EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020R0349

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2020/349 av den 2 mars 2020 om ändring av genomförandeförordning (EU) 2019/1916 vad gäller driftförhållanden i vissa områden i och mellan städer

C/2020/1121

OJ L 63, 3.3.2020, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/349/oj

3.3.2020   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 63/1


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2020/349

av den 2 mars 2020

om ändring av genomförandeförordning (EU) 2019/1916 vad gäller driftförhållanden i vissa områden i och mellan städer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets direktiv 96/53/EG av den 25 juli 1996 om största tillåtna dimensioner i nationell och internationell trafik och högsta tillåtna vikter i internationell trafik för vissa vägfordon som framförs inom gemenskapen, särskilt artikel 8b.4 (1), och

av följande skäl:

(1)

Efter antagandet av kommissionens genomförandeförordning (EU) 2019/1916 (2) har det visat sig att förordningens villkor inte var förenliga med artikel 8b.3 i direktiv 96/53/EG, när det gäller driftförhållanden i vissa områden i och mellan städer.

(2)

Genomförandeförordning (EU) 2019/1916 bör därför ändras i enlighet med detta.

(3)

Denna förordning är av brådskande karaktär och bör träda i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

(4)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från den kommitté som avses i artikel 10i.2 i direktiv 96/53/EG.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Ändring av genomförandeförordning (EU) 2019/1916

Artikel 3.1 ska ersättas med följande:

”1.   Medlemsstaterna får förbjuda trafik med fordon eller fordonskombinationer utrustade med anordningar i utfällt läge med hänsyn till de särskilda förhållanden som råder i områden i och mellan städer där hastighetsgränsen är 50 km/tim eller lägre och där det sannolikt finns oskyddade trafikanter.”

Artikel 2

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater

Utfärdad i Bryssel den 2 mars 2020.

På kommissionens vägnar

Ursula VON DER LEYEN

Ordförande


(1)  EGT L 235, 17.9.1996, s. 59.

(2)  Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2019/1916 av den 15 november 2019 om närmare bestämmelser vad gäller användning av aerodynamiska bakre anordningar enligt rådets direktiv 96/53/EG (EUT L 297, 18.11.2019, s. 3).


Top