EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020L0361

Kommissionens delegerade direktiv (EU) 2020/361 av den 17 december 2019 om ändring, för anpassning till den vetenskapliga och tekniska utvecklingen, av bilaga III till Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/65/EU vad gäller undantag för sexvärt krom som korrosionsskydd för kylsystem av kolstål i absorptionskylaggregat (Text av betydelse för EES)

C/2019/9099

OJ L 67, 5.3.2020, p. 112–115 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir_del/2020/361/oj

5.3.2020   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 67/112


KOMMISSIONENS DELEGERADE DIREKTIV (EU) 2020/361

av den 17 december 2019

om ändring, för anpassning till den vetenskapliga och tekniska utvecklingen, av bilaga III till Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/65/EU vad gäller undantag för sexvärt krom som korrosionsskydd för kylsystem av kolstål i absorptionskylaggregat

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/65/EU av den 8 juni 2011 om begränsning av användning av vissa farliga ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning (1), särskilt artikel 5.1 a, och

av följande skäl:

(1)

Enligt direktiv 2011/65/EU ska medlemsstaterna säkerställa att elektrisk och elektronisk utrustning som släpps ut på marknaden inte innehåller de farliga ämnen som förtecknas i bilaga II till det direktivet. Den begränsningen gäller inte de tillämpningar som omfattas av undantag enligt bilaga III till direktiv 2011/65/EU.

(2)

De kategorier av elektrisk och elektronisk utrustning som omfattas av direktiv 2011/65/EU är upptagna i bilaga I till det direktivet.

(3)

Sexvärt krom är ett ämne som omfattas av begränsningar enligt bilaga II till direktiv 2011/65/EU.

(4)

Ett undantag från begränsningen för användning av sexvärt krom som korrosionsskydd för kylsystem av kolstål i absorptionskylaggregat på högst 0,75 viktprocent i kyllösningen (nedan kallat undantaget) ingår i bilaga III till direktiv 2011/65/EU. För kategorierna 1–7 och 10 skulle undantaget i enlighet med artikel 5.2 andra stycket i det direktivet löpa ut den 21 juli 2016.

(5)

Kommissionen mottog den 20 januari 2015 en ansökan om förnyelse av undantaget (nedan kallad begäran om förnyelse), dvs. inom den tidsfrist som anges i artikel 5.5 i direktiv 2011/65/EU. I enlighet med den artikeln förblir undantaget giltigt fram till dess att ett beslut om begäran om förnyelse har antagits.

(6)

Utvärderingen av begäran om förnyelse omfattade samråd med berörda parter i enlighet med artikel 5.7 i direktiv 2011/65/EU. Utvärderingen ledde, med beaktande av kommissionens beslut om tillstånd för utsläppande på marknaden för användningen och/eller för användning av de ämnen som förtecknas i bilaga XIV till förordning (EG) nr 1907/2006 (2), till slutsatsen att det befintliga undantaget avseende kategorierna 1–7 och 10 bör delas upp i två underposter med en lydelse som tydligt återspeglar den vetenskapliga och tekniska utvecklingen när det gäller substitution av sexvärt krom, som varierar beroende på typ av tillämpning.

(7)

Sexvärt krom (Cr(VI)) fungerar som korrosionsskydd för kylsystem av kolstål i absorptionskylaggregat. Det används för att skapa ett skikt på insidan av stålrören för att skydda dem från kyllösningen, som innehåller frätande ammoniak.

(8)

För tillämpningar med ineffekt ≥ 75 W och för system som drivs helt och hållet med icke-elektriska värmare (motsvarande tillämpningar med hög förångartemperatur) vilka omfattas av det befintliga undantaget är det från vetenskaplig och teknisk synpunkt fortfarande inte praktiskt möjligt att substituera eller ta bort sexvärt krom på grund av att det saknas tillförlitliga substitut. Ett undantag för dessa tillämpningar är förenligt med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 (3) och försämrar sålunda inte det miljö- och hälsoskydd som föreskrivs där.

(9)

Det är därför lämpligt att bevilja den begärda förnyelsen av undantaget för tillämpningar som använder höga förångartemperaturer fram till den 21 juli 2021, i enlighet med artikel 4.3 och artikel 5.2 andra stycket i direktiv 2011/65/EU. Mot bakgrund av resultaten av de pågående försöken att finna tillförlitliga substitut har undantagets varaktighet sannolikt inga negativa konsekvenser för innovation.

