EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020D2252

Rådets beslut (EU) 2020/2252 av den 29 December 2020 om undertecknande, på unionens vägnar, och om provisorisk tillämpning av handels- och samarbetsavtalet mellan Europeiska unionen och Europeiska atomenergigemenskapen, å ena sidan, och Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland, å andra sidan, och av avtalet mellan Europeiska unionen och Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland om säkerhetsförfaranden för utbyte och skydd av säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter

OJ L 444, 31.12.2020, p. 2–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 31/12/2020

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2020/2252/oj

31.12.2020   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 444/2


RÅDETS BESLUT (EU) 2020/2252

av den 29 December 2020

om undertecknande, på unionens vägnar, och om provisorisk tillämpning av handels- och samarbetsavtalet mellan Europeiska unionen och Europeiska atomenergigemenskapen, å ena sidan, och Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland, å andra sidan, och av avtalet mellan Europeiska unionen och Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland om säkerhetsförfaranden för utbyte och skydd av säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 217 jämförd med artikel 218.5 och artikel 218.8 andra stycket,

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag, och

av följande skäl:

(1)

Den 29 mars 2017 anmälde Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland (Förenade kungariket) sin avsikt att utträda ur unionen och Europeiska atomenergigemenskapen till Europeiska rådet i enlighet med artikel 50 i fördraget om Europeiska unionen (EU-fördraget).

(2)

Den 30 januari 2020 antog rådet beslut (EU) 2020/135 om ingående av avtalet om Förenade konungariket Storbritannien och Nordirlands utträde ur Europeiska unionen och Europeiska atomenergigemenskapen (1) (utträdesavtalet). Utträdesavtalet trädde i kraft den 1 februari 2020.

(3)

Den 25 februari 2020 antog rådet beslut (EU, Euratom) 2020/266 (2) om bemyndigande för kommissionen att inleda förhandlingar med Förenade kungariket om ett nytt partnerskapsavtal. Dessa förhandlingar har förts mot bakgrund av förhandlingsdirektiven av den 25 februari 2020.

(4)

Förhandlingarna ledde till ett handels- och samarbetsavtal mellan Europeiska unionen och Europeiska atomenergigemenskapen, å ena sidan, och Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland, å andra sidan (handels- och samarbetsavtalet), ett avtal mellan Europeiska unionen och Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland om säkerhetsförfaranden för utbyte och skydd av säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter (avtalet om uppgiftssäkerhet) och ett avtal mellan Förenade konungariket Storbritannien och Nordirlands regering och Europeiska atomenergigemenskapen om säker och fredlig användning av kärnenergi (kärnenergiavtalet).

(5)

I handels- och samarbetsavtalet fastställs grunden för omfattande förbindelser mellan unionen och Förenade kungariket, med ömsesidiga rättigheter och skyldigheter, gemensamma åtgärder och särskilda förfaranden. Avtalet om uppgiftssäkerhet är ett komplement till handels- och samarbetsavtalet och är nära kopplat till det sistnämnda, särskilt när det gäller datumen för tillämpning och uppsägning. Beslutet om undertecknande av handels- och samarbetsavtalet och avtalet om uppgiftssäkerhet (avtalen) bör därför grundas på den rättsliga grunden för upprättandet av en associering som gör det möjligt för unionen att ingå åtaganden på alla områden som omfattas av fördragen.

(6)

Med tanke på den exceptionella och unika karaktären hos handels- och samarbetsavtalet, som är ett omfattande avtal med ett land som har utträtt ur unionen, beslutar rådet härmed att utnyttja möjligheten att låta unionen utöva sin externa befogenhet med avseende på Förenade kungariket.

