EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020O0634

Europeiska centralbankens riktlinje (EU) 2020/634 av den 7 maj 2020 om ändring av riktlinje ECB/2014/31 om ytterligare tillfälliga åtgärder som berör Eurosystemets refinansieringstransaktioner och de säkerheter som godtas (ECB/2020/29)

OJ L 148, 11.5.2020, p. 10–15 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/guideline/2020/634/oj

11.5.2020   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 148/10


EUROPEISKA CENTRALBANKENS RIKTLINJE (EU) 2020/634

av den 7 maj 2020

om ändring av riktlinje ECB/2014/31 om ytterligare tillfälliga åtgärder som berör Eurosystemets refinansieringstransaktioner och de säkerheter som godtas (ECB/2020/29)

ECB-RÅDET HAR ANTAGIT DENNA RIKTLINJE

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 127.2 första strecksatsen,

med beaktande av stadgan för Europeiska centralbankssystemet och Europeiska centralbanken, särskilt artikel 12.1 första stycket jämförd med artikel 3.1 första strecksatsen och artikel 18, och

av följande skäl:

(1)

I enlighet med artikel 18.1 i stadgan för Europeiska centralbankssystemet och Europeiska centralbanken (nedan kallad ECBS-stadgan) får Europeiska centralbanken (ECB) och de nationella centralbankerna i de medlemsstater som har euron som valuta (nedan kallade nationella centralbanker), för att uppnå målen för Europeiska centralbankssystemet, utföra lånetransaktioner med kreditinstitut och andra marknadsaktörer, varvid lån lämnas mot tillfredsställande säkerheter. De allmänna villkor enligt vilka ECB och de nationella centralbankerna ingår sådana låne-transaktioner, inklusive de kriterier som avgör godtagbarheten av säkerheter vid Eurosystemets lånetransaktioner, framgår av Europeiska centralbankens riktlinje (EU) 2015/510 (ECB/2014/60) (1)

(2)

Förutom de sänkta kraven avseende säkerheter som ECB-rådet antog redan den 7 april 2020, antog ECB-rådet flera ytterligare beslut den 22 april 2020 till följd av COVID-19 pandemin. Dessa nya åtgärder har som mål att minska de negativa konsekvenserna för tillgängligheten av säkerheter i Eurosystemet som kan bli följden om kreditbetygen skulle komma att sänkas som en konsekvens av COVID-19 pandemin. Tillsammans med de åtgärder som antogs den 7 april 2020 tar dessa nya åtgärder särskilt sikte på att säkerställa att Eurosystemets motparter även fortsättningsvis kan upprätthålla och mobilisera tillräckligt med säkerheter för att kunna delta i Eurosystemets likvidiserande transaktioner, och Eurosystemet på så sätt kan stödja kreditgivningen till euroområdets ekonomi. Därför bör deltagandet i dessa transaktioner med dessa säkerheter baseras på tillfälligt ändrade kriterier för godtagbarhet som säkerhet och riskkontrollåtgärder.

(3)

Dessa nya åtgärder är proportionerliga för att möta de risker mot prisstabiliteten, den penningpolitiska transmissionsmekanismen och de ekonomiska utsikterna i euroområdet som utgår från COVID-19.

(4)

Mot bakgrund av detta anser ECB-rådet att Eurosystemet tillfälligt kan fortsätta att som säkerhet godta omsättbara tillgångar och emittenterna bakom dessa tillgångar som uppfyllde de lägsta kreditkvalitetskraven den 7 april 2020 utan hinder av en försämrad kreditrating från de kreditvärderingsinstitut som godtas av Eurosystemet, så länge kreditbetyget inte faller under en viss kvalitetsnivå. Samtidigt anser ECB-rådet att detta inte ska påverka godtagbarhetskriterierna för direkta köp inom ramen för ECB:s program för köp av tillgångar.

(5)

För att säkerställa en fungerande penningpolitisk transmissionsmekanism, och mot bakgrund av det behov som Eurosystemets motparter som deltar, eller kommer att delta i Eurosystemets likvidiserande transaktioner har för att upprätthålla tillräckliga säkerheter för dessa transaktioner, anser ECB-rådet att de ytterligare åtgärder som framgår av denna riktlinje bör upprätthållas till den första förtida återbetalningsdagen under det tredje programmet med riktade långfristiga refinansieringstransaktioner (TLTRO III).

