block, valsämnen, briketter, kakor, katoder, kristaller, kuber, tärningar, korn, granulat, tackor, klumpar, pellets, tackjärn, pulver, rondeller, hagel, plattor, stångbitar, svamp, stänger.

 

Halvfabrikat (vare sig de är belagda, pläterade, borrade, stansade eller ej):

a)

Förarbetade eller bearbetade material som tillverkats genom valsning, dragning, strängpressning, smidning, stötsträngpressning, pressning, ådring, finfördelning eller slipning, t.ex. vinklar, kanaler, cirklar, skivor, stoft, flingor, folier och blad, smiden, plattor, pulver, pressningar och stansningar, ribbor, ringar, stavar (inklusive släta svetstrådar, valstrådar och vridna trådar) sektioner, modeller, ark, strimlor, tuber och rör (inkl. runda och fyrkantiga rör och rör med håligheter), dragen eller strängsprutad tråd.

b)

Gjutet material som tillverkats genom gjutning i sand, dynor, metall, gips eller andra gjutformar, inklusive högtrycksgjutning, sintrade formar och formar tillverkade genom pulvermetallografi.

Kontrollen ska inte omintetgöras genom export av former som inte är upptagna i listan och som påstås vara färdiga produkter men som i verkligheten är ett råmaterial eller halvfabrikat.

1C001
Material som är särskilt utformade för att absorbera elektromagnetisk strålning, eller intrinsiskt ledande polymerer, enligt följande:

ANM.:

SE ÄVEN AVSNITT 1C101.

a)

Material som kan absorbera frekvenser överstigande 2 × 108 Hz men mindre än 3 × 1012 Hz.

Anmärkning 1:

Avsnitt 1C001.a omfattar inte följande:

a)

Hårabsorbenter som konstruerats av naturliga eller syntetiska fibrer och som belagts med icke-magnetiskt material för att absorbera strålning.

b)

Absorbenter som inte har några magnetiska förluster och vars infallsyta inte är plan i formen, innefattande pyramider, koner, kilformade eller i utförande med vindlingar på ytan.

c)

Plana absorbenter som

1.

är tillverkade av

a)

skumplastmaterial (böjligt eller fast) med kolinnehåll eller organiska material, inbegripet föreningar så att materialets reflektionsförmåga uppgår till mer än 5 % av motsvarande för metall, över en bandbredd som överstiger ± 15 % av mittfrekvensen av den infallande energin, och som dessutom inte kan motstå högre temperaturer än 450 K (177 °C), eller

b)

keramiska material som ger mer än 20 % eko jämfört med metall över en bandbredd som är ± 15 % av mittfrekvensen av den infallande energin och som dessutom inte kan motstå temperaturer som överstiger 800 K (527 °C),

Teknisk anmärkning:

Testplattor för att mäta absorptionen enligt avsnitt 1C001.a. Anmärkning: 1.c.1 ska vara en kvadrat med minst 5 våglängders sida (våglängden för mittfrekvensen) som placerats i ett från det strålande elementet avlägset fält.

2.

har en sträckgräns vid tryckning som är mindre än 7 × 106 N/m2. och

3.

har en sträckgräns vid tryckning som är mindre än 14 × 106 N/m2.

d)

Plana absorbenter tillverkade av sintrad ferrit, med

1.

ett densitetstal som överstiger 4,4, och

2.

en högsta arbetstemperatur på 548 K (275 °C) eller lägre.

e)

Plana absorbenter som inte har några magnetiska förluster och som är tillverkade av ’cellplastmaterial med öppna celler’ med en densitet på högst 0,15 g/cm3.

Teknisk anmärkning:

’Skumplastmaterial med öppna celler’ är böjliga och porösa material med en inre struktur som är öppen mot atmosfären. ’Skumplastmaterial med öppna celler’ kallas även porös skumplast.

Anmärkning 2:

Ingenting i anmärkning 1 till avsnitt 1C001.a friger magnetiska material som förorsakar absorption när de blandas i färg.

b)

Material som inte är genomsläppliga för synligt ljus och som är särskilt utformade för att absorbera nära infraröd strålning med en våglängd på mer än 810 nm men mindre än 2 000 nm (frekvenser på mer än 150 THz men mindre än 370 THz).

Anmärkning:

1C001.b omfattar inte material som särskilt konstruerats eller utformats för något av följande ändamål:

a)

”Laser”-märkning av polymerer.

b)

”Laser”-svetsning av polymerer.

c)

Intrinsiskt ledande polymera material med en ’elektrisk ledningsförmåga’ som överstiger 10 000 S/m (Siemens per meter) eller en ’ytresistivitet’ på mindre än 100 ohm/kvadrat, som är baserade på någon av följande polymerer:

1.

