EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020R1732

Kommissionens delegerade förordning (EU) 2020/1732 av den 18 september 2020 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/2402 vad gäller de avgifter som Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten tar ut av värdepapperiseringsregister (Text av betydelse för EES)

C/2020/6281

OJ L 390, 20.11.2020, p. 1–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2020/1732/oj

20.11.2020   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 390/1


KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) 2020/1732

av den 18 september 2020

om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/2402 vad gäller de avgifter som Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten tar ut av värdepapperiseringsregister

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/2402 av den 12 december 2017 om ett allmänt ramverk för värdepapperisering och om inrättande av ett särskilt ramverk för enkel, transparent och standardiserad värdepapperisering samt om ändring av direktiven 2009/65/EG, 2009/138/EG och 2011/61/EU och förordningarna (EG) nr 1060/2009 och (EU) nr 648/2012 (1), särskilt artikel 16.2, och

av följande skäl:

(1)

Enligt artikel 16 i förordning (EU) 2017/2402 ska Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (Esma) ta ut avgifter av värdepapperiseringsregister som helt täcker Esmas nödvändiga utgifter för registrering och tillsyn av dessa register. Esma kommer att ådra sig högre kostnader vid behandling av ansökningar för registrering från värdepapperiseringsregister som avser att erbjuda verksamhetsanknutna tjänster. Dessa kostnader kommer dock att vara lägre om värdepapperiseringsregistret redan är registrerat som transaktionsregister inom ramen för antingen Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 648/2012 (2) eller Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/2365 (3). I fråga om registreringsavgiften för enheter som ansöker om registrering, bör det därför särskilt beaktas vilken typ av tjänster som ska tillhandahållas av värdepapperiseringsregistret och om det redan är registrerat som transaktionsregister eller inte. Eftersom Esmas utgifter är lika stora vid bedömning av en ansökan oavsett hur stort det ansökande företaget är, och de enbart beror på vilka typer av tjänster som ska tillhandahållas, är det lämpligt med en fast registreringsavgift.

(2)

Om en enhet, som inte redan är registrerad som ett transaktionsregister, samtidigt lämnar in ansökningar om registrering som transaktionsregister och värdepapperiseringsregister, blir Esmas kostnader för samtidig behandling av dessa ansökningar lägre till följd av synergieffekter. Om dessa ansökningar lämnas in samtidigt bör värdepapperiseringsregistret betala den fullständiga avgiften för registrering som transaktionsregister enligt förordning (EU) nr 648/2012 eller förordning (EU) 2015/2365, enligt vad som är tillämpligt, medan en reducerad avgift för utvidgning av registrering bör betalas för registrering som värdepapperiseringsregister.

(3)

I fråga om den avgift för registrering eller utvidgning av registrering som ska betalas av ett värdepapperiseringsregister som erbjuder verksamhetsanknutna tjänster efter registreringen bör dessa verksamhetsanknutna tjänster beaktas. Omvänt gäller att ett värdepapperiseringsregister som upphör att erbjuda verksamhetsanknutna tjänster efter registrering inte bör få ersättning för sin avgift för registrering eller utvidgning av registrering eftersom Esma redan har ådragit sig kostnaderna för bedömningen av ansökan.

(4)

För att motverka ogrundade ansökningar bör avgifter för registrering eller utvidgning av registrering inte ersättas om Esma har avslagit registreringen, och de bör endast delvis ersättas om en ansökande drar tillbaka sin ansökan under registreringsprocessen.

(5)

För att säkerställa en rättvis fördelning av tillsynsavgifter och att de avgifter som tas ut återspeglar de faktiska kostnader som Esma ådrar sig med avseende på varje enhet som omfattas av tillsyn, bör den årliga tillsynsavgiften beräknas baserat på den omsättning som genereras av varje värdepapperiseringsregister. Om det inte finns historiska uppgifter om ett registrerat värdepapperiseringsregisters omsättning bör den årliga tillsynsavgiften beräknas baserat på värdepapperiseringsregisters förväntade omsättning.

(6)

De årliga tillsynsavgifter som tas ut av varje värdepapperiseringsregister bör stå i proportion till den omsättning som genererats av det registret under ett visst räkenskapsår jämfört med den totala omsättningen som genererats under samma räkenskapsår av alla registrerade värdepapperiseringsregister som står under tillsyn. En årlig minimiavgift för tillsyn bör också införas för varje värdepapperiseringsregister, eftersom det finns vissa fasta administrativa kostnader för tillsynen över alla värdepapperiseringsregister, oavsett omsättning.

