EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020R0568

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2020/568 av den 23 april 2020 om att kräva uppvisande av exporttillstånd för export av vissa produkter

C/2020/2684

OJ L 129, 24.4.2020, p. 7–15 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 25/05/2020

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/568/oj

24.4.2020   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 129/7


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2020/568

av den 23 april 2020

om att kräva uppvisande av exporttillstånd för export av vissa produkter

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/479 av den 11 mars 2015 om gemensamma exportregler (1), särskilt artikel 6, och

av följande skäl:

(1)

Den 15 mars 2020 offentliggjorde Europeiska kommissionen genomförandeförordning (EU) 2020/402 (2) om att kräva uppvisande av exporttillstånd för export av vissa produkter, i enlighet med artikel 5 i förordning (EU) 2015/479. Den förordningen ändrades genom kommissionens genomförandeförordning (EU) 2020/426 av den 19 mars 2020 (3).

(2)

Förordning (EU) 2020/402 och dess ändring gäller för en begränsad period av sex veckor.

(3)

Eftersom den epidemiologiska kris som orsakas av covid-19 fortsätter är efterfrågan inom unionen på personlig skyddsutrustning i form av skyddsmasker (och kirurgiska masker), handskar, skyddsglasögon, ansiktsskärmar och overaller fortfarande mycket hög och ökar till och med kontinuerligt. I synnerhet efterfrågan på personlig skyddsutrustning har lett till brister på den inre marknaden. Med tanke på utrustningens beskaffenhet och de rådande förhållandena är utrustningen en nödvändig vara, eftersom den behövs för att förhindra ytterligare spridning av sjukdomen och för att skydda hälsan hos den vårdpersonal som behandlar smittade patienter.

(4)

Kontinuerliga insatser görs för att bidra till att säkerställa en skyndsam och tillräcklig tillgång till skyddsutrustning i hela EU. Tillverkningskapaciteten för personlig skyddsutrustning har stärkts. Kommissionen har slutfört en gemensam upphandling för personlig skyddsutrustning i vilken 25 medlemsstater deltog. Dessa initiativ har visat sig framgångsrika och utrustning planeras bli tillgänglig två veckor efter det att medlemsstaterna undertecknat avtalen med anbudsgivarna.

(5)

Inom ramen för unionens civilskyddsmekanism har Europeiska kommissionen beslutat att inrätta ett strategiskt rescEU-lager av medicinsk utrustning, till exempel respiratorer och skyddsmasker, för att hjälpa EU-länderna i samband med covid-19-pandemin. Denna reserv som helt och hållet finansieras av kommissionen genom direkta bidrag kommer att förläggas till en eller flera medlemsstater.

(6)

Kommissionen har också inrättat en clearingorganisation, inbegripet för personlig skyddsutrustning, i syfte att samordna insatserna för att matcha utbud och efterfrågan i EU och underlätta en väl fungerande inre marknad.

(7)

Trots dessa åtgärder och med tanke på de ökade behoven av personlig skyddsutrustning i unionen, kvarstår ett gap mellan utbud och efterfrågan inom unionen, särskilt när det gäller personlig skyddsutrustning som är avgörande för att förhindra att sjukdomen sprids.

(8)

Mot bakgrund av dessa insatser för att avhjälpa den kritiska situationen med brist på vissa typer av personlig skyddsutrustning i unionen krävs ytterligare åtgärder för att bidra till att åtgärda och förebygga brist på personlig skyddsutrustning.

(9)

Dessa åtgärder, som syftar till att skydda hälsa och som inverkar på handeln, bör vara riktade, proportionerliga, transparenta och tillfälliga.

(10)

I ett gemensamt uttalande av den 26 mars betonade Europeiska rådets medlemmar att antagandet av beslutet om tillstånd för export av personlig skyddsutrustning bör leda till att alla former av inhemska förbud och restriktioner hävs fullt ut och på ett verkningsfullt sätt.