Polyanilin.

2.

Polypyrol.

3.

Polytiofen.

4.

Polyfenylenvinylen.

5.

Polytienylenvinylen.

Anmärkning:

1C001.c omfattar inte material i flytande form.

Teknisk anmärkning:

’Elektrisk ledningsförmåga’ och ’ytresistivitet’ ska mätas enligt ASTM D-257 eller nationella motsvarigheter.

1C002
Metallegeringar, pulver av metallegeringar samt legerat material enligt följande:

ANM.:

SE ÄVEN AVSNITT 1C202.

Anmärkning:

Avsnitt 1C002 omfattar inte metallegeringar, pulver av metallegeringar och legerade material, som särskilt utformats för beläggningsändamål.

Tekniska anmärkningar:

1.

Metallegeringar i avsnitt 1C002 är sådana som innehåller ett högre viktprocenttal av den angivna metallen än av något annat grundämne.

2.

’Spänningsbrottslivslängden’ ska mätas i enlighet med ASTM-standard E-139 eller motsvarande nationell standard.

3.

Den ’lågcykliska utmattningslivslängden’ ska mätas i enlighet med ASTM-standard E-606 ’Recommended Practice for Constant-Amplitude Low-Cycle Fatigue Testing’ eller motsvarande nationell standard. Testningen ska ske axiellt med ett genomsnittligt tryckförhållande lika med 1 och en tryckkoncentrationsfaktor (Kt) lika med 1. Det genomsnittliga tryckförhållandet definieras som maximalt tryck minus minimalt tryck dividerat med maximalt tryck.

a)

Aluminider enligt följande:

1.

Nickelaluminid som innehåller 15 viktprocent eller mer aluminium, högst 38 viktprocent aluminium och åtminstone en tillsatslegering.

2.

Titanaluminid som innehåller 10 viktprocent eller mer aluminium och åtminstone en tillsatslegering.

b)

Metallegeringar enligt följande, tillverkade av pulver eller partikelmaterial som specificeras i avsnitt 1C002.c:

1.

Nickellegeringar med

a)

en ’spänningsbrottslivslängd’ på 10 000 timmar eller längre vid 923 K (650 °C) och en dragspänning på 676 MPa, eller

b)

en ’lågcyklisk utmattningslivslängd’ på 10 000 cykler eller mer vid 823 K (550 °C) och en maximal spänning på 1 095 MPa.

2.

Nioblegeringar med

a)

en ’spänningsbrottslivslängd’ på 10 000 timmar eller längre vid 1 073 K (800 °C) och en dragspänning på 400 MPa, eller

b)

en ’lågcyklisk utmattningslivslängd’ på 10 000 cykler eller mer vid 973 K (700 °C) och en maximal spänning på 700 MPa.

3.

Titanlegeringar med

a)

en ’spänningsbrottslivslängd’ på 10 000 timmar eller längre vid 723 K (450 °C) och en dragspänning på 200 MPa, eller

b)

en ’lågcyklisk utmattningslivslängd’ på 10 000 cykler eller mer vid 723 K (450 °C) och en maximal spänning på 400 MPa.

4.

Aluminiumlegeringar med

a)

en brottgräns på 240 MPa eller mer vid 473 K (200 °C), eller

b)

en brottgräns på 415 MPa eller mer vid 298 K (25 °C).

5.

Magnesiumlegeringar med

a)

en brottgräns på 345 MPa eller mer, och

b)

en korrosionshastighet på mindre än 1 mm/år i 3 % natriumkloridlösning. Mätningen ska ske enligt ASTM-standard G-31 eller motsvarande nationell standard.

c)

Metallegeringar i pulverform eller i form av finkorniga materialpartiklar som har alla följande egenskaper:

1.

De är tillverkade av någon av följande sammansättningar:

Teknisk anmärkning:

X = ett eller flera legeringsgrundämnen.

a)

Nickellegeringar (Ni-Al-X, Ni-X-Al) godkända för tillverkning av delar till turbinmotorer, dvs. med mindre än tre icke metalliska partiklar (som tillförts under tillverkningsprocessen) med en storlek större än 100 μm per 109 legeringspartiklar.

b)

Nioblegeringar (Nb-Al-X eller Nb-X-Al, Nb-Si-X eller Nb-X-Si, Nb-Ti-X eller Nb-X-Ti).

c)

Titanlegeringar (Ti-Al-X eller Ti-X-Al).

d)

Aluminiumlegeringar (Al-Mg-X eller Al-X-Mg, Al-Zn-X eller Al-X-Zn, Al-Fe-X eller Al-X-Fe).

e)

Magnesiumlegeringar (Mg-Al-X eller Mg-X-Al).

