EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020R1737

Kommissionens delegerade förordning (EU) 2020/1737 av den 14 juli 2020 om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 273/2004 och rådets förordning (EG) nr 111/2005 vad gäller införande av vissa narkotikaprekursorer i förteckningen över förtecknade ämnen (Text av betydelse för EES)

C/2020/4691

OJ L 392, 23.11.2020, p. 1–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 23/11/2020

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2020/1737/oj

23.11.2020   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 392/1


KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) 2020/1737

av den 14 juli 2020

om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 273/2004 och rådets förordning (EG) nr 111/2005 vad gäller införande av vissa narkotikaprekursorer i förteckningen över förtecknade ämnen

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 273/2004 av den 11 februari 2004 om narkotikaprekursorer (1), särskilt artikel 15,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 111/2005 av den 22 december 2004 om regler för övervakning av handeln med narkotikaprekursorer (2) mellan gemenskapen och tredjeländer, särskilt artikel 30a, och

av följande skäl:

(1)

Bilaga I till förordning (EG) nr 273/2004 och bilagan till förordning (EG) nr 111/2005 innehåller båda en förteckning över förtecknade ämnen som är föremål för ett antal harmoniserade kontroll- och övervakningsåtgärder som föreskrivs i dessa förordningar.

(2)

Genom Förenta nationernas narkotikakommissions beslut 62/10, 62/11 och 62/12 som fattades vid dess sextioandra sammanträde den 19 mars 2019 har de tre ämnena metyl-3-(1,3-bensodioxol-5-yl)-2-metyloxiran-2-karboxylat (PMK-metylglycidat), 3-(1,3-bensodioxol-5-yl)-2-metyloxiran-2-karboxylsyra (PMK-glycidsyra) och alfa-fenylacetoacetamid (APAA) lagts till i förteckning I i FN:s konvention mot olaglig hantering av narkotika och psykotropa ämnen av den 19 december 1988 (3) (nedan kallad FN:s konvention från 1988). Genom beslut 63/1, som fattades vid narkotikakommissionens sextiotredje sammanträde den 4 mars 2020, har metyl-alfa-fenylacetoacetat (MAPA) lagts till i förteckning I i FN:s konvention från 1988.

(3)

Syftet med förordning (EG) nr 273/2004 och förordning (EG) nr 111/2005 är att genomföra artikel 12 i FN:s konvention från 1988 i unionen. PMK-metylglycidat, PMK-glycidsyra, APAA och MAPA bör därför införas i bilaga I till förordning (EG) nr 273/2004 och i bilagan till förordning (EG) nr 111/2005.

(4)

De förtecknade ämnena i bilaga I till förordning (EG) nr 273/2004 och i bilagan till förordning (EG) nr 111/2005 ska delas in i kategorier för vilka olika åtgärder gäller, så att man uppnår en jämvikt mellan det hot som varje specifikt ämne utgör och belastningen på den lagliga handeln. För ämnen i kategori 1 gäller de striktaste kontroll- och övervakningsåtgärderna. Ämnen i kategori 1 måste t.ex. förvaras i säkrade utrymmen och varje aktör som hanterar sådana ämnen måste ha licens.

(5)

PMK-metylglycidat och PMK-glycidsyra är direkta prekursorer till 3,4-metylendioximetamfetamin (MDMA), vanligen kallad ”ecstasy”, APAA och MAPA är direkta prekursorer till amfetaminer. Med andra ord kan dessa ämnen lätt omvandlas till MDMA eller amfetaminer.

(6)

Felaktig användning och missbruk av MDMA och amfetaminer orsakar allvarliga sociala problem och folkhälsoproblem i vissa regioner i unionen. Organiserade kriminella grupper i unionen framställer stora mängder MDMA och amfetaminer. Stora mängder MDMA och amfetaminer exporteras också till tredjeländer.

(7)

Det finns ingen känd laglig tillverkning, handel eller användning av PMK-metylglycidat, PMK-glycidsyra, APAA och MAPA i unionen. Införande av dessa ämnen i kategori 1 i bilaga I till förordning (EG) nr 273/2004 och i bilagan till förordning (EG) nr 111/2005 skulle följaktligen inte innebära någon ytterligare administrativ börda för ekonomiska aktörer och behöriga myndigheter i unionen.