(11)

Det är inte unionens avsikt att begränsa exporten mer än vad som är absolut nödvändigt och unionen önskar även iaktta principen om internationell solidaritet i denna situation med en global pandemi. Unionsåtgärder bör därför vara proportionerliga och säkerställa att export fortfarande är möjlig, med förbehåll för ett förhandstillstånd. För detta ändamål bör medlemsstaterna bevilja exporttillstånd under särskilda omständigheter, när sändningen i fråga inte utgör något hot med avseende på det faktiska behovet av personlig skyddsutrustning inom unionen och avser ett legitimt behov i samband med officiell eller professionell medicinsk användning i ett tredjeland. Medlemsstaterna bör däremot inte tillåta export som skulle skapa spekulativa snedvridningar och bidra till lagring och hamstring av nödvändig utrustning som utförs av personer som har föga eller inget objektivt behov.

(12)

Ett system för exporttillstånd bör åtgärda eller förhindra en situation med brist på nödvändiga varor inom unionens gränser. Huvudsyftet med ett sådant system är att skydda folkhälsan inom unionen.

(13)

De administrativa förfarandena för dessa tillstånd bör överlåtas åt medlemsstaterna så länge detta tillfälliga system tillämpas.

(14)

På grundval av principen om internationell solidaritet bör medlemsstaterna tillåta export för att möjliggöra tillhandahållande av förnödenheter för nödsituationer i samband med humanitärt bistånd.

(15)

Medlemsstaterna bör se gynnsamt på att bevilja tillstånd om exporten är avsedd för statliga organ, offentliga organ och andra organ som lyder under offentlig rätt och som ansvarar för att distribuera eller tillhandahålla personlig skyddsutrustning till personer som drabbas av eller är utsatta för covid-19 eller som är inblandade i bekämpningen av utbrottet av covid-19.

(16)

Tillstånd bör endast beviljas i den utsträckning som exportvolymen inte är sådan att den utgör ett hot mot tillgången till personlig skyddsutrustning på marknaden i medlemsstaten i fråga, eller någon annanstans i unionen för att uppnå syftet med denna förordning. Medlemsstaterna bör i detta syfte kontakta den clearingorganisation som inrättats av kommissionen innan ett sådant tillstånd beviljas. Medlemsstaterna behöver dock inte kontakta clearingorganisationen när det gäller tillstånd avseende förnödenheter för nödsituationer i samband med humanitärt bistånd.

(17)

När medlemsstaterna beslutar om de ska bevilja ett exporttillstånd bör de också ta hänsyn till uppfyllandet av en leveransskyldighet inom ramen för en gemensam upphandling av unionen och medlemsstaterna eller inom ramen för rescEU, stöd till Världshälsoorganisationens (WHO) verksamhet, stöd till samordnade insatser på EU-nivå för att hantera krissituationer eller begäran om bistånd från tredjeländer eller internationella organisationer.

(18)

Graden av marknadsintegration för de berörda produkterna mellan delar av unionens tullområde och andra länder eller territorier, oavsett om den uppnås inom ramen för arrangemang som upprättar ett frihandelsområde eller av andra skäl såsom geografisk närhet eller historiska band, bör också beaktas. Det vore också kontraproduktivt att störa nära integrerade värdekedjor och distributionsnätverk som redan upprättats på grundval av sådana arrangemang eller på annat sätt, särskilt när det gäller länder och ekonomier som gränsar till varandra.

(19)

Denna förordning bör tillämpas på vissa typer av personlig skyddsutrustning. För att säkerställa samstämmighet bör beskrivningen av de typer av personlig skyddsutrustning som är föremål för det tillståndssystem som fastställs i denna förordning anpassas till motsvarande specifikationer för den utrustning som är föremål för den gemensamma upphandlingen, i vilken de särskilda behoven i unionen har fastställts. KN-nummer bör endast anges i informationssyfte.

(20)

Syftet med clearingorganisationen är att säkerställa att utbudet är tillräckligt för att tillgodose efterfrågan på alla typer av personlig skyddsutrustning på unionsmarknaden. På grundval av detta kan det uppstå ett behov av att se över tillämpningsområdet för bilaga I och de produkter som omfattas av denna förordning. En översyn av tillämpningsområdet bör bygga på en kontinuerlig bedömning av behoven av kritisk utrustning i samband med kampen mot covid-19 och eventuell brist på sådan utrustning. Särskild uppmärksamhet bör ägnas de produkter som omfattas av den gemensamma upphandlingen samt de produkter som begärs inom ramen för unionens civilskyddsmekanism, till exempel andra typer av personlig skyddsutrustning, respiratorer och laboratorieprodukter (testutrustning).