(7)

Det är lämpligt att ange arrangemangen för hur unionen ska företrädas i det partnerskapsråd och de kommittéer som inrättas genom handels- och samarbetsavtalet. Kommissionen ska enlighet med artikel 17.1 i EU-fördraget representera unionen och framföra unionens ståndpunkter enligt vad som fastställts av rådet i enlighet med fördragen. Rådet ska fastställa politik och fungera samordnande i enlighet med artikel 16.1 i EU-fördraget genom att fastställa de ståndpunkter som på unionens vägnar intas i det partnerskapsråd och de kommittéer som inrättas genom handels- och samarbetsavtalet. Om det partnerskapsråd eller de kommittéer som inrättas genom handels- och samarbetsavtalet uppmanas att anta akter med rättslig verkan ska de ståndpunkter som på unionens vägnar intas i dessa organ dessutom att fastställas i enlighet med förfarandet i artikel 218.9 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget).

(8)

Varje medlemsstat bör ha möjlighet att låta en företrädare åtfölja kommissionens företrädare som en del av unionens delegation vid sammanträden i partnerskapsrådet och i övriga gemensamma organ inrättade enligt handels- och samarbetsavtalet.

(9)

För att unionen ska kunna vidta snabba och effektiva åtgärder för att skydda sina intressen i enlighet med handels- och samarbetsavtalet, och fram till dess att en särskild lagstiftningsakt som reglerar antagandet av korrigerande åtgärder enligt handels- och samarbetsavtalet antas och träder i kraft i unionen, bör kommissionen ges befogenhet att vidta korrigerande åtgärder, såsom tillfälligt upphävande av skyldigheter enligt handels- och samarbetsavtalet eller eventuella kompletterande avtal, i händelse av överträdelser av vissa bestämmelser i handels- och samarbetsavtalet eller i händelse av att vissa villkor inte uppfylls, särskilt vad gällerhandel med varor, lika villkor, vägtransport, luftfart, fiske och unionsprogram, såsom specificeras i handels- och samarbetsavtalet, samt att vidta korrigerande åtgärder och motåtgärder. Kommissionen bör i god tid fullt ut informera rådet om sin avsikt att anta sådana åtgärder i syfte att möjliggöra en meningsfull diskussion i rådet. Kommissionen bör i största möjliga utsträckning beakta de synpunkter som har framförts. En eller flera medlemsstater kan begära att kommissionen ska anta sådana åtgärder. Om kommissionen inte bifaller en sådan begäran bör den i god tid informera rådet om sina skäl därtill.

(10)

För att unionen ska kunna reagera i tid när relevanta villkor inte längre uppfylls bör kommissionen ges befogenhet att fatta vissa beslut om tillfälligt upphävande av förmåner som beviljats Förenade konungariket enligt bilagan om ekologiska produkter och bilagan om läkemedel. Kommissionen bör i god tid fullt ut informera rådet om sin avsikt att anta sådana åtgärder i syfte att möjliggöra en meningsfull diskussion i rådet. Kommissionen bör i största möjliga utsträckning beakta de synpunkter som har framförts. En eller flera medlemsstater kan begära att kommissionen ska anta sådana åtgärder. Om kommissionen inte bifaller en sådan begäran bör den i god tid informera rådet om sina skäl därtill.

(11)

När det krävs att unionen vidtar åtgärder i syfte att följa avtalen bör sådana åtgärder vidtas i enlighet med fördragen, inom ramen för de befogenheter som tilldelats varje unionsinstitution. Det är därför kommissionen som bör tillhandahålla Förenade kungariket den information eller de underrättelser som krävs enligt avtalen, utom när det i avtalen hänvisas till unionens andra specifika unionsinstitutioner, unionsorgan och unionsbyråer och samråda med Förenade kungariket i specifika frågor. Det är även kommissionen som bör företräda unionen inför skiljedomstolen i fall då en tvist har hänskjutits till skiljeförfarande i enlighet med handels- och samarbetsavtalet. I enlighet med den princip om lojalt samarbete som avses i artikel 4.3 i EU-fördraget ska kommissionen rådfråga rådet på förhand, exempelvis genom att förelägga rådet huvudlinjerna i unionens planerade synpunkter till skiljedomstolen och i största möjliga utsträckning beakta rådets kommentarer.