2.

De är tillverkade i en kontrollerad omgivning genom någon av följande processer:

a)

’Vakuumfinfördelning’.

b)

’Gasfinfördelning’.

c)

’Rotationsfinfördelning’.

d)

’Plaskavkylning’.

e)

’Smältspinning’ och ’finfördelning’.

f)

’Smältutdragning’ och ’finfördelning’.

g)

’Mekanisk legering’.

h)

’Plasmaatomisering’.

3.

De kan bilda sådana material som specificeras i avsnitt 1C002.a eller 1C002.b.

d)

Legerade material som har alla följande egenskaper:

1.

De är tillverkade av någon av sammansättningarna som specificeras i avsnitt 1C002.c.1.

2.

De finns i form av icke finfördelade flingor, band eller tunna stavar, och

3.

De har tillverkats i kontrollerad miljö genom någon av följande processer:

a)

’Plaskavkylning’.

b)

’Smältspinning’.

c)

’Smältutdragning’.

Tekniska anmärkningar:

1.

’Vakuumfinfördelning’ är en process som reducerar en smält ström av metall till droppar med en diameter på 500 μm eller mindre genom hastig sönderdelning av en gas som utsätts för vakuum.

2.

’Gasfinfördelning’ är en process som reducerar en smält ström av en metallegering till droppar med en diameter på 500 μm eller mindre genom att den utsätts för en gasström med högt tryck.

3.

’Rotationsfinfördelning’ är en process för reducering av en ström eller en behållare av smält metall till droppar med en diameter av högst 500 μm med hjälp av centrifugalkraft.

4.

’Plaskavkylning’ är en process för ’snabb stelning’ av en smält metallström som träffar ett nedkylt block och därvid bildar en flingliknande produkt.

5.

’Smältspinning’ är en process för ’snabb stelning’ av en smält metallström som träffar ett roterande nedkylt block och därvid bildar en fling-, band- eller stavliknande produkt.

6.

’Finfördelning’ är en process där ett material sönderdelas till partiklar genom krossning eller malning.

7.

’Smältutdragning’ är en process för ’snabb stelning’ och utdragning av en bandliknande legeringsprodukt genom att ett kort segment av ett roterande kylt block förs ner i det smälta metallegeringsbadet.

8.

’Mekanisk legering’ är en legeringsprocess som är resultatet av sammanfogning, sönderdelning och ny sammanfogning av grundämnen och metallpulver genom mekanisk stöt. Icke metalliska partiklar kan tillföras legeringen genom att lämpligt pulver tillsätts.

9.

’Plasmaatomisering’ är en process som reducerar en smält ström eller fast metall till droppar med en diameter på 500 μm eller mindre med hjälp av en plasmabrännare i inert gasmiljö.

10.

’Snabb stelning’ är en process som inbegriper stelning av smält material vid nedkylningshastigheter över 1 000 K/s.

1C003
Magnetiska metaller av alla typer och former som har någon av följande egenskaper:

a)

Den relativa begynnelsepermeabiliteten är 120 000 eller mer och tjockleken 0,05 mm eller mindre.

Teknisk anmärkning:

Mätning av den relativa begynnelsepermeabiliteten ska genomföras på helt utglödgat material.

b)

Magnetostriktiva legeringar med

1.

en mättad magnetostriktion på mer än 5 × 10–4, eller

2.

en magnetomekanisk kopplingsfaktor (k) på mer än 0,8, eller

c)

amorfa eller ’nanokristallina’ legeringar i remsor med alla följande egenskaper:

1.

legeringar som innehåller minst 75 viktprocent järn, nickel eller kobolt,

2.

legeringar som har en mättad magnetisk induktion (Bs) som är minst 1,6 T, och

3.

något av följande:

a)

remsor vars tjocklek är 0,02 mm eller mindre, eller

b)

en elektrisk resistivitet på minst 2 × 10–4 ohm cm.

Teknisk anmärkning:

’Nanokristallina’ material i avsnitt 1C003.c är sådana material som har en kristallkornsstorlek som är 50 nm eller mindre när de bestäms med hjälp av röntgen-diffraktion.

1C004
Urantitanlegeringar eller volframlegeringar med en ”matris” av järn, koppar eller nickel som bas, och med alla följande egenskaper:

a)

Densiteten överstiger 17,5 g/cm3.

b)

Elasticitetsgränsen överstiger 880 MPa.

c)

Brottgränsen överstiger 1 270 MPa.

d)

Töjningen överstiger 8 %.

