EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020D1109

Rådets beslut (EU) 2020/1109 av den 20 juli 2020 om ändring av direktiven (EU) 2017/2455 och (EU) 2019/1995 vad gäller datumen för införlivande och tillämpning till följd av covid-19-pandemin

ST/9123/2020/INIT

OJ L 244, 29.7.2020, p. 3–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2020/1109/oj

29.7.2020   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 244/3


RÅDETS BESLUT (EU) 2020/1109

av den 20 juli 2020

om ändring av direktiven (EU) 2017/2455 och (EU) 2019/1995 vad gäller datumen för införlivande och tillämpning till följd av covid-19-pandemin

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 113,

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag,

efter översändande av utkastet till lagstiftningsakt till de nationella parlamenten,

med beaktande av Europaparlamentets yttrande (1),

med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande (2),

i enlighet med ett särskilt lagstiftningsförfarande, och

av följande skäl:

(1)

Rådets direktiv 2006/112/EG (3) ändrades genom rådets direktiv (EU) 2017/2455 (4) och (EU) 2019/1995 (5) i syfte att modernisera den rättsliga ramen för mervärdesskatt på gränsöverskridande e-handel mellan företag och konsumenter. De flesta av dessa nya bestämmelser ska tillämpas från och med den 1 januari 2021.

(2)

Den 30 januari 2020 förklarade Världshälsoorganisationen (WHO) covid-19-utbrottet ett internationellt hot mot folkhälsan. Den 11 mars 2020 förklarade WHO covid-19-utbrottet en pandemi. Covid-19-pandemin har påverkat alla medlemsstater. På grund av den alarmerande ökningen av antalet fall och bristen på omedelbart tillgängliga effektiva medel för att hantera covid-19-pandemin har ett stort antal medlemsstater utlyst nationellt undantagstillstånd.

(3)

Covid-19-pandemin utgör en oväntad nödsituation utan tidigare motstycke som allvarligt påverkar alla medlemsstater och tvingar dem att omgående vidta åtgärder på nationell nivå för att hantera den pågående krisen som en prioritet genom att omfördela resurser reserverade för andra områden. Till följd av denna kris har flera medlemsstater svårigheter med att senast den 31 december 2020 slutföra den utveckling av it-system som krävs för att reglerna i direktiven (EU) 2017/2455 och (EU) 2019/1995 ska kunna tillämpas från och med den 1 januari 2021. Vissa medlemsstater och postoperatörer och kurirföretag har därför begärt att tillämpningsdatumen för både direktiv (EU) 2017/2455 och direktiv (EU) 2019/1995 ska skjutas upp.

(4)

Med tanke på de utmaningar som medlemsstaterna ställs inför när de hanterar covid-19-krisen och det faktum att de nya bestämmelserna bygger på principen att alla medlemsstater måste uppdatera sina it-system för att kunna tillämpa reglerna i direktiven (EU) 2017/2455 och (EU) 2019/1995 och säkerställa insamling och överföring av information och betalningar enligt de ändrade ordningarna, är det nödvändigt att skjuta upp datumen för införlivande och tillämpning av dessa direktiv med sex månader. Ett uppskjutande med sex månader är lämpligt eftersom förseningen bör hållas så kort som möjlig för att minimera ytterligare budgetförluster för medlemsstaterna.

(5)

Med tanke på de betydande effekterna av de ekonomiska störningar och möjliga ytterligare svårigheter som följer av covid-19-pandemin och i syfte att bidra till en korrekt tillämpning i rätt tid av de nya reglerna för mervärdesskatt på e-handel skulle kommissionen kunna ha ett nära samarbete med de berörda medlemsstaterna för att övervaka anpassningen av de nationella it-systemen och tillhandahålla tekniskt stöd vid behov.

(6)

Direktiven (EU) 2017/2455 och (EU) 2019/1995 bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Ändringar av direktiv (EU) 2017/2455

Direktiv (EU) 2017/2455 ska ändras på följande sätt:

1.

Artikel 2 ska ändras på följande sätt:

a)

Rubriken ska ersättas med följande:

Ändringar av direktiv 2006/112/EG med verkan från och med den 1 juli 2021”.

b)

Den inledande meningen ska ersättas med följande:

”Med verkan från och med den 1 juli 2021 ska direktiv 2006/112/EG ändras på följande sätt:”.

2.

Artikel 3 ska ersättas med följande:

”Artikel 3

Ändring av direktiv 2009/132/EG

Med verkan från och med den 1 juli 2021 ska avdelning IV i direktiv 2009/132/EG utgå.”

3.

Artikel 4.1 ska ändras på följande sätt:

a)

Andra stycket ska ersättas med följande:

”Medlemsstaterna ska senast den 30 juni 2021 anta och offentliggöra de bestämmelser i lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa artiklarna 2 och 3 i detta direktiv. De ska till kommissionen genast överlämna texten till dessa bestämmelser.”

b)

Fjärde stycket ska ersättas med följande:

”De ska tillämpa de bestämmelser som är nödvändiga för att följa artiklarna 2 och 3 i detta direktiv från och med den 1 juli 2021.”

Artikel 2

Ändringar av direktiv (EU) 2019/1995

I artikel 2.1 i direktiv (EU) 2019/1995 ska första och andra styckena ersättas med följande:

”Medlemsstaterna ska senast den 30 juni 2021 anta och offentliggöra de bestämmelser i lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv. De ska till kommissionen genast överlämna texten till dessa bestämmelser.

De ska tillämpa dessa bestämmelser från och med den 1 juli 2021.”

Artikel 3

Ikraftträdande

Detta beslut träder i kraft den tjugonde dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Artikel 4

Adressater

Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 20 juli 2020.

På rådets vägnar

Ordförande

M. ROTH


(1)  Yttrande av den 10 juli 2020 (ännu inte offentliggjort i EUT).

(2)  Yttrande av den 10 juni 2020 (ännu inte offentliggjort i EUT).

(3)  Rådets direktiv 2006/112/EG av den 28 november 2006 om ett gemensamt system för mervärdesskatt (EUT L 347, 11.12.2006, s. 1).

(4)  Rådets direktiv (EU) 2017/2455 av den 5 december 2017 om ändring av direktiven 2006/112/EG och 2009/132/EG vad gäller vissa skyldigheter på mervärdesskatteområdet för tillhandahållanden av tjänster och distansförsäljning av varor (EUT L 348, 29.12.2017, s. 7).

(5)  Rådets direktiv (EU) 2019/1995 av den 21 november 2019 om ändring av direktiv 2006/112/EG vad gäller bestämmelserna om distansförsäljning av varor och vissa inhemska leveranser av varor (EUT L 310, 2.12.2019, s. 1).


Top