(12)

Handels- och samarbetsavtalet utesluter inte att medlemsstaterna kan ingå bilaterala arrangemang eller avtal med Förenade kungariket som rör specifika frågor som omfattas av handels- och samarbetsavtalet inom luftfart och administrativt samarbete på tull- och mervärdesskatteområdet samt under vissa villkor när det gäller social trygghet.

(13)

Det är därför nödvändigt att det fastställs en ram som ska beaktas av medlemsstaterna om de beslutar att ingå bilaterala arrangemang eller avtal med Förenade kungariket inom luftfart och administrativt samarbete på tull- och mervärdesskatteområdet samt när det gäller social trygghet, däribland villkor och förfaranden för medlemsstaternas förhandlingar om och ingående av sådana bilaterala arrangemang eller avtal, så att det säkerställs att de är förenliga med handels- och samarbetsavtalets syfte och unionsrätten och att den inre marknaden och unionens mer övergripande intressen beaktas. Dessutom bör de medlemsstater som avser att förhandla om och ingå bilaterala avtal med Förenade kungariket på områden som inte omfattas av handels- och partnerskapsavtalet, med full respekt för principen om lojalt samarbete, underrätta kommissionen om sina avsikter och om framstegen i förhandlingarna.

(14)

Det erinras om att handels- och samarbetsavtalet, i enlighet med artikel FINPROV.1.3 i handels- och partnerskapsavtalet och i linje med Europeiska rådets och Europeiska kommissionens förklaring om de framtida avtalens territoriella tillämpningsområde i protokollet från Europeiska rådets möte den 25 november 2018, varken är tillämpligt för Gibraltar eller medför några konsekvenser i det territoriet. I den förklaringen anges att ”detta utesluter emellertid inte möjligheten till separata avtal mellan unionen och Förenade kungariket med avseende på Gibraltar” och att ”utan att det påverkar unionens befogenheter och med full respekt för dess medlemsstaters territoriella integritet såsom den garanteras av artikel 4.2 i fördraget om Europeiska unionen kommer dessa separata avtal att kräva konungariket Spaniens förhandsgodkännande”.

(15)

Utövandet av unionens befogenheter genom handels- och samarbetsavtalet påverkar inte unionens och medlemsstaternas respektive befogenheter i eventuella pågående eller framtida förhandlingar om eller vid pågående eller framtida undertecknande eller ingående av internationella avtal med något annat tredjeland eller i eventuella framtida förhandlingar om eller undertecknande eller ingående av de eventuella kompletterande avtal som avses i artikel COMPROV.2 [Kompletterande avtal] i handels- och samarbetsavtalet.

(16)

Med tanke på att Förenade kungariket är ett land som har utträtt ur unionen befinner sig landet i en annan och exceptionell situation med avseende på unionen jämfört med andra tredjeländer med vilka unionen har förhandlat fram och ingått avtal. Enligt utträdesavtalet är unionsrätten tillämplig på och i Förenade kungariket under övergångsperioden, och grunden för samarbetet med unionens medlemsstater ligger, i slutet av den perioden, därför på en mycket hög nivå, särskilt på områdena för den inre marknaden, den gemensamma fiskeripolitiken samt frihet, säkerhet och rättvisa. Övergångsperioden kommer att löpa ut den 31 december 2020, och därefter kommer bestämmelserna om andra separationsfrågor som föreskrivs i utträdesavtalet att reglera det smidiga avslutandet av sådant samarbete på ett antal områden. Om avtalen inte träder i kraft den 1 januari 2021, kommer samarbetet mellan unionen och Förenade kungariket att falla till en nivå som varken är önskvärd eller i unionens intresse, vilket kommer att skapa störningar i förbindelserna mellan unionen och Förenade kungariket. Sådana störningar kan begränsas genom en provisorisk tillämpning av avtalen.