(6)

För att snabbt reagera på den aktuella epidemin bör denna riktlinje delges de nationella centralbankerna så snart den har antagits.

(7)

Riktlinje ECB/2014/31 (2) bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Ändringar i riktlinje ECB/2014/31

Riktlinje ECB/2014/31 ska ändras på följande sätt:

1.

Följande artikel 8b ska införas:

”Artikel 8b

Acceptans av vissa omsättningsbara tillgångar och emittenter som var godtagbar den 7 april 2020

1.   De termer som används i denna artikel har samma betydelse som framgår av riktlinje (EU) 2015/510 (ECB/2014/60).

2.   Utan hinder av vad som sägs i artiklarna 59.3, 71 och 82.1 a i riktlinje (EU) 2015/510 (ECB/2014/60), ska omsättbara tillgångar – andra än värdepapper med bakomliggande tillgångar (ABS) – som emitterats senast den 7 april 2020 och som den 7 april 2020 hade ett offentligt kreditbetyg från minst ett godkänt ECAI-system, som uppfyllde Eurosystemets minimikrav på kreditkvalitet, godtas som säkerhet för Eurosystemets kreditoperationer förutsatt att de, vid varje tidpunkt efter den 7 april 2020:

a)

har ett offentligt kreditbetyg från minst ett godkänt ECAI-system som minst motsvarar kreditkvalitetssteg 5 i Eurosystemets harmoniserade riskklasskala, och

b)

fortsätter att uppfylla alla övriga godtagbarhetskriterier som gäller för omsättbara tillgångar enligt riktlinje (EU) 2015/510 (ECB/2014/60).

För tydlighetens skull anges att det offentliga kreditbetyget den 7 april 2020 som avses i denna punkt ska fastställas av Eurosystemet utifrån de regler som framgår av artiklarna 82.1 a, 82.2, 83, 84 a, 84 b, 85 och 86 i riktlinje (EU) 2015/510 (ECB/2014/60).

3.   Om en omsättningsbar tillgångs uppfyllande av Eurosystemets minimikrav på kreditkvalitet den 7 april 2020 fastställs utifrån en ECAI-bedömning av emittenten eller borgensmannen från ett godkänt ECAI-system, ska den omsättningsbara tillgången godtas som säkerhet för Eurosystemets kreditoperationer förutsatt att, vid varje tidpunkt efter den 7 april 2020:

a)

ECAI-bedömningen av emittent eller borgensman, i förekommande fall, för den omsättningsbara tillgången minst motsvarar kreditkvalitetssteg 5 i Eurosystemets harmoniserade riskklasskala, och

b)

den omsättningsbara tillgången fortsätter att uppfylla alla övriga godtagbarhetskriterier som gäller enligt riktlinje (EU) 2015/510 (ECB/2014/60).

4.   Omsättningsbara tillgångar – andra än värdepapper med bakomliggande tillgångar (ABS) – som emitterats efter den 7 april 2020 och vars emittent eller i förekommande fall borgensman, hade ett offentligt kreditbetyg den 7 april 2020 från minst ett godkänt ECAI-system, som uppfyllde Eurosystemets minimikrav på kreditkvalitet, ska ävne fortsättningsvis godtas som säkerhet för Eurosystemets kreditoperationer efter den 7 april 2020 förutsatt att:

a)

dessa omsättningsbara tillgångar har ett offentligt kreditbetyg från minst ett godkänt ECAI-system som minst motsvarar kreditkvalitetssteg 5 i Eurosystemets harmoniserade riskklasskala, och

b)

dessa omsättningsbara tillgångar uppfyller alla övriga godtagbarhetskriterier som gäller för omsättningsbara tillgångar enligt riktlinje (EU) 2015/510 (ECB/2014/60).

För tydlighetens skull anges att det offentliga kreditbetyget som avses i punkt a ska fastställas av Eurosystemet utifrån de regler som framgår av artiklarna 82.1 a, 82.2, 83, 84 a, 84 b, 85 och 86 i riktlinje (EU) 2015/510 (ECB/2014/60).

