EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020D1544

Europaparlamentets och rådets beslut (EU) 2020/1544 av den 21 oktober 2020 om ändring av rådets beslut 2003/17/EG vad gäller likvärdighet av fältbesiktningar i Ukraina av utsädesodlingar av stråsäd och om likvärdighet av stråsäd som produceras i Ukraina

OJ L 356, 26.10.2020, p. 5–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2020/1544/oj

26.10.2020   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 356/5


EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT (EU) 2020/1544

av den 21 oktober 2020

om ändring av rådets beslut 2003/17/EG vad gäller likvärdighet av fältbesiktningar i Ukraina av utsädesodlingar av stråsäd och om likvärdighet av stråsäd som produceras i Ukraina

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 43.2,

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag,

efter översändande av utkastet till lagstiftningsakt till de nationella parlamenten,

med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande (1),

i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet (2), och

av följande skäl:

(1)

I rådets beslut 2003/17/EG (3) föreskrivs att fältbesiktningar av vissa utsädesodlingar i tredje land som förtecknas i bilaga I till det beslutet på vissa villkor ska anses likvärdiga med fältbesiktningar som utförs i enlighet med unionsrätten, och att utsäde av vissa arter av stråsäd som produceras i dessa tredjeländer på vissa villkor ska anses likvärdigt med utsäde som produceras i enlighet med unionsrätten.

(2)

Ukraina har lämnat in en begäran till kommissionen om att kommissionen ska bevilja likvärdighet för dess system för fältbesiktningar av utsädesodlingar av stråsäd och för utsäde av stråsäd som produceras och certifieras i Ukraina.

(3)

Kommissionen granskade den relevanta ukrainska lagstiftningen och offentliggjorde, på grundval av en revision 2015 av systemet för offentlig kontroll och certifiering av utsäde av stråsäd i Ukraina och dess likvärdighet med unionens krav, sina resultat i en rapport med titeln Final report of an audit carried out in Ukraine from 26 May 2015 to 4 June 2015 in order to evaluate the system of official controls and certification of cereal seed and their equivalence with European Union requirements (Slutrapport avseende en revision utförd i Ukraina mellan 26 maj 2015 och 4 juni 2015 för utvärdering av systemet för offentlig kontroll och certifiering av utsäde av stråsäd och dess likvärdighet med Europeiska unionens krav).

(4)

Efter granskningen har det konstaterats att fältbesiktningar av utsädesodlingar, provtagning, undersökning och officiell efterkontroll av utsäde av stråsäd utförs på lämpligt sätt och uppfyller de villkor som anges i bilaga II till beslut 2003/17/EG och de tillämpliga krav som anges i rådets direktiv 66/402/EEG (4). Det har dessutom konstaterats att de nationella myndigheter som ansvarar för genomförandet av utsädescertifiering i Ukraina är kompetenta och fungerar på lämpligt sätt.

(5)

Det är därför lämpligt att bevilja likvärdighet för fältbesiktningar som utförs avseende utsädesodlingar av stråsäd i Ukraina och för utsäde av stråsäd som produceras i Ukraina och officiellt certifieras av de ukrainska myndigheterna.

(6)

Beslut 2003/17/EG bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Ändringar av beslut 2003/17/EG

Bilaga I till beslut 2003/17/EG ska ändras på följande sätt:

a)

I tabellen ska följande rad införas mellan ”TR” och ”US”:

”UA

Ministry of Agrarian Policy and Food of Ukraine

Khreshchatyk str., 24, 01001, Kiev

66/402/EEG”

b)

I fotnoten till tabellen ska följande termer införas mellan ”TR – Turkiet,” och ”US – Förenta staterna,”:

”UA – Ukraina,”.

Artikel 2

Ikraftträdande

Detta beslut träder i kraft den tjugonde dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Artikel 3

Adressater

Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 21 oktober 2020.

På Europaparlamentets vägnar

D. M. SASSOLI

Ordförande

På rådets vägnar

M. ROTH

Ordförande


(1)  Yttrande av den 18 september 2020 (ännu inte offentliggjort i EUT).

(2)  Europaparlamentets ståndpunkt av den 8 oktober 2020 (ännu inte offentliggjord i EUT) och rådets beslut av den 14 oktober 2020.

(3)  Rådets beslut 2003/17/EG av den 16 december 2002 om likvärdighet av fältbesiktningar av utsädesodlingar i tredje land och om likvärdighet av utsäde producerat i tredje land (EGT L 8, 14.1.2003, s. 10).

(4)  Rådets direktiv 66/402/EEG av den 14 juni 1966 om saluföring av utsäde av stråsäd (EGT 125, 11.7.1966, s. 2309).


Top