(8)

Mot bakgrund av det hot som PMK-metylglycidat, PMK-glycidsyra, APAA och MAPA utgör för unionens sociala hälsa och folkhälsa, och med tanke på att förtecknandet inte kommer att påverka laglig handel, tillverkning och användande i unionen, bör dessa ämnen förtecknas i kategori 1 i bilaga I till förordning (EG) nr 273/2004 och i bilagan till förordning (EG) nr 111/2005.

(9)

Även ämnena metyl-2-metyl-3-fenyloxiran-2-karboxylat (BMK-metylglycidat) och 2-metyl-3-fenyloxiran-2-karboxylsyra (BMK-glycidsyra) är direkta prekursorer till amfetaminer och används ofta för olaglig framställning av amfetaminer. Dessa ämnen bör därför införas i bilaga I till förordning (EG) nr 273/2004 och i bilagan till förordning (EG) nr 111/2005.

(10)

Det finns ingen känd laglig tillverkning, handel eller användning av BMK-metylglycidat och BMK-glycidsyra i unionen. Införande av dessa ämnen i kategori 1 i bilaga I till förordning (EG) nr 273/2004 och i bilagan till förordning (EG) nr 111/2005 skulle följaktligen inte innebära någon betydande ytterligare administrativ börda för ekonomiska aktörer och behöriga myndigheter i unionen.

(11)

Mot bakgrund av det hot som BMK-metylglycidat och BMK-glycidsyra utgör för unionens sociala hälsa och folkhälsa, och med tanke på att förtecknandet endast kommer att ha marginell inverkan på laglig handel, tillverkning och användning i unionen, bör dessa ämnen förtecknas i kategori 1 i bilaga I till förordning (EG) nr 273/2004 och i bilagan till förordning (EG) nr 111/2005.

(12)

Röd fosfor avleds ofta från handel på den inre marknaden och används i unionen för olaglig framställning av metamfetamin. Ämnet används som katalysator för den kemiska omvandlingen till metamfetamin av efedrin eller pseudoefedrin, vilka redan är förtecknade i kategori 1 i bilaga I till förordning (EG) nr 273/2004 och i bilagan till förordning (EG) nr 111/2005. Därför bör även röd fosfor införas i bilaga I till förordning (EG) nr 273/2004.

(13)

Metamfetamin är mycket beroendeframkallande och orsakar allvarliga sociala problem och folkhälsoproblem i vissa regioner i unionen.

(14)

Röd fosfor har dock betydelsefull och diversifierad laglig användning, som t.ex. vid framställning av flamskyddsmedel för plast, pyroteknik och plån för tändstickor och facklor.

(15)

I syfte att uppnå en rimlig balans mellan det hot som röd fosfor utgör för den sociala hälsan och folkhälsan i unionen och belastningen på den lagliga handeln med det ämnet på den inre marknaden, bör röd fosfor införas i kategori 2A i bilaga I till förordning (EG) nr 273/2004.

(16)

Även om det för närvarande inte är känt om röd fosfor även avleds från handeln mellan unionen och tredjeländer är det högst sannolikt att tillverkare av olaglig narkotika, så snart handeln med det ämnet på den inre marknaden ställs under kontroll i enlighet med förordning (EG) nr 273/2004, kommer att försöka anskaffa ämnet genom avledning från handel med länder utanför unionen. Därför utgör röd fosfor en hög risk för avledning när det gäller handeln mellan unionen och tredjeländer och bör därför införas i kategori 2 i bilagan till förordning (EG) nr 111/2005. Detta säkerställer också att parallelliteten mellan de ämnen som ingår i förordningarna (EG) nr 273/2004 och (EG) nr 111/2005 behålls och förenklar genomförandet av dessa förordningar för aktörer och behöriga myndigheter.

(17)

I bilaga II till förordning (EG) nr 273/2004 fastställs kvantitativa tröskelvärden för transaktioner som omfattar vissa ämnen och som genomförs under en period på ett år. Syftet med denna bilaga är att undvika att i onödan hindra den lagliga handeln med dessa ämnen i fall där det är möjligt att minska eller undanröja risken för avledning till olagliga kanaler genom att begränsa handelsrestriktionerna till mängder över ett visst tröskelvärde. På grundval av tillgängliga bevis och samråd med medlemsstaternas behöriga myndigheter bör tröskelvärdet för röd fosfor fastställas till 0,1 kg.