5.   Säkerställda obligationer som emitterats efter den 7 april 2020 inom ramen för ett program med säkerställda obligationer som den 7 april 2020 hade ett kreditbetyg från minst ett godkänt ECAI-system, som uppfyllde Eurosystemets minimikrav på kreditkvalitet, ska godtas som säkerhet för Eurosystemets kreditoperationer förutsatt att:

a)

programmet med säkerställda obligationer vid varje tidpunkt efter den 7 april 2020 har ett offentligt kreditbetyg från minst ett godkänt ECAI-system som minst motsvarar kreditkvalitetssteg 5 i Eurosystemets harmoniserade riskklasskala, och

b)

dessa säkerställda obligationer uppfyller alla övriga godtagbarhetskriterier som gäller för dem enligt riktlinje (EU) 2015/510 (ECB/2014/60).

6.   De omsättningsbara tillgångar som avses i artikel 87.2 i riktlinje (EU) 2015/510 (ECB/2014/60) som inte hade något offentligt kreditbetyg från ett godkänt ECAI-system den 7 april 2020, men som den 7 april 2020 hade en implicerad kreditbedömning som härletts av Eurosystemet i enlighet med artikel 87.1 och 87.2 i riktlinje (EU) 2015/510 (ECB/2014/60) som uppfyllde Eurosystemets kreditkvalitetskrav, ska godtas som säkerhet för Eurosystemets kreditoperationer oavsett emissionsdatum förutsatt att, vid varje tidpunkt efter den 7 april 2020:

a)

emittenten eller borgensman, i förekommande fall, för dessa omsättningsbara tillgångar åtminstone har en kreditvärdighet som motsvarar kreditkvalitetssteg 5 i Eurosystemets harmoniserade riskklasskala, och

b)

dessa omsättningsbara tillgångar uppfyller alla övriga godtagbarhetskriterier som gäller för dem enligt riktlinje (EU) 2015/510 (ECB/2014/60).

7.   Utan hinder av vad som sägs i artiklarna 59.3, 71 och 82.1 b i riktlinje (EU) 2015/510 (ECB/2014/60), ska värdepapper med bakomliggande tillgångar (ABS) som emitterats före den 7 april 2020 och som den 7 april 2020 hade minst två offentliga kreditbetyg från olika godkända ECAI-system som uppfyller Eurosystemets minimikrav på kreditkvalitet enligt riktlinje (EU) 2015/510 (ECB/2014/60), ska godtas som säkerhet för Eurosystemets kreditoperationer förutsatt att de, vid varje tidpunkt efter den 7 april 2020:

a)

har minst två offentliga kreditbetyg från olika godkända ECAI-system, som minst uppfyller kreditkvalitetssteg 4 i Eurosystemets harmoniserade riskklasskala, och

b)

fortsätter att uppfylla alla övriga godtagbarhetskriterier som gäller för värdepapper med bakomliggande tillgångar enligt riktlinje (EU) 2015/510 (ECB/2014/60).

För tydlighetens skull anges att de krav som anges i artikel 3.1 a–d och 3.4 i denna riktlinje inte ska gälla för de värdepapper med bakomliggande tillgångar som avses i denna punkt.

8.   Värdepapper med bakomliggande tillgångar som den 7 april 2020 godtogs av Eurosystemet som säkerhet enligt artikel 3.1 i denna riktlinje ska även framledes godtas om de, vid varje tidpunkt efter den 7 april 2020:

a)

har minst två offentliga kreditbetyg från två olika godkända ECAI-system som minst motsvarar kreditkvalitetssteg 4 i Eurosystemets harmoniserade riskklasskala, och

b)

fortsätter att uppfylla krav som gäller för dem enligt artikel 3.1 (utom kreditbetyget), 3.2a och artikel 3.4 i denna riktlinje.

För tydlighetens skull anges att artikel 3.2 och 3.5 i denna riktlinje inte ska gälla för de värdepapper med bakomliggande tillgångar som avses i denna punkt.