(21)

Den inre marknaden för medicinsk och personlig skyddsutrustning är nära integrerad med marknader utanför unionens gränser, vilket även gäller dess produktionsvärdekedjor och distributionsnät. Detta gäller i synnerhet de stater som är medlemmar i Europeiska frihandelssammanslutningen och staterna i västra Balkan som är inne i en djupgående integrationsprocess med unionen. Det skulle vara kontraproduktivt att låta export av viss personlig skyddsutrustning till dessa länder omfattas av kravet på exporttillstånd, med tanke på hur nära integrerade produktionsvärdekedjorna och distributionsnäten är, när den aktuella utrustningen är en nödvändig vara som behövs för att förhindra ytterligare spridning av sjukdomen och skydda hälsan hos den vårdpersonal som behandlar smittade patienter. Det är därför lämpligt att dessa länder undantas från denna förordnings tillämpningsområde.

(22)

Det är också lämpligt att från kravet på exporttillstånd undanta de utomeuropeiska länder och territorier som förtecknas i bilaga II till fördraget samt Färöarna, Andorra, San Marino, Vatikanstaten och Gibraltar, eftersom dessa är särskilt beroende av de centrala leverantörskedjorna i de medlemsstater till vilka de är knutna, respektive av leverantörskedjor i angränsande medlemsstater.

(23)

Denna förordning bör tillämpas på export av unionsvaror från unionens tullområde. Länder som ingår i det tullområdet behöver därför inte undantas för att få obegränsade sändningar från unionen. Detta gäller särskilt för Furstendömet Monaco (4). Territorier som uttryckligen inte ingår i unionens tullområde bör däremot inte omfattas av kravet på exporttillstånd och bör därför också undantas. Detta gäller Büsingen, Helgoland, Livigno, Ceuta och Melilla. Export till en medlemsstats kontinentalsockel eller till den exklusiva ekonomiska zon som angetts av en medlemsstat i enlighet med havsrättskonventionen bör likaledes undantas från tillämpningen av denna förordning.

(24)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning bör inte tillämpas på handel mellan EU:s medlemsstater. Enligt artikel 127.3 i utträdesavtalet ska Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland under övergångsperioden anses vara en medlemsstat och inte ett tredjeland.

(25)

Vissa av de ovan nämnda länderna upprätthåller för närvarande begränsningar för export av personlig skyddsutrustning.

(26)

Myndigheterna i de länder och territorier som undantas från systemet med exporttillstånd bör erbjuda tillräckliga garantier för att de kommer att kontrollera sin egen export av de berörda produkterna, för att inte undergräva det mål som eftersträvas genom genomförandeförordning (EU) 2020/402. Kommissionen bör noga övervaka denna aspekt.

(27)

För att inte undergräva syftet med denna förordning bör myndigheterna i de länder och territorier som undantas göra sådan export till unionen tillgänglig.

(28)

För att bedöma situationen regelbundet och för att säkerställa transparens och enhetlighet bör medlemsstaterna rapportera sina beslut om beviljande av eller avslag på ansökningar om exporttillstånd till kommissionen. Kommissionen bör regelbundet göra denna information tillgänglig för allmänheten, med vederbörlig hänsyn till dess konfidentiella natur.

(29)

Kraven på förhandstillstånd är av undantagskaraktär och bör vara riktade och tidsbegränsade. För att säkerställa att åtgärderna inte gäller längre än nödvändigt bör de tillämpas under en period på 30 dagar. På grundval av utvecklingen när det gäller både spridningen av sjukdomen covid-19 och balansen mellan utbud och efterfrågan ska kommissionen se över situationen regelbundet och överväga behovet av att förkorta eller förlänga åtgärdernas varaktighet.

(30)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från den kommitté som inrättats genom artikel 3.1 i förordning (EU) 2015/479.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Definitioner

I denna förordning gäller följande definitioner:

1)

export: ett förfarande för export enligt artikel 269 i förordning (EU) nr 952/2013.

2)

Europeiska unionens tullområde: de områden som avses i artikel 4 i förordning (EU) nr 952/2013.

Artikel 2

Exporttillstånd

1.   Ett exporttillstånd som upprättats i enlighet med formuläret i bilaga II ska krävas för export av vissa typer av personlig skyddsutrustning som förtecknas i bilaga I, oavsett om den har sitt ursprung i unionen eller inte. Ett sådant tillstånd är begränsat till unionsvaror (5) och krävs inte för icke-unionsvaror. Det ska beviljas av de behöriga myndigheterna i den medlemsstat där exportören är etablerad och ska utfärdas skriftligt eller på elektronisk väg.