1C005
”Supraledande” ledare i ”komposit”-material i längder på mer än 100 m eller med en vikt som överstiger 100 g enligt följande:

a)

”Supraledande””komposit”-ledare som innehåller minst en ’fibertråd’ av niob-titan och med alla följande egenskaper:

1.

Inlagd i en ”matris” av annat material än koppar eller kopparbaserad ”matris”, och

2.

med en tvärsnittsarea som är mindre än 0,28 × 10–4 mm2 (6 μm i diameter för cirkulär ’fibertråd’).

b)

”Supraledande””komposit”-ledare som består av en eller flera ”supraledande”’fibertrådar’ av annat material än niob-titan och med alla följande egenskaper:

1.

En ”kritisk temperatur” utan magnetfält som är högre än 9,85 K (–263,31 °C), och

2.

kvarstår i sitt ”supraledande” tillstånd vid temperaturen 4,2 K (–268,96 °C) då den utsätts för ett magnetfält som är riktat vinkelrätt mot ledarens längdaxel och motsvarar en magnetisk induktion på 12 T med en kritisk strömtäthet som överstiger 1 750 A/mm2 på ledarens hela tvärsnittsarea.

c)

”Supraledande””komposit”-ledare som består av en eller flera ”supraledande”’fibertrådar’ som förblir ”supraledande” vid en temperatur som överstiger 115 K (–158,16 °C).

Teknisk anmärkning:

För avsnitt 1C005 gäller att ’fibertrådar’ kan vara i tråd-, cylinder-, film- eller bandform.

1C006
Vätskor och smörjmedel enligt följande:

a)

Används inte.

b)

Smörjmedel vars huvudkomponent är något av följande:

1.

Fenylen- eller alkylfenylenetrar eller tioetrar eller blandningar därav, som innehåller mer än två etrar eller tioeterfunktioner eller blandningar härav.

2.

Fluorerade kiselvätskor med en kinematisk viskositet på mindre än 5 000 mm2/s (5 000 centistokes) mätt vid 298 K (25 °C).

c)

Dämpnings- eller flotationsvätskor som har alla följande egenskaper:

1.

Renhet bättre än 99,8 %.

2.

Innehåller färre än 25 partiklar som är 200 μm eller större per 100 ml, och

3.

Tillverkad till minst 85 % av något av följande:

a)

Dibromtetrafluoretan (CAS 25497-30-7, 124-73-2, 27336-23-8).

b)

Polyklortrifluoretylen (endast oljiga och vaxiga varianter).

c)

Polybromtrifluoretylen.

d)

Kylvätskor för elektronik tillverkade av fluorkarboner som har alla följande egenskaper:

1.

Till minst 85 viktprocent består av något av följande ämnen eller blandningar därav:

a)

Monomera former av perfluorpolyalkyletertriasiner eller perfluoralifatiketrar.

b)

Perfluoralkylaminer.

c)

Perfluorcykloalkaner.

d)

Perfluoralkaner.

2.

Densiteten vid 298 K (25 °C) är 1,5 g/ml eller mer.

3.

Är i flytande form vid 273 K (0 °C), och

4.

innehåller 60 viktprocent eller mer av fluor.

Anmärkning:

Avsnitt 1C006.d omfattar inte material som är specificerat och förpackat som läkemedel.

1C007
Keramiska pulver, keramiska ”matris”-”komposit”-material och ’utgångsmaterial’, enligt följande:

ANM.:

SE ÄVEN AVSNITT 1C107.

a)

Keramiska pulver av titandiborid (TiB2) (CAS 12045-63-5) där den metalliska föroreningen (exklusive avsiktliga tillsatser) är mindre än 5 000 ppm, och den genomsnittliga partikelstorleken är lika med eller mindre än 5 μm och högst 10 % av partiklarna är större 10 μm.

b)

Används inte.

c)

Keramiska ”matris”-”komposit”-material enligt följande:

1.

Keram-keram-”komposit”-material, med en glas- eller oxid-”matris” som är förstärkt med något av följande:

a)

Kontinuerliga fibrer av något av följande material:

1.

Al2O3 (CAS 1344-28-1), eller

2.

Si-C-N, eller

Anmärkning:

Avsnitt 1C007.c.1.a omfattar inte ”kompositer” som innehåller fibrer vars brottgräns är mindre än 700 MPa vid 1 273 K (1 000 °C) eller vars dragkryphållfasthet är större än 1 % krypning vid en belastning av 100 MPa vid 1 273 K (1 000 °C) i 100 timmar.

b)

Fibrer som har alla följande egenskaper:

1.

De är tillverkade av något av följande material:

a)

Si-N

b)

Si-C

c)

Si-Al-O-N eller

d)

Si-O-N och

2.

de har en ”specifik brottgräns” som överstiger 12,7 × 103 m.

