EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020R0426

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2020/426 av den 19 mars 2020 om ändring av genomförandeförordning (EU) 2020/402 om att kräva uppvisande av exporttillstånd för export av vissa produkter

C/2020/1864

OJ L 84I , 20.3.2020, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/426/oj

20.3.2020   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

LI 84/1


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2020/426

av den 19 mars 2020

om ändring av genomförandeförordning (EU) 2020/402 om att kräva uppvisande av exporttillstånd för export av vissa produkter

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/479 av den 11 mars 2015 (1), särskilt artikel 5, och

av följande skäl:

(1)

Genom kommissionens genomförandeförordning (EU) 2020/402 om att kräva uppvisande av exporttillstånd för export av vissa produkter (2) införde Europeiska kommissionen krav på uppvisande av exporttillstånd vid export av viss personlig skyddsutrustning, mot bakgrund av den ökande efterfrågan på sådana produkter i Europeiska unionen och den därav följande bristen i vissa medlemsstater. Systemet med förhandstillstånd gäller export till alla tredjeländer.

(2)

Den inre marknaden för medicinsk och personlig skyddsutrustning är nära integrerad med marknader utanför unionens gränser, vilket även gäller produktionsvärdekedjor och distributionsnät. Detta gäller särskilt de fyra medlemsstaterna i Europeiska frihandelssammanslutningen. Följaktligen skulle det vara kontraproduktivt att låta export av viss personlig skyddsutrustning till dessa länder omfattas av kravet på exporttillstånd, med tanke på hur nära integrerade produktionsvärdekedjorna och distributionsnäten är och då den aktuella utrustningen är nödvändig för att förhindra ytterligare spridning av sjukdomen och skydda hälsan hos den vårdpersonal som behandlar smittade patienter. De länderna bör därför undantas från tillämpningsområdet för genomförandeförordning (EU) 2020/402.

(3)

Det är också lämpligt att från tillämpningsområdet för genomförandeförordning (EU) 2020/402 undanta de utomeuropeiska länder och territorier som förtecknas i bilaga II till fördraget samt Färöarna, Andorra, San Marino och Vatikanstaten, eftersom dessa är särskilt beroende av de centrala leverantörskedjorna i de medlemsstater till vilka de är knutna eller av leverantörskedjor i angränsande medlemsstater.

(4)

Myndigheterna i de länder och territorier som undantas bör ge tillräckliga garantier för att de kommer att kontrollera sin egen export av de berörda produkterna, för att se till att syftet med genomförandeförordning (EU) 2020/402 inte äventyras. Kommissionen bör noga övervaka denna aspekt.

(5)

Export av vissa kvantiteter av vissa produkter får tillåtas under särskilda omständigheter, till exempel för att trygga försörjningen av humanitära organisationer i tredjeländer.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Genomförandeförordning (EU) 2020/402 ska ändras på följande sätt:

1.

I artikel 1 ska följande punkt läggas till:

”3.   Export till Norge, Island, Liechtenstein, Schweiz och till de utomeuropeiska länder och territorier som förtecknas i bilaga II till fördraget, samt till Färöarna, Andorra, San Marino och Vatikanstaten, ska inte omfattas av de åtgärder som anges i punkterna 1 och 2.”

2.

I artikel 2.3 ska tredje strecksatsen ersättas med följande:

”–

som ett svar på begäranden om bistånd som riktas till och hanteras av UPCM (unionens civilskyddsmekanism) från tredjeländer eller internationella organisationer, samt för att tillhandahålla material för humanitära nöd- och katastrofinsatser.”

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 19 mars 2020.

På kommissionens vägnar

Ursula VON DER LEYEN

Ordförande


(1)  EUT L 83, 27.3.2015, s. 34.

(2)  Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2020/402 av den 14 mars 2020 om att kräva uppvisande av exporttillstånd för export av vissa produkter (EUT L 77I , 15.3.2020, s. 1).


Top