9.   Så länge de godtas som säkerhet av Eurosystemet i enlighet med denna artikel ska de omsättningsbara tillgångar, inklusive säkerställda obligationer, som framgår av punkterna 2–6 vara föremål för de värderingsavdrag som framgår av bilaga IIb till denna riktlinje. De värdepapper med bakomliggande tillgångar som avses i punkterna 7 och 8 ska vara föremål för de värderingsavdrag som framgår av bilaga IIa till denna riktlinje. Värderingsavdragen ska beräknas utifrån det aktuella kreditbetyget som gäller valfri dag efter den 7 april 2020 i enlighet med reglerna om rangordning av ECAI-kreditbedömningar som framgår av artiklarna 83–88 i riktlinje (EU) 2015/510 (ECB/2014/60).

10.   Utöver de värderingsavdrag som fastställs i punkt 9 ska följande ytterligare värderingsavdrag tillämpas:

a)

värdepapper med bakomliggande tillgångar, säkerställda obligationer och skuldinstrument utan säkerhet som emitterats av kreditinstitut som teoretiskt sett värderas enligt reglerna i artikel 134 i riktlinje (EU) 2015/510 (ECB/2014/60) är föremål för ett ytterligare värderingsavdrag i form av en värderingsnedsättning på 4 procent.

b)

säkerställda obligationer som nyttjas för egen användning är föremål för ett ytterligare värderingsavdrag motsvarande i) 6,4 procent av värdet på de skuldinstrument som klassats i kreditkvalitetsstegen 1 och 2, samt ii) 9,6 procent av värdet på de skuldinstrument som klassats i kreditkvalitetsstegen 3, 4 och 5.

c)

Vid tillämpning av punkt b betyder "säkerställda obligationer som nyttjas för egen användning" att en motpart lämnar in eller använder säkerställda obligationer som har emitterats eller garanteras av motparten själv eller av en annan enhet till vilken motparten har nära förbindelser enligt artikel 138 i riktlinje (EU) 2015/510 (ECB/2014/60).

d)

Om det ytterligarevärderingsavdrag som avses i punkt b inte kan tillämpas i ett system för förvaltning av säkerheter hos en nationell centralbank, trepartsagent, eller TARGET2-Securities för automatisk kollateralisering, ska det ytterligare värderingsavdraget som tillämpas i ett sådant system eller en sådan plattform gälla för hela emissionsvärdet för de säkerställda obligationer som kan nyttjas för egen räkning.

11.   För tydlighetens skull anges att bestämmelserna i denna artikel är oberoende av, och inte ska beaktas vid, bedömningen av godtagbarheten för direkta köp inom ramen för programmet för köp av den offentliga sektorns tillgångar på andrahandsmarknaderna (PSPP) (*1), det tredje programmet för köp av säkerställda obligationer (CBPP3) (*2), programmet för köp av värdepapper med bakomliggande tillgångar (ABSPP) (*3), programmet för köp av värdepapper från företagssektorn (CSPP) (*4) samt stödprogramet föranlett av pandemin (PEPP) (*5).

(*1)  Europeiska centralbankens beslut (EU) 2020/188 av den 3 februari 2020 om ett program för köp av den offentliga sektorns tillgångar på andrahandsmarknaderna (ECB/2020/9) (EUT L 39, 12.2.2020, s. 12)."

(*2)  Europeiska centralbankens beslut (EU) 2020/187 av den 3 februari 2020 om genomförandet av det tredje programmet för köp av säkerställda obligationer (ECB/2020/8) (EUT L 39, 12.2.2020, s. 6)."

(*3)  Europeiska centralbankens beslut ECB/2015/5 av den 19 november 2014 om genomförandet av programmet för köp av värdepapper med bakomliggande tillgångar (ECB/2014/45) (EUT L 1, 6.1.2015, s. 4)."

(*4)  Europeiska centralbankens beslut (EU) 2016/948 av den 1 juni 2016 om genomförandet av programmet för köp av värdepapper från företagssektorn (ECB/2016/16) (EUT L 157, 15.6.2016, s. 28)."

(*5)  Europeiska centralbankens beslut (EU) 2020/440 av den 24 mars 2020 om ett tillfälligt stödprogram föranlett av pandemin (ECB/2020/17) (EUT L 91, 25.3.2020, p. 1).”"

2.