2.

Keramiska ”matris”-”komposit”-material, med en ”matris” bildad av karbider eller nitrider av kisel, zirkonium eller bor.

d)

Används inte.

e)

’Utgångsmaterial’ som särskilt konstruerats för att ”producera” material som specificeras i avsnitt 1C007.c enligt följande:

1.

Polydiorganosilaner.

2.

Polysilazaner.

3.

Polykarbosilazaner.

Teknisk anmärkning:

I avsnitt 1C007 avses med ’utgångsmaterial’ speciella polymera eller metallorganiska material som används för att ”producera” karbider eller nitrider av kisel eller keramer som innehåller kisel, kol och kväve.

f)

Används inte.

1C008
Icke fluorhaltiga polymerer enligt följande:

a)

Imider enligt följande:

1.

Bismaleimider.

2.

Aromatiska polyamidimider (PAI) med en ’glasningstemperatur (Tg)’ som överstiger 563 K (290 °C).

3.

Aromatiska polyimider med en ’glasningstemperatur (Tg)’ som överstiger 505 K (232 °C).

4.

Aromatiska polyeterimider med en ’glasningstemperatur (Tg)’ som överstiger 563 K (290 °C).

Anmärkning:

Avsnitt 1C008.a omfattar ämnen i flytande eller fast ”smältbar” form, inklusive harts, pulver, korn, film, blad och band.

ANM:

För icke-”smältbara” aromatiska polyimider i form av film, blad eller band, se avsnitt 1A003.

b)

Används inte.

c)

Används inte.

d)

Polyarylketoner.

e)

Polyarylensulfider, där arylengruppen är bifenylen, trifenylen eller kombinationer av dessa.

f)

Polybifenylenetersulfon med en ’glasningstemperatur (Tg)’ som överstiger 563 K (290 °C).

Tekniska anmärkningar:

1.

’Glasningstemperaturen (Tg)’ för termoplastiska material i avsnitt 1C008.a.2, material i avsnitt 1C008.a.4 och material i avsnitt 1C008.f ska bestämmas med den metod som beskrivs i ISO 11357–2:1999 eller nationella motsvarigheter.

2.

'’Glasningstemperaturen (Tg)’ för härdplastmaterial i avsnitt 1C008.a.2 och material i avsnitt 1C008.a.3 ska bestämmas med den 3-point bend-metod som beskrivs i ASTM D 7028–07 eller nationella motsvarigheter. Testet ska utföras med ett torrt provexemplar som uppnått en härdningsgrad på minst 90 % i enlighet med ASTM E 2160–04 eller likvärdig nationell standard och som härdats med den kombination av standardprocesser och efterhärdningsprocesser som ger den högsta glasningstemperaturen.

1C009
Icke bearbetade fluorföreningar enligt följande:

a)

Används inte.

b)

Fluorerade polyimider som innehåller 10 viktprocent eller mer av bundet fluor.

c)

Fluorerade fosfazenelastomerer som innehåller 30 viktprocent eller mer av bundet fluor.

1C010
”Fibrer eller fiberliknande material” enligt följande:

ANM.:

SE ÄVEN AVSNITTEN 1C210 OCH 9C110.

Tekniska anmärkningar:

1.

Vid beräkning av ”specifik brottgräns”, ”specifik modul” eller specifik vikt för ”fibrer eller fiberliknande material” i avsnitten 1C010.a, 1C010.b, 1C010.c eller 1C010.e.1.b, ska brottgränsen och modulen beräknas enligt metod A som beskrivs i ISO 10618:2004 eller motsvarande nationell standard.

2.

Beräkningen av ”specifik brottgräns”, ”specifik modul” eller specifik vikt för ”fibrer eller fiberliknande material” som inte är lagda i samma riktning (t.ex. duk, mattor och band) i avsnitt 1C010 ska grundas på de mekaniska egenskaperna hos de i samma riktning lagda enfibertrådarna (t.ex. enfibertrådar, garn, väv eller drev) innan de förädlas till ”fibrer eller fiberliknande material” som inte är lagda i samma riktning.

a)

Organiska ”fibrer eller fiberliknande material” med alla följande egenskaper:

1.

En ”specifik modul” som överstiger 12,7 × 106 m, och

2.

”specifik brottgräns” som överstiger 23,5 × 104 m.

Anmärkning:

Avsnitt 1C010.a omfattar inte polyetylen.

b)

”Fibrer eller fiberliknande material” av kol med alla följande egenskaper:

1.

En ”specifik modul” som överstiger 14,65 × 106 m, och

2.

”specifik brottgräns” som överstiger 26,82 × 104 m.