2.   Ett exporttillstånd krävs för all export och ska tillhandahållas när varorna deklareras för export och senast vid tidpunkten för varornas frigörande.

3.   Utan uppvisande av ett giltigt exporttillstånd är export av sådana varor förbjuden.

4.   Export till Republiken Albanien, Andorra, Bosnien och Hercegovina, Färöarna, territoriet Gibraltar, Republiken Island, Kosovo (6), Furstendömet Liechtenstein, Montenegro, Kungariket Norge, Republiken Nordmakedonien, Republiken San Marino, Serbien, Schweiziska edsförbundet, Vatikanstaten och de utomeuropeiska länder och territorier som förtecknas i bilaga II till fördraget ska inte omfattas av de åtgärder som anges i punkterna 1 och 2. Detsamma gäller export till Büsingen, Helgoland, Livigno, Ceuta och Melilla.

5.   Export till anläggningar belägna på en medlemsstats kontinentalsockel eller till den exklusiva ekonomiska zon som deklarerats av en medlemsstat i enlighet med havsrättskonventionen ska inte omfattas av de åtgärder som anges i punkterna 1 och 2.

6.   På grundval av principen om internationell solidaritet ska medlemsstaterna tillåta export för användning i tredjeländer för att möjliggöra tillhandahållande av förnödenheter för nödsituationer i samband med humanitärt bistånd. Medlemsstaterna ska skyndsamt handlägga ansökningar om exporttillstånd, så snabbt som möjligt, men inte senare än två arbetsdagar räknat från den dag då all nödvändig information lämnats till de behöriga myndigheterna.

7.   Medlemsstaterna bör se gynnsamt på att bevilja tillstånd om exporten är avsedd för statliga organ, offentliga organ och andra organ som lyder under offentlig rätt och som ansvarar för att distribuera eller tillhandahålla personlig skyddsutrustning till personer som drabbas av eller är utsatta för covid-19 eller som är inblandade i bekämpningen av utbrottet av covid-19. Dessa tillstånd bör endast beviljas i den utsträckning som exportvolymen inte är sådan att den utgör ett hot mot tillgången till den personliga skyddsutrustning som förtecknas i bilaga I på marknaden i medlemsstaten i fråga, eller någon annanstans i unionen. I detta syfte ska medlemsstaterna innan de beviljar ett sådant tillstånd underrätta kommissionen på följande e-postadress: SG-CCH@ec.europa.eu. Kommissionen ska avge ett yttrande inom 48 timmar efter det att den underrättats.

Artikel 3

Procedurfrågor

1.   Om den personliga skyddsutrustning som förtecknas i bilaga I befinner sig i en annan eller flera andra medlemsstater än den medlemsstat där ansökan om exporttillstånd har lämnats in ska detta anges i ansökan. De behöriga myndigheterna i den medlemsstat där ansökan om exporttillstånd har lämnats in ska omedelbart samråda med de behöriga myndigheterna i den eller de medlemsstater där varan befinner sig och förse dem med relevant information. Den eller de medlemsstater som ingår i samrådet ska så snart som möjligt, men senast inom fem arbetsdagar, framföra eventuella invändningar mot beviljandet av ett sådant tillstånd, vilka ska vara bindande för den medlemsstat där ansökan har lämnats in.

2.   Medlemsstaterna ska handlägga ansökningar om exporttillstånd så snart som möjligt, men inte senare än fem arbetsdagar från det datum då alla de uppgifter som krävs har lämnats till de behöriga myndigheterna. I undantagsfall och av vederbörligen motiverade skäl får denna period förlängas med ytterligare fem arbetsdagar.

3.   Vid beslut om beviljande av exporttillstånd enligt denna förordning ska medlemsstaterna beakta alla relevanta omständigheter, inbegripet, i förekommande fall, huruvida exporten används till exempel för följande ändamål:

För att fullgöra leveransskyldigheter inom ramen för ett gemensamt upphandlingsförfarande i enlighet med artikel 5 i Europaparlamentets och rådets beslut nr 1082/2013/EU (7).

