EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020R0781

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2020/781 av den 12 juni 2020 om ändring av genomförandeförordning (EU) 2018/545 vad gäller tillämpningsdatumen och vissa övergångsbestämmelser, till följd av förlängningen av tidsfristen för införlivande av Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/797 (Text av betydelse för EES)

C/2020/3748

OJ L 188, 15.6.2020, p. 11–13 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/781/oj

15.6.2020   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 188/11


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2020/781

av den 12 juni 2020

om ändring av genomförandeförordning (EU) 2018/545 vad gäller tillämpningsdatumen och vissa övergångsbestämmelser, till följd av förlängningen av tidsfristen för införlivande av Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/797

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/797 av den 11 maj 2016 om driftskompatibiliteten hos järnvägssystemet inom Europeiska unionen (1), särskilt artikel 21.9, och

av följande skäl:

(1)

Direktiv (EU) 2016/797 ändrades genom direktiv (EU) 2020/700 (2) för att ge medlemsstaterna möjlighet att förlänga tidsfristen för att sätta i kraft de bestämmelser i nationella lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa de bestämmelser som avses i artikel 57.1 i direktiv (EU) 2016/797.

(2)

Bedömningen av ansökningar om ett fordonstypgodkännande eller ett fordonsgodkännande för utsläppande på marknaden i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/57/EG (3) kan, i de fall där de relevanta godkännandena måste utfärdas före den 16 juni 2020, försenas till följd av covid-19-utbrottet. I de medlemsstater som har meddelat byrån och kommissionen i enlighet med artikel 57.2 i direktiv (EU) 2016/797 och som ska tillämpa direktiv (EU) 2016/797 från och med den 16 juni 2020 bör den nationella säkerhetsmyndigheten, på begäran från sökanden, fortsätta med bedömningen efter detta datum. Den nationella säkerhetsmyndigheten bör slutföra bedömningen och utfärda godkännandet före den 30 oktober 2020.

(3)

I fråga om de medlemsstater som meddelat Europeiska unionens järnvägsbyrå (nedan kallad byrån) och kommissionen om sin avsikt att förlänga införlivandeperioden för direktiv (EU) 2016/797 i enlighet med artikel 57.2a i det direktivet, bör tillämpningen av vissa bestämmelser i kommissionens genomförandeförordning (EU) 2018/545 (4) senareläggas så att de tillämpas från och med den 31 oktober 2020. Även de övergångsbestämmelser som fastställs i genomförandeförordning (EU) 2018/545 bör anpassas.

(4)

Sökande kan redan ha sammanställt ansökningar i enlighet med genomförandeförordning (EU) 2018/545 mot bakgrund av den nuvarande tidsfristen för ansökningarna. Fordon ska enligt både direktiv 2008/57/EG och direktiv (EU) 2016/797 överensstämma med de tekniska specifikationerna för driftskompatibilitet och med relevanta nationella regler, samt uppfylla de väsentliga kraven. Ansökningar som sammanställts i enlighet med genomförandeförordning (EU) 2018/545 bör innehålla all den bevisning som krävs för antingen ibruktagande av fordon enligt direktiv 2008/57/EG eller utsläppande av fordon på marknaden enligt direktiv (EU) 2016/797. Sökande bör därför tillåtas att till nationella säkerhetsmyndigheter i medlemsstater som har meddelat byrån och kommissionen i enlighet med artikel 57.2a i direktiv (EU) 2016/797 lämna in ansökningar som innehåller bevisning i enlighet med kommissionens genomförandeförordning (EU) 2018/545. Nationella säkerhetsmyndigheter bör godta dessa ansökningar utan att kräva att ansökningarna revideras.

(5)

Genomförandeförordning (EU) 2018/545 bör därför ändras i enlighet med detta.

(6)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från den kommitté som avses i artikel 51.1 i direktiv (EU) 2016/797.

(7)

För att säkerställa att de åtgärder som föreskrivs i denna förordning är verkningsfulla bör denna förordning träda i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Genomförandeförordning (EU) 2018/545 ska ändras på följande sätt:

1.

Artikel 2.17 ska ersättas med följande:

”17.

relevant datum: den 16 juni 2019, i fråga om de medlemsstater som inte har meddelat byrån och kommissionen i enlighet med artikel 57.2 i direktiv (EU) 2016/797 att de har förlängt införlivandeperioden för det direktivet; den 16 juni 2020 i fråga om de medlemsstater som i enlighet med artikel 57.2 i direktiv (EU) 2016/797 har meddelat byrån och kommissionen att de har förlängt införlivandeperioden för det direktivet, och som inte har meddelat byrån och kommissionen i enlighet med artikel 57.2a i direktiv (EU) 2016/797; den 31 oktober 2020, i fråga om de medlemsstater som har meddelat byrån och kommissionen i enlighet med artikel 57.2a i direktiv (EU) 2016/797 att de har förlängt införlivandeperioden ytterligare för det direktivet.”

2.

Artikel 55 ska ändras på följande sätt:

a)

Följande punkt ska införas som punkt 4a:

”4a.   Trots vad som sägs i punkterna 1–4 ska den nationella säkerhetsmyndigheten, i de medlemsstater som har meddelat byrån och kommissionen i enlighet med artikel 57.2 i direktiv (EU) 2016/797 och som ska tillämpa direktivet från och med den 16 juni 2020, på begäran från sökanden, fortsätta att genomföra bedömningen av ansökningar om ett fordonstypgodkännande och/eller ett fordonsgodkännande för utsläppande på marknaden i enlighet med direktiv 2008/57/EG efter den 16 juni 2020, förutsatt att den utfärdar fordonstypgodkännandet och/eller fordonsgodkännandet före den 30 oktober 2020.