Anmärkning:

Avsnitt 1C010.b omfattar inte följande:

a)

”Fibrer eller fiberliknande material” som ska användas för reparation av ”civila luftfartyg” eller dess laminat, för vilka

1.

ytan inte överstiger 1 m2,

2.

längden inte överstiger 2,5 m, och

3.

bredden överstiger 15 mm.

b)

Mekaniskt hackat, malet eller skuret kolfiber- eller kolfiberliknande material med en längd på 25,0 mm eller mindre.

c)

Oorganiska ”fibrer eller fiberliknande material” med alla följande egenskaper:

1.

för vilka något av följande gäller:

a)

Består av minst 50 viktprocent kiseldioxid och har en ”specifik modul” som överstiger 2,54 × 106 m, eller

b)

inte specificeras i avsnitt 1C010.c.1.a. och har en ”specifik modul” som överstiger 5,6 × 106 m, och

2.

en smält-, mjuknings-, sönderdelnings- eller förångningstemperatur som överstiger 1 922 K (1 649 °C) i en inert miljö.

Anmärkning:

Avsnitt 1C010.c omfattar inte följande:

a)

Icke kontinuerliga flerfasiga polykristallinska aluminiumfibrer i form av avhuggna fibrer eller oregelbundna mattor som innehåller 3 viktprocent eller mer av kvarts och som har en ”specifik modul” som är mindre än 10 x 106 m.

b)

Fibrer av molybden eller molybdenlegeringar.

c)

Fibrer av bor.

d)

Icke kontinuerliga keramiska fibrer med en smält-, mjuknings-, sönderdelnings- eller förångningstemperatur som är lägre än 2 043 K (1 770 °C) i en inert miljö.

d)

”Fibrer eller fiberliknande material” med någon av följande egenskaper:

1.

Sammansatta av något av följande ämnen:

a)

polyeterimider som specificeras i avsnitt 1C008.a, eller

b)

material som specificeras i avsnitten 1C008.d–1C008.f, eller

2.

sammansatta av material som specificeras i avsnitt 1C010.d.1.a eller 1C010d.1.b och ’blandade’ med andra fibrer som specificeras i avsnitt 1C010.a, 1C010.b eller 1C010.c.

Teknisk anmärkning:

’Blandad’: härmed avses en blandning av termoplastiska fibrer och förstärkningsfibrer för att åstadkomma en fiberförstärkt ”matris”blandning i en total fiberblandning.

e)

Helt eller delvis harts- eller beckimpregnerade ”fiber eller fiberliknande material” (förimpregnerade), metall- eller kolbelagda ”fibrer eller fiberliknande material” (förformade) eller ’förformade kolfibrer’

1.

för vilka något av följande gäller:

a)

Oorganiska ”fibrer eller fiberliknande material” som specificeras i avsnitt 1C010.c, eller

b)

organiska eller kol-”fibrer eller fiberliknande material” med alla följande egenskaper:

1.

En ”specifik modul” som överstiger 10,15 × 106 m, och

2.

en ”specifik brottgräns” som överstiger 17,7 × 104 m, och

2.

för vilka något av följande gäller:

a)

Harts eller beck som specificeras i avsnitt 1C008 eller 1C009 b,

b)

’Dynamic Mechanical Analysis glass transition temperature (DMA Tg)’ lika med eller över 453 K (180 °C) med en fenolharts, eller

c)

’Dynamic Mechanical Analysis glass transition temperature (DMA Tg)’ lika med eller över 505 K (232 °C) med harts eller beck som inte specificeras i 1C008 eller 1C009.b och inte är en fenolharts.

Anmärkning 1:

Metall- eller kolbelagda ”fibrer eller fiberliknande material” (förformade) eller ’förformade kolfibrer’ som inte är harts- eller beckimpregnerade specificeras som ”fibrer eller fiberliknande material” i avsnitt 1C010.a, 1C010.b eller 1C010.c.

Anmärkning 2:

Avsnitt 1C010.e omfattar inte följande:

a)

Epoxyharts-”matris”-impregnerade ”fibrer eller fiberliknande material” av kol (förimpregnerade) som ska användas för reparation av ”civila luftfartyg” eller dess laminat, för vilka

1.

ytan inte överstiger 1 m2,

2.

längden inte överstiger 2,5 m, och

3.

bredden överstiger 15 mm.

b)

Mekaniskt hackade, malda eller skurna ”fibrer eller fiberliknande material” av kol som är helt eller delvis impregnerade med epoxyharts eller beck och som är 25,0 mm eller kortare, förutsatt att ett annat harts eller beck än vad som specificeras i avsnitten 1C008 eller 1C009.b används.

