EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020D2067

Rådets beslut (EU) 2020/2067 av den 7 december 2020 om den ståndpunkt som ska intas på Europeiska unionens vägnar I det associeringsråd som inrättades genom Europa–Medelhavsavtalet om upprättande av en associering mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Hashemitiska konungariket Jordanien, å andra sidan, vad gäller ändring av det avtalet genom ersättande av protokoll 3 om definition av begreppet ”ursprungsprodukter” och om metoder för administrativt samarbete

EUT L 424, 15.12.2020, p. 37–38 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2023

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2020/2067/oj

15.12.2020   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 424/37


RÅDETS BESLUT (EU) 2020/2067

av den 7 december 2020

om den ståndpunkt som ska intas på Europeiska unionens vägnar I det associeringsråd som inrättades genom Europa–Medelhavsavtalet om upprättande av en associering mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Hashemitiska konungariket Jordanien, å andra sidan, vad gäller ändring av det avtalet genom ersättande av protokoll 3 om definition av begreppet ”ursprungsprodukter” och om metoder för administrativt samarbete

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 207.4 första stycket jämförd med artikel 218.9,

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag, och

av följande skäl:

(1)

Europa–Medelhavsavtalet om upprättande av en associering mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Hashemitiska konungariket Jordanien, å andra sidan (avtalet), ingicks av unionen genom rådets och kommissionens beslut 2002/357/EG, EKSG (1) och trädde i kraft den 1 maj 2002.

(2)

Avtalet innehåller protokoll 3 om definition av begreppet ”ursprungsprodukter” och om metoder för administrativt samarbete (protokoll 3). Enligt artikel 39 i protokoll 3 får associeringsrådet, vilket inrättades genom artikel 89 i avtalet (associeringsrådet), besluta att ändra bestämmelserna i protokoll 3.

(3)

Associeringsrådet kommer vid sitt nästa möte, före utgången av 2023, att anta ett beslut om ändring av avtalet genom ersättande av protokoll 3 (beslutet).

(4)

Det är lämpligt att fastställa den ståndpunkt som ska intas på unionens vägnar i associeringsrådet, eftersom beslutet kommer att ha bindande rättsverkningar i unionen.

(5)

Den regionala konventionen om Europa–Medelhavstäckande regler om förmånsursprung (konventionen) ingicks av unionen genom rådets beslut 2013/94/EU (2) och trädde i kraft för unionen den 1 maj 2012. I den anges bestämmelser om ursprung för varor som är föremål för handel enligt relevanta bilaterala frihandelsavtal som ingåtts mellan de fördragsslutande parterna i konventionen, som är tillämpliga utan att det inverkar på principerna i dessa bilaterala avtal.

(6)

I artikel 6 i konventionen föreskrivs att varje fördragsslutande part ska vidta lämpliga åtgärder för att se till att konventionen faktiskt tillämpas. För detta ändamål kommer beslutet att införa en dynamisk hänvisning till konventionen i protokoll 3, för att alltid hänvisa till den senaste gällande versionen av konventionen.

(7)

Diskussioner om att ändra konventionen har resulterat i en ny uppsättning moderniserade och mer flexibla ursprungsregler som ska införlivas i konventionen. I avvaktan på ingåendet och ikraftträdandet av ändringen av konventionen har unionen och Hashemitiska konungariket Jordanien enats om att så snart som möjligt tillämpa en alternativ uppsättning ursprungsregler på grundval av ursprungsreglerna i den ändrade konventionen, som får användas bilateralt som alternativ till de ursprungsregler som fastställs i konventionen (övergångsregler). För detta ändamål kommer beslutet också att föreskriva övergångsreglerna.

(8)

Unionens ståndpunkt i associeringsrådet bör därför baseras på utkastet till beslut.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Den ståndpunkt som ska intas på unionens vägnar i det associeringsråd som inrättades genom Europa–Medelhavsavtalet om upprättande av en associering mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Hashemitiska konungariket Jordanien, å andra sidan, vad gäller ändring av det avtalet genom ersättande av protokoll 3, ska baseras på utkastet till beslut av associeringsrådet (3).

Artikel 2

Detta beslut träder i kraft samma dag som det antas och upphör att gälla den 31 december 2023.

Utfärdat i Bryssel den 7 december 2020.

På rådets vägnar

M. ROTH

Ordförande


(1)  Rådets och kommissionens beslut 2002/357/EG, EKSG av den 26 mars 2002 om ingående av ett Europa–Medelhavsavtal om upprättande av en associering mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Hashemitiska konungariket Jordanien, å andra sidan (EGT L 129, 15.5.2002, s. 1).

(2)  Rådets beslut 2013/94/EU av den 26 mars 2012 om ingående av den regionala konventionen om Europa–Medelhavstäckande regler om förmånsursprung (EUT L 54, 26.2.2013, s. 3).

(3)  Se dokument ST 11085/20 på http://register.consilium.europa.eu.


Top