(7)

Eftersom det endast kommer att finnas tillgång till begränsade uppgifter avseende verksamheten i ett värdepapperiseringsregister för räkenskapsåret efter registreringen, bör den årliga tillsynsavgiften för det året beräknas baserat på registreringsavgiften och Esmas insats i fråga om tillsyn över det värdepapperiseringsregistret under året. Insatsen för tillsyn under de första månaderna efter registrering motsvarar den insats som krävs för att bedöma en ansökandes registrering. Därför bör tillsynsavgiften för värdepapperiseringsregistrets första verksamhetsår baseras på den registreringsavgift som den ansökande betalat, justerat med en koefficient.

(8)

Mot bakgrund av Esmas årliga budgetförfarande och den tid som krävs för att uppskatta tillsynskostnader, är det inte möjligt att beakta värdepapperiseringsregister som registrerats den 1 oktober eller senare ett visst räkenskapsår vid beräkningen av den totala kostnaden för tillsyn för nästföljande år. Därför bör den årliga tillsynsavgiften för ett värdepapperiseringsregister som registrerats den 1 oktober eller senare föregående år motsvara dess registreringsavgift.

(9)

Nationella behöriga myndigheter ådrar sig kostnader när de utför uppgifter enligt förordning (EU) 2017/2402 och särskilt när de utför uppgifter som delegerats i enlighet med artikel 14.1 i den förordningen. De avgifter som Esma tar ut av värdepapperiseringsregister bör täcka även dessa kostnader. För att säkerställa att behöriga myndigheter inte ådrar sig en förlust eller gör en vinst när de utför delegerade uppgifter eller bistår Esma, bör Esma endast ersätta de faktiska kostnader som den nationella behöriga myndigheten ådragit sig i detta avseende.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Fullständig återvinning av tillsynskostnader

De avgifter som tas ut av värdepapperiseringsregister ska omfatta följande:

a)

Samtliga kostnader avseende registreringen av och tillsynen över värdepapperiseringsregister av Esma i enlighet med förordning (EU) 2017/2402, inbegripet kostnader till följd av utvidgning av registrering för transaktionsregister som redan har registrerats enligt avdelning VI kapitel 1 i förordning (EU) nr 648/2012 eller kapitel III i förordning (EU) 2015/2365.

b)

Alla kostnader för ersättning till behöriga myndigheter som har utfört arbete enligt förordning (EU) 2017/2402, och till följd av varje delegering av uppgifter enligt artikel 14.1 i den förordningen.

Artikel 2

Tillämplig omsättning

1.   Värdepapperiseringsregister som enbart är registrerade enligt förordning (EU) 2017/2402 ska i enlighet med denna förordning upprätthålla reviderade räkenskaper i vilka åtskillnad görs mellan intäkter som genererats från följande:

a)

Centrala värdepapperiseringstjänster enligt definitionen i artikel 1.3 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2020/1230 (4).

b)

Verksamhetsanknutna värdepapperiseringstjänster enligt definitionen i artikel 1.4 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2020/1230.

c)

Alla övriga tillhandahållna tjänster.

2.   Ett värdepapperiseringsregister som registrerats enligt förordning (EU) 2017/2402 och som också är registrerat som ett transaktionsregister enligt antingen förordning (EU) nr 648/2012 eller förordning (EU) 2015/2365 ska upprätthålla reviderade räkenskaper i vilka åtskillnad görs mellan intäkter som genererats från följande:

a)

Tillhandahållande av centrala värdepapperiseringstjänster.

b)

Tillhandahållande av verksamhetsanknutna värdepapperiseringstjänster.

c)

Huvuduppgifter att centralt samla in och registerföra uppgifter om derivat enligt förordning (EU) nr 648/2012.

d)

Tillhandahållande av verksamhetsanknutna tjänster som har direkt samband med att centralt samla in och registerföra uppgifter om derivat enligt förordning (EU) nr 648/2012.

e)

Huvuduppgifter att centralt samla in och registerföra uppgifter om transaktioner för värdepappersfinansiering enligt förordning (EU) 2015/2365.

f)

Tillhandahållande av verksamhetsanknutna tjänster som har direkt samband med att centralt samla in och registerföra uppgifter om transaktioner för värdepappersfinansiering enligt förordning (EU) 2015/2365.

g)

Tillhandahållande av kombinerade verksamhetsanknutna tjänster som har direkt samband med

i)

den verksamhet som avses i leden a och c,

ii)

den verksamhet som avses i leden a och e,

iii)

den verksamhet som avses i leden c och e.

h)

Alla övriga tillhandahållna tjänster.

3.   Den tillämpliga omsättningen för ett värdepapperiseringsregister för ett givet år n ska vara summan av följande:

a)

Registrets intäkter eller förväntade intäkter, om punkt 5 är tillämplig, som genererats från den verksamhet som avses i punkt 2 a, enligt vad som anges i de reviderade räkenskaperna för år n-2.

b)

Registrets intäkter som genererats från den verksamhet som avses i punkt 2 b och den tillämpliga andelen av intäkterna som genererats från den verksamhet som avses i punkt 2 g i och ii, enligt vad som anges i de reviderade räkenskaperna för år n-2.