(18)

Det är också lämpligt i detta sammanhang att uppdatera KN-numren i förordningarna (EG) nr 273/2004 och (EG) nr 111/2005 på grundval av den senaste versionen av Kombinerade nomenklaturen som antogs genom kommissionens genomförandeförordning (EU) 2019/1776 (4) och som är tillämplig från och med den 1 januari 2020, för att säkerställa korrekt klassificering av de förtecknade ämnena.

(19)

Eftersom ämnet alfa-fenylacetoacetonitril vanligen kallas APAAN av behöriga myndigheter i medlemsstaterna, bör denna förkortning läggas till i bilaga I till förordning (EG) nr 273/2004 och i bilagan till förordning (EG) nr 111/2005.

(20)

Förordningarna (EG) nr 273/2004 och (EG) nr 111/2005 bör därför ändras i enlighet med detta.

(21)

Eftersom det förekommer laglig tillverkning, handel och användning av röd fosfor i unionen bör de ekonomiska aktörerna och de behöriga myndigheterna ges tillräckligt med tid för att anpassa sig till de ändringar som införs genom denna förordning.

(22)

Genom förordningarna (EG) nr 273/2004 och (EG) nr 111/2005 genomförs gemensamt vissa bestämmelser i FN:s konvention från 1988. Med tanke på det nära materiella sambandet mellan dessa två förordningar är det motiverat att anta ändringarna i form av en enda delegerad akt.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Ändringar av förordning (EG) nr 273/2004

Bilagorna I och II till förordning (EG) nr 273/2004 ska ändras i enlighet med bilaga I till den här förordningen.

Artikel 2

Ändringar av förordning (EG) nr 111/2005

Bilagan till förordning (EG) nr 111/2005 ska ändras i enlighet med bilaga II till den här förordningen.

Artikel 3

Ikraftträdande och tillämpning

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Punkt 1 b och punkt 2 i bilaga I samt punkt 2 b i bilaga II ska tillämpas från och med den 13 januari 2021.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 14 juli 2020.

På kommissionens vägnar

Ursula VON DER LEYEN

Ordföranden


(1)  EUT L 47, 18.2.2004, s. 1.

(2)  EUT L 22, 26.1.2005, s. 1.

(3)  EGT L 326, 24.11.1990, s. 57.

(4)  Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2019/1776 av den 9 oktober 2019 om ändring av bilaga I till rådets förordning (EEG) nr 2658/87 om tulltaxe- och statistiknomenklaturen och om Gemensamma tulltaxan (EUT L 280, 31.10.2019, s. 1).


BILAGA I

Bilagorna I och II till förordning (EG) nr 273/2004 ska ändras på följande sätt:

1.

Bilaga I ska ändras på följande sätt:

a)

förteckningen ”KATEGORI 1” ska ändras på följande sätt:

i)

posten för Alfa-fenylacetoacetonitril ska ersättas med följande:

Ämne

KN-beteckning (om annan)

KN-nummer

CAS-nummer

alfa-fenylacetoacetonitril (APAAN)

 

2926 40 00

4468-48-8”

ii)

I posten för (1R,2S)-(-)-klorefedrin ska KN-nummer ”2939 99 00” ersättas med ”2939 79 90”.

iii)

I posten för (1S,2R)-(+)-klorefedrin ska KN-nummer ”2939 99 00” ersättas med ”2939 79 90”.

iv)

I posten för (1S,2S)-(+)-klorpseudoefedrin ska KN-nummer ”2939 99 00” ersättas med ”2939 79 90”.

v)

I posten för (1R,2R)-(-)-klorpseudoefedrin ska KN-nummer ”2939 99 00” ersättas med ”2939 79 90”.

vi)

Följande poster ska införas på rätt plats i enlighet med KN-numret.