Bilaga IIa ska ersättas med följande:

”BILAGA IIa

Värderingsavdrag (i procent) för värdepapper med bakomliggande tillgångar som är godtagbara enligt artiklarna 3.2 och 8b i denna riktlinje

Kreditkvalitet

Vägd genomsnittlig livslängd (*6)

Värderingsavdrag

Steg 3

[0,1)

4,8

[1,3)

7,2

[3,5)

10,4

[5,7)

12,0

[7,10)

14,4

[10, ∞)

24,0

Steg 4

[0,1)

11,2

[1,3)

15,2

[3,5)

18

[5,7)

24,8

[7,10)

30,4

[10, ∞)

43,2

3.

Bilaga IIb ska ersättas med följande:

”BILAGA IIb

Värderingsavdrag (i procent) för andra omsättningsbara tillgångar än värdepapper med bakomliggande tillgångar som säkerhet (ABS) som avses i artiklarna 8a och 8b

 

Kategori I

Kategori II

Kategori III

Kategori IV

Kreditkvalitet

Återstående löptid (år) (*7)

Fast och rörlig kupong

Nollkupong

Fast och rörlig kupong

Nollkupong

Fast och rörlig kupong

Nollkupong

Fast och rörlig kupong

Nollkupong

Steg 4

[0-1)

6,4

6,4

8

8

12,8

12,8

20

20

[1-3)

9,6

10,4

12

15,2

16

18,4

28

30

[3-5)

11,2

12

16

20

19,2

23,6

33,6

37,2

[5-7)

12,4

13,6

20

24,8

22,4

28,4

36,8

40,4

[7-10)

13,2

14,4

21,6

28,4

24,8

32

40

44,8

[10, ∞)

14,4

16,8

23,2

31,6

26,4

34,8

41,6

46,8

Steg 5

[0-1)

8

8

12

12

22,4

22,4

24

24

[1-3)

11,2

12

16

19,2

25,6

28

32

34

[3-5)

13,2

14

22,4

26,4

28,8

33,2

38,4

42

[5-7)

14,4

15,6

27,2

32

31,6

37,6

43,2

46,8

[7-10)

15,2

16,4

28,8

35,6

33,2

40,4

46,4

51,2

[10, ∞)

16,4

18,8

30,4

38,8

33,6

42

48

53,2

Artikel 2

Referensuppgifter som ska användas

När de nationella centralbankerna granskar huruvida kreditkvalitetskraven som gäller för de tillgångar och emittenter som avses i artikel 8b.2–8b.8 i riktlinje ECB/2014/31 uppfyllts under perioden 7 april 2020 till 18 maj 2020 ska de utgå från referensuppgifterna för dessa tillgångar, emittenter och borgensmän som gällde den 7 april 2020, som tillhandahålls av ECB.

Artikel 3

Verkan och genomförande

1.   Denna riktlinje får verkan samma dag som den delges de nationella centralbankerna och ska förbli i kraft fram till den 29 september 2021.

2.   De nationella centralbankerna ska vidta de åtgärder som är nödvändiga för att följa artikel 1 i denna riktlinje och tillämpa dem från och med den 18 maj 2020. De ska senast den 11 maj 2020 informera ECB om de texter och medel som avser dessa åtgärder.

3.   De nationella centralbankerna ska följa artikel 2 i denna riktlinje från och med den dag då denna riktlinje får verkan.

Artikel 4

Adressater

Denna riktlinje riktar sig till alla centralbanker i Eurosystemet.

Utfärdat i Frankfurt am Main den 7 maj 2020.

På ECB-rådets vägnar

Christine LAGARDE

ECB:s ordförande


(1)  Europeiska centralbankens riktlinje (EU) 2015/510 av den 19 december 2014 om genomförandet av Eurosystemets penningpolitiska ramverk (ECB/2014/60) (EUT L 91, 2.4.2015, s. 3).

(2)  Europeiska centralbankens riktlinje ECB/2014/31 av den 9 juli 2014 om ytterligare tillfälliga åtgärder som berör Eurosystemets refinansieringstransaktioner och de säkerheter som godtas samt om ändring av riktlinje ECB/2007/9 (EUT L 240, 13.8.2014, s. 28).

(*6)  dvs. [0–1) vägd genomsnittlig livslängd (WAL) under 1 år, [1–3) WAL minst 1 år men under 3 år osv.

(*7)  dvs. [0-1) återstående löptid under 1 år, [1-3) återstående löptid minst 1 år men under 3 år osv.


Top