4.   Den tillämpliga andelen av de intäkter som avses i punkt 3 b ska vara lika med de intäkter som genererats från den verksamhet som avses i punkt 2 a, dividerat med summan av de intäkter som genererats från den verksamhet som avses i

a)

punkt 2 a,

b)

punkt 2 c,

c)

punkt 2 e.

5.   Om det inte finns några reviderade räkenskaper för år n-2 tillgängliga ska Esma använda de förväntade intäkterna för år n som framgår av de verksamhetsplaner som lämnats in till Esma enligt artikel 13.3 i delegerad förordning (EU) 2020/1230. Dessa förväntade intäkter ska delas upp i följande delar:

a)

Intäkter som förväntas bli genererade från den verksamhet som avses i punkt 2 a.

b)

Intäkter som förväntas bli genererade från den verksamhet som avses i punkt 2 b.

c)

Intäkter som förväntas bli genererade från den verksamhet som avses i punkt 2 g i och ii.

Ett värdepapperiseringsregister som beslutar att ge Esma en uppdatering av de förväntade intäkterna för år n ska göra detta senast den 30 september år n-1.

Artikel 3

Avgift för registrering och utvidgning av registrering

1.   Om den ansökande inte är registrerad som transaktionsregister enligt antingen avdelning VI kapitel 1 i förordning (EU) nr 648/2012 eller kapitel III i förordning (EU) 2015/2365 ska avgiften för registrering uppgå till följande:

a)

100 000 euro om registret avser att tillhandahålla verksamhetsanknutna tjänster enligt vad som avses i artikel 2.2 b, 2.2 g i eller 2.2 g ii.

b)

65 000 euro om led a inte är tillämpligt.

2.   Om den ansökande är registrerad som transaktionsregister enligt antingen avdelning VI kapitel 1 i förordning (EU) nr 648/2012 eller kapitel III i förordning (EU) 2015/2365 ska avgiften för utvidgad registrering uppgå till följande:

a)

50 000 euro om registret avser att tillhandahålla verksamhetsanknutna tjänster enligt vad som avses i artikel 2.2 b, 2.2 g i eller 2.2 g ii.

b)

32 500 euro om led a inte är tillämpligt.

3.   Om den ansökande inte är registrerad som ett transaktionsregister enligt förordning (EU) nr 648/2012 eller förordning (EU) 2015/2365 och samtidigt lämnar in ansökningar om registrering enligt både förordning (EU) 2017/2402 och antingen förordning (EU) nr 648/2012 eller förordning (EU) 2015/2365 ska den ansökande betala hela den registreringsavgift som krävs enligt antingen artikel 6 i kommissionens delegerade förordning (EU) nr 1003/2013 (5) eller artikel 5.1 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2019/360 (6), enligt vad som är tillämpligt, och den avgift för utvidgning av registrering som krävs enligt punkt 3.

4.   Om den ansökande inte är registrerad som ett transaktionsregister enligt förordning (EU) nr 648/2012 eller förordning (EU) 2015/2365 och samtidigt lämnar in ansökningar om registrering enligt både förordning (EU) 648/2012, förordning (EU) 2015/2365 och förordning (EU) 2017/2402 ska den ansökande betala hela den registreringsavgift som krävs enligt artikel 6 i delegerad förordning (EU) nr 1003/2013, den avgift för utvidgning av registrering som krävs enligt artikel 5.5 i delegerad förordning (EU) 2019/360 och den avgift för utvidgning av registrering som krävs enligt punkt 3.

5.   Ett värdepapperiseringsregister som erbjuder verksamhetsanknutna tjänster efter sin registrering och som därmed ska betala en högre avgift för registrering eller utvidgning av registrering än den avgift för registrering eller utvidgning av registrering som ursprungligen betalades, ska betala skillnaden mellan den ursprungligen erlagda avgiften och den högre avgiften för registrering eller utvidgning av registrering.

Artikel 4

Årliga tillsynsavgifter för registrerade värdepapperiseringsregister och transaktionsregister som har utvidgat sin registrering

1.   Den årliga tillsynsavgiften för alla registrerade värdepapperiseringsregister för år n ska vara lika med uppskattningen av kostnaden för tillsynen över dessa värdepapperiseringsregisters verksamhet i Esmas budget för det året.

2.   Den årliga tillsynsavgift som ska betalas av ett värdepapperiseringsregister för det år under vilket det värdepapperiseringsregistret registrerades ska vara lika med den registreringsavgift som ska betalas enligt artikel 5, multiplicerad med antalet arbetsdagar från datumet för värdepapperiseringsregistrets registrering till och med slutet av det året, dividerad med 250.

