EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020R0474

Kommissionens delegerade förordning (EU) 2020/474 av den 20 januari 2020 om den europeiska databasen med uppgifter om fartygsskrov

C/2020/255

OJ L 100, 1.4.2020, p. 12–19 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2020/474/oj

1.4.2020   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 100/12


KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) 2020/474

av den 20 januari 2020

om den europeiska databasen med uppgifter om fartygsskrov

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/1629 av den 14 september 2016 om tekniska krav för fartyg i inlandssjöfart, om ändring av direktiv 2009/100/EG och om upphävande av direktiv 2006/87/EG (1), särskilt artikel 19.7, och

av följande skäl:

(1)

För att säkerställa en smidig tillämpning av direktiv (EU) 2016/1629 ska fullständig åtkomst ges medlemsstaternas behöriga myndigheter, avtalsslutande parter i den reviderade konventionen för sjöfarten på Rhen samt tredjeländer som anförtrotts uppgifter i samband med tillämpningen av Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/1629 och direktiv 2005/44/EG (2).

(2)

Fullständig åtkomst gör det möjligt för medlemsstaterna att samarbeta sinsemellan, och med tredjeländer, och att samordna sitt arbete när det gäller behandling av uppgifter om de farkoster som lagts in i EHDB.

(3)

Skrivskyddad åtkomst till EHDB bör ges till andra myndigheter så att de kan vidta administrativa åtgärder för att förvalta vattenvägstrafik och infrastruktur, upprätthålla eller tillse navigationssäkerheten och samla in statistiska uppgifter.

(4)

För att säkerställa att EHDB fungerar väl och för att underlätta verifieringen av ansökningar om åtkomst till EHDB bör medlemsstaterna, de avtalsslutande parterna i den reviderade konventionen för sjöfarten på Rhen och relevanta tredjeländer utse en central kontaktpunkt.

(5)

Det är lämpligt att fastställa de steg som medlemsstaterna bör följa när de beviljar skrivskyddad åtkomst till EHDB för att säkerställa uppgifternas säkerhets och att se till att EHDB fungerar väl.

(6)

Högkvalitativa, jämförbara, aktuella, tillförlitliga och harmoniserade uppgifter om farkoster för inlandssjöfart behövs för att underlätta kontrollen av en farkosts aktuella och tidigare uppgifter och information om utfärdade certifikat och nya ansökningar om certifikat. Därför bör en detaljerad förteckning över uppgifter om farkosten fastställas.

(7)

Specifikationerna bör förbli teknikneutrala och öppna för innovativ teknik, och engångsprincipen och principen om interoperabilitet som standard bör tillämpas. Vederbörlig hänsyn bör tas till de principer och rekommendationer som anges i EU:s handlingsplan för e-förvaltning 2016–2020 (3) och i den europeiska interoperabilitetsramen (4).

(8)

När de åtgärder som föreskrivs i denna förordning inbegriper behandling av personuppgifter, bör behandlingen ske i enlighet med EU-lagstiftningen om skydd av personuppgifter, särskilt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/1725 (5) med avseende på behandling som utförs av Europeiska kommissionen och med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 (6) med avseende på behandling som utförs av medlemsstaternas behöriga myndigheter.

(9)

Europeiska datatillsynsmannen har hörts i enlighet med artikel 42 i förordning (EU) 2018/1725.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Syfte och tillämpningsområde

I denna förordning fastställs bestämmelser om insamling och behandling av samt åtkomst till uppgifter som lagras i den europeiska databasen med uppgifter om fartygsskrov (EHDB) som avses i artikel 19 i direktiv (EU) 2016/1629, samt vilka typer av åtkomst som tillåts och instruktioner för användning och drift av databasen.

Artikel 2

Insamling av uppgifter

Medlemsstaterna ska i EHDB föra in de uppgifter för identifiering av en farkost som det hänvisas till i bilaga 1 till denna förordning.

Artikel 3

Fullständig åtkomst till och behandling av uppgifterna i EHDB

1.   Uppgifterna ska vara åtkomliga för och behandlas av de behöriga myndigheterna i medlemsstaterna, de avtalsslutande parterna i den reviderade konventionen för sjöfarten på Rhen och tredjeländer som anförtrotts uppgifter i samband med tillämpningen av direktiven (EU) 2016/1629 och 2005/44/EG, i syfte att stödja administrativa åtgärder för att upprätthålla navigationssäkerheten och underlätta vid navigering och för att säkerställa tillämpningen av direktiv (EU) 2016/1629.

2.   De medlemsstater, avtalsslutande parter i den reviderade konventionen för sjöfarten på Rhen och tredjeländer som det hänvisas till i punkt 1 ska meddela kommissionen namnen på och adresserna till de behöriga myndigheter som avses i punkt 1.