För att stödja rescEUs medicinska lagerhållning eller lagerhållning av personlig skyddsutrustning som syftar till att bekämpa allvarliga gränsöverskridande hot mot människors hälsa, i enlighet med kommissionens genomförandebeslut (EU) 2019/570 (8).

För att bemöta en begäran om bistånd som riktas till och hanteras av unionens civilskyddsmekanism och för att stödja samordnade stödåtgärder som samordnas av EU-arrangemanget för integrerad politisk krishantering (IPCR), kommissionen eller andra unionsinstitutioner.

För att stödja den stadgeenliga verksamheten hos utländska stödorganisationer som åtnjuter skydd enligt Genèvekonventionen, förutsatt att de inte försämrar deras möjligheter att fungera som nationella stödorganisationer.

För att stödja verksamheten inom WHO:s Global Outbreak Alert & Response Network (GOARN).

För att tillhandahålla leveranser till EU-medlemsstaternas utlandsoperationer, inbegripet militära operationer, internationella polisuppdrag och/eller civila internationella fredsbevarande uppdrag.

För att tillhandahålla leveranser till unionens och medlemsstaternas delegationer utomlands.

4.   Medlemsstaterna får beakta andra faktorer, till exempel graden av marknadsintegration för de berörda produkterna, oavsett om den uppnås genom arrangemang som upprättar ett frihandelsområde med det avsedda exportlandet, eller geografisk närhet.

5.   När medlemsstaterna beslutar huruvida de ska bevilja ett exporttillstånd bör de också se till att utbudet är tillräckligt i unionen för att tillgodose behovet av den personliga skyddsutrustning som förtecknas i bilaga I. Exporttillstånd får därför endast beviljas när sändningen i fråga inte utgör ett hot mot tillgången till dessa varor på den berörda medlemsstatens marknad eller annorstädes i unionen. För att på bästa sätt bedöma situationen ska medlemsstaterna underrätta kommissionen på följande e-postadress: SG-CCH@ec.europa.eu, i synnerhet när den planerade exportens volym kan leda till att brister uppstår.

6.   Kommissionen ska avge ett yttrande inom 48 timmar från mottagandet av begäran.

7.   Medlemsstaterna får besluta att använda elektroniska dokument för handläggningen av ansökningar om exporttillstånd.

Artikel 4

Underrättelser

1.   Medlemsstaterna ska omedelbart underrätta kommissionen om de tillstånd som beviljats respektive avslagits.

2.   Dessa underrättelser ska innehålla följande:

a)

Den behöriga myndighetens namn och kontaktuppgifter.

b)

Exportörens identitet.

c)

Bestämmelseland.

d)

Slutmottagare.

e)

Beviljande eller avslag av exporttillstånd.

f)

Varukod.

g)

Kvantitet.

h)

Antal enheter och varubeskrivning.

Underrättelsen ska skickas elektroniskt till följande adress: TRADE-EXPORTAUTHORISATIONPPE@ec.europa.eu

3.   Kommissionen ska göra informationen om beviljade och avslagna tillstånd offentligt tillgänglig, med vederbörlig hänsyn tagen till de lämnade uppgifternas konfidentiella natur.

Artikel 5

Översynsklausul

Kommissionen ska övervaka situationen och, vid behov, skyndsamt se över tillämpningsperioden för denna förordning och dess produktomfattning, med beaktande av utvecklingen av den epidemiologiska kris som orsakas av sjukdomen covid-19 och balansen mellan utbud och efterfrågan på unionsmarknaden.

Artikel 6

Slutbestämmelser

Denna förordning träder i kraft den 26 april 2020. Den ska gälla i 30 dagar.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 23 april 2020.

På kommissionens vägnar

Ursula VON DER LEYEN

Ordförande


(1)  Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2020/402 av den 14 mars 2020 om att kräva uppvisande av exporttillstånd för export av vissa produkter (EUT L 83, 27.3.2015, s. 34).

(2)  Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2020/426 av den 19 mars 2020 om ändring av genomförandeförordning (EU) 2020/402 om att kräva uppvisande av exporttillstånd för export av vissa produkter (EUT L 77 I, 15.3.2020, s. 1).

(3)  EUT L 84 I, 20.3.2020, s. 1.

(4)  Se artikel 4.2 a i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 952/2013 av den 9 oktober 2013 om fastställande av en tullkodex för unionen (EUT L 269, 10.10.2013, s. 1).