(17)

Med tanke på Förenade kungarikets exceptionella situation gentemot unionen, situationens brådskande karaktär i och med att övergångsperioden löper ut den 31 december 2020 och behovet av att ge Europaparlamentet och rådet tillräckligt med tid för att på tillbörligt vis granska det planerade beslutet om ingåendet av avtalen och avtalstexterna, bör avtalen därför tillämpas provisoriskt i avvaktan på att de förfaranden som är nödvändiga för avtalens ikraftträdande ska avslutas.

(18)

På grund av att förhandlingarna om avtalen slutförts mycket sent, endast sju dagar före slutet av övergångsperioden, har det inte varit möjligt att genomföra den juristlingvistiska slutgranskningen av avtalstexterna innan de undertecknas. Därför bör parterna, med början omedelbart efter undertecknandet av avtalen, genomföra den juristlingvistiska slutgranskningen av avtalstexterna på samtliga 24 giltiga språk. Denna juristlingvistiska granskning bör slutföras i god tid. Parterna bör sedan, genom utväxling av diplomatiska noter, fastställa dessa granskade avtalstexter på samtliga dessa språk som giltiga och slutliga. Dessa granskade texter bör från början ersätta de undertecknade versionerna av avtalen.

(19)

Avtalen bör undertecknas, och de åtföljande förklaringarna och den åtföljande underrättelsen godkännas, på unionens vägnar.

(20)

Undertecknandet av handels- och samarbetsavtalet när det gäller frågor som omfattas av fördraget om upprättandet av Europeiska atomenergigemenskapen (Euratomfördraget) är föremål för ett separat förfarande.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

1.   Undertecknandet på unionens vägnar, när det gäller frågor som inte omfattas av Euratomfördraget, av handels- och samarbetsavtalet mellan Europeiska unionen och Europeiska atomenergigemenskapen, å ena sidan, och Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland, å andra sidan, bemyndigas härmed, med förbehåll för att avtalet ingås.

2.   Undertecknandet på unionens vägnar av avtalet mellan Europeiska unionen och Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland om säkerhetsförfaranden för utbyte och skydd av säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter bemyndigas härmed, med förbehåll för att avtalet ingås.

3.   Avtalstexterna åtföljer detta beslut.

Artikel 2

1.   Kommissionen ska företräda unionen i partnerskapsrådet, handelspartnerskapskommittén, specialiserade handelskommittéer och specialiserade kommittéer som inrättats enligt artiklarna INST.1 [Partnerskapsråd] och INST.2 [Kommittéer] i handels- och samarbetsavtalet, samt i eventuella ytterligare specialiserade handelskommittéer eller specialiserade kommittéer som inrättas i enlighet med artikel INST.1.4 g [Partnerskapsråd] och artikel INST.2.2 g [Kommittéer] i handels- och samarbetsavtalet.

Varje medlemsstat ska ha möjlighet att låta en företrädare åtfölja kommissionens företrädare som en del av unionens delegation vid sammanträden i partnerskapsrådet och i övriga gemensamma organ inrättade enligt handels- och samarbetsavtalet.

2.   För att rådet till fullo ska kunna utföra sina uppgifter att fastställa politik, fungera samordnande och fatta beslut i enlighet med fördragen, särskilt genom att fastställa de ståndpunkter som på unionens vägnar ska intas i partnerskapsrådet, handelspartnerskapskommittén, specialiserade handelskommittéer och specialiserade kommittéer, ska kommissionen säkerställa att rådet får all information och alla handlingar som rör sammanträden i dessa gemensamma organ eller akter som ska antas genom skriftligt förfarande i tillräckligt god tid före sammanträdet eller tillämpningen av det skriftliga förfarandet, och under alla omständigheter senast åtta arbetsdagar före sammanträdet eller tillämpningen av det skriftliga förfarandet.

Rådet ska också informeras i god tid om diskussionerna vid och resultaten av sammanträdena i partnerskapsrådet, handelspartnerskapskommittén, de specialiserade handelskommittéerna och de specialiserade kommittéerna och om användningen av skriftligt förfarande, och ska motta utkast till protokoll och alla handlingar som rör sådana möten eller användningen av sådant förfarande.

