EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020D2055

Rådets beslut (EU) 2020/2055 av den 7 december 2020 om den ståndpunkt som ska intas på Europeiska unionens vägnar i den gemensamma kommitté som inrättades genom avtalet mellan Europeiska gemenskapen, å ena sidan, och Danmarks regering och Färöarnas Landsstyre, å andra sidan, vad gäller ändring av det avtalet genom ersättande av protokoll nr 3 om definition av begreppet ursprungsprodukter och om metoder för administrativt samarbete

EUT L 424, 15.12.2020, p. 13–14 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2023

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2020/2055/oj

15.12.2020   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 424/13


RÅDETS BESLUT (EU) 2020/2055

av den 7 december 2020

om den ståndpunkt som ska intas på Europeiska unionens vägnar i den gemensamma kommitté som inrättades genom avtalet mellan Europeiska gemenskapen, å ena sidan, och Danmarks regering och Färöarnas Landsstyre, å andra sidan, vad gäller ändring av det avtalet genom ersättande av protokoll nr 3 om definition av begreppet ursprungsprodukter och om metoder för administrativt samarbete

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 207.4 första stycket jämförd med artikel 218.9,

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag, och

av följande skäl:

(1)

Avtalet mellan Europeiska gemenskapen, å ena sidan, och Danmarks regering och Färöarnas Landsstyre, å andra sidan (avtalet), ingicks av unionen genom rådets beslut 97/126/EG (1) och trädde i kraft den 1 januari 1997.

(2)

Avtalet innehåller protokoll nr 3 om definition av begreppet ursprungsprodukter och om metoder för administrativt samarbete (protokoll nr 3). Enligt artikel 3 i protokoll nr 3 får gemensamma kommittén, vilken inrättades genom artikel 31 i avtalet (gemensamma kommittén), besluta att ändra bestämmelserna i protokoll nr 3.

(3)

Gemensamma kommittén kommer vid sitt nästa möte, före utgången av 2023, att anta ett beslut om ändring av avtalet genom ersättande av protokoll nr 3 (beslutet).

(4)

Det är lämpligt att fastställa den ståndpunkt som ska intas på unionens vägnar i gemensamma kommittén, eftersom beslutet kommer att ha bindande rättsverkningar i unionen.

(5)

Den regionala konventionen om Europa–Medelhavstäckande regler om förmånsursprung (konventionen) ingicks av unionen genom rådets beslut 2013/94/EU (2) och trädde i kraft för unionen den 1 maj 2012. I den anges bestämmelser om ursprung för varor som är föremål för handel enligt relevanta bilaterala frihandelsavtal som ingåtts mellan de fördragsslutande parterna i konventionen, som är tillämpliga utan att det inverkar på principerna i dessa bilaterala avtal.

(6)

I artikel 6 i konventionen föreskrivs att varje fördragsslutande part ska vidta lämpliga åtgärder för att se till att konventionen faktiskt tillämpas. För detta ändamål kommer beslutet att införa en dynamisk hänvisning till konventionen i protokoll nr 3, för att alltid hänvisa till den senaste gällande versionen av konventionen.

(7)

Diskussioner om att ändra konventionen har resulterat i en ny uppsättning moderniserade och mer flexibla ursprungsregler som ska införlivas i konventionen. I avvaktan på ingåendet och ikraftträdandet av ändringen av konventionen har unionen och Färöarna enats om att så snart som möjligt tillämpa en alternativ uppsättning ursprungsregler på grundval av ursprungsreglerna i den ändrade konventionen, som får användas bilateralt som alternativ till de ursprungsregler som fastställs i konventionen (övergångsregler). För detta ändamål kommer beslutet också att föreskriva övergångsreglerna.

(8)

I det kumulationsområde som utgörs av Eftastaterna, Färöarna, unionen, Republiken Turkiet, deltagarna i stabiliserings- och associeringsprocessen, Republiken Moldavien, Georgien och Ukraina bör möjligheten att använda varucertifikat EUR.1 eller ursprungsdeklarationer i stället för varucertifikat EUR-MED eller EUR-MED-ursprungsdeklarationer, som ett undantag från de bestämmelser i konventionen som är tillämpliga på diagonal kumulation mellan dessa deltagare, bibehållas.

(9)

Unionens ståndpunkt i gemensamma kommittén bör därför baseras på utkastet till beslut.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Den ståndpunkt som ska intas på unionens vägnar i den gemensamma kommitté som inrättades genom avtalet mellan Europeiska gemenskapen, å ena sidan, och Danmarks regering och Färöarnas Landsstyre, å andra sidan, vad gäller ändring av det avtalet genom ersättande av protokoll nr 3, ska baseras på utkastet till beslut av gemensamma kommittén (3).

Artikel 2

Detta beslut träder i kraft samma dag som det antas och upphör att gälla den 31 december 2023.

Utfärdat i Bryssel den 7 december 2020.

På rådets vägnar

M. ROTH

Ordförande


(1)  Rådets beslut 97/126/EG av den 6 december 1996 om ingående av ett avtal mellan Europeiska gemenskapen, å ena sidan, och Danmarks regering och Färöarnas landsstyre, å andra sidan (EGT L 53, 22.2.1997, s. 1).

(2)  Rådets beslut 2013/94/EU av den 26 mars 2012 om ingående av den regionala konventionen om Europa–Medelhavstäckande regler om förmånsursprung (EUT L 54, 26.2.2013, s. 3).

(3)  Se dokument ST 10257/20 på http://register.consilium.europa.eu.


Top