(5)  För undantagna transaktioner se artikel 269.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 952/2013 av den 9 oktober 2013 om fastställande av en tullkodex för unionen (EUT L 269, 10.10.2013, s. 1) i dess ändrade lydelse.

(6)  Denna beteckning påverkar inte ståndpunkter om Kosovos status och är i överensstämmelse med FN:s säkerhetsråds resolution 1244/1999 och med Internationella domstolens utlåtande om Kosovos självständighetsförklaring.

(7)  Europaparlamentets och rådets beslut nr 1082/2013/EU av den 22 oktober 2013 om allvarliga gränsöverskridande hot mot människors hälsa och om upphävande av beslut nr 2119/98/EG (EUT L 293, 5.11.2013, s. 1).

(8)  Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2019/570 av den 8 april 2019 om fastställande av regler för genomförande av Europaparlamentets och rådets beslut 1313/2013/EU vad gäller rescEU-resurser och om ändring av kommissionens genomförandebeslut 2014/762/EU (EUT L 99, 10.4.2019, s. 41).


BILAGA I

Skyddsutrustning

Den utrustning som förtecknas i denna bilaga överensstämmer med bestämmelserna i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/425 (1) respektive rådets direktiv 93/42/EEG (2), medicintekniska produkter klass I.

Kategori

Beskrivning

KN-nummer

Skyddsglasögon och visir

Skydd mot potentiellt smittsamt material

Omsluter ögonen och området kring ögonen

Kompatibla med olika modeller av filtrerande halvmasker (FFP) och ansiktsmasker

Genomskinlig lins

Återanvändbara (kan rengöras och desinficeras) eller avsedda för engångsbruk

Kan avskärma ansiktshuden

ex 9004 90 10

ex 9004 90 90

Skyddsutrustning för mun och näsa

Masker som skyddar bäraren mot potentiellt smittsamt material, eller som hindrar bäraren från att sprida sådant material

Återanvändbara (kan rengöras och desinficeras) eller avsedda för engångsbruk

Kan innefatta en ansiktsskärm

Med eller utan utbytbart filter

ex 6307 90 98

ex 9020 00 00

Skyddsdräkter

Icke sterila klädesplagg (t.ex. rockar, dräkter) som skyddar bäraren mot potentiellt smittsamt material, eller som hindrar bäraren från att sprida sådant material

Återanvändbara (kan rengöras och desinficeras) eller avsedda för engångsbruk

ex 3926 20 00

ex 4015 90 00

ex 6113 00

ex 6114

ex 6210 10 10

6210 10 92

ex 6210 10 98

ex 6210 20 00

ex 6210 30 00

ex 6210 40 00

ex 6210 50 00

ex 6211 32 10

ex 6211 32 90

ex 6211 33 10

ex 6211 33 90

ex 6211 39 00

ex 6211 42 10

ex 6211 42 90

ex 6211 43 10

ex 6211 43 90

ex 6211 49 00

ex 9020 00 00


(1)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/425 av den 9 mars 2016 om personlig skyddsutrustning och om upphävande av rådets direktiv 89/686/EEG (EUT L 81, 31.3.2016, s. 51).

(2)  Rådets direktiv 93/42/EEG av den 14 juni 1993 om medicintekniska produkter (EGT L 69, 12.7.1993, s. 1).


BILAGA II

Ansökan om exporttillstånd enligt artikel 2

När medlemsstaterna beviljar exporttillstånd ska de se till att det på det utfärdade formuläret framgår vilken typ av tillstånd som avses. Detta exporttillstånd gäller till sista giltighetsdag i alla Europeiska unionens medlemsstater.

EUROPEISKA UNIONEN

Export av personlig skyddsutrustning (förordning (EU) 2020/568)

1.

Exportör

(Eori-nummer, om tillämpligt)

2.

Tillståndsnummer

3.

Sista giltighetsdag

4.

Utfärdande myndighet

5.

Bestämmelseland

6.

Slutmottagare

6a.

Bidrar exporten till en av de omständigheter som förtecknas i artikel 3 eller är exporten avsedd att möjliggöra tillhandahållande av förnödenheter för nödsituationer i samband med humanitärt bistånd enligt artikel 2.6?

7.

Varukod

8.

Kvantitet

9.

Enhet

10.

Varubeskrivning

11.