3.   Medlemsstaterna ska säkerställa överensstämmelse mellan de uppgifter som lagras i de register som avses i artikel 17 i direktiv (EU) 2016/1629 och de uppgifter som tillhandahålls i EHDB.

4.   Fullständig åtkomst till EHDB ska beviljas i enlighet med bilaga 3 till denna förordning.

Artikel 4

Skrivskyddad åtkomst till EHDB

1.   I syfte att genomföra administrativa åtgärder för att förvalta vattenvägstrafik och infrastruktur, upprätthålla eller tillse navigationssäkerheten och samla in statistiska uppgifter får skrivskyddad åtkomst till EHDB beviljas andra myndigheter än dem som avses i artikel 3 av de medlemsstater, avtalsslutande parter i den reviderade konventionen för sjöfarten på Rhen och tredjeländer som avses i artikel 3.1 i denna förordning.

2.   Medlemsstaterna, de avtalsslutande parterna i den reviderade konventionen för sjöfarten på Rhen och de tredjeländerna ska meddela kommissionen namnen på och adresserna till de organ som avses i punkt 1 och ange deras användarprofiler i enlighet med bilaga 2 till denna förordning.

3.   Den skrivskyddade åtkomsten till EHDB ska beviljas i enlighet med bilaga 4 till denna förordning.

Artikel 5

Central kontaktpunkt för EHDB

1.   De medlemsstater, avtalsslutande parter i den reviderade konventionen för sjöfarten på Rhen och tredjeländer som det hänvisas till i artikel 3.1 ska ange en central kontaktpunkt för kommissionen och övriga medlemsstater för att underlätta utbytet av information om valideringen av åtkomst i enlighet med artiklarna 3 och 4. En anmälan i enlighet med artikel 3.2 och artikel 4.2 ska göras genom registrering av relevant information i EHDB.

2.   Den centrala kontaktpunkten ska väljas ut bland de behöriga myndigheter som avses i artikel 3.1 i denna förordning.

3.   De medlemsstater, avtalsslutande parter i den reviderade konventionen för sjöfarten på Rhen och tredjeländer som det hänvisas till i artikel 3.1 i denna förordning ska meddela kommissionen namnen på och kontaktuppgifterna till de centrala kontaktpunkterna för EHDB.

Artikel 6

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 20 januari 2020.

På kommissionens vägnar

Ursula VON DER LEYEN

Ordföranden


(1)  EUT L 252, 16.9.2016, s. 118

(2)  Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/44/EG av den 7 september 2005 om harmoniserade flodinformationstjänster (RIS) på inre vattenvägar i gemenskapen (EUT L 255, 30.9.2005, s. 152).

(3)  EU:s handlingsplan för e-förvaltning för 2016–2020. Snabbare digital omvandling av förvaltningar. Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén, (COM(2016) 179 final).

(4)  Europeiska interoperabilitetsramen – genomförandestrategi. Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén (COM(2017) 134 final).

(5)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/1725 av den 23 oktober 2018 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter som utförs av unionens institutioner, organ och byråer och om det fria flödet av sådana uppgifter samt om upphävande av förordning (EG) nr 45/2001 och beslut nr 1247/2002/EG (EUT L 295, 21.11.2018, s. 39).

(6)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning) (EUT L 119, 4.5.2016, s. 1).


BILAGA 1

Uppgifter för identifikation av en farkost

De uppgifter för identifikation av ett fartyg i enlighet med bilaga 2 till den tillämpliga europeiska standarden för fastställande av de tekniska kraven för fartyg i inlandssjöfart är de som det hänvisas till i bilaga II till direktiv (EU) 2016/1629.


BILAGA 2

Användarprofiler och åtkomsträttigheter

1.1   

Kommissionens ska bevilja enskilda användare åtkomsträtt i enlighet med de användarprofiler som fastställs i tabell 1.

1.2   

Kommissionen kan också bevilja internationella organisationer och myndigheter i tredjeländer åtkomst till den europeiska databasen med uppgifter om fartygsskrov (EHDB), i enlighet med artikel 19.5 i direktiv (EU) 2016/1629, under förutsättning att kraven i artikel 46 i förordning (EU) 2018/1725 är uppfyllda. Användarprofiler eller åtkomsträttigheter för dessa kan begränsas med hänsyn till vad bedömningen av nivån på skyddet av fysiska personers personuppgifter ger för resultat.