Tekniska anmärkningar:

1.

’Förformade kolfibrer’ är ett ordnat arrangemang av fibrer med eller utan ytbehandling som är avsedda att utgöra ett ramverk för en del innan ”matrisen” tillsätts för att bilda en ”komposit”.

2.

’Dynamic Mechanical Analysis glass transition temperature (DMA Tg)’ för material som specificeras i avsnitt 1C010.e ska bestämmas med den metod som beskrivs i ASTM D 7028-07 eller en likvärdig nationell standard på ett torrt provexemplar. När det gäller härdade material ska graden av härdning för ett torrt provexemplar vara minst 90 % enligt definition i ASTM E 2160–04 eller likvärdig nationell standard.

1C011
Metaller och föreningar enligt följande:

ANM.:

SE ÄVEN KONTROLLBESTÄMMELSERNA FÖR VAROR MED MILITÄR ANVÄNDNING och AVSNITT 1C111.

a)

Metaller med en partikelstorlek på mindre än 60 μm, oberoende av om de är sfäriska, finfördelade, sfäroida, i form av flagor eller pulver, och som är tillverkade av material som till 99 % eller mer består av zirkonium, magnesium eller legeringar av dessa.

Teknisk anmärkning:

Det hafnium som naturligt ingår i zirkonium (vanligen 2–7 %) inräknas i mängden zirkonium.

Anmärkning:

Metallerna eller legeringarna som specificeras i avsnitt 1C011.a omfattas antingen metallerna eller legeringarna är inkapslade i aluminium, magnesium, zirkonium eller beryllium eller ej.

b)

Bor eller borlegeringar som har en partikelstorlek som är 60 μm eller mindre enligt följande.

1.

Bor med en renhet av 85 viktprocent eller mer.

2.

Borlegeringar med ett borinnehåll av 85 viktprocent eller mer.

Anmärkning:

Metallerna eller legeringarna som specificeras i avsnitt 1C011.b omfattas antingen metallerna eller legeringarna är inkapslade i aluminium, magnesium, zirkonium eller beryllium eller ej.

c)

Guanidinnitrat (CAS 506-93-4).

d)

Nitroguanidin (NQ) (CAS 556-88-7).

ANM.:

Se även kontrollbestämmelserna för varor med militär användning för metallpulver som blandats med andra ämnen för att få fram en blandning som är särskilt avsedd för militära ändamål.

1C012
Material enligt följande:

Teknisk anmärkning:

Dessa material används framför allt för nukleära värmekällor.

a)

Plutonium i alla former som är isotopprovade till att innehålla mer är 50 viktprocent plutonium-238.

Anmärkning:

Avsnitt 1C012.a omfattar inte följande:

a)

Skeppningar som innehåller 1 g plutonium eller mindre.

b)

Skeppningar med 3 ”effektiva gram” eller mindre när den materialet ingår i sensorkomponenter i instrument.

b)

”Tidigare separerat” neptunium-237 i alla former.

Anmärkning:

Avsnitt 1C012.b omfattar ej skeppningar som innehåller 1 g neptunium-237 eller mindre.

1C101
Material och apparater för att minska sannolikheten för upptäckt genom radarreflektioner, ultravioletta/infraröda och akustiska signaturer, andra än de som specificeras i avsnitt 1C001, och som kan användas i ’missiler’, ”missil”-delsystem eller obemannade luftfarkoster som specificeras i avsnitt 9A012 eller 9A112.a.

Anmärkning 1:

Avsnitt 1C101 omfattar följande:

a)

Strukturella material och beläggningar särskilt konstruerade för att minska radarreflexionen.

b)

Beläggningar, inklusive färger, särskilt konstruerade för att minska eller väl avpassa reflexion eller utstrålning i mikrovågs-, infraröd- eller ultraviolettområdet av det elektromagnetiska spektrumet.

Anmärkning 2:

Avsnitt 1C101 omfattar inte beläggningar när de används för värmereglering av satelliter.

Teknisk anmärkning:

I avsnitt 1C101 avses med ’missil’ kompletta raketsystem och system för obemannade luftfarkoster med en räckvidd som överstiger 300 km.

1C102
Återmättade pyrolyserade kol-kol-material konstruerade för rymdfarkoster som specificeras i avsnitt 9A004 eller sondraketer som specificeras i avsnitt 9A104.