Om en nationell säkerhetsmyndighet konstaterar att den inte kommer att kunna utfärda ett fordonstypgodkännande och/eller ett fordonsgodkännande före den 30 oktober 2020 ska den omedelbart informera sökanden och byrån, och punkterna 2–4 ska tillämpas.”

b)

Följande punkt ska införas som punkt 5a:

”5a.   Ett fordonsgodkännande och/eller ett fordonstypgodkännande utfärdat av byrån mellan den 16 juni 2020 och den 30 oktober 2020, ska undanta nätet eller näten i alla de medlemsstater som har meddelat byrån och kommissionen i enlighet med artikel 57.2a i direktiv (EU) 2016/797. De nationella säkerhetsmyndigheterna i de medlemsstater som har meddelat detta ska

a)

behandla ett fordonstypgodkännande som utfärdats av byrån som likvärdigt med det godkännande för fordonstyper som utfärdats i enlighet med artikel 26 i direktiv 2008/57/EG, och tillämpa artikel 26.3 i direktiv 2008/57/EG i fråga om den fordonstypen,

b)

godta det fordonsgodkännande som utfärdats av byrån som likvärdigt med det första godkännande som utfärdats i enlighet med artikel 22 eller artikel 24 i direktiv 2008/57/EG, och utfärda ett kompletterande godkännande i enlighet med artikel 23 eller artikel 25 i direktiv 2008/57/EG.”

c)

Punkt 6 ska ersättas med följande:

”6.   När det gäller de fall som avses i punkterna 2 a, 5 och 5a ska den nationella säkerhetsmyndigheten samarbeta och samordna sig med byrån för genomförandet av bedömningen av de aspekter som fastställs i artikel 21.5 a i direktiv (EU) 2016/797.”

d)

Följande punkt ska läggas till som punkt 7a:

”7a.   Godsvagnar som överensstämmer med punkt 7.1.2 i bilagan till TSD Godsvagnar (förordning (EU) nr 321/2013) och som har ett fordonsgodkännande för utsläppande på marknaden ska, mellan den 16 juni 2020 och den 30 oktober 2020 hanteras som fordon med ett godkännande för ibruktagande enligt direktiv 2008/57/EG av de medlemsstater som har meddelat byrån och kommissionen i enlighet med artikel 57.2a i direktiv (EU) 2016/797.”

e)

Följande punkt ska läggas till som punkt 8:

”8.   De som ansöker om ett godkännande för ibruktagande av ett fordon eller ett fordonstypgodkännande enligt direktiv 2008/57/EG, i de medlemsstater som har meddelat byrån och kommissionen i enlighet med artikel 57.2a i direktiv (EU) 2016/797 får, mellan den 16 juni 2020 och den 30 oktober 2020, lämna in en ansökan om ibruktagande av fordon eller om fordonstypgodkännande, vilken ska vara sammanställd i enlighet med artiklarna 29.1 och 30.1 och överensstämma med bilaga I, till den nationella säkerhetsmyndigheten.

Ansökningar om ett godkännande att ta ett fordon i bruk eller om ett typgodkännande inom ramen för direktiv 2008/57/EG och i enlighet med denna förordning ska godtas av den nationella säkerhetsmyndigheten.”

3.

I artikel 56 ska andra stycket ersättas med följande:

”Den ska tillämpas från och med den 16 juni 2019 i de medlemsstater som inte har meddelat byrån och kommissionen i enlighet med artikel 57.2 i direktiv (EU) 2016/797.

Den ska tillämpas från och med den 16 juni 2020 i de medlemsstater som har meddelat byrån och kommissionen i enlighet med artikel 57.2 i direktiv (EU) 2016/797, och som inte har meddelat byrån och kommissionen i enlighet med artikel 57.2a i direktiv (EU) 2016/797.

Artikel 55.5a och 55.7a ska tillämpas från och med den 16 juni 2020 i alla medlemsstater.

Artikel 55.8 ska tillämpas från och med den 16 juni 2020 i de medlemsstater som har meddelat byrån och kommissionen i enlighet med artikel 57.2a i direktiv (EU) 2016/797.

Denna förordning ska tillämpas i alla medlemsstater från och med den 31 oktober 2020.”

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 12 juni 2020.

På kommissionens vägnar

Ursula VON DER LEYEN

Ordförande


(1)  EUT L 138, 26.5.2016, s. 44.

(2)  Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2020/700 av den 25 maj 2020 om ändring av direktiven (EU) 2016/797 och (EU) 2016/798 vad gäller förlängning av deras införlivandeperioder (EUT L 165, 27.5.2020, s. 27).

(3)  Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/57/EG av den 17 juni 2008 om driftskompatibiliteten hos järnvägssystemet inom gemenskapen (EUT L 191, 18.7.2008, s. 1).

(4)  Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2018/545 av den 4 april 2018 om fastställande av praktiska arrangemang i processen för godkännande av järnvägsfordon och typer av järnvägsfordon enligt Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/797 (EUT L 90, 6.4.2018, s. 66).


Top