(10)

För tillämpningar med ineffekt < 75 W (motsvarande låg förångartemperatur) som för närvarande omfattas av undantaget är de villkor för förnyelse som anges i artikel 5.1 i direktiv 2011/65/EU inte längre uppfyllda och begäran om förnyelse bör därför avslås. I enlighet med artikel 5.6 i det direktivet bör undantaget för dessa tillämpningar löpa ut 12 månader efter det datum då detta direktiv träder i kraft.

(11)

För kategorierna 8, 9 och 11 förblir det befintliga undantaget giltigt enligt de perioder som anges i artikel 5.2 andra stycket i direktiv 2011/65/EU. För att skapa rättslig klarhet bör respektive datum för sista giltighetsdag anges i bilaga III till det direktivet.

(12)

Direktiv 2011/65/EU bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilaga III till direktiv 2011/65/EU ska ändras i enlighet med bilagan till det här direktivet.

Artikel 2

1.   Medlemsstaterna ska senast den 31 mars 2021 anta och offentliggöra de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv. De ska genast överlämna texten till dessa bestämmelser till kommissionen.

De ska tillämpa dessa bestämmelser från och med den 1 april 2021.

När en medlemsstat antar dessa bestämmelser ska de innehålla en hänvisning till detta direktiv eller åtföljas av en sådan hänvisning när de offentliggörs. Närmare föreskrifter om hur hänvisningen ska göras ska varje medlemsstat själv utfärda.

2.   Medlemsstaterna ska till kommissionen överlämna texten till de centrala bestämmelser i nationell rätt som de antar inom det område som omfattas av detta direktiv.

Artikel 3

Detta direktiv träder i kraft den tjugonde dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Artikel 4

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 17 december 2019.

På kommissionens vägnar

Ursula VON DER LEYEN

Ordförande


(1)  EUT L 174, 1.7.2011, s. 88.

(2)  Sammanfattning av Europeiska kommissionens beslut om tillstånd för utsläppande på marknaden för användningen och/eller för användning av de ämnen som förtecknas i bilaga XIV till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (Reach) (EUT C 48, 15.2.2017, s. 9).

(3)  Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 av den 18 december 2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (Reach) och inrättande av en europeisk kemikaliemyndighet (EUT L 396, 30.12.2006, s. 1).


BILAGA

I bilaga III till direktiv 2011/65/EU ska post 9 ersättas med följande:

”9

Sexvärt krom som korrosionsskydd för kylsystem av kolstål i absorptionskylaggregat, högst 0,75 viktprocent i kyllösningen

Undantaget är tillämpligt på kategorierna 8, 9 och 11 och löper ut

den 21 juli 2021 för andra produkter tillhörande kategorierna 8 och 9 än medicintekniska produkter för in vitro-diagnostik och industriella övervaknings- och kontrollinstrument,

den 21 juli 2023 för medicintekniska produkter för in vitro-diagnostik tillhörande kategori 8,

den 21 juli 2024 för industriella övervaknings- och kontrollinstrument tillhörande kategori 9, och för kategori 11.

9.a.I

Upp till 0,75 viktprocent sexvärt krom, använt som korrosionsskydd i kyllösningen för kylsystem av kolstål i absorptionskylaggregat (inklusive minibarer) som är avsedda att drivas helt eller delvis med elektrisk värmare, med en genomsnittlig utnyttjad ineffekt på < 75 W vid konstanta driftsförhållanden

Undantaget är tillämpligt på kategorierna 1–7 och 10 och löper ut den 5 mars 2021.

9.a.II

Upp till 0,75 viktprocent sexvärt krom, använt som korrosionsskydd i kyllösningen för kylsystem av kolstål i absorptionskylaggregat

avsedda att drivas helt eller delvis med elektrisk värmare, med en genomsnittlig utnyttjad ineffekt på ≥ 75 W vid konstanta driftsförhållanden,

avsedda att drivas helt och hållet med icke-elektriska värmare.

Undantaget är tillämpligt på kategorierna 1–7 och 10 och löper ut den 21 juli 2021.”


Top