3.   Europaparlamentet ska ges möjlighet att till fullo utöva sina institutionella befogenheter under hela processen i enlighet med fördragen.

4.   För en period av fem år från den 1 januari 2021 ska kommissionen varje år rapportera till Europaparlamentet och rådet om genomförandet och tillämpningen av handels- och samarbetsavtalet.

Artikel 3

1.   Till dess att en särskild lagstiftningsakt som reglerar antagandet av de åtgärder som anges i leden a–i nedan träder i kraft i unionen ska unionens beslut att vidta följande åtgärder fattas av kommissionen i enlighet med villkoren i motsvarande bestämmelser i handels- och samarbetsavtalet:

a)

Tillfälligt upphävande av den relevanta förmånsbehandlingen av den eller de berörda produkterna enligt artikel GOODS.19 [Åtgärder vid överträdelser eller kringgående av tullagstiftningen] i handels- och samarbetsavtalet.

b)

Tillämpning av korrigerande åtgärder och tillfälligt upphävande av skyldigheter enligt artikel LPFOFCSD.3.12 [Korrigerande åtgärder] i handels- och samarbetsavtalet.

c)

Tillämpning av motåtgärder enligt artikel LPFOFCSD.9.4 [Motåtgärder] i handels- och samarbetsavtalet.

d)

Tillämpning av korrigerande åtgärder enligt artikel ROAD.11 [Korrigerande åtgärder] i handels- och samarbetsavtalet.

e)

Kompensationsåtgärder enligt artikel FISH.9 [Kompensationsåtgärder vid tillbakadragande eller minskning av tillträde] i handels- och samarbetsavtalet.

f)

Tillämpning av korrigerande åtgärder enligt artikel FISH.14 [Korrigerande åtgärder och tvistlösning] i handels- och samarbetsavtalet.

g)

Tillfälligt upphävande eller avslutande av Förenade kungarikets deltagande i unionsprogram enligt artikel UNPRO.3.1 [Europeiska unionens tillfälliga upphävande av Förenade kungarikets deltagande i ett unionsprogram] och artikel UNPRO.3.20 [Europeiska unionens avslutande av Förenade kungarikets deltagande i ett unionsprogram] i handels- och samarbetsavtalet.

h)

Erbjudande om eller godtagande av tillfällig ersättning eller tillfälligt upphävande av skyldigheter i samband med efterlevnad efter ett skiljeförfarande eller en skiljedomstol med experter enligt artikel INST.24 [Tillfälliga åtgärder] i handels- och samarbetsavtalet, med undantag för vad som föreskrivs i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 654/2014 (3).

i)

Skyddsåtgärder och motåtgärder enligt artikel INST.36 [Skyddsåtgärder] i handels- och samarbetsavtalet.

2.   Kommissionen ska i god tid fullt ut informera rådet om sin avsikt att anta de åtgärder som avses i punkt 1 i syfte att möjliggöra en meningsfull diskussion i rådet. Kommissionen ska i största möjliga utsträckning beakta de synpunkter som har framförts. Kommissionen ska också vid behov informera Europaparlamentet.

3.   Om det föreligger en fråga som är särskilt angelägen för en eller flera medlemsstater får den eller de medlemsstaterna uppmana kommissionen att anta de åtgärder som avses i punkt 1. Om kommissionen inte bifaller en sådan begäran ska den i god tid informera rådet om sina skäl därtill.

4.   Kommissionen får också anta åtgärder för att återinföra de rättigheter och skyldigheter enligt handels- och samarbetsavtalet som förelåg före antagandet av de åtgärder som avses i punkt 1. Punkterna 2 och 3 ska gälla i tillämpliga delar.

5.   Innan en särskild lagstiftningsakt som reglerar antagandet av de åtgärder som avses i punkt 1 antas ska rådet utföra en översyn av de arrangemang som fastställs i denna artikel.