1C107
Grafit och keramiska material, andra än de som specificeras i avsnitt 1C007, enligt följande:

a)

Finkorniga grafiter med en bulkdensitet på minst 1,72 g/cm3, uppmätt vid 288 K (15 °C), och med en kornstorlek på högst 100 μm, som kan användas för raketdysor och för nosspetsar till farkoster för återinträde i jordatmosfären, och som kan maskinbearbetas till någon av följande produkter:

1.

cylindrar med en diameter på 120 mm eller mer och en längd på 50 mm eller mer,

2.

rör med en innerdiameter på minst 65 mm, en väggtjocklek på minst 25 mm och en längd på minst 50 mm, eller

3.

block vars dimensioner är minst 120 mm × 120 mm × 50 mm.

ANM.:

Se även avsnitt 0C004.

b)

Pyrolytiska eller trådförstärkta grafiter för användning i raketdysor och för nosspetsar till farkoster för återinträde i jordatmosfären, som kan användas i ”missiler” och rymduppskjutningsfarkoster som specificeras i avsnitt 9A004 eller sondraketer som specificeras i avsnitt 9A104.

ANM.:

Se även avsnitt 0C004.

c)

Keramiska kompositmaterial (dielektricitetskonstant mindre än 6 vid alla frekvenser från 100 MHz till 100 GHz) för användning i radomer, som kan användas i ”missiler” och rymduppskjutningsfarkoster som specificeras i avsnitt 9A004 eller sondraketer som specificeras i avsnitt 9A104.

d)

Bulkbearbetbar förstärkt obränd kiselkarbidkeram för användning i nosspetsar, som kan användas i ”missiler” och rymduppskjutningsfarkoster som specificeras i avsnitt 9A004 eller sondraketer som specificeras i avsnitt 9A104.

e)

Förstärkta keramiska kompositmaterial av kiselkarbid för användning i nosspetsar, farkoster för återinträde i jordatmosfären och dysklaffar som kan användas i ”missiler”, rymduppskjutningsfarkoster som specificeras i avsnitt 9A004 eller sondraketer som specificeras i avsnitt 9A104.

f)

Bulkbearbetbara keramiska kompositmaterial bestående av en matris av UHT-keramik (ultrahög temperatur, UHTC) med en smältpunkt på minst 3 000 °C och förstärkt med fibrer eller filament, som kan användas för missilkomponenter (såsom nosspetsar, farkoster för återinträde i jordatmosfären, framkanter, styrroder i jetströmmen, styrytor eller munstyckesinsatser för raketmotorer) i ”missiler”, rymduppskjutningsfarkoster som specificeras i avsnitt 9A004, sondraketer som specificeras i avsnitt 9A104 eller ’missiler’.

Anmärkning:

1C107.f. omfattar inte UHT-keramiska material (Ultra High Temperature Ceramic (UHTC) materials) som inte är kompositer.

Teknisk anmärkning 1:

I avsnitt 1C107.f avses med ’missil’ kompletta raketsystem och system för obemannade luftfarkoster med en räckvidd som överstiger 300 km.

Teknisk anmärkning 2:

’UHT-keramik’ (Ultra High Temperature Ceramics (UHTC)) omfattar följande:

1.

Titandiborid (TiB2).

2.

Zirkoniumdiborid (ZrB2).

3.

Niobiumdiborid NbB2).

4.

Hafniumdiborid (HfB2).

5.

Tantaldiborid (TaB2).

6.

Titankarbid (TiC).

7.

Zirconiumkarbid (ZrC).

8.

Niobiumkarbid (NbC).

9.

Hafniumkarbid (HfC).

10.

Tantalkarbid (TaC).

1C111
Drivmedel och kemikalier som ingår i dessa, andra än de som specificeras i avsnitt 1C011, enligt följande:

a)

Framdrivningssubstanser:

1.

Sfäriska eller sfäroidiska aluminiumpulver, andra än de som specificeras i kontrollbestämmelserna för varor med militär användning, med partikelstorlek mindre än 200 μm och ett aluminiuminnehåll av 97 viktprocent eller mer, om minst 10 % av den totala vikten består av partiklar som är mindre än 63 μm enligt ISO 2591-1:1988 eller motsvarande nationell standard.

Teknisk anmärkning:

En partikelstorlek av 63 μm (ISO R-565) motsvarar 250 mesh (Tyler) eller 230 mesh (ASTM-standard E-11).

2.

Metallpulver, andra än de som specificeras i kontrollbestämmelserna för varor med militär användning, enligt följande:

a)

Metallpulver av zirkonium, beryllium eller magnesium, eller legeringar av dessa metaller, om åtminstone 90 % av partikelvolymen eller partikelvikten består av partiklar som är mindre än 60 μm (fastställt med mätningstekniker som användning av silbotten, laserdiffraktion eller optisk skanning), antingen sfäriska, finfördelade, sfäroidiska, flingade eller malda, innehållande 97 viktprocent eller mer av något av följande ämnen:

1.

zirkonium,

2.