EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020R1018

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2020/1018 av den 13 juli 2020 om godkännande av järn(III)fosfat som ett verksamt ämne med låg risk i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1107/2009 om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden, och om ändring av kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 540/2011 (Text av betydelse för EES)

C/2020/4604

OJ L 225, 14.7.2020, p. 9–12 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/1018/oj

14.7.2020   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 225/9


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2020/1018

av den 13 juli 2020

om godkännande av järn(III)fosfat som ett verksamt ämne med låg risk i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1107/2009 om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden, och om ändring av kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 540/2011

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1107/2009 av den 21 oktober 2009 om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden och om upphävande av rådets direktiv 79/117/EEG och 91/414/EEG (1), särskilt artikel 13.2 jämförd med artikel 22.1, och

av följande skäl:

(1)

I enlighet med artikel 7.1 i förordning (EG) nr 1107/2009 lämnade BROS Sp. z o.o. Sp.k. den 28 december 2015 in en ansökan till Polen om godkännande av det verksamma ämnet järn(III)fosfat.

(2)

I enlighet med artikel 9.3 i den förordningen meddelade den rapporterande medlemsstaten Polen sökanden, övriga medlemsstater, kommissionen och Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (nedan kallad myndigheten) den 24 juni 2016 att ansökan kan prövas.

(3)

Den 21 augusti 2018 överlämnade den rapporterande medlemsstaten ett utkast till bedömningsrapport till kommissionen, med en kopia till myndigheten, i vilken det görs en bedömning av om det verksamma ämnet kan förväntas uppfylla kriterierna för godkännande i artikel 4 i förordning (EG) nr 1107/2009.

(4)

Myndigheten följde bestämmelserna i artikel 12.1 i förordning (EG) nr 1107/2009. I enlighet med artikel 12.3 i förordning (EG) nr 1107/2009 krävde myndigheten att sökanden skulle lämna kompletterande information till medlemsstaterna, kommissionen och myndigheten. Den rapporterande medlemsstaten lämnade en bedömning av den kompletterande informationen till myndigheten i form av ett uppdaterat utkast till bedömningsrapport den 9 augusti 2019.

(5)

Den 17 december 2019 meddelade myndigheten sökanden, medlemsstaterna och kommissionen sin slutsats (2) om huruvida det verksamma ämnet järn(III)fosfat kan förväntas uppfylla kriterierna för godkännande i artikel 4 i förordning (EG) nr 1107/2009. Myndigheten gjorde sin slutsats tillgänglig för allmänheten.

(6)

Kommissionen lade fram en granskningsrapport om järn(III)fosfat för ständiga kommittén för växter, djur, livsmedel och foder den 23 och 24 mars 2020 och utkastet till denna förordning den 19 maj 2020 där det föreskrivs att järn(III)fosfat ska godkännas.

(7)

Sökanden gavs möjlighet att lämna synpunkter på granskningsrapporten.

(8)

Det har konstaterats att kriterierna för godkännande i artikel 4 i förordning (EG) nr 1107/2009 är uppfyllda med avseende på ett eller flera representativa användningsområden för minst ett växtskyddsmedel som innehåller det verksamma ämnet, särskilt när det gäller den användning som undersökts och som beskrivs i granskningsrapporten.

(9)

Kommissionen anser vidare att järn(III)fosfat är ett verksamt ämne med låg risk enligt artikel 22 i förordning (EG) nr 1107/2009. Järn(III)fosfat är inte ett ämne med farliga egenskaper och uppfyller villkoren i punkt 5 i bilaga II till förordning (EG) nr 1107/2009, inbegripet punkt 5.1.2 andra stycket. Även om järn(III)fosfat anses vara persistent dissocierar det så småningom i joner som är en naturlig beståndsdel i kosten, som är allmänt förekommande i miljön och som är essentiella för djurs och växters funktioner. Den ytterligare exponering som människor, djur och miljön utsätts för genom den användning som godkänns enligt förordning (EG) nr 1107/2009 förväntas därför vara försumbar jämfört med förväntad exponering i realistiska naturliga situationer.

(10)

Järn(III)fosfat bör därför godkännas som ett ämne med låg risk.

(11)

I enlighet med artikel 13.4 i förordning (EG) nr 1107/2009 bör kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 540/2011 (3) ändras i enlighet med detta.

(12)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för växter, djur, livsmedel och foder.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Godkännande av det verksamma ämnet

Det verksamma ämnet järn(III)fosfat enligt specifikationen i bilaga I godkänns under förutsättning att de villkor som anges i den bilagan uppfylls.

Artikel 2

Ändringar av genomförandeförordning (EU) nr 540/2011

Genomförandeförordning (EU) nr 540/2011 ska ändras i enlighet med bilaga II till den här förordningen.

Artikel 3

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 13 juli 2020.

På kommissionens vägnar

Ursula VON DER LEYEN

Ordförande


(1)  EUT L 309, 24.11.2009, s. 1.

(2)  Efsa (Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet), 2020, ”Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance ferric pyrophosphate”, EFSA Journal, vol. 18(2020):1, artikelnr 5986, 25 s., doi:10.2903/j.efsa.2020.5986.

(3)  Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 540/2011 av den 25 maj 2011 om tillämpning av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1107/2009 vad gäller förteckningen över godkända verksamma ämnen (EUT L 153, 11.6.2011, s. 1).


BILAGA I

Trivialnamn, identifikationsnummer

Namn enligt IUPAC

Renhetsgrad  (1)

Datum för godkännande

Godkännande till och med

Särskilda bestämmelser

Järn(III)fosfat

CAS-nr 10058-44-3

CIPAC-nr –

järn(3+)difosfat

≥ 802 g/kg

Följande föroreningar är av toxikologisk och miljömässig betydelse och får inte överstiga följande halter i den tekniska produkten:

Bly: 3 mg/kg

Kvicksilver: 0,1 mg/kg

Kadmium: 1 mg/kg

3.8.2020

3.8.2035

Vid tillämpningen av de enhetliga principer som avses i artikel 29.6 i förordning (EG) nr 1107/2009 ska hänsyn tas till slutsatserna i granskningsrapporten om järn(III)fosfat, särskilt tilläggen I och II.


(1)  Ytterligare uppgifter om det verksamma ämnets identitet och specifikation finns i granskningsrapporten.


BILAGA II

I del D i bilagan till genomförandeförordning (EU) nr 540/2011 ska följande post läggas till:

nr

Trivialnamn, identifikationsnummer

Namn enligt IUPAC

Renhetsgrad  (1)

Datum för godkännande

Godkännande till och med

Särskilda bestämmelser

”20

Järn(III)fosfat

CAS-nr 10058-44-3

CIPAC-nr –

järn(3+)difosfat

≥ 802 g/kg

Följande föroreningar är av toxikologisk och miljömässig betydelse och får inte överstiga följande halter i den tekniska produkten:

Bly: 3 mg/kg

Kvicksilver: 0,1 mg/kg

Kadmium: 1 mg/kg

3.8.2020

3.8.2035

Vid tillämpningen av de enhetliga principer som avses i artikel 29.6 i förordning (EG) nr 1107/2009 ska hänsyn tas till slutsatserna i granskningsrapporten om järn(III)fosfat, särskilt tilläggen I och II.


(1)  Ytterligare uppgifter om det verksamma ämnets identitet och specifikation finns i granskningsrapporten.”


Top