Artikel 4

Om en eller flera medlemsstater konstaterar att det föreligger en betydande svårighet till följd av handels- och samarbetsavtalets genomförande, särskilt vad gäller fiske, ska kommissionen undersöka den begäran som en prioriterad fråga och om så är lämpligt ta upp den med partnerskapsrådet, i enlighet med bestämmelserna i handels- och samarbetsavtalet. Om ingen tillfredsställande lösning har uppnåtts ska frågan behandlas så snabbt som möjligt inom ramen för sådan översyn som fastställs i handels- och samarbetsavtalet. Om den svårigheten kvarstår ska nödvändiga åtgärder vidtas för att förhandla om och ingå ett avtal om nödvändiga ändringar av handels- och samarbetsavtalet.

Artikel 5

1.   Kommissionen ska bemyndigas att på unionens vägnar fatta varje beslut om att

a)

bekräfta eller tillfälligt upphäva erkännandet av likvärdighet till följd av den nya bedömning av likvärdighet som ska göras senast den 31 december 2023 i enlighet med artikel 3.3 [Erkännande av likvärdighet] i bilaga TBT-4 [Ekologiska produkter] i handels- och samarbetsavtalet,

b)

tillfälligt upphäva erkännandet av likvärdighet i enlighet med artikel 3.5 och 3.6 [Erkännande av likvärdighet] i bilaga TBT-4 [Ekologiska produkter] i handels- och samarbetsavtalet,

c)

godta officiella dokument om god tillverkningssed som utfärdats av en myndighet i Förenade kungariket för tillverkningsanläggningar belägna utanför den utfärdande myndighetens territorium och fastställa villkoren för att unionen ska godta dessa officiella dokument om god tillverkningssed i enlighet med artikel 5.3 och 5.4 [Erkännande av inspektioner] i bilaga TBT-2 [Läkemedel] i handels- och samarbetsavtalet,

d)

anta varje genomförandearrangemang som är nödvändigt för utbytet av officiella dokument om god tillverkningssed med en myndighet i Förenade kungariket enligt artikel 6 [Utbyte av officiella GMP-dokument] i bilaga TBT-2 [Läkemedel] i handels- och samarbetsavtalet och för utbytet av information med en myndighet i Förenade kungariket beträffande inspektioner av tillverkningsanläggningar enligt artikel 7 [Skyddsåtgärder] i den bilagan

e)

tillfälligt upphäva erkännandet av inspektioner eller godtagandet av officiella dokument om god tillverkningssed som utfärdats av Förenade kungariket och underrätta Förenade kungariket om avsikten att tillämpa artikel 9 [Tillfälligt upphävande] i bilaga TBT-2 [Läkemedel] i handels- och samarbetsavtalet och inleda samråd med Förenade kungariket i enlighet med artikel 8.3 [Ändringar av tillämplig lagstiftning] i den bilagan,

f)

helt eller delvis, för alla eller vissa av de produkter som förtecknas i tillägg C till bilaga TBT-2 [Läkemedel] i handels- och samarbetsavtalet, tillfälligt upphäva erkännandet av inspektioner eller godtagandet av den andra partens officiella dokument om god tillverkningssed i enlighet med artikel 9.1 [Tillfälligt upphävande] i den bilagan.

2.   Artikel 3.2, 3.3 och 3.4 ska tillämpas.

Artikel 6

1.   Medlemsstaterna ges befogenhet att förhandla om, underteckna och ingå de arrangemang som avses i artikel AIRTRN.3.4 [Trafikrättigheter] i handels- och samarbetsavtalet, på följande villkor:

a)

Dessa arrangemang ska endast ingås i det syfte som fastställs i artikel AIRTRN.3.4 [Trafikrättigheter] i handels- och samarbetsavtalet och i enlighet med villkoren däri, och ska inte reglera några andra frågor, oavsett om dessa frågor omfattas av tillämpningsområdet för avdelning I under rubrik två i del två [Luftfart] i handels- och samarbetsavtalet.

b)

Dessa arrangemang får inte vara diskriminerande med avseende på olika EU-lufttrafikföretag.