Plats

7.

Varukod

8.

Kvantitet

9.

Enhet

10.

Varubeskrivning

11.

Plats

7.

Varukod

8.

Kvantitet

9.

Enhet

10.

Varubeskrivning

11.

Plats

7.

Varukod

8.

Kvantitet

9.

Enhet

10.

Varubeskrivning

11.

Plats

12.

Underskrift, ort och datum, stämpel

Förklarande anmärkningar till formuläret för exporttillstånd

Alla fält måste fyllas i om inget annat anges.

Fälten 7–11 upprepas fyra gånger så att tillstånd kan sökas för fyra olika produkter.

Fält 1

Exportör

Fullständigt namn på och fullständig adress till den exportör som tillståndet utfärdas för samt Eori-nummer, om tillämpligt.

Fält 2

Tillståndsnummer

Tillståndsnumret fylls i av den myndighet som utfärdar exporttillståndet och ska ha följande format: XXyyyy999999, där XX är den utfärdande medlemsstatens tvåställiga geonomenklaturkod  (1), yyyy är tillståndets utfärdandeår angivet med fyra siffror, 999999 är ett sexsiffrigt nummer som är unikt inom XXyyyy och som tilldelas av den utfärdande myndigheten.

Fält 3

Sista giltighetsdag

Den utfärdande myndigheten kan fastställa en sista giltighetsdag för tillståndet. Denna sista giltighetsdag får infalla högst 30 dagar efter denna förordnings ikraftträdande.

Om ingen sista giltighetsdag fastställs av den utfärdande myndigheten upphör tillståndet att gälla senast 30 dagar efter denna förordnings ikraftträdande.

Fält 4

Utfärdande myndighet

Fullständigt namn på och fullständig adress till den myndighet i en medlemsstat som utfärdar exporttillståndet.

Fält 5

Bestämmelseland

Den tvåställiga geonomenklaturkoden för bestämmelselandet för de varor för vilka tillståndet utfärdas.

Fält 6

Slutmottagare

Fullständigt namn på och fullständig adress till slutmottagaren av varorna, om denna är känd då tillståndet utfärdas, samt Eori-nummer, om tillämpligt. Om slutmottagaren inte är känd då tillståndet utfärdas ska fältet lämnas tomt.

Fält 6a

Bidrar exporten till en av de omständigheter som förtecknas i artikel 3 eller är exporten avsedd att möjliggöra tillhandahållande av förnödenheter för nödsituationer i samband med humanitärt bistånd enligt artikel 2.6?

Om exporten bidrar till en av de omständigheter som förtecknas i artikel 3 eller om exporten är avsedd att möjliggöra tillhandahållande av förnödenheter för nödsituationer i samband med humanitärt bistånd enligt artikel 2.6 ska detta anges.

Fält 7

Varukod

Det nummer ur Harmoniserade systemet eller Kombinerade nomenklaturen  (2) enligt vilket de varor som ska exporteras klassificeras när tillståndet utfärdas.

Fält 8

Kvantitet

Kvantiteten varor mätt i den enhet som anges i fält 9.

Fält 9

Enhet

Den måttenhet i vilken den kvantitet som anges i fält 8 uttrycks. De enheter som ska användas är ”P/ST” för varor som räknas per styck (t.ex. masker).

Fält 10

Varubeskrivning

En beskrivning i klartext som är tillräckligt exakt för att varorna ska kunna identifieras.

Fält 11

Plats

Geonomenklaturkoden för den medlemsstat där varorna befinner sig. Om varorna befinner sig i den utfärdande myndighetens medlemsstat ska detta fält lämnas tomt.

Fält 12

Underskrift, stämpel, ort och datum

Den utfärdande myndighetens underskrift och stämpel. Ort och datum för utfärdande av tillståndet.


(1)  Kommissionens förordning (EU) nr 1106/2012 av den 27 november 2012 om tillämpning av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 471/2009 om gemenskapsstatistik över utrikeshandeln med icke-medlemsstater vad gäller uppdateringen av nomenklaturen avseende länder och territorier (EUT L 328, 28.11.2012, s. 7).

(2)  Rådets förordning (EEG) nr 2658/87 av den 23 juli 1987 om tulltaxe- och statistiknomenklaturen och om Gemensamma tulltaxan (EUT L 256, 7.9.1987, s. 1).


Top