3.   Den årliga tillsynsavgiften för ett givet år n som ska betalas av ett värdepapperiseringsregister som registrerats den 1 oktober eller senare föregående år ska vara lika med den registreringsavgift som ska betalas enligt artikel 5.

4.   Den årliga tillsynsavgiften för ett givet år n som ska betalas av ett värdepapperiseringsregister som registrerats före den 1 oktober föregående år ska vara lika med den årliga tillsynsavgiften som avses i punkt 1 uppdelad mellan alla värdepapperiseringsregister som registrerats före den 1 oktober föregående år och stå i proportion till den tillämpliga omsättningen för varje värdepapperiseringsregister, beräknad enligt artikel 2.3.

5.   Med undantag av den årliga tillsynsavgift som ska betalas enligt punkt 2 får den årliga tillsynsavgiften aldrig understiga 30 000 euro.

Artikel 5

Allmänna regler för betalning

1.   Alla avgifter ska betalas i euro. De ska betalas på det sätt som anges i artiklarna 6, 7 och 8.

2.   Vid försenad betalning ska en dröjsmålsränta på 0,1 % av det förfallna beloppet tas ut per dag.

Artikel 6

Betalning av avgifter och ersättningar för registrering

1.   Den avgift för registrering och utvidgning av registrering som avses i artikel 3 ska betalas i sin helhet vid den tidpunkt då värdepapperiseringsregistret lämnar in sin ansökan om registrering eller utvidgning av registrering.

2.   Hälften av avgiften för registrering eller utvidgning av registrering som har betalats av värdepapperiseringsregistret ska betalas tillbaka om värdepapperiseringsregistret drar tillbaka sin ansökan om registrering eller utvidgning av registrering innan Esma har informerat värdepapperiseringsregistret om att dess ansökan är fullständig enligt artikel 10.6 i förordning (EU) 2017/2402.

3.   Avgiften för registrering och utvidgning av registrering ska inte betalas tillbaka efter det att Esma har informerat värdepapperiseringsregistret om att dess ansökan är fullständig enligt artikel 10.6 i förordning (EU) 2017/2402.

Artikel 7

Betalning av årliga tillsynsavgifter

Den årliga tillsynsavgift som avses i artikel 4 ska betalas i en enda betalning senast i slutet av mars det år den avser, förutom vad gäller den årliga tillsynsavgift som avses i punkterna 2 och 3 i den artikeln.

Esma ska skicka debetnotor till alla registrerade värdepapperiseringsregister med uppgifter om den årliga avgiftens belopp senast 30 kalenderdagar före den dag då den årliga avgiften ska vara betald.

Artikel 8

Ersättning till behöriga myndigheter

1.   Det är enbart Esma som tar ut registreringsavgift, avgift för utvidgning av registrering och årlig tillsynsavgift.

2.   Esma ska ersätta en behörig myndighet för de faktiska kostnader myndigheten ådragit sig när den utfört uppgifter enligt förordning (EU) 2017/2402 och till följd av varje delegering av uppgifter enligt artikel 74 i förordning (EU) nr 648/2012, i enlighet med artikel 9.1 i förordning (EU) 2015/2365 och i enlighet med artikel 14.1 i förordning (EU) 2017/2402.

Artikel 9

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 18 september 2020.

På kommissionens vägnar

Ursula VON DER LEYEN

Ordförande


(1)  EUT L 347, 28.12.2017, s. 35.

(2)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 648/2012 av den 4 juli 2012 om OTC‐derivat, centrala motparter och transaktionsregister (EUT L 201, 27.7.2012, s. 1).

(3)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/2365 av den 25 november 2015 om transparens i transaktioner för värdepappersfinansiering och om återanvändning samt om ändring av förordning (EU) nr 648/2012 (EUT L 337, 23.12.2015, s. 1).

(4)  Kommissionens delegerade förordning (EU) 2020/1230 av den 29 november 2019 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/2402 vad gäller tekniska standarder för tillsyn med närmare uppgifter om ansökan om registrering av ett värdepapperiseringsregister och närmare uppgifter om förenklad ansökan om utvidgning av registrering av ett transaktionsregister (EUT L 289, 3.9.2020, s. 345).

(5)  Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 1003/2013 av den 12 juli 2013 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 648/2012 vad gäller de avgifter som Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten tar ut av transaktionsregister (EUT L 279, 19.10.2013, s. 4).

(6)  Kommissionens delegerade förordning (EU) 2019/360 av den 13 december 2018 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/2365 vad gäller de avgifter som Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten tar ut av transaktionsregister (EUT L 81, 22.3.2019, s. 58).


Top