Det förfarande som anges i artikel 8 i detta beslut ska tillämpas.

2.   Medlemsstaterna ges befogenhet att bevilja de tillstånd som avses i artikel AIRTRN.3.9 [Trafikrättigheter] i handels- och samarbetsavtalet med förbehåll för villkoren däri och i enlighet med tillämpliga bestämmelser i unionsrätten och nationell rätt. Medlemsstaterna får vid beviljandet av dessa tillstånd inte diskriminera mellan olika EU-lufttrafikföretag.

3.   Medlemsstaterna ges befogenhet att förhandla om, underteckna och ingå de arrangemang som avses i artikel AIRTRN.3.9 [Trafikrättigheter] i handels- och samarbetsavtalet, på följande villkor:

a)

Dessa arrangemang ska endast ingås i det syfte som fastställs i artikel AIRTRN.3.9 [Trafikrättigheter] i handels- och samarbetsavtalet och i enlighet med villkoren däri, och ska inte reglera några andra frågor, oavsett om dessa frågor omfattas av tillämpningsområdet för avdelning I under rubrik två i del två [Luftfart] i handels- och samarbetsavtalet.

b)

Dessa arrangemang får inte vara diskriminerande med avseende på olika EU-lufttrafikföretag.

Det förfarande som anges i artikel 8 i detta beslut ska tillämpas.

Artikel 7

Medlemsstaterna ges befogenhet att förhandla, underteckna och ingå bilaterala avtal med Förenade kungariket i enlighet med artikel 41 i protokollet om administrativt samarbete och bedrägeribekämpning på mervärdesskatteområdet och om ömsesidigt bistånd för indrivning av fordringar som avser skatter och avgifter eller samordning av de sociala trygghetssystemen vad gäller sakfrågor som inte omfattas av protokollet om samordning av de sociala trygghetssystemen, på följande villkor:

a)

Det tilltänkta avtalet ska vara förenligt med och får inte undergräva handels- och samarbetsavtalets eller den inre marknadens funktion.

b)

Det tilltänkta avtalet ska vara förenligt med unionsrätten och får inte äventyra uppnåendet av ett mål för unionens yttre åtgärder på det berörda området eller på annat sätt skada unionens intressen.

c)

Det tilltänkta avtalet ska uppfylla den princip om icke-diskriminering på grund av nationalitet som fastställs i EUF-fördraget.

Det förfarande som anges i artikel 8 i detta beslut ska tillämpas.

Artikel 8

1.   Varje medlemsstat som avser att förhandla om ett sådant bilateralt arrangemang som avses i artikel 6.1 och 6.3 eller ett sådant bilateralt avtal som avses i artikel 7 ska hålla kommissionen underrättad om förhandlingarna med Förenade kungariket om sådana avtal och, i tillämpliga fall, bjuda in kommissionen att delta i förhandlingarna som observatör.

2.   När förhandlingarna har slutförts ska den berörda medlemsstaten förelägga kommissionen det utkast till arrangemang eller avtal som tagits fram. Kommissionen ska utan dröjsmål informera Europaparlamentet och rådet om detta.

3.   Senast tre månader från det att utkastet till arrangemang eller avtal har inkommit ska kommissionen fatta ett beslut om huruvida villkoren i första stycket artikel 6.1 respektive 6.3 eller artikel 7 är uppfyllda. Om kommissionen beslutar att de villkoren är uppfyllda får den berörda medlemsstaten underteckna och ingå arrangemanget eller avtalet i fråga.

4.   Den berörda medlemsstaten ska förse kommissionen med en kopia av arrangemanget eller avtalet inom en månad från dess ikraftträdande eller, om det ska börja tillämpas provisoriskt, inom en månad från det att det börjar tillämpas provisoriskt.

