EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020R0198

Kommissionens Genomförandeförordning (EU) 2020/198 av den 13 februari 2020 om tillämpningsföreskrifter för Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 251/2014 vad gäller upprättandet av ett register över geografiska beteckningar som skyddas inom sektorn för aromatiserade vinprodukter samt förteckningen över befintliga geografiska beteckningar i registret

C/2020/707

OJ L 42, 14.2.2020, p. 8–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/198/oj

14.2.2020   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 42/8


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2020/198

av den 13 februari 2020

om tillämpningsföreskrifter för Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 251/2014 vad gäller upprättandet av ett register över geografiska beteckningar som skyddas inom sektorn för aromatiserade vinprodukter samt förteckningen över befintliga geografiska beteckningar i registret

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 251/2014 av den 26 februari 2014 om definition, beskrivning, presentation och märkning av, samt skydd av geografiska beteckningar för aromatiserade vinprodukter och om upphävande av rådets förordning (EEG) nr 1601/91 (1), särskilt artiklarna 21, 26.1 och 26.3, och

av följande skäl:

(1)

I bilaga II till rådets förordning (EEG) nr 1601/91 (2) fastställs en förteckning över geografiska beteckningar för aromatiserade vinbaserade drycker som skyddas inom ramen för förordningen. Förordning (EEG) nr 1601/91 har upphävts och ersatts av förordning (EU) nr 251/2014. I kapitel III i förordning (EU) nr 251/2014 fastställs bestämmelser vad gäller skyddet av geografiska beteckningar för sektorn aromatiserade viner. I samma kapitel ges kommissionen även behörighet att bland annat anta genomförandeakter för att upprätta och administrera ett allmänt tillgängligt elektroniskt register över geografiska beteckningar för aromatiserade vinprodukter som skyddas enligt denna förordning. Registret ska administreras via en av kommissionens webbsidor.

(2)

Enligt artikel 26.1 i förordning (EU) nr 251/2014 ska befintliga geografiska beteckningar för aromatiserade vinprodukter som förtecknas i bilaga II till förordning (EEG) nr 1601/91 och alla geografiska beteckningar som lämnats in till en medlemsstat och godkänts av medlemsstaten före den 27 mars 2014 automatiskt skyddas som geografiska beteckningar enligt den här förordningen. I enlighet med artikel 26.3 i den förordningen ska däremot befintliga geografiska beteckningar där medlemsstaten inte har lämnat in den tekniska dokumentationen och det nationella beslutet om godkännande till kommissionen senaste den 28 mars 2017 strykas ur registret.

(3)

Fram till den 28 mars 2017 hade kommissionen mottagit den tekniska dokumentationen och det nationella beslutet om godkännande för följande befintliga geografiska beteckningar för aromatiserade vinprodukter som förtecknas i bilaga II till förordning (EEG) nr 1601/91: ”Nürnberger Glühwein” (den 17 mars 2017),”Samoborski bermet” (den 23 mars 2017),”Thüringer Glühwein” (den 17 mars 2017) och ”Vermut di Torino” eller ”Vermouth di Torino” (den 24 mars 2017).

(4)

Den geografiska beteckningen ”Vino Naranja del Condado de Huelva” godkändes av Spanien den 6 juli 2011. Kommissionen mottog den tillhörande tekniska dokumentationen och det nationella beslutet om godkännande den 14 mars 2017.

(5)

Kommissionen bedömde de befintliga geografiska beteckningarna ”Nürnberger Glühwein”, ”Samoborski bermet”, ”Thüringer Glühwein”, ”Vermut di Torino” eller ”Vermouth di Torino” och ”Vino Naranja del Condado de Huelva”, och konstaterade att de överensstämmer med definitionen av geografisk beteckning i enlighet med artikel 2.3 i förordning (EU) nr 251/2014.

(6)

De befintliga geografiska beteckningarna ”Nürnberger Glühwein”, ”Samoborski bermet”, ”Thüringer Glühwein”, ”Vermut di Torino” eller ”Vermouth di Torino” och ”Vino Naranja del Condado de Huelva” bör därför införas i registret som geografiska beteckningar för aromatiserade vinprodukter som skyddas enligt förordning (EU) nr 251/2014.

(7)

Kommissionen har inte mottagit den tekniska dokumentationen och det nationella beslutet om godkännande av den befintliga geografiska beteckningen ”Vermouth de Chambéry”. Den befintliga geografiska beteckningen ”Vermouth de Chambéry” förlorade därför sitt skydd den 29 mars 2017. Eftersom registret ännu inte har upprättats bör kommissionen avstå från att ta upp beteckningen ”Vermouth de Chambéry” i registret.

(8)

För tydlighetens skull och på begäran från de sökande bör namnet på den befintliga italienska geografiska beteckning som anges i bilaga II till förordning (EEG) 1601/91 som antingen ”Vermouth di Torino” eller ”Vermut di Torino” (beroende på förordningens språkversion) tas upp i registret som ”Vermut di Torino/Vermouth di Torino”.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Register

1.   Det elektroniska register över geografiska beteckningar för aromatiserade vinprodukter (nedan kallat registret) som refereras till i artikel 21 i förordning (EU) nr 251/2014 upprättas härmed som ett digitalt system som kommissionen ska göra tillgängligt för allmänheten.

2.   Namnet (eller namnen) på de aromatiserade vinprodukter som skyddas som geografiska beteckningar enligt förordning (EU) nr 251/2014 ska tas upp i registret.

Artikel 2

Befintliga geografiska beteckningar

Följande befintliga geografiska beteckningar är förtecknade i registret som geografiska beteckningar som skyddas enligt förordning (EU) nr 251/2014:

a)

”Nürnberger Glühwein”.

b)

”Samoborski bermet”.

c)

”Thüringer Glühwein”.

d)

”Vermut di Torino/Vermouth di Torino”.

e)

”Vino Naranja del Condado de Huelva”.

Artikel 3

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den tredje dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 13 februari 2020.

På kommissionens vägnar

Ursula VON DER LEYEN

Ordförande


(1)  EUT L 84, 20.3.2014, s. 14.

(2)  Rådets förordning (EEG) nr 1601/91 av den 10 juni 1991 om allmänna bestämmelser för definition, beskrivning och presentation av aromatiserade viner, aromatiserade vinbaserade drycker och aromatiserade drinkar baserade på vinprodukter (EGT L 149, 14.6.1991, s. 1).


Top