Användarprofiler

Definitioner

Åtkomsträttigheter

Teknisk certifierings-myndighet

Behörig myndighet eller kontrollorgan för utfärdande av unionscertifikat för inlandssjöfart i enlighet med artikel 6 i direktiv (EU) 2016/1629

eller

Kontrollorgan för utfärdande av certifikat enligt artikel 22 i den reviderade konventionen för sjöfarten på Rhen

eller

Myndigheter med liknande behörighet i tredjeländer som anförtrotts uppgifter som rör tillämpningen av direktiv (EU) 2016/1629

eller

Behörig myndighet för utfärdande av det unika europeiska identifieringsnumret för fartyg i enlighet med artikel 18 i direktiv (EU) 2016/1629

Fullständig åtkomst

RIS-myndighet

Behörig myndighet för RIS-tillämpningen och för internationellt informationsutbyte i enlighet med artikel 8 i direktiv 2005/44/EG

eller

En organisation som utsetts eller kontrakterats för att driva RIS-systemet och för att tillhandahålla RIS-tjänster enligt definitionen i direktiv 2005/44/EG

Fullständig åtkomst (begränsad till tillämpningen av direktiv 2005/44/EG)

Statistikbyrå

Nationella eller internationella byråer med ansvar för samla in statistiska uppgifter.

Skrivskyddad åtkomst kommer att fastställas efter resultatet av bedömningen avseende nivån på skyddet för fysiska personers personuppgifter

Internationella organisationer

Behöriga användare i internationella organisationer

Skrivskyddad åtkomst kommer att fastställas efter resultatet av bedömningen avseende nivån på skyddet för fysiska personers personuppgifter

Övriga organ

Alla organ som säkerställer förvaltning av vattenvägstrafik och infrastruktur samt upprätthåller eller tillser navigationssäkerheten, t.ex.:

Behörig myndighet för trafikstyrning.

Sluss-/brovakt.

Leverantörer av räddningstjänster.

Brottsbekämpande myndigheter.

Organ för utredning av olyckor.

Skrivskyddad åtkomst

Kommissions-anställda

Behöriga användare

a)

med ansvar för att förvalta EHDB eller

b)

med ansvar för frågor om inlandssjöfart.

Leverantör av den tekniska lösningen för alla funktioner.

Skrivskyddad åtkomst


BILAGA 3

Fullständig åtkomst till och behandling av uppgifterna i EHDB

1.   

Validering av fullständig åtkomst till och behandling av uppgifterna i EHDB ska utföras enligt följande:

a)

Lämna in en begäran genom EHDB om att öppna ett konto som möjliggör fullständig åtkomst till och behandling av uppgifterna.

b)

Valideringen ska utföras av en relevant central kontaktpunkt för EHDB.

c)

Kontot aktiveras.

2.   

Kommissionen kan avaktivera kontot om användaren inte uppfyller kraven i denna förordning.


BILAGA 4

Skrivskyddad åtkomst till EHDB

1.

Valideringen av skrivskyddad åtkomst till EHDB ska utföras enligt följande:

a)

Lämna in en begäran genom EHDB för att öppna ett konto som möjliggör skrivskyddad åtkomst till databasen.

b)

Valideringen ska utföras av en relevant central kontaktpunkt för EHDB.

c)

Kontot aktiveras.

2.

Kommissionen kan avaktivera kontot om användaren inte uppfyller kraven i denna förordning.

3.

De behöriga myndigheterna är ansvarig för den regelbundna övervakningen och kontrollen av den åtkomst som de beviljar till de myndigheter som avses i artikel 4.1.


BILAGA 5

Funktioner

Följande funktioner ska tillhandahållas via EHDB:

1.

En verifiering av fartygens unika europeiska identifieringsnummer i EHDB:

EHDB ska göra det möjligt för de behöriga myndigheterna att kontrollera om en farkost redan är registrerad i systemet, antingen på grundval av ett unikt europeiskt identifieringsnummer eller av uppgifter för identifikation av en farkost.

2.

Sökning på uppgifter om farkostscertifikat:

EHDB ska ge åtkomst till uppgifter om farkostscertifikat (utfärdade i enlighet med direktiv (EU) 2016/1629) och uppgifter för identifikation av en farkost som gjorts tillgängliga av de nationella registren.

3.

Sökning på uppgifter om ansökningar om certifikat vilka har avslagits eller håller på att behandlas:

EHDB ska ge tillgång till uppgifter om status (avslagen eller under behandling) på ansökningar om certifikat i enlighet med direktiv (EU) 2016/1629.

4.

Åtkomst till en digital kopia av en farkosts certifikat:

EHDB ska ge åtkomst till en digital kopia av alla certifikat som utfärdats i enlighet med direktiv (EU) 2016/1629.

5.

Generera statistik:

EHDB ska innehålla funktioner som gör det möjligt för behöriga användare att göra sökningar för statistiska ändamål.

6.

Hantering av användaråtkomst:

Användare ska få åtkomst till EHDB genom kommissionens autentiseringstjänst (EU Login).


Top