EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020O1692

Europeiska centralbankens riktlinje (EU) 2020/1692 av den 25 september 2020 om ändring av riktlinje (EU) 2016/65 om de värderingsavdrag som tillämpas vid genomförandet av Eurosystemets penningpolitiska ramverk (ECB/2020/46)

OJ L 379, 13.11.2020, p. 94–95 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/guideline/2020/1692/oj

13.11.2020   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 379/94


EUROPEISKA CENTRALBANKENS RIKTLINJE (EU) 2020/1692

av den 25 september 2020

om ändring av riktlinje (EU) 2016/65 om de värderingsavdrag som tillämpas vid genomförandet av Eurosystemets penningpolitiska ramverk

(ECB/2020/46)

ECB-RÅDET HAR ANTAGIT DENNA RIKTLINJE

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 127.2 första strecksatsen,

med beaktande av stadgan för Europeiska centralbankssystemet och Europeiska centralbanken, särskilt artikel 3.1 första strecksatsen, artiklarna 9.2, 12.1, 14.3, 18.2 och artikel 20 första stycket, och

av följande skäl:

(1)

Anpassningar behöver göras i Eurosystemets ramverk för riskkontroll och värdering för att återspegla att säkerställda obligationer som ej är reglerade genom lagstiftning (dvs. säkerställda obligationer reglerade genom avtal) inte längre bör godtas som säkerheter i Eurosystemet.

(2)

Europeiska centralbankens riktlinje (EU) 2016/65 (ECB/2015/35) (1) bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Ändringar

Riktlinje (EU) 2016/65 (ECB/2015/35) ska ändras på följande sätt:

(1)

Artikel 2 ska ändras på följande sätt:

a)

I led b ska formuleringen ”samt även säkerställda obligationer av jumbo-typ från företag för kollektiva investeringar i överlåtbara värdepapper (fondföretag)” ersättas av ”samt även säkerställda obligationer av jumbo-typ”.

b)

Led c ska ersättas med följande:

”c)

Andra säkerställda obligationer reglerade genom lagstiftning än säkerställda obligationer av jumbo-typ, multi-cédulas och skuldinstrument som emitteras av i) icke-finansiella företag, ii) bolag i sektorn offentlig förvaltning, samt iii) organ som är icke-kreditinstitut som inte uppfyller de kvantitativa kriterierna som framgår av bilaga XIIa till riktlinje ECB (EU) 2015/510 (ECB/2014/60) ingår i värderingsavdragskategori III.”

(2)

I bilagan ska tabell 1 ersättas med följande:

”Tabell 1

Värderingsavdragskategorier för godtagbara omsättbara tillgångar baserat på typ av emittent och/eller typ av tillgång

Kategori I

Kategori II

Kategori III

Kategori IV

Kategori V

Skuldinstrument som emitteras av staten

ECB-skuldcertifikat

Skuldcertifikat som emitteras av nationella centralbanker innan euron infördes i den medlemsstaten

Skuldinstrument som emitteras av kommuner och delstater

Skuldinstrument som emitteras av enheter (kreditinstitut eller icke-kreditinstitut) som Eurosystemet har klassificerat som organ och som uppfyller de kvantitativa kriterier som framgår av bilaga XIIa till riktlinje ECB (EU) 2015/510 (ECB/2014/60)

Skuldinstrument som emitteras av multilaterala utvecklingsbanker och internationella organisationer

Säkerställda obligationer av jumbo-typ

Andra säkerställda obligationer reglerade genom lagstiftning än säkerställda obligationer av jumbo-typ

Multi-cédulas

Skuldinstrument som emitteras av icke-finansiella företag, bolag i sektorn offentlig förvaltning, samt organ som är icke-kreditinstitut som inte uppfyller de kvantitativa kriterier som framgår av bilaga XIIa till riktlinje ECB (EU) 2015/510 (ECB/2014/60)

Skuldinstrument utan säkerhet som emitterats av kreditinstitut och organ som är kreditinstitut som inte uppfyller de kvantitativa kriterier som framgår av bilaga XIIa till riktlinje ECB (EU) 2015/510 (ECB/2014/60)

Skuldinstrument utan säkerhet som emitterats av andra finansiella bolag än kreditinstitut

Värdepapper med bakomliggande tillgångar”

Artikel 2

Verkan och genomförande

1.   Denna riktlinje får verkan samma dag som den delges de nationella centralbankerna i de medlemsstater som har euron som valuta.

2.   De nationella centralbankerna i de medlemsstater som har euron som valuta ska vidta de åtgärder som är nödvändiga för att följa denna riktlinje och tillämpa dem från och med den 1 januari 2021.De ska senast den 6 november 2020 informera Europeiska centralbanken om de texter och medel som avser dessa åtgärder.

Artikel 3

Adressater

Denna riktlinje riktar sig till de nationella centralbankerna i de medlemsstater som har euron som valuta.

Utfärdad i Frankfurt am Main den 25 september 2020.

På ECB-rådets vägnar

Christine LAGARDE

ECB:s ordförande


(1)  Europeiska centralbankens riktlinje (EU) 2016/65 av den 18 november 2015 om de värderingsavdrag som tillämpas vid genomförandet av Eurosystemets penningpolitiska ramverk (ECB/2015/35) (EUT L 14, 21.1.2016, s. 30).


Top