Ämne

KN-beteckning (om annan)

KN-nummer

CAS-nummer

”metyl-3-(1,3-bensodioxol-5-yl)-2-metyloxiran-2-karboxylat (PMK-metylglycidat)

 

2932 99 00

13605-48-6

metyl-3-(1,3-bensodioxol-5-yl)-2-metyloxiran-2-karboxylat (PMK-glycidsyra)

 

2932 99 00

2167189-50-4

alfa-fenylacetoacetamid (APAA)

 

2924 29 70

4433-77-6

metyl-2-metyl-3-fenyloxiran-2-karboxylat

(BMK-metylglycidat)

 

2918 99 90

80532-66-7

2-metyl-3-fenyloxiran-2-karboxylsyra

(BMK-glycidsyra)

 

2918 99 90

25547-51-7

metyl-alfa-fenylacetoacetat (MAPA)

 

2918 30 00

16648-44-5”

b)

I förteckningen ”UNDERKATEGORI 2A” ska följande post införas på rätt plats i enlighet med KN-numret:

Ämne

KN-beteckning (om annan)

KN-nummer

CAS-nr

”Röd fosfor

 

2804 70 00

7723-14-0”

c)

I posten för antranilsyra i förteckningen ”UNDERKATEGORI 2B” ska KN-nummer ”2922 43 00” ersättas med ”ex 2922 43 00”.

d)

I posten för svavelsyra i förteckningen ”KATEGORI 3” ska KN-nummer ”2807 00 10” ersättas med ”2807 00 00”.

2.

I förteckningen i bilaga II ska följande post läggas till:

Ämne

Tröskelvärde

”Röd fosfor

0,1 kg”


BILAGA II

Bilagan till förordning (EG) nr 111/2005 ska ändras på följande sätt:

1.

förteckningen ”Kategori 1” ska ändras på följande sätt:

a)

posten för alfa-fenylacetoacetonitril ska ersättas med följande:

Ämne

KN-beteckning (om annan)

KN-nummer

CAS-nummer

alfa-fenylacetoacetonitril (APAAN)

 

2926 40 00

4468-48-8”

b)

I posten för (1R,2S)-(-)-klorefedrin ska KN-nummer ”2939 99 00” ersättas med ”2939 79 90”.

c)

I posten för (1S,2R)-(+)-klorefedrin ska KN-nummer ”2939 99 00” ersättas med ”2939 79 90”.

d)

I posten för (1S,2S)-(+)-klorpseudoefedrin ska KN-nummer ”2939 99 00” ersättas med ”2939 79 90”.

e)

I posten för (1R,2R)-(-)-klorpseudoefedrin ska KN-nummer ”2939 99 00” ersättas med ”2939 79 90”.

f)

Följande poster ska införas på rätt plats i enlighet med KN-numret.

Ämne

KN-beteckning (om annan)

KN-nummer

CAS-nummer

”metyl-3-(1,3-bensodioxol-5-yl)-2-metyloxiran-2-karboxylat (PMK-metylglycidat)

 

2932 99 00

13605-48-6

metyl-3-(1,3-bensodioxol-5-yl)-2-metyloxiran-2-karboxylat (PMK-glycidsyra)

 

2932 99 00

2167189-50-4

alfa-fenylacetoacetamid (APAA)

 

2924 29 70

4433-77-6

metyl-2-metyl-3-fenyloxiran-2-karboxylat

(BMK-metylglycidat)

 

2918 99 90

80532-66-7

2-metyl-3-fenyloxiran-2-karboxylsyra

(BMK-glycidsyra)

 

2918 99 90

25547-51-7

metyl-alfa-fenylacetoacetat (MAPA)

 

2918 30 00

16648-44-5”.

2.

Förteckningen ”Kategori 2” ska ändras på följande sätt:

a)

I posten för antranilsyra ska KN-nummer ”2922 43 00” ersättas med ”ex 2922 43 00”.

b)

Följande post ska införas på rätt plats i enlighet med KN-numret:

Ämne

KN-beteckning (om annan)

KN-nummer

CAS-nr

”Röd fosfor

 

2804 70 00

7723-14-0”.

3.

I posten för svavelsyra i förteckningen ”Kategori 3” ska KN-nummer ”2807 00 10” ersättas med ”2807 00 00”.

4.

Förteckningen ”Kategori 4” ska ändras på följande sätt:

a)

I posten för medicinska produkter och veterinärmedicinska läkemedel som innehåller efedrin eller dess salter ska KN-nummer ”3003 40 20” ersättas med ”3003 41 00” och KN-nummer ”3004 40 20” ska ersättas med ”3004 41 00”.

b)

I posten för medicinska produkter och veterinärmedicinska läkemedel som innehåller pseudoefedrin eller dess salter ska KN-nummer ”3003 40 30” ersättas med ”3003 42 00” och KN-nummer ”3004 40 30” ska ersättas med ”3004 42 00”.


Top