Artikel 9

De medlemsstater som avser att förhandla om och ingå bilaterala avtal med Förenade kungariket på områden som inte omfattas av handels- och samarbetsavtalet ska, med fullständig respekt för principen om lojalt samarbete, i god tid underrätta kommissionen om sina avsikter och om framstegen i förhandlingarna.

Artikel 10

Utövandet av unionens befogenheter genom handels- och samarbetsavtalet ska inte påverka unionens och medlemsstaternas respektive befogenheter i eventuella pågående eller framtida förhandlingar om eller vid pågående eller framtida undertecknande eller ingående av internationella avtal med något annat tredjeland eller i eventuella framtida förhandlingar om eller undertecknande eller ingående av de eventuella kompletterande avtal som avses i artikel COMPROV.2 [Kompletterande avtal] i handels- och samarbetsavtalet.

Artikel 11

Rådets ordförande bemyndigas att utse den eller de personer som ska ha rätt att underteckna avtalen på unionens vägnar.

Artikel 12

1.   Avtalen ska tillämpas provisoriskt från och med den 1 januari 2021 i avvaktan på att de förfaranden som är nödvändiga för avtalens ikraftträdande avslutas, med förbehåll för att de tillämpas ömsesidigt.

2.   Unionen ska underrätta Förenade kungariket när den har uppfyllt unionens interna krav och förfaranden som krävs för den provisoriska tillämpningen under förutsättning att Förenade kungariket före det datum som avses i punkt 1 har underrättat unionen om att dess interna krav och förfaranden som krävs för provisorisk tillämpning har uppfyllts.

3.   Versionerna av avtalen på de bulgariska, danska, estniska, engelska, finska, franska, grekiska, italienska, iriska, kroatiska, lettiska, litauiska, maltesiska, nederländska, polska, portugisiska, rumänska, slovakiska, slovenska, spanska, svenska, tjeckiska, tyska och ungerska språken ska genomgå en juristlingvistisk slutgranskning.

De språkversioner som följer av den juristlingvistiska granskning som avses i första stycket ska fastställas äga giltighet och vara slutliga genom utväxling av diplomatiska noter med Förenade kungariket.

De giltiga och slutliga texter som avses i andra stycket ska ersätta de från början undertecknade versionerna av avtalen.

4.   Rådets ordförande ska, på unionens vägnar, lämna den underrättelse som avses i punkt 2 och överlämna den diplomatiska not som avses i punkt 3 andra stycket.

Artikel 13

Rådets ordförande ska, på unionens vägnar, lämna den eller de underrättelser som avses i handels- och samarbetsavtalet och i artikel 19 i avtalet om uppgiftssäkerhet.

Artikel 14

De förklaringar och den underrättelse som åtföljer detta beslut godkänns härmed på unionens vägnar.

Artikel 15

Detta beslut träder i kraft samma dag som det antas.

Utfärdat i Bryssel, den 29 December 2020.

På rådets vägnar

M. ROTH

Ordförande


(1)  Rådets beslut (EU) 2020/135 av den 30 januari 2020 om ingående av avtalet om Förenade konungariket Storbritannien och Nordirlands utträde ur Europeiska unionen och Europeiska atomenergigemenskapen (EUT L 29, 31.1.2020, s. 1).

(2)  Rådets beslut (EU, Euratom) 2020/266 av den 25 februari 2020 om bemyndigande att inleda förhandlingar med Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland om ett nytt partnerskapsavtal (EUT L 58, 27.2.2020, s. 53).

(3)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 654/2014 av den 15 maj 2014 om utövande av unionens rättigheter vid tillämpning och genomdrivande av internationella handelsregler och om ändring av rådets förordning (EG) nr 3286/94 om fastställande av gemenskapsförfaranden på den gemensamma handelspolitikens område i syfte att säkerställa gemenskapens rättigheter enligt internationella handelsregler, särskilt regler som fastställts av Världshandelsorganisationen (WTO) (EUT L 189, 27